Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2011/0432(CNS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0288/2012

Ingivna texter :

A7-0288/2012

Debatter :

Omröstningar :

PV 25/10/2012 - 14.6
CRE 25/10/2012 - 14.6
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2012)0394

Antagna texter
PDF 426kWORD 231k
Torsdagen den 25 oktober 2012 - Strasbourg
Konsulärt skydd för unionsmedborgare utomlands *
P7_TA(2012)0394A7-0288/2012

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 25 oktober 2012 om förslaget till rådets direktiv om konsulärt skydd för unionsmedborgare utomlands (COM(2011)0881 – C7-0017/2012 – 2011/0432(CNS))

(Särskilt lagstiftningsförfarande – samråd)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till rådet (COM(2011)0881),

–  med beaktande av artikel 23 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilken Europaparlamentet har hörts av rådet (C7-0017/2012),

–  med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor och yttrandena från utskottet för utrikesfrågor och utskottet för rättsliga frågor (A7-0288/2012).

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ändra sitt förslag i överensstämmelse härmed i enlighet med artikel 293.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

3.  Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

4.  Rådet uppmanas att höra parlamentet på nytt om rådet har för avsikt att väsentligt ändra kommissionens förslag.

5.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Kommissionens förslag   Ändring
Ändring 1
Förslag till direktiv
Skäl 6a (nytt)
(6a)  Enligt artikel 35 i fördraget om Europeiska unionen ska medlemsstaternas diplomatiska och konsulära myndigheter och unionens delegationer i tredjeländer samarbeta och bidra till genomförandet av unionsmedborgares rätt till skydd inom ett tredjelands territorium.
Ändring 2
Förslag till direktiv
Skäl 7
(7)  När icke företrädda medborgare behöver skydd i tredjeländer krävs ett väl fungerande samarbete och en effektiv samordning. Den bistående medlemsstaten med representation i ett tredjeland och den berörda medborgarens hemmedlemsstat kan behöva bedriva ett nära samarbete. Konsulärt samarbete på lokal nivå kan vara mer komplicerat för icke företrädda medborgare, eftersom det kräver samordning med myndigheter som saknar representation på platsen. För att fylla luckan som orsakas av avsaknaden av en ambassad eller ett konsulat som representerar medborgarens hemmedlemsstat är det viktigt att garantera en stabil ram.
(7)  När icke företrädda medborgare behöver skydd i tredjeländer krävs ett väl fungerande samarbete och en effektiv samordning. Den bistående medlemsstaten och unionsdelegationen på plats i ett tredjeland och den berörda medborgarens hemmedlemsstat bör bedriva ett nära samarbete.
Ändring 3
Förslag till direktiv
Skäl 7a (nytt)
(7a)  Konsulärt samarbete på lokal nivå kan vara mer komplicerat för icke företrädda medborgare, eftersom det kräver samordning med myndigheter som saknar representation på platsen. För att fylla den lucka som avsaknaden av en ambassad eller ett konsulat som representerar medborgarens hemmedlemsstat innebär bör en stabil ram säkerställs. Konsulärt samarbete på lokal nivå bör ta vederbörlig hänsyn till icke företrädda medborgare, till exempel genom insamling av relevanta kontaktuppgifter om medlemsstaternas närmaste regionala ambassader och konsulat.
Ändring 4
Förslag till direktiv
Skäl 7b (nytt)
(7b)  För att främja och förbättra det konsulära skyddet med särskild uppmärksamhet riktad mot icke företrädda medborgares situation bör kommissionen upprätta praktiska riktlinjer.
Ändring 5
Förslag till direktiv
Skäl 8
(8)  EU-medborgare är icke företrädda om deras hemmedlemsstat saknar en tillgänglig ambassad eller ett tillgängligt konsulat i ett visst berört tredjeland. Begreppet tillgänglighet bör tolkas på ett sätt som tillvaratar medborgarnas intresse av skydd.
(8)  Unionsmedborgare är icke företrädda om deras hemmedlemsstat saknar en tillgänglig ambassad eller ett tillgängligt konsulat i ett tredjeland eller om det på ett omotiverat sätt skulle ta dyrbar tid och ekonomiska resurser i anspråk för en medborgare från en viss medlemsstat att få kontakt med en ambassad eller ett konsulat i en krissituation. Begreppet tillgänglighet bör tolkas på ett sätt som tillvaratar medborgarnas intresse av skydd.
Ändring 6
Förslag till direktiv
Skäl 9
(9)  I enlighet med rätten till respekt för privat- och familjelivet, som den följer av artikel 7 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, bör den bistående medlemsstaten skydda EU-medborgares familjemedlemmar som är medborgare i tredjeland på samma villkor som den skyddar egna medborgares familjemedlemmar som är medborgare i tredjeland. Alla definitioner av vilka personer som är att betrakta som familjemedlemmar bör hämta inspiration från artiklarna 2 och 3 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/38/EG av den 29 april 2004 om unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier. Medlemsstaterna kan vara i en sådan situation att de inte har resurser att tillhandahålla alla typer av konsulärt skydd till familjemedlemmar från tredjeländer. Bland annat utfärdas inte provisoriska resehandlingar. I enlighet med artikel 24 i stadgan bör barnets bästa, som tas upp i Förenta nationernas konvention av den 20 november 1989 om barnets rättigheter, komma i främsta rummet.
(9)  I enlighet med rätten till respekt för privat- och familjelivet, som den följer av artikel 7 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, bör den bistående medlemsstaten skydda unionsmedborgares familjemedlemmar som är medborgare i tredjeland, enligt definitionen i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/38/EG av den 29 april 2004 om unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier, på samma villkor som den skyddar egna medborgares familjemedlemmar som är medborgare i tredjeland, med beaktande av att medlemsstaterna kan vara i en sådan situation att de inte har resurser att tillhandahålla alla typer av konsulärt skydd till familjemedlemmar från tredjeländer, som exempelvis provisoriska resehandlingar. Medlemsstaterna bör dock vidta alla åtgärder de kan för att skydda integriteten hos medborgarens familj. I enlighet med artikel 24 i stadgan bör barnets bästa, som tas upp i Förenta nationernas konvention av den 20 november 1989 om barnets rättigheter, komma i främsta rummet.
Ändring 7
Förslag till direktiv
Skäl 9a (nytt)
(9a)  Den bistående medlemsstaten bör överväga att ge skydd till erkända flyktingar och statslösa personer såväl som till andra personer som inte är medborgare i någon medlemsstat men som är bosatta i en av medlemsstaterna och är innehavare av en resehandling utfärdad i denna medlemsstat, och ta hänsyn till deras särskilda situation.
Ändring 8
Förslag till direktiv
Skäl 10
(10)  Icke företrädda medborgare bör ha möjlighet att fritt välja vid vilken ambassad eller vilket konsulat de vill söka konsulärt skydd. Medlemsstaterna bör kunna ingå avtal om bördefördelning. Sådana avtal bör dock vara genomskinliga för medborgaren och får inte riskera ett väl fungerande konsulärt skydd. Alla sådana arrangemang bör meddelas kommissionen och offentliggöras på dess särskilda webbplats.
(10)  Icke företrädda medborgare bör ha möjlighet att fritt välja vid vilken ambassad eller vilket konsulat eller i förekommande fall vid vilken unionsdelegation de vill söka konsulärt skydd. Medlemsstaterna bör kunna ingå överenskommelser om bördefördelning. Sådana överenskommelser bör vara rättvist fördelade och beakta varje medlemsstats kapacitet. Sådana överenskommelser bör dock vara genomskinliga för medborgaren och får inte riskera ett väl fungerande konsulärt skydd. Alla sådana överenskommelser bör meddelas kommissionen och offentliggöras på dess särskilda webbplats samt på medlemsstaternas och rådets särskilda webbplatser.
Ändring 9
Förslag till direktiv
Skäl 12
(12)  Skydd bör ges om sökande kan styrka att de är EU-medborgare. Icke företrädda medborgare som behöver konsulärt skydd kanske inte längre är i besittning av sina id-handlingar. Den grundläggande ställning som vilar på EU-medborgarskapet följer direkt av unionslagstiftningen och id-handlingar syftar endast till att styrka denna ställning. Om sökande inte kan uppvisa några id-handlingar bör de därför ha rätt att styrka sin ställning på annat sätt, om så krävs genom kontroll med myndigheterna i den medlemsstat i vilken sökande säger sig vara medborgare.
(12)  Skydd bör ges om sökande kan styrka att de är unionsmedborgare. Icke företrädda medborgare som behöver konsulärt skydd kanske inte längre är i besittning av sina id-handlingar. Den grundläggande ställning som vilar på unionsmedborgarskapet följer direkt av unionslagstiftningen och id-handlingar syftar endast till att styrka denna ställning. Om sökande inte kan uppvisa några id-handlingar bör de därför ha rätt att styrka sin ställning på annat sätt, om så krävs genom kontroll med myndigheterna i den medlemsstat i vilken sökande säger sig vara medborgare. Den bistående ambassaden eller det bistående konsulatet bör tillhandahålla icke företrädda medborgare de nödvändiga medlen för att styrka sin identitet.
Ändring 10
Förslag till direktiv
Skäl 14
(14)  För att klargöra vilka samordnings- och samarbetsåtgärder som krävs bör ramarna för samarbetet och samordningen fastställas. Konsulärt skydd för icke företrädda medborgare inbegriper att lämna bistånd i ett antal typiska situationer, såsom vid frihetsberövande, allvarliga olyckor eller allvarlig sjukdom och dödfall, men även insatser för att tillhandahålla praktiskt stöd och hjälp med hemresa i nödsituationer samt utfärdande av provisoriska handlingar. Eftersom skyddsbehovet alltid är beroende av den faktiska situationen bör det konsulära skyddet inte vara begränsat till de situationer som anges i detta direktiv.
(14)  För att klargöra vilka samordnings- och samarbetsåtgärder som krävs bör ramarna för samarbetet och samordningen fastställas. Konsulärt skydd för icke företrädda medborgare inbegriper att lämna bistånd i ett antal typiska situationer, såsom vid frihetsberövande, allvarliga olyckor eller allvarlig sjukdom och dödfall, men även insatser för att tillhandahålla praktiskt stöd och hjälp med hemresa i nödsituationer samt utfärdande av provisoriska handlingar, liksom i krissituationer. Eftersom skyddsbehovet alltid är beroende av den faktiska situationen bör det konsulära skyddet inte vara begränsat till de situationer som särskilt anges i detta direktiv.
Ändring 11
Förslag till direktiv
Skäl 14a (nytt)
(14a)  Vid tillhandahållandet av konsulärt skydd vid anhållande eller frihetsberövande bör särskilda situationer beaktas, i synnerhet när offer för människohandel anhålls eller frihetsberövas för brott som är en direkt följd av att de har blivit utsatta för människohandel. Icke företrädda medborgare kan befinna sig i en mer utsatt situation mot bakgrund av att de saknar direkt representation.
Ändring 12
Förslag till direktiv
Skäl 15
(15)  En förutsättning för en god samordning och ett väl fungerande samarbete mellan medlemsstaterna bör de konsulära myndigheterna fastställa de olika typerna av bistånd som ska ges i specifika situationer. Dessa typer av bistånd bör återspegla gemensam praxis mellan medlemsstaterna, dock utan att det påverkar tillämpningen av artikel 23 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, som ålägger medlemsstaterna att ge skydd på samma villkor som gäller för egna medborgare.
(15)  En förutsättning för en god samordning och ett väl fungerande samarbete mellan medlemsstaternas konsulära myndigheter är att det fastställs vilka olika typer av bistånd som ska ges i specifika situationer. Dessa typer av bistånd bör återspegla gemensam praxis mellan medlemsstaterna, dock utan att det påverkar tillämpningen av artikel 23 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, som ålägger medlemsstaterna att ge skydd på samma villkor som gäller för egna medborgare. Det bör säkerställas att språkhindren övervinns och att icke företrädda medborgare får tillgång till tolkning eller annat nödvändigt bistånd.
Ändring 13
Förslag till direktiv
Skäl 18a (nytt)
(18a)  Medlemsstaterna bör överväga att inrätta en ”förvaltningsfond” för konsulärt skydd, från vilken den bistående medlemsstatens ambassad eller konsulat kan förskottera sina utgifter för att bistå en icke företrädd medborgare och till vilken den bistådde icke företrädde medborgarens medlemsstat bör ersätta penningförskottet. Kommissionen bör i samarbete med medlemsstaterna anta tydliga regler om fördelningen av den ekonomiska bördan för en väl fungerande förvaltningsfond.
Ändring 14
Förslag till direktiv
Skäl 20
(20)  När det gäller samordning på platsen och i krissituationer bör behörigheten och respektive roller klargöras för att säkerställa att icke företrädda medborgare verkligen tas om hand. Det konsulära samarbetet på lokal nivå bör utformas så att vederbörlig hänsyn tas till icke företrädda medborgare, till exempel genom insamling av relevanta kontaktuppgifter från de närmaste regionala ambassaderna och konsulaten som representerar medlemsstater.
(20)  När det gäller samordning i krissituationer bör behörigheten och respektive roller klargöras för att säkerställa att icke företrädda medborgare verkligen tas om hand. I krissituationer bör unionsdelegationerna säkerställa nödvändig samordning mellan medlemsstaterna. För att kunna uppfylla denna roll bör Europeiska avdelningen för yttre åtgärder (utrikestjänsten) ha tillgång till tillräckliga ekonomiska medel, bland annat för utbildningen av personalen vid medlemsstaternas konsulat.
Ändring 15
Förslag till direktiv
Skäl 21
(21)  I krissituationer är adekvata förberedelser och en tydlig ansvarsfördelning av största betydelse. Krisberedskapsplaneringen bör därför fullt ut omfatta icke företrädda medborgare och nationella beredskapsplaner bör samordnas. Begreppet ledande stat bör utvecklas vidare mot denna bakgrund.
(21)  I krissituationer är adekvata förberedelser och en tydlig ansvarsfördelning av största betydelse. Krisberedskapsplaneringen bör därför fullt ut omfatta icke företrädda medborgare och nationella beredskapsplaner bör samordnas av utrikestjänsten.
Ändring 16
Förslag till direktiv
Skäl 22a (nytt)
(22a)  Utrikestjänsten bör anordna utbildning för konsulatens personal för att främja biståndet till medborgarna, inbegripet icke företrädda medborgare, som en del av förberedelserna inför krissituationer.
Ändring 17
Förslag till direktiv
Skäl 22b (nytt)
(22b)  Konsulär personal bör ges utbildning i syfte att förbättra samarbetet och öka deras kunskap om medborgarnas rättigheter enligt fördragen och detta direktiv.
Ändring 18
Förslag till direktiv
Skäl 23
(23)  I tredjeländer representeras unionen av EU-delegationer, som tillsammans med medlemsstaternas diplomatiska och konsulära beskickningar bidrar till att genomföra EU-medborgarnas rätt till konsulärt skydd, i enlighet med vad som specificeras ytterligare i artikel 35 i fördraget om Europeiska unionen. Enligt Wienkonventionen om konsulära förbindelser får medlemsstaterna ge konsulärt skydd på andra medlemsstaters vägnar, såvida inte det berörda tredjelandet invänder mot detta. Medlemsstaterna bör vidta de åtgärder som krävs i förbindelserna med tredjeländer för att se till att konsulärt skydd kan tillhandahållas på andra medlemsstaters vägnar.
(23)  I tredjeländer representeras unionen av unionsdelegationer, som tillsammans med medlemsstaternas diplomatiska och konsulära beskickningar bidrar till att genomföra unionsmedborgarnas rätt till konsulärt skydd, i enlighet med vad som specificeras ytterligare i artikel 35 i fördraget om Europeiska unionen. Unionsdelegationerna bör säkerställa nödvändig samordning mellan medlemsstaterna och kan om så är lämpligt anförtros konsulära uppgifter. För att kunna utöva denna roll bör utrikestjänsten erhålla tillräckliga ekonomiska medel.
Ändring 19
Förslag till direktiv
Skäl 25
(25)  Detta direktiv bör inte påverka mer förmånliga nationella bestämmelser, förutsatt att de är förenliga med detta direktiv.
(25)  Detta direktiv bör inte påverka mer förmånliga nationella bestämmelser, förutsatt att de är förenliga med detta direktiv. Detta direktiv bör inte ålägga medlemsstaterna några skyldigheter att tillhandahålla icke företrädda medborgare sådana typer av bistånd som de inte tillhandahåller sina egna medborgare.
Ändring 20
Förslag till direktiv
Skäl 25a (nytt)
(25a)  Detta direktiv bör inte påverka icke företrädda medlemsstaters rätt och/eller skyldighet att ge direkt bistånd till sina medborgare när så är nödvändigt och/eller önskvärt. Icke företrädda medlemsstater bör ge kontinuerligt stöd till medlemsstater som erbjuder konsulär hjälp till deras medborgare.
Ändring 21
Förslag till direktiv
Skäl 25b (nytt)
(25b)  I syfte att säkerställa att detta direktiv fungerar snabbt och ändamålsenligt bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt delegeras till kommissionen med avseende på eventuella ändringar av bilagorna. Det är av särskild betydelse att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå. När kommissionen förbereder och utarbetar delegerade akter bör den se till att relevanta handlingar översänds samtidigt till Europaparlamentet och rådet och att detta sker så snabbt som möjligt och på lämpligt sätt.
Ändring 22
Förslag till direktiv
Skäl 27
(27)  I enlighet med det diskrimineringsförbud som föreskrivs i stadgan bör medlemsstaterna genomföra detta direktiv utan diskriminering mellan dem som omfattas av det på grund av kön, ras, hudfärg, etniskt eller socialt ursprung, genetiska särdrag, språk, religion eller övertygelse, politisk eller annan åskådning, tillhörighet till nationell minoritet, förmögenhet, börd, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning.
(27)  I enlighet med det diskrimineringsförbud som föreskrivs i stadgan, särskilt i artikel 21, bör medlemsstaterna, unionsdelegationerna och i förekommande fall utrikestjänsten alltid genomföra detta direktiv utan diskriminering mellan dem som omfattas av det på grund av kön, ras, hudfärg, etniskt eller socialt ursprung, genetiska särdrag, språk, religion eller övertygelse, politisk eller annan åskådning, tillhörighet till nationell minoritet, förmögenhet, börd, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning.
Ändring 23
Förslag till direktiv
Skäl 27a (nytt)
(27a)  Medlemsstaterna bör uppmuntra sina egna medborgare att registrera sig på sina utrikesministeriers webbplatser innan de besöker tredjeländer för att underlätta bistånd vid behov, särskilt i krissituationer.
Ändring 24
Förslag till direktiv
Skäl 27b (nytt)
(27b)  Kommissionen bör överväga att inrätta en telefonjour som är öppen dygnet runt veckans alla dagar för att göra information lättillgänglig för medborgare som söker konsulärt skydd i nödsituationer.
Ändring 25
Förslag till direktiv
Artikel 1
I detta direktiv fastställs de samarbets- och samordningsåtgärder som behövs för att främja EU-medborgarnas möjligheter att, på territoriet till ett tredjeland där den medlemsstat i vilken de är medborgare saknar representation, utöva sina rättigheter till diplomatiskt eller konsulärt skydd från en annan medlemsstats konsulära myndigheter på samma villkor som medborgare i den medlemsstaten.

I detta direktiv fastställs de samarbets- och samordningsåtgärder som behövs för att underlätta unionsmedborgares möjligheter att, på territoriet till ett tredjeland där den medlemsstat i vilken de är medborgare saknar representation, omfattas av diplomatiskt eller konsulärt skydd från en annan medlemsstats konsulära myndigheter på samma villkor som medborgarna i den medlemsstaten. EU-delegationerna kan vid behov även anförtros konsulära uppgifter för icke företrädda medborgare.

Ändring 26
Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 1
1.  Varje EU-medborgare som inte är företrädd av en diplomatisk eller konsulär myndighet i ett tredjeland, nedan kallad icke företrädd medborgare, ska ha rätt till skydd av en annan medlemsstats diplomatiska eller konsulära myndigheter på samma villkor som den medlemsstatens egna medborgare.
1.  Varje medborgare i ett medlemsland i unionen som inte är företrädd av en diplomatisk eller konsulär myndighet i ett tredjeland, nedan kallad icke företrädd medborgare, ska skyddas av en annan medlemsstats diplomatiska eller konsulära myndigheter och av unionsdelegationen på samma villkor som den medlemsstatens egna medborgare.
Ändring 27
Förslag till direktiv
Artikel 2 – punkt 3
3.  Icke företrädda medborgares familjemedlemmar som själva inte är EU-medborgare ska ha rätt till konsulärt skydd på samma villkor som familjemedlemmar till medborgare i den bistående medlemsstaten som själva inte är medborgare.
3.  Icke företrädda medborgares familjemedlemmar som själva inte är unionsmedborgare ska ha rätt till konsulärt skydd på samma villkor som familjemedlemmar till medborgare i hemmedlemsstaten eller till konsulärt skydd av en EU-delegation.
Ändring 28
Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 3
3.  Honorärkonsuler ska anses likvärdiga med tillgängliga ambassader eller konsulat, inom ramen för sin behörighet enligt nationell lagstiftning och praxis.
3.  Honorärkonsuler ska anses likvärdiga med tillgängliga ambassader eller konsulat i den mån de har den behörighet som krävs enligt nationell lagstiftning och praxis.
Ändring 29
Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 1
1.  Icke företrädda medborgare kan välja vid vilken ambassad eller vilket konsulat de vill söka skydd.
1.  Icke företrädda medborgare kan välja vid vilken medlemsstats ambassad eller konsulat de vill söka skydd. De kan vid behov och i förekommande fall även söka bistånd från unionsdelegationen. Medlemsstaterna ska på sina utrikesministeriers webbplatser tillgängliggöra information om sina medborgares rätt att i ett tredjeland där dessa medlemsstater inte är företrädda i enlighet med detta direktiv söka konsulärt skydd vid en annan medlemsstats diplomatiska eller konsulära myndigheter, och om de villkor som gäller för utövande av denna rätt.
Ändring 30
Förslag till direktiv
Artikel 4 – punkt 2
2.  En medlemsstat får fungera som ständig representant för en annan medlemsstat och medlemsstaternas ambassader eller konsulat i ett tredjeland får ingå avtal om bördefördelning, förutsatt att det är möjligt att garantera en väl fungerande handläggning av ansökningar. Medlemsstaterna ska underrätta Europeiska kommissionen om eventuella sådana arrangemang, för offentliggörande på kommissionens särskilda webbplats för ändamålet.
2.  För att ge icke företrädda medborgare konsulärt skydd och se till att det är möjligt att säkerställa en väl fungerande handläggning av ansökningar kan medlemsstaternas representationer och vid behov unionsdelegationerna ingå lokala överenskommelser om bördefördelning och informationsutbyte. Efter att de lokala myndigheterna underrättats ska dessa lokala överenskommelser meddelas kommissionen och utrikestjänsten och offentliggöras på kommissionens webbplats och på de berörda medlemsstaternas relevanta webbplatser. Dessa överenskommelser ska vara fullt förenliga med bestämmelserna i detta direktiv.
Ändring 31
Förslag till direktiv
Artikel 5 – punkt 2
2.  Om EU-medborgaren inte kan visa upp ett giltigt pass eller en giltig ID-handling, finns det möjlighet att styrka personens medborgarskap på andra sätt, om nödvändigt efter kontroll med de diplomatiska eller konsulära myndigheter som tillhör den medlemsstat där sökanden påstår sig vara medborgare.
2.  Om unionsmedborgaren inte kan visa upp ett giltigt pass eller en giltig ID-handling, finns det möjlighet att styrka personens medborgarskap på andra sätt, om nödvändigt efter kontroll med de diplomatiska eller konsulära myndigheter som tillhör den medlemsstat där sökanden påstår sig vara medborgare. Den bistående ambassaden eller det bistående konsulatet ska ge icke företrädda medborgare de nödvändiga medlen för att styrka sin identitet.
Ändring 32
Förslag till direktiv
Kapitel 1a – artikel 5a (ny)
KAPITEL 1a:

Samarbete och samordning avseende lokalt konsulärt skydd

Artikel 5a

Allmän princip

Medlemsstaternas diplomatiska och konsulära myndigheter ska samarbeta och samordna med varandra och med unionen för att säkerställa att icke företrädda medborgare får skydd på samma villkor som egna medborgare. Unionsdelegationerna ska underlätta samarbetet och samordningen – dels mellan medlemsstaterna, dels mellan medlemsstaterna och union – för att garantera att icke företrädda medborgare får skydd på samma villkor som egna medborgare. När en ambassad eller ett konsulat eller, i förekommande fall, en av unionsdelegationerna bistår en icke företrädd medborgare, ska närmaste regionalt ansvariga ambassad eller konsulat, eller utrikesministeriet i medborgarens hemmedlemsstat samt unionsdelegationen, kontaktas och ska samarbeta för att fastställa lämpliga åtgärder att vidta. Medlemsstaterna ska lämna uppgift om berörda kontaktpersoner vid utrikesdepartementen till utrikestjänsten, som ska hålla uppgifterna uppdaterade på sin säkra webbplats.

(Artikel 7 i kommissionens förslag blir obsolet.)
Ändring 33
Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 2 – inledningen
2.  Det konsulära skydd som avses i punkt 1 ska inbegripa skydd i följande situationer:
2.  Det konsulära skydd som avses i punkt 1 ska inbegripa skydd i framför allt följande situationer:
Ändring 34
Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 2 – led b
(b)  När en person har fallit offer för brott.
(b)  När en person har fallit offer för brott eller riskerar att utsättas för brott.
Ändring 35
Förslag till direktiv
Artikel 6 – punkt 2 – stycke 1a (nytt)
Detta konsulära skydd ska även utvidgas till alla andra situationer där den företrädda medlemsstaten vanligtvis skulle ge bistånd till sina egna medborgare.

Ändring 36
Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 1
1.  Om en icke företrädd medborgare frihetsberövas ska medlemsstaternas ambassader eller konsulat, med förbehåll för artikel 6.1, särskilt
1.  Om en icke företrädd medborgare anhålls eller frihetsberövas på annat sätt ska medlemsstaternas ambassader eller konsulat, med förbehåll för artikel 6.1, särskilt
(a) bistå med att på medborgarens begäran underrätta dennes familj eller andra närstående,
(a) bistå med att på medborgarens begäran underrätta dennes familj eller andra närstående,
(b) besöka medborgaren och kontrollera att häktes- eller fängelselokalerna uppfyller minimikraven,
(b) besöka medborgaren och se till att minimikraven avseende förhållandena vid frihetsberövande uppfylls,
(c) förse medborgaren med information om frihetsberövades rättigheter.
(c) förse medborgaren med information om hans eller hennes rättigheter,
(ca) se till att medborgaren har tillgång till vederbörlig juridisk rådgivning.
Ändring 37
Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 3
3.  Ambassaden eller konsulatet ska rapportera till medborgarens hemmedlemsstat efter sina besök hos medborgaren och efter att ha kontrollerat att villkoren i häktes- eller fängelselokalerna uppfyller minimikraven. Ambassaden eller konsulatet ska omedelbart underrätta medborgarens hemmedlemsstat om eventuella klagomål rörande dålig behandling.
3.  Ambassaden eller konsulatet ska rapportera till medborgarens hemmedlemsstat efter sina besök hos medborgaren och efter att ha kontrollerat minimikraven avseende förhållandena vid frihetsberövande. Ambassaden eller konsulatet ska omedelbart underrätta medborgarens hemmedlemsstat om eventuella klagomål rörande dålig behandling och om de åtgärder som vidtagits för att förhindra sådan dålig behandling samt säkerställa att minimikraven avseende förhållandena vid frihetsberövande uppfylls.
Ändring 38
Förslag till direktiv
Artikel 8 – punkt 4
4.  Ambassaden eller konsulatet ska underrätta medborgarens hemmedlemsstat om vilken information som har överlämnats medborgaren rörande hans eller hennes rättigheter. Ambassaden eller konsulatet ska fungera som mellanhand, också när det gäller hjälp med att utforma ansökningar om nåd, förtida frigivning eller förflyttning. Om nödvändigt ska ambassaden eller konsulatet fungera som mellanhand och ta emot penningbelopp för att täcka rättsliga kostnader som kan komma att deponeras av medborgarens hemmedlemsstats diplomatiska eller konsulära myndigheter.
4.  Ambassaden eller konsulatet ska underrätta medborgarens hemmedlemsstat om vilken information som har överlämnats medborgaren rörande hans eller hennes rättigheter. Ambassaden eller konsulatet ska fungera som mellanhand, också när det gäller att se till att medborgaren får tillgång till vederbörlig juridisk rådgivning ochbistånd, inbegripet med att utforma ansökningar om nåd, förtida frigivning eller förflyttning. Om nödvändigt ska ambassaden eller konsulatet fungera som mellanhand och ta emot penningbelopp för att täcka rättsliga kostnader som kan komma att deponeras av medborgarens hemmedlemsstats diplomatiska eller konsulära myndigheter.
Ändring 39
Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1
1.  När icke företrädda medborgare har fallit offer för brott ska medlemsstaternas ambassader och konsulat, med förbehåll för artikel 6.1 särskilt
1.  När icke företrädda medborgare har fallit offer för brott eller riskerar att utsättas för brott ska medlemsstaternas ambassader och konsulat, med förbehåll för artikel 6.1 särskilt
(a) bistå med att informera medborgarens familjemedlemmar eller andra närstående, förutsatt att medborgaren uttrycker önskemål om detta,
(a) bistå med att informera medborgarens familjemedlemmar eller andra närstående, förutsatt att medborgaren uttrycker önskemål om detta,
(b) ge medborgaren information och/eller råd om relevanta rättsliga frågor och sjukvård.
(b) tillhandahålla medborgaren information och/eller råd om sjukvård,
(ba) tillhandahålla medborgaren information om hans eller hennes rättigheter och tillgång till vederbörligt juridiskt bistånd och vederbörlig juridisk rådgivning.
Ändring 40
Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 2
2.  Ambassaden eller konsulatet ska underrätta medborgarens hemmedlemsstat om händelsen, hur allvarlig den är och vilken hjälp som har lämnats samt kontakta medborgarens familjemedlemmar eller andra närstående, förutsatt att medborgaren när så är möjligt har gett sitt samtycke till detta.
2.  Ambassaden eller konsulatet ska underrätta medborgarens hemmedlemsstat om händelsen, hur allvarlig den är och vilket bistånd som har lämnats. Hemmedlemsstaten ska kontakta medborgarens familjemedlemmar eller andra närstående, såvida inte medborgaren nekat till det.
Ändring 41
Förslag till direktiv
Artikel 10 – punkt 2
2.  Ambassaden eller konsulatet ska underrätta medborgarens hemmedlemsstat om händelsen, hur allvarlig situationen är och vilket bistånd som har lämnats samt i lämpliga fall kontakta medborgarens familjemedlemmar eller andra närstående. Ambassaden eller konsulatet ska underrätta medborgarens hemmedlemsstat om huruvida det finns behov av en medicinsk evakuering. Varje medicinsk evakuering ska föregås av ett godkännande från medborgarens hemmedlemsstat, utom i extremt brådskande fall.
2.  Ambassaden eller konsulatet ska underrätta medborgarens hemmedlemsstat om händelsen, hur allvarlig den är och vilket bistånd som har lämnats. Hemmedlemsstaten ska kontakta medborgarens familjemedlemmar eller andra närstående, såvida inte medborgaren nekat till det. Ambassaden eller konsulatet ska underrätta medborgarens hemmedlemsstat om huruvida det finns behov av en medicinsk evakuering. Varje medicinsk evakuering ska föregås av ett godkännande från medborgarens hemmedlemsstat, utom i extremt brådskande fall.
Ändring 42
Förslag till direktiv
Artikel 11a (ny)
Artikel 11a

Lokalt samarbete

Lokala samarbetsmöten ska inbegripa ett regelbundet utbyte av information om icke företrädda medborgare, till exempel i fråga om medborgares säkerhet, förhållandena under frihetsberövande eller möjligheterna till kontakter med konsulära myndigheter. Om inte utrikesministerierna har kommit överens om annat på central nivå, ska ordföranden vara en företrädare för en medlemsstat eller unionsdelegationen som väljs ut på platsen. Ordföranden ska samla in och regelbundet uppdatera kontaktuppgifterna, särskilt med avseende på kontaktpunkterna för medlemsstater som saknar representation, och förmedla dem vidare till lokala ambassader och konsulat och till unionsdelegationen.

Ändring 43
Förslag till direktiv
Kapitel 3 och artikel 12
KAPITEL 3

utgår
Ekonomiska förfaranden

Artikel 12

Allmänna bestämmelser

Om en icke företrädd medborgare begär bistånd i form av penningförskott eller hemresa ska följande förfarande tillämpas, med förbehåll för artikel 6.1:

(a)  Den icke företrädde medborgaren ska förbinda sig att till sin medlemsstat fullt ut återbetala eventuella penningförskott eller kostnader som uppkommit, plus en konsulär avgift i förekommande fall; åtaganden görs på standardformuläret i bilaga 1.
(b)  Om ambassaden eller konsulatet som ger bistånd så kräver, ska medborgarens hemmedlemsstat utan dröjsmål tillhandahålla den information som behövs för att handlägga denna begäran, inklusive uppgift om huruvida en konsulär avgift kan komma i fråga.
(c)  Ambassaden eller konsulatet som ger bistånd ska underrätta medborgarens hemmedlemsstat om eventuella ansökningar om penningförskott eller hemresa som man har handlagt.
(d)  På skriftlig begäran, i det format som anges i bilaga I, från den ambassad eller det konsulat som ger bistånd, ska medborgarens hemmedlemsstat fullt ut återbetala eventuella penningförskott eller kostnader som uppkommit.
Ändring 44
Förslag till direktiv
Artikel 13
Artikel 13

utgår
Förenklat förfarande i krissituationer

1.  I krissituationer ska den ambassad eller det konsulat som ger bistånd samordna eventuella evakueringar eller annat nödvändigt bistånd som lämnas till en icke företrädd medborgare med medborgarens hemmedlemsstat.
Den bistående medlemsstaten ska översända eventuella ansökningar om ersättning för kostnader för sådan evakuering eller sådant bistånd till utrikesministeriet i den berörda medborgarens hemmedlemsstat. Den bistående medlemsstaten får begära ersättning även om den icke företrädde medborgaren inte har undertecknat ett åtagande om återbetalning i enlighet med artikel 12 a.

Denna punkt ska inte hindra medborgarens hemmedlemsstat från att kräva återbetalning på grundval av nationella bestämmelser.

2.  Vid omfattande kriser ska medborgarens hemmedlemsstat, om den bistående medlemsstaten så begär, ersätta kostnaderna för evakuering eller bistånd proportionellt, vilket innebär att de totala kostnaderna delas med antalet medborgare som fått bistånd.
3.  Om kostnaderna inte kan beräknas får den bistående medlemsstaten begära ersättning på grundval av schablonbelopp som är anpassade till den typ av bistånd som lämnats i enlighet med bilaga 2.
4.  Om den bistående medlemsstaten har erhållit ekonomiskt stöd i form av bistånd genom EU:s civilskyddsmekanism, ska eventuella bidrag från medborgarens hemmedlemsstat fastställas sedan unionens bidrag dragits av.
5.  Vid ansökningar om ersättning ska standardformulären i bilaga 2 användas.
Ändring 45
Förslag till direktiv
Kapitel 4 – rubriken
Samarbete och samordning lokalt och i krissituationer

Samarbete och samordning i krissituationer

Ändring 46
Förslag till direktiv
Artikel 14
Artikel 14

utgår
Lokalt samarbete

Lokala samarbetsmöten ska inbegripa ett regelbundet utbyte av information om icke företrädda medborgare, till exempel i fråga om medborgares säkerhet, förhållandena under frihetsberövande eller möjligheterna till kontakter med konsulära myndigheter. Om inte utrikesministerierna har kommit överens om annat på central nivå, ska ordföranden vara en företrädare för en medlemsstat eller EU-delegationen som väljs ut på platsen. Ordföranden ska samla in och regelbundet uppdatera kontaktuppgifterna, särskilt med avseende på kontaktpunkterna för medlemsstater som saknar representation, och förmedla dem vidare till ambassader och konsulat på platsen och till EU-delegationen.

Ändring 47
Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 1
1.  För att säkerställa en övergripande beredskap ska den lokala beredskapsplanen även omfatta icke företrädda medborgare. Medlemsstater som är representerade i ett tredjeland ska samordna beredskapsplanerna sinsemellan och med EU-delegationen. De ska enas om hur uppgifterna ska fördelas, så att icke företrädda medborgare verkligen erhåller fullt bistånd i krissituationer, utse företrädare för uppsamlingsplatser och på samma villkor som gäller för egna medborgare underrätta icke företrädda medborgare om arrangemang för krisberedskap.
1.  Unionsdelegationerna ska samordna beredskapsplanerna mellan medlemsstaterna för att säkerställa en övergripande beredskap, bland annat fördelningen av uppgifterna, så att icke företrädda medborgare verkligen erhåller fullt bistånd i krissituationer, utnämningen av företrädare för uppsamlingsplatser och tillhandahållandet av information som på samma villkor som gäller för egna medborgare ska ges till icke företrädda medborgare om arrangemang för krisberedskap.
Ändring 48
Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 2
2.  Vid en eventuell kris ska medlemsstaterna och unionen bedriva ett nära samarbete för att garantera ett väl fungerande bistånd till icke företrädda medborgare. Medlemsstaterna och unionen ska i god tid underrätta varandra om tillgänglig evakueringskapacitet. Medlemsstaterna kan på begäran få stöd av befintliga insatsgrupper på unionsnivå, inklusive experter på det konsulära området, särskilt från medlemsstater som saknar representation.
2.  Vid en eventuell kris ska medlemsstaterna och utrikestjänsten bedriva ett nära samarbete för att säkerställa ett väl fungerande bistånd till icke företrädda medborgare. Unionsdelegationen ska i god tid samordna utbytet av information om tillgänglig evakueringskapacitet, samordna själva evakueringen och tillhandahålla nödvändigt bistånd för evakuering, med eventuellt stöd av befintliga insatsgrupper på unionsnivå, inklusive experter på det konsulära området, särskilt från medlemsstater som saknar representation.
Ändring 49
Förslag till direktiv
Artikel 16 – rubriken
Ledande stat

Samordning av förberedelser inför och åtgärder vid en eventuell kris

Ändring 50
Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 1
1.   Vid tillämpningen av detta direktiv avses med ledande stat eller ledande stater en eller flera medlemsstat(-er) i ett tredjeland, med ansvar för att samordna och leda biståndet i samband med förberedelser inför och åtgärder vid en eventuell kris, vilket inbegriper en särskild roll när det gäller icke företrädda medborgare.
1.   Unionsdelegationerna ska ha ansvar för att samordna och tillhandahålla biståndet i samband med förberedelser inför och åtgärder vid en eventuell kris, vilket inbegriper en särskild roll när det gäller icke företrädda medborgare.
Ändring 51
Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 2
2.  En medlemsstat ska utses till ledande stat i ett visst tredjeland om den meddelat önskemål om detta via det befintliga säkra kommunikationsnätet, såvida inte en annan medlemsstat invänder inom 30 dagar eller den tilltänkta ledande staten avsäger sig uppdraget via det säkra kommunikationsnätet. Om fler än en medlemsstat gemensamt vill åta sig uppdraget att fungera som ledande stat, ska de gemensamt meddela sin avsikt via det säkra kommunikationsnätet. I en krissituation får en eller flera medlemsstater åta sig detta uppdrag omedelbart, och om så sker ska detta meddelas inom 24 timmar. Medlemsstaterna får avsäga sig ett sådant erbjudande, men deras medborgare och andra tänkbara mottagare har fortfarande rätt till bistånd från den ledande staten, i enlighet med artikel 6.1. Om det inte finns någon ledande stat, ska medlemsstater med representation på platsen enas om vilken medlemsstat som ska samordna biståndet till icke företrädda medborgare.
utgår
Ändring 52
Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 3
3.  Som en förberedelse inför eventuella kriser ska den ledande staten se till att ambassader och konsulat tar hänsyn till icke företrädda medborgare i sin beredskapsplanering, att beredskapsplanerna är kompatibla och att ambassader och konsulat samt unionens delegater vederbörligen informeras om dessa arrangemang.
3.  Som en förberedelse inför eventuella kriser ska unionsdelegationen se till att ambassader och konsulat på vederbörligt sätt inkluderar icke företrädda medborgare i sin beredskapsplanering, att beredskapsplanerna är kompatibla och att ambassader och konsulat vederbörligen informeras om dessa arrangemang.
Ändring 53
Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 4
4.  Vid en eventuell kris ska den ledande staten/de ledande staterna eller den medlemsstat som samordnar biståndet ansvara för att samordna och leda bistånds- och uppsamlingsåtgärder för icke företrädda medborgare, och om nödvändigt säkra evakuering till en säker plats med bistånd av de andra berörda medlemsstaterna. Den ska också tillhandahålla en kontaktpunkt för medlemsstater som saknar representation, genom vilken dessa kan motta information om sina medborgare och samordna nödvändigt bistånd. Den ledande staten/de ledande staterna eller den medlemsstat som samordnar biståndet för icke företrädda medborgare kan i lämpliga fall söka bistånd via sådana instrument som EU:s civilskyddsmekanism och utrikestjänstens strukturer för krishantering. Medlemsstaterna ska tillhandahålla den ledande staten/de ledande staterna eller den medlemsstat som samordnar biståndet all relevant information som finns tillgänglig rörande deras icke företrädda medborgare som befinner sig i landet i en krissituation.
4.  Vid en eventuell kris ska unionsdelegationen ansvara för att samordna och leda bistånds- och uppsamlingsåtgärder för icke företrädda medborgare, och samordna evakuering till en säker plats med stöd av de berörda medlemsstaterna. Den ska också tillhandahålla en kontaktpunkt för medlemsstater som saknar representation, genom vilken dessa kan motta information om sina medborgare och samordna nödvändigt bistånd. Unionsdelegationen och de berörda medlemsstaterna kan i lämpliga fall söka stöd via sådana instrument som EU:s civilskyddsmekanism och krishanterningsstrukturerna från Europeiska avdelningen för yttre åtgärder. Medlemsstaterna ska tillhandahålla unionsdelegationen all relevant information som finns tillgänglig rörande deras icke företrädda medborgare som befinner sig i landet i en krissituation.
Ändring 54
Förslag till direktiv
Kapitel 4a (nytt)
KAPITEL 4a

Finansiella förfaranden

Ändring 55
Förslag till direktiv
Artikel 16a (ny)
Artikel 16a

Allmänna bestämmelser

Om en icke företrädd medborgare begär bistånd i form av penningförskott eller hemresa ska följande förfarande tillämpas, med förbehåll för artikel 6.1:

(a)  Den icke företrädda medborgaren ska förbinda sig att till sin medlemsstat fullt ut återbetala eventuella penningförskott eller kostnader som uppkommit, plus en konsulär avgift i förekommande fall; åtaganden görs på standardformuläret i bilaga 1.
(b)  Om ambassaden eller konsulatet som ger bistånd så kräver, ska medborgarens hemmedlemsstat utan dröjsmål tillhandahålla den information som behövs för att handlägga denna begäran, inklusive uppgift om huruvida en konsulär avgift kan komma i fråga.
(c)  Ambassaden eller konsulatet som ger bistånd ska underrätta medborgarens hemmedlemsstat om eventuella ansökningar om penningförskott eller hemresa som man har handlagt.
(d)  På skriftlig begäran, i det format som anges i bilaga 1, från den ambassad eller det konsulat som ger bistånd, ska medborgarens hemmedlemsstat fullt ut återbetala eventuella penningförskott eller kostnader som uppkommit.
Ändring 56
Förslag till direktiv
Artikel 16b (ny)
Artikel 16b

Förenklat förfarande i krissituationer

1.  I krissituationer ska unionsdelegationen samordna eventuella evakueringar eller annat nödvändigt bistånd som lämnas till en icke företrädd medborgare med medborgarens hemmedlemsstat.
2.  Utrikestjänsten ska ha tillgång till tillräckliga ekonomiska medel för att samordna och tillhandahålla bistånd beträffande krisförberedelser och i krissituationer.
Ändring 57
Förslag till direktiv
Artikel 18a (ny)
Artikel 18a

Ändringar av bilagorna

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter enligt artikel 18b med avseende på ändringar av bilagorna.

Ändring 58
Förslag till direktiv
Artikel 18b (ny)
Artikel 18b

Utövande av delegeringen

1.  Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.
2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 18 ska ges tills vidare från och med …*.
3.  Den delegering av befogenhet som avses i artikel 18a får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.
4.  Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.
5.  En delegerad akt som antas enligt artikel 18a ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period av två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.
* Datum för detta direktivs ikraftträdande.
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy