Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2011/0432(CNS)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A7-0288/2012

Pateikti tekstai :

A7-0288/2012

Debatai :

Balsavimas :

PV 25/10/2012 - 14.6
CRE 25/10/2012 - 14.6
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2012)0394

Priimti tekstai
PDF 506kWORD 270k
Ketvirtadienis, 2012 m. spalio 25 d. - Strasbūras
Sąjungos piliečių užsienyje konsulinė apsauga *
P7_TA(2012)0394A7-0288/2012

2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos dėl Sąjungos piliečių užsienyje konsulinės apsaugos (COM(2011)0881 – C7-0017/2012 – 2011/0432(CNS))

(Speciali teisėkūros procedūra: konsultavimasis)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Tarybai (COM(2011)0881),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 23 straipsnį, pagal kurį Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos ( C7-0017/2012),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto pranešimą ir Užsienio reikalų komiteto ir Teisės reikalų komiteto nuomones (A7-0288/2012),

1.  pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2.  ragina Komisiją pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 293 straipsnio 2 dalį atitinkamai pakeisti savo pasiūlymą;

3.  ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė Parlamentas;

4.  ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti Komisijos pasiūlymą;

5.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Komisijos siūlomas tekstas   Pakeitimas
Pakeitimas 1
Pasiūlymas dėl direktyvos
6 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(6a) pagal Europos Sąjungos sutarties 35 straipsnį valstybių narių diplomatinės ir konsulinės atstovybės ir Sąjungos delegacijos trečiosiose šalyse bendradarbiauja ir padeda įgyvendinti Sąjungos piliečių teises į apsaugą trečiųjų šalių teritorijoje;
Pakeitimas 2
Pasiūlymas dėl direktyvos
7 konstatuojamoji dalis
(7) neatstovaujamiems piliečiams apsaugoti trečiosiose šalyse reikalingas veiksmingas bendradarbiavimas ir veiklos koordinavimas. Remiančiajai valstybei narei, turinčiai atstovybę trečiojoje šalyje, ir piliečio kilmės valstybei narei gali tekti glaudžiai bendradarbiauti. Konsulinis bendradarbiavimas vietos lygmeniu teikiant pagalbą neatstovaujamiems piliečiams gali būti sudėtingesnis, nes veiklą būtina koordinuoti su institucijomis, kurioms neatstovaujama vietoje. Siekiant užpildyti spragą dėl piliečio valstybės narės ambasados ar konsulato nebuvimo, reikėtų sukurti stabilią sistemą;
(7) neatstovaujamiems piliečiams apsaugoti trečiosiose šalyse reikalingas veiksmingas bendradarbiavimas ir veiklos koordinavimas. Remiančioji valstybė narė, Sąjungos delegacija trečiojoje šalyje ir piliečio kilmės valstybė narė turėtų glaudžiai bendradarbiauti;
Pakeitimas 3
Pasiūlymas dėl direktyvos
7 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(7a) konsulinis bendradarbiavimas vietos lygmeniu teikiant pagalbą neatstovaujamiems piliečiams gali būti sudėtingesnis, nes veiklą būtina koordinuoti su institucijomis, kurioms neatstovaujama vietoje. Siekiant užpildyti spragą dėl to, kad nėra tos valstybės narės, kurios pilietybę asmuo turi, ambasados ar konsulato, reikėtų sukurti stabilią sistemą. Konsulinėms įstaigoms bendradarbiaujant vietos lygmeniu, neatstovaujamiems piliečiams reikėtų skirti pakankamai dėmesio, pvz., rinkti reikiamus valstybių narių artimiausių ambasadų ir konsulatų regione kontaktinius duomenis;
Pakeitimas 4
Pasiūlymas dėl direktyvos
7 b konstatuojamoji dalis (nauja)
(7b)  Komisija, siekdama palengvinti ir patobulinti konsulinę apsaugą ir skirdama ypatingą dėmesį neatstovaujamiems piliečiams, turėtų nustatyti praktines gaires;
Pakeitimas 5
Pasiūlymas dėl direktyvos
8 konstatuojamoji dalis
(8)  Sąjungos piliečiams neatstovaujama, jei valstybė narė, kurių pilietybę jie turi, neturi pasiekiamos ambasados ar konsulato trečiojoje šalyje. Pasiekiamumo sąvoką reikėtų aiškinti taip, kad būtų užtikrinta piliečių apsauga;
(8)  Sąjungos piliečiams neatstovaujama, jei valstybė narė, kurios pilietybę jie turi, neturi pasiekiamos ambasados ar konsulato trečiojoje šalyje arba jei neatidėliotinais atvejais, norėdamas pasiekti ambasadą ar konsulatą, konkrečios valstybės narės pilietis be reikalo turėtų išnaudoti savo brangų laiką ir finansinius išteklius. Pasiekiamumo sąvoką reikėtų aiškinti taip, kad būtų užtikrinta piliečių apsauga;
Pakeitimas 6
Pasiūlymas dėl direktyvos
9 konstatuojamoji dalis
(9) remdamasi Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 7 straipsnyje įtvirtinta teise į privatų ir šeimos gyvenimą, remiančioji valstybė narė apsaugą trečiųjų šalių pilietybę turintiems Sąjungos piliečių šeimos nariams turėtų teikti tokiomis pat sąlygomis, kokiomis apsaugą teikia savo piliečio šeimos nariams, kurie turi trečiųjų šalių pilietybę. Apibrėžiant šeimos narių sąvoką reikėtų remtis 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/38/EB dėl Sąjungos piliečių ir jų šeimos narių teisės laisvai judėti ir gyventi valstybių narių teritorijoje 2 ir 3 straipsniais. Valstybėms narėms gali būti sunku trečiųjų šalių pilietybę turintiems šeimos nariams teikti visų rūšių konsulinę pagalbą, pavyzdžiui, išduoti laikinuosius kelionės dokumentus. Pagal Chartijos 24 straipsnį pirmiausia reikėtų vadovautis vaiko interesais, kaip nustatyta 1989 m. lapkričio 20 d. Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijoje;
(9) remdamasi Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 7 straipsnyje įtvirtinta teise į privatų ir šeimos gyvenimą, remiančioji valstybė narė apsaugą trečiųjų šalių pilietybę turintiems Sąjungos piliečių šeimos nariams, kaip apibrėžta 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2004/38/EB dėl Sąjungos piliečių ir jų šeimos narių teisės laisvai judėti ir gyventi valstybių narių teritorijoje, turėtų teikti tokiomis pat sąlygomis, kokiomis apsaugą teikia savo piliečio šeimos nariams, kurie turi trečiųjų šalių pilietybę, atsižvelgiant į tai, kad valstybėms narėms gali būti sunku trečiųjų šalių pilietybę turintiems šeimos nariams teikti visų rūšių konsulinę apsaugą, kaip antai išduoti laikinuosius kelionės dokumentus. Tačiau valstybės narės turėtų imtis visų įmanomų veiksmų, kad užtikrintų galimybę piliečio šeimai būti kartu. Pagal Chartijos 24 straipsnį pirmiausia reikėtų vadovautis vaiko interesais, kaip nustatyta 1989 m. lapkričio 20 d. Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijoje;
Pakeitimas 7
Pasiūlymas dėl direktyvos
9 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(9a) remiančioji valstybė narė turėtų apsvarstyti galimybę teikti apsaugą pripažintiems pabėgėliams, asmenims be pilietybės ir kitiems jokios valstybės narės pilietybės neturintiems asmenims, tačiau gyvenantiems vienoje iš valstybių narių ir turintiems tos valstybės narės išduotą kelionės dokumentą, atsižvelgiant į jų konkrečią padėtį;
Pakeitimas 8
Pasiūlymas dėl direktyvos
10 konstatuojamoji dalis
(10) neatstovaujamiems piliečiams reikėtų sudaryti sąlygas laisvai pasirinkti, į kurią ambasadą ar konsulatą kreiptis dėl konsulinės apsaugos. Valstybėms narėms reikėtų sudaryti sąlygas priimti naštos pasidalijimo susitarimus. Tačiau tokie susitarimai turėtų būti skaidrūs piliečiams ir neturėtų kenkti konsulinės apsaugos veiksmingumui. Apie tokius susitarimus reikėtų informuoti Komisiją ir skelbti tam skirtoje jos svetainėje;
(10) neatstovaujamiems piliečiams reikėtų sudaryti sąlygas laisvai pasirinkti, į kurią ambasadą, konsulatą ar, jeigu taikoma, į Sąjungos delegaciją kreiptis dėl konsulinės apsaugos. Valstybėms narėms reikėtų sudaryti sąlygas priimti naštos pasidalijimo susitarimus. Tokie susitarimai turėtų būti sąžiningai paskirstyti ir juose turėtų būti atsižvelgiama į kiekvienos valstybės narės pajėgumus. Tačiau tokie susitarimai turėtų būti skaidrūs piliečiams ir neturėtų kenkti konsulinės apsaugos veiksmingumui. Apie tokius susitarimus reikėtų informuoti Komisiją ir skelbti tam skirtoje jos svetainėje ir atitinkamose valstybių narių ir Tarybos svetainėse;
Pakeitimas 9
Pasiūlymas dėl direktyvos
12 konstatuojamoji dalis
(12) apsauga turėtų būti teikiama tik jei pareiškėjai įrodo, kad yra Sąjungos piliečiai. Neatstovaujami piliečiai, kuriems reikalinga konsulinė apsauga, gali nebeturėti tapatybės dokumentų. Pagrindinis Sąjungos pilietybės statusas tiesiogiai kyla iš Sąjungos teisės, o tapatybės dokumentai yra tik deklaratyvaus pobūdžio. Todėl jei pareiškėjai negali pateikti tapatybės dokumentų, jiems reikėtų sudaryti sąlygas tapatybę įrodyti kitomis priemonėmis, jei reikia, patikrinus duomenis valstybės narės, kurios pilietybę tvirtina turįs pareiškėjas, institucijose;
(12) apsauga turėtų būti teikiama tik jei pareiškėjai įrodo, kad yra Sąjungos piliečiai. Neatstovaujami piliečiai, kuriems reikalinga konsulinė apsauga, gali nebeturėti tapatybės dokumentų. Pagrindinis Sąjungos pilietybės statusas tiesiogiai kyla iš Sąjungos teisės, o tapatybės dokumentai yra tik deklaratyvaus pobūdžio. Todėl jei pareiškėjai negali pateikti tapatybės dokumentų, jiems reikėtų sudaryti sąlygas tapatybę įrodyti kitomis priemonėmis, jei reikia, patikrinus duomenis valstybės narės, kurios pilietybę tvirtina turįs pareiškėjas, institucijose. Remiančioji ambasada ar konsulatas turėtų neatstovaujamiems piliečiams teikti jų tapatybei patvirtinti reikalingas priemones;
Pakeitimas 10
Pasiūlymas dėl direktyvos
14 konstatuojamoji dalis
(14) siekiant aiškiau apibrėžti, kokios reikalingos veiklos koordinavimo ir bendradarbiavimo priemonės, reikėtų nustatyti bendradarbiavimo ir veiklos koordinavimo ribas. Neatstovaujamų piliečių konsulinė apsauga apima paramą įvairiomis tipinėmis situacijomis, pvz., arešto arba įkalinimo, sunkaus nelaimingo atsitikimo arba sunkios ligos ir mirties, taip pat pagalbą bei repatriaciją nelaimės atveju ir laikinųjų kelionės dokumentų išdavimą. Kadangi reikalinga apsauga visada priklauso nuo faktinės padėties, konsulinė apsauga neturėtų apsiriboti konkrečiai šioje direktyvoje minimais atvejais;
(14) siekiant aiškiau apibrėžti, kokios reikalingos veiklos koordinavimo ir bendradarbiavimo priemonės, reikėtų nustatyti bendradarbiavimo ir veiklos koordinavimo ribas. Neatstovaujamų piliečių konsulinė apsauga apima paramą įvairiais įprastais atvejais, pvz., arešto arba įkalinimo, sunkaus nelaimingo atsitikimo arba sunkios ligos ir mirties, taip pat pagalbą bei repatriaciją nelaimės atveju ir laikinųjų kelionės dokumentų išdavimą ir paramą susidarius krizinėms situacijoms. Kadangi reikalinga apsauga visada priklauso nuo faktinės padėties, konsulinė apsauga neturėtų apsiriboti konkrečiai šioje direktyvoje minimais atvejais;
Pakeitimas 11
Pasiūlymas dėl direktyvos
14 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(14a) teikiant konsulinę apsaugą arešto arba įkalinimo atveju reikia atsižvelgti į konkrečią situaciją, ypač kai areštuojami arba įkalinami nuo prekybos žmonėmis nukentėję asmenys, kurių padaryti nusikaltimai tiesiogiai susiję su tuo, kad jie yra prekybos žmonėmis aukos. Neatstovaujami piliečiai gali būtų daug labiau pažeidžiami dėl to, kad jiems tiesiogiai neatstovaujama;
Pakeitimas 12
Pasiūlymas dėl direktyvos
15 konstatuojamoji dalis
(15) siekiant veiksmingo valstybių narių konsulinių įstaigų veiklos koordinavimo ir bendradarbiavimo, būtina nustatyti, kokios rūšies parama teiktina konkrečiais atvejais. Paramos rūšys turėtų atspindėti bendrą valstybių narių praktiką ir nepažeisti Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 23 straipsnio, kuriame valstybėms narėms nustatyta pareiga teikti apsaugą tokiomis pat sąlygomis, kokias jos taiko savo piliečiams;
(15) siekiant veiksmingo valstybių narių konsulinių įstaigų veiklos koordinavimo ir bendradarbiavimo, būtina nustatyti, kokios rūšies parama teiktina konkrečiais atvejais. Paramos rūšys turėtų atspindėti bendrą valstybių narių praktiką ir nepažeisti Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 23 straipsnio, kuriame valstybėms narėms nustatyta pareiga teikti apsaugą tokiomis pat sąlygomis, kokias jos taiko savo piliečiams. Reikėtų užtikrinti tai, kad kalbos barjeras būtų įveiktas ir neatstovaujamiems piliečiams būtų teikiamos vertimo žodžiu paslaugos arba kita reikalinga pagalba;
Pakeitimas 13
Pasiūlymas dėl direktyvos
18 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(18a) valstybės narės turėtų apsvarstyti galimybę įsteigti konsulinės apsaugos patikos fondą, iš kurio lėšų remiančiosios valstybės narės ambasada arba konsulatas galėtų avansu padengti savo pagalbos neatstovaujamam piliečiui išlaidas ir į kurį kitos valstybės narės turėtų grąžinti avansu išmokėtas lėšas, skirtas neatstovaujamam piliečiui padėti. Komisija, bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis, turėtų nustatyti aiškias taisykles, kuriomis būtų apibrėžtas finansinės naštos paskirstymas, siekiant užtikrinti, kad toks fondas veiktų tinkamai;
Pakeitimas 14
Pasiūlymas dėl direktyvos
20 konstatuojamoji dalis
(20) atsižvelgiant į veiklos koordinavimą vietoje ir per krizę, reikėtų aiškiau apibrėžti kompetencijos sritis ir atitinkamas funkcijas, kad neatstovaujamais piliečiais būtų visapusiškai pasirūpinta. Konsulinėms įstaigoms bendradarbiaujant vietos lygmeniu, neatstovaujamiems piliečiams reikėtų skirti pakankamai dėmesio, pvz., rinkti reikiamus valstybių narių artimiausių ambasadų ir konsulatų regione kontaktinius duomenis;
(20) atsižvelgiant į veiklos koordinavimą per krizę, reikėtų aiškiau apibrėžti kompetencijos sritis ir atitinkamas funkcijas, kad neatstovaujamais piliečiais būtų visapusiškai pasirūpinta. Per krizę Sąjungos delegacijos turėtų užtikrinti reikalingą valstybių narių koordinavimą. Kad Europos išorės veiksmų tarnyba (EIVT) galėtų atlikti savo vaidmenį, jai reikėtų suteikti reikalingas lėšas, kurios taip pat būtų skirtos valstybių narių konsulinių įstaigų darbuotojų mokymams;
Pakeitimas 15
Pasiūlymas dėl direktyvos
21 konstatuojamoji dalis
(21) labai svarbu tinkamai pasirengti krizei ir aiškiai pasidalyti atsakomybę. Todėl rengiant krizei įveikti skirtus planus reikėtų visapusiškai atsižvelgti į neatstovaujamus piliečius ir koordinuoti nacionalinius planus. Atsižvelgiant į tai reikėtų išplėtoti vadovaujančios valstybės sąvoką;
(21) labai svarbu tinkamai pasirengti krizei ir aiškiai pasidalyti atsakomybę. Todėl rengiant krizei įveikti skirtus planus reikėtų visapusiškai atsižvelgti į neatstovaujamus piliečius, o EIVT turėtų koordinuoti nacionalinius krizės įveikimo planus;
Pakeitimas 16
Pasiūlymas dėl direktyvos
22 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(22a) rengiantis krizėms, EIVT turėtų organizuoti konsulinių įstaigų darbuotojų mokymus, kad jiems būtų lengviau teikti pagalbą visiems, taip pat neatstovaujamiems, piliečiams;
Pakeitimas 17
Pasiūlymas dėl direktyvos
22 b konstatuojamoji dalis (nauja)
(22b) konsulinių įstaigų darbuotojams turėtų būti rengiami mokymai siekiant pagerinti bendradarbiavimą ir suteikti jiems daugiau žinių apie piliečių teises pagal Sutartis ir šią direktyvą;
Pakeitimas 18
Pasiūlymas dėl direktyvos
23 konstatuojamoji dalis
(23) trečiosiose šalyse Sąjungai atstovauja Sąjungos delegacijos, kurios kartu su valstybių narių diplomatinėmis ir konsulinėmis atstovybėmis padeda Sąjungos piliečiams naudotis teise į konsulinę apsaugą, kaip nurodyta Europos Sąjungos sutarties 35 straipsnyje. Laikydamosi Vienos konvencijos dėl konsulinių santykių, valstybės narės gali teikti konsulinę apsaugą kitos valstybės narės vardu, nebent tam prieštarautų atitinkama trečioji šalis. Valstybės narės turėtų imtis su trečiosiomis šalimis susijusių būtinų priemonių, kad konsulinę apsaugą būtų galima teikti kitos valstybės narės vardu;
(23) trečiosiose šalyse Sąjungai atstovauja Sąjungos delegacijos, kurios kartu su valstybių narių diplomatinėmis ir konsulinėmis atstovybėmis padeda Sąjungos piliečiams naudotis teise į konsulinę apsaugą, kaip nurodyta Europos Sąjungos sutarties 35 straipsnyje. Sąjungos delegacijos turėtų užtikrinti būtiną valstybių narių tarpusavio veiklos koordinavimą, ir prireikus joms gali būti pavedamos konsulinės užduotys. Kad EIVT galėtų atlikti šį vaidmenį, jai turėtų būti skiriamos būtinos lėšos;
Pakeitimas 19
Pasiūlymas dėl direktyvos
25 konstatuojamoji dalis
(25) ši direktyva neturėtų daryti poveikio palankesnėms nacionalinėms nuostatoms, jeigu jos suderinamos su šia direktyva;
(25) ši direktyva neturėtų daryti poveikio palankesnėms nacionalinėms nuostatoms, jeigu jos suderinamos su šia direktyva. Pagal šią direktyvą valstybės narės neturėtų būti įpareigotos neatstovaujamiems piliečiams teikti tokios paramos, kokios jos neteikia savo piliečiams;
Pakeitimas 20
Pasiūlymas dėl direktyvos
25 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(25a) šia direktyva neturėtų būti daromas poveikis atstovybių neturinčių valstybių narių pareigai ir (arba) teisei teikti tiesioginę pagalbą savo piliečiams tais atvejais, kai tai būtina ir (arba) pageidautina. Atstovybių neturinčios valstybės narės turėtų užtikrinti nuolatinę paramą valstybėms narėms, kurios teikia konsulinę pagalbą savo piliečiams;
Pakeitimas 21
Pasiūlymas dėl direktyvos
25 b konstatuojamoji dalis (nauja)
(25b) siekiant užtikrinti, kad ši direktyva veiktų sklandžiai ir efektyviai, pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti aktus dėl bet kokio priedų keitimo. Ypač svarbu, kad Komisija, vykdydama parengiamuosius darbus, tinkamai konsultuotųsi, įskaitant konsultacijas ekspertų lygiu. Ruošdama ir rengdama deleguotuosius aktus Komisija turėtų užtikrinti, kad atitinkami dokumentai būtų tuo pačiu metu tinkamai laiku persiųsti Europos Parlamentui ir Tarybai;
Pakeitimas 22
Pasiūlymas dėl direktyvos
27 konstatuojamoji dalis
(27) kadangi chartijoje nustatytas diskriminacijos uždraudimas, valstybės narės šią direktyvą turėtų įgyvendinti nediskriminuodamos šia direktyva besinaudojančių asmenų jokiais pagrindais, pvz., dėl lyties, rasės, odos spalvos, etninės arba socialinės kilmės, genetinių bruožų, kalbos, religijos arba tikėjimo, politinių ar kitokių pažiūrų, priklausymo tautinei mažumai, turtinės padėties, gimimo, negalios, amžiaus, seksualinės orientacijos,
(27) kadangi chartijoje, ypač jos 21 straipsnyje, nustatytas diskriminacijos uždraudimas, valstybės narės, Sąjungos delegacijos ir prireikus Europos išorės veiksmų tarnyba šią direktyvą visada turėtų įgyvendinti nediskriminuodamos šia direktyva besinaudojančių asmenų jokiais pagrindais, pvz., dėl lyties, rasės, odos spalvos, etninės arba socialinės kilmės, genetinių bruožų, kalbos, religijos arba tikėjimo, politinių ar kitokių pažiūrų, priklausymo tautinei mažumai, turtinės padėties, gimimo, negalios, amžiaus, seksualinės orientacijos,
Pakeitimas 23
Pasiūlymas dėl direktyvos
27 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(27a) valstybės narės turėtų skatinti savo piliečius prieš vykstant į trečiąsias šalis registruotis savo užsienio reikalų ministerijų interneto svetainėse, kad prireikus, ypač krizių atvejais, būtų lengviau jiems suteikti pagalbą;
Pakeitimas 24
Pasiūlymas dėl direktyvos
27 b konstatuojamoji dalis (nauja)
(27b)  Komisija turėtų apsvarstyti galimybę įsteigti visą parą ir nedarbo dienomis veikiančią specialią liniją, kad piliečiai, kuriems reikia skubios konsulinės apsaugos, galėtų lengvai gauti informaciją;
Pakeitimas 25
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnis
Šia direktyva nustatomos bendradarbiavimo ir veiklos koordinavimo priemonės, būtinos siekiant palengvinti Sąjungos piliečių naudojimąsi teise į kitos valstybės narės diplomatinę ar konsulinę apsaugą trečiosios šalies teritorijoje, kurioje valstybė narė, kurių pilietybę jie turi, neturi atstovybės, tokiomis pat sąlygomis, kokias ta valstybė narė taiko savo piliečiams.

Šia direktyva nustatomos bendradarbiavimo ir veiklos koordinavimo priemonės, būtinos siekiant palengvinti Sąjungos piliečiams kitos valstybės narės arba Sąjungos delegacijos teikiamą diplomatinę ar konsulinę apsaugą trečiosios šalies teritorijoje, kurioje valstybė narė, kurios pilietybę jie turi, neturi atstovybės, tokiomis pat sąlygomis, kokias ta valstybė narė taiko savo piliečiams. Prireikus Sąjungos delegacijoms taip pat galėtų būti pavedamos konsulinės užduotys, susijusios su neatstovaujamais piliečiais.

Pakeitimas 26
Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalis
1.  Kiekvienam tam tikros Sąjungos valstybės narės, kuri neturi diplomatinės arba konsulinės atstovybės trečiojoje šalyje, piliečiui (toliau – neatstovaujamas pilietis) suteikiama teisė į kitos valstybės narės konsulinės arba diplomatinės įstaigos apsaugą tokiomis pat sąlygomis, kokias ta valstybė narė taiko savo piliečiams.
1.  Kiekvienam tam tikros Sąjungos valstybės narės, kuri neturi diplomatinės arba konsulinės atstovybės trečiojoje šalyje, piliečiui (toliau – neatstovaujamas pilietis) teikiama kitos valstybės narės konsulinės ar diplomatinės įstaigos apsauga tokiomis pat sąlygomis, kokias ta valstybė narė taiko savo piliečiams, arba teikiama Sąjungos delegacijos apsauga.
Pakeitimas 27
Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 3 dalis
3.  Neatstovaujamų piliečių šeimos nariams, kurie nėra Sąjungos piliečiai, suteikiama teisė į konsulinę apsaugą tokiomis pat sąlygomis, kokias remiančioji valstybė narė taiko savo piliečių šeimos nariams, kurie nėra jos piliečiai.
3.  Neatstovaujamų piliečių šeimos nariams, kurie nėra Sąjungos piliečiai, suteikiama teisė į konsulinę apsaugą tokiomis pat sąlygomis, kokias kilmės valstybė narė taiko savo piliečių šeimos nariams, arba teisė į Sąjungos delegacijos konsulinę apsaugą.
Pakeitimas 28
Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 3 dalis
3.  Garbės konsulai prilyginami pasiekiamoms ambasadoms ar konsulatams atsižvelgiant į jų kompetenciją pagal nacionalinę teisę ir praktiką.
3.  Garbės konsulai prilyginami pasiekiamoms ambasadoms ar konsulatams atsižvelgiant į atitinkamą jų kompetenciją pagal nacionalinę teisę ir praktiką.
Pakeitimas 29
Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 dalis
1.  Neatstovaujami piliečiai gali pasirinkti, į kurios valstybės narės ambasadą ar konsulatą kreiptis dėl konsulinės apsaugos.
1.  Neatstovaujami piliečiai gali pasirinkti, į kurios valstybės narės ambasadą ar konsulatą kreiptis dėl konsulinės apsaugos. Jie taip pat gali prašyti Sąjungos delegacijos pagalbos, kai tik ji būtina ar gali būti naudinga. Valstybės narės savo užsienio reikalų ministerijų interneto svetainėse paskelbia informaciją apie savo piliečių teisę kreiptis dėl konsulinės apsaugos į kitos valstybės narės diplomatines ar konsulines tarnybas trečiosiose šalyse, kur tos valstybės narės nėra atstovaujamos, ir apie naudojimosi šia teise sąlygas remiantis šia direktyva.
Pakeitimas 30
Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 2 dalis
2.  Valstybė narė gali nuolat atstovauti kitai valstybei narei, o valstybių narių ambasados ar konsulatai trečiojoje šalyje – sudaryti naštos pasidalijimo susitarimus, jeigu užtikrinamas veiksmingas prašymų nagrinėjimas. Valstybės narės informuoja Europos Komisiją apie tokius susitarimus, o ši juos paskelbia tam skirtoje savo svetainėje.
2.  Siekdamos sudaryti neatstovaujamiems piliečiams galimybę naudotis konsuline apsauga ir užtikrinti veiksmingą prašymų nagrinėjimą, valstybių narių atstovybės ir prireikus Sąjungos delegacija gali sudaryti vietos naštos pasidalijimo ir keitimosi informacija susitarimus. Pranešus apie šiuos vietos susitarimus vietos institucijoms, apie juos taip pat turėtų būti informuojama Komisija ir EIVT, taip pat jie turėtų būti skelbiami Komisijos interneto svetainėje ir atitinkamose valstybių narių interneto svetainėse. Tuose susitarimuose visiškai laikomasi direktyvos nuostatų.
Pakeitimas 31
Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 2 dalis
2.  Jei Sąjungos pilietis negali pateikti galiojančio paso arba tapatybės kortelės, pilietybė gali būti įrodoma bet kokiomis kitomis priemonėmis, jei reikia, patikrinus duomenis valstybės narės, kurios pilietybę tvirtina turįs pareiškėjas, institucijose.
2.  Jei Sąjungos pilietis negali pateikti galiojančio paso arba tapatybės kortelės, pilietybė gali būti įrodoma bet kokiomis kitomis priemonėmis, jei reikia, patikrinus duomenis valstybės narės, kurios pilietybę tvirtina turįs pareiškėjas, institucijose. Remiančioji ambasada ar konsulatas neatstovaujamiems piliečiams teikia priemones, reikalingas jų tapatybei patvirtinti.
Pakeitimas 32
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 a skyriaus 5 a straipsnis (naujas)
1a SKYRIUS

Bendradarbiavimas teikiant konsulinę apsaugą ir veiklos koordinavimas vietos lygmeniu

5a straipsnis

Bendrasis principas

Valstybių narių diplomatinės ir konsulinės įstaigos glaudžiai bendradarbiauja ir koordinuoja veiklą tarpusavyje ir su Sąjunga, kad užtikrintų neatstovaujamų piliečių apsaugą tokiomis pat sąlygomis, kokias valstybės narės, turinčios atstovybes, taiko savo piliečiams. Sąjungos delegacijos palengvina valstybių narių tarpusavio, taip pat valstybių narių ir Sąjungos bendradarbiavimą ir jų veiklos koordinavimą, kad užtikrintų neatstovaujamų piliečių apsaugą tokiomis pat sąlygomis, kokias valstybės narės, turinčios atstovybes, taiko savo piliečiams. Kai konsulatas ar ambasada arba prireikus Sąjungos delegacija padeda neatstovaujamam piliečiui, kreipiamasi į valstybės narės, kurios pilietybę turi pilietis, regioniniu lygmeniu atsakingą artimiausią konsulatą ar ambasadą arba į tos valstybės narės užsienių reikalų ministeriją, arba į Sąjungos delegaciją ir su jomis bendradarbiaujama siekiant nustatyti tinkamas priemones, kurių turi būti imamasi. Valstybės narės apie atitinkamus užsienio reikalų ministerijų kontaktinius asmenis praneša EIVT, kuri jų duomenis nuolat atnaujina savo saugioje interneto svetainėje.

(Komisijos pasiūlymo 7 straipsnis nebeaktualus)
Pakeitimas 33
Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis
2. 1 dalyje minėta konsulinė apsauga apima paramą tokiais atvejais:
2. 1 dalyje minėta konsulinė apsauga apima paramą visų pirma tokiais atvejais:
Pakeitimas 34
Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 2 dalies b punktas
b) nukentėjus nuo nusikaltimo;
b) nukentėjus nuo nusikaltimo arba esant pavojui nukentėti nuo nusikaltimo;
Pakeitimas 35
Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 2 dalies pirma a pastraipa (nauja)
Ši konsulinė apsauga teikiama ir susidarius visoms kitoms situacijoms, kai atstovybę turinti valstybė narė įprastai teiktų paramą savo piliečiams.

Pakeitimas 36
Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 dalis
1.  Kai neatstovaujamas pilietis areštuojamas arba įkalinamas, valstybių narių ambasados ar konsulatai, laikydamiesi 6 straipsnio 1 dalies:
1.  Kai neatstovaujamas pilietis areštuojamas arba kitaip sulaikomas, valstybių narių ambasados ar konsulatai, laikydamiesi 6 straipsnio 1 dalies:
a) piliečio prašymu padeda informuoti piliečio šeimos narius arba kitus giminaičius;
a) piliečio prašymu padeda informuoti piliečio šeimos narius arba kitus giminaičius;
b) lanko pilietį ir stebi, ar laikomasi minimalių kalinimo reikalavimų;
b) lanko pilietį ir užtikrina, kad būtų laikomasi minimalių kalinimo sąlygų;
c) teikia piliečiui informaciją apie kalinių teises.
c) teikia piliečiui informaciją apie jo (jos) teises;
ca) užtikrina, kad pilietis gautų tinkamą teisinę konsultaciją.
Pakeitimas 37
Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 3 dalis
3.  Ambasada ar konsulatas valstybei narei, kurios pilietybę turi pilietis, praneša apie piliečio lankymus ir apie minimalių kalinimo reikalavimų laikymosi stebėjimo rezultatus. Ji nuolat informuoja valstybę narę, kurios pilietybę turi pilietis, apie skundus dėl netinkamo elgesio su įkalintu piliečiu.
3.  Ambasada ar konsulatas valstybei narei, kurios pilietybę turi pilietis, praneša apie piliečio lankymą ir apie minimalių kalinimo sąlygų laikymosi stebėjimo rezultatus. Ji nedelsdama informuoja valstybę narę, kurios pilietybę turi pilietis, apie skundus dėl netinkamo elgesio su įkalintu piliečiu ir informuoja piliečio valstybę narę apie veiksmus, kurių imtasi siekiant išvengti tokio netinkamo elgesio ir užtikrinti, kad būtų laikomasi minimalių kalinimo sąlygų.
Pakeitimas 38
Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 4 dalis
4.  Ambasada ar konsulatas informuoja valstybę narę, kurios pilietybę turi pilietis, apie piliečiui jos suteiktą informaciją, susijusią su jo teisėmis. Jie tarpininkauja ir teikia paramą, kai pilietis rengia malonės arba paleidimo prieš terminą prašymus ir pageidauja kreiptis dėl perkėlimo. Prireikus jie tarpininkauja saugant per valstybės narės, kurios pilietybę turi pilietis, diplomatines ar konsulines įstaigas deponuotus teisinius honorarus.
4.  Ambasada ar konsulatas informuoja valstybę narę, kurios pilietybę turi pilietis, apie piliečiui jos suteiktą informaciją, susijusią su jo teisėmis. Jie tarpininkauja ir užtikrina, kad pilietis gautų tinkamą teisinę konsultaciją, teikia paramą, taip pat kai pilietis rengia malonės arba paleidimo prieš terminą prašymus ir pageidauja kreiptis dėl perkėlimo. Prireikus jie tarpininkauja saugant per valstybės narės, kurios pilietybę turi pilietis, diplomatines ar konsulines įstaigas deponuotus teisinius honorarus.
Pakeitimas 39
Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 dalis
1.  Kai neatstovaujamas pilietis nukenčia nuo nusikaltimo, valstybių narių ambasados ar konsulatai, laikydamiesi 6 straipsnio 1 dalies:
1.  Kai neatstovaujamas pilietis nukenčia nuo nusikaltimo arba jam kyla pavojus nukentėti nuo nusikaltimo, valstybių narių ambasados ar konsulatai, laikydamiesi 6 straipsnio 1 dalies:
a) piliečio pageidavimu padeda informuoti piliečio šeimos narius arba kitus giminaičius;
a) piliečio pageidavimu padeda informuoti piliečio šeimos narius arba kitus giminaičius;
b) teikia piliečiui informaciją ir (arba) paramą, susijusią su tam tikrais teisiniais klausimais ir jo sveikatos priežiūra.
b) teikia piliečiui informaciją ir (arba) paramą, susijusią sveikatos priežiūra.
ba) teikia piliečiui informaciją apie jo teises ir tinkamą teisinę konsultaciją ir patarimus.
Pakeitimas 40
Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 2 dalis
2.  Ambasada ar konsulatas informuoja valstybę narę, kurios pilietybę turi pilietis, apie incidentą, jo sunkumą bei suteiktą paramą ir susisiekia su piliečio šeimos nariais arba kitais giminaičiais, jeigu, kai galėjo, pilietis davė sutikimą.
2.  Ambasada ar konsulatas informuoja valstybę narę, kurios pilietybę turi pilietis, apie incidentą, jo sunkumą ir suteiktą paramą. Ši valstybė narė susisiekia su jo šeimos nariais arba kitais giminaičiais, išskyrus atvejus, kai pilietis nesutinka, kad tai būtų padaryta.
Pakeitimas 41
Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 2 dalis
2.  Ambasada ar konsulatas informuoja valstybę narę, kurios pilietybę turi pilietis, apie incidentą, jo sunkumą bei suteiktą paramą ir, jeigu reikia, susisiekia su aukos šeimos nariais arba kitais giminaičiais. Jie informuoja valstybę narę, kurios pilietybę turi pilietis, apie medicininės evakuacijos poreikį. Medicininei evakuacijai visada reikia išankstinio valstybės narės, kurios pilietybę turi pilietis, sutikimo, išskyrus ypatingos skubos atvejus.
2.  Ambasada ar konsulatas informuoja valstybę narę, kurios pilietybę turi pilietis, apie incidentą, jo sunkumą ir suteiktą paramą. Ši valstybė narė susisiekia su aukos šeimos nariais arba kitais giminaičiais, išskyrus atvejus, kai pilietis nesutinka, kad tai būtų padaryta. Jie informuoja valstybę narę, kurios pilietybę turi pilietis, apie medicininės evakuacijos poreikį. Medicininei evakuacijai visada reikia išankstinio valstybės narės, kurios pilietybę turi pilietis, sutikimo, išskyrus ypatingos skubos atvejus.
Pakeitimas 42
Pasiūlymas dėl direktyvos
11 a straipsnis (naujas)
11a straipsnis

Bendradarbiavimas vietos lygmeniu

Bendradarbiaujant vietos lygmeniu rengiamuose posėdžiuose reguliariai keičiamasi informacija, susijusia su neatstovaujamais piliečiais, jų saugumu, kalinimo sąlygomis ir galimybe gauti konsulinę apsaugą. Posėdžiui pirmininkauja vietos lygmeniu paskirtas valstybės narės arba Sąjungos delegacijos atstovas, nebent užsienio reikalų ministerijos centriniu lygmeniu susitartų kitaip. Pirmininkas renka ir reguliariai atnaujina kontaktinius duomenis, visų pirma neatstovaujamų valstybių narių kontaktinių asmenų, ir jais dalijasi su vietinėmis ambasadomis, konsulatais ir Sąjungos delegacija.

Pakeitimas 43
Pasiūlymas dėl direktyvos
3 skyrius ir 12 straipsnis
3 SKYRIUS

Išbraukta.

Finansinės procedūros

12 straipsnis

Bendrosios taisyklės

Kai neatstovaujamas pilietis prašo paramos finansinio avanso arba repatriacijos forma, laikantis 6 straipsnio 1 dalies, taikoma tokia procedūra:

a) neatstovaujamas pilietis įsipareigoja grąžinti valstybei narei, kurios pilietybę jis turi, visą finansinio avanso sumą arba apmokėti patirtas išlaidas ir, kai taikoma, sumokėti konsulinį mokestį, užpildydamas 1 priede pateiktą pavyzdinę formą;
b) remiančiosios ambasados ar konsulato reikalavimu valstybė narė, kurios pilietybę turi pilietis, nedelsdama pateikia su prašymu susijusią reikalingą informaciją ir nurodo, ar imamas konsulinis mokestis;
c) remiančioji ambasada ar konsulatas informuoja valstybę narę, kurios pilietybę turi pilietis, apie finansinio avanso ar repatriacijos prašymus, kuriuos jie išnagrinėjo;
d) remiančiosios ambasados ar konsulato rašytiniu prašymu valstybė narė, kurios pilietybę turi pilietis, kompensuoja visą finansinio avanso sumą arba apmoka patirtas išlaidas.
Pakeitimas 44
Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnis
13 straipsnis

Išbraukta.

Palengvinta procedūra per krizę

1.  Per krizę remiančioji ambasada ar konsulatas koordinuoja neatstovaujamo piliečio evakuaciją arba kitą jam teikiamą būtiną paramą su valstybe nare, kurios pilietybę jis turi.
Remiančioji valstybė narė prašymus kompensuoti evakuacijos arba paramos išlaidas pateikia valstybės narės, kurios pilietybę turi pilietis, užsienio reikalų ministerijai. Remiančioji valstybė narė gali prašyti kompensuoti išlaidas, net jei neatstovaujamas pilietis nepasirašė įsipareigojimo grąžinti lėšas, kaip nustatyta 12 straipsnio a punkte.

Ši nuostata neužkerta kelio valstybei narei, kurios pilietybę turi pilietis, siekti susigrąžinti išmokėtas sumas pagal nacionalines taisykles.

2.  Kilus didelei krizei, remiančiosios valstybės narės prašymu valstybė narė, kurios pilietybę turi pilietis, kompensuoja proporcingą evakuacijos ar paramos išlaidų dalį, bendras išlaidas padalydama iš paremtų piliečių skaičiaus.
3.  Kai išlaidų neįmanoma apskaičiuoti, remiančioji valstybė narė gali prašyti, kad išlaidos būtų kompensuojamos remiantis fiksuoto dydžio sumomis, atitinkančiomis suteiktos paramos rūšį, kaip nustatyta 2 priede.
4.  Jei remiančioji valstybė narė su pagalba susijusią finansinę paramą gavo pagal ES civilinės saugos mechanizmą, valstybės narės, kurios pilietybę turi pilietis, įnašas nustatomas išskaičiavus Sąjungos įnašą.
5.  Prašymams kompensuoti išlaidas naudojamos 2 priede nustatytos bendros formos.
Pakeitimas 45
Pasiūlymas dėl direktyvos
4 skyriaus antraštinė dalis
Bendradarbiavimas ir veiklos koordinavimas vietos lygmeniu ir per krizę

Bendradarbiavimas ir koordinavimas per krizę

Pakeitimas 46
Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnis
14 straipsnis

Išbraukta.

Bendradarbiavimas vietos lygmeniu

Bendradarbiaujant vietos lygmeniu rengiamuose posėdžiuose reguliariai keičiamasi informacija apie neatstovaujamus piliečius, jų saugumą, kalėjimo sąlygas ir galimybę gauti konsulinę apsaugą. Posėdžiui pirmininkauja vietos lygmeniu paskirtas valstybės narės arba Sąjungos delegacijos atstovas, nebent užsienio reikalų ministerijos susitartų kitaip centriniu lygmeniu. Pirmininkas renka ir reguliariai atnaujina kontaktinius duomenis, visų pirma neatstovaujamų valstybių narių kontaktinių asmenų, ir jais dalijasi su vietinėmis ambasadomis, konsulatais bei Sąjungos delegacija.

Pakeitimas 47
Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 1 dalis
1.  Kad krizei būtų visapusiškai pasirengta, vietiniuose nenumatytų atvejų planuose atsižvelgiama į neatstovaujamus piliečius. Trečiojoje šalyje atstovybę turinčios valstybės narės koordinuoja nenumatytų atvejų planus tarpusavyje ir su Sąjungos delegacija. Jos susitaria dėl atitinkamų užduočių, kad neatstovaujami piliečiai gautų visapusišką paramą per krizę, paskiria rinkimosi vietų atstovus ir neatstovaujamus piliečius informuoja apie pasirengimo krizei susitarimus tokiomis pat sąlygomis, kokias taiko savo piliečiams.
1.  Kad krizei būtų visapusiškai pasirengta, Sąjungos delegacijos koordinuoja nenumatytų atvejų planus tarp valstybių narių, įskaitant būtinų užduočių paskirstymą, kad neatstovaujami piliečiai gautų visapusišką paramą per krizę, rinkimosi vietų atstovų skyrimą ir informacijos suteikimą neatstovaujamiems piliečiams apie pasirengimo krizei susitarimus tokiomis pat sąlygomis, kokias taiko savo piliečiams.
Pakeitimas 48
Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 2 dalis
2.  Per krizę valstybės narės ir Sąjunga glaudžiai bendradarbiauja siekdamos neatstovaujamiems piliečiams užtikrinti veiksmingą paramą. Valstybės narės ir Sąjunga laiku informuoja viena kitą apie turimus evakuacijos pajėgumus. Jei valstybės narės prašo, joms gali padėti dabartinės Sąjungos lygmens intervencijos grupės, įskaitant konsulinius ekspertus, ypač iš neatstovaujamų valstybių narių.
2.  Per krizę valstybės narės ir EIVT glaudžiai bendradarbiauja siekdamos neatstovaujamiems piliečiams užtikrinti veiksmingą paramą. Sąjungos delegacija koordinuoja, kad būtų laiku keičiamasi informacija apie turimus evakuacijos pajėgumus, koordinuoja pačią evakuaciją ir teikia būtiną evakuacijos paramą, prireikus pasitelkia į pagalbą dabartines Sąjungos lygmens intervencijos grupes, įskaitant konsulinius ekspertus, ypač iš neatstovaujamų valstybių narių.
Pakeitimas 49
Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio antraštinė dalis
Vadovaujanti valstybė

Rengimosi krizei koordinavimas ir koordinavimas per krizę

Pakeitimas 50
Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 1 dalis
1.   Šioje direktyvoje vadovaujanti (-čios) valstybė(s) yra viena ar daugiau valstybių narių tam tikroje trečiojoje šalyje, atsakingų už paramos rengiantis krizei ir per krizę koordinavimą bei vadovavimą jai, įskaitant atsakomybę už neatstovaujamus piliečius.
1.   Sąjungos delegacijos yra atsakingos už paramos rengiantis krizei ir per krizę koordinavimą ir teikimą, įskaitant atsakomybę už neatstovaujamus piliečius.
Pakeitimas 51
Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 2 dalis
2.  Valstybė narė paskiriama vadovaujančia valstybe tam tikroje trečiojoje šalyje, jei ji pranešė apie tokį ketinimą per saugų komunikacijos tinklą, nebent kita valstybė narė tam paprieštarautų per 30 dienų arba valstybė, kuriai siūloma vadovauti, atsisakytų tokios užduoties per saugų komunikacijos tinklą. Jei daugiau nei viena valstybė narė pageidauja kartu vykdyti vadovaujančios valstybės užduotį, jos kartu praneša apie tokį ketinimą per saugų komunikacijos tinklą. Per krizę viena ar daugiau valstybių narių gali nedelsdamos įsipareigoti vykdyti šią užduotį ir apie tai praneša per 24 valandas. Valstybės narės gali atmesti pasiūlymą, tačiau jų piliečiai ir kiti galimi paramos gavėjai pagal 6 straipsnio 1 dalį išsaugo teisę gauti paramą iš vadovaujančios valstybės. Jei vadovaujančios valstybės nėra, vietoje atstovybę turinčios valstybės narės susitaria, kuri valstybė narė koordinuos paramą neatstovaujamiems piliečiams.
Išbraukta.

Pakeitimas 52
Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 3 dalis
3.  Siekiant pasirengti krizei,vadovaujanti (-čios) valstybė(s) užtikrina, kad į neatstovaujamus piliečius būtų deramai atsižvelgta ambasadų ir konsulatų rengiamuose nenumatytų atvejų planuose, kad šie planai derėtų tarpusavyje ir kad ambasados, konsulatai bei Sąjungos delegacijos būtų deramai informuojami apie šiuos susitarimus.
3.  Siekdama pasirengti krizei Sąjungos delegacija užtikrina, kad į neatstovaujamus piliečius būtų deramai atsižvelgta ambasadų ir konsulatų rengiamuose nenumatytų atvejų planuose, kad šie planai derėtų tarpusavyje ir kad ambasados ir konsulatai būtų deramai informuojami apie šiuos susitarimus.
Pakeitimas 53
Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 4 dalis
4.  Per krizę vadovaujanti (-čios) valstybė(s) arba paramą koordinuojanti valstybė narė atsako už paramos neatstovaujamiems piliečiams koordinavimą, vadovavimą jai bei rinkimosi operacijas ir prireikus, padedant kitoms valstybėms narėms, užtikrina jų evakuaciją į saugią vietą. Taip pat numatomas neatstovaujamų valstybių narių kontaktinis asmuo, per kurį jos gali gauti informacijos apie savo piliečius ir koordinuoti reikiamą paramą. Vadovaujanti (-čios) valstybė(s) arba paramą neatstovaujamiems piliečiams koordinuojanti valstybė narė prireikus gali prašyti paramos pagal tokias priemones kaip ES civilinės saugos mechanizmas ir iš Europos išorės veiksmų tarnybos krizių valdymo struktūrų. Valstybės narės vadovaujančiai (-ioms) valstybei (-ėms) arba paramą koordinuojančiai valstybei teikia visą svarbią informaciją apie savo neatstovaujamus piliečius, patekusius į krizę.
4.  Per krizę Sąjungos delegacija atsako už paramos neatstovaujamiems piliečiams koordinavimą, vadovavimą jai bei rinkimosi operacijas ir padedant susijusioms valstybėms narėms, koordinuoja jų evakuaciją į saugią vietą. Taip pat numatomas neatstovaujamų valstybių narių kontaktinis asmuo, per kurį jos gali gauti informacijos apie savo piliečius ir koordinuoti reikiamą paramą. Sąjungos delegacija ir susijusios valstybės narės prireikus gali prašyti paramos pagal tokias priemones kaip ES civilinės saugos mechanizmas ir iš Europos išorės veiksmų tarnybos krizių valdymo organų. Valstybės narės Sąjungos delegacijai teikia visą svarbią informaciją apie savo neatstovaujamus piliečius, patekusius į krizę.
Pakeitimas 54
Pasiūlymas dėl direktyvos
4 a skyrius (naujas)
4a SKYRIUS

Finansinės procedūros

Pakeitimas 55
Pasiūlymas dėl direktyvos
16 a straipsnis (naujas)
16a straipsnis

Bendrosios taisyklės

Kai neatstovaujamas pilietis prašo paramos – finansinio avanso arba repatriacijos, laikantis 6 straipsnio 1 dalies, taikoma tokia procedūra:

a) neatstovaujamas pilietis įsipareigoja grąžinti valstybei narei, kurios pilietybę jis turi, visą finansinio avanso sumą arba padengti patirtas išlaidas ir, kai taikoma, sumokėti konsulinį mokestį, užpildęs 1 priede pateiktą pavyzdinę formą;
b) remiančiosios ambasados ar konsulato reikalavimu valstybė narė, kurios pilietybę turi pilietis, nedelsdama pateikia su prašymu susijusią reikalingą informaciją ir nurodo, ar imamas konsulinis mokestis;
c) remiančioji ambasada ar konsulatas informuoja valstybę narę, kurios pilietybę turi pilietis, apie finansinio avanso ar repatriacijos prašymus, kuriuos jie išnagrinėjo;
d) remiančiosios ambasados ar konsulato prašymu pagal 1 priede pateiktą formą parengtu raštu valstybė narė, kurios pilietybę turi pilietis, kompensuoja visą finansinio avanso sumą arba padengia patirtas išlaidas.
Pakeitimas 56
Pasiūlymas dėl direktyvos
16 b straipsnis (naujas)
16b straipsnis

Palengvinta procedūra per krizę

1.  Per krizę Sąjungos delegacija koordinuoja neatstovaujamo piliečio evakuaciją arba kitą jam teikiamą būtiną paramą su valstybe nare, kurios pilietybę jis turi.
2.  EIVT turi lėšų, reikalingų paramai rengiantis krizei ir per krizę koordinuoti ir teikti.
Pakeitimas 57
Pasiūlymas dėl direktyvos
18 a straipsnis (naujas)
18a straipsnis

Priedų keitimas

Komisijai pagal 18b straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl bet kokio priedų keitimo.

Pakeitimas 58
Pasiūlymas dėl direktyvos
18 b straipsnis (naujas)
18b straipsnis

Naudojimasis įgaliojimais priimti deleguotuosius aktus

1.  Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus laikantis šiame straipsnyje nustatytų sąlygų.
2.  Įgaliojimai priimti 18a straipsnyje nurodytus deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo ...*.
3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kuriuo metu atšaukti 18a straipsnyje nurodytų įgaliojimų suteikimą. Sprendimu dėl atšaukimo nutraukiamas tame sprendime nurodytų įgaliojimų suteikimas. Jis įsigalioja kitą dieną po sprendimo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų teisėtumui.
4.  Kai tik Komisija priima deleguotąjį aktą, apie tai ji tuo pačiu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.
5.  Pagal 18a straipsnį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuomet, kai per du mėnesius nuo pranešimo apie jį Europos Parlamentui ir Tarybai dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu iki to laikotarpio pabaigos tiek Europos Parlamentas, tiek Taryba praneša Komisijai, kad nepareikš prieštaravimų. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva tas laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiams.
* Šios direktyvos įsigaliojimo diena.
Teisinė informacija - Privatumo politika