Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2012/0143(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0314/2012

Ingivna texter :

A7-0314/2012

Debatter :

Omröstningar :

PV 25/10/2012 - 14.3
CRE 25/10/2012 - 14.3
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2012)0391

Antagna texter
PDF 195kWORD 34k
Torsdagen den 25 oktober 2012 - Strasbourg
Bevarande och hållbart utnyttjande av fiskeresurserna inom ramen för den gemensamma fiskeripolitiken ***I
P7_TA(2012)0391A7-0314/2012
Resolution
 Text

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 25 oktober 2012 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 2371/2002 om bevarande och hållbart utnyttjande av fiskeresurserna inom ramen för den gemensamma fiskeripolitiken (COM(2012)0277 – C7-0137/2012 – 2012/0143(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2012)0277),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 43.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C7-0137/2012),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén av den 18 september 2012(1),

–  med beaktande av det skriftliga åtagandet från rådets företrädare av den 22 oktober 2012 att godkänna Europaparlamentets ståndpunkt i enlighet med artikel 294.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från fiskeriutskottet (A7-0314/2012).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella och regionala parlamenten i medlemsstaterna.

(1) Ännu ej offentliggjort i EUT.


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 25 oktober 2012 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr .../2012 om ändring av rådets förordning (EG) nr 2371/2002 om bevarande och hållbart utnyttjande av fiskeresurserna inom ramen för den gemensamma fiskeripolitiken
P7_TC1-COD(2012)0143

(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt den slutliga rättsakten, förordning (EU) nr 1152/2012.)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy