Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2011/0432(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0288/2012

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0288/2012

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 25/10/2012 - 14.6
CRE 25/10/2012 - 14.6
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2012)0394

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 506kWORD 289k
Πέμπτη 25 Οκτωβρίου 2012 - Στρασβούργο
Προξενική προστασία των πολιτών της Ένωσης στο εξωτερικό *
P7_TA(2012)0394A7-0288/2012

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2012 σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την προξενική προστασία των πολιτών της Ένωσης στο εξωτερικό (COM(2011)0881 – C7-0017/2012 – 2011/0432(CNS))

(Ειδική νομοθετική διαδικασία – διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2011)0881),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 23 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C7-0017/2012),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A7-0288/2012),

1.  εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.  καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της, σύμφωνα με το άρθρο 293 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

3.  καλεί το Συμβούλιο, σε περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

4.  ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει εφόσον το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή   Τροπολογία
Τροπολογία 1
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)
(6a)  Βάσει του άρθρου 35 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι διπλωματικές και προξενικές αποστολές των κρατών μελών και οι αντιπροσωπείες της Ένωσης σε τρίτες χώρες συνεργάζονται και συμβάλλουν στην εφαρμογή του δικαιώματος προστασίας των πολιτών της Ένωσης στο έδαφος τρίτων χωρών.
Τροπολογία 2
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 7
(7)  Όταν οι πολίτες των οποίων το κράτος δεν αντιπροσωπεύεται χρειάζονται προστασία σε τρίτες χώρες απαιτείται αποτελεσματική συνεργασία και συντονισμός. Ενδέχεται να χρειάζεται στενή συνεργασία μεταξύ του παρέχοντος συνδρομή κράτους μέλους και του κράτους μέλους καταγωγής του πολίτη. Η τοπική προξενική συνεργασία ενδέχεται να είναι περισσότερο πολύπλοκη για τους πολίτες των οποίων το κράτος δεν αντιπροσωπεύεται, διότι απαιτεί συντονισμό με αρχές που δεν αντιπροσωπεύονται επιτόπου. Για να καλυφθεί το κενό που δημιουργείται από την απουσία πρεσβείας ή προξενείου του κράτους μέλους του πολίτη, θα πρέπει να εξασφαλιστεί σταθερό πλαίσιο.
(7)  Όταν οι πολίτες των οποίων το κράτος δεν αντιπροσωπεύεται χρειάζονται προστασία σε τρίτες χώρες απαιτείται αποτελεσματική συνεργασία και συντονισμός. Θα πρέπει να υπάρχει στενή συνεργασία μεταξύ του παρέχοντος συνδρομή κράτους μέλους και της αντιπροσωπείας της Ένωσης σε τρίτη χώρα και του κράτους μέλους καταγωγής του πολίτη.
Τροπολογία 3
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)
(7α)  Η τοπική προξενική συνεργασία ενδέχεται να είναι περισσότερο πολύπλοκη για τους πολίτες των οποίων το κράτος δεν αντιπροσωπεύεται, διότι απαιτεί συντονισμό με αρχές που δεν αντιπροσωπεύονται επιτόπου. Για να καλυφθεί το κενό που δημιουργείται από την απουσία πρεσβείας ή προξενείου του κράτους μέλους του πολίτη, θα πρέπει να εξασφαλιστεί ένα σταθερό πλαίσιο. Η τοπική προξενική συνεργασία θα πρέπει να λαμβάνει δεόντως υπόψη τους πολίτες των οποίων το κράτος δεν αντιπροσωπεύεται, για παράδειγμα με τη συγκέντρωση των στοιχείων επικοινωνίας που αφορούν τις πλησιέστερες πρεσβείες και προξενεία των κρατών μελών σε περιφερειακό επίπεδο.
Τροπολογία 4
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 7 β (νέα)
(7β)  Προκειμένου να διευκολυνθεί και να βελτιωθεί η προξενική προστασία, στο πλαίσιο της οποίας αποδίδεται ειδική προσοχή στην κατάσταση των πολιτών των οποίων το κράτος δεν αντιπροσωπεύεται, η Επιτροπή θα πρέπει να θεσπίσει πρακτικές κατευθυντήριες γραμμές.
Τροπολογία 5
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 8
(8)  Ως πολίτες της Ένωσης των οποίων το κράτος δεν αντιπροσωπεύεται θεωρούνται αυτοί που το κράτος μέλος του οποίου είναι υπήκοοι δεν έχει προσιτή πρεσβεία ή προσιτό προξενείο σε τρίτη χώρα. Η έννοια της προσιτότητας θα πρέπει να ερμηνεύεται με στόχο την κατοχύρωση της προστασίας των πολιτών.
(8)  Ως πολίτες της Ένωσης των οποίων το κράτος δεν αντιπροσωπεύεται θεωρούνται αυτοί που το κράτος μέλος του οποίου είναι υπήκοοι δεν έχει προσιτή πρεσβεία ή προσιτό προξενείο σε τρίτη χώρα ή η πρόσβαση στην πρεσβεία ή το προξενείο σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης συνεπάγεται για τον πολίτη συγκεκριμένου κράτους μέλους αδικαιολόγητη σπατάλη πολύτιμου χρόνου και οικονομικών πόρων. Η έννοια της προσιτότητας θα πρέπει να ερμηνεύεται με στόχο την κατοχύρωση της προστασίας των πολιτών.
Τροπολογία 6
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 9
(9)  Σύμφωνα με το δικαίωμα στο σεβασμό της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής όπως αναγνωρίζεται στο άρθρο 7 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το παρέχον συνδρομή κράτος μέλος θα πρέπει να παρέχει προστασία σε μέλη της οικογένειας πολιτών της Ένωσης, τα οποία είναι υπήκοοι τρίτης χώρας, υπό τους ίδιους όρους που ισχύουν και έναντι των μελών της οικογένειας των υπηκόων του, τα οποία είναι υπήκοοι τρίτης χώρας. Οποιαδήποτε ορισμός για το ποια πρόσωπα αποτελούν μέλη της οικογένειας θα πρέπει να εμπνέεται από τα άρθρα 2 και 3 της οδηγίας 2004/38/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, σχετικά με το δικαίωμα των πολιτών της Ένωσης και των μελών των οικογενειών τους να κυκλοφορούν και να διαμένουν ελεύθερα στην επικράτεια των κρατών μελών. Τα κράτη μέλη μπορεί να μην δύνανται να παράσχουν όλα τα είδη προξενικής προστασίας σε μέλη της οικογένειας που είναι υπήκοοι τρίτης χώρας, μεταξύ άλλων, δεν εκδίδονται προσωρινά ταξιδιωτικά έγγραφα. Σύμφωνα με το άρθρο 24 του Χάρτη, πρωταρχική σημασία πρέπει να δίνεται στο υπέρτατο συμφέρον του παιδιού, όπως προβλέπεται στη Σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού των Ηνωμένων Εθνών, της 20ής Νοεμβρίου 1989.
(9)  Σύμφωνα με το δικαίωμα στο σεβασμό της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής όπως αναγνωρίζεται στο άρθρο 7 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το παρέχον συνδρομή κράτος μέλος θα πρέπει να παρέχει προστασία σε μέλη της οικογένειας πολιτών της Ένωσης, τα οποία είναι υπήκοοι τρίτης χώρας, όπως ορίζει η οδηγία 2004/38/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, σχετικά με το δικαίωμα των πολιτών της Ένωσης και των μελών των οικογενειών τους να κυκλοφορούν και να διαμένουν ελεύθερα στην επικράτεια των κρατών μελών, υπό τους ίδιους όρους που ισχύουν και έναντι των μελών της οικογένειας των υπηκόων του, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι τα κράτη μέλη μπορεί να μην δύνανται να παράσχουν όλα τα είδη προξενικής προστασίας σε μέλη της οικογένειας που είναι υπήκοοι τρίτης χώρας, όπως προσωρινά ταξιδιωτικά έγγραφα. Ωστόσο, τα κράτη μέλη πρέπει να λαμβάνουν όλα τα μέτρα υπό τη δικαιοδοσία τους ώστε να εξασφαλίζουν την ακεραιότητα των οικογενειών των πολιτών. Σύμφωνα με το άρθρο 24 του Χάρτη, πρωταρχική σημασία πρέπει να δίνεται στο υπέρτατο συμφέρον του παιδιού, όπως προβλέπεται στη Σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού των Ηνωμένων Εθνών, της 20ής Νοεμβρίου 1989.
Τροπολογία 7
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)
(9α)  Το παρέχον συνδρομή κράτος μέλος πρέπει να εξετάζει το ενδεχόμενο παροχής προστασίας στους έχοντες νομικό καθεστώς πρόσφυγα και σε απάτριδες, καθώς και σε άλλα πρόσωπα που δεν έχουν μεν την υπηκοότητα κράτους μέλους αλλά διαμένουν σε ένα από τα κράτη μέλη και είναι κάτοχοι ταξιδιωτικού εγγράφου που έχει εκδοθεί από το εν λόγω κράτος μέλος, λαμβάνοντας υπόψη την ιδιάζουσα κατάστασή τους.
Τροπολογία 8
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 10
(10)  Οι πολίτες των οποίων το κράτος δεν αντιπροσωπεύεται θα πρέπει να δύνανται να επιλέξουν ελεύθερα την πρεσβεία ή το προξενείο από τα οποία ζητούν προξενική προστασία. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να δύνανται να προβαίνουν σε διακανονισμούς για την κατανομή των βαρών. Ωστόσο οι διακανονισμοί αυτοί θα πρέπει να είναι διαφανείς για τον πολίτη και να μην θέτουν σε κίνδυνο την αποτελεσματική προξενική προστασία. Οποιοσδήποτε ανάλογος διακανονισμός θα πρέπει να κοινοποιείται στην Επιτροπή και να δημοσιεύεται στον ειδικό δικτυακό της τόπο.
(10)  Οι πολίτες των οποίων το κράτος δεν αντιπροσωπεύεται θα πρέπει να δύνανται να επιλέξουν ελεύθερα την πρεσβεία, το προξενείο ή, κατά περίπτωση, την αντιπροσωπεία της Ένωσης από τα οποία ζητούν προξενική προστασία. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να δύνανται να προβαίνουν σε διακανονισμούς για την κατανομή των βαρών. Θα πρέπει να υπάρχει δίκαιη κατανομή των διακανονισμών αυτών και να λαμβάνονται υπόψη οι δυνατότητες κάθε κράτους μέλους. Ωστόσο οι διακανονισμοί αυτοί θα πρέπει να είναι διαφανείς για τον πολίτη και να μην θέτουν σε κίνδυνο την αποτελεσματική προξενική προστασία. Οποιοσδήποτε ανάλογος διακανονισμός θα πρέπει να κοινοποιείται στην Επιτροπή και να δημοσιεύεται στον ειδικό δικτυακό της τόπο καθώς και στους συναφείς δικτυακούς τόπους των κρατών μελών και του Συμβουλίου.
Τροπολογία 9
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12
(12)  Εάν οι αιτούντες αποδεικνύουν ότι είναι πολίτες της Ένωσης θα πρέπει να τους παρέχεται προστασία. Οι πολίτες των οποίων το κράτος δεν αντιπροσωπεύεται και οι οποίοι χρειάζονται προξενική προστασία ενδέχεται να μην έχουν πλέον στην κατοχή τους τα έγγραφα ταυτότητάς τους. Το θεμελιώδες καθεστώς ιθαγένειας της Ένωσης παρέχεται απευθείας από το δίκαιο της Ένωσης και τα έγγραφα ταυτότητας έχουν απλώς δηλωτικό χαρακτήρα. Εάν οι αιτούντες δεν μπορούν να προσκομίσουν έγγραφα ταυτότητας, θα πρέπει επομένως να μπορούν να αποδείξουν την ταυτότητά τους με οποιοδήποτε άλλο μέσο, εάν είναι ανάγκη, μετά από εξακρίβωση στις αρχές του κράτους μέλους του οποίου ο αιτών ισχυρίζεται ότι είναι υπήκοος.
(12)  Εάν οι αιτούντες αποδεικνύουν ότι είναι πολίτες της Ένωσης θα πρέπει να τους παρέχεται προστασία. Οι πολίτες των οποίων το κράτος δεν αντιπροσωπεύεται και οι οποίοι χρειάζονται προξενική προστασία ενδέχεται να μην έχουν πλέον στην κατοχή τους τα έγγραφα ταυτότητάς τους. Το θεμελιώδες καθεστώς ιθαγένειας της Ένωσης παρέχεται απευθείας από το δίκαιο της Ένωσης και τα έγγραφα ταυτότητας έχουν απλώς δηλωτικό χαρακτήρα. Εάν οι αιτούντες δεν μπορούν να προσκομίσουν έγγραφα ταυτότητας, θα πρέπει επομένως να μπορούν να αποδείξουν την ταυτότητά τους με οποιοδήποτε άλλο μέσο, εάν είναι ανάγκη, μετά από εξακρίβωση στις αρχές του κράτους μέλους του οποίου ο αιτών ισχυρίζεται ότι είναι υπήκοος. Η πρεσβεία ή το προξενείο που παρέχει συνδρομή θα πρέπει να εξασφαλίζει ότι παρέχονται στους πολίτες των οποίων το κράτος δεν αντιπροσωπεύεται τα αναγκαία μέσα για την επαλήθευση της ταυτότητάς τους.
Τροπολογία 10
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 14
(14)  Για να αποσαφηνιστεί ποια μέτρα συντονισμού και συνεργασίας είναι αναγκαία θα πρέπει να διευκρινιστεί το πεδίο συνεργασίας και συντονισμού. Η προξενική προστασία για πολίτες των οποίων το κράτος δεν αντιπροσωπεύεται συμπεριλαμβάνει τη συνδρομή σε ορισμένες τυπικές περιπτώσεις, όπως σε περίπτωση σύλληψης ή κράτησης, σοβαρού ατυχήματος ή σοβαρής ασθένειας και θανάτου, καθώς και την παροχή βοήθειας και τον επαναπατρισμό σε περίπτωση κινδύνου, και την έκδοση προσωρινών εγγράφων. Δεδομένου ότι η αναγκαία προστασία εξαρτάται πάντα από τη συγκεκριμένη κατάσταση, η προξενική προστασία δεν θα πρέπει να περιορίζεται στις καταστάσεις εκείνες που αναφέρονται ειδικά στην παρούσα οδηγία.
(14)  Για να αποσαφηνιστεί ποια μέτρα συντονισμού και συνεργασίας είναι αναγκαία θα πρέπει να διευκρινιστεί το πεδίο συνεργασίας και συντονισμού. Η προξενική προστασία για πολίτες των οποίων το κράτος δεν αντιπροσωπεύεται συμπεριλαμβάνει τη συνδρομή σε ορισμένες τυπικές περιπτώσεις, όπως σε περίπτωση σύλληψης ή κράτησης, σοβαρού ατυχήματος ή σοβαρής ασθένειας και θανάτου, καθώς και την παροχή βοήθειας και τον επαναπατρισμό σε περίπτωση κινδύνου, και την έκδοση προσωρινών εγγράφων, καθώς και σε περιπτώσεις κρίσεων. Δεδομένου ότι η αναγκαία προστασία εξαρτάται πάντα από τη συγκεκριμένη κατάσταση, η προξενική προστασία δεν θα πρέπει να περιορίζεται στις καταστάσεις εκείνες που αναφέρονται ειδικά στην παρούσα οδηγία.
Τροπολογία 11
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα)
(14α)  Κατά την παροχή προξενικής προστασίας σε περίπτωση σύλληψης ή κράτησης, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη ειδικές καταστάσεις, ιδίως όταν θύματα εμπορίας ανθρώπων συλλαμβάνονται ή κρατούνται για την διάπραξη εγκλημάτων που αποτελούν άμεση συνέπεια της εμπορίας των ανθρώπων αυτών. Οι πολίτες των οποίων το κράτος δεν αντιπροσωπεύεται ενδέχεται να περιέλθουν σε πλέον ευάλωτη θέση δεδομένου ότι δεν διαθέτουν άμεση αντιπροσώπευση.
Τροπολογία 12
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 15
(15)  Προϋπόθεση για τον αποτελεσματικό συντονισμό και συνεργασία μεταξύ των προξενικών αρχών των κρατών μελών είναι ο καθορισμός διαφόρων ειδών συνδρομής που παρέχονται σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Τα εν λόγω είδη συνδρομής θα πρέπει να αντανακλούν τις κοινές πρακτικές μεταξύ των κρατών μελών, με την επιφύλαξη του άρθρου 23 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που επιβάλλει στα κράτη μέλη την υποχρέωση να παρέχουν προστασία υπό τους ίδιους όρους που ισχύουν και έναντι των υπηκόων τους.
(15)  Προϋπόθεση για τον αποτελεσματικό συντονισμό και συνεργασία μεταξύ των προξενικών αρχών των κρατών μελών είναι ο καθορισμός διαφόρων ειδών συνδρομής που παρέχονται σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Τα εν λόγω είδη συνδρομής θα πρέπει να αντανακλούν τις κοινές πρακτικές μεταξύ των κρατών μελών, με την επιφύλαξη του άρθρου 23 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που επιβάλλει στα κράτη μέλη την υποχρέωση να παρέχουν προστασία υπό τους ίδιους όρους που ισχύουν και έναντι των υπηκόων τους. Θα πρέπει να διασφαλίζεται η άρση των γλωσσικών εμποδίων και η παροχή διερμηνείας ή άλλης αναγκαίας συνδρομής στους πολίτες των οποίων το κράτος δεν αντιπροσωπεύεται.
Τροπολογία 13
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 18 α (νέα)
(18a)  Τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξετάσουν το ενδεχόμενο δημιουργίας ενός «καταπιστευματικού ταμείου» για την προξενική προστασία, από το οποίο η πρεσβεία ή το προξενείο του παρέχοντος συνδρομή κράτους μέλους θα μπορεί να προκαταβάλλει τις δαπάνες για την παροχή συνδρομής σε πολίτη του οποίου το κράτος δεν αντιπροσωπεύεται και στο οποίο θα επιστρέφει τη χρηματική προκαταβολή το κράτος μέλος του πολίτη στον οποίο παρασχέθηκε συνδρομή και του οποίου το κράτος δεν αντιπροσωπεύεται. Η Επιτροπή, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, θα πρέπει να θεσπίσει σαφείς κανόνες οι οποίοι θα ορίζουν την κατανομή των οικονομικών βαρών για την ομαλή λειτουργία του εν λόγω ταμείου.
Τροπολογία 14
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 20
(20)  Όσον αφορά τον επιτόπου συντονισμό και σε καταστάσεις κρίσης, θα πρέπει να αποσαφηνίζονται οι αρμοδιότητες και οι αντίστοιχοι ρόλοι για να εξασφαλίζεται ότι λαμβάνεται πλήρως μέριμνα για τους πολίτες των οποίων το κράτος δεν αντιπροσωπεύεται. Η τοπική προξενική συνεργασία θα πρέπει να λαμβάνει δεόντως υπόψη τους πολίτες των οποίων το κράτος δεν αντιπροσωπεύεται, για παράδειγμα με τη συγκέντρωση των στοιχείων επικοινωνίας που αφορούν τις πλησιέστερες πρεσβείες και προξενεία των κρατών μελών σε περιφερειακό επίπεδο.
(20)  Όσον αφορά τον συντονισμό σε καταστάσεις κρίσης, θα πρέπει να αποσαφηνίζονται οι αρμοδιότητες και οι αντίστοιχοι ρόλοι για να εξασφαλίζεται ότι λαμβάνεται πλήρως μέριμνα για τους πολίτες των οποίων το κράτος δεν αντιπροσωπεύεται. Σε καταστάσεις κρίσης, οι αντιπροσωπείες της Ένωσης θα πρέπει να διασφαλίζουν τον αναγκαίο συντονισμό μεταξύ των κρατών μελών. Για να μπορεί η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) να εκπληρώνει τον ρόλο αυτό, πρέπει να της παρέχονται τα απαραίτητα οικονομικά μέσα, μεταξύ άλλων για την εκπαίδευση των προξενικών υπαλλήλων των κρατών μελών.
Τροπολογία 15
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 21
(21)  Σε περίπτωση κρίσης, η δέουσα προετοιμασία και ο σαφής καταμερισμός ευθυνών έχουν μεγάλη σημασία. Επομένως, ο σχεδιασμός έκτακτης ανάγκης για κρίσεις θα πρέπει να περιλαμβάνει πλήρως τους πολίτες των οποίων το κράτος δεν αντιπροσωπεύεται και τα εθνικά σχέδια έκτακτης ανάγκης θα πρέπει να συντονίζονται. Η έννοια του ηγετικού κράτους θα πρέπει να αναπτυχθεί περαιτέρω στο εν λόγω πλαίσιο.
(21)  Σε περίπτωση κρίσης, η δέουσα προετοιμασία και ο σαφής καταμερισμός ευθυνών έχουν μεγάλη σημασία. Επομένως, ο σχεδιασμός έκτακτης ανάγκης για κρίσεις θα πρέπει να περιλαμβάνει πλήρως τους πολίτες των οποίων το κράτος δεν αντιπροσωπεύεται και τα εθνικά σχέδια έκτακτης ανάγκης θα πρέπει να συντονίζονται από την ΕΥΕΔ.
Τροπολογία 16
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 22 α (νέα)
(22α)  Η ΕΥΕΔ θα πρέπει να οργανώνει εκπαίδευση για τους προξενικούς υπαλλήλους προκειμένου να διευκολυνθεί η παροχή συνδρομής στους πολίτες, συμπεριλαμβανομένων των πολιτών των οποίων το κράτος δεν αντιπροσωπεύεται, στο πλαίσιο της προετοιμασίας για καταστάσεις κρίσης.
Τροπολογία 17
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 22β (νέα)
(22β)  Για το προσωπικό των προξενείων θα πρέπει να οργανωθούν μαθήματα εκπαίδευσης για τη βελτίωση της συνεργασίας και τη διεύρυνση των γνώσεών τους όσον αφορά τα δικαιώματα των πολιτών βάσει των Συνθηκών και της παρούσας οδηγίας.
Τροπολογία 18
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 23
(23)  Η Ένωση αντιπροσωπεύεται σε τρίτες χώρες από τις αντιπροσωπείες της οι οποίες μαζί με τις διπλωματικές και προξενικές αποστολές των κρατών μελών συμβάλλουν στην εφαρμογή του δικαιώματος προξενικής προστασίας των πολιτών της Ένωσης, όπως διευκρινίζεται περαιτέρω στο άρθρο 35 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με τη Σύμβαση της Βιέννης για τις προξενικές σχέσεις τα κράτη μέλη μπορούν να παρέχουν προξενική προστασία εξ ονόματος άλλου κράτους μέλους εκτός εάν η εν λόγω τρίτη χώρα έχει αντιρρήσεις. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να λάβουν τα αναγκαία μέτρα σε σχέση με τις τρίτες χώρες για να διασφαλίσουν ότι μπορεί να παρέχουν προξενική προστασία εξ ονόματος άλλων κρατών μελών.
(23)  Η Ένωση αντιπροσωπεύεται σε τρίτες χώρες από τις αντιπροσωπείες της οι οποίες μαζί με τις διπλωματικές και προξενικές αποστολές των κρατών μελών συμβάλλουν στην εφαρμογή του δικαιώματος προξενικής προστασίας των πολιτών της Ένωσης, όπως διευκρινίζεται περαιτέρω στο άρθρο 35 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι αντιπροσωπείες της Ένωσης θα πρέπει να εξασφαλίζουν τον αναγκαίο συντονισμό μεταξύ των κρατών μελών και μπορούν, όταν χρειάζεται, να αναλαμβάνουν προξενικά καθήκοντα. Για να μπορεί η ΕΥΕΔ να ασκεί αυτό τον ρόλο, θα πρέπει να της παρασχεθούν τα απαραίτητα δημοσιονομικά μέσα.
Τροπολογία 19
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 25
(25)  Η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να θίγει τις ευνοϊκότερες εθνικές διατάξεις στο μέτρο που συνάδουν με την παρούσα οδηγία.
(25)  Η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να θίγει τις ευνοϊκότερες εθνικές διατάξεις στο μέτρο που συνάδουν με την παρούσα οδηγία. Η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να επιβάλλει στα κράτη μέλη την υποχρέωση να παρέχουν στους πολίτες των οποίων το κράτος δεν αντιπροσωπεύεται είδη συνδρομής που δεν παρέχονται στους δικούς τους υπηκόους.
Τροπολογία 20
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 25 α (νέα)
(25α)  Η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να θίγει την υποχρέωση και/ή το δικαίωμα κρατών μελών που δεν αντιπροσωπεύονται να παρέχουν άμεση συνδρομή στους πολίτες τους, εφόσον αυτό είναι απαραίτητο και/ή σκόπιμο. Τα κράτη μέλη που δεν αντιπροσωπεύονται θα πρέπει να παρέχουν συνεχή υποστήριξη στα κράτη μέλη που παρέχουν προξενική βοήθεια στους πολίτες των κρατών μελών που δεν αντιπροσωπεύονται.
Τροπολογία 21
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 25 β (νέα)
(25β)  Για να διασφαλιστεί η ταχεία και αποτελεσματική εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τυχόν τροποποίηση των παραρτημάτων. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να πραγματοποιεί η Επιτροπή τις δέουσες διαβουλεύσεις κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες της, μεταξύ άλλων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων. Η Επιτροπή, κατά την επεξεργασία και κατάρτιση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, θα πρέπει να διασφαλίζει την ταυτόχρονη, έγκαιρη και κατάλληλη διαβίβαση των σχετικών εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.
Τροπολογία 22
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 27
(27)  Σύμφωνα με την αρχή της απαγόρευσης των διακρίσεων που περιλαμβάνεται στον Χάρτη, τα κράτη μέλη θα πρέπει να εφαρμόζουν την παρούσα οδηγία χωρίς διακρίσεις μεταξύ των δικαιούχων της για οποιαδήποτε λόγο όπως λόγω φύλου, φυλής, χρώματος, ενθετικής καταγωγής ή κοινωνικής προέλευσης, γενετικών χαρακτηριστικών, γλώσσας, θρησκείας ή πεποιθήσεων, πολιτικών φρονημάτων ή κάθε άλλης γνώμης, ιδιότητας μέλους εθνικής μειονότητας, περιουσίας, γέννησης, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού.
(27)  Σύμφωνα με την αρχή της απαγόρευσης των διακρίσεων που περιλαμβάνεται στον Χάρτη, συγκεκριμένα στο άρθρο 21, τα κράτη μέλη, οι αντιπροσωπείες της Ένωσης και, κατά περίπτωση, η ΕΥΕΔ θα πρέπει να εφαρμόζουν πάντα την παρούσα οδηγία χωρίς διακρίσεις μεταξύ των δικαιούχων της για οποιαδήποτε λόγο όπως λόγω φύλου, φυλής, χρώματος, ενθετικής καταγωγής ή κοινωνικής προέλευσης, γενετικών χαρακτηριστικών, γλώσσας, θρησκείας ή πεποιθήσεων, πολιτικών φρονημάτων ή κάθε άλλης γνώμης, ιδιότητας μέλους εθνικής μειονότητας, περιουσίας, γέννησης, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού.
Τροπολογία 23
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 27 α (νέα)
(27α)  Τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενθαρρύνουν τους υπηκόους τους να εγγράφονται στους δικτυακούς τόπους των οικείων Υπουργείων Εξωτερικών Υποθέσεων προτού επισκεφθούν τρίτες χώρες, προκειμένου να διευκολυνθεί η παροχή συνδρομής σε αυτούς σε περιπτώσεις ανάγκης, ιδίως σε καταστάσεις κρίσης.
Τροπολογία 24
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 27 β (νέα)
(27β)  Η Επιτροπή θα πρέπει να εξετάσει το ενδεχόμενο να δημιουργήσει μια γραμμή επικοινωνίας που θα λειτουργεί επί 24ώρου βάσεως όλη την εβδομάδα προκειμένου να έχουν ευχερή πρόσβαση σε πληροφορίες οι πολίτες που αναζητούν προξενική προστασία σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.
Τροπολογία 25
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1
Η παρούσα οδηγία θεσπίζει τα μέτρα συνεργασίας και συντονισμού που απαιτούνται για τη διευκόλυνση της άσκησης του δικαιώματος των πολιτών της Ένωσης να απολαύουν, στο έδαφος τρίτης χώρας στην οποία δεν αντιπροσωπεύεται το κράτος μέλος την υπηκοότητα του οποίου έχουν, της προστασίας των διπλωματικών ή προξενικών αρχών άλλου κράτους μέλους υπό τους ίδιους όρους που ισχύουν και έναντι των υπηκόων του εν λόγω κράτους μέλους.

Η παρούσα οδηγία θεσπίζει τα μέτρα συνεργασίας και συντονισμού που απαιτούνται για τη διευκόλυνση της προστασίας των πολιτών της Ένωσης, στο έδαφος τρίτης χώρας στην οποία δεν αντιπροσωπεύεται το κράτος μέλος την υπηκοότητα του οποίου έχουν, από τις διπλωματικές ή προξενικές αρχές άλλου κράτους μέλους υπό τους ίδιους όρους που ισχύουν και έναντι των υπηκόων του εν λόγω κράτους μέλους. Κατά περίπτωση, οι αντιπροσωπείες της Ένωσης μπορούν επίσης να αναλαμβάνουν προξενικά καθήκοντα για τους πολίτες των οποίων το κράτος δεν αντιπροσωπεύεται.

Τροπολογία 26
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1
1.  Κάθε πολίτης που έχει την υπηκοότητα κράτους μέλους της Ένωσης το οποίο δεν αντιπροσωπεύεται από διπλωματική ή προξενική αρχή σε τρίτη χώρα, εφεξής καλούμενος «πολίτης του οποίου το κράτος δεν αντιπροσωπεύεται», δικαιούται προστασία από τις διπλωματικές ή προξενικές αρχές άλλου κράτους μέλους υπό τους ίδιους όρους που ισχύουν και έναντι των υπηκόων του εν λόγω κράτους μέλους.
1.  Κάθε πολίτης που έχει την υπηκοότητα κράτους μέλους της Ένωσης το οποίο δεν αντιπροσωπεύεται από διπλωματική ή προξενική αρχή σε τρίτη χώρα, εφεξής καλούμενος «πολίτης του οποίου το κράτος δεν αντιπροσωπεύεται», προστατεύεται από τις διπλωματικές ή προξενικές αρχές άλλου κράτους μέλους υπό τους ίδιους όρους που ισχύουν και έναντι των υπηκόων του εν λόγω κράτους μέλους, καθώς και από την αντιπροσωπεία της Ένωσης.
Τροπολογία 27
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 3
3.  Τα μέλη οικογένειας πολιτών των οποίων το κράτος δεν αντιπροσωπεύεται, τα οποία δεν είναι πολίτες της Ένωσης, δικαιούνται προξενική προστασία υπό τους ίδιους όρους που ισχύουν και έναντι των μελών οικογένειας των υπηκόων του παρέχοντος την συνδρομή κράτους μέλους, τα οποία δεν είναι υπήκοοι.
3.  Τα μέλη οικογένειας πολιτών των οποίων το κράτος δεν αντιπροσωπεύεται, τα οποία δεν είναι πολίτες της Ένωσης, δικαιούνται προξενική προστασία υπό τους ίδιους όρους που ισχύουν και έναντι των μελών οικογένειας των υπηκόων του κράτους μέλους καταγωγής, ή προξενική προστασία από αντιπροσωπεία της Ένωσης.
Τροπολογία 28
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 – παράγραφος 3
3.  Οι επίτιμοι πρόξενοι εξομοιώνονται με τις προσιτές πρεσβείες ή τα προσιτά προξενεία εντός των ορίων των αρμοδιοτήτων τους σύμφωνα με τους εθνικούς νόμους και πρακτικές.
3.  Οι επίτιμοι πρόξενοι εξομοιώνονται με τις προσιτές πρεσβείες ή τα προσιτά προξενεία εφόσον διαθέτουν τις σχετικές αρμοδιότητες σύμφωνα με τους εθνικούς νόμους και πρακτικές.
Τροπολογία 29
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 1
1.  Οι πολίτες των οποίων το κράτος δεν αντιπροσωπεύεται μπορούν να επιλέξουν την πρεσβεία ή το προξενείο του κράτους μέλους από το οποίο θα ζητήσουν προξενική προστασία.
1.  Οι πολίτες των οποίων το κράτος δεν αντιπροσωπεύεται μπορούν να επιλέξουν την πρεσβεία ή το προξενείο του κράτους μέλους από το οποίο θα ζητήσουν προξενική προστασία. Επίσης, μπορούν να ζητήσουν τη συνδρομή της αντιπροσωπείας της Ένωσης, όπου αυτό είναι απαραίτητο και σκόπιμο. Τα κράτη μέλη διαθέτουν, στους δικτυακούς τόπους των οικείων Υπουργείων Εξωτερικών Υποθέσεων, πληροφορίες σχετικά με το δικαίωμα των πολιτών τους να αναζητούν, σύμφωνα με την παρούσα οδηγία, σε μια τρίτη χώρα στην οποία τα εν λόγω κράτη μέλη δεν αντιπροσωπεύονται, προξενική προστασία από τις διπλωματικές ή προξενικές αρχές ενός άλλου κράτους μέλους, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τους όρους άσκησης του δικαιώματος αυτού.
Τροπολογία 30
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2
2.  Ένα κράτος μέλος μπορεί να αντιπροσωπεύει άλλο κράτος μέλος σε μόνιμη βάση και οι πρεσβείες ή τα προξενεία των κρατών μελών σε τρίτη χώρα μπορούν να συνάπτουν διακανονισμούς για την κατανομή των βαρών, υπό τον όρο να εξασφαλίζεται η αποτελεσματική διεκπεραίωση των αιτήσεων. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για οποιοδήποτε διακανονισμό αυτού του είδους ενόψει της δημοσίευσής του στον ειδικό δικτυακό τόπο της.
2.  Προκειμένου να παρέχεται προξενική προστασία σε πολίτες των οποίων το κράτος δεν αντιπροσωπεύεται και να εξασφαλίζεται η αποτελεσματική διεκπεραίωση των αιτήσεων, οι αντιπροσωπείες των κρατών μελών και, κατά περίπτωση, η αντιπροσωπεία της ΕΕ μπορούν να συνάπτουν τοπικούς διακανονισμούς για την κατανομή των βαρών και την ανταλλαγή πληροφοριών. Κατόπιν κοινοποίησης στις τοπικές αρχές, οι εν λόγω τοπικοί διακανονισμοί θα πρέπει να κοινοποιούνται στην Επιτροπή και στην ΕΥΕΔ και να δημοσιεύονται στο δικτυακό τόπο της Επιτροπής και στους σχετικούς δικτυακούς τόπους των ενδιαφερομένων κρατών μελών. Οι εν λόγω διακανονισμοί συμμορφούνται πλήρως προς τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας.
Τροπολογία 31
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5 – παράγραφος 2
2.  Εάν ο πολίτης της Ένωσης δεν δύναται να προσκομίσει έγκυρο διαβατήριο ή δελτίο ταυτότητας, η υπηκοότητα μπορεί να αποδειχθεί με κάθε άλλο τρόπο, εν ανάγκη μετά από εξακρίβωση στις διπλωματικές και προξενικές αρχές του κράτους μέλους του οποίου ισχυρίζεται ότι είναι υπήκοος.
2.  Εάν ο πολίτης της Ένωσης δεν δύναται να προσκομίσει έγκυρο διαβατήριο ή δελτίο ταυτότητας, η υπηκοότητα μπορεί να αποδειχθεί με κάθε άλλο τρόπο, εν ανάγκη μετά από εξακρίβωση στις διπλωματικές και προξενικές αρχές του κράτους μέλους του οποίου ισχυρίζεται ότι είναι υπήκοος. Η πρεσβεία ή το προξενείο που παρέχει συνδρομή εξασφαλίζει στους πολίτες των οποίων το κράτος δεν αντιπροσωπεύεται τα αναγκαία μέσα για την επαλήθευση της ταυτότητάς τους.
Τροπολογία 32
Πρόταση οδηγίας
Κεφάλαιο 1 α και άρθρο 5 α (νέο)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1α

Συνεργασία και συντονισμός στον τομέα της τοπικής προξενικής προστασίας

Άρθρο 5α

Γενική αρχή

Οι διπλωματικές και προξενικές αρχές των κρατών μελών συνεργάζονται στενά και συντονίζονται μεταξύ τους και με την Ένωση για να διασφαλίσουν την προστασία των πολιτών των οποίων το κράτος δεν αντιπροσωπεύεται υπό τους ίδιους όρους που ισχύουν και έναντι των υπηκόων τους. Οι αντιπροσωπείες της Ένωσης διευκολύνουν τη συνεργασία και τον συντονισμό μεταξύ των κρατών μελών αφενός και μεταξύ των κρατών μελών και της Ένωσης αφετέρου για να διασφαλίσουν την προστασία των πολιτών των οποίων το κράτος δεν αντιπροσωπεύεται υπό τους ίδιους όρους που ισχύουν και έναντι των υπηκόων τους. Όταν ένα προξενείο ή μια πρεσβεία ή, κατά περίπτωση, η αντιπροσωπεία της Ένωσης παρέχει συνδρομή σε πολίτη του οποίου το κράτος δεν αντιπροσωπεύεται, επικοινωνεί με το πλησιέστερο προξενείο ή πρεσβεία που είναι αρμόδια σε περιφερειακό επίπεδο ή με το Υπουργείο Εξωτερικών Υποθέσεων του κράτους μέλους υπηκοότητας του πολίτη, καθώς και με την αντιπροσωπεία της Ένωσης και συνεργάζονται μεταξύ τουςι προκειμένου να καθοριστούν τα μέτρα που πρόκειται να ληφθούν. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην ΕΥΕΔ τα δεδομένα των αρμόδιων προσώπων επικοινωνίας στο πλαίσιο των Υπουργείων Εξωτερικών Υποθέσεων, η οποία τα επικαιροποιεί συνεχώς στον ασφαλή διαδικτυακό της τόπο.

(Tο άρθρο 7 της πρότασης της Επιτροπής καθίσταται άνευ αντικειμένου.)
Τροπολογία 33
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος
2.  Η προξενική προστασία που αναφέρεται στην παράγραφο 1 περιλαμβάνει συνδρομή στις ακόλουθες περιπτώσεις:
2.  Η προξενική προστασία που αναφέρεται στην παράγραφο 1 περιλαμβάνει συνδρομή κυρίως στις ακόλουθες περιπτώσεις:
Τροπολογία 34
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο β
β) διάπραξης εγκλήματος με θύμα τον πολίτη,
β) διάπραξης εγκλήματος με θύμα τον πολίτη ή κινδύνου διάπραξης εγκλήματος με θύμα τον πολίτη,
Τροπολογία 35
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 α (νέο)
Η προξενική αυτή προστασία επεκτείνεται και σε όλες τις άλλες περιπτώσεις στις οποίες το κράτος μέλος που αντιπροσωπεύεται παρέχει συνήθως συνδρομή στους πολίτες του.

Τροπολογία 36
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1
1.  Όπου ένας πολίτης του οποίου το κράτος δεν αντιπροσωπεύεται συλλαμβάνεται ή κρατείται, οι πρεσβείες ή τα προξενεία των κρατών μελών αναλαμβάνουν κυρίως τα ακόλουθα καθήκοντα, με την επιφύλαξη του άρθρου 6 παράγραφος 1:
1.  Όπου ένας πολίτης του οποίου το κράτος δεν αντιπροσωπεύεται συλλαμβάνεται ή κρατείται καθ’ οιονδήποτε άλλο τρόπο, οι πρεσβείες ή τα προξενεία των κρατών μελών αναλαμβάνουν κυρίως τα ακόλουθα καθήκοντα, με την επιφύλαξη του άρθρου 6 παράγραφος 1:
α) παρέχουν συνδρομή ενημερώνοντας τα μέλη της οικογένειας του πολίτη ή άλλα συναφή πρόσωπα κατόπιν αίτησης του πολίτη,
α) παρέχουν συνδρομή ενημερώνοντας τα μέλη της οικογένειας του πολίτη ή άλλα συναφή πρόσωπα κατόπιν αίτησης του πολίτη,
β) επισκέπτονται τον πολίτη και ελέγχουν την τήρηση των ελάχιστων προτύπων όσον αφορά τις συνθήκες κράτησης,
β) επισκέπτονται τον πολίτη και διασφαλίζουν την τήρηση των ελάχιστων προτύπων όσον αφορά τις συνθήκες κράτησης·
γ) παρέχουν στον πολίτη πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα των κρατουμένων.
γ) παρέχουν στον πολίτη πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά του·
γα) διασφαλίζουν την πρόσβαση του πολίτη σε κατάλληλες νομικές συμβουλές.
Τροπολογία 37
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 3
3.  Η πρεσβεία ή το προξενείο υποβάλουν αναφορά στο κράτος μέλος υπηκοότητας του πολίτη μετά από οποιαδήποτε επίσκεψη σ’ αυτόν και μετά τον έλεγχο της τήρησης των ελάχιστων προτύπων όσον αφορά τις συνθήκες κράτησης. Ενημερώνουν αμέσως το κράτος μέλος υπηκοότητας του πολίτη σχετικά με οποιεσδήποτε καταγγελίες κακομεταχείρισης.
3.  Η πρεσβεία ή το προξενείο υποβάλλουν αναφορά στο κράτος μέλος υπηκοότητας του πολίτη μετά από οποιαδήποτε επίσκεψη σ’ αυτόν και μετά τον έλεγχο της τήρησης των ελάχιστων προτύπων όσον αφορά τις συνθήκες κράτησης. Ενημερώνουν αμέσως το κράτος μέλος υπηκοότητας του πολίτη σχετικά με οποιεσδήποτε καταγγελίες κακομεταχείρισης και για τα μέτρα που έχουν ληφθεί με στόχο την αποφυγή της εν λόγω κακομεταχείρισης και τη διασφάλιση της τήρησης των ελάχιστων προτύπων όσον αφορά τις συνθήκες κράτησης.
Τροπολογία 38
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 4
4.  Η πρεσβεία ή το προξενείο ενημερώνουν το κράτος μέλος υπηκοότητας του πολίτη σχετικά με τις πληροφορίες που παρασχέθηκαν από αυτά στον πολίτη αναφορικά με τα δικαιώματά του. Ενεργούν ως ενδιάμεσοι, μεταξύ άλλων, παρέχοντας συνδρομή κατά την εκπόνηση αιτήσεων χάριτος ή πρόωρης αποφυλάκισης και όταν ο πολίτης επιθυμεί να υποβάλει αίτηση μεταγωγής. Εάν είναι απαραίτητο, ενεργούν ως ενδιάμεσοι για τις αμοιβές δικηγόρων και τα δικαστικά έξοδα που καταβάλλονται μέσω των διπλωματικών ή προξενικών αρχών του κράτους μέλους υπηκοότητας του πολίτη.
4.  Η πρεσβεία ή το προξενείο ενημερώνουν το κράτος μέλος υπηκοότητας του πολίτη σχετικά με τις πληροφορίες που παρασχέθηκαν από αυτά στον πολίτη αναφορικά με τα δικαιώματά του. Ενεργούν ως ενδιάμεσοι, μεταξύ άλλων για τη διασφάλιση της πρόσβασης του πολίτη σε κατάλληλες νομικές συμβουλές και συνδρομή, μεταξύ άλλων κατά την εκπόνηση αιτήσεων χάριτος ή πρόωρης αποφυλάκισης και όταν ο πολίτης επιθυμεί να υποβάλει αίτηση μεταγωγής. Εάν είναι απαραίτητο, ενεργούν ως ενδιάμεσοι για τις αμοιβές δικηγόρων και τα δικαστικά έξοδα που καταβάλλονται μέσω των διπλωματικών ή προξενικών αρχών του κράτους μέλους υπηκοότητας του πολίτη.
Τροπολογία 39
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1
1.  Όπου ένας πολίτης του οποίου το κράτος δεν αντιπροσωπεύεται είναι θύμα εγκλήματος, οι πρεσβείες ή τα προξενεία των κρατών μελών αναλαμβάνουν κυρίως τα ακόλουθα καθήκοντα, με την επιφύλαξη του άρθρου 6 παράγραφος 1:
1.  Όπου ένας πολίτης του οποίου το κράτος δεν αντιπροσωπεύεται είναι θύμα εγκλήματος ή διατρέχει κίνδυνο να καταστεί θύμα εγκλήματος, οι πρεσβείες ή τα προξενεία των κρατών μελών αναλαμβάνουν κυρίως τα ακόλουθα καθήκοντα, με την επιφύλαξη του άρθρου 6 παράγραφος 1:
α) παρέχουν συνδρομή ενημερώνοντας τα μέλη της οικογένειας του πολίτη ή άλλα συναφή πρόσωπα, εάν ο πολίτης το επιθυμεί,
α) παρέχουν συνδρομή ενημερώνοντας τα μέλη της οικογένειας του πολίτη ή άλλα συναφή πρόσωπα, εάν ο πολίτης το επιθυμεί,
β) παρέχουν στον πολίτη πληροφορίες και/ή συνδρομή σχετικά με συναφή νομικά ζητήματα και ιατρική περίθαλψη.
β) παρέχουν στον πολίτη πληροφορίες και/ή συνδρομή σχετικά με ιατρική περίθαλψη·
βα) παρέχουν στον πολίτη πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά του και πρόσβαση σε κατάλληλη νομική συνδρομή και παροχή νομικών συμβουλών.
Τροπολογία 40
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 2
2.  Η πρεσβεία ή το προξενείο ενημερώνουν το κράτος μέλος υπηκοότητας του πολίτη σχετικά με το συμβάν, τη σοβαρότητά του και την παρασχεθείσα συνδρομή και έρχονται σε επαφή με τα μέλη της οικογένειας του πολίτη ή άλλα συναφή πρόσωπα εάν ο πολίτης, όπου είναι δυνατόν, έχει δώσει τη συναίνεσή του.
2.  Η πρεσβεία ή το προξενείο ενημερώνουν το κράτος μέλος υπηκοότητας του πολίτη σχετικά με το συμβάν, τη σοβαρότητά του και την παρασχεθείσα συνδρομή. Το εν λόγω κράτος μέλος έρχεται σε επαφή με τα μέλη της οικογένειας του πολίτη ή άλλα συναφή πρόσωπα, εκτός εάν ο πολίτης δεν έχει δώσει τη συναίνεσή του.
Τροπολογία 41
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10 – παράγραφος 2
2.  Η πρεσβεία ή το προξενείο ενημερώνουν το κράτος μέλος υπηκοότητας του πολίτη σχετικά με το συμβάν, τη σοβαρότητά του και την παρασχεθείσα συνδρομή και, εάν χρειάζεται, έρχονται σε επαφή με τα μέλη της οικογένειας του θύματος ή άλλα συναφή πρόσωπα. Ενημερώνουν το κράτος μέλος υπηκοότητας του πολίτη εάν υπάρχει ανάγκη ιατρικής αποκομιδής. Οποιαδήποτε ιατρική αποκομιδή υπόκειται στην προηγούμενη συναίνεση του κράτους μέλους υπηκοότητας του πολίτη εκτός από κατεπείγουσες περιπτώσεις.
2.  Η πρεσβεία ή το προξενείο ενημερώνουν το κράτος μέλος υπηκοότητας του πολίτη σχετικά με το συμβάν, τη σοβαρότητά του και την παρασχεθείσα συνδρομή. Το εν λόγω κράτος μέλος έρχεται σε επαφή με τα μέλη της οικογένειας του πολίτη ή άλλα συναφή πρόσωπα, εκτός εάν ο πολίτης δεν έχει δώσει τη συναίνεσή του. Ενημερώνουν το κράτος μέλος υπηκοότητας του πολίτη εάν υπάρχει ανάγκη ιατρικής αποκομιδής. Οποιαδήποτε ιατρική αποκομιδή υπόκειται στην προηγούμενη συναίνεση του κράτους μέλους υπηκοότητας του πολίτη εκτός από κατεπείγουσες περιπτώσεις.
Τροπολογία 42
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11 α (νέο)
Άρθρο 11α

Τοπική συνεργασία

Οι συνεδριάσεις τοπικής συνεργασίας περιλαμβάνουν τακτική ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τους πολίτες των οποίων το κράτος δεν αντιπροσωπεύεται, σε ζητήματα όπως η ασφάλεια των πολιτών, οι συνθήκες κράτησης ή η προξενική πρόσβαση. Εκτός εάν έχει άλλως συμφωνηθεί σε κεντρικό επίπεδο από τα Υπουργεία Εξωτερικών Υποθέσεων, ο προεδρεύων είναι αντιπρόσωπος κράτους μέλους ή της αντιπροσωπείας της Ένωσης που καθορίζεται σε τοπικό επίπεδο. Ο προεδρεύων συγκεντρώνει και επικαιροποιεί τακτικά τα δεδομένα επικοινωνίας, ιδίως όσον αφορά τους αρμόδιους επικοινωνίας των κρατών μελών που δεν αντιπροσωπεύονται και τα διαβιβάζει στις τοπικές πρεσβείες και τα προξενεία καθώς και την αντιπροσωπεία της Ένωσης.

Τροπολογία 43
Πρόταση οδηγίας
Κεφάλαιο 3 και άρθρο 12
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

Διαγράφεται

Οικονομικές διαδικασίες

Άρθρο 12

Γενικοί κανόνες

Όπου ο πολίτης του οποίου το κράτος δεν αντιπροσωπεύεται ζητά συνδρομή με τη μορφή χρηματικών προκαταβολών ή επαναπατρισμού, με την επιφύλαξη του άρθρου 6 παράγραφος 1, εφαρμόζεται η ακόλουθη διαδικασία:

α) ο πολίτης του οποίου το κράτος δεν αντιπροσωπεύεται αναλαμβάνει την υποχρέωση να επιστρέψει στο κράτος μέλος του οποίου είναι υπήκοος οποιαδήποτε χρηματική προκαταβολή ή οποιαδήποτε πραγματοποιηθέντα έξοδα στο σύνολό τους, και ενδεχομένως, προξενικά τέλη, χρησιμοποιώντας το υπόδειγμα εντύπου που καθορίζεται στο παράρτημα 1,
β) εάν απαιτείται από την πρεσβεία ή το προξενείο που παρέχουν συνδρομή, το κράτος μέλος υπηκοότητας του πολίτη, αμελλητί, παρέχει τις αναγκαίες πληροφορίες σχετικά με την αίτηση και διευκρινίζει εάν μπορεί να ισχύουν οποιαδήποτε προξενικά τέλη,
γ) η πρεσβεία ή το προξενείο που παρέχουν συνδρομή ενημερώνουν το κράτος μέλος υπηκοότητας του πολίτη σχετικά με οποιαδήποτε αίτηση χρηματικής προκαταβολής ή επαναπατρισμού που επεξεργάστηκαν,
δ) με γραπτή αίτηση της πρεσβείας ή του προξενείου που παρέχουν συνδρομή, με τη μορφή που καθορίζεται στο παράρτημα I, το κράτος μέλος υπηκοότητας του πολίτη, επιστρέφει οποιαδήποτε χρηματική προκαταβολή ή οποιαδήποτε πραγματοποιηθέντα έξοδα στο σύνολό τους.
Τροπολογία 44
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13
Άρθρο 13

Διαγράφεται

Απλουστευμένη διαδικασία σε καταστάσεις κρίσης

1.  Σε καταστάσεις κρίσης η πρεσβεία ή το προξενείο που παρέχουν συνδρομή συντονίζουν οποιαδήποτε απομάκρυνση ή άλλη αναγκαία στήριξη που παρέχεται σε πολίτη του οποίου το κράτος δεν αντιπροσωπεύεται μαζί με το κράτος μέλος υπηκοότητας του πολίτη.
Το κράτος μέλος που παρέχει συνδρομή υποβάλει οποιεσδήποτε αιτήσεις για επιστροφή των εξόδων της εν λόγω απομάκρυνσης ή στήριξης στο Υπουργείο Εξωτερικών Υποθέσεων του κράτους μέλους υπηκοότητας του πολίτη. Το κράτος μέλος που παρέχει συνδρομή μπορεί να ζητήσει επιστροφή εξόδων ακόμα και εάν ο πολίτης του οποίου το κράτος δεν αντιπροσωπεύεται δεν έχει υπογράψει ανάληψη υποχρέωσης επιστροφής σύμφωνα με το άρθρο 12 στοιχείο α).

Η παρούσα παράγραφος δεν εμποδίζει το κράτος μέλος υπηκοότητας του πολίτη να επιδιώξει την επιστροφή εξόδων βάσει των εθνικών κανόνων.

2.  Σε μείζονες κρίσεις, τα έξοδα απομάκρυνσης ή στήριξης επιστρέφονται από το κράτος μέλος υπηκοότητας του πολίτη κατ’ αναλογία, διαιρώντας τα συνολικά έξοδα με τον αριθμό των πολιτών που έτυχαν συνδρομής, εάν το ζητήσει το κράτος μέλος που παρέχει τη συνδρομή.
3.  Όταν τα έξοδα δεν μπορούν να υπολογισθούν, το κράτος μέλος που παρέχει συνδρομή μπορεί να ζητήσει επιστροφή βάσει κατ’ αποκοπή ποσών που αντιστοιχούν στο είδος της παρασχεθείσας στήριξης, όπως προβλέπεται στο παράρτημα 2.
4.  Όταν το κράτος μέλος που παρέχει συνδρομή είχε στηριχθεί οικονομικά όσον αφορά τη συνδρομή από τον μηχανισμό πολιτικής προστασίας της ΕΕ, οποιαδήποτε συνεισφορά του κράτους μέλους υπηκοότητας του πολίτη καθορίζεται μετά την αφαίρεση της συνεισφοράς της Ένωσης.
5.  Για αιτήσεις επιστροφής εξόδων χρησιμοποιούνται τα κοινά έντυπα που προβλέπονται στο παράρτημα 2.
Τροπολογία 45
Πρόταση οδηγίας
Κεφάλαιο 4 – τίτλος
Συνεργασία και συντονισμός σε τοπικό επίπεδο και σε καταστάσεις κρίσης

Συνεργασία και συντονισμός σε καταστάσεις κρίσης

Τροπολογία 46
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14
Άρθρο 14

Διαγράφεται

Τοπική συνεργασία

Οι συνεδριάσεις τοπικής συνεργασίας περιλαμβάνουν τακτική ανταλλαγή πληροφοριών για τους πολίτες των οποίων το κράτος δεν αντιπροσωπεύεται, σε ζητήματα όπως η ασφάλεια των πολιτών, οι συνθήκες στις φυλακές ή η προξενική πρόσβαση. Εκτός εάν έχει άλλως συμφωνηθεί από τα Υπουργεία Εξωτερικών Υποθέσεων σε κεντρικό επίπεδο, ο προεδρεύων είναι αντιπρόσωπος κράτους μέλους ή της αντιπροσωπείας της Ένωσης που καθορίζεται σε τοπικό επίπεδο. Ο προεδρεύων συγκεντρώνει και επικαιροποιεί τακτικά τα δεδομένα επικοινωνίας, ιδίως όσον αφορά τους αρμόδιους επικοινωνίας των κρατών μελών που δεν αντιπροσωπεύονται και τα διαβιβάζει στις τοπικές πρεσβείες και τα προξενεία καθώς και την αντιπροσωπεία της Ένωσης.

Τροπολογία 47
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 1
1.  Για να εξασφαλίζεται η συνολική ετοιμότητα, ο τοπικός σχεδιασμός έκτακτης ανάγκης περιλαμβάνει πολίτες των οποίων το κράτος δεν αντιπροσωπεύεται. Τα κράτη μέλη που αντιπροσωπεύονται σε τρίτη χώρα συντονίζουν τα σχέδια έκτακτης ανάγκης μεταξύ τους και με την αντιπροσωπεία της Ένωσης. Συμφωνούν σε αντίστοιχα καθήκοντα για να εξασφαλίζεται η παροχή πλήρους συνδρομής στους πολίτες της Ένωσης των οποίων το κράτος δεν αντιπροσωπεύεται σε περίπτωση κρίσης, διορίζουν αντιπροσώπους για σημεία συγκέντρωσης και ενημερώνουν τους πολίτες των οποίων το κράτος δεν αντιπροσωπεύεται για τους διακανονισμούς ετοιμότητας σε περίπτωση κρίσης υπό τους ίδιους όρους που ισχύουν και έναντι των υπηκόων τους.
1.  Οι αντιπροσωπείες της Ένωσης αναλαμβάνουν τον συντονισμό του σχεδιασμού έκτακτης ανάγκης μεταξύ των κρατών μελών προκειμένου να διασφαλίζεται η συνολική ετοιμότητα, συμπεριλαμβανομένων της κατανομής των απαραίτητων καθηκόντων για να εξασφαλίζεται η παροχή πλήρους συνδρομής στους πολίτες των οποίων το κράτος δεν αντιπροσωπεύεται σε περίπτωση κρίσης, του διορισμού αντιπροσώπων για σημεία συγκέντρωσης και της παροχής πληροφοριών στους πολίτες των οποίων το κράτος δεν αντιπροσωπεύεται για τους διακανονισμούς ετοιμότητας σε περίπτωση κρίσης υπό τους ίδιους όρους που ισχύουν και έναντι των υπηκόων τους.
Τροπολογία 48
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 2
2.  Σε περίπτωση κρίσης τα κράτη μέλη και η Ένωση συνεργάζονται στενά για να εξασφαλίσουν την αποτελεσματική συνδρομή στους πολίτες των οποίων το κράτος δεν αντιπροσωπεύεται. Τα κράτη μέλη και η Ένωση αλληλοενημερώνονται εγκαίρως για διαθέσιμες ικανότητες απομάκρυνσης. Κατόπιν αίτησης τα κράτη μέλη μπορούν να στηριχθούν με υφιστάμενες ομάδες παρέμβασης στο επίπεδο της Ένωσης, που συμπεριλαμβάνουν εμπειρογνώμονες, ιδίως από τα κράτη μέλη που δεν αντιπροσωπεύονται.
2.  Σε περίπτωση κρίσης τα κράτη μέλη και η ΕΥΕΔ συνεργάζονται στενά για να εξασφαλίσουν την αποτελεσματική συνδρομή στους πολίτες των οποίων το κράτος δεν αντιπροσωπεύεται. Η αντιπροσωπεία της Ένωσης συντονίζει εγκαίρως την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τις διαθέσιμες ικανότητες απομάκρυνσης, συντονίζει την ίδια την απομάκρυνση και παρέχει την αναγκαία συνδρομή για την απομάκρυνση, με ενδεχόμενη στήριξη από υφιστάμενες ομάδες παρέμβασης στο επίπεδο της Ένωσης, που συμπεριλαμβάνουν εμπειρογνώμονες, ιδίως από τα κράτη μέλη που δεν αντιπροσωπεύονται.
Τροπολογία 49
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – τίτλος
Ηγετικό κράτος

Συντονισμός ενόψει και σε περίπτωση κρίσεων

Τροπολογία 50
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 1
1.  Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας το ή τα ηγετικά κράτη είναι ένα ή περισσότερα κράτη μέλη σε δεδομένη τρίτη χώρα, που αναλαμβάνουν να συντονίζουν και να καθοδηγούν τη συνδρομή όσον αφορά την προετοιμασία για περιπτώσεις κρίσης και κατά τη διάρκειά τους, συνδρομή που περιλαμβάνει ειδική φροντίδα για τους πολίτες των οποίων το κράτος δεν αντιπροσωπεύεται.
1.  Οι αντιπροσωπείες της Ένωσης αναλαμβάνουν να συντονίζουν και να παρέχουν συνδρομή όσον αφορά την προετοιμασία για περιπτώσεις κρίσης και κατά τη διάρκειά τους, συνδρομή που περιλαμβάνει ειδική φροντίδα για τους πολίτες των οποίων το κράτος δεν αντιπροσωπεύεται.
Τροπολογία 51
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 2
2.  Ένα κράτος μέλος ορίζεται ως ηγετικό κράτος σε δεδομένη τρίτη χώρα, εάν κοινοποιήσει την πρόθεσή του μέσω του υφιστάμενου ασφαλούς δικτύου επικοινωνίας, εκτός εάν άλλο κράτος μέλος εκφράσει αντιρρήσεις εντός 30 ημερών ή το προτεινόμενο ηγετικό κράτος μέλος παραιτηθεί από τα καθήκοντα αυτά μέσω του ασφαλούς δικτύου επικοινωνίας. Εάν περισσότερα από ένα κράτη μέλη επιθυμούν να αναλάβουν από κοινού καθήκοντα ηγετικού κράτους κοινοποιούν από κοινού την πρόθεσή τους μέσω του ασφαλούς δικτύου επικοινωνίας. Σε περίπτωση κρίσης ένα ή περισσότερα κράτη μέλη μπορούν να αναλάβουν αμέσως τα καθήκοντα αυτά και να προβούν στην κοινοποίηση εντός 24 ωρών. Τα κράτη μέλη μπορούν να αποποιηθούν την προσφορά, αλλά οι υπήκοοί τους και άλλοι εν δυνάμει δικαιούχοι εξακολουθούν να έχουν, σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1, το δικαίωμα να τους παρασχεθεί συνδρομή από το ηγετικό κράτος. Εάν δεν υπάρχει ηγετικό κράτος, τα κράτη μέλη που αντιπροσωπεύονται επιτόπου συμφωνούν για το ποιο κράτος μέλος θα συντονίσει τη συνδρομή για τους πολίτες των οποίων το κράτος δεν αντιπροσωπεύεται.
Διαγράφεται

Τροπολογία 52
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 3
3.  Για την προετοιμασία σε περιπτώσεις κρίσης, το ή τα ηγετικά κράτη εξασφαλίζουν ότι οι πολίτες των οποίων το κράτος δεν αντιπροσωπεύεται περιλαμβάνονται δεόντως στον σχεδιασμό έκτακτης ανάγκης των πρεσβειών και των προξενείων, ότι τα σχέδια έκτακτης ανάγκης είναι συμβατά και ότι οι πρεσβείες και τα προξενεία καθώς και οι αντιπροσωπείες της Ένωσης έχουν δεόντως ενημερωθεί για τους διακανονισμούς αυτούς.
3.  Για την προετοιμασία σε περιπτώσεις κρίσης, η αντιπροσωπεία της Ένωσης εξασφαλίζει ότι οι πολίτες των οποίων το κράτος δεν αντιπροσωπεύεται περιλαμβάνονται δεόντως στον σχεδιασμό έκτακτης ανάγκης των πρεσβειών και των προξενείων, ότι τα σχέδια έκτακτης ανάγκης είναι συμβατά και ότι οι πρεσβείες και τα προξενεία καθώς και οι αντιπροσωπείες της Ένωσης έχουν δεόντως ενημερωθεί για τους διακανονισμούς αυτούς.
Τροπολογία 53
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 4
4.  Σε περίπτωση κρίσης, το ή τα ηγετικά κράτη ή το κράτος μέλος που συντονίζει τη συνδρομή αναλαμβάνουν να συντονίζουν και να καθοδηγούν τις επιχειρήσεις συνδρομής, συγκέντρωσης των πολιτών των οποίων το κράτος δεν αντιπροσωπεύεται, και, εάν είναι ανάγκη, εξασφαλίζουν την απομάκρυνση σε ασφαλές τόπο με τη στήριξη των άλλων ενδιαφερομένων κρατών μελών. Παρέχουν επίσης αρμόδιο επικοινωνίας με τα μη αντιπροσωπευόμενα κράτη μέλη, μέσω του οποίο τα κράτη αυτά μπορούν να λαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με τους πολίτες τους και να συντονίζουν την αναγκαία συνδρομή. Το ή τα ηγετικά κράτη ή το κράτος μέλος που συντονίζει τη συνδρομή για τους πολίτες των οποίων το κράτος δεν αντιπροσωπεύεται, μπορούν να ζητήσουν, εάν ενδείκνυται, στήριξη από μέσα όπως ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας της ΕΕ και οι δομές διαχείρισης κρίσης της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης. Τα κράτη μέλη παρέχουν στο ή τα ηγετικά κράτη μέλη ή στο κράτος μέλος που συντονίζει τη συνδρομή όλες τις συναφείς πληροφορίες σχετικά με τους πολίτες τους των οποίων το κράτος δεν αντιπροσωπεύεται που είναι παρόντες σε κατάσταση κρίσης.
4.  Σε περίπτωση κρίσης, η αντιπροσωπεία της Ένωσης αναλαμβάνει τον συντονισμό και την καθοδήγηση των επιχειρήσεων συνδρομής, συγκέντρωσης των πολιτών των οποίων το κράτος δεν αντιπροσωπεύεται και συντονίζει την απομάκρυνση σε ασφαλή τόπο με τη στήριξη των άλλων ενδιαφερομένων κρατών μελών. Παρέχει επίσης αρμόδιο επικοινωνίας με τα μη αντιπροσωπευόμενα κράτη μέλη, μέσω του οποίο τα κράτη αυτά μπορούν να λαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με τους πολίτες τους και να συντονίζουν την αναγκαία συνδρομή. Η αντιπροσωπεία της Ένωσης και τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη μπορούν να ζητήσουν, εάν ενδείκνυται, στήριξη από μέσα όπως ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας της ΕΕ και οι δομές διαχείρισης κρίσης της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης. Τα κράτη μέλη παρέχουν στην αντιπροσωπεία της Ένωσης όλες τις συναφείς πληροφορίες σχετικά με τους πολίτες τους των οποίων το κράτος δεν αντιπροσωπεύεται, που είναι παρόντες σε κατάσταση κρίσης.
Τροπολογία 54
Πρόταση οδηγίας
Κεφάλαιο 4 α (νέο)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4α

Οικονομικές διαδικασίες

Τροπολογία 55
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 α (νέο)
Άρθρο 16α

Γενικοί κανόνες

Σε περίπτωση που πολίτης του οποίου το κράτος δεν αντιπροσωπεύεται ζητεί συνδρομή με τη μορφή χρηματικών προκαταβολών ή επαναπατρισμού, με την επιφύλαξη του άρθρου 6 παράγραφος 1, εφαρμόζεται η ακόλουθη διαδικασία:

α) ο πολίτης του οποίου το κράτος δεν αντιπροσωπεύεται αναλαμβάνει την υποχρέωση να επιστρέψει στο κράτος μέλος του οποίου είναι υπήκοος οποιαδήποτε χρηματική προκαταβολή ή οποιαδήποτε πραγματοποιηθέντα έξοδα στο σύνολό τους, και, ενδεχομένως, προξενικά τέλη, χρησιμοποιώντας το υπόδειγμα εντύπου που καθορίζεται στο παράρτημα 1,
β) εάν απαιτείται από την πρεσβεία ή το προξενείο που παρέχουν συνδρομή, το κράτος μέλος υπηκοότητας του πολίτη παρέχει αμελλητί τις αναγκαίες πληροφορίες σχετικά με την αίτηση και διευκρινίζει εάν μπορεί να ισχύουν οποιαδήποτε προξενικά τέλη,
γ) η πρεσβεία ή το προξενείο που παρέχουν συνδρομή ενημερώνουν το κράτος μέλος υπηκοότητας του πολίτη σχετικά με οποιαδήποτε αίτηση χρηματικής προκαταβολής ή επαναπατρισμού που επεξεργάστηκαν,
δ) με γραπτή αίτηση της πρεσβείας ή του προξενείου που παρέχουν συνδρομή, με τη μορφή που καθορίζεται στο παράρτημα 1, το κράτος μέλος υπηκοότητας του πολίτη, επιστρέφει οποιαδήποτε χρηματική προκαταβολή ή οποιαδήποτε πραγματοποιηθέντα έξοδα στο σύνολό τους.
Τροπολογία 56
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 β (νέο)
Άρθρο 16β

Απλουστευμένη διαδικασία σε καταστάσεις κρίσης

1.  Σε καταστάσεις κρίσης η αντιπροσωπεία της Ένωσης συντονίζει οποιαδήποτε απομάκρυνση ή άλλη αναγκαία στήριξη που παρέχεται σε πολίτη του οποίου το κράτος δεν αντιπροσωπεύεται μαζί με το κράτος μέλος υπηκοότητας του πολίτη.
2.  Η ΕΥΕΔ διαθέτει τα αναγκαία οικονομικά μέσα για τον συντονισμό και την παροχή συνδρομής όσον αφορά την προετοιμασία για καταστάσεις κρίσης και κατά τη διάρκειά τους.
Τροπολογία 57
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 α (νέο)
Άρθρο 18α

Τροπολογίες στα παραρτήματα

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 18β για τυχόν τροποποιήσεις των παραρτημάτων.

Τροπολογία 58
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 β (νέο)
Άρθρο 18β

Άσκηση της εξουσιοδότησης

1.  Η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου.
2.  Η εξουσιοδότηση για την οποία γίνεται λόγος στο άρθρο 18α ανατίθεται επ’ αόριστον, αρχής γενομένης από την ...*.
3.  Η ανάθεση της εξουσίας κατά το άρθρο 18α μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την ανάθεση της εξουσίας που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Παράγει αποτελέσματα από την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται στην απόφαση ανάκλησης. Η απόφαση ανάκλησης δεν θίγει την εγκυρότητα ήδη ισχυουσών κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.
4.  Η Επιτροπή, μόλις εκδώσει την κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, την κοινοποιεί ταυτοχρόνως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.
5.  Μια κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 18α τίθεται σε ισχύ μόνον αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο δεν εκφράσει αντιρρήσεις εντός προθεσμίας δύο μηνών από την κοινοποίηση της πράξης αυτής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο, ή αν, πριν από την εκπνοή αυτής της προθεσμίας, τόσο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσο και το Συμβούλιο έχουν ενημερώσει την Επιτροπή ότι δεν θα εκφράσουν αντιρρήσεις. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται για δύο μήνες κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.
*Ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας.
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου