Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2011/0465(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A7-0273/2012

Pateikti tekstai :

A7-0273/2012

Debatai :

Balsavimas :

PV 25/10/2012 - 14.1
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2012)0389

Priimti tekstai
PDF 451kWORD 78k
Ketvirtadienis, 2012 m. spalio 25 d. - Strasbūras
EB ir Serbijos stabilizacijos ir asociacijos susitarimo ir EB ir Serbijos laikinojo susitarimo taikymo procedūros ***I
P7_TA(2012)0389A7-0273/2012
Rezoliucija
 Jungtinis tekstas

2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl tam tikros Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Serbijos Respublikos stabilizacijos ir asociacijos susitarimo ir Europos bendrijos ir Serbijos Respublikos laikinojo susitarimo taikymo tvarkos (COM(2011)0938 – C7-0010/2012 – 2011/0465(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2011)0938),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 207 straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C7-0010/2012),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Tarptautinės prekybos komiteto pranešimą (A7-0273/2012),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.


Europos Parlamento pozicija, priimta 2012 m. spalio 25 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. .../2012 dėl tam tikros Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Serbijos Respublikos stabilizacijos ir asociacijos susitarimo ir Europos bendrijos ir Serbijos Respublikos laikinojo susitarimo taikymo tvarkos
P7_TC1-COD(2011)0465

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 207 straipsnį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros(1),

kadangi:

(1)  Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Serbijos Respublikos stabilizacijos ir asociacijos susitarimas (toliau – SAS) pasirašytas 2008 m. balandžio 29 d. Vyksta SAS ratifikavimo procesas;

(2)  2008 m. balandžio 29 d. Taryba sudarė Europos bendrijos ir Serbijos Respublikos laikinąjį susitarimą dėl prekybos ir su prekyba susijusių klausimų(2) (toliau – Laikinasis susitarimas), kuriuo nustatomas išankstinis SAS prekybos ir su prekyba susijusių nuostatų įsigaliojimas. Laikinasis susitarimas įsigaliojo 2010 m. vasario 1 d.;

(3)  būtina nustatyti tam tikrų Laikinojo susitarimo nuostatų įgyvendinimo taisykles ir išsamių įgyvendinimo taisyklių priėmimo tvarką. Kadangi tų dokumentų prekybos ir su prekyba susijusios nuostatos didžiąja dalimi yra vienodos, šis reglamentas turėtų būti taikomas ir SAS įgyvendinimui, jam įsigaliojus;

(4)  kad Laikinasis susitarimas ir SAS būtų įgyvendinami vienodomis sąlygomis, Komisijai reikėtų suteikti įgyvendinimo įgaliojimus. Komisija tais įgaliojimais turėtų naudotis vadovaudamasi 2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai(3). Kadangi įgyvendinimo priemonės priklauso bendrai prekybos politikai, jos turėtų būti priimtos taikant nagrinėjimo procedūrą. Kai Laikinajame susitarime arba SAS numatyta galimybė išimtinėmis ir kritinėmis aplinkybėmis nedelsiant taikyti priemones, kurių reikia reaguojant į susidariusią padėtį, Komisija turėtų greitai priimti įgyvendinamuosius aktus; [1 pakeit.]

(4a)   kai išimtinėmis ir kritinėmis aplinkybėmis priimamos laikinosios priemonės, tikslinga taikyti patariamąją procedūrą, atsižvelgiant į tų laikinųjų priemonių poveikį ir loginės sekos ryšį su galutinių priemonių priėmimu. Kai delsiant taikyti tokias laikinąsias priemones gali būti padaryta sunkiai atitaisoma žala, reikia, kad Komisijai būtų leista priimti nedelsiant taikytinas laikinąsias priemones; [2 pakeit.]

(4b)  Komisija turėtų priimti nedelsiant taikytinus įgyvendinimo aktus, kai tinkamai pagrįstais atvejais, susijusiais su išskirtinėmis ir kritinėmis aplinkybėmis, susidariusiomis kaip apibrėžta Laikinojo susitarimo 26 straipsnio 5 dalies b punkte bei 27 straipsnio 4 dalyje ir po to SAS 41 straipsnio 5 dalies b punkte ir 42 straipsnio 4 dalyje, tai reikia padaryti dėl privalomų skubos priežasčių; [3 pakeit.]

(5)  SAS ir Laikinajame susitarime nustatyta, kad tam tikrus žemės ūkio bei žuvininkystės produktus, kurių kilmės šalis yra Serbijos Respublika, galima importuoti į Sąjungą pagal nustatytas tarifines kvotas, taikant sumažintą muitą. Būtina nustatyti tų tarifinių kvotų administravimą ir persvarstymą reglamentuojančias nuostatas, kad būtų galima jas išsamiai įvertinti; [4 pakeit.]

(6)  jei būtinos prekybos apsaugos priemonės, jos turėtų būti priimamos pagal 2009 m. vasario 26 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 260/2009 dėl bendrų importo taisyklių(4), 2009 m. spalio 19 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1061/2009, nustatantį bendrąsias eksporto taisykles(5), 2009 m. lapkričio 30 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1225/2009 dėl apsaugos nuo importo dempingo kaina iš Europos bendrijos narėmis nesančių valstybių(6) arba atskirais atvejais – pagal 2009 m. birželio 11 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 597/2009 dėl apsaugos nuo subsidijuoto importo iš Europos bendrijos narėmis nesančių valstybių(7);

(7)  tais atvejais, kai valstybė narė suteikia Komisijai informaciją apie galimą sukčiavimo atvejį arba apie tai, kad nevyksta administracinis bendradarbiavimas, taikomi atitinkami Sąjungos teisės aktai, visų pirma 1997 m. kovo 13 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 515/97 dėl valstybių narių administracinių institucijų tarpusavio pagalbos ir dėl pastarųjų bei Komisijos bendradarbiavimo, siekiant užtikrinti teisingą muitinės ir žemės ūkio teisės aktų taikymą(8);

(8)  šiame reglamente nustatytos Laikinojo susitarimo įgyvendinimo priemonės, todėl jis turėtų būti pradedamas taikyti nuo Laikinajo susitarimo įsigaliojimo datos,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Dalykas

Šiuo reglamentu nustatomos Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Serbijos Respublikos stabilizacijos ir asociacijos susitarimo (toliau – SAS) ir Europos bendrijos ir Serbijos Respublikos laikinojo susitarimo dėl prekybos ir su prekyba susijusių klausimų (toliau – Laikinasis susitarimas) tam tikrų nuostatų išsamių įgyvendinimo taisyklių priėmimo nuostatos ir tvarka.

2 straipsnis

Nuolaidos žuvų ir žuvininkystės produktams

Laikinojo susitarimo 14 straipsnio, o vėliau SAS 29 straipsnio nuostatų dėl žuvų ir žuvininkystės produktų tarifinių kvotų išsamias įgyvendinimo taisykles Komisija priima pagal šio reglamento 13 straipsnio 3 dalyje nustatytą nagrinėjimo procedūrą.

3 straipsnis

Muitų tarifų sumažinimas

1.  Taikant 2 dalį, lengvatinio muito normos suapvalinamos iki vieno skaitmens po kablelio.

2.  Lengvatinė norma laikoma visišku atleidimu nuo muito, jeigu taikant šio straipsnio 1 dalį apskaičiuota lengvatinė muito norma yra viena iš toliau nurodytų:

   a) 1 % ar mažiau ad valorem muitų atveju, arba
   b) 1 EUR ar mažiau nuo kiekvienos sumos specifinių muitų atveju.

4 straipsnis

Techninės adaptacijos

Pagal šį reglamentą priimtų nuostatų pakeitimai ir techninės adaptacijos, būtini pasikeitus Kombinuotosios nomenklatūros kodams ir Europos Bendrijų integruotojo tarifo (toliau –TARIC) subpozicijoms arba būtini Sąjungai ir Serbijos Respublikai sudarius naujus arba iš dalies pakeistus susitarimus pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (toliau – SESV) 218 straipsnį, ir kuriais nepadaroma jokių esminių pakeitimų, priimami taikant 13 straipsnio 3 dalyje arba, jei jie susiję su žemės ūkio produktais, ir 14 straipsnio 2 dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą. [5 pakeit.]

5 straipsnis

Bendroji apsaugos sąlyga

Nedarant poveikio šio reglamento 7 straipsniui, jeigu Sąjungai reikia imtis priemonės pagal Laikinojo susitarimo 26 straipsnį, o vėliau SAS 41 straipsnį, ji priimama pagal Reglamente (EB) Nr. 260/2009 nustatytas sąlygas ir tvarką, nebent Laikinojo susitarimo 26 straipsnyje, o vėliau SAS 41 straipsnyje nustatyta kitaip.

6 straipsnis

Trūkumo sąlyga

Nedarant poveikio šio reglamento 7 straipsniui, jeigu Sąjungai reikia imtis priemonės pagal Laikinojo susitarimo 27 straipsnį, o vėliau pagal SAS 42 straipsnį, ji priimama Reglamente (EB) Nr. 1061/2009 nustatyta tvarka.

7 straipsnis

Išskirtinės ir kritinės aplinkybės

Laikinojo susitarimo 26 straipsnio 5 dalies b punkte ir 27 straipsnio 4 dalyje, o vėliau SAS 41 straipsnio 5 dalies b punkte ir 42 straipsnio 4 dalyje nurodytomis išskirtinėmis ir kritinėmis aplinkybėmis šio reglamento 15 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka Komisija gali imtis nedelsiant taikomų priemonių, nustatytų Laikinojo susitarimo 26 ir 27 straipsniuose, o vėliau SAS 41 ir 42 straipsniuose.

8 straipsnis

Žemės ūkio ir žuvininkystės produktams taikoma apsaugos sąlyga

Nepaisant 5 ir 6 straipsnių, jeigu Sąjungai reikia imtis apsaugos priemonės dėl žemės ūkio ir žuvininkystės produktų, numatytos Laikinojo susitarimo 17 straipsnio 2 dalyje arba 26 straipsnyje, o vėliau SAS 32 straipsnio 2 dalyje arba 41 straipsnyje, valstybės narės prašymu arba savo iniciatyva Komisija priima sprendimą dėl būtinų priemonių, kai taikoma, kreipusi į Laikinąjį komitetą pagal Laikinojo susitarimo 26 straipsnio 5 dalies a punktą, o vėliau į Stabilizacijos ir asociacijos komitetą pagal SAS 41 straipsnio 5 dalies a punktą.

Gavusi valstybės narės prašymą, Komisija priima dėl jo sprendimą:

   a) per tris darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos, kai Laikinojo susitarimo 26 straipsnyje, o vėliau SAS 41 straipsnyje, numatyta kreipimosi procedūra netaikoma; arba
   b) per tris dienas nuo Laikinojo susitarimo 26 straipsnio 5 dalies a punkte, o vėliau SAS 41 straipsnio 5 dalies a punkte nurodyto 30 dienų laikotarpio pabaigos, kai Laikinojo susitarimo 26 straipsnio 5 dalies a punkte, o vėliau SAS 41 straipsnio 5 dalies a punkte numatyta kreipimosi procedūra taikoma.

Šiuos nedelsiant taikomus aktus Komisija priima 14 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka.

9 straipsnis

Priežiūra

Įgyvendinant Laikinojo susitarimo 17 straipsnio 2 dalį, o vėliau SAS 32 straipsnio 2 dalį, Sąjungoje vykdoma 3 protokolo V priede išvardytų prekių importo priežiūra. Taikoma 1993 m. liepos 2 d. Komisijos reglamento (EEB) Nr. 2454/93, išdėstančio Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą, įgyvendinimo nuostatas,(9) 308d straipsnyje nustatyta tvarka.

10 straipsnis

Dempingas ir subsidijos

Kai dėl tam tikrų veiksmų Sąjunga turi pagrindą taikyti Laikinojo susitarimo 25 straipsnio 2 dalyje, o vėliau SAS 40 straipsnio 2 dalyje nustatytas priemones, Komisija sprendžia, ar taikyti antidempingo arba kompensacines priemones, vadovaujantis Reglamente (EB) Nr. 1225/2009 ir Reglamente (EB) Nr. 597/2009 nustatytomis nuostatomis.

11 straipsnis

Konkurencija

1.  Manydama, kad tam tikri veiksmai nesuderinami su Laikinojo susitarimo 38 straipsniu, o vėliau su SAS 73 straipsniu, Komisija, savo iniciatyva arba valstybės narės prašymu išnagrinėjusi konkretų atvejį, sprendžia, kurią iš Laikinojo susitarimo 38 straipsnyje, o vėliau SAS 73 straipsnyje numatytų priemonių reikėtų taikyti.

Kalbant apie pagalbą, Laikinojo susitarimo 38 straipsnio 10 dalyje, o vėliau SAS 73 straipsnio 10 dalyje numatytos priemonės priimamos Reglamente (EB) Nr. 597/2009 nustatyta tvarka.

2.  Jei dėl tam tikrų veiksmų Serbijos Respublika turi pagrindo taikyti Sąjungai priemones pagal Laikinojo susitarimo 38 straipsnį, o vėliau pagal SAS 73 straipsnį, Komisija, išnagrinėjusi konkretų atvejį, sprendžia, ar šie veiksmai suderinami su Laikinajame susitarime, o vėliau SAS įtvirtintais principais. Prireikus Komisija priima atitinkamus sprendimus, vadovaudamasi kriterijais, susijusiais su SESV 101, 102 ir 107 straipsnių taikymu.

12 straipsnis

Sukčiavimas arba atsisakymas teikti administracinę pagalbą

Jeigu remdamasi valstybės narės suteikta informacija arba savo pačios iniciatyva Komisija nustato, kad tenkinamos Laikinojo susitarimo 31 straipsnyje, o vėliau SAS 46 straipsnyje nustatytos sąlygos, ji nedelsdama:

   a) informuoja apie tai Europos Parlamentą ir Tarybą ir
   b) praneša Laikinajam komitetui, o vėliau Stabilizacijos ir asociacijos komitetui apie nustatytą faktą, pateikia objektyvią informaciją ir pradeda konsultacijas Laikinajame komitete, o vėliau Stabilizacijos ir asociacijos komitete.

Komisija skelbia Laikinojo susitarimo 31 straipsnio 5 dalyje, o vėliau SAS 46 straipsnio 5 dalyje nurodytą informaciją Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Laikydamasi šio reglamento 13 straipsnio 2 dalyje nurodytos patariamosios procedūros, Komisija gali nuspręsti laikinai netaikyti atitinkamo lengvatinio režimo produktams pagal Laikinojo susitarimo 31 straipsnio 4 dalį, o vėliau pagal SAS 46 straipsnio 4 dalį.

13 straipsnis

Komiteto procedūra

1.  Komisijai padeda pagal 1992 m. spalio 12 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą(10), 248a straipsnį įsteigtas Muitinės kodekso komitetas. Muitinės kodekso komitetas – tai Reglamente (ES) Nr. 182/2011 nurodytas komitetas.

2.  Darant nuorodą į šią dalį, taikomas Reglamento (ES) Nr. 182/2011 4 straipsnis.

3.  Darant nuorodą į šią dalį, taikomas Reglamento (ES) Nr. 182/2011 5 straipsnis.

3a.  Jeigu Muitinės kodekso komiteto nuomonė turi būti gaunama taikant rašytinę procedūrą, ta procedūra užbaigiama negavus rezultato, jeigu per nuomonei priimti nustatytą terminą taip nusprendžia Muitinės kodekso komiteto pirmininkas arba to prašo Muitinės kodekso komiteto narių dauguma. [6 pakeit.]

14 straipsnis

Komiteto procedūra žemės ūkio produktų klausimams spręsti

1.  Komisijai padeda Bendro žemės ūkio rinkų organizavimo vadybos komitetas, įsteigtas 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007, nustatančio bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas(11), 195 straipsniu (toliau – Žemės ūkio komitetas). Žemės ūkio komitetas – tai Reglamente (ES) Nr. 182/2011 nurodytas komitetas.

2.  Darant nuorodą į šią dalį, taikomas Reglamento (ES) Nr. 182/2011 5 straipsnis.

3.  Darant nuorodą į šią dalį, taikomas Reglamento (ES) Nr. 182/2011 8 straipsnis kartu su jo 5 straipsniu.

3a.  Jeigu Žemės ūkio komiteto nuomonė turi būti gaunama taikant rašytinę procedūrą, ta procedūra užbaigiama negavus rezultato, jeigu per nuomonei priimti nustatytą terminą taip nusprendžia Žemės ūkio komiteto pirmininkas arba to prašo Žemės ūkio komiteto narių dauguma. [7 pakeit.]

15 straipsnis

Komiteto procedūra svarstant priemones išskirtinėmis ir kritinėmis aplinkybėmis

1.  Komisijai padeda Reglamento (EB) Nr. 260/2009 4 straipsniu įsteigtas komitetas (toliau – Importo komitetas). Importo komitetas – tai Reglamente (ES) Nr. 182/2011 nurodytas komitetas.

2.  Darant nuorodą į šią dalį, taikomas Reglamento (ES) Nr. 182/2011 8 straipsnis kartu su jo 5 straipsniu4 straipsniu. [8 pakeit.]

2a.  Jeigu Importo komiteto nuomonė turi būti gaunama taikant rašytinę procedūrą, ta procedūra užbaigiama negavus rezultato, jeigu per nuomonei priimti nustatytą terminą taip nusprendžia Importo komiteto pirmininkas arba to prašo Importo komiteto narių dauguma. [9 pakeit.]

16 straipsnis

Pranešimai

Už pranešimą Laikinajam komitetui, o vėliau atitinkamai Stabilizacijos ir asociacijos tarybai bei Stabilizacijos ir asociacijos komitetui, kaip reikalaujama Laikinajame susitarime arba SAS, yra atsakinga Sąjungos vardu veikianti Komisija.

17 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2010 m. vasario 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

Tarybos vardu

Pirmininkas

(1) 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento pozicija.
(2) OL L 28, 2010 1 30, p. 1.
(3) OL L 55, 2011 2 28, p. 13.
(4) OL L 84, 2009 3 31, p. 1.
(5) OL L 291, 2009 11 7, p. 1.
(6) OL L 343, 2009 12 22, p. 51.
(7) OL L 188, 2009 7 18, p. 93.
(8) OL L 82, 1997 3 22, p. 1.
(9) OL L 253, 1993 10 11, p. 1.
(10) OL L 302, 1992 10 19, p. 1.
(11) OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

Teisinė informacija - Privatumo politika