Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2012/0165(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0315/2012

Внесени текстове :

A7-0315/2012

Разисквания :

Гласувания :

PV 25/10/2012 - 14.2
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2012)0390

Приети текстове
PDF 276kWORD 36k
Четвъртък, 25 октомври 2012 г. - Страсбург
Удължаване на срока, предвиден за прилагането на Решение 2003/17/ЕО на Съвета и актуализация на името на една трета страна и на наименованията на органите, отговарящи за одобрението и контрола на продукцията ***I
P7_TA(2012)0390A7-0315/2012
Резолюция
 Текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 25 октомври 2012 г. относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Решение 2003/17/ЕО на Съвета с оглед удължаване на срока за прилагането му и актуализация на името на една трета страна и на наименованията на органите, отговарящи за одобрението и контрола на продукцията (COM(2012)0343 – C7-0161/2012 – 2012/0165(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2012)0343),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 43, параграф 2 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението (C7-0161/2012),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 18 септември 2012 г.(1),

–  като взе предвид поетия с писмо от 28 септември 2012 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на позицията на Европейския парламент съобразно член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид член 55 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по земеделие и развитие на селските райони (A7-0315/2012),

1.  Приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  Изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) Все още непубликувано в Официален вестник.


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 25 октомври 2012 г. с оглед приемането на Решение …/2012/ЕС за изменение на Решение 2003/17/ЕО на Съвета с оглед удължаване на срока за прилагането му и актуализация на името на една трета страна и на наименованията на органите, отговарящи за одобрението и контрола на продукцията
P7_TC1-COD(2012)0165

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Решение № 1105/2012/ЕС.)

Правна информация - Политика за поверителност