Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2012/2044(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0310/2012

Внесени текстове :

A7-0310/2012

Разисквания :

PV 25/10/2012 - 11
CRE 25/10/2012 - 11

Гласувания :

PV 25/10/2012 - 14.7
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2012)0395

Приети текстове
PDF 450kWORD 162k
Четвъртък, 25 октомври 2012 г. - Страсбург
20 основни тревоги на гражданите и на стопанските субекти за функционирането на единния пазар
P7_TA(2012)0395A7-0310/2012

Резолюция на Европейския парламент от 25 октомври 2012 г. относно 20 основни тревоги на гражданите и на стопанските субекти за функционирането на единния пазар (2012/2044(INI))

Европейският парламент,

–  като взе предвид работния документ на Комисията, озаглавен „Единният пазар през погледа на хората: кратък преглед на 20-те основни причини за загриженост на гражданите и предприятията“ (SEC(2011)1003),

–  като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „Акт за единния пазар – Дванадесет лоста за насърчаване на растежа и укрепване на доверието: Заедно за нов тип икономически растеж“ (COM(2011)0206),

–  като взе предвид съобщението на Комисията „За Акт за единния пазар – за изграждане на високо конкурентна социална пазарна икономика – 50 предложения с оглед подобряване на условията на работа, предприемачество и търговия за всички нас“ (COM(2010)0608),

–  като взе предвид съобщението на Комисията „Европа 2020 – Стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж“ (COM(2010)2020),

–  като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „Единен пазар за Европа през 21-ви век“ (COM(2007)0724) и придружаващия работен документ на службите на Комисията, озаглавен „Единният пазар: преглед на постиженията“ (SEC(2007)1521),

–  като взе предвид своята резолюция от 4 септември 2007 г. относно прегледа на единния пазар(1) и работния документ на службите на Комисията, озаглавен „Преглед на единния пазар: година по-късно“ (SEC(2008)3064),

–  като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „Разумно регулиране в Европейския съюз“ (СOM(2010)0543),

–  като взе предвид 27-мия годишен доклад на Комисията относно контрола върху прилагането на правото на Европейския съюз (2009 г.) (COM(2010)0538) и придружаващия работен документ на службите на Комисията относно положението в различните сектори (SEC(2010)1143),

–  като взе предвид съобщението на Комисията озаглавено „Европа на резултатите ‐ прилагане на правото на Общността“ (COM(2007)0502),

–  като взе предвид препоръката на Комисията от 29 юни 2009 г. относно мерки за подобряване на функционирането на единния пазар(2),

–  като взе предвид заключенията на Съвета от 10 декември 2010 г. относно Акта за единния пазар,

–  като взе предвид доклада на професор Марио Монти до Комисията относно съживяването на единния пазар,

–  като взе предвид своята резолюция от 20 май 2010 г. относно осигуряване на единен пазар за потребителите и гражданите(3),

–  като взе предвид Индекса на вътрешния пазар № 21 (2010) и своите резолюции от 9 март 2010 г.(4) и 23 септември 2008 г.(5) относно индекса на вътрешния пазар,

–  като взе предвид членове 258, 259 и 260 от Договора за функционирането на ЕС (ДФЕС),

–  като взе предвид членове 7, 10 и 15 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид член 48 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите и становищата на комисията по икономически и парични въпроси, комисията по заетост и социални въпроси, комисията по промишленост, изследвания и енергетика, комисията по транспорт и туризъм, комисията по правни въпроси и комисията по петиции (A7-0310/2012),

A.  като има предвид, че документът „Единният пазар през погледа на хората: кратък преглед на 20-те основни тревоги на гражданите и стопанските субекти“ потвърждава, че съществува разминаване между очакванията и реалността що се отнася до единния пазар;

Б.  като има предвид, че все още съществуват твърде много спънки, които пречат на европейците да извлекат пълна полза от съществуването на единен пазар, а това възпрепятства развитието на чувство на принадлежност към една общност; като има предвид, че е неотложно да се отстранят тези трудности, за да могат гражданите на Европейския съюз да се възползват пълноценно от правото си на свободно движение и от предимствата, произтичащи от членството в Европейския съюз;

В.  като има предвид, че преодоляването на пречките и възстановяването на единния пазар имат решаващо значение в настоящия контекст на икономическа, финансова и социална криза, засегнала Европа, за да се подпомогнат иновациите и растежът, да се насърчи конкурентоспособността, създаването на работни места и да се възвърне доверието на европейците в единния пазар; като има предвид, че укрепването на единния пазар ще бъде от полза за всички европейски граждани и така ще допринесе за териториалното, икономическото и социалното сближаване на Съюза;

Г.  като има предвид, че единният пазар представлява основен елемент за постигането на целите на стратегията „Европа 2020“ и за постигането на целите за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж; като има предвид, че за да се даде нов тласък на единния пазар, новият модел на политическо мислене следва да се фокусира върху гражданите, потребителите, и по-специално малките и средните предприятия;

Д.  като има предвид, че европейските граждани считат, че банките им налагат различни трудности и сложни и дискриминационни изисквания по отношение на откриването на банкови сметки, което обяснява защо 30 милиона европейски граждани все още нямат банкови сметки и поради това тяхната мобилност е възпрепятствана; като има предвид, че според данните на Евробарометър 29 % от анкетираните потребители срещат трудности при сравняване на предложенията относно тяхната текуща сметка и не могат да изберат най-подходящата за техните потребности сметка;

Е.  като има предвид, че близо 30 % от европейските граждани не знаят, че имат право на здравно обслужване в чужбина и че разходите за него могат да им бъдат възстановени; като има предвид, че само един от всеки трима европейски граждани знае, че трябва да носи своята Европейска здравноосигурителна карта при пътуване в чужбина и че тази карта е необходима при краткосрочен престой, например по време на почивки, командировки или обучение в друга държава;

Ж.  като има предвид, че свободното движение на стоки е крайъгълен камък за ЕС и че Съюзът е въвел единна система за типово одобрение и е хармонизирал регистрационните документи за моторни превозни средства; като има предвид, че поради това закупуването на автомобил в друга държава членка или прехвърлянето му в нея става много по-лесно; като има предвид, че европейските граждани, които се установяват в друга страна, в която искат да вземат своята кола, се сблъскват с тежки и сложни процедури, изискващи от тях да представят документи, които не съществуват в тяхната страна, и да заплатят допълнителни такси; като има предвид, че европейските граждани, които възнамеряват да закупят кола в друга държава членка, също изпитват подобни трудности; като има предвид, че Парламентът получава многобройни оплаквания от граждани, които често се сблъскват с тромави формалности, свързани в частност с пререгистрацията на техните автомобили в друга държава членка и свързаните с това допълнителни разходи; като има предвид, че в същото време Съюзът и държавите членки трябва да гарантират недопускането на случаи на пререгистрация на противозаконно отнети превозни средства с фалшифицирани свидетелства за регистрация;

З.  като има предвид, че правилата на ЕС за правата на пътниците предоставят минимално равнище на защита на гражданите и по този начин улесняват мобилността и социалната интеграция; като има предвид, че те спомагат за създаване на равни условия за автомобилните превозвачи в рамките на отделните видове транспорт и между тях;като има предвид, че е необходимо правната рамка на ЕС, която защитава правата на пътниците, да гарантира минимален стандарт за защита на потребителите, който да устоява на променящите се търговски практики като налагането на допълнителни такси, както и да покрива случаи на несъстоятелност или неплатежоспособност на авиокомпании; като има предвид, че Съюзът следва да вземе отношение във връзка с многомодалните нови схеми за мобилност;

И.  като има предвид, че премахването на нормативните и физическите пречки за създаване на единно европейско железопътно пространство, по-специално за превоза на товари, ще увеличи икономическия растеж в рамките на единния пазар;

Й.  като има предвид, че 62 % от европейските потребители на енергия биха искали да сменят доставчика си и да преминат към по-евтин тарифен план, но тяхната свобода на избор е ограничена поради липсата на ясна и сравнима информация и трудностите при прекратяване на действащите договори с доставчиците на енергия; като има предвид, че подобна промяна би представлявала спестяване с по 100 евро на потребител, т.е. 13 млн. евро за цяла Европа;

К.  като има предвид, че развитието на единния пазар в областта на мобилните телекомуникации, и по-специално на роуминга, ще бъде посрещнато с одобрение от европейските граждани;

Л.  като има предвид, че според проучванията 26 % от европейските потребители са имали проблеми с предоставянето на интернет услуги; като има предвид, че процедурата по смяна на интернет доставчика е сложна и скъпоструваща и потребителите често се сблъскват с лошо качество на услугата и непоследователно прилагане на националното законодателство;

М.  като има предвид, че липсата на информация относно правата на потребителите, неправилното прилагане на законодателството и трудностите при разрешаване на спорове в рамките на трансграничните покупки водят до недоверие от страна на потребителите по отношение на онлайн покупките, така че ЕС не разполага с истински цифров пазар в услуга на гражданите и предприятията; като има предвид, че данните от европейските потребителски центрове показват, че мнозинството (59 %) от жалбите на потребителите са свързани с онлайн покупките;

Н.  като има предвид, че предприятията продължават да срещат трудности в достъпа до обществени поръчки в други държави членки, както в качеството си на страна по договора, така и като подизпълнител, именно поради различните национални практики по отношение на обществените поръчки и сложните административни изисквания, наложени от някои държави членки, както и поради езиковите бариери;

О.  като има предвид, че подобряването на достъпа на малките и средните предприятия до финансиране в настоящото икономическо положение е от огромно значение както за оцеляването и развитието на самите предприятия, така и за укрепване на предприемачеството и за развитие в Европа по принцип;

П.  като има предвид, че следва да се обърне особено внимание на потребностите на хората с увреждания, така че те да могат да се възползват напълно от единния пазар, като се предприемат действия, за да се гарантира, че новото електронно съдържание е изцяло достъпно и за хората с увреждания съгласно международните стандарти в областта на достъпността на интернет мрежата(6) и Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, която определя задължителните изисквания по отношение на достъпността;(7)

I.Увод

1.  Приветства представянето от Европейската комисия на работния документ, озаглавен „Единният пазар през погледа на хората: кратък преглед на 20-те основни тревоги на гражданите и стопанските субекти“ във връзка с резолюцията на Европейския парламент от 20 май 2010 г., относно единния пазар за потребителите и гражданите;

2.  Приветства Комисията за настоящата важна инициатива в отговор на трудностите и тревогите на гражданите и предприятията при упражняване на правата, които са им предоставени от ЕС; счита обаче, че работният документ би могъл да навлезе в по-голяма дълбочина;

3.  Изразява убеденост, че окончателното изграждане на вътрешния пазар е необходимо за икономическото и социалното благополучие на гражданите на ЕС; призовава Комисията да представи конкретни действия и осъществими предложения за решаване на въпросите, определени като 20-те основни тревоги на гражданите;

4.  Счита, че в настоящото време на тежка финансова криза е необходимо ЕС да увеличи усилията си за премахване на бариерите пред гладкото функциониране на единния пазар, по-специално в области, които могат да играят ролята на двигатели за устойчивия растеж, като трансграничния бизнес и предприемаческите дейности, осигуряването на услуги, мобилността, достъпа до финанси и финансова грамотност;

5.  Признава, че нарасналата мобилност на квалифицираната работна ръка може да допринесе за по-конкурентна Европа; счита, че за тази цел е необходимо приемането на съвременна рамка за признаване на професионалните квалификации, свързана с предупредителния механизъм на информационната система за вътрешния пазар (ИСВП),

6.  Приветства въвеждането на европейска професионална карта, подкрепена от информационната система за вътрешния пазар, в чийто контекст понастоящем се оценяват критериите за такава карта с цел улесняване на административните процедури и доброволната трансгранична мобилност в ЕС; в допълнение към това счита, че ИСВП ще може да постигне по-бързо сътрудничество между държавата членка по произход и приемащата държава членка, с цел справяне с продължаващите несъответствия на пазара на труда в ЕС;

7.  Подчертава, че мобилността на работниците в отделните държави членки трябва да бъде доброволен акт, който винаги трябва да бъде съчетаван с пълно спазване на трудовите права;

8.  Изразява загриженост относно появата на измамни агенции за подбор на персонал, които се занимават с експлоатация на работната ръка в целия ЕС и по този начин възпрепятстват правилното функциониране на свободното движение на работници и приканва Комисията и Съвета да изготвят план за действие, който да се занимае с този въпрос, например чрез по-голямо сътрудничество между националните инспекции по труда;

9.  Подчертава неотложната необходимост да се подобри осведомеността на гражданите по отношение на данъчното облагане в ЕС и да се намалят данъчните бариери за трансграничните работници и работодатели, за да се улесни тяхната мобилност и да се насърчат трансграничните стопански инициативи, като в същото време се води борба с укриването на данъци и данъчните измами;

10.  Съответно подчертава необходимостта от социално оправдана фискална политика с преразпределителна роля, която е насочена към растеж и е в състояние да се справи със сериозните въпроси, свързани с фискалната конкуренция, ефективния мониторинг, данъчното облагане на офшорни дружества и премахването на данъчните убежища, които процъфтяват в ЕС;

11.  Призовава Комисията да укрепи програмите, които допринасят за подобряване на предприемачеството, интернационализацията и конкурентоспособността на европейските малки и средни предприятия, които представляват гръбначния стълб на европейската икономика;

12.  Призовава Европейската комисия да засили програмите за мобилност на младите хора, за да ги насърчи да развиват своите умения, като по този начин подобрят възможностите си за намиране на заетост и навлизане на пазара на труда;

13.  Приветства освен това законодателните инициативи, насочени към създаването на напълно интегриран единен пазар с цел увеличаване на конкуренцията и ефективността и за предоставяне на по-голям избор на европейските потребители;

14.  Подчертава все по-важната роля на интернет за ефективността в бизнеса и бързо нарастващата роля на електронната търговия за създаването на нови пазари, икономически растеж и възможности за предприятията; подчертава необходимостта от гарантиране на напълно работещи системи за извънсъдебно решаване на спорове и онлайн решаване на спорове, които да укрепят доверието на потребителите и предприятията в цифровия пазар; призовава за опростяване на лицензионните системи, създаването на ефективна рамка за авторските права и действия за предотвратяване на продуктовото пиратство и пиратството на търговски марки;

15.  Припомня, че член 194 от ДФЕС предвижда, че политиката на Съюза в областта на енергетиката се ръководи от дух на солидарност между държавите членки; изтъква, че окончателното изграждане на вътрешния енергиен пазар следва да се вземат под внимание структурните социално-икономически различия между европейските региони и че не следва да се налагат тежести на държавите членки;

16.  Отбелязва, че с приемането на законодателството относно правата на пътниците в автобусния транспорт през 2011 г. Съюзът понастоящем разполага с цялостна и интегрирана система от правила относно основните права на пътниците, която покрива всички видове транспорт;

17.  Счита, че основната цел на банковия сектор в ЕС следва да бъде осигуряването на капитал за реалната икономика, като това е една от предпоставките за развитието на основан на знанието единен пазар, насърчаващ растежа, конкуренцията и създаването на работни места;

18.  Приветства реформата в областта на обществените поръчки, предложена от Комисията, и счита, че установяването на общи принципи на равнище на ЕС заедно с гъвкави, ясни и опростени правила за възлагането на обществени поръчки, би позволило на предприятията, преди всичко на МСП, по-добре да използват възможностите, които предлагат трансграничните обществени поръчки; подчертава, че е изключително важно да се създаде система за електронни обществени поръчки на територията на целия ЕС, която би гарантирала по-голяма прозрачност и конкурентоспособност и би дала възможност за по-ефикасно използване на публичните средства;

19.  Изразява съжаление във връзка със забавянето на законодателното предложение, целящо да гарантира пълен достъп до уебсайтовете в обществения сектор до 2015 г.; приветства пътната карта за цифрово включване и призовава за прилагане на „Инициативата за достъпност на уеб пространството“ (WAI) и на „Насоките за достъпност на уеб съдържанието“ (WCAG) за портали на електронното управление;

20.  Обръща внимание колко важно е да се разработват европейски стандарти, които са абсолютно необходими за реализацията на единния пазар и за увеличаване на международната конкурентоспособност на ЕС; призовава Комисията да гарантира по-лесен достъп до европейските стандарти за МСП и микропредприятията;

21.  Изтъква, че различията в уредбата на електронните подписи в държавите членки остава основна пречка за правилното функциониране на единния пазар на ЕС, особено за предоставянето на услуги; счита, че е от изключителна важност да се създаде единна система за разпознаване на електронните подписи в целия ЕС;

22.  Подчертава значението на електронното фактуриране за гарантиране на правна сигурност, прозрачната техническа среда и оперативно съвместимите и с отворен достъп решения, които да се основават на правни изисквания, търговски операции и общи технически стандарти, така че да се улесни масовото приемане на тази практика;

23.  Подчертава, че всички граждани на ЕС, които все още нямат банкова сметка в държавата членка, в която са подали искане за такава, следва да имат достъп до основни банкови услуги; счита в тази връзка, че основните банкови услуги улесняват достъпа на потребителите с ниски доходи до основните платежни инструменти за депозиране, превод и теглене на пари в брой в рамките на единния пазар, по-специално по отношение на трансграничните пътувания; поради това призовава Комисията да направи законодателно предложение, с което да гарантира удобни за потребителите процедури за откриване на банкови сметки навсякъде в Съюза;

24.  Изразява загриженост, че гражданите на ЕС, които получават наследство, пенсионират се или прехвърлят капитал в чужбина, често са подложени на двойно данъчно облагане; призовава за увеличаване на усилията да се облекчи тази ситуация; изразява съжаление, че Комисията е предложила само препоръка в областта на данъчното облагане при наследяване;

25.  Отново призовава Комисията да направи оценка на различните правила за пенсионните фондове и необходимостта от подобряване на преносимостта на пенсиите, особено на професионалните пенсии, при смяна на работодателя и придвижване от една държава членка в друга; призовава за спешно преразглеждане на директивата относно пенсионните фондове;

26.  Подчертава, че е необходимо институциите на ЕС и държавите членки да положат повече усилия за създаване на по-справедлив, по-функционален, по-конкурентоспособен и по-ефикасен единен пазар;

II.Управление

27.  Подчертава необходимостта от развитие на всеобхватния подход към единния пазар, фокусиран върху намирането на практически и полезни решения за гражданите, потребителите и МСП, така че те да могат напълно да се възползват от неговите предимства, като все пак не се стига до свръхрегулиране;

28.  Заявява отново необходимостта от засилване на сътрудничеството и взаимодействието между Парламента, Съвета, Комисията и държавите членки, за да могат гражданите да се почувстват приобщени в по-голяма степен към основните проекти и всекидневните дейности на ЕС, така че действията на ЕС, които бъдат счетени за необходими, да бъдат целенасочени и полезни; подчертава, че диалогът с гражданското общество е жизненоважен за възстановяването на доверието в единния пазар;

29.  Признава, че за гладкото функциониране на вътрешния пазар е важно също така да се защитават социалните права, и припомня препоръката на професор Монти в неговия доклад до Комисията, според която „би следвало да се обърне по-голямо внимание на социалното измерение [на вътрешния пазар], като се поеме ангажимент за осъществяване на действителен “анализ на социалното въздействие„ въз основа на изготвяне на по-съвършени методи и по-качествена статистическа информация“;

30.  Настоятелно призовава държавите членки да модернизират публичната си администрация, като опростят регулаторната си рамка и насърчават използването на електронни механизми като електронното управление;

31.  Насърчава държавите членки да обменят най-добрите си практики, така че да се гарантира еднакво прилагане на европейското законодателство;

32.  Приветства решението на Европейската комисия да усъвършенства своята база данни за разглеждане на делата, свързани с прилагането на правото на ЕС;(8)

33.  Призовава Комисията да развива портала „Вашата Европа“, за да го превърне в истинско електронно „единно гише“, предоставящо на гражданите и предприятията информация за единния пазар; призовава държавите членки да допълнят възможно най-бързо липсващата информация за всяка държава в портала „Вашата Европа“, да предоставят повече връзки към сайтовете на своите правителства в различните рубрики на интернет сайта, както и да въведат препратки към портала „Вашата Европа“ в действащите сайтове на националните и местните администрации, за да се улесни достъпът на гражданите до портала;

34.  Подчертава ползата от „Вашата Европа – Съвети“, която позволява на гражданите да получат безплатен достъп до предназначена лично за тях информация; призовава Комисията и държавите членки да предприемат действия с оглед значителното нарастване на информираността на гражданите относно телефонната линия „Europe direct“;

35.  Приветства положителната роля, която играят SOLVIT, „Вашата Европа ‐ съвети“ (Your Europe Advice), мрежата „Enterprise Europe“, европейските потребителски центрове, Центърът за връзка „Europe Direct“ и Европейските служби по заетостта (EURES) при предоставянето на информация и помощ за гражданите, потребителите и предприемачите в рамките на вътрешния пазар; призовава Комисията да намери начини да подобри съгласуването между тези служби и да предотврати дублирането на усилия и ресурси;

36.  Призовава Комисията да направи всички възможно за създаването единно онлайн звено за контакт в реално време за гражданите и потребителите чрез представителствата си във всяка държава членка; счита, че тези звена за контакт следва да работят в тясно сътрудничество с информационните бюра на Европейския парламент с цел да предоставят пълно обслужване „на едно гише“, достъпно за всеки гражданин; изразява становището, че създаването на подобно звено за контакт във всяка държава членка би спомогнало действително за подобрената достъпност на вътрешния пазар и за предоставянето на по-лесна за ползване и по-ефикасна услуга, която не само би предоставяла информация, но също така би запознавала обществеността по лесно разбираем начин естеството на конкретните възможности, предлагани от вътрешния пазар; счита, че това би допринесло за предотвратяването на възможно объркване от страна на средния гражданин, потребител или предприятие;

37.  Призовава Комисията да анализира ангажимента на местните и регионални органи в рамките на стратегията за разширяване и развиване на информационната система за вътрешния пазар;призовава държавите членки да осигурят по-добро запознаване на отделните администрации с техните задължения по отношение на използването на ИСВП и да гарантират,че техните служители ще получат съответното обучение;

38.  Подчертава, че причините за притесненията на гражданите относно функционирането на единния пазар се дължат на наличието на три пропуска, а именно на недостатъчна информация, пропуски при прилагането и на правен вакуум; счита, че трябва да бъдат предприети едновременни действия за премахването на тези три пропуска, за да бъде оптимизирана работата на единния пазар;

39.  Подчертава значението на МСП за европейската икономика и призовава Комисията заедно с държавите членки да подобри теста за МСП, за да се увери, че същият се прилага последователно и съгласувано във всички съответни политически сфери и че е включен в общите оценки на предложенията, за да се намалят основните пречки, бюрокрацията и административните тежести, които пречат на развитието на МСП с оглед принос за по-благоприятна бизнес среда, която ще насърчи предприемачеството, иновациите, инвестициите, растежа и създаването на работни места; приканва Комисията да преразгледа всички директиви и регламенти, които оказват неблагоприятно въздействие върху МСП и до юни 2013 г. да представи доклад с препоръки;

40.  Припомня решението на Европейския парламент, в което се призовават всички парламентарни комисии да прилагат принципите за теста на МСП по отношение на законодателните доклади при гласуването им в съответната комисия и внасянето им за одобрение на пленарно заседание и подчертава необходимостта от бързо прилагане на това решение;

41.  Счита, че стриктното придържане към принципа „мисли първо за малките“ би гарантирало, че бъдещото законодателство няма да доведе до допълнителни затруднения и разочарования за гражданите и предприятията, осъществяващи дейност на единния пазар;

42.  Подчертава, че Комисията следва да положи повече усилия, за да се съсредоточи върху последиците от регламентите и директивите относно промишлеността, МСП и микропредприятията, като се стреми към по-добро регулиране; подчертава по-специално необходимостта програмата за намаляване на тежестите да продължи и след 2012 г. с по-амбициозен и разширен обхват, както и въвеждането на компенсиране на регулаторната тежест;

43.  Призовава Комисията да засили своя ангажимент за оценка на това, дали има действителна добавена стойност от дейността в рамките на ЕС преди да се започне работата по проектопредложенията;

44.  Приветства обявяването от Комисията на програма за премахване на финансовите тежести за МСП чрез презумпцията, че микропредприятията ще бъдат освободени от обременяващите правила, освен ако тяхното включвате бъде изрично поискано;

III.Информация и комуникации

45.  Отново заявява, че липсва достатъчно информация за единния пазар, което означава, че много често гражданите и предприятията не знаят или не разбират какви са техните права и задължения и не знаят как да получат търсените отговори или необходимата помощ; подчертава необходимостта да се предвиди информация, която да включва специфичните характеристики на уязвимите групи потребители;

46.  Подчертава, че е важно също така гражданите да могат да споделят загрижеността си относно вътрешния пазар и да могат да дадат своите предложения по такъв начин, че гласът им да бъде чут по-ефективно както от Комисията, така и от Парламента;

47.  Насърчава Комисията да използва всички налични технологични средства за започване на диалог с гражданите относно единния пазар чрез организиране на интерактивни информационни кампании, въвеждане на приоритети сред 20-те основни тревоги, информиране на гражданите и предприятията за предимствата на единния пазар, конкретни практически решения на техните ежедневни проблеми, както и за техните права, и насърчаване на тяхното участие в постигането на конкурентен, справедлив и балансиран пазар, като в същото време отделя специално внимание на укрепването на единните звена за контакт (ЕЗК);

48.  Приветства дейността на ЕЗК, чиято роля е да опростят достъпа до информация относно извършването на стопанска дейност в държавите членки, като централизират всички необходими формалности и административни изисквания за трансгранично създаване или разрастване на предприятие в единно национално звено за контакт;

49.  Призовава Комисията и държавите членки да съсредоточат усилията си върху значими комуникационни стратегии и информационни механизми, свързани с ползването на социалните права и предимства от гражданите в целия ЕС;

50.  Подчертава значението на включването на местните и регионални органи и организации съвместно с гражданското общество в информационните кампании, като отделя по-специално внимание върху необходимостта от провеждането на информационни кампании в училищата и университетите, за да бъде включено и подготвено за по-активно гражданство на Европейския съюз новото поколение;

51.  Изразява убеденост, че доверието на потребителите в един добре функциониращ пазар за финансови услуги насърчава в дългосрочен план финансовата стабилност, растежа, ефективността и иновациите; поради това подчертава необходимостта да се гарантира по-добър достъп на потребителите до информация и независимо консултиране в този сектор, както и да се избягват конфликтите на интереси;

52.  Подчертава факта, че в зависимост от доставчика съществуват значителни разлики между сметките за енергия по отношение на количеството и качеството на информацията, която се предоставя на европейските потребители на енергия; подчертава, че е изключително важно потребителите да получават навременна и адекватна информация относно потреблението и ценообразуването, за да могат да изберат енергийния доставчик, който желаят;

53.  Насърчава създаването на обща методика, както и общ, подробен и лесен за използване формат на сметките за енергия, съдържащ минималния обем информация, която доставчиците следва да включват при фактурирането, за да могат потребителите да разбират съдържанието на сметките си за енергия навсякъде в ЕС и по този начин да използват електроенергията по-икономично и ефикасно;

54.  Призовава настоятелно държавите членки да осигурят на националните регулаторни органи необходимите правомощия и ресурси, за да могат те да изпълняват задълженията си, напр. упражняване на контрол и подходящо разглеждане на жалбите на клиенти; призовава Комисията и Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия да предложат препоръки за засилване на надзорните правомощия на националните регулаторни органи; призовава Комисията да насърчава извършването на подобрения в координацията, както и в обмена на най-добри практики и информация между националните регулаторни органи и компетентните национални и европейски органи;

55.  Призовава Комисията съвместно с държавите членки да развие конкурентоспособен цифров единен пазар, който да е достоен за това наименование, и който ще е в услуга на европейските потребители и предприятия, по-специално МСП; припомня, че съществуването на истински европейски цифров единен пазар ще бъде благоприятно в социално-икономически план за европейските потребители като цяло, по-специално за живеещите в изолирани и по-слабо достъпно райони и тези, които имат някакъв вид увреждане, както и за предприятията в ЕС, по-специално МСП, които така ще получат достъп до нови пазари;

56.  Подчертава, че за създаването на истински европейски цифров единен пазар следва да се увеличат доверието и сигурността на потребителите, като се гарантира защитата на личните данни на потребителите и надеждността на електронните подписи, като се подобрят механизмите за разрешаване на спорове и се укрепи доверието и сигурността при използваните средства за плащане;

57.  Припомня необходимостта от запълване на съществуващите празнини в областта на договорното право и от приемане на ефикасни инструменти за премахване на пречките, свързани с различията в приложимото по отношение на договорите право, които създават пречки пред търговията, допълнителните разходи за транзакциите и правната несигурност за предприятията, вследствие на което потребителите нямат доверие в единния пазар;

58.  Призовава Комисията и държавите членки да предприемат съответни мерки, за да гарантират, че всички граждани са напълно информирани относно правата си по отношение на Европейската здравноосигурителна карта (ЕЗОК) и относно съществуващите финансови задължения по отношение на ползването на здравни услуги и грижи в различни държави членки; подчертава, че тази информация трябва да бъде лесно достъпна и разбираема (включително да присъства и в електронен вид) и да бъде достъпна за лица с увреждания;

59.  Призовава Комисията да гарантира, че на всички граждани, които имат право на ЕЗОК, се издава картата при поискване и че всяко неправилно прилагане на правилата е незабавно коригирано; призовава държавите членки да предоставят информация за всяка допълнителна застраховка или друго действие, които могат да са необходими на гражданите, за да имат право в чужбина на същото здравно обслужване, на каквото имат право в страната си;

60.  Настоятелно призовава държавите членки да опростят и ускорят административните процедури за възстановяване на разходите за лечение, оказано в чужбина, и да гарантират, че техните системи за социално и здравно осигуряване предоставят достатъчна защита за мобилните граждани;

61.  Подчертава липсата на информация за длъжностните лица и други служители от регионалните и местните администрации относно възможностите, съществуващи за европейска и международна мобилност; подчертава факта, че европейската и международната мобилност на тези длъжностни лица и други служители ще спомогне за създаването на по-модерна и по-ефективна администрация в държавите членки, което е фактор от основно значение за прилагането на достиженията на правото на ЕС, като същевременно се позволи обмен на най-добри практики;

IV.Законодателство/Транспониране

62.  Подчертава, че успехът на правото на ЕС винаги зависи от неговото прилагане и транспониране в рамките на разумни срокове в националното законодателство на държавите членки; счита, че в тази сфера редовният, щателен и ефективен контрол е от значение, и призовава Комисията да се намеси в случай на недостатъци при транспонирането и да продължи да работи в тясно сътрудничество с Парламента в тази връзка;

63.  Признава, че въпреки намаляването на броя на производствата за установяване на неизпълнение на задължения, започнати от Европейската комисия, около 2100 случая на нарушение са все още в процес на разглеждане към края на 2010 г.;

64.  Отбелязва, че голям брой петиции са постъпили в комисията по петиции на Европейския парламент във връзка с проблемите, с които се сблъскват гражданите в рамките на вътрешния пазар, по-специално по отношение на неправилното транспониране или прилагане на законодателството на ЕС; призовава Комисията да включи в доклада си изводите и резултатите от петициите, внесени в тази комисия; подчертава, че процедурата с петициите следва да бъде по-добре използвана с цел усъвършенстване на законодателните процеси на ЕС, по-специално по отношение на законодателните средства за защита срещу бариерите пред трансграничната търговия и прилагането на правата на потребителите;

65.  Призовава държавите членки да дадат приоритет на правилното и навременно транспониране на законодателството в областта на вътрешния пазар и да намалят равнището на неизпълнение;приканва ги да прилагат „теста на единния пазар“ в рамките на националното си законодателство, като вземат предвид въздействието на своите нормативни уредби върху гражданите и предприятията в контекста на вътрешния пазар;

66.  Подчертава, че трансграничните процедури за възстановяване на ДДС трябва да се направят по-малко бюрократични и тромави за предприятията; подчертава, че следва също така да се подобри достъпът до трансгранично финансиране с рисков капитал; призовава Комисията и държавите членки, след като вече са идентифицирани законодателни пропуски и несъответствия в прилагането на законодателството за единния пазар, да увеличат усилията си за ефективно прилагане на съответното законодателство, особено по проблеми, свързани със социалната закрила;

67.  Призовава Комисията, при започване на производства за установяване на неизпълнение на задължения от държава членка във връзка с неправилно транспониране или липса на транспониране на законодателството на ЕС, да включва позоваване на сектора на дейност и въздействието върху единния пазар;

68.  Настоятелно призовава Комисията по отношение на производствата за установяване на неизпълнение на задължения от държава членка да използва изцяло измененията, въведени от член 260 от ДФЕС;

69.  Подкрепя усилията на Комисията, насочени към улесняване на трансграничното прехвърляне на автомобили, и приканва държавите членки да прилагат изцяло принципите на законодателството на ЕС при регистрацията на автомобили в други държави членки; припомня в тази връзка, че автомобилите (включително превозните средства с десен волан), които отговарят на съответната система за типово одобрение на ЕС, следва да могат да бъдат регистрирани в държавите членки; призовава Комисията да повиши сигурността на хармонизираните свидетелства за регистрация, за да се сведе до минимум рискът от пререгистрация на откраднати превозни средства с фалшифицирани свидетелства за регистрация;

70.  Призовава Комисията да прилага нулева толерантност към всякакви дискриминационни правила и практики от страна на държавите членки в областта на заетостта, които противоречат на правото на Европейския съюз, и при неспазване да започва незабавно съответните производства; също така призовава Комисията да не проявява търпимост към каквито и да било други форми на дискриминационни или неоправдани практики, проверки или изисквания, които пречат на работниците и работодателите от ЕС при упражняването на правата им в съответствие със законодателството на Съюза;

71.  Припомня, че свободата на движение е основно право, което работниците трябва да бъдат в състояние да упражняват без дискриминация, основаваща се на гражданство, между работниците от държавите членки, що се отнася до заетостта, възнаграждението и други условия на труд и заетост; счита, че за гарантиране на такава свобода работниците следва да бъдат информирани по подходящ начин, да се установят подходящи механизми за правна защита и всички държави членки стриктно да прилагат съответните правила на ЕС;

72.  Призовава Комисията внимателно да следи както транспонирането, така и ефективното прилагане в държавите членки на Директива 2000/78/ЕО и да се намесва в случай на установяване на несъответствия; призовава държавите членки и Съвета да считат за приоритет спешното приемане на предложението за директива за прилагане на принципа на равно третиране на лицата без оглед на религиозна принадлежност или убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация;

73.  Подчертава необходимостта от подобряване на условията на труд и от осигуряване на адекватна закрила, без каквато и да е форма на дискриминация, за командированите работници в ЕС; призовава за действия за подобряване на изпълнението и прилагането на Директивата относно командироването на работници, в тясно сътрудничество със социалните партньори; приветства заключенията на Форума на единния пазар в това отношение;

74.  Припомня, че действащото законодателство на ЕС защитава правата на потребителите и осигурява солидна основа за конкурентоспособен европейски енергиен пазар, но че то все още не е транспонирано по подходящ начин в националното законодателство на различни държави членки;

75.  Призовава настоятелно всички държави членки да приложат напълно третия енергиен пакет и другото свързано с него законодателство на ЕС, като се спазват договорените крайни срокове; изисква от Комисията строго да следи за транспонирането на тези правила;

76.  Настоятелно призовава Комисията да продължи да насърчава най-добрите практики за транспониране на законодателството относно единния пазар;

77.  Подчертава, че съгласуваното и хармонизирано прилагане и изпълнение на защитата на пътниците в целия Съюз е от ключово значение за гражданите, които пътуват, включително за такива с ограничена мобилност, както и за осигуряването на равнопоставени условия на конкуренция за транспортните оператори; отбелязва, че при пътуване хората с увреждания много често се натъкват на пречки и бариери, които ограничават достъпа им до много възможности на единния пазар, и призовава Комисията да отдели по-голямо внимание на този аспект във връзка с правата на пътниците;

78.  Призовава Комисията и държавите членки да направят нужното за надлежното прилагане на разпоредбите за защита правата на пътниците, за запознаване на европейските граждани с правата на пътниците в ЕС, и по-специално за спазването на тези права;

79.  Подчертава необходимостта от справяне с проблемите, пред които са изправени гражданите и предприятията; отбелязва, че въпреки малкото данни, включени в работния документ, много от установените проблемни области са били обект на неотдавнашни оценки на въздействието и предложения от страна на Комисията; категорично счита, че когато се предлагат действия, Комисията трябва да представи надеждни и убедителни доказателства в полза на варианта на политиката, избран в проекта за законодателен акт; призовава Парламента при разглеждането на проектопредложенията да обсъжда обстойно точността и убедителността на оценките на въздействието, извършени от Комисията, с цел приетото законодателство да отговаря в еднаква степен на нуждите на гражданите и на предприятията;

80.  Счита за важен обмена на информация между националните системи и насърчаването на сътрудничеството между тях и във връзка с това приветства постигнатото неотдавна взаимно свързване на търговските регистри(9); продължава да настоява за трансгранично административно сътрудничество и подобрена взаимосвързаност посредством централни платформи; приветства инициативите на Комисията в тази посока, например за разработването на система за електронно предаване на данни за социално осигуряване между националните системи за социално осигуряване;

81.  Подчертава, че трансграничното прилагане и признаване на решенията и правното действие на документите заемат централно място за мобилността на вътрешния пазар; очаква бързото прилагане на регламента относно наследствените права във всички държави – членки на ЕС; призовава Комисията да продължи своята работа във връзка с признаването на правното действие на регистрите по гражданското състояние, въз основа на Зелената книга за 2010 г.(10) и консултациите от 2011 г., и разглежда с интерес законодателните предложения, планирани за 2013 г.;

82.  Припомня целта за по-добро регулиране и счита, че Европейската комисия, Европейският парламент и Съветът следва да удвоят усилия за подобряване на стратегията за разумно регулиране;

83.  Подкрепя проявената ангажираност за справяне с въпроса за регулаторните тежести; в тази връзка припомня предишния ангажимент на Парламента да изиска от Комисията да определи равностойни компенсации за разходите при предлагането на нови законодателни актове; в допълнение припомня отправеното от страна на Парламента искане за продължаване и разширяване на програмата за намаляване на административната тежест и следователно очаква предложения за намаляване на административната тежест и регулаторните пречки, тъй като тези предложения биха били решение за много от основните безпокойства на гражданите и предприятията по отношение на единния пазар;

84.  Подчертава, че въпреки опростяването на законодателството и намаляването на административната тежест по отношение на използването на свободите на вътрешния пазар от страна на предприятията, като цяло разпоредбите за сигурност и здраве, които защитават потребителите и работниците, трябва да бъдат гарантирани;

85.  Приканва Комисията да подлага на „тест за електронна търговия“ всяка нова европейска нормативна уредба;

V.Предложения

86.  Призовава Комисията да провери 20-те основни причини за загриженост на гражданите и на предприятията за функционирането на единния пазар след изтичането на две години и да ги актуализира; призовава също така Комисията да изготви таблица за всяка от изтъкнатите причини за загриженост, като посочи участниците, отговорни за намирането на разрешение за всяка една от установените първопричини;

87.  Призовава Комисията в бъдещите си доклади да изтъква съответните действия, за които носи ясна отговорност, като предприемането на навременно и подходящо действие в случай на неправилно транспониране на законодателството на ЕС от страна на държавите членки, осигуряването на правилното прилагане на законодателните актове на ЕС и преразглеждането на несъответстващото законодателство;

88.  Призовава Комисията да представи през втората половина на 2012 г. документа „Нов акт за единния пазар – Дванадесет лоста за насърчаване на растежа и укрепване на доверието – “Заедно за нов тип икономически растеж„“;

89.  Насърчава Комисията и държавите членки да съсредоточат своите информационни кампании по време на Европейската година на гражданите – 2013 г. върху причините за загриженост, които са свързани с правата, основани на европейското гражданство, тъй като тези причини, въз основа на методологията за подбор, посочена в доклада, действително отразяват това, което е най-важно за гражданите на ЕС в тяхното ежедневие в контекста на вътрешния пазар;

90.  Призовава Комисията да намери начин да обедини в бъдеще доклада за гражданството на ЕС с доклада, озаглавен „Единният пазар през погледа на хората“, за да се избегне дублиране на усилията и объркване и да се предотврати рискът от отделяне на проблемите от решенията;

91.  Настоятелно призовава Комисията, съвместно с държавите членки, регионалните и местните органи и представителите на гражданското общество, периодично да стартира европейски информационни кампании в националните, регионалните и местните медии, както и интерактивни кампании, засилващи диалога с гражданите относно предимствата на единния пазар, техните права и задължения, както и относно местата, на които могат да получат информация или помощ за разрешаване на проблемите си; призовава Комисията да следи и да контролира ефикасността и успешното провеждане на тези информационни кампании;

92.  Призовава Комисията да гарантира наличието на ефективна връзка между съществуващите инструменти като SOLVIT, информационното табло за вътрешния пазар, „Вашата Европа - Съвети “ и „Вашата Европа“, така че да е възможно наблюдението на правилното и своевременно транспониране на директивите на ЕС;

93.  Подчертава необходимостта от подкрепа за системата EURES и нейната ефективна взаимовръзка с националните системи за трудова заетост като един от начините за борба с безработицата в ЕС и за справяне с явлението на невъзможност да се попълнят свободни работни места поради липса на кандидати с подходяща квалификация;

94.  Приканва Комисията да направи оценка на областите, в които законодателството на Общността изпълнява както целта за опростяване и пряко прилагане от държавите членки, така и целите на единния пазар;

95.  Призовава Комисията да насърчава предприемането на неотложни мерки, насочени към преодоляване на дисбалансите в енергийната инфраструктура на Съюза, които представляват пречка за изграждането на вътрешен енергиен пазар и за постигане на целите на стратегията „Европа 2020“;

96.  Призовава държавите членки да използват инструментите на ИКТ с цел подобряване на прозрачността и отчетността, намаляване на административната тежест, подобряване на административните процеси, намаляване на въглеродните емисии, икономия на обществени средства и допринасяне за постигане на демокрация с по-широко участие на гражданите, като същевременно се засилва степента на доверие и надеждност;

97.  Призовава Комисията и държавите членки, като се придържат към Регламент (ЕО) № 883/2004 и член 153 от Договора за функционирането на ЕС, да предприемат проучвания, за да осигурят приемствеността на социалното осигуряване и закрила за мобилните граждани в ЕС, както и равното третиране спрямо местните граждани, като също така вземат предвид системата за незадължително, доброволно и прехвърлящо се социално осигуряване на европейско равнище, допълваща общата система, с цел създаване на по-тясно сътрудничество в областта на социалната политика; предишни идеи във връзка с „28-и режим“ на системите за социално осигуряване следва да бъдат актуализирани и включени в тези проучвания;

98.  Настоятелно призовава държавите членки да предприемат всички необходими мерки за опростяване на сложните национални административни процедури и да гарантират, че необходимата информация за правата и задълженията, свързани със заетостта, и по-конкретно правото на социално осигуряване, включително защита при безработица, здравеопазване и правила относно данъчното облагане, е на разположение на работниците, работодателите и другите страни в ситуация на трансгранична заетост; счита, че тази информация трябва да бъде на разположение, по възможност в електронен вид, преди, по време и след периода на мобилност;

99.  Настоятелно призовава Комисията да създаде централизирано координационно звено на равнище ЕС, което да има за цел регистриране на въпроси на мобилни работници, работодатели и други заинтересовани страни, за да бъдат намерени решения между държавите членки и да се предотвратяват проблеми, възникващи от отношения на мобилна заетост, включително командироване на работници;

100.  Призовава държавите членки да третират като добросъвестни клиенти членовете на семействата на граждани на ЕС, които не са граждани на ЕС, по време на всички административни процедури, през които трябва да преминат;

101.  Подчертава необходимостта от създаване на едно гише за всички мобилни лица в ЕС, което да им даде възможност да уреждат работните си и битови административни въпроси и да бъдат информирани за техните права и задължения на едно място в приемащата страна, включително възможността да извършват и управляват административни процедури онлайн, с цел да се подобри ефективното упражняване на тези права от гражданите, които се движат в рамките на ЕС;

102.  Приканва Комисията да осигури достъп до основна разплащателна сметка, на разумна цена, за всички граждани на ЕС, за да се увеличи мобилността;

103.  Приветства предложението на Комисията за улесняване на достъпа до трансгранично здравно обслужване; настоятелно призовава Комисията и държавите членки да гарантират бързо и ефективно прилагане на Директива 2011/24/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011 г. за упражняване на правата на пациентите при трансгранично здравно обслужване, вземайки надлежно предвид принципите на универсалност, достъп до висококачествено обслужване, справедливост и солидарност; призовава Комисията и държавите членки в допълнение да продължат да работят за постигане на целта за широко разгръщане до 2020 г. на телемедицината и на услугите на електронното здравеопазване; освен това, подкрепя пилотните проекти, насочени към предоставяне на сигурен онлайн достъп на гражданите на ЕС до техните медицински данни и към осигуряване на оперативна съвместимост на досиетата на пациентите, като по този начин се осигурява приемственост на грижите за пациентите;

104.  Призовава Комисията да представи законодателно предложение относно прегледите за проверка на техническата изправност на моторните превозни средства, с цел намаляване на административните тежести за гражданите и промишлеността, като същевременно се гарантира динамичното развитие на методите и съдържанието на прегледите, като едновременно с това бъде гарантирана възможно най-висока степен на безопасност по пътищата;

105.  Призовава при прехвърлянето на превозно средство от една държава в друга да бъдат взаимно признавани техническите прегледи между държавите членки въз основа на общи определения и съпоставими стандарти за извършване на прегледи; предлага създаването на европейска база данни за централизирано съхранение на техническите данни на всички превозни средства, която да позволи съпоставимост в цяла Европа и да улесни трансграничната регистрация на превозни средства; призовава държавите членки да сведат до минимум финансовите разходи за гражданите при регистрация на превозно средство в друга държава членка, като ненужните разходи се избягват чрез прилагане на общ подход;

106.  Призовава Комисията и държавите членки да гарантират по-строго прилагане на оперативната съвместимост между националните услуги, продукти и системи за транспорт и мобилност, например на тези, при които се прилагат правилата на ЕС по отношение на системите за пътни такси, или Европейската система за управление на железопътното движение (ERTMS), заедно с интегрирани на европейско равнище информация, ценообразуване и издаване на билети в областта на обществената и интермодалната мобилност;

107.  Настоятелно призовава Комисията да улесни достъпа до механизмите за микрофинансиране за създаване и развитие на малки предприятия, особено за онези, които възнамеряват да извършват трансгранични операции;

108.  Призовава държавите членки и Комисията да улеснят възможностите за инвестиции за иновативни стартиращи предприятия, като премахнат пречките, които затрудняват появата на общ за ЕС пазар на рисков капитал;

109.  Призовава държавите членки да използват съществуващите структури и създаването на обслужване на едно гише, за да опростят и улеснят достъпа до информация, която дава възможност на малките и средните предприятия да кандидатстват за европейско, национално и местно финансиране, като се има предвид, че обслужването на едно гише има по-голяма добавена стойност, когато се създава за сметка на съществуваща администрация, като по този начин не води до допълнителна тежест за данъкоплатците; подчертава значението на „центровете за обслужване на едно гише“ в качеството им на основни изходни точки, които да привличат и осигуряват частни инвестиции в областта на научните изследвания и енергетиката, и призовава Комисията да засили мерките за по-нататъшно опростяване и прозрачност на европейските, националните и местните финансови рамки; настоятелно призовава държавите членки да улеснят достъпа до средства за малките и средните предприятия чрез опростяване на правилата за подаване на данни и да насърчат информационните онлайн регистри за сертификати и други съпътстващи документи;

110.  Призовава държавите членки и Комисията да осигурят споразумения, които да предоставят възможност на малките и средните предприятия да осъществяват дейност навсякъде в ЕС и да предлагат на пазара своите идеи, като им дават по-добър достъп до пазарите и намаляват бюрокрацията;

111.  Призовава Комисията да представи законодателно предложение с цел по-добра защита на пътниците при обявяване на несъстоятелност от страна на авиокомпании, например чрез въвеждане на задължително застраховане за авиокомпании или създаването на гаранционен фонд;

112.  Отбелязва, че за пътниците все още е трудно да резервират и закупуват билети за мултимодални пътувания в рамките на ЕС, и призовава Комисията, държавите членки и предприятията от транспортния сектор да предприемат действия за въвеждането на интегрирана, мултимодална система за издаване на билети;

113.  Призовава Комисията да внесе предложение относно правата на пътниците при използването на повече от един вид транспорт, за да може законодателството да бъде в съответствие с развиващите се мултимодални схеми за мобилност.

114.  Призовава Комисията да преработи информационната система за вътрешния пазар, разширявайки нейния обхват на действие и подобрявайки функционирането на административното сътрудничество, и да преосмисли програмата SOLVIT, предоставяйки ù нова рамка и подходящи средства, и по-специално човешки ресурси, за да гарантира, че всички центрове ще разполагат с опитен и достатъчно многоброен персонал, за да могат да обработват постъпилите при тях запитвания по напълно задоволителен начин;

115.  Отново призовава държавите членки да усъвършенстват езиковото обучение от най-ранна детска възраст, да въведат система за признаване на формалното и неформалното образование, включително ученето през целия живот, и на уменията, придобити в друга държава членка, и да осигуряват по-добра координация с нуждите на пазара на труда, за да се създаде бъдеща работна сила със съпоставими квалификации, която носи ползи за общия пазар на труда в ЕС и спомага за повишаване на равнището на производителност; изтъква, също така, необходимостта от продължаване на усилията за установяване на съответствия между националните квалификационни системи чрез Европейската квалификационна рамка;

116.  Изразява становище, че образователните институции следва да посочват в приложение към издаваните от тях дипломи как техните национални дипломи могат да бъдат сравнявани и оценявани спрямо дипломите, издавани в другите държави членки, и особено в съседните страни;

117.  Изтъква успеха на процедурата за автоматично признаване, възприета в Директива 2005/36/ЕО относно признаването на професионалните квалификации, и призовава да се направи оценка на възможността обхватът й да бъде разширен по отношение на повече професии;

118.  Призовава държавите членки да предприемат необходимите действия, за да получат достъп до структурните фондове и до Кохезионния фонд и да използват получените средства за програми, свързани с професионалното обучение, така че да се гарантира допълнителна подкрепа за МСП;

119.  Посочва положителните резултати, получени в някои държави членки, където изискванията за енергоспестяване, въведени за енергийните предприятия, доведоха до редица благоприятни резултати, в това число по-широко разпространение на използването на интелигентни електромери в полза на потребителите;

120.  Приканва Комисията да оцени възможностите за прилагане на европейска програма за обмен на длъжностни лица и други служители от регионалните и местните органи;

o
o   o

121.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на Комисията.

(1) OВ C 187 E, 27.7.2008 г., стр. 80.
(2) ОВ L 176, 7.7.2009 г., стр. 17.
(3) ОВ С 161 Е, 31.5.2011 г., стр. 84.
(4) ОВ C 349 E, 22.12.2010 г., стр. 25
(5) ОВ С 8 Е, 14.01.2010 г., стр. 7.
(6) Насоки за достъпност на уебсъдържанието (WCAG) 2.0. http://www.w3.org/TR/WCAG20/.
(7) Вж. http://www.un.org/disabilities/convention/conventionfull.shtml.
(8) CHAP ‐ Регистрация на жалби и запитвания; „ПИЛОТ ЕС“ ‐ решаване на проблеми с държавите членки; NIF ‐ База данни за нарушения
(9) Законодателна резолюция на Европейския парламент от 14 февруари 2012 г. (Приети текстове, P7_TA(2012)0033.
(10) COM(2010)0747.

Правна информация - Политика за поверителност