Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2011/0432(CNS)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0288/2012

Внесени текстове :

A7-0288/2012

Разисквания :

Гласувания :

PV 25/10/2012 - 14.6
CRE 25/10/2012 - 14.6
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2012)0394

Приети текстове
PDF 519kWORD 267k
Четвъртък, 25 октомври 2012 г. - Страсбург
Консулска закрила за граждани на Съюза в чужбина *
P7_TA(2012)0394A7-0288/2012

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 25 октомври 2012 г. относно предложението за директива на Съвета относно консулската закрила за граждани на Съюза в чужбина (COM(2011)0881 – C7-0017/2012 – 2011/0432(CNS))

(Специална законодателна процедура – консултация)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2011)0881),

–  като взе предвид член 23 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно който Съветът се е консултирал с него (C7-0017/2012),

–  като взе предвид член 55 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи и становищата на Комисията по външни работи и на Комисията по правни въпроси (A7-0288/2012),

1.  Одобрява предложението на Комисията във вида, в който е изменено;

2.  Приканва Комисията да внесе съответни промени в предложението си, съгласно член 293, параграф 2 от Договора за функционирането на ЕС;

3.  Приканва Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да го информира за това;

4.  Призовава Съвета отново да се консултира с него, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в предложението на Комисията;

5.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Текст, предложен от Комисията   Изменение
Изменение 1
Предложение за директива
Съображение 6 a (ново)
(6a)  По силата на член 35 от Договора за Европейския съюз дипломатическите и консулските мисии на държавите членки и делегациите на Съюза в трети страни си сътрудничат и допринасят за осъществяване на правото на защита на гражданите на Съюза на територията на трети страни.
Изменение 2
Предложение за директива
Съображение 7
(7)  Когато непредставени граждани се нуждаят от закрила в трети държави, са необходими ефикасно сътрудничество и координация. Може да е необходимо тясно сътрудничество между оказващата помощ държава членка с дипломатическо представителство в трета държава и с държавата членка на непредставения гражданин. Консулското сътрудничество на местно равнище може да бъде по-сложно по отношение на непредставените граждани, защото за него се изисква координация с органи, които не са представени на място. С цел да бъдат отстранени недостатъците от липсата на посолство или консулство на държавата членка на непредставения гражданин, следва да се осигури стабилна рамка.
(7)  Когато непредставени граждани се нуждаят от закрила в трети държави, са необходими ефикасно сътрудничество и координация. Оказващата помощ държава членка и делегацията на Съюза следва да си сътрудничат тясно с дипломатическо представителство в трета държава и с държавата членка на непредставения гражданин.
Изменение 3
Предложение за директива
Съображение 7 a (ново)
(7a)  Консулското сътрудничество на местно равнище може да бъде по-сложно по отношение на непредставените граждани, защото за него се изисква координация с органи, които не са представени на място. С цел да бъдат отстранени недостатъците от липсата на посолство или консулство на държавата членка на непредставения гражданин, следва да се осигури стабилна рамка. При осъществяването на консулско сътрудничество на местно равнище непредставените граждани следва да бъдат взети предвид, например чрез събирането на съответните данни за контакт на най-близките посолства и консулства на държавите-членки в региона.
Изменение 4
Предложение за директива
Съображение 7 б (ново)
(7б)  Комисията следва да установи практическите насоки с цел улесняване и подобряване на консулската закрила, като се обръща специално внимание на положението на непредставените граждани.
Изменение 5
Предложение за директива
Съображение 8
(8)  Гражданите на Съюза са непредставени, ако тяхната държава членка няма достъпно посолство или консулство в трета държава. Понятието „достъпност“ следва да се тълкува така, че да бъде осигурена закрилата на гражданите.
(8)  Гражданите на Съюза са непредставени, ако тяхната държава членка няма достъпно посолство или консулство в трета държава или ако получаването на достъп до посолството или консулството би довело до ненужна загуба на ценно време или финансови средства за гражданина на дадена държава членка в случай на извънредна ситуация. Понятието „достъпност“ следва да се тълкува така, че да бъде осигурена закрилата на гражданите.
Изменение 6
Предложение за директива
Съображение 9
(9)  В съответствие с правото на зачитане на личния и семейния живот, признато в член 7 от Хартата на основните права на Европейския съюз, оказващата помощ държава членка следва да предостави закрила на гражданите на трети държави, членове на семейството на граждани на Съюза, при същите условия, които се прилагат за граждани на трети държави, членове на семейството на собствените Й граждани. Всяко определение на това кои лица са членове на семейството следва да се ръководи от членове 2 и 3 от Директива 2004/38/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно правото на граждани на Съюза и на членове на техните семейства да се движат и да пребивават свободно на територията на държавите членки. Възможно е държавите членки да не са в състояние да осигурят всички видове консулска закрила на членовете на семейството, граждани на трети държави, в частност издаването на временни документи. Съгласно член 24 от Хартата висшият интерес на детето, предвиден в Конвенцията на ООН за правата на детето от 20 ноември 1989 г., следва да бъде от първостепенно значение.
(9)  В съответствие с правото на зачитане на личния и семейния живот, признато в член 7 от Хартата на основните права на Европейския съюз, оказващата помощ държава членка следва да предостави закрила на гражданите на трети държави, членове на семейството на граждани на Съюза, съгласно посоченото в Директива 2004/38/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно правото на граждани на Съюза и на членове на техните семейства да се движат и да пребивават свободно на територията на държавите членки, при същите условия, които се прилагат за граждани на трети държави, които са членове на семейството на собствените й граждани, като се вземе предвид фактът, че е възможно държавите членки да не са в състояние да осигурят всички видове консулска закрила на членовете на семейството, граждани на трети държави, като например временни документи. Държавите членки обаче следва да предприемат всички възможни действия в рамките на своите правомощия с цел гарантиране на целостта на семейството на гражданина. Съгласно член 24 от Хартата висшият интерес на детето, предвиден в Конвенцията на ООН за правата на детето от 20 ноември 1989 г., следва да бъде от първостепенно значение.
Изменение 7
Предложение за директива
Съображение 9 a (ново)
(9a)  Оказващата помощ държава членка следва да обмисли възможността за предоставяне на закрила на лица с признат статут на бежанци и лица без гражданство, както и на други лица, които не са граждани на нито една държава, но пребивават в една от държавите членки, и разполагат с документ за пътуване, издаден от тази държава членка, като вземе предвид конкретното им положение.
Изменение 8
Предложение за директива
Съображение 10
(10)  Непредставените граждани трябва да могат свободно да избират посолството или консулството, от които да получат консулска закрила. Държавите членки следва да са в състояние да сключат договорености за споделяне на тежестта. Тези договорености обаче следва да бъдат прозрачни за гражданите и да не пречат на ефективната консулска защита. Комисията трябва да бъде уведомена за всяка такава договореност, която да бъде публикувана на специалния Й уебсайт.
(10)  Непредставените граждани трябва да могат свободно да избират посолството, консулството или, по целесъобразност, делегацията на Съюза, от които да получат консулска закрила. Държавите членки следва да са в състояние да сключат договорености за споделяне на тежестта. Тези договорености следва да бъдат разпределени по обективен начин и да отчитат капацитета на всяка държава членка. Тези договорености обаче следва да бъдат прозрачни за гражданите и да не пречат на ефективната консулска защита. Комисията трябва да бъде уведомена за всяка такава договореност, която да бъде публикувана на специалния й уебсайт, както и на съответните уебсайтове на държавите членки и на уебсайта на Съвета.
Изменение 9
Предложение за директива
Съображение 12
(12)  Закрила следва да се предостави, ако молителите докажат, че са граждани на Съюза. Възможно е непредставените граждани, нуждаещи се от консулска закрила, вече да не притежават своите документи за самоличност. Основният статут на гражданин на Съюза се предоставя пряко от правото на Съюза и документите за самоличност имат само декларативна стойност. Ако заявителите не са в състояние да предоставят документи за самоличност, те следва да докажат своята самоличност с всякакви други средства, ако е необходимо след проверка с властите на държавата членка, за която молителят твърди, че е неин гражданин.
(12)  Закрила следва да се предостави, ако молителите докажат, че са граждани на Съюза. Възможно е непредставените граждани, нуждаещи се от консулска закрила, вече да не притежават своите документи за самоличност. Основният статут на гражданин на Съюза се предоставя пряко от правото на Съюза и документите за самоличност имат само декларативна стойност. Ако заявителите не са в състояние да предоставят документи за самоличност, те следва да докажат своята самоличност с всякакви други средства, ако е необходимо след проверка с властите на държавата членка, за която молителят твърди, че е неин гражданин. Оказващото помощ посолство следва да предостави на непредставените граждани необходимите средства, за да удостоверят своята самоличност.
Изменение 10
Предложение за директива
Съображение 14
(14)  Следва да се уточни обхватът на сътрудничеството и координацията, за да се определят мерките, необходими в тази област. Консулската закрила за непредставени граждани включва оказване на помощ в редица типични ситуации, като например при арестуване или задържане, тежка злополука или заболяване и смърт, както и помощ и репатриране при бедствено положение и издаването на временни документи за пътуване. Тъй като нужната закрила винаги зависи от конкретната ситуация, консулската закрила не следва да се ограничава със случаите, изрично посочени в настоящата директива.
(14)  Следва да се уточни обхватът на сътрудничеството и координацията, за да се определят мерките, необходими в тази област. Консулската закрила за непредставени граждани включва оказване на помощ в редица типични ситуации, като например при арестуване или задържане, тежка злополука или заболяване и смърт, както и помощ и репатриране при бедствено положение и издаването на временни документи за пътуване и в кризисни ситуации. Тъй като нужната закрила винаги зависи от конкретната ситуация, консулската закрила не следва да се ограничава със случаите, изрично посочени в настоящата директива.
Изменение 11
Предложение за директива
Съображение 14 a (ново)
(14a)  При предоставяне на консулска закрила в случай на арест или задържане следва да се вземат предвид особени ситуации, по-специално в случаите, когато жертви на трафик на хора са арестувани или задържани за извършване на престъпления, представляващи пряка последица от трафика. Непредставените граждани биха могли да са в по-уязвимо положение, с оглед на обстоятелството, че те нямат пряко представителство.
Изменение 12
Предложение за директива
Съображение 15
(15)  Определянето на различните видове помощ, които се предоставят в конкретни ситуации, е предпоставка за ефективната координация и сътрудничество между консулските служби на държавите членки. Тези видове помощ следва да отразяват общите практики на държавите членки, без да се засяга член 23 от Договора за функционирането на Европейския съюз, с който на държавите членки се налага задължението да предоставят закрила при същите условия, които се прилагат за собствените им граждани.
(15)  Определянето на различните видове помощ, които се предоставят в конкретни ситуации, е предпоставка за ефективната координация и сътрудничество между консулските служби на държавите членки. Тези видове помощ следва да отразяват общите практики на държавите членки, без да се засяга член 23 от Договора за функционирането на Европейския съюз, с който на държавите-членки се налага задължението да предоставят закрила при същите условия, които се прилагат за собствените им граждани. Следва да се гарантира преодоляването на езиковите бариери,а на непредставените граждани се осигури устен превод или друга необходима помощ.
Изменение 13
Предложение за директива
Съображение 18 a (ново)
(18a)  Държавите членки следва да обмислят създаването на „доверителен фонд“ за консулска закрила, чрез който посолството или консулството на оказващата помощ държава членка би могло авансово да финансира разходите си по оказване на помощ на непредставен гражданин и на който държавата членка на непредставения гражданин, на когото е оказана помощ, следва да възстанови паричния аванс. В сътрудничество с държавите членки Комисията следва да установи ясни правила, като определи разпределението на финансовата тежест, за да се обезпечи правилното функциониране на този фонд.
Изменение 14
Предложение за директива
Съображение 20
(20)  Що се отнася до координацията на място и при кризисни ситуации, следва да се пояснят компетенциите и съответните роли, за да се гарантира, че за непредставените граждани се полагат всички необходими грижи. При осъществяването на консулско сътрудничество на местно равнище непредставените граждани следва да бъдат взети предвид, например чрез събирането на съответните данни за контакт на най-близките посолства и консулства на държавите членки в региона.
(20)  Що се отнася до координацията при кризисни ситуации, следва да се пояснят компетенциите и съответните роли, за да се гарантира, че за непредставените граждани се полагат всички необходими грижи. В кризисни ситуации делегациите на Съюза следва да гарантират необходимата координация между държавите членки. За да може да изпълнява тази роля, на Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) следва да се предоставят необходимите финансови средства, включително и за обучение за консулските служители на държавите членки.
Изменение 15
Предложение за директива
Съображение 21
(21)  При кризи особено важни са подходящата подготовка и ясното разделение на отговорностите. В случай на криза в плановете за действия при извънредни обстоятелства следва да бъдат взети в пълна степен предвид непредставените граждани, а националните планове за действия при извънредни обстоятелства следва да бъдат координирани. Понятието „водеща държава“ следва да бъде доразвито в този контекст.
(21)  При кризи особено важни са подходящата подготовка и ясното разделение на отговорностите. В случай на криза в плановете за действия при извънредни обстоятелства следва да бъдат взети в пълна степен предвид непредставените граждани, а националните планове за действия при извънредни обстоятелства следва да бъдат координирани от ЕСВД.
Изменение 16
Предложение за директива
Съображение 22 a (ново)
(22a)  ЕСВД следва да организира обучение на консулските служители, за да се улесни помощта за граждани, включително и за непредставени граждани като част от подготовката за кризисни ситуации.
Изменение 17
Предложение за директива
Съображение 22 б (ново)
(22б)  Следва да бъдат организирани курсове за обучение на служителите на консулските служби с оглед подобряване на сътрудничеството и увеличаване на техните познания относно правата на гражданите съгласно Договорите и настоящата директива.
Изменение 18
Предложение за директива
Съображение 23
(23)  В трети държави Съюзът е представен чрез своите делегации, които заедно с дипломатическите и консулските мисии на държавите членки допринасят за упражняването на правото на гражданите на Съюза на консулската закрила, както е посочено в член 35 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с Виенската конвенция за консулските отношения, държавите членки могат да предоставят консулска закрила от името на друга държава членка, освен ако засегнатата трета държава не се противопостави. Държавите членки следва да предприемат необходимите мерки спрямо трети държави с цел консулската закрила да може да бъде предоставена от името на други държави членки.
(23)  В трети държави Съюзът е представен чрез своите делегации, които заедно с дипломатическите и консулските мисии на държавите членки допринасят за упражняването на правото на гражданите на Съюза на консулската закрила, както е посочено в член 35 от Договора за Европейския съюз. Делегациите на Съюза следва да гарантират необходимата координация между държавите членки и, където е уместно, могат да им се възлагат консулски задачи. За да е в състояние да изпълни тази роля, на ЕСВД следва бъдат предоставени необходимите финансови средства.
Изменение 19
Предложение за директива
Съображение 25
(25)  Настоящата директива следва да не засяга по-благоприятните национални разпоредби доколкото те са съвместими с нея.
(25)  Настоящата директива следва да не засяга по-благоприятните национални разпоредби доколкото те са съвместими с нея. Настоящата директива следва да не налага никакви задължения на държавите членки да предоставят на непредставени граждани видовете помощ, които те не предоставят на своите собствени граждани.
Изменение 20
Предложение за директива
Съображение 25 a (ново)
(25a)  Настоящата директива не следва да накърнява задължението и/или правото на непредставените държави членки да оказват пряка помощ на своите граждани, когато това е необходимо и/или желателно. Непредставените държави членки следва да оказват непрекъсната помощ на държавите членки, предоставящи консулска помощ на гражданите на първите.
Изменение 21
Предложение за директива
Съображение 25 б (ново)
(25б)  За да се осигури гладкото и ефикасно функциониране на настоящата директива, на Комисията следва да се делегира правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз във връзка с евентуални изменения на приложенията. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище. При подготовката и изготвянето на делегираните актове Комисията следва да осигури едновременното и своевременно предаване по подходящ начин на съответните документи на Европейския парламент и на Съвета.
Изменение 22
Предложение за директива
Съображение 27
(27)  В съответствие със забраната за дискриминация, съдържаща се в Хартата, държавите членки следва да прилагат тази директива без дискриминация на лицата, към които тази директива е насочена, въз основа на пол, раса, цвят, етнически или социален произход, генетични характеристики, език, религия или убеждения, политически или други убеждения, принадлежност към етническо малцинство, собственост, рождение, увреждане, възраст или сексуална ориентация.
(27)  В съответствие със забраната за дискриминация, съдържаща се в Хартата, по-конкретно в член 21, държавите членки, делегациите на Съюза и, когато е необходимо, ЕСВД следва винаги да прилагат тази директива без дискриминация на лицата, към които тази директива е насочена, въз основа на пол, раса, цвят, етнически или социален произход, генетични характеристики, език, религия или убеждения, политически или други убеждения, принадлежност към етническо малцинство, собственост, рождение, увреждане, възраст или сексуална ориентация.
Изменение 23
Предложение за директива
Съображение 27 a (ново)
(27a)  Държавите членки следва да насърчават своите граждани да се регистрират сами на уебсайтовете на министерствата на външните работи, преди да посетят трети държави, за да се улесни подпомагането им в случаи на необходимост, особено в кризисни ситуации.
Изменение 24
Предложение за директива
Съображение 27 б (ново)
(27б)  Комисията следва да разгледа възможността за създаване на постоянна денонощна гореща линия, за да направят информацията лесно достъпна за гражданите, които търсят консулска закрила в случаите на извънредна ситуация.
Изменение 25
Предложение за директива
Член 1
С настоящата директива се определят мерките за сътрудничество и координация, необходими, за да могат гражданите на Съюза, намиращи се на територията на трета държава, в която няма представителство на тяхната държава членка, да упражнят по-лесно своето право на закрила от страна на дипломатическите или консулските служби на друга държава членка при същите условия, които се прилагат за собствените граждани на тази друга държава членка.

С настоящата директива се определят мерките за сътрудничество и координация, необходими, за да могат гражданите на Съюза, намиращи се на територията на трета държава, в която няма представителство на тяхната държава членка, да улеснят закрилата от страна на дипломатическите или консулските служби на друга държава членка при същите условия, които се прилагат за собствените граждани на тази друга държава членка. При необходимост на делегациите на Съюза също могат да бъдат възлагани консулски функции в услуга на непредставените граждани.

Изменение 26
Предложение за директива
Член 2 – параграф 1
1.  Всеки гражданин, който притежава гражданство на държава членка на Съюза, която не е представена от дипломатическа или консулска служба в трета държава, наричан по-нататък „непредставен гражданин“, има право на консулска закрила от консулските и дипломатическите служби на друга държава членка при същите условия, които се прилагат за собствените граждани на тази друга държава членка.
1.  Всеки гражданин, който притежава гражданство на държава членка на Съюза, която не е представена от дипломатическа или консулска служба в трета държава, наричан по-нататък „непредставен гражданин“, получава консулска закрила от консулските и дипломатическите служби на друга държава членка и от делегация на Съюза при същите условия, които се прилагат за собствените граждани на тази друга държава членка.
Изменение 27
Предложение за директива
Член 2 – параграф 3
3.  Лица, които не са граждани на Съюза, но са членове на семействата на непредставени граждани, имат право на консулска закрила при същите условия, които се прилагат за лицата, които не са граждани на оказващата помощ държава членка, но са членове на семействата на нейни граждани.
3.  Лица, които не са граждани на Съюза, но са членове на семействата на непредставени граждани, имат право на консулска закрила при същите условия, които се прилагат за членовете на семействата на граждани на държавата членка по произход, или на консулска закрила от делегация на Съюза.
Изменение 28
Предложение за директива
Член 3 – параграф 3
3.  Почетните консули се считат за равностойни на достъпно посолство или консулство в границите техните компетенции съгласно националното право и националните практики.
3.  Почетните консули се считат за равностойни на достъпно посолство или консулство, доколкото имат съответната компетентност съгласно националното право и националните практики.
Изменение 29
Предложение за директива
Член 4 – параграф 1
1.  Непредставените граждани могат да избират посолството или консулството на държавата членка, към което да се обърнат за закрила.
1.  Непредставените граждани могат да избират посолството или консулството на държавата членка, към което да се обърнат за закрила. Те могат също така да потърсят съдействието на делегацията на Съюза, ако това е необходимо и релевантно. Държавите членки предоставят на уебсайтовете на своите министерства на външните работи информация относно правото на гражданите си да се обръщат за консулска закрила в трета държава, в която съответната държава членка не е представена, в съответствие с настоящата директива, към дипломатическите или консулски органи на друга държава членка и относно условията за упражняване на това право.
Изменение 30
Предложение за директива
Член 4 – параграф 2
2.   Една държава членка може да представлява друга държава членка постоянно и техните посолства или консулства в трета държава могат да сключат договорености за споделяне на тежестта, при условие че се гарантира ефективното разглеждане на молбите за закрила. Държавите членки информират Европейската комисия за всяка такава договореност с цел тя да бъде публикувана на специалния Й уебсайт.
2.   С цел осигуряване на консулска закрила на непредставените граждани и за да се гарантира ефективното разглеждане на молбите за закрила, представителствата на държавите членки и, когато е приложимо, делегацията на Съюза могат да сключат местни договорености за споделяне на тежестта и обмен на информация. След уведомяването на местните органи, за тези местни договорености се докладва на Комисията и на ЕСВД, като те се публикуват на уебсайта на Комисията и на съответните уебсайтове на засегнатите държави членки. Тези споразумения изцяло спазват разпоредбите на настоящата Директива.
Изменение 31
Предложение за директива
Член 5 – параграф 2
2.  Ако гражданинът на Съюза не може да представи паспорт или лична карта, гражданството може да бъде доказано по други начини, ако е необходимо след проверка с дипломатическите и консулските служби на държавата членка, за която молителят твърди, че е неин гражданин.
2.  Ако гражданинът на Съюза не може да представи паспорт или лична карта, гражданството може да бъде доказано по други начини, ако е необходимо след проверка с дипломатическите и консулските служби на държавата членка, за която молителят твърди, че е неин гражданин. Оказващото помощ посолство или консулство предоставя на непредставените граждани необходимите средства, за да удостоверят своята самоличност.
Изменение 32
Предложение за директива
Глава 1а и член 5 a (нов)
ГЛАВА 1а

Сътрудничество и координация при консулската закрила на местно равнище

Член 5а

Общ принцип

Дипломатическите и консулските служби на държавите членки си сътрудничат тясно и осъществяват координацията помежду си и със Съюза, за да осигурят закрилата на непредставените граждани при същите условия, които се прилагат за техните собствени граждани. Делегациите на Съюза улесняват сътрудничеството и координацията между държавите членки и между държавите членки и Съюза, за да осигурят закрилата на непредставените граждани при същите условия, които се прилагат за техните собствени граждани. Когато консулство или посолство или, когато е приложимо, делегацията на Съюза оказва помощ на непредставен гражданин, то се свързва с най-близкото отговорно на регионално равнище консулство или посолство, или с Министерството на външните работи на държавата членка, чийто гражданин е подпомаганото лице, както и с делегацията на Съюза, и оказва съдействие с цел да се определи предприемане на подходящи мерки. Държавите членки съобщават данните на съответните лица за връзка в министерствата на външните работи на ЕСВД, която непрекъснато ги актуализира в своя защитен интернет сайт.

(Член 7 от предложението на Комисията става ненужен).
Изменение 33
Предложение за директива
Член 6 - параграф 2 - уводни думи
2.  Консулската закрила, посочена в параграф 1, включва помощ в следните ситуации:
2.  Консулската закрила, посочена в параграф 1, включва помощ по-конкретно в следните ситуации:
Изменение 34
Предложение за директива
Член 6 – параграф 2 – буква б)
б) жертва на престъпление;
б) жертва на престъпление или има опасност да пострада от престъпление;
Изменение 35
Предложение за директива
Член 6 – параграф 2 – алинея 1 а (нова)
Тази консулска закрила обхваща също и други ситуации, при които представляваната държава членка обикновено би предоставила помощ на собствените си граждани.

Изменение 36
Предложение за директива
Член 8 – параграф 1
1.  Когато непредставeн гражданин е арестуван или задържан, посолствата или консулствата на държавите членки, предприемат следните конкретни действия, при спазване на разпоредбите на член 6, параграф 1:
1.  Когато непредставeн гражданин е арестуван или по друг начин задържан, посолствата или консулствата на държавите членки, предприемат следните конкретни действия, при спазване на разпоредбите на член 6, параграф 1:
а) съдействат му, като по молба на гражданина информират членовете на неговото семейство или други близки лица;
а) съдействат му, като по молба на гражданина информират членовете на неговото семейство или други близки лица;
б) посещават гражданина и проверяват, че са спазени минималните норми за третиране на задържаните;
б) посещават гражданина и гарантират, че са предоставени минималните норми на условията за задържане;
в) предоставят на гражданина информация за правата на задържаните.
в) предоставят на гражданина информация за неговите/нейните права.
вa) гарантират, че гражданинът има достъп до подходяща правна консултация.
Изменение 37
Предложение за директива
Член 8 – параграф 3
3.  Посолството или консулството докладва на държавата членка, чийто гражданин е задържаното лице, след всяко посещение при него и след проверката на минималните норми за третиране на задържаните. То информира незабавно държавата членка, чийто гражданин е задържаното лице, за оплаквания от малтретиране.
3.  Посолството или консулството докладва на държавата членка, чийто гражданин е задържаното лице, след всяко посещение при него и след проверката на минималните норми за условията за задържане. То информира незабавно държавата членка, чийто гражданин е задържаното лице, за оплаквания от малтретиране и относно действията, предприети с цел предотвратяване на подобно малтретиране, и гарантира предоставянето на минималните стандарти на условията за задържане.
Изменение 38
Предложение за директива
Член 8 – параграф 4
4.  Посолството или консулството информира държавата членка, чийто гражданин е задържаното лице, за предоставената от посолството или консулството информация относно правата, с които разполага гражданинът. То действа в качеството си на посредник, по-конкретно като му помага да оформи молби за помилване или предсрочно освобождаване, както и в случай че гражданинът желае да подаде молба за преместване. При необходимост то действа в качеството си на посредник по отношение на съдебните разноски, платени от дипломатическите и консулските служби на държавата членка, чийто гражданин е задържаното лице.
4.  Посолството или консулството информира държавата членка, чийто гражданин е задържаното лице, за предоставената от посолството или консулството информация относно правата, с които разполага гражданинът. То действа в качеството си на посредник, по-конкретно за да се гарантира, че гражданите имат достъп до подходяща правна консултация и му помага, включително да оформи молби за помилване или предсрочно освобождаване, както и в случай че гражданинът желае да подаде молба за преместване. При необходимост то действа в качеството си на посредник по отношение на съдебните разноски, платени от дипломатическите и консулските служби на държавата членка, чийто гражданин е задържаното лице.
Изменение 39
Предложение за директива
Член 9 – параграф 1
1.  Когато непредставен гражданин е жертва на престъпление, посолствата или консулствата на държавите членки, предприемат следните по-конкретни действия, при спазване на разпоредбите на член 6, параграф 1:
1.  Когато непредставен гражданин е жертва на престъпление или има опасност да пострада от престъпление, посолствата или консулствата на държавите членки, предприемат следните по-конкретни действия, при спазване на разпоредбите на член 6, параграф 1:
а) съдействат му, като информират членовете на неговото семейство или други близки лица, ако гражданинът желае това;
а) съдействат му, като информират членовете на неговото семейство или други близки лица, ако гражданинът желае това;
б) предоставят на гражданина информация и/или помощ относно правните въпроси и здравните грижи от значение за него.
б) предоставят на гражданина информация и/или помощ относно здравните грижи;
бa) предоставят на гражданина информация относно неговите/нейните права, както и достъп до подходяща правна помощ и консултация.
Изменение 40
Предложение за директива
Член 9 – параграф 2
2.  Посолството или консулството уведомява държавата членка, чийто гражданин е лицето, относно инцидента, неговата тежест и предоставената му помощ и се свързва с членовете на семейството на гражданина или с други близки лица, ако гражданинът е дал своето съгласие, когато това е възможно.
2.  Посолството или консулството информира държавата членка, чийто гражданин е жертвата, относно злополуката, нейната тежест и оказаната помощ. Тази държава членка се свързва с членовете на неговото семейство или с други близки лица, освен ако гражданинът е отказал да даде съгласие за това.
Изменение 41
Предложение за директива
Член 10 – параграф 2
2.  Посолството или консулството информира държавата членка, чийто гражданин е жертвата, относно злополуката, нейната тежест и оказаната помощ и, ако е уместно, се свързва с членовете на неговото семейство или с други близки лица. То информира държавата членка, чийто гражданин е жертвата, относно необходимостта от медицинска евакуация. Медицинската евакуация се извършва с предварителното съгласие на държавата членка, чийто гражданин е жертвата, освен в изключително спешни случаи.
2.  Посолството или консулството информира държавата членка, чийто гражданин е жертвата, относно злополуката, нейната тежест и оказаната помощ. Тази държава членка се свързва с членовете на неговото семейство или с други близки лица, освен ако гражданинът е отказал да даде съгласие за това. То информира държавата членка, чийто гражданин е жертвата, относно необходимостта от медицинска евакуация. Медицинската евакуация се извършва с предварителното съгласие на държавата членка, чийто гражданин е жертвата, освен в изключително спешни случаи.
Изменение 42
Предложение за директива
Член 11 а (нов)
Член 11а

Сътрудничество на местно равнище

Срещите за сътрудничество на местно равнище включват редовен обмен на информация във връзка с непредставените граждани по въпроси, свързани с тяхната безопасност, условията на задържане или достъпа до консулски услуги. Освен ако не е договорено друго на централно равнище между министерствата на външните работи, председателството се осигурява от представител на държава членка или на делегацията на Съюза, определена на местно равнище. Председателството събира и актуализира редовно данните за контакт, по-специално по отношение на звената за контакт на непредставените държави членки, и ги разпространява на местно равнище до посолствата, консулствата и делегацията на Съюза.

Изменение 43
Предложение за директива
Глава 3 и член 12
ГЛАВА 3

заличава се
Финансови процедури

Член 12

Общи правила

Когато непредставен гражданин моли за помощ под формата на паричен заем или репатриране, се прилага следната процедура, при спазване на разпоредбите на член 6, параграф 1:

а) непредставеният гражданин се задължава да възстанови на своята държава членка, пълния размер на всеки паричен аванс или на направените разходи плюс евентуалната консулска такса, като използва стандартния формуляр, посочен в приложение 1;
б) ако оказващото помощ посолство или представителство отправи искане, държавата членка на непредставения гражданин незабавно предоставя необходимата информация относно молбата, като посочва дали се събира консулска такса;
в) оказващото помощ посолство или консулство информира държавата членка на непредставения гражданин относно молбите за паричен аванс или репатриране, които е разгледало;
г)  Когато оказващото помощ посолство или консулство отправи писмено искане по модела, посочен в приложение I, държавата членка на непредставения гражданин възстановява пълната стойност на паричния аванс или на направените разходи.
Изменение 44
Предложение за директива
Член 13
Член 13

заличава се
Улеснена процедура при кризисни ситуации

1.  При кризисни ситуации оказващото помощ посолство или консулство координира с държавата членка на непредставения гражданин евакуацията или другата необходима помощ, която му е оказана.
Оказващата помощ държава членка подава молбите за възстановяване на разходите за евакуацията или за помощта до Министерството на външните работи на държавата членка на непредставения гражданин. Оказващата помощ държава членка може да поиска възстановяване на разходите, дори ако непредставеният гражданин не е подписал задължение за възстановяване на разходите съгласно член 12, параграф а).

Настоящият параграф не пречи на държавата членка на непредставения гражданин да поиска възстановяване на разходите въз основа на националното законодателство.

2.  Ако оказващата помощ държава членка поиска, при сериозни кризи разходите за евакуация или за помощ се възстановяват от държавата членка на непредставения гражданин на пропорционална основа, като цялостните разходи се разделят на броя на гражданите, на които е оказана помощ.
3.  Когато разходите не могат да бъдат изчислени, оказващата помощ държава членка може да си ги възстанови въз основа на фиксирани суми, съответстващи на вида предоставена помощ, посочена в приложение II.
4.  Когато оказващата помощ държава членка е получила от механизма на ЕС за гражданска защита финансова подкрепа за оказаната от нея помощ, финансовото участие на държавата членка на непредставения гражданин се определя след приспадане на финансовото участие на Съюза.
5.  Посочените в приложение II общи модели се използват за молбите за възстановяване на разходите.
Изменение 45
Предложение за директива
Глава 4 – заглавие
Сътрудничество и координация на местно равнище и при кризи

Сътрудничество и координация при кризи

Изменение 46
Предложение за директива
Член 14
Член 14

заличава се
Сътрудничество на местно равнище

Срещите за сътрудничество на местно равнище включват редовен обмен на информация относно непредставените граждани по въпроси, свързани с тяхната безопасност, условията на техния престой в затвора или достъпа до консулски услуги. Ако не е договорено друго на централно равнище между министерствата на външните работи, председателството се осигурява от държава членка или делегацията на Съюза, определена на местно равнище. Председателството събира и актуализира редовно данните за контакт, по-специално по отношение на звената за контакт на непредставените държави членки, и ги разпространява на местно равнище до посолствата, консулствата и делегациите на Съюза.

Изменение 47
Предложение за директива
Член 15 – параграф 1
1.  За да се осигури пълна готовност, непредставените граждани се вземат предвид в плановете за действия при извънредни обстоятелства на местно равнище. Държавите членки, представени в трета държава, координират помежду си плановете за действие при извънредни обстоятелства и с делегацията на Съюза. Те се споразумяват за съответните задачи с цел да се гарантира, че при кризи на непредставените граждани се помага изцяло, определят представители за сборни пунктове и информират непредставените граждани относно договореностите за подготовка за кризи при същите условия, които се прилагат за техните собствени граждани.
1.   Делегациите на Съюза координират плановете за действие при извънредни обстоятелства между държавите членки, за да се осигури пълна готовност, включително разпределянето на необходимите задачи с цел да се гарантира, че при кризи на непредставените граждани се помага изцяло, определянето на представители за сборни пунктове и разпространението на информацията, която да се предоставя на непредставените граждани относно договореностите за подготовка за кризи при същите условия, които се прилагат за техните собствени граждани.
Изменение 48
Предложение за директива
Член 15 – параграф 2
2.  В случай на криза държавите членки и Съюзът си сътрудничат тясно, за да гарантират, че на непредставените граждани се оказва ефективна помощ. Държавите членки и Съюзът се информират взаимно и своевременно относно наличните капацитети за евакуация. Ако поискат, държавите членки могат да получат помощ от съществуващите екипи за намеса, създадени на съюзно равнище, в които участват консулски експерти, по-специално от непредставените държави членки.
2.  В случай на криза държавите членки и ЕСВД си сътрудничат тясно, за да гарантират, че на непредставените граждани се оказва ефективна помощ. Делегацията на Съюза координира своевременно обмена на информация относно наличните капацитети за евакуация, координира самата евакуация и предоставя необходимата помощ за евакуация, евентуално с подкрепа от съществуващите екипи за намеса, създадени на равнището на Съюза, в които участват консулски експерти, по-специално от непредставените държави членки.
Изменение 49
Предложение за директива
Член 16 – заглавие
Водеща държава

Координация при подготовката за и в случай на кризисни ситуации

Изменение 50
Предложение за директива
Член 16 – параграф 1
1.  За целите на настоящата директива водещата държава (водещите държави) е (са) една или повече държави членки в дадена трета държава, отговаряща(и) за координацията и насочването на помощта, подготовката в случай на криза и при възникването на кризи.
1.   Делегациите на Съюза отговарят за координацията и предоставянето на помощта при подготовката за и в случаите на кризи, което включва и специфична роля по отношение на непредставените граждани.
Изменение 51
Предложение за директива
Член 16 – параграф 2
2.  Тази помощ съдържа конкретни аспекти за непредставени граждани. Една държава членка е посочена като водеща държава в трета държава, ако тя е уведомила за своето намерение посредством съществуващата защитена съобщителна мрежа, освен ако друга държава членка не възрази в срок от 30 дни или предложената водеща държава не се откаже от задачата посредством защитената съобщителна мрежа. Ако повече от една държава членка желаят да поемат съвместно задачата „водеща държава“, те уведомяват съвместно за намерението си посредством защитената съобщителна мрежа. В случай на криза една или повече държави членки могат да поемат тази задача незабавно, като уведомят за това в срок от 24 часа. Държавите членки могат да не приемат предложението, но съгласно член 6, параграф 1 техните граждани и други потенциални бенефициери продължават да отговарят на условията за получаване на помощ от водещата държава. При липса на водеща държава, държавите членки, представени на място, се договарят коя държава членка да координира помощта за непредставените граждани.
заличава се
Изменение 52
Предложение за директива
Член 16 – параграф 3
3.  При подготовката за кризисни ситуации водещата държава (водещите държави) гарантира(т), че непредставените гражданите са надлежно взети предвид от посолствата и консулствата в плановете за действия при извънредни обстоятелства, че тези планове са съвместими и че посолствата и консулствата, както и делегациите на Съюза, са надлежно информирани за тези договорености.
3.  При подготовката за кризисни ситуации делегацията на Съюза гарантира, че непредставените гражданите са надлежно взети предвид от посолствата и консулствата в плановете за действия при извънредни обстоятелства, че тези планове са съвместими и че посолствата и консулствата, както и делегациите на Съюза, са надлежно информирани за тези договорености.
Изменение 53
Предложение за директива
Член 16 – параграф 4
4.  При кризи водещата държава (водещите държави) или държавата членка, координираща помощта, отговаря(т) за координацията и насочването на помощта и дейностите за събиране на непредставените граждани и, ако е необходимо, осигуряват евакуацията до безопасно място с подкрепата на другите заинтересовани държави членки. Освен това тя(те) осигурява(т) звено за контакти, предназначено за непредставените държави членки, чрез което те да могат да получават информация за своите граждани и да координират необходимата помощ. Водещата държава или държавата членка, координираща помощта за непредставени граждани, може да поиска, при необходимост, подкрепа от инструменти като механизма на ЕС за гражданска защита и от структурите за управление на кризи на Европейската служба за външна дейност. Държавите членки предоставят на водеща държава(и) или на държава членка, координираща помощта цялата необходима информация по отношение на техните непредставени граждани, които се намират в ситуация на криза.
4.  При кризи делегацията на Съюза отговаря за координацията и насочването на помощта и дейностите за събиране на непредставените граждани, и координира евакуацията до безопасно място с подкрепата на заинтересованите държави членки. Освен това тя(те) осигурява(т) звено за контакти, предназначено за непредставените държави членки, чрез което те да могат да получават информация за своите граждани и да координират необходимата помощ. Делегацията на Съюза и заинтересованите държави членки могат да поискат, при необходимост, подкрепа от инструменти като механизма на ЕС за гражданска защита и от структурите за управление на кризи на Европейската служба за външна дейност. Държавите членки предоставят на делегацията на Съюза цялата необходима информация по отношение на техните непредставени граждани, които се намират в ситуация на криза.
Изменение 54
Предложение за директива
Глава 4а (нова)
ГЛАВА 4а

Финансови процедури

Изменение 55
Предложение за директива
Член 16 а (нов)
Член 16а

Общи правила

Когато непредставен гражданин моли за помощ под формата на паричен аванс или репатриране, се прилага следната процедура, при спазване на член 6, параграф 1:

а) непредставеният гражданин се задължава да възстанови на своята държава членка, пълния размер на всеки паричен аванс или на направените разходи и ако е приложимо,консулска такса, като използва стандартния формуляр, посочен в приложение І;
б) ако оказващото помощ посолство или представителство отправи искане, държавата членка на непредставения гражданин незабавно предоставя необходимата информация относно молбата, като посочва дали се събира консулска такса;
в) оказващото помощ посолство или консулство информира държавата-членка на непредставения гражданин относно молбите за паричен аванс или репатриране, които е разгледало;
г) когато оказващото помощ посолство или консулство отправи писмено искане по модела, посочен в приложение I, държавата членка на непредставения гражданин възстановява пълната стойност на паричния аванс или на направените разходи.
Изменение 56
Предложение за директива
Член 16 б (нов)
Член 16б

Улеснена процедура при кризисни ситуации

1.  При кризисни ситуации делегацията на Съюза координира с държавата членка на непредставения гражданин евакуацията или другата необходима помощ, която му е оказана.
2.  ЕСВД разполага с необходимите финансови средства за координиране и предоставяне на помощ за подготовка за и в кризисни ситуации.
Изменение 57
Предложение за директива
Член 18 а (нов)
Член 18a

Изменения на приложенията

На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 18б във връзка с измененията на приложенията.

Изменение 58
Предложение за директива
Член 18 б (нов)
Член 18б

Упражняване на делегирането

1.  На Комисията се предоставя правомощие да приема делегирани актове при спазване на установените в настоящия член условия.
2.  Делегирането на правомощия, посочено в член 18а, се предоставя за неопределен срок, считано от […].*
3.  Делегирането на правомощия, посочено в член 18а, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощие. То влиза в сила в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на посочена в него по-късна дата. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.
4.  Веднага след приемането на делегиран акт Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и на Съвета.
5.  Делегиран акт, приет съгласно член 18а, влиза в сила само ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца, след нотифицирането на акта на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент и и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Този срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.
*Датата на влизане в сила на настоящата директива.
Правна информация - Политика за поверителност