Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2012/0165(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0315/2012

Indgivne tekster :

A7-0315/2012

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 25/10/2012 - 14.2
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2012)0390

Vedtagne tekster
PDF 202kWORD 37k
Torsdag den 25. oktober 2012 - Strasbourg
Forlængelse af anvendelsesperioden for Rådets beslutning 2003/17/EF og ajourføring af navnene på et tredjeland og på de myndigheder, der er ansvarlige for godkendelse og kontrol af produktionen ***I
P7_TA(2012)0390A7-0315/2012
Beslutning
 Tekst

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 25. oktober 2012 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om ændring af Rådets beslutning 2003/17/EF ved at forlænge dens anvendelsesperiode og ved at ajourføre navnene på et tredjeland og på de myndigheder, der er ansvarlige for godkendelse og kontrol af produktionen (COM(2012)0343 – C7-0161/2012 – 2012/0165(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: Førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2012)0343),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 43, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt Parlamentet forslaget (C7–0161/2012),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af 18. september 2012(1),

–  der henviser til, at Rådets repræsentant ved skrivelse af 28. september 2012 forpligtede sig til at godkende Europa-Parlamentets holdning, jf. artikel 294, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 55,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter (A7-0315/2012),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse for Parlamentet, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag væsentligt eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet, Kommissionen og de nationale parlamenter.

(1) Endnu ikke offentliggjort i EUT.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 25. oktober 2012 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. .../2012/EU om ændring af Rådets beslutning 2003/17/EF ved at forlænge dens anvendelsesperiode og ved at ajourføre navnene på et tredjeland og på de myndigheder, der er ansvarlige for godkendelse og kontrol af produktionen
P7_TC1-COD(2012)0165

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning til den endelige retsakt, afgørelse nr. 1105/2012/EU).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik