Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2012/2044(INI)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0310/2012

Předložené texty :

A7-0310/2012

Rozpravy :

PV 25/10/2012 - 11
CRE 25/10/2012 - 11

Hlasování :

PV 25/10/2012 - 14.7
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2012)0395

Přijaté texty
PDF 392kWORD 147k
Čtvrtek, 25. října 2012 - Štrasburk
Dvacet nejdůležitějších připomínek evropských občanů a podniků k fungování jednotného trhu
P7_TA(2012)0395A7-0310/2012

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 25. října 2012 k dvaceti nejdůležitějším připomínkám evropských občanů a podniků k fungování jednotného trhu (2012/2044(INI))

Evropský parlament,

  s ohledem na pracovní dokument Komise nazvaný „Jednotný trh očima občanů: 20 nejdůležitějších připomínek evropských občanů a podniků k fungování jednotného trhu“ (SEC(2011)1003),

  s ohledem na sdělení Komise nazvané „Akt o jednotném trhu – dvanáct nástrojů k podnícení hospodářského růstu a posílení důvěry: společně pro nový růst“ (COM(2011)0206),

  s ohledem na sdělení Komise nazvané „Na cestě k Aktu o jednotném trhu. Pro vysoce konkurenceschopné sociálně tržní hospodářství – 50 návrhů pro lepší společnou práci, podnikání a obchod“ (COM(2010)0608),

  s ohledem na sdělení Komise nazvané „Evropa 2020 – strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění“ (COM(2010)2020),

  s ohledem na sdělení Komise nazvané „Jednotný trh pro Evropu v 21. století“ (COM(2007)0724) a na doprovodný pracovní dokument nazvaný „Jednotný trh: přezkum dosažených výsledků“ (SEC(2007)1521),

  s ohledem na své usnesení ze dne 4. září 2007 o přezkumu jednotného trhu(1) a na pracovní dokument útvarů Komise nazvaný „Přezkum jednotného trhu: rok poté“ (SEC(2008)3064),

  s ohledem na sdělení Komise nazvané „Inteligentní regulace v Evropské unii“ (COM(2010)0543),

  s ohledem na 27. výroční zprávu Komise o uplatňování právních předpisů EU (2009) (COM(2010)0538) a také na doprovodný pracovní dokument nazvaný „Stav v různých odvětvích“ (SEC(2010)1143),

  s ohledem na sdělení Komise nazvané „Evropa přinášející výsledky – uplatňování práva Společenství“ (COM(2007)0502),

  s ohledem na doporučení Komise ze dne 29. června 2009 o opatřeních ke zlepšení fungování jednotného trhu(2),

  s ohledem na závěry ze zasedání Rady ze dne 10. prosince 2010 o aktu o jednotném trhu,

  s ohledem na zprávu profesora Maria Montiho pro Komisi o revitalizaci jednotného trhu,

  s ohledem na své usnesení ze dne 20. května 2010 o vytvoření jednotného trhu pro spotřebitele a občany(3),

  s ohledem na hodnotící zprávu o vnitřním trhu č. 21 (2010) a na svá usnesení ze dne 9. března 2010(4) a 23. září 2008(5) o hodnotící zprávě o vnitřním trhu,

  s ohledem na články 258 a 260 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU),

  s ohledem na články 7, 10 a 15 Smlouvy o fungování Evropské unie,

  s ohledem na článek 48 jednacího řádu,

  s ohledem na zprávu Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů a na stanoviska Hospodářského a měnového výboru, Výboru pro zaměstnanost a sociální věci, Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku, Výboru pro dopravu a cestovní ruch,Výboru pro právní záležitosti a Petičního výboru (A7-0310/2012),

A.  vzhledem k tomu, že dokument nazvaný „Jednotný trh očima občanů: 20 nejdůležitějších připomínek evropských občanů a podniků k fungování jednotného trhu“ potvrzuje, že co se jednotného trhu týče, stále ještě existují rozpory mezi očekáváními a skutečností;

B.  vzhledem k tomu, že doposud existuje příliš překážek, které evropským občanům brání plně využívat výhody existence jednotného trhu, a tím brání rozvoji pocitu příslušnosti ke stejnému společenství; vzhledem k tomu, že je naléhavě nutné vyřešit tyto obtíže, aby mohli evropští občané plně využívat své právo na volný pohyb a výhody vyplývajících z členství v Evropské unii;

C.  vzhledem k tomu, že překonání překážek a nový impuls pro jednotný trh jsou v současném kontextu hospodářské, finanční a sociální krize postihující Evropu mimořádně důležité, protože přispívají k inovacím, růstu, podpoře konkurenceschopnosti, tvorbě pracovních míst a rovněž ke zvýšení důvěry na trzích; vzhledem k tomu, že prohloubení jednotného trhu bude přínosem pro všechny evropské občany, a napomůže tak územní, hospodářské a sociální soudržnosti Unie;

D.  vzhledem k tomu, že jednotný trh je zásadním faktorem pro dosažení cílů strategie Evropa 2020, jakož i cílů udržitelného a inteligentního rozvoje podporujícího začlenění; vzhledem k tomu, že nové paradigma politického myšlení o otázce nového impulsu pro jednotný trh by se mělo zaměřit na občany, spotřebitele a – obzvláště – MSP;

E.  vzhledem k tomu, že evropští občané narážejí na různé obtíže a složité a diskriminační požadavky ukládané bankovními institucemi při zakládání účtů, což má za následek, že 30 milionů evropských občanů nemá bankovní účet, a představuje tak překážku pro mobilitu; vzhledem k tomu, že podle údajů Eurobarometru se 29 % spotřebitelů setkává s problémy při porovnávání nabídek běžných účtů, a není proto schopno vybrat si druh účtu, který nejlépe vyhovuje jejich potřebám;

F.  vzhledem k tomu, že přibližně 30 % evropských občanů si není vědomo, že má právo na lékařskou péči v zahraničí a na její proplacení;

G.  vzhledem k tomu, že svobodný pohyb zboží je jedním ze základních kamenů EU a že Unie zavedla jednotný systém schvalování typu motorových vozidel a harmonizované osvědčení o registraci; vzhledem tedy k tomu, že koupit si vozidlo v jiném členském státě nebo je do jiného členského státu převést je nyní mnohem snazší; vzhledem k tomu, že evropští občané, kteří se usídlí v jiném členském státě, do kterého si chtějí převézt své auto, narážejí na nákladné a složité postupy a jsou od nich vyžadovány dokumenty, které v jejich zemi neexistují, a rovněž uhrazení dodatečných daní; vzhledem k tomu, že evropští občané, kteří si hodlají zakoupit automobil v jiném členském státě, čelí obdobným obtížím a že na Parlament se se svými stížnostmi obrací mnoho občanů, kteří se setkávají s příliš složitými administrativními postupy, zejména pokud jde o opětovnou registraci jejich vozidla v případě stěhování do jiného členského státu a o související dodatečné náklady; vzhledem k tomu, že Unie a členské státy musí současně zajistit, aby nedocházelo k nové registraci kradených vozidel s padělanými osvědčeními o registraci;

H.  vzhledem k tomu, že předpisy EU o právech cestujících občanům poskytují základní úroveň ochrany, a usnadňují tak mobilitu a sociální začleňování; vzhledem k tomu, že tyto předpisy pomáhají vytvářet rovné podmínky pro dopravní podniky, a to jak v rámci jednotlivých způsobů dopravy, tak i mezi nimi; vzhledem k tomu, že právní rámec EU na ochranu práv cestujících musí zaručovat základní úroveň ochrany spotřebitelů, která odolá vývoji komerčních praktik, jako jsou dodatečné poplatky, a pokryje i případy úpadku nebo platební neschopnosti leteckých společností; vzhledem k tomu, že Unie by měla reagovat na nové multimodální vzorce mobility;

I.  vzhledem k tomu, že odstranění regulačních a fyzických překážek zavádění jednotného evropského železničního prostoru, zejména v oblasti nákladní dopravy, by podpořilo hospodářský růst uvnitř jednotného trhu;

J.  vzhledem k tomu, že 62 % evropských spotřebitelů by si přálo změnit dodavatele energií a přejít na výhodnější sazbu, ale jejich možnost volby je omezena nedostatkem jednoznačných a porovnatelných informací a překážkami, jež jim brání v ukončení stávajících smluv na dodávky energií; vzhledem k tomu, že by tato změna představovala úsporu ve výši 100 EUR na každého zákazníka, tj. 13 miliard EUR v celé Evropě;

K.  vzhledem k tomu, že prohlubování jednotného trhu v oblasti mobilní telekomunikace, zejména pokud jde o roaming, by evropští občané velmi uvítali;

L.  vzhledem k tomu, že 26 % evropských spotřebitelů již někdy zažilo problémy s poskytováním internetových služeb; vzhledem k tomu, že přestoupení od jednoho poskytovatele internetových služeb k jinému je složitý a nákladný proces a že spotřebitelé se často potýkají s nízkou kvalitou služeb a nerovnoměrným vymáháním vnitrostátních právních předpisů;

M.  vzhledem k tomu, že nedostatek informací o právech spotřebitelů, nesprávné provádění právních předpisů a potíže při řešení sporů při přeshraničních nákupech vedou k nedůvěře spotřebitelů vůči internetovým nákupům, což má za následek, že v EU neexistuje skutečný internetový trh ve službách občanů a podniků; vzhledem k tomu, že podle údajů evropských spotřebitelských center (ESC) jsou internetové nákupy zdrojem většiny stížností spotřebitelů (59 %);

N.  vzhledem k tomu, že se podniky i nadále setkávají s obtížemi při přístupu na trh veřejných zakázek v jiných členských státech, bez ohledu na to, zda vystupují jako přímá smluvní strana nebo jako subdodavatel, a to zejména z důvodu jiné vnitrostátní praxe na trhu veřejných zakázek, složitých administrativních požadavků v určitých členských státech a existujících jazykových překážek;

O.  vzhledem k tomu, že za stávající hospodářské situace je obzvláště důležité zlepšit přístup MSP k financování, a to jak kvůli jejich vlastnímu přežití a rozvoji, tak obecněji pro posílení podnikatelského ducha a rozvoje v Evropě;

P.  vzhledem k tomu, že je nutné věnovat zvláštní pozornost potřebám osob se zdravotním postižením, aby mohly maximálně využívat jednotný trh, a přijmout opatření s cílem zajistit, aby byl nový elektronický obsah zcela přístupný zdravotně postiženým osobám v souladu s pokyny pro přístupnost internetového obsahu(6) a s Úmluvou OSN o právech osob se zdravotním postižením(7), které vymezují povinnosti v oblasti dostupnosti;

I.Úvod

1.  vítá předložení pracovního dokumentu Komise nazvaného „Jednotný trh očima občanů: 20 nejdůležitějších připomínek evropských občanů a podniků k fungování jednotného trhu“, který následoval po usnesení Evropského parlamentu ze dne 20. května 2010 o vytvoření jednotného trhu pro spotřebitele a občany;

2.  blahopřeje Komisi k této přínosné iniciativě, která se zabývá problémy a obavami občanů a podniků při uplatňování práv, jež jim přiznává Evropská unie; domnívá se nicméně, že tento pracovní dokument se touto otázkou mohl zabývat podrobněji;

3.  je přesvědčen, že pro zajištění hospodářského a sociálního blahobytu občanů EU je nezbytné dokončit vnitřní trh; vyzývá Komisi, aby předložila konkrétní a proveditelné návrhy k řešení otázek, které byly identifikovány jakožto 20 nejdůležitějších připomínek evropských občanů;

4.  je přesvědčen, že v současném období závažné finanční krize by EU měla usilovněji odstraňovat překážky bránící hladkému fungování jednotného trhu, zejména v oblastech, které mohou představovat impuls pro udržitelný růst, např. přeshraničního obchodu a podnikatelských aktivit, poskytování služeb, mobility, přístupu k financování či finanční gramotnosti;

5.  uznává, že větší mobilita kvalifikované pracovní síly může přispět ke zvýšení konkurenceschopnosti Evropy; je přesvědčen, že za tímto účelem je nezbytné přijmout moderní rámec pro uznávání odborných kvalifikací, a to za použití varovného mechanismu v rámci systému pro výměnu informací o vnitřním trhu (IMI);

6.  vítá zavedení evropského profesního průkazu s podporou systému pro výměnu informací o vnitřním trhu, podle něhož jsou posuzována kritéria pro tyto průkazy, s cílem usnadnit správní postupy a dobrovolnou přeshraniční mobilitu v EU; kromě toho se domnívá, že IMI umožní dosáhnout rychlejší spolupráce mezi členským státem původu a hostitelským státem s cílem řešit přetrvávající roztříštěnost trhu práce v EU;

7.  zdůrazňuje, že mobilita pracovníků směřujících do jiného členského státu musí být dobrovolné povahy a musí být vždy spojena s plným dodržováním pracovních práv;

8.  vyjadřuje obavu z nástupu podvodných agentur zprostředkovávajících zaměstnání, které vykořisťují pracovní sílu v celé EU, čímž ohrožují řádné fungování volného pohybu pracovníků, a vyzývá Komisi a Radu, aby vypracovaly akční plán pro řešení této otázky, například prostřednictvím užší spolupráce mezi vnitrostátními inspektoráty práce;

9.  zdůrazňuje, že je naléhavě třeba zlepšit informovanost občanů o daňových systémech v EU a zmírnit daňové překážky pro přeshraniční pracovníky a zaměstnavatele v zájmu jejich větší mobility a podpory přeshraničních podnikatelských iniciativ a že je současně třeba odstraňovat příležitosti pro daňové úniky a daňové podvody;

10.  zdůrazňuje proto, že je zapotřebí vypracovat sociálně ospravedlnitelnou fiskální politiku, která bude zajišťovat přerozdělování prostředků tak, aby byl podpořen růst, a která bude schopna řešit vážné problémy související s daňovou soutěží, účinným dohledem, zdaněním offshore společností a vymýcením daňových rájů vzkvétajících v EU;

11.  vyzývá Komisi, aby posílila programy přispívající k posílení podnikatelského ducha, internacionalizace a konkurenceschopnosti evropských MSP, které jsou páteří evropského hospodářství;

12.  vyzývá Komisi, aby MSP vybízela k zaměstnávání mladých lidí a aby posílila programy mobility, které mladé lidi podporují ve zdokonalování vlastních schopností, a tím je činí lépe zaměstnavatelnými a schopnějšími vstoupit na pracovní trh;

13.  vítá další legislativní iniciativy, jež jsou zaměřeny na vytvoření plně integrovaného jednotného trhu s cílem posílit hospodářskou soutěž a efektivitu a poskytnout evropským spotřebitelům širší výběr zboží a služeb;

14.  zdůrazňuje úlohu internetu při zvyšování účinnosti podniků a rychle rostoucí roli elektronického obchodu při vzniku nových trhů a příležitostí pro podniky a při dosahování hospodářského růstu; zdůrazňuje, že je třeba zajistit plnou akceschopnost mechanismů alternativního řešení sporů a řešení sporů on-line, čímž se na digitálním trhu posílí důvěra spotřebitelů a podniků; vyzývá ke zjednodušení systémů udílení licencí, k vytvoření účinného rámce ochrany autorských práv a k přijetí opatření zaměřených na předcházení padělání výrobků a značek;

15.  připomíná, že článek 197 SFEU stanoví, že politika Unie v oblasti energetiky má být vedena v duchu solidarity mezi členskými státy; zdůrazňuje, že dokončení vnitřního trhu s energií by mělo brát ohled na strukturální socioekonomické rozdíly mezi evropskými regiony a nemělo by pro členské státy vytvářet další zátěž;

16.  konstatuje, že Unie v roce 2011 přijala právní předpis o právech cestujících v autobusové a autokarové dopravě, takže nyní již existuje komplexní a integrovaná právní úprava stanovující základní práva cestujících v Unii, která se vztahuje na všechny způsoby dopravy;

17.  domnívá se, že hlavním cílem bankovního sektoru EU by mělo být poskytování kapitálu reálné ekonomice, což je jedním z předpokladů rozvoje jednotného trhu založeného na znalostech, který by podporoval růst, hospodářskou soutěž a tvorbu pracovních míst;

18.  vítá reformu systému zadávání veřejných zakázek navrhovanou Komisí a domnívá se, že stanovení společných zásad na úrovni EU spolu s pružnými, jednoznačnými a jednoduchými pravidly pro zadávání veřejných zakázek by podnikům, a především MSP, umožnilo lépe využívat příležitosti, jež jim přeshraniční veřejné zakázky nabízí; zdůrazňuje, že je nezbytné vytvořit celounijní elektronický systém zadávání veřejných zakázek, který by zajistil větší transparentnost a konkurenceschopnost a umožnil efektivnější nakládání s veřejnými prostředky;

19.  s politováním konstatuje, že legislativní návrh, jehož cílem bylo zajistit plnou dostupnost internetových stránek veřejného sektoru do roku 2015, byl odložen; vítá plán digitálního začleňování a vyzývá k uplatňování iniciativy pro dostupnost internetu (Web Accessibility Initiative, WAI) a zavedení pokynů pro přístupnost internetového obsahu (Web Content Accessibility Guidelines, WCAG) na portálech elektronické veřejné správy;

20.  upozorňuje na to, že je důležité vyvinout evropské normy, což je naprosto nezbytné jak pro vytvoření jednotného trhu, tak pro zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti EU; vyzývá Komisi, aby zajistila snazší dostupnost evropských norem pro malé a střední podniky a mikropodniky;

21.  poukazuje na to, že rozdíly v pravidlech pro elektronické podpisy v jednotlivých členských státech zůstávají hlavní překážkou řádného fungování jednotného trhu v EU, zejména v oblasti poskytování služeb; domnívá se, že je nezbytné zavést v celé EU jednotný systém pro uznávání elektronických podpisů;

22.  zdůrazňuje, že pro široké přijetí elektronické fakturace je důležité zajistit právní jistotu, jasné technické prostředí a otevřená a navzájem kompatibilní řešení, která budou vycházet z právních požadavků, obchodních procesů a společných technických norem;

23.  zdůrazňuje, že všichni občané EU, kteří ještě nemají otevřený bankovní účet v členském státě, v němž o účet požádali, by měli mít přístup k základním bankovním službám; v této souvislosti se domnívá, že základní bankovní služby usnadňují spotřebitelům s nízkými příjmy přístup k základním platebním nástrojům k ukládání, převodu a výběru hotovosti na jednotném trhu, zejména v případě přeshraničního pohybu osob; vyzývá tudíž Komisi, aby předložila legislativní návrh na zavedení postupů pro otevírání bankovních účtů na celém území Unie, které budou vstřícné ke spotřebitelům;

24.  je znepokojen tím, že občané EU, kteří v zahraničí dědí, pobývají v důchodu nebo do zahraničí převedou kapitál, jsou často zdaněni dvakrát; požaduje, aby se rozhodněji usilovalo o nápravu této situace; vyjadřuje politování nad tím, že Komise pouze vypracovala návrh doporučení týkající se dědické daně;

25.  opakuje svou výzvu Komisi, aby posoudila odlišná pravidla pro penzijní fondy a potřebu zlepšit přenositelnost důchodů, zejména zaměstnaneckého důchodového pojištění, v případě, že pracovníci změní zaměstnavatele a přestěhují se z jednoho členského státu do druhého; naléhavě žádá, aby byla provedena revize směrnice o penzijních fondech;

26.  zdůrazňuje, že evropské instituce a členské státy musí zvýšit své úsilí o zajištění spravedlivějšího, lépe fungujícího, konkurenceschopnějšího a účinnějšího jednotného trhu;

II.Řízení a správa

27.  zdůrazňuje potřebu vyvinout holistický přístup k jednotnému trhu zaměřený na nalezení praktických a užitečných řešení pro občany, spotřebitele a malé a střední podniky, aby mohli plně těžit ze svých výhod, a zároveň nezpůsobit nadměrnou regulaci;

28.  znovu potvrzuje nutnost posílit spolupráci a součinnost mezi Parlamentem, Radou, Komisí a členskými státy takovým způsobem, aby občané vnímali své zapojení do hlavních projektů a každodenní činnosti EU a aby byly kroky EU – budou-li považovány za nezbytné – cílené a přínosné; zdůrazňuje, že dialog s občanskou společností je zásadní pro obnovení důvěry v jednotný trh;

29.  uznává, že pro dobře fungující vnitřní trh je rovněž důležité chránit sociální práva, a připomíná doporučení profesora Montiho v jeho zprávě pro Komisi, kde uvádí, že „sociálnímu rozměru vnitřního trhu by měla být věnována větší pozornost, přičemž by měl být dodržen závazek provést skutečné “analýzy sociálních dopadů„ založené na vytvoření inteligentnějších metod a aktualizovaných statistických informacích“;

30.  naléhavě vyzývá členské státy, aby modernizovaly veřejnou správu, zjednodušily regulační rámec a pobízely k používání elektronických aplikací, jako je např. elektronická veřejná správa (e-government);

31.  vyzývá členské státy k výměně osvědčených postupů, aby se docílilo jednotného provádění evropských právních předpisů;

32.  přijímá s uspokojením rozhodnutí Komise zdokonalit své databáze pro řešení případů vztahujících se k uplatňování práva EU(8);

33.  vyzývá Komisi, aby rozvíjela portál „Vaše Evropa“ a přeměnila jej ve skutečné internetové „jednotné kontaktní místo“, které bude občanům a podnikům poskytovat informace o jednotném trhu; vyzývá členské státy, aby co nejrychleji doplnily v současné době chybějící vnitrostátní údaje na portálu „Vaše Evropa“, aby uvedly více odkazů na vlastní portály státní veřejné správy související s různými rubrikami těchto internetových stránek a rovněž aby umístily odkazy na portál „Vaše Evropa“ na portály příslušných místních i celostátních správních orgánů s cílem usnadnit občanům přístup;

34.  zdůrazňuje užitečnost portálu „Vaše Evropa – poradenství“, který občanům umožňuje bezplatný přístup k individuálně uzpůsobeným informacím; žádá Komisi a členské státy, aby usilovaly o výrazné rozšíření povědomí o telefonickém nástroji „Europe direct“ mezi občany;

35.  vítá pozitivní úlohu sítě SOLVIT, portálu „Vaše Evropa – poradenství“, Evropské podnikové sítě, evropských spotřebitelských center, kontaktního centra „Europe Direct“ a Evropské služby zaměstnanosti při poskytování informací a pomoci občanům, spotřebitelům a podnikatelům na vnitřním trhu; vyzývá Komisi, aby nalezla způsob, jak zlepšit koordinaci těchto služeb a vyvarovat se překrývání činností a zdvojování zdrojů;

36.  vyzývá Komisi, aby prostřednictvím svých zastoupení v jednotlivých členských státech vyvinula maximální úsilí o vytvoření jednotného kontaktního místa pro občany a spotřebitele; domnívá se, že tato kontaktní místa by měla svou činnost vykonávat v úzké spolupráci s informačními kancelářemi Evropského parlamentu, aby bylo zajištěno komplexní jednotné kontaktní místo pro každého občana; domnívá se, že vytvoření takového kontaktního místa v každém členském státě by skutečně napomohlo dosažení přístupnějšího vnitřního trhu, přičemž by tato kontaktní místa poskytovala efektivnější, uživatelsky vstřícnou službu, která by nebyla zaměřena pouze na podávání informací, ale snažila by se veřejnost srozumitelně seznamovat s tím, jaké konkrétní možnosti nabízí vnitřní trh; domnívá se, že by to napomohlo předcházet případům, kdy se běžný občan, spotřebitel či podnik dostane do situace zmatku;

37.  vyzývá Komisi, aby ve strategii rozšíření systému pro výměnu informací o vnitřním trhu analyzovala zapojení místních a regionálních úřadů; vyzývá členské státy, aby posílily informovanost svých orgánů veřejné služby o jejich povinnostech při používání systému IMI a aby zajistily, že se jejich úředníkům dostane odpovídajícího proškolení;

38.  zdůrazňuje, že obavy občanů ohledně fungování jednotného trhu jsou důsledkem tří nedostatků, a to nedostatku informací, nedostatečného uplatňování a mezer v právních předpisech; shledává, že aby mohlo být fungování jednotného trhu optimalizováno, je nutno zahájit současně kroky k odstranění uvedených tří nedostatků;

39.  zdůrazňuje význam malých a středních podniků pro evropské hospodářství a vyzývá Komisi, aby společně s členskými státy zdokonalila test dopadů na malé a střední podniky tak, aby bylo zajištěno jeho důsledné a soustavné využívání ve všech souvisejících oblastech politiky a jeho začlenění do celkového hodnocení návrhů, s cílem odstranit základní překážky, omezit byrokracii a administrativní zátěž, které brání rozvoji malých a středních podniků, pokud jde o to, přispět k prostředí, které bude pro podniky příznivější a bude podporovat podnikání, inovace, investice, růst a vytváření pracovních míst; vyzývá Komisi, aby provedla revizi všech směrnic a nařízení, které mají negativní dopad na malé a střední podniky, a aby do června roku 2013 předložila zprávu obsahující doporučení;

40.  připomíná rozhodnutí Parlamentu, jímž vyzývá všechny své parlamentní výbory k uplatňování zásad testování dopadů na malé a střední podniky na legislativní zprávy, pokud o nich hlasoval příslušný výbor a pokud jsou předkládány ke schválení plénu, a zdůrazňuje, že toto rozhodnutí je třeba provést rychle;

41.  domnívá se, že řádné dodržování zásady „zelenou malým a středním podnikům“ zajistí, aby budoucí právní předpisy nepřinášely další potíže a problémy občanům a podnikům, kteří jsou účastníky jednotného trhu;

42.  zdůrazňuje, že Komise by se měla více soustředit na dopady nařízení a směrnic týkajících se průmyslu, malých a středních podniků a mikropodniků s cíli v oblasti zlepšování právní úpravy; zdůrazňuje zejména potřebu, aby program snižování administrativní zátěže pokračoval i po roce 2012, a to s ambicióznější a širší působností, a aby bylo zavedeno vyrovnávání regulační zátěže;

43.  vyzývá Komisi, aby posílila svůj závazek a ještě před zahájením práce na návrzích posoudila, zda existuje skutečná přidaná hodnota opatření na úrovni EU;

44.  vítá, že Komise ohlásila program snižování finanční zátěže pro malé a střední podniky, který předpokládá, že mikropodniky budou vyňaty z působnosti zatěžujících pravidel, nebude-li výslovně podána žádost o jejich začlenění;

III.Informační a komunikační činnosti

45.  zdůrazňuje, že existuje nedostatek informací o jednotném trhu, což často vede k tomu, že občané a podniky neznají svá práva a povinnosti nebo jim nerozumí, a nevědí, jak získat potřebné odpovědi nebo pomoc; zdůrazňuje, že je zapotřebí vypracovat informační materiály, které zohlední zvláštní potřeby zranitelných skupin spotřebitelů;

46.  zdůrazňuje, že je rovněž důležité, aby občané měli možnost vyjádřit své obavy ohledně vnitřního trhu a vyslovit svá doporučení tak, aby byl jejich hlas lépe slyšet jak u Evropské komise, tak u Parlamentu;

47.  vyzývá Komisi, aby využila všech technických zdrojů, které má k dispozici, a zahájila dialog s občany o jednotném trhu tím, že povede na 20 hlavních aspektů zaměřené interaktivní informační kampaně, které občany a podniky zpraví o výhodách jednotného trhu, praktických a konkrétních řešeních jejich každodenních problémů a jejich právech, a vybídne je k účasti na vytvoření konkurenceschopného, spravedlivého a vyváženého trhu, přičemž zvláštní pozornost bude věnována podpoře jednotných kontaktních míst;

48.  vítá činnost jednotných kontaktních míst, která usnadňují přístup k informacím o provozování podnikání v členských státech, přičemž v jednom vnitrostátním kontaktním místě lze získat souhrnné informace o veškerých formalitách a správních požadavcích potřebných pro založení podniku v jiné zemi či pro rozšíření podnikání do jiné země;

49.  vyzývá Komisi a členské státy, aby vyvinuly maximální úsilí při navrhování užitečných komunikačních strategií a informačních mechanismů, pokud jde o využívání sociálních práv a výhod občanů v celé EU;

50.  zdůrazňuje význam zapojení místních a regionálních úřadů i organizací a rovněž občanské společnosti do informačních kampaní, přičemž bude zvláštní pozornost věnována informačním kampaním ve školách a na univerzitách, aby byla nová generace zapojena a připravena k aktivnějšímu evropskému občanství;

51.  je přesvědčen o tom, že důvěra spotřebitelů v dobře fungující trh s finančními službami dlouhodobě podporuje finanční stabilitu, růst, výkonnost a inovace; zdůrazňuje proto, že je nutné spotřebitelům zajistit lepší přístup k informacím a nezávislému poradenství v této oblasti a zabránit střetům zájmů;

52.  zdůrazňuje skutečnost, že mezi účty za energii existují v závislosti na dodavateli značné rozdíly, pokud jde o množství a kvalitu informací, které jsou evropským spotřebitelům energie poskytovány; zdůrazňuje, že je nezbytné poskytovat spotřebitelům včasné a odpovídající informace o spotřebě a cenách, aby si mohli dodavatele energie zvolit podle svého uvážení;

53.  podporuje vytvoření společné metodologie a jednotného, přehledného a snadno použitelného formátu pro účty za energie, obsahujícího minimum informací, které má dodavatel při vystavování účtu uvádět, díky němuž spotřebitelé snadno porozumí obsahu účtu za energii kdekoli v EU, a budou tak moci energii využívat hospodárnějším a efektivnějším způsobem;

54.  naléhavě vyzývá členské státy, aby vnitrostátním regulačním orgánům poskytly pravomoci a zdroje nezbytné k plnění jejich povinností, mezi něž patří monitorování a řádné řešení stížností spotřebitelů; žádá Komisi a Agenturu pro spolupráci energetických regulačních orgánů (ACER), aby navrhly doporučení, jak by bylo možné posílit pravomoci vnitrostátních regulačních orgánů v oblasti dohledu; vyzývá Komisi, aby podporovala zlepšení koordinace a výměny osvědčených postupů mezi vnitrostátními regulačními orgány a příslušnými vnitrostátními a evropskými orgány;

55.  vyzývá Komisi, aby společně s členskými státy vyvinula skutečný jednotný, řádně fungující a konkurenceschopný digitální trh pro služby evropským spotřebitelům a podnikům, zejména malým a středním; připomíná, že existence skutečného jednotného evropského digitálního trhu přinese v sociální a hospodářské oblasti výhody, z nichž budou mít prospěch jak evropští spotřebitelé obecně, tak zejména obyvatelé izolovaných a hůře dostupných regionů, a rovněž osoby se zdravotním postižením, stejně jako podniky v EU, zejména malé a střední, které tak získají přístup k novým trhům;

56.  zdůrazňuje, že pro vytvoření skutečného jednotného evropského digitálního trhu je potřeba posílit důvěru a bezpečnost spotřebitelů, a to tak, že bude zajištěna ochrana osobních údajů spotřebitelů a spolehlivost elektronického podpisu a posílí se mechanismy řešení sporů a důvěra v používané způsoby plateb a jejich zabezpečení;

57.  připomíná, že je nutné vyplnit stávající mezery v právní úpravě v oblasti smluv a přijmout účinné nástroje pro odstranění překážek souvisejících s rozdíly ve smluvním právu, jež jsou příčinou obchodních překážek, dodatečných transakčních nákladů a právní nejistoty pro podniky, což spotřebitele vede k nedůvěře v jednotný trh;

58.  vyzývá Komisi a členské státy, aby přijaly náležitá opatření k zajištění plné informovanosti všech občanů o jejich právech vyplývajících z evropského průkazu zdravotního pojištění a o finančních povinnostech při využívání zdravotnických služeb a zdravotní péče v jiných členských státech; zdůrazňuje, že tyto informace musí být snadno dostupné a srozumitelné, a to i v elektronické podobě, a přístupné občanům se zdravotním postižením;

59.  vyzývá Komisi, aby zajistila, že všichni občané mající nárok na evropský průkaz zdravotního pojištění tento průkaz na požádání dostanou a že jakékoli chybné použití předpisů bude neprodleně napraveno; vyzývá členské státy, aby poskytly informace o veškerém doplňkovém pojištění nebo jiných opatřeních, které by mohly být nezbytné pro to, aby měli občané v zahraničí nárok na stejnou zdravotní péči, jakou mají doma;

60.  naléhavě vyzývá členské státy, aby zjednodušily a urychlily administrativní postupy pro úhradu nákladů na léčbu poskytnutou v zahraničí a aby zajistily, že jejich systémy sociálního a zdravotního pojištění poskytnou mobilním občanům dostatečnou ochranu;

61.  poukazuje na to, že úředníci a další zaměstnanci regionálních a místních samospráv nemají dostatek informací o možnostech evropské a mezinárodní mobility; zdůrazňuje, že evropská a mezinárodní mobilita těchto úředníků a zaměstnanců přispěje k modernějšímu a účinnějšímu fungování správních orgánů v členských státech, což je jednak zásadní pro provádění acquis EU, jednak to umožní výměnu osvědčených postupů;

IV.Právní předpisy a jejich provádění ve vnitrostátním právu

62.  zdůrazňuje, že úspěch právních předpisů EU vždy závisí také na jejich uplatňování a provedení v právním řádu jednotlivých členských států v přiměřené lhůtě; považuje pravidelnou, důkladnou a účinnou kontrolu v této oblasti za podstatnou a vyzývá Komisi, aby v případě nedostatků při uplatňování zakročila a aby v tomto ohledu s Parlamentem nadále úzce spolupracovala;

63.  konstatuje, že i přes snížení počtu řízení pro porušení povinnosti zahájených Komisí probíhalo na konci roku 2010 ještě asi 2100 jednání tohoto typu;

64.  konstatuje, že Petiční výbor Parlamentu obdržel velké množství petic týkajících se problémů, kterým občané čelí na vnitřním trhu, zejména pokud jde o nesprávné provedení nebo uplatňování práva EU; vyzývá Komisi, aby do své zprávy začlenila zjištění a výsledky týkající se petic předložených Petičnímu výboru; zdůrazňuje, že postup předkládání a projednávání petic je třeba lépe využívat ke zlepšení legislativního procesu EU, zejména pokud jde o legislativní odstranění překážek přeshraničního obchodu a vymáhání práv spotřebitelů;

65.  vyzývá členské státy, aby přednostně zajistily správné a včasné provádění právních předpisů týkajících se jednotného trhu a snížily počet případů neplnění pravidel; rovněž je vyzývá, aby v rámci své vnitrostátní legislativní činnosti zavedly na vnitřním trhu „test jednotného trhu“, a sice při zohlednění dopadu daných norem na občany a podniky v rámci vnitřního trhu;

66.  zdůrazňuje, že postupy pro podávání žádostí o vrácení DPH ze zahraničí by měly být pro podniky pružnější a méně byrokratické; zdůrazňuje, že by se měl zlepšit přístup k financování prostřednictvím přeshraničního rizikového kapitálu; vzhledem k tomu, že v právních předpisech pro jednotný trh byly zjištěny legislativní a prováděcí mezery, vyzývá Komisi a členské státy, aby zvýšily své úsilí a účinně prováděly příslušné právní předpisy, zejména pokud jde o záležitosti týkající se sociální ochrany;

67.  žádá Komisi, aby při zahajování řízení pro nesprávné provedení či neprovedení právního předpisu EU ve vnitrostátním právu uváděla také odkaz na dotčenou oblast činnosti a její dopad na jednotný trh;

68.  naléhavě vyzývá Komisi, aby v řízeních pro nesplnění povinnosti plně využívala změn zavedených článkem 260 SFEU;

69.  podporuje Komisi v jejím úsilí o zjednodušení postupů pro převod vozidel mezi členskými státy a vyzývá členské státy, aby plně uplatňovaly zásady právních předpisů EU o registraci vozidel v jiných členských státech; v této souvislosti připomíná, že osobní automobily (včetně vozidel s řízením vpravo), které splňují příslušné schválení typu EU, by mělo být vždy možné registrovat v členských státech, a vyzývá Komisi, aby zvýšila bezpečnost harmonizovaných osvědčení o registraci s cílem minimalizovat riziko přeregistrování kradených vozidel s falšovaným osvědčením o registraci;

70.  vyzývá Komisi, aby uplatňovala nulovou toleranci vůči všem diskriminačním pravidlům a postupům členských států v oblasti zaměstnanosti, které jsou v rozporu s právními předpisy EU, a aby v případě porušení povinností neprodleně zahájila příslušná řízení; rovněž Komisi vyzývá, aby netolerovala žádné jiné formy diskriminačních nebo neoprávněných postupů, kontrol či požadavků, které brání evropským pracovníkům a zaměstnavatelům uplatňovat svá práva v souladu s právními předpisy EU;

71.  připomíná, že volný pohyb je základním právem, které musí mít pracovníci možnost uplatňovat, aniž by docházelo k diskriminaci mezi pracovníky členských států na základě státní příslušnosti, pokud jde o zaměstnávání, odměnu za práci a jiné pracovní podmínky; je přesvědčen, že za účelem zajištění volného pohybu by měli být pracovníci řádně informováni, měli by mít k dispozici odpovídající mechanismy pro zajištění nápravy a všechny členské státy by měly důsledně provádět příslušné předpisy EU;

72.  vyzývá Komisi, aby pečlivě sledovala provedení a účinné uplatňování směrnice 2000/78/ES v členských státech a aby v případě zjištění jakýchkoli nedostatků zasáhla; vyzývá členské státy a Radu, aby si stanovily jako prioritu urychlené přijetí návrhu směrnice o uplatňování zásady rovného zacházení mezi osobami bez ohledu na náboženské vyznání nebo přesvědčení, zdravotní postižení, věk nebo sexuální orientaci;

73.  zdůrazňuje nutnost zlepšit pracovní podmínky a zajistit odpovídající ochranu bez jakékoli formy diskriminace vůči pracovníkům vyslaným v rámci EU; žádá, aby bylo v úzké spolupráci se sociálními partnery zajištěno důslednější provedení a uplatňování směrnice o vysílání pracovníků; vítá závěry Fóra o jednotném trhu v tomto směru;

74.  připomíná, že platné právní předpisy EU chrání práva spotřebitelů a tvoří spolehlivý základ pro konkurenceschopný evropský trh s energiemi, ale že v některých členských státech dosud nebyly řádně provedeny ve vnitrostátních právních předpisech;

75.  vyzývá všechny členské státy, aby důsledně prováděly ustanovení třetího energetického balíčku a další související právní předpisy EU a aby dodržovaly dohodnuté termíny; žádá Komisi, aby pozorně sledovala provedení těchto předpisů ve vnitrostátním právu;

76.  žádá Komisi, aby nadále prosazovala osvědčené postupy při provádění právních předpisů týkajících se jednotného trhu ve vnitrostátním právu;

77.  zdůrazňuje, že předpisy na ochranu cestujících musí být důsledně a jednotně provedeny a uplatňovány v celé Unii, neboť mají klíčový význam jak z hlediska cestujících, včetně osob se sníženou mobilitou, tak i proto, aby byly vytvořeny rovné podmínky pro dopravní podniky; uvědomuje si, že osoby se zdravotním postižením při cestování velmi často narážejí na překážky a bariéry, které jim uzavírají řadu příležitostí poskytovaných společným trhem, a vyzývá Komisi, aby tento aspekt v souvislosti s právy cestujících více zohledňovala;

78.  žádá Komisi a členské státy, aby zajistily správné provádění právních předpisů upravujících práva cestujících, povědomí evropských občanů o právech cestujících v EU, a zejména dodržování těchto práv;

79.  zdůrazňuje, že je potřeba zabývat se problémy, se kterými se občané a podniky setkávají; poznamenává, že ačkoli pracovní dokument je dokládá pouze v minimálním rozsahu, mnoho z těchto problémových oblastí bylo v poslední době předmětem hodnocení dopadů a návrhů předložených Komisí; skutečně se domnívá, že u navrhovaných opatření je třeba, aby Komise poskytla spolehlivé a nezvratné důkazy ve prospěch varianty politiky zvolené v navržené právní úpravě; vyzývá Parlament, aby při projednávání předběžných návrhů důkladně posuzoval přesnost a přesvědčivost hodnocení dopadů předložených Komisí, aby přijaté právní předpisy vyhovovaly potřebám občanů i podniků;

80.  přikládá důležitost výměně informací mezi jednotlivými vnitrostátními systémy a jejich vzájemné spolupráci a vítá v této souvislosti propojení podnikových rejstříků, k němuž nedávno došlo(9); i nadále naléhavě vyzývá k přeshraniční správní spolupráci a k lepšímu propojení prostřednictvím ústředních platforem; vítá iniciativy Komise v tomto směru, např. pro vývoj systému elektronického předávání údajů o sociálním zabezpečení mezi vnitrostátními systémy sociálního zabezpečení;

81.  zdůrazňuje, že přeshraniční výkon a uznávání rozhodnutí a právních účinků listin má klíčový význam pro zajištění mobility na vnitřním trhu; očekává urychlené uplatňování nařízení o dědických právech ve všech členských státech EU; vyzývá Komisi, aby na základě zelené knihy z roku 2010(10) a konzultací z roku 2011 i nadále pracovala na otázce uznávání právních účinků dokladů osvědčujících osobní stav, a se zájmem očekává legislativní návrhy, jež mají být předloženy v roce 2013;

82.  připomíná cíl zdokonalit právní předpisy a domnívá se, že Komise, Parlament a Rada by měly zdvojnásobit své úsilí o zlepšení strategie pro inteligentní regulaci;

83.  podporuje přijatý závazek zabývat se otázkou regulační zátěže; v tomto ohledu připomíná předchozí závazek Parlamentu požadovat po Komisi, aby v návrzích nových právních předpisů stanovila odpovídající kompenzaci nákladů; dále připomíná požadavek Parlamentu na prodloužení a rozšíření programu pro snižování administrativní zátěže, a se zájmem proto očekává předložení návrhů na snížení administrativní zátěže a regulačních překážek, které by byly odpovědí na mnohé z nejdůležitějších připomínek občanů a podniků k jednotnému trhu;

84.  zdůrazňuje, že i přes zjednodušení legislativy a snížení administrativní zátěže, pokud jde o uplatňování svobod vnitřního trhu podniky, musí být obecně zachovány bezpečnostní a zdravotní normy, které chrání spotřebitele a zaměstnance;

85.  vyzývá Komisi, aby podrobila veškeré nové evropské předpisy zkoušce z hlediska elektronického obchodu;

V.Návrhy

86.  vyzývá Komisi, aby sledovala 20 nejdůležitějších připomínek občanů a podniků k jednotnému trhu po dvou letech a aby je aktualizovala; rovněž vyzývá Komisi, aby pro každou z uvedených připomínek vypracovala přehled, v němž uvede, kteří činitelé jsou odpovědní za řešení jednotlivých hlavních příčin, jež byly zjištěny;

87.  vyzývá Komisi, aby ve svých budoucích zprávách uváděla příslušná opatření, za která je jednoznačně odpovědná, např. přijetí vhodného a včasného opatření v případě nesprávného provedení právního předpisu EU členským státem, zajištění řádného uplatňování práva EU a přezkum neúčelných právních předpisů;

88.  vyzývá Komisi, aby ve druhém pololetí roku 2012 předložila dokument Nový akt o jednotném trhu – Dvanáct nástrojů k podnícení hospodářského růstu a posílení důvěry – „Společně pro nový růst“;

89.  vybízí Komisi a členské státy, aby své informační kampaně v průběhu Evropského roku občanů 2013 zaměřily na oblasti připomínek, které souvisejí s právy vyplývajícími z občanství EU, protože tyto připomínky – vzhledem ke zvolené metodice zprávy – pravdivě odrážejí, co je pro občany EU v jejich každodenním životě na vnitřním trhu nejdůležitější;

90.  vyzývá Komisi, aby nalezla způsob, jak v budoucnu sloučit Zprávu o občanství EU se zprávou nazvanou Jednotný trh z pohledu občanů, aby nedocházelo ke zdvojování a zmatení a předešlo se riziku, že problémy budou odtrženy od řešení.

91.  vyzývá Komisi, aby společně s členskými státy, regionálními a místními úřady a zástupci občanské společnosti pravidelně organizovala celoevropské informační kampaně v celostátních, regionálních a místních sdělovacích prostředcích a interaktivní kampaně za účelem posílení dialogu s občany o výhodách jednotného trhu, o právech a povinnostech občanů a také o tom, kde lze získat informace či pomoc pro řešení problémů; vyzývá Komisi, aby sledovala a kontrolovala účinnost a úspěšnost těchto informačních kampaní;

92.  vyzývá Komisi, aby zaručila účinné propojení stávajících nástrojů, jako jsou např. SOLVIT, srovnávací přehled výsledků v oblasti vnitřního trhu, systém pro výměnu informací o vnitřním trhu a programy „Vaše Evropa – Poradenství“ a „Vaše Evropa“, a umožnila tak sledování řádného a včasného provádění evropských směrnic ve vnitrostátním právu;

93.  zdůrazňuje nutnost podporovat systém EURES a jeho účinnou propojenost s vnitrostátními systémy vyhledávání pracovních míst jako jeden z prostředků boje proti nezaměstnanosti v EU a také potřebu řešit fenomén nemožnosti obsadit volná pracovní místa z důvodu nedostatku uchazečů s příslušnou kvalifikací;

94.  vyzývá Komisi, aby vyhodnotila, v jakých oblastech naplňují právní předpisy Společenství jak cíl jednoduššího a přímého uplatňování členskými státy, tak cíle jednotného trhu;

95.  vyzývá Komisi, aby prosazovala naléhavá opatření s cílem překonat stávající nerovnováhu v energetické infrastruktuře EU, která brání dokončení vnitřního trhu s energií a splnění cílů strategie Evropa 2020;

96.  vyzývá členské státy, aby využívaly nástroje informačních a komunikačních technologií s cílem zvýšit transparentnost a odpovědnost, omezit administrativní zátěž, zlepšit úřední postupy, snížit emise CO2, šetřit veřejné zdroje a přispívat k posílení participativního charakteru demokracie a zároveň posílit míru důvěry a jistoty;

97.  vyzývá Komisi a členské státy, aby v souladu s nařízením (ES) č. 883/2004 a článkem 153 SFEU provedly studie k zajištění návaznosti ochrany mobilních občanů v EU v rámci sociálního zabezpečení a rovného zacházení s místními i cizími státními příslušníky a aby zároveň zvážily nepovinný, k obecnému systému doplňkový, dobrovolný a převoditelný systém sociálního zabezpečení na evropské úrovni s cílem dosáhnout užší spolupráce v oblasti sociální politiky; dřívější úvahy týkající se tzv. 28. režimu systémů sociálního zabezpečení by měly být aktualizovány a začleněny do těchto studií;

98.  naléhavě vyzývá členské státy, aby podnikly všechny potřebné kroky ke zjednodušení složitých vnitrostátních správních postupů a zajistily, aby měli pracovníci, zaměstnavatelé a další subjekty zapojené do přeshraničního zaměstnávání přístup ke všem potřebným informacím o právech a povinnostech souvisejících s jejich zaměstnáním, např. v oblasti sociálního zabezpečení včetně ochrany v nezaměstnanosti, zdravotní péče a daňových předpisů; domnívá se, že tyto informace musí být k dispozici, a to pokud možno v elektronické podobě, před pobytem v zahraničí, během jeho trvání i po jeho ukončení;

99.  naléhavě žádá Komisi, aby zřídila ústřední koordinační místo na úrovni EU, jehož úkolem bude evidovat připomínky mobilních pracovníků, zaměstnavatelů a dalších zainteresovaných stran s cílem navrhnout řešení mezi členskými státy a zabránit problémům vyplývajícím z mobilních zaměstnaneckých vztahů, včetně vysílání pracovníků;

100.  vyzývá členské státy, aby k rodinným příslušníkům státních příslušníků EU, kteří mají státní příslušnost třetích zemí, přistupovaly v celém správním řízení, kterým musí projít, jako k bona fide klientům;

101.  vyzývá členské státy, aby zřídily jedno kontaktní místo pro všechny mobilní občany v EU, a umožnily jim tak vyřizovat všechny administrativní záležitosti související s prací a domovem a získávat informace o svých právech a povinnostech v hostitelské zemi na jednom místě, včetně možnosti provádět a spravovat administrativní úkony online, s cílem zlepšit účinné uplatňování práv občany pohybujícími se po EU;

102.  vyzývá Komisi, aby zajistila přístup k základnímu platebnímu účtu za přiměřenou cenu pro všechny občany Evropské unie s cílem zvýšit jejich mobilitu;

103.  vítá návrhy Komise na zjednodušení přístupu k přeshraniční zdravotní péči; naléhavě žádá Komisi a členské státy, aby zajistily rychlé a účinné provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/24/EU ze dne 9. března 2011 o uplatňování práv pacientů v přeshraniční zdravotní péči a věnovaly náležitou pozornost zásadám univerzálnosti, přístupu ke kvalitní péči, rovnosti a solidarity; mimoto vyzývá Komisi a členské státy, aby pokračovaly v úsilí dosáhnout do roku 2020 širokého využívání služeb telemedicíny a elektronického zdravotnictví; dále podporuje pilotní projekty, jejichž cílem je zajistit občanům EU bezpečný online přístup k vlastním zdravotním záznamům a interoperabilitu zdravotní evidence, což umožní návaznost péče o pacienty;

104.  vyzývá Komisi, aby předložila návrh právního předpisu o technických kontrolách motorových vozidel, který by snížil administrativní zátěž občanů a podniků a zaručil dynamický rozvoj metod a obsahu kontrol a zároveň co nejvyšší úroveň bezpečnosti silničního provozu;

105.  vyzývá členské státy k vzájemnému uznávání technických kontrol při registraci vozidla v jiném členském státě, a to na základě společných definic a srovnatelné úrovně kontroly; navrhuje vytvoření evropské databáze, která soustředí technické údaje o všech vozidlech, a zajistí tak celoevropskou srovnatelnost a usnadní přeshraniční registraci vozidel; vyzývá členské státy, aby minimalizovaly finanční náklady občanů na registraci vozidla v jiném členském státě, a to tak, že zabrání zbytečným nákladům prostřednictvím společného postupu;

106.  vyzývá Komisi a členské státy, aby zajistily přísnější vymáhání interoperability mezi vnitrostátními službami, produkty a systémy v oblasti dopravy a mobility, jako jsou služby, produkty a systémy upravené předpisy EU o systémech pro výběr mýtného, evropský systém řízení železničního provozu (ERTMS) a také celoevropsky integrované poskytování informací, určování cen a vystavování jízdenek v oblasti veřejné a intermodální dopravy;

107.  naléhavě žádá Komisi, aby usnadnila přístup k nástrojům mikrofinancování pro účely zakládání a rozvoje malých podniků, především podniků, které mají v úmyslu působit přeshraničně;

108.  vyzývá členské státy a Komisi, aby usnadnily investiční možnosti inovativním začínajícím podnikům tím, že odstraní překážky, které brání vývoji celoevropského trhu s rizikovým kapitálem;

109.  vyzývá členské státy, aby využily stávajících struktur a vytvoření jednoho správního místa ke zjednodušení a usnadnění přístupu k informacím, jejichž prostřednictvím budou moci malé a střední podniky žádat o finanční prostředky z evropských, státních nebo místních zdrojů, přičemž je třeba mít na paměti, že přínos těchto správních míst je větší, jsou-li vytvářena na úkor stávající administrativy, a neznamenají tak další zátěž pro daňové poplatníky; zdůrazňuje význam těchto správních míst coby klíčových kontaktních bodů, které mohou přilákat a podpořit soukromé investice do výzkumu a energetiky, a vyzývá Komisi, aby posílila opatření pro další zjednodušení a zvýšení transparentnosti evropských, státních a místních finančních rámců; naléhavě žádá členské státy, aby malým a středním podnikům usnadnily přístup k finančním prostředkům, a to tím, že zjednoduší pravidla pro předkládání údajů a podpoří vznik online úložišť pro osvědčení a další podklady;

110.  vyzývá členské státy a Komisi, aby zajistily uzavření dohod, které malým a středním podnikům usnadní přístup na trhy a omezí jejich administrativní zátěž, a umožní jim tak působit napříč Evropskou unií a obchodně zhodnocovat své nápady;

111.  vyzývá Komisi, aby vypracovala legislativní návrh za účelem lepší ochrany cestujících v případě platební neschopnosti leteckých společností, například zavedením pojišťovací povinnosti pro letecké společnosti nebo zřízením záručního fondu;

112.  upozorňuje, že pro cestující je stále ještě obtížné rezervovat si a zakoupit přepravní doklady pro multimodální cestu na území EU, a žádá Komisi, členské státy a dopravní podniky, aby zajistily vytvoření integrovaného multimodálního systému vystavování přepravních dokladů;

113.  vyzývá Komisi, aby předložila návrh právního předpisu o právech cestujících využívajících více druhů dopravy, neboť legislativa musí držet krok s vývojem multimodálních vzorců mobility;

114.  vyzývá Komisi, aby přepracovala systém pro výměnu informací o vnitřním trhu (IMI), rozšířila jeho rámec a zlepšila fungování administrativní spolupráce a aby přehodnotila program SOLVIT a poskytla mu nový rámec a dostatečné zdroje, zejména personální, s cílem zajistit pro všechna centra zkušený a dostatečně početný personál, který bude schopen zcela uspokojivě zpracovávat podané žádosti;

115.  znovu vyzývá členské státy, aby zkvalitnily výuku jazyků v raném věku, zavedly systém uznávání formálního a neformálního vzdělávání, včetně celoživotního vzdělávání, a dovedností nabytých v jiném členském státě a aby zajistily lepší koordinaci s potřebami pracovního trhu, a vytvářely tak budoucí pracovní sílu se srovnatelnými kvalifikacemi, která je přínosem pro společný evropský trh práce a zvyšuje míru produktivity; kromě toho zdůrazňuje, že je třeba pokračovat v úsilí o dosažení rovnocennosti vnitrostátních certifikačních systémů prostřednictvím evropského rámce kvalifikací;

116.  zastává názor, že vzdělávací instituce by měly v dodatku k jimi uděleným diplomům uvádět, jak mohou být jejich vnitrostátní diplomy srovnávány s diplomy udělenými v jiných členských státech, zejména v sousedních zemích;

117.  zdůrazňuje úspěch postupu automatického uznávání uvedeného ve směrnici 2005/36/ES o uznávání odborných kvalifikací a vyzývá ke zhodnocení možnosti rozšířit ho i na jiné profese;

118.  vyzývá členské státy, aby provedly nezbytná opatření k zpřístupnění strukturálních fondů a Fondu soudržnosti a aby využily získané finanční částky na programy týkající se odborné přípravy s cílem zajistit další podporu malým a středním podnikům;

119.  poukazuje na pozitivní výsledky dosažené v některých členských státech, kde požadavky ohledně úspory energie kladené na energetické společnosti přinesly mnoho výhod, včetně většího rozšíření inteligentních elektroměrů, které jsou přínosné pro spotřebitele;

120.  vyzývá Komisi, aby vyhodnotila možnost zavedení evropského výměnného programu pro úředníky a zaměstnance regionálních a místních orgánů;

o
o   o

121.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi.

(1) Úř. věst. C 187 E, 27.7.2008, s. 80.
(2) Úř. věst. L 176, 7.7.2009, s. 17.
(3) Úř. věst. C 161 E, 31.5.2011, s. 84.
(4) Úř. věst. C 349 E, 22.12.2010, s. 25.
(5) Úř. věst. C 8 E, 14.1.2010, s.7.
(6) Pokyny pro přístupnost internetového obsahu (WCAG) 2.0. – http://www.w3.org/TR/WCAG20/
(7) Viz http://www.vlada.cz/assets/ppov/vvzpo/dokumenty/Umluva-ve-sbirce.pdf.
(8) CHAP – Registrační systém pro řešení stížností a průzkumy veřejného mínění; EU PILOT – Spolupráce s členskými státy při řešení problémů; NIF – Databáze pro registraci případů nesplnění oznamovacích povinností.
(9) Postoj Evropského parlamentu ze dne 14. února 2012, (přijaté texty, P7_TA(2012)0033).
(10) COM(2010)0747.

Právní upozornění - Ochrana soukromí