Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2011/0465(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0273/2012

Teksty złożone :

A7-0273/2012

Debaty :

Głosowanie :

PV 25/10/2012 - 14.1
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2012)0389

Teksty przyjęte
PDF 406kWORD 103k
Czwartek, 25 października 2012 r. - Strasburg
Procedury dotyczące stosowania Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu WE-Serbia i Umowy przejściowej WE-Serbia ***I
P7_TA(2012)0389A7-0273/2012
Rezolucja
 Tekst skonsolidowany

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 25 października 2012 r. w sprawie projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie pewnych procedur dotyczących stosowania Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Serbii, z drugiej strony, oraz pewnych procedur dotyczących stosowania Umowy przejściowej między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a Republiką Serbii, z drugiej strony (COM(2011)0938 – C7-0010/2012 – 2011/0465(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2011)0938),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. art. 207 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C7–0010/2012),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 55 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Handlu Międzynarodowego (A7-0273/2012),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzić znaczące zmiany do swojego wniosku lub zastąpić go innym tekstem;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, a także parlamentom narodowym.


Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 25 października 2012 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr .../2012 przyjęte w sprawie pewnych procedur dotyczących stosowania Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Serbii, z drugiej strony, oraz pewnych procedur dotyczących stosowania Umowy przejściowej między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a Republiką Serbii, z drugiej strony
P7_TC1-COD(2011)0465

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 207,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

po przekazaniu projektu aktu ustawodawczego parlamentom narodowym,

stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą prawodawczą(1),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)  Układ o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Serbii, z drugiej strony, ( „układ o stabilizacji i stowarzyszeniu”) został podpisany dnia 29 kwietnia 2008 r. Trwa proces ratyfikacji tego układu.

(2)  W dniu 29 kwietnia 2008 r. Rada zawarła umowę przejściową dotyczącą handlu i kwestii związanych z handlem między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a Republiką Serbii, z drugiej strony(2), ( „umowa przejściowa”), która przewiduje wcześniejsze wejście w życie postanowień układu o stabilizacji i stowarzyszeniu dotyczących handlu i kwestii związanych z handlem. Umowa ta weszła w życie w dniu 1 lutego 2010 r.

(3)  Należy ustanowić zasady dotyczące wdrożenia pewnych postanowień umowy przejściowej, jak również procedury przyjmowania szczegółowych zasad dotyczących wdrożenia. Ponieważ postanowienia dotyczące handlu i kwestii związanych z handlem zawarte w obu aktach są w dużej mierze identyczne, niniejsze rozporządzenie powinno mieć zastosowanie także do wdrażania układu o stabilizacji i stowarzyszeniu, po jego wejściu życie.

(4)  W celu zapewnienia jednolitych warunków stosowania umowy przejściowej i układu o stabilizacji i stowarzyszeniu uprawnienia wykonawcze należy powierzyć Komisji. Uprawnienia te powinny być wykonywane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiającym przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję(3). Ponieważ środki wykonawcze stanowią część wspólnej polityki handlowej, do celu ich przyjęcia należy zastosować procedurę sprawdzającą. W przypadku, gdy w umowie przejściowej i układzie o stabilizacji i stowarzyszeniu przewidziano – w wyjątkowych i poważnych okolicznościach – możliwość niezwłocznego stosowania środków niezbędnych do zaradzenia sytuacji, Komisja powinna natychmiast przyjąć takie akty wykonawcze.[Popr. 1]

(4a)  Do przyjmowania tymczasowych środków w celu odniesienia się do wyjątkowych i krytycznych okoliczności właściwe jest zastosowanie procedury doradczej, zważywszy na skutki tych tymczasowych środków i ich logiczną kolejność w odniesieniu do przyjęcia środków ostatecznych. Jeżeli opóźnienie we wprowadzaniu takich tymczasowych środków spowodowałoby szkodę, która byłaby trudna do naprawienia, należy zezwolić Komisji na przyjęcie środków tymczasowych stosowanych w trybie natychmiastowym. [Popr. 2]

(4b)  Komisja powinna przyjąć akty wykonawcze mające natychmiastowe zastosowanie, jeżeli w uzasadnionych przypadkach związanych z wyjątkowymi i krytycznymi okolicznościami w rozumieniu art. 26 ust. 5 lit. b) i art. 27 ust. 4 Umowy przejściowej oraz art. 41 ust. 5 lit. b) i art. 42 ust. 4 Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu, jest to uzasadnione szczególnie pilną potrzebą. [Popr. 3]

(5)  Układ o stabilizacji i stowarzyszeniu oraz umowa przejściowa stanowią, że pewne produkty rolne i produkty rybołówstwa pochodzące z Republiki Serbii mogą być przywożone do Unii po obniżonych stawkach celnych w granicach określonych kontyngentów taryfowych. Konieczne jest ustanowienie przepisów regulujących zarządzanie tymi kontyngentami i ich przegląd w celu umożliwienia dokonania dokładnej ich oceny. [Popr. 4]

(6)  W razie konieczności wprowadzenia środków ochrony handlu należy je przyjąć zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 260/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnych reguł przywozu(4), rozporządzeniem Rady (WE) nr 1061/2009 z dnia 19 października 2009 r. ustanawiającym wspólne reguły wywozu(5), rozporządzeniem Rady (WE) nr 1225/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony przed przywozem produktów po cenach dumpingowych z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej(6) lub, w odpowiednich przypadkach, z rozporządzeniem Rady (WE) nr 597/2009 z dnia 11 czerwca 2009 r. w sprawie ochrony przed przywozem towarów subsydiowanych z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej(7).

(7)  W przypadku gdy państwo członkowskie przekazuje Komisji informacje o ewentualnych nadużyciach finansowych lub braku współpracy administracyjnej, zastosowanie mają odpowiednie przepisy unijne, w szczególności rozporządzenie Rady (WE) nr 515/97 z dnia 13 marca 1997 r. w sprawie wzajemnej pomocy między organami administracyjnymi państw członkowskich i współpracy między państwami członkowskimi a Komisją w celu zapewnienia prawidłowego stosowania przepisów prawa celnego i rolnego(8).

(8)  Niniejsze rozporządzenie zawiera środki wykonawcze dotyczące umowy przejściowej, a zatem powinno być stosowane od dnia wejścia w życie umowy przejściowej,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Przedmiot

Niniejsze rozporządzenie określa zasady i procedury dotyczące przyjęcia szczegółowych przepisów w sprawie wdrażania pewnych postanowień Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Serbii, z drugiej strony („układ o stabilizacji i stowarzyszeniu”) oraz pewnych postanowień umowy przejściowej dotyczącej handlu i kwestii związanych z handlem między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a Republiką Serbii, z drugiej strony ( „umowa przejściowa”).

Artykuł 2

Koncesje na ryby i produkty rybołówstwa

Komisja przyjmuje szczegółowe zasady wykonania art. 14 umowy przejściowej oraz art. 29 układu o stabilizacji i stowarzyszeniu dotyczące kontyngentów taryfowych na przywóz ryb i produktów rybołówstwa zgodnie z procedurą sprawdzającą określoną w art. 13 ust. 3 niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 3

Obniżenie stawek celnych

1.  Z zastrzeżeniem ust. 2, preferencyjne stawki celne zaokrągla się w dół, do pierwszego miejsca po przecinku.

2.  W przypadku gdy wynikiem obliczeń preferencyjnej stawki celnej zgodnie z ust. 1 jest jedna z poniższych wartości, za preferencyjną stawkę uznaje się pełne zwolnienie z cła:

   a) 1 % lub mniej w przypadku opłat celnych naliczanych ad valorem, lub
   b) 1 EUR lub mniej w przypadku konkretnej kwoty cła specyficznego.

Artykuł 4

Adaptacje techniczne

Konieczne zmiany i dostosowania techniczne odnoszące się do przepisów przyjętych zgodnie z niniejszym rozporządzeniem, wprowadzane w następstwie zmian w Nomenklaturze scalonej i podpodziałów Zintegrowanej Taryfy Wspólnot Europejskich (TARIC) lub zawarcia między Unią a Republiką Serbii nowych albo zmienionych umów na mocy art. 218 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), które nie pociągają za sobą żadnych zmian merytorycznych, przyjmuje się zgodnie z procedurą określoną w art. 13 ust. 3 lub, w odpowiednim przypadku, w odniesieniu do produktów rolnych – zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 14 ust. 2. [Popr. 5]

Artykuł 5

Ogólna klauzula ochronna

Bez uszczerbku dla art. 7 niniejszego rozporządzenia, w przypadku konieczności zastosowania przez Unię środka określonego w art. 26 umowy przejściowej oraz następnie art. 41 układu o stabilizacji i stowarzyszeniu, przyjmuje się go zgodnie z zasadami i procedurami określonymi w rozporządzeniu (WE) nr 260/2009, chyba że art. 26 umowy przejściowej i następnie art. 41 układu o stabilizacji i stowarzyszeniu stanowią inaczej.

Artykuł 6

Klauzula niedoboru

Bez uszczerbku dla art. 7 niniejszego rozporządzenia, w przypadku konieczności zastosowania środka, o którym mowa w art. 27 umowy przejściowej oraz następnie art. 42 układu o stabilizacji i stowarzyszeniu, Unia przyjmuje go zgodnie z procedurami określonymi w rozporządzeniu (WE) nr 1061/2009.

Artykuł 7

Wyjątkowe i poważne okoliczności

W przypadku wystąpienia wyjątkowych i poważnych okoliczności w rozumieniu art. 26 ust. 5 lit. b) i art. 27 ust. 4 umowy przejściowej oraz art. 41 ust. 5 lit. b) i następnie art. 42 ust. 4 układu o stabilizacji i stowarzyszeniu, Komisja może podjąć środki mające natychmiastowe zastosowanie określone w art. 26 i 27 umowy przejściowej oraz następnie w art. 41 i 42 układu o stabilizacji o stowarzyszeniu, zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 15. ust. 2 niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 8

Klauzula ochronna dotycząca produktów rolnych i produktów rybołówstwa

Niezależnie od art. 5 i 6, w przypadku gdy Unia musi zastosować środek ochronny w odniesieniu do produktów rolnych i produktów rybołówstwa, określony w art. 17 ust. 2 lub art. 26 umowy przejściowej i następnie w art. 32 ust. 2 lub art. 41 układu o stabilizacji i stowarzyszeniu, Komisja przyjmuje konieczne środki na wniosek państwa członkowskiego lub z własnej inicjatywy, zastosowawszy, w odpowiednich przypadkach, procedurę przekazania sprawy Komitetowi Przejściowemu zgodnie z art. 26 ust. 5 lit. a) umowy przejściowej i następnie Radzie Stabilizacji i Stowarzyszenia zgodnie z art. 41 ust. 5 lit. a) układu o stabilizacji i stowarzyszeniu.

W przypadku gdy Komisja otrzyma wniosek od państwa członkowskiego, podejmuje stosowną decyzję w terminie:

   a) trzech dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, w przypadku gdy nie ma zastosowania procedura przekazania określona w art. 26 umowy przejściowej oraz następnie w art. 41 układu o stabilizacji i stowarzyszenia; lub
   b) trzech dni roboczych po upływie trzydziestodniowego okresu, o którym mowa w art. 26 ust. 5 lit. a) umowy przejściowej oraz następnie w art. 41 ust. 5 lit. a) układu o stabilizacji i stowarzyszeniu, jeśli procedura przekazania określona w art. 26 ust. 5 lit. a) umowy przejściowej oraz następnie w art. 41 ust. 5 lit. a) układu o stabilizacji i stowarzyszeniu ma zastosowanie.

Komisja przyjmuje takie mające natychmiastowe zastosowanie akty zgodnie z procedurą określoną w art. 14 ust. 3.

Artykuł 9

Nadzór

W celu wykonania art. 17 ust. 2 umowy przejściowej i następnie art. 32 ust. 2 układu o stabilizacji i stowarzyszeniu ustanawia się unijny nadzór przywozu towarów wymienionych w załączniku V protokołu 3. Zastosowanie ma procedura ustanowiona w art. 308d rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiającego przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny(9).

Artykuł 10

Dumping i dotacje

W przypadku praktyk uzasadniających zastosowanie przez Unię środków, o których mowa w art. 25 ust. 2 umowy przejściowej i następnie w art. 40 ust. 2 układu o stabilizacji i stowarzyszeniu, Komisja podejmuje decyzję w sprawie wprowadzenia środków antydumpingowych lub wyrównawczych zgodnie z przepisami ustanowionymi odpowiednio w rozporządzeniu (WE) nr 1225/2009 i rozporządzeniu (WE) nr 597/2009.

Artykuł 11

Konkurencja

1.  W przypadku praktyk, które Komisja uznaje za niezgodne z art. 38 umowy przejściowej oraz następnie z art. 73 układu o stabilizacji i stowarzyszeniu, po zbadaniu sprawy z własnej inicjatywy lub na wniosek państwa członkowskiego podejmuje ona decyzję o zastosowaniu właściwego środka przewidzianego w art. 38 umowy przejściowej i następnie w art. 73 układu o stabilizacji i stowarzyszeniu.

W odniesieniu do pomocy środki przewidziane w art. 38 ust. 10 umowy przejściowej i następnie w art. 73 ust. 10 układu o stabilizacji i stowarzyszeniu są przyjmowane zgodnie z procedurami ustanowionymi w rozporządzeniu (WE) nr 597/2009.

2.  W przypadku praktyk, które mogą prowadzić do zastosowania przez Republikę Serbii wobec Unii środków na podstawie art. 38 umowy przejściowej oraz następnie art. 73 układu o stabilizacji i stowarzyszeniu, Komisja po zbadaniu sprawy podejmuje decyzję, czy taka praktyka jest zgodna z zasadami określonymi w umowie przejściowej oraz układzie o stabilizacji i stowarzyszeniu. W razie konieczności Komisja podejmuje stosowne decyzje na podstawie kryteriów wynikających ze stosowania art. 101, 102 i 107 TFUE.

Artykuł 12

Nadużycia finansowe lub brak współpracy administracyjnej

W przypadku gdy na podstawie informacji dostarczonych przez państwo członkowskie lub z własnej inicjatywy Komisja stwierdza, że warunki określone w art. 31 umowy przejściowej oraz następnie w art. 46 układu o stabilizacji i stowarzyszeniu zostały spełnione, podejmuje bezzwłocznie następujące działania:

   a) informuje o tym Parlament Europejski oraz Radę; oraz
   b) zawiadamia o swoich ustaleniach Komitet Przejściowy oraz Komitet Stabilizacji i Stowarzyszenia, przekazując równocześnie obiektywne informacje, a także rozpoczyna konsultacje w ramach Komitetu Przejściowego oraz Komitetu Stabilizacji i Stowarzyszenia.

Komisja publikuje wszystkie zawiadomienia na mocy art. 31 ust. 5 umowy przejściowej oraz następnie art. 46 ust. 5 układu o stabilizacji i stowarzyszeniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Komisja może zdecydować zgodnie z procedurą doradczą, o której mowa w art. 13 ust. 2 niniejszego rozporządzenia, o tymczasowym zawieszeniu zastosowanego preferencyjnego traktowania określonych produktów, zgodnie z art. 31 ust. 4 umowy przejściowej i następnie z art. 46 ust. 4 układu o stabilizacji i stowarzyszeniu.

Artykuł 13

Procedura komitetowa

1.  Komisję wspiera Komitet Kodeksu Celnego, ustanowiony na mocy art. 248a rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny(10). Komitet Kodeksu Celnego jest komitetem w rozumieniu rozporządzenia (UE) nr 182/2011.

2.  W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 4 rozporządzenia (UE) nr 182/2011.

3.  W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5 rozporządzenia (UE) nr 182/2011.

3a.  W przypadku gdy opinia Komitetu Kodeksu Celnego ma być uzyskana w drodze procedury pisemnej, procedura ta kończy się bez osiągnięcia rezultatu, gdy przed upływem terminu na wydanie opinii zdecyduje o tym przewodniczący Komitetu Kodeksu Celnego lub wniesie o to większość członków Komitetu Kodeksu Celnego. [Popr. 6]

Artykuł 14

Procedura komitetowa dotycząca produktów rolnych

1.  Komisję wspiera Komitet Zarządzający ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych ustanowiony na mocy art. 195 rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych(11) („Komitet Rolny”). Komitet Rolny jest komitetem w rozumieniu rozporządzenia (UE) nr 182/2011.

2.  W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5 rozporządzenia (UE) nr 182/2011.

3.  W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 8 rozporządzenia (UE) nr 182/2011 w związku z jego art. 5.

3a.  W przypadku gdy opinia Komitetu Rolnego ma być uzyskana w drodze procedury pisemnej, procedura ta kończy się bez osiągnięcia rezultatu, gdy przed upływem terminu na wydanie opinii zdecyduje o tym przewodniczący Komitetu Rolnego lub wniesie o to większość członków Komitetu Rolnego. [Popr. 7]

Artykuł 15

Procedura komitetowa dotycząca środków podejmowanych w przypadku wyjątkowych i poważnych okoliczności

1.  Komisję wspiera komitet ustanowiony na mocy art. 4 rozporządzenia (WE) nr 260/2009 („Komitet do spraw Wwozu”). Komitet do spraw Wwozu jest komitetem w rozumieniu rozporządzenia (UE) nr 182/2011.

2.  W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 8 rozporządzenia (UE) nr 182/2011 w związku z jego art. 5art. 4. [Popr. 8]

2a.  W przypadku gdy opinia Komitetu do spraw Wwozu ma być uzyskana w drodze procedury pisemnej, procedura ta kończy się bez osiągnięcia rezultatu, gdy przed upływem terminu na wydanie opinii zdecyduje o tym przewodniczący Komitetu do spraw Wwozu lub wniesie o to większość członków Komitetu do spraw Wwozu. [Popr. 9]

Artykuł 16

Powiadamianie

Komisja, działając w imieniu Unii, odpowiada za powiadamianie Komitetu Przejściowego, a następnie Rady Stabilizacji i Stowarzyszenia oraz Komitetu Stabilizacji i Stowarzyszenia zgodnie z wymogami określonymi odpowiednio w umowie przejściowej lub w układzie o stabilizacji i stowarzyszeniu.

Artykuł 17

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 lutego 2010 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w

W imieniu Parlamentu Europejskiego

Przewodniczący

W imieniu Rady

Przewodniczący

(1) Stanowisko Parlamentu Europejskiego z dnia 25 października 2012 r.
(2) Dz.U. L 28 z 30.1.2010, s. 1.
(3) Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 13.
(4) Dz.U. L 84 z 31.3.2009, s. 1.
(5) Dz.U. L 291 z 7.11.2009, s. 1.
(6) Dz.U. L 343 z 22.12.2009, s. 51.
(7) Dz.U. L 188 z 18.7.2009, s. 93.
(8) Dz.U. L 82 z 22.3.1997, s. 1.
(9) Dz.U. L 253 z 11.10.1993, s. 1.
(10) Dz.U. L 302 z 19.10.1992, s. 1.
(11) Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności