Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2012/2044(INI)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0310/2012

Teksty złożone :

A7-0310/2012

Debaty :

PV 25/10/2012 - 11
CRE 25/10/2012 - 11

Głosowanie :

PV 25/10/2012 - 14.7
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2012)0395

Teksty przyjęte
PDF 372kWORD 158k
Czwartek, 25 października 2012 r. - Strasburg
Obawy europejskich obywateli i przedsiębiorstw w związku z funkcjonowaniem jednolitego rynku
P7_TA(2012)0395A7-0310/2012

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 25 października 2012 r. w sprawie dwudziestu głównych obaw europejskich obywateli i przedsiębiorstw związanych z jednolitym rynkiem (2012/2044 (INI))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając dokument roboczy Komisji pt. „Jednolity rynek z perspektywy obywateli – dwadzieścia głównych obaw obywateli i przedsiębiorców” (SEC(2011)1003),

–  uwzględniając komunikat Komisji zatytułowany „Akt o jednolitym rynku. Dwanaście dźwigni na rzecz pobudzenia wzrostu gospodarczego i wzmocnienia zaufania. Wspólnie na rzecz nowego wzrostu gospodarczego” (COM(2011)0206),

–  uwzględniając komunikat Komisji zatytułowany „W kierunku Aktu o jednolitym rynku. W stronę społecznej gospodarki rynkowej o wysokiej konkurencyjności: 50 propozycji na rzecz wspólnej poprawy rynku pracy, przedsiębiorczości i wymiany” (COM(2010)0608),

–  uwzględniając komunikat Komisji zatytułowany „Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu” (COM(2010)2020),

–  uwzględniając komunikat Komisji pt. „Jednolity rynek Europy XXI wieku” (COM(2007)0724) oraz towarzyszący mu dokument roboczy służb Komisji pt. „Jednolity rynek: przegląd osiągnięć” (SEC(2007)1521),

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 4 września 2007 r. w sprawie przeglądu jednolitego rynku(1) oraz dokument roboczy służb Komisji zatytułowany „Przegląd jednolitego rynku: rok później (SEC(2008)3064),

–  uwzględniając komunikat Komisji pt. „Inteligentne regulacje w Unii Europejskiej” (COM(2010)0543),

–  uwzględniając 27. sprawozdanie roczne Komisji z kontroli stosowania prawa UE (COM(2010)0538) oraz towarzyszący mu dokument roboczy służb Komisji zatytułowany „Sytuacja w poszczególnych sektorach” (SEC(2010)1143),

–  uwzględniając komunikat Komisji zatytułowany „Skuteczna Europa – stosowanie prawa wspólnotowego” (COM(2007)0502),

–  uwzględniając zalecenie Komisji z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie środków na rzecz poprawy funkcjonowania jednolitego rynku(2),

–  uwzględniając konkluzje Rady z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie Aktu o jednolitym rynku,

–  uwzględniając sprawozdanie prof. Maria Montiego dla Komisji dotyczące ożywienia jednolitego rynku,

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 20 maja 2010 r. w sprawie przybliżenia jednolitego rynku konsumentom i obywatelom(3),

–  uwzględniając tabelę wyników rynku wewnętrznego nr 21 (2010 r.) oraz swoje rezolucje z dni 9 marca 2010 r.(4) i 23 września 2008 r.(5) w sprawie tabeli wyników rynku wewnętrznego,

–  uwzględniając art. 258–260 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE),

–  uwzględniając art. 7, 10 i 15 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 48 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów oraz opinie Komisji Gospodarczej i Monetarnej, Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, Komisji Transportu i Turystyki, Komisji Prawnej i Komisji Petycji (A7-0310/2012),

A.  mając na uwadze, że w dokumencie „Jednolity rynek z perspektywy obywateli – dwadzieścia głównych obaw obywateli i przedsiębiorców” potwierdzono, że nadal istnieją rozbieżności pomiędzy oczekiwaniami dotyczącymi jednolitego rynku, a jego rzeczywistością;

B.  mając na uwadze, że istnieje wciąż zbyt wiele przeszkód, które utrudniają Europejczykom uzyskiwanie pełnych korzyści w związku z istnieniem jednolitego rynku, co hamuje kształtowanie poczucia przynależności do tej samej wspólnoty; mając na uwadze, że należy pilnie usunąć te przeszkody, tak aby umożliwić Europejczykom pełne korzystanie z ich prawa do swobodnego przemieszczania się, a także z pozytywnych aspektów związanych z członkostwem w Unii Europejskiej;

C.  mając na uwadze, że usunięcie przeszkód oraz odnowienie jednolitego rynku ma znaczenie podstawowe w czasie obecnego kryzysu gospodarczego, finansowego i społecznego panującego w Europie i może przyczynić się do innowacji, wzrostu gospodarczego, promocji konkurencyjności, tworzenia miejsc pracy, jak również wzrostu zaufania do rynku, a także mając na uwadze, że pogłębienie jednolitego rynku przyniesie korzyści wszystkim obywatelom europejskim, przyczyniając się do spójności terytorialnej, gospodarczej i społecznej Unii Europejskiej;

D.  mając na uwadze, że jednolity rynek jest podstawowym elementem w kontekście realizacji celów strategii „Europa 2020”, a także celów polegających na zapewnieniu inteligentnego i zrównoważonego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu; mając na uwadze, że aby jednolity rynek mógł zostać odnowiony, nowy model myśli politycznej będzie musiał koncentrować się na obywatelach, konsumentach i przedsiębiorstwach, a szczególnie na MŚP;

E.  mając na uwadze, że obywatele europejscy napotykają różnorodne trudności, skomplikowane oraz dyskryminujące wymogi nakładane przez instytucje bankowe w zakresie otwierania rachunku, w związku z czym 30 milionów obywateli europejskich nie posiada rachunku bankowego, co stanowi przeszkodę w mobilności; mając na uwadze, że według danych Eurobarometru 29% zapytanych konsumentów napotyka trudności w porównaniu różnych ofert dotyczących ich rachunku bieżącego i nie jest w stanie wybrać takiego rodzaju rachunku, który będzie najlepiej dostosowany do ich potrzeb;

F.  mając na uwadze, że blisko 30% obywateli europejskich nie wie, że ma prawo do opieki zdrowotnej za granicą oraz do otrzymania zwrotu jej kosztów; mając na uwadze, że zaledwie jeden na trzech obywateli europejskich wie, że podczas przemieszczania się za granicę należy mieć ze sobą europejską kartę ubezpieczenia zdrowotnego, i że karta ta jest nieodzowna w przypadku krótkotrwałych pobytów takich jak wakacje, podróże służbowe lub na okresy studiowania w innym kraju;

G.  mając na uwadze, że swobodny przepływ towarów jest kamieniem węgielnym UE i że Unia wprowadziła jednolity system homologacji typu i ujednoliciła świadectwa rejestracji pojazdów silnikowych; mając w związku z tym na uwadze, że bardzo uprościło to zakup pojazdu w innym państwie członkowskim lub jego transfer do innego państwa członkowskiego; mając na uwadze, że obywatele europejscy osiedlający się w innym państwie członkowskim, do którego chcą zabrać swój samochód, napotykają uciążliwe i złożone procedury, w ramach których wymaga się od nich przedłożenia dokumentów nieistniejących w ich własnym państwie członkowskim, jak również wniesienia dodatkowych opłat; mając na uwadze, że obywatele europejscy, którzy chcą kupić pojazd w innym państwie członkowskim, stają wobec podobnych trudności; mając jednak na uwadze, że do Parlamentu wpływają liczne skargi obywateli, którzy często borykają się z kłopotliwymi formalnościami związanymi bardzo często z ponowną rejestracją pojazdu w innym państwie członkowskim oraz ze związanymi z tym dodatkowymi kosztami; mając jednocześnie na uwadze, że Unia i państwa członkowskie muszą zadbać o to, aby nie dochodziło do ponownej rejestracji kradzionych pojazdów z fałszywymi świadectwami rejestracji;

H.  mając na uwadze, że unijne przepisy dotyczące praw pasażerów zapewniają minimalny poziom ochrony obywateli, co ułatwia mobilność i integrację społeczną; mając na uwadze, że przepisy te przyczyniają się do utworzenia równych warunków działania dla przewoźników zarówno w poszczególnych środkach transportu jak i przekrojowo; mając na uwadze, że unijne ramy prawne ochrony praw pasażerów powinny gwarantować minimalne standardy ochrony konsumenta, pozwalające oprzeć się zmianom praktyk handlowych takich jak dodatkowe opłaty, a także obejmujące przypadki niewypłacalności lub upadłości linii lotniczych; mając na uwadze, że Unia musi zareagować na nowe multimodalne sposoby przemieszczania się;

I.  mając na uwadze, że usunięcie barier regulacyjnych i fizycznych dla utworzenia jednolitego europejskiego obszaru kolejowego, szczególnie w przypadku transportu towarowego, stymulowałoby wzrost gospodarczy na jednolitym rynku;

J.  mając na uwadze, że 62% konsumentów europejskich chciałoby zmienić dostawcę energii i przejść na tańszą taryfę, jednak ich wolność wyboru jest ograniczona ze względu na brak przejrzystych i porównywalnych informacji oraz przeszkody w rozwiązaniu ich istniejących umów o dostawę energii; mając na uwadze, że zmiany te oznaczałyby oszczędności na poziomie 100 EUR na klienta, innymi słowy 13 mld EUR euro w całej Europie;

K.  mając na uwadze, że pogłębienie jednolitego rynku w dziedzinie usług telefonii komórkowej, szczególnie w odniesieniu do roamingu, byłoby bardzo pożądane z punktu widzenia obywateli europejskich;

L.  mając na uwadze, że 26% ankietowanych konsumentów europejskich doświadczyło problemów z dostawą usług internetowych; mając na uwadze, że proces zmiany jednego dostawcy usług internetowych na innego jest skomplikowany i drogi, zaś konsumenci często mają do czynienia z usługą złej jakości oraz niespójnym egzekwowaniem przepisów krajowych;

M.  mając na uwadze, że brak informacji na temat praw konsumentów, niewłaściwe stosowanie prawodawstwa oraz trudności w rozstrzyganiu sporów w przypadku zakupów transgranicznych doprowadziły do utraty zaufania konsumentów do zakupów online, w związku z czym UE nie ma rynku cyfrowego z prawdziwego zdarzenia, służącego obywatelom i przedsiębiorstwom; mając na uwadze, że zgodnie z danymi Europejskiego Centrum Konsumenckiego (ECK) większość skarg składanych przez konsumentów (59%) dotyczy zakupów dokonywanych w internecie;

N.  mając na uwadze, że przedsiębiorstwa nadal napotykają problemy w dostępie do zamówień publicznych w innych państwach członkowskich, zarówno jako wykonawcy, jak i podwykonawcy, z powodu zróżnicowanych praktyk krajowych przy zamówieniach publicznych oraz ze względu na skomplikowane wymogi administracyjne w niektórych państwach członkowskich, a także z powodu barier językowych;

O.  mając na uwadze, że poprawa dostępu MŚP do finansowania w obecnym kontekście gospodarczym ma duże znaczenie zarówno dla przetrwania i rozwoju tych przedsiębiorstw, jak i ogólnie dla umocnienia przedsiębiorczości i rozwoju w Europie;

P.  mając na uwadze, że należy zwrócić szczególną uwagę na potrzeby osób niepełnosprawnych, aby mogły one w jak największym stopniu korzystać z jednolitego rynku, poprzez podjęcie działań służących zapewnieniu, że nowe treści elektroniczne są w pełni dostępne również dla osób niepełnosprawnych, zgodnie z międzynarodowymi wytycznymi dotyczącymi dostępności treści internetowych(6) oraz z Konwencją ONZ w sprawie praw osób niepełnosprawnych, które określają obowiązki w zakresie dostępności;(7)

I.Wstęp

1.  z zadowoleniem przyjmuje przedłożenie przez Komisję dokumentu roboczego pt. „Jednolity rynek z perspektywy obywateli – dwadzieścia głównych obaw obywateli i przedsiębiorców” w związku z rezolucją PE z dnia 20 maja 2010 r. w sprawie przybliżenia jednolitego rynku konsumentom i obywatelom;

2.  gratuluje Komisji tej znaczącej inicjatywy dotyczącej trudności i obaw europejskich obywateli i przedsiębiorstw związanych z wykonywaniem praw nadanych im przez Unię Europejską; uważa jednak, że dokument roboczy mógł być bardziej wnikliwy;

3.  jest przekonany, że urzeczywistnienie rynku wewnętrznego jest niezbędne do osiągnięcia pomyślności gospodarczej i społecznej obywateli UE; wzywa Komisję do przedstawienia konkretnych działań i możliwych do wdrożenia propozycji rozwiązania kwestii określonych jako dwadzieścia głównych obaw obywateli;

4.  jest przekonany, że w dzisiejszych czasach głębokiego kryzysu finansowego UE powinna zwiększyć starania na rzecz wyeliminowania barier dla sprawnego funkcjonowania jednolitego rynku, zwłaszcza w obszarach, które mogą działać jako napęd trwałego wzrostu, np. przedsiębiorstw transgranicznych i ich działalności, świadczenia usług, mobilności, dostępu do finansowania i wiedzy finansowej;

5.  uznaje, że większa mobilność wykwalifikowanej siły roboczej może przyczynić się do uczynienia Europy bardziej konkurencyjną; uważa, że potrzebne do tego jest przyjęcie nowoczesnego modelu w zakresie uznawania kwalifikacji zawodowych, poprzez wykorzystanie mechanizmu ostrzegawczego w ramach systemu wymiany informacji na jednolitym rynku (IMI);

6.  z zadowoleniem przyjmuje wprowadzenie europejskiej legitymacji zawodowej wspieranej przez system wymiany informacji na rynku wewnętrznym (IMI), przy czym kryteria przyznawania takiej karty są obecnie poddawane ocenie w celu ułatwienia procedur administracyjnych i dobrowolnej mobilności transgranicznej w UE; uważa ponadto, że IMI będzie w stanie doprowadzić do przyspieszonej współpracy między państwem członkowskim pochodzenia a państwem przyjmującym, tym samym pomagając w rozwiązaniu kwestii nieustannych rozbieżności na rynku pracy w UE;

7.  podkreśla, że przemieszczanie się pracowników pomiędzy poszczególnymi państwami członkowskimi musi być dobrowolne i zawsze iść w parze z pełnym poszanowaniem praw pracowniczych;

8.  wyraża zaniepokojenie w związku z powstawaniem agencji pracy, których działalność prowadzi do obejścia prawa i które uczestniczą w procesie wykorzystywania pracowników w całej UE, naruszając tym samym dobrze funkcjonującą swobodę przemieszczania się pracowników; wzywa Komisję i Radę do opracowania planu działania w celu podjęcia tej kwestii, na przykład poprzez lepszą współpracę między krajowymi inspekcjami pracy;

9.  podkreśla pilną potrzebę zwiększenia wiedzy obywateli w zakresie opodatkowania w UE oraz ograniczenia przeszkód podatkowych dla pracowników i pracodawców transgranicznych w celu wsparcia mobilności obywateli i propagowania transgranicznych inicjatyw biznesowych, przy jednoczesnej walce z uchylaniem się od opodatkowania i oszustwami podatkowymi;

10.  podkreśla w związku z tym potrzebę przyjęcia społecznie uzasadnionej polityki fiskalnej odgrywającej redystrybucyjną rolę ukierunkowaną na osiąganie wzrostu, która będzie w stanie rozwiązywać poważne problemy związane z konkurencją fiskalną, skuteczną kontrolą, opodatkowaniem zagranicznych spółek oraz likwidacją rajów podatkowych, które rozkwitają w UE;

11.  zwraca się do Komisji Europejskiej o wzmocnienie programów, które przyczyniają się do zwiększenia przedsiębiorczości, internacjonalizacji, a także konkurencyjności europejskich MŚP, będących kluczowym elementem gospodarki europejskiej;

12.  apeluje do Komisji o zachęcanie MŚP do zatrudniania osób młodych oraz o wzmocnienie programów mobilności, które zachęcają osoby młode do rozwijania swych kwalifikacji, a tym samym uczynienie ich bardziej zdolnymi do zatrudnienia, tak aby umożliwić wejście na rynek pracy;

13.   z zadowoleniem przyjmuje dodatkowe inicjatywy ustawodawcze mające na celu stworzenie w pełni zintegrowanego jednolitego rynku, aby zwiększyć konkurencję i wydajność oraz zapewnić europejskim konsumentom więcej możliwości wyboru;

14.  podkreśla rolę internetu w skuteczności przedsiębiorstw oraz szybko zwiększającą się rolę e-handlu w tworzeniu nowych rynków, wzrostu i nowych możliwości dla przedsiębiorstw; podkreśla konieczność zapewnienia w pełni działających systemów ADR i ODR oraz wzmocnienia zaufania konsumentów i przedsiębiorstw do rynku cyfrowego; wzywa do uproszczenia systemów licencjonowania, stworzenia skutecznych ram prawnych dla praw autorskich oraz podjęcia działań zapobiegających fałszowaniu marek i produktów;

15.  przypomina, że art. 194 TFUE stanowi, iż unijna polityka energetyczna jest prowadzona w duchu solidarności między państwami członkowskimi; podkreśla, że przy urzeczywistnianiu wewnętrznego rynku energii należy wziąć pod uwagę społeczno-gospodarcze różnice strukturalne między regionami europejskimi oraz nie powinno się nakładać na państwa członkowskie obciążeń;

16.  zauważa, że dzięki przyjęciu w 2011 r. przepisów dotyczących praw pasażerów w transporcie autobusowym i autokarowym Unia posiada teraz pełny i zintegrowany zbiór przepisów dotyczących podstawowych praw przysługujących pasażerom, które obejmują wszystkie środki transportu;

17.  jest zdania, że głównym celem unijnego sektora bankowego powinno być zapewnienie kapitału gospodarce realnej, co jest jednym z warunków wstępnych dla rozwoju jednolitego rynku opartego na wiedzy, który sprzyjałby wzrostowi, konkurencji i tworzeniu miejsc pracy;

18.  z zadowoleniem przyjmuje reformę zamówień publicznych zaproponowaną przez Komisję i sądzi, że określenie wspólnych zasad na szczeblu UE oraz elastyczne, jasne i proste zasady zamówień publicznych umożliwiłyby firmom, a przede wszystkim MŚP, lepsze wykorzystanie możliwości stwarzanych przez transgraniczne zamówienia publiczne; podkreśla, że konieczne jest utworzenie na szczeblu UE systemu elektronicznych zamówień publicznych, który zapewniłby większą przejrzystość i konkurencyjność oraz umożliwiłby bardziej efektywne wykorzystanie środków publicznych;

19.  wyraża ubolewanie z powodu tego, że przyjęcie wniosku ustawodawczego mającego na celu zapewnienie do 2015 r. pełnej dostępności stron internetowych sektora publicznego zostało opóźnione; z zadowoleniem przyjmuje plan działania na rzecz włączenia cyfrowego oraz wzywa do realizacji inicjatywy dostępności sieci (WAI) i do stosowania wytycznych dotyczących dostępności treści internetowych (WCAG) dla portali administracji elektronicznej;

20.  podkreśla znaczenie rozwoju norm europejskich, które są absolutnie niezbędne zarówno do urzeczywistnienia rynku wewnętrznego, jak i do zwiększenia konkurencyjności UE na arenie międzynarodowej; zwraca się do Komisji, aby zapewniła łatwiejszy dostęp do europejskich norm dla MŚP i mikroprzedsiębiorstw;

21.  podkreśla, że źródłem wielkich trudności we właściwym funkcjonowaniu rynku wewnętrznego UE, a zwłaszcza w zakresie świadczenia usług transgranicznych, pozostają różnice w przepisach dotyczących podpisu elektronicznego w państwach członkowskich; uważa, że konieczne jest stworzenie jednolitego systemu honorowania podpisu elektronicznego w całej UE;

22.  podkreśla znaczenie fakturowania elektronicznego dla zapewnienia pewności prawa, przejrzystego środowiska technicznego oraz otwartych i interoperacyjnych rozwiązań opartych o wymogi prawne, rodzajów transakcji handlowych oraz wspólnych norm technicznych w celu ułatwienia ich szeroko zakrojonego przyjęcia;

23.  podkreśla, że wszyscy obywatele UE, którzy nie mają konta bankowego w państwie członkowskim, w którym się o to ubiegają, powinni mieć dostęp do podstawowych usług bankowych; jest w tym względzie zdania, że podstawowe usługi bankowe ułatwiają dostęp konsumentom o niskich dochodach do podstawowych instrumentów płatniczych umożliwiających wpłacanie, przekazywanie i wypłacanie środków pieniężnych w ramach jednolitego rynku, zwłaszcza w przypadku osób dojeżdżających do pracy w innym państwie członkowskim; wzywa w związku z tym Komisję do złożenia wniosku ustawodawczego, którego celem będzie wdrożenie w całej Unii przyjaznych klientom procedur otwierania rachunków bankowych;

24.  wyraża zaniepokojenie tym, że problem podwójnego opodatkowania często dotyka obywateli Unii, którzy otrzymują spadek lub przechodzą na emeryturę za granicą bądź przekazują za granicę kapitał; wzywa do zwiększenia starań na rzecz poprawy tej sytuacji; ubolewa nad tym, że Komisja wydała jedynie zalecenie dotyczące podatku od spadku; pilnie wzywa do przeglądu dyrektywy w sprawie funduszy emerytalnych;

25.  ponawia swoje wezwanie Komisji do przeprowadzenia oceny różnych zasad stosowanych w przypadku funduszy emerytalnych oraz konieczność poprawy możliwości przenoszenia świadczeń emerytalnych, a w szczególności emerytur pracowniczych przy zmianie pracodawcy i przemieszczaniu się z jednego państwa członkowskiego do drugiego; pilnie wzywa do przeglądu dyrektywy w sprawie funduszy emerytalnych;

26.  podkreśla konieczność zintensyfikowania przez instytucje europejskie i państwa członkowskie wysiłków na rzecz utworzenia bardziej sprawiedliwego, funkcjonalnego, konkurencyjnego i efektywnego jednolitego rynku;

II.Zarządzanie

27.  podkreśla konieczność pogłębienia, bez wprowadzania jednocześnie nadmiernej regulacji, podejścia całościowego do jednolitego rynku, skoncentrowanego na praktycznych i pożytecznych rozwiązaniach dla obywateli, konsumentów oraz MŚP, aby mogły w pełni wykorzystać jego zalety;

28.  potwierdza konieczność wzmocnienia współpracy i interakcji pomiędzy Parlamentem, Radą, Komisją i państwami członkowskimi w taki sposób, aby obywatele mieli większy wpływ na główne projekty oraz codzienne funkcjonowanie UE, zaś działania UE, jeśli ich podjęcie uzna się za wskazane, były ukierunkowane i przydatne; podkreśla, że dialog ze społeczeństwem obywatelskim ma kluczowe znaczenie dla przywrócenia zaufania do jednolitego rynku;

29.  uznaje, że z punktu widzenia właściwego funkcjonowania rynku wewnętrznego ważna jest też ochrona praw socjalnych i przypomina o zaleceniach sformułowanych przez prof. Montiego w jego sprawozdaniu dla Komisji, w którym stwierdza on, że „należy poświęcić większą uwagę wymiarowi społecznemu rynku wewnętrznego, spełniając obietnice w zakresie rzeczywistych 'ocen skutków społecznych´ bazujących na rozwijaniu bardziej wyszukanych metodyk i zaawansowanych danych statystycznych”;

30.  wzywa państwa członkowskie do zmodernizowania ich administracji publicznych, uproszczenia ram regulacyjnych oraz zachęcania do stosowania usług elektronicznych takich jak administracja elektroniczna;

31.  zachęca państwa członkowskie do wymiany dobrych praktyk, aby doprowadzić do jednolitego stosowania prawodawstwa europejskiego;

32.  z zadowoleniem przyjmuje decyzję Komisji w sprawie ulepszenia jej baz danych dotyczących zarządzania przypadkami związanymi z zastosowaniem prawa w UE;(8)

33.  wzywa Komisję do rozwoju portalu „Twoja Europa” i przekształcenia go w prawdziwy cyfrowy pojedynczy punkt kontaktowy dostarczający obywatelom i przedsiębiorstwom informacji na temat jednolitego rynku; wzywa państwa członkowskie do jak najszybszego uzupełnienia brakujących informacji krajowych na stronie „Twoja Europa”, do zamieszczania większej liczby linków do swoich odnośnych krajowych portali rządowych w różnych zakładkach na tej stronie internetowej, jak również do utworzenia odniesień do strony „Twoja Europa” na portalach odpowiednich organów administracji krajowej i lokalnej, tak aby ułatwiać dostęp dla obywateli;

34.  podkreśla przydatność strony „Twoja Europa – Porady”, umożliwiającej obywatelom uzyskanie bezpłatnego dostępu do spersonalizowanych informacji; apeluje do Komisji i państw członkowskich o podjęcie działań w celu znacznego zwiększenia znajomości serwisu telefonicznego „Europe Direct” wśród obywateli;

35.  z zadowoleniem przyjmuje pozytywną rolę, jaką odgrywają SOLVIT, „Twoja Europa – Porady”, Europejska Sieć Przedsiębiorczości, Europejskie Centra Konsumenckie, Europejskie Centrum Kontaktu Bezpośredniego oraz Europejskie Służby Zatrudnienia w udzielaniu informacji i pomocy obywatelom, konsumentom i przedsiębiorcom na rynku wewnętrznym; wzywa Komisję do znalezienia sposobów na poprawę koordynacji tych usług i unikanie powielania działań i zasobów;

36.  wzywa Komisję do podjęcia wszelkich starań na rzecz utworzenia stale dostępnego pojedynczego punktu kontaktowego dla obywateli i konsumentów przy jej przedstawicielstwach w każdym państwie członkowskim; uważa, że te punkty kontaktowe powinny prowadzić działalność w ścisłej współpracy z biurami informacyjnymi Parlamentu w celu zapewnienia usług kompleksowego pojedynczego punktu kontaktowego dla wszystkich obywateli; jest zdania, że utworzenie takiego punktu kontaktowego w każdym państwie członkowskim rzeczywiście sprawi, że rynek wewnętrzny stanie się bardziej dostępny i zapewni skuteczniejszą i bardziej przyjazną interesantom służbę, która nie tylko będzie udzielała informacji, lecz także objaśniała obywatelom w łatwo zrozumiały sposób istotę konkretnych możliwości oferowanych przez rynek wewnętrzny; uważa, że mogłoby to zapobiec dezorientacji wśród zwykłych obywateli, konsumentów i przedsiębiorców;

37.  zwraca się do Komisji z wnioskiem, aby w ramach strategii rozszerzenia zakresu systemu wymiany informacji na rynku wewnętrznym dokonała analizy rozwoju władz lokalnych i regionalnych; zwraca się do państw członkowskich o zwiększenie wśród różnych organów ich administracji wiedzy na temat ich zobowiązań w związku ze stosowaniem IMI oraz o zapewnienie, by urzędnicy posiadali odpowiednie wyszkolenie;

38.  podkreśla, że trzy luki leżą u podstaw obaw obywateli dotyczących funkcjonowania jednolitego rynku, tj. brak informacji, luki w zakresie stosowania oraz luki prawne; uważa, że należy podjąć równoczesne działania w celu wyeliminowania tych trzech luk, aby dokonać optymalizacji funkcjonowania jednolitego rynku;

39.  podkreśla znaczenie MŚP dla gospodarki europejskiej oraz apeluje do Komisji, aby wraz z państwami członkowskimi udoskonaliła „test MŚP”, tak aby zapewnić jego konsekwentne i spójne stosowanie we wszystkich odnośnych obszarach polityki i uwzględnienie w ramach ogólnej oceny wniosków, w celu zredukowania biurokracji oraz obciążeń administracyjnych, jakie hamują rozwój MŚP pod względem tworzenia klimatu bardziej sprzyjającego przedsiębiorstwom, który wspiera ducha przedsiębiorczości, innowacje, inwestycje, wzrost i tworzenie miejsc pracy; wzywa Komisję do dokonania przeglądu wszystkich dyrektyw i rozporządzeń, które mają negatywny wpływ na MŚP oraz do przedłożenia do czerwca 2013 r. sprawozdania wraz z zaleceniami;

40.  przypomina o decyzji Parlamentu, w której wzywa się wszystkie komisje parlamentarne do stosowania zasad „testu MŚP” wobec wszystkich sprawozdań ustawodawczych po ich przegłosowaniu przez daną komisję oraz w momencie poddawania ich pod głosowanie na posiedzeniu plenarnym i podkreśla potrzebę szybkiego wdrożenia tej decyzji;

41.  uważa, że ścisłe przestrzeganie zasady „najpierw myśl na małą skalę” zagwarantowałoby, że w przyszłości prawodawstwo nie przyniesie więcej trudności i rozczarowań obywatelom i przedsiębiorstwom na jednolitym rynku;

42.  podkreśla, że Komisja powinna zintensyfikować swoje wysiłki i skoncentrować się na wpływie rozporządzeń i dyrektyw na przemysł, MŚP i mikroprzedsiębiorstwa, ustanawiając cele w zakresie lepszego stanowienia prawa; podkreśla w szczególności potrzebę kontynuowania po 2012 r. programu redukcji obciążeń o bardziej ambitnym i poszerzonym zakresie oraz wprowadzenia mechanizmu kompensacji obciążeń regulacyjnych;

43.  wzywa Komisję do umocnienia zobowiązań w kwestii przeprowadzania, przed rozpoczęciem prac nad projektami wniosków, oceny, czy występuje rzeczywista wartość dodana działań na szczeblu UE;

44.  z zadowoleniem przyjmuje komunikat Komisji o zainicjowaniu programu, którego celem jest usunięcie obciążeń kosztowych po stronie MŚP, przy założeniu że mikroprzedsiębiorstwa zostaną wyłączone z zakresu obciążających przepisów (chyba że ich włączenie zostanie wyraźnie przewidziane);

III.Informacja i komunikacja

45.  przypomina, że istnieje brak w zakresie informacji o jednolitym rynku, co często prowadzi do tego, że obywatele i przedsiębiorcy nie znają lub nie rozumieją swoich praw i obowiązków ani nie wiedzą, w jaki sposób uzyskać niezbędne odpowiedzi lub pomoc; podkreśla potrzebę opracowywania informacji, które uwzględniają szczególne cechy najbardziej narażonych grup konsumentów;

46.  podkreśla, że jest równie ważne, by obywatele mogli zgłaszać swoje obawy dotyczące rynku wewnętrznego i przekazywać swoje sugestie w taki sposób, by ich głos stał się skuteczniej słyszalny zarówno w Komisji, jak i w Parlamencie;

47.  wzywa Komisję do wykorzystania wszelkich dostępnych zasobów technologicznych w celu zainicjowania dialogu z obywatelami na temat jednolitego rynku poprzez przeprowadzenie interaktywnych kampanii informacyjnych ukierunkowanych przede wszystkim na 20 głównych obaw, mających na celu zapoznanie obywateli i przedsiębiorstw z korzyściami wynikającymi z jednolitego rynku, praktycznymi i konkretnymi rozwiązaniami ich codziennych problemów, jak również z przysługującymi im prawami, oraz zachęcenie ich do udziału w budowaniu konkurencyjnego, sprawiedliwego i zrównoważonego rynku, jednocześnie poświęcając szczególną uwagę wzmocnieniu pojedynczych punktów kontaktowych (PSC);

48.  z zadowoleniem przyjmuje działalność pojedynczych punktów kontaktowych (PSC), których rolą jest ułatwianie dostępu do informacji dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej w państwach członkowskich, umożliwiając dopełnienie wszystkich formalności i wymogów administracyjnych związanych z zakładaniem lub rozwojem przedsiębiorstwa za granicą w pojedynczym krajowym punkcie kontaktowym;

49.  wzywa Komisję i państwa członkowskie, by dołożyły wszelkich starań w celu opracowania użytecznych strategii komunikacji i mechanizmów informowania o kwestiach dotyczących korzystania przez obywateli z praw i świadczeń socjalnych w całej UE;

50.  podkreśla znaczenie zaangażowania władz i organizacji lokalnych i regionalnych, jak również społeczeństwa obywatelskiego w kampanie informacyjne, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności przeprowadzenia kampanii informacyjnych w szkołach i na uczelniach w celu włączenia nowego pokolenia i przygotowania go do bardziej aktywnego obywatelstwa europejskiego;

51.  jest przekonany, że zaufanie konsumentów do dobrze funkcjonującego rynku usług finansowych wspiera w dłuższej perspektywie stabilność finansową, wzrost, efektywność i innowacje; podkreśla w związku z tym potrzebę dopilnowania tego, aby konsumenci mieli w tym sektorze lepszy dostęp do informacji i niezależnych doradców oraz aby unikano konfliktów interesów;

52.  zwraca uwagę na fakt, że pomiędzy fakturami za energię wystawianymi przez różnych dostawców istnieją znaczące różnice pod względem liczby i jakości informacji podawanych europejskim odbiorcom energii; podkreśla, że niezbędne jest zapewnienie odbiorcom we właściwym czasie odpowiednich informacji dotyczących zużycia i cen energii, dzięki którym będą w stanie dowolnie wybrać dostawcę energii;

53.  zachęca do tworzenia jednolitej metodologii oraz jednolitego, kompleksowego i prostego w stosowaniu formatu faktur za energię, określającego minimalną liczbę informacji, którą dostawcy muszą w nich uwzględnić, aby umożliwić konsumentom zrozumienie treści rachunków za energię w dowolnym państwie UE, a tym samym umożliwić im bardziej ekonomiczne i efektywne wykorzystanie energii;

54.  apeluje do państw członkowskich o wyposażenie krajowych organów regulacyjnych w uprawnienia i zasoby niezbędne do wykonywania ich obowiązków, np. monitorowania i właściwego rozpatrywania skarg klientów; zwraca się do Komisji i Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki o zaproponowanie zaleceń służących wzmocnieniu uprawnień nadzorczych krajowych organów regulacyjnych; wzywa Komisję do sprzyjania usprawnieniu koordynacji oraz wymianie najlepszych praktyk i informacji między krajowymi organami regulacyjnymi oraz między właściwymi władzami krajowymi i europejskimi;

55.  apeluje do Komisji, aby razem z państwami członkowskimi stworzyła prawdziwy i konkurencyjny jednolity rynek cyfrowy, służący europejskim konsumentom i przedsiębiorcom, zwłaszcza MŚP; przypomina, że istnienie rzeczywistego europejskiego jednolitego rynku cyfrowego przyniesie profity społeczno-gospodarcze z korzyścią ogólnie dla konsumentów europejskich, a w szczególności dla mieszkańców oddalonych i słabiej dostępnych regionów oraz dla osób niepełnosprawnych, jak również dla przedsiębiorstw w UE, a szczególnie MŚP, które zyskają dzięki temu dostęp do nowych rynków;

56.  podkreśla, że w celu utworzenia rzeczywistego europejskiego jednolitego rynku cyfrowego należy zwiększyć zaufanie i bezpieczeństwo konsumentów, zapewniając ochronę danych konsumentów o charakterze osobowym oraz niezawodność podpisu elektronicznego, a także umacniając mechanizmy rozstrzygania sporów, jak również zaufanie i bezpieczeństwo w odniesieniu do stosowanych środków płatności;

57.  przypomina o konieczności uzupełnienia istniejących luk prawnych w dziedzinie umów oraz przyjęcia skutecznych instrumentów usuwania barier związanych z rozbieżnościami w prawie umów, które są powodem tworzenia barier handlowych, dodatkowych kosztów transakcyjnych i braku pewności prawa po stronie przedsiębiorstw, co sprawia, że konsumenci stają się nieufni wobec jednolitego rynku;

58.  wzywa Komisję i państwa członkowskie do podjęcia odpowiednich działań w celu zapewnienia wszystkim obywatelom pełnych informacji o prawach przysługującym im z tytułu posiadania Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) oraz o istniejących zobowiązaniach finansowych dotyczących korzystania z usług i opieki zdrowotnej w innych państwach członkowskich; podkreśla, że informacje te muszą być zrozumiałe i łatwo dostępne (również w formie elektronicznej) oraz że należy zapewnić dostęp do nich osobom niepełnosprawnym;

59.  wzywa Komisję do dopilnowania, by wszystkim obywatelom uprawnionym do EKUZ wydawano tę kartę na żądanie oraz by wszelkie błędy w stosowaniu przepisów były bezzwłocznie korygowane; wzywa państwa członkowskie do przekazywania informacji na temat wszelkich ubezpieczeń dodatkowych bądź innych działań, które w przypadku obywateli mogą się okazać niezbędne do uzyskania za granicą uprawnień do takiej samej opieki zdrowotnej, jaką zapewnia im się w ich własnym kraju;

60.  zwraca się do państw członkowskich o uproszczenie i przyspieszenie procedur administracyjnych dotyczących zwrotu kosztów leczenia za granicą oraz o dopilnowanie, by w ramach ich systemów ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych podjęto wszelkie niezbędne działania mające na celu zapewnienie mobilnym obywatelom wystarczającej ochrony;

61.  podkreśla, że urzędnikom i innym pracownikom organów administracji regionalnej i lokalnej brakuje informacji na temat możliwości istniejących w zakresie mobilności europejskiej i międzynarodowej; wskazuje, że mobilność europejska i międzynarodowa urzędników i innych pracowników pomoże w powstaniu w państwach członkowskich bardziej nowoczesnych i skutecznych organów administracji, co ma zasadnicze znaczenie w kontekście wdrażania dorobku prawnego UE, umożliwiając wymianę najlepszych wzorców;

IV.Prawodawstwo/ transpozycja

62.  podkreśla, że sukces prawa UE zawsze zależy od tego, czy jest ono stosowane i wdrażane w rozsądnych terminach do krajowego ustawodawstwa państw członkowskich; jest zdania, że istotna jest regularna, staranna i skuteczna kontrola w tym obszarze oraz wzywa Komisję, by interweniowała w przypadkach niedociągnięć we wdrażaniu oraz nadal ściśle współpracowała z Parlamentem w tym zakresie;

63.  uznaje, że mimo iż liczba postępowań w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego wszczynanych przez Komisję Europejską zmniejszyła się, z końcem 2010 roku wciąż toczyło się około 2100 postępowań;

64.  zwraca uwagę na dużą liczbę petycji otrzymanych przez Komisję Petycji Parlamentu dotyczących problemów, które obywatele napotykają na rynku wewnętrznym, zwłaszcza w odniesieniu do nieprawidłowej transpozycji lub nieprawidłowego wdrażania prawa UE; wzywa Komisję do uwzględnienia w jej sprawozdaniu wniosków i rezultatów petycji złożonych w tej komisji parlamentarnej; podkreśla, że proces rozpatrywania petycji musi być lepiej wykorzystywany w celu usprawnienia procesów legislacyjnych UE, zwłaszcza w odniesieniu do środków ustawodawczych usuwających bariery w handlu transgranicznym i środków w zakresie egzekwowania praw człowieka;

65.  apeluje do państw członkowskich o zagwarantowanie poprawnej i terminowej transpozycji przepisów prawa dotyczących rynku wewnętrznego oraz o zmniejszenie liczby przypadków ich naruszania; wzywa je, by w ramach krajowego procesu ustawodawczego wprowadziły „test jednolitego rynku”, mając na uwadze wpływ ich przepisów na obywateli i przedsiębiorstwa na rynku wewnętrznym;

66.  podkreśla, że procedury transgranicznego odzyskiwania podatku VAT powinny być mniej zbiurokratyzowane i uciążliwe dla przedsiębiorstw; podkreśla, że należy też zwiększyć dostęp do transgranicznego finansowania kapitałem wysokiego ryzyka; ze względu na stwierdzone na jednolitym rynku luki ustawodawcze i luki we wdrażaniu wzywa Komisję i państwa członkowskie do intensyfikacji ich wysiłków mających na celu skuteczne wdrażanie właściwych przepisów prawa, szczególnie tych, które dotyczą kwestii z zakresu ochrony socjalnej;

67.  wzywa Komisję, by w ramach wszczynania procedur w związku z niewłaściwą transpozycją lub brakiem transpozycji prawodawstwa UE uwzględniała odniesienia do danego sektora działalności oraz wpływu na jednolity rynek;

68.  nalega, by w kwestii postępowań w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego Komisja w pełni korzystała ze zmian wprowadzonych artykułem 260 TFUE;

69.  popiera starania Komisji zmierzające do uproszczenia transgranicznego transferu pojazdów i wzywa państwa członkowskie do pełnego wdrożenia zasad prawa unijnego dotyczacych rejestracji pojazdów w innym państwie członkowskim; przypomina w związku z tym, że pojazdy (w tym pojazdy z kierownicą po prawej stronie), które spełniają wymogi w zakresie unijnej homologacji typu, powinny móc być rejestrowane w państwach członkowskich i wzywa Komisję do zwiększenia bezpieczeństwa zharmonizowanych dowodów rejestracyjnych pojazdów, aby zmniejszyć do minimum ryzyko ponownej rejestracji kradzionych pojazdów z fałszywymi dowodami rejestracyjnymi świadectwami rejestracji;

70.  wzywa Komisję do stosowania polityki „zerowej tolerancji” w stosunku do wszelkich przepisów i praktyk o charakterze dyskryminacyjnym w państwach członkowskich w dziedzinie zatrudnienia, sprzecznych z prawem UE, oraz do niezwłocznego rozpoczęcia odpowiednich procedur na wypadek nieprzestrzegania tej zasady; wzywa również Komisję, aby nie tolerowała żadnych innych dyskryminacyjnych lub przesadzonych praktyk, kontroli lub wymagań utrudniających europejskim pracownikom i pracodawcom egzekwowanie praw przysługujących im na mocy ustawodawstwa UE;

71.  przypomina, że swoboda przepływu pracowników jest podstawowym prawem, z którego pracownicy muszą być w stanie korzystać bez dyskryminacji ze względu na przynależność państwową między pracownikami państw członkowskich w zakresie zatrudnienia, wynagrodzenia i innych warunków pracy; uważa, że aby zapewnić tę swobodę, pracownicy powinni być należycie informowani, należy ustanowić odpowiednie mechanizmy dochodzenia sprawiedliwości, a wszystkie państwa członkowskie powinny ściśle wdrażać odnośne przepisy UE;

72.  wzywa Komisję do starannego monitorowania zarówno transpozycji, jak i skutecznego wdrażania dyrektywy 2000/78/WE w państwach członkowskich oraz do podejmowania działań w przypadku zaobserwowania uchybień; wzywa państwa członkowskie i Radę do nadania priorytetu kwestii pilnego przyjęcia wniosku dotyczącego dyrektywy w sprawie wprowadzenia w życie zasady równego traktowania osób bez względu na religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną;

73.  podkreśla konieczność poprawy warunków pracy i zapewnienia odpowiedniej ochrony, bez jakiejkolwiek formy dyskryminacji, pracowników delegowanych w UE; apeluje o działania usprawniające proces wdrażania i stosowania dyrektywy dotyczącej delegowania pracowników, w ścisłej współpracy z partnerami społecznymi; z zadowoleniem odnosi się do wniosków, do jakich w kwestii tej doszło Forum Jednolitego Rynku;

74.  przypomina, że obowiązujące prawodawstwo UE chroni prawa konsumentów i kładzie solidne podwaliny pod konkurencyjny europejski rynek energii, jednak nie zostało ono jeszcze właściwie przeniesione do ustawodawstwa krajowego w niektórych państwach członkowskich;

75.  wzywa wszystkie państwa członkowskie do pełnego wdrożenia trzeciego pakietu energetycznego i innych związanych z nim przepisów UE w ustalonych terminach; zwraca się do Komisji o intensywne monitorowanie transpozycji przedmiotowych przepisów;

76.  wzywa Komisję do dalszego propagowania najlepszych praktyk w zakresie transpozycji prawa dotyczącego rynku wewnętrznego;

77.  podkreśla, że spójne i jednolite wdrożenie i stosowanie zasad ochrony pasażera w całej Unii ma kluczowe znaczenie dla podróżujących obywateli, w tym osób o ograniczonych możliwościach przemieszczania się, a także dla zapewnienia przewoźnikom równych warunków działania; stwierdza, że osoby niepełnosprawne bardzo często napotykają podczas podróży przeszkody i bariery, które uniemożliwiają im korzystanie z wielu udogodnień wspólnego jednolitego rynku; wzywa Komisję do zwrócenia większej uwagi na ten aspekt w kontekście praw pasażerów;

78.  wzywa Komisję i państwa członkowskie do zadbania o prawidłowe wdrożenie przepisów dotyczących praw pasażerów, do zadbania o to, aby obywatele Europy znali prawa pasażerów w UE oraz przede wszystkim o to, aby przepisy te były przestrzegane;

79.  podkreśla potrzebę zaradzenia problemom napotykanym przez obywateli i przedsiębiorstwa; zwraca uwagę, że pomimo bardzo niewielkiej liczby dowodów przedstawionych w dokumencie roboczym wiele dostrzeżonych obszarów problemowych poddano ostatnio ocenie skutków, a Komisja przedstawiła wnioski w ich sprawie; zdecydowanie uważa, że tam, gdzie proponuje się działanie, Komisja musi przedstawić niezawodne i decydujące dowody na korzyść opcji wybranej w projekcie aktu prawnego; wzywa Parlament do pełnego rozważenia przy rozpatrywaniu projektów wniosków tego, czy przedstawione przez Komisję oceny skutków są dokładne i przekonujące, tak aby przyjęte akty prawne spełniały potrzeby obywateli oraz przedsiębiorców;

80.  uznaje, że ważna jest wymiana informacji oraz wspieranie współpracy pomiędzy systemami krajowymi i w związku z tym z zadowoleniem przyjmuje osiągnięte niedawno wzajemne połączenie rejestrów przedsiębiorstw(9); nadal domaga się transgranicznej współpracy administracyjnej i lepszej integracji poprzez platformy centralne; z zadowoleniem przyjmuje inicjatywy Komisji w tym zakresie, takie jak np. inicjatywy na rzecz rozwoju systemów przekazywania drogą elektroniczną danych dotyczących zabezpieczenia społecznego pomiędzy krajowymi systemami zabezpieczenia społecznego;

81.  podkreśla, że transgraniczne wykonywanie i uznawanie decyzji oraz skutków prawnych dokumentów ma kluczowe znaczenie dla mobilności na rynku wewnętrznym; wyraża nadzieję na rychłe stosowanie rozporządzenia dotyczącego prawa spadkowego we wszystkich państwach członkowskich UE; wzywa Komisję – w oparciu o zieloną księgę z roku 2010(10) oraz konsultacje z roku 2011 – do kontynuacji prac w sprawie uznawania skutków prawnych dokumentów informujących o stanie cywilnym i z zainteresowaniem przygląda się wnioskom ustawodawczym przewidzianym na rok 2013;

82.  przypomina o celu, jakim jest tworzenie lepszego prawa, i uważa, że Komisja Europejska, Parlament Europejski i Rada powinny zwiększyć wysiłki mające na celu ulepszenie strategii opracowywania inteligentnych regulacji;

83.  uznaje wykazane zaangażowanie na rzecz zaradzenia obciążeniom regulacyjnym; w związku z tym przypomina o wcześniejszym zobowiązaniu Parlamentu do wymagania od Komisji, aby przy składaniu wniosków w sprawie nowych aktów prawnych określała równoważne koszty; ponadto przypomina o prośbie Parlamentu, by program na rzecz zmniejszania obciążenia administracyjnego został rozszerzony i rozwinięty, i dlatego oczekuje wniosków dotyczących zmniejszenia obciążenia administracyjnego i utrudnień regulacyjnych, ponieważ stanowiłoby to odpowiedź na wiele głównych problemów obywateli i przedsiębiorstw związanych z jednolitym rynkiem;

84.  podkreśla, że pomimo uproszczenia prawodawstwa i ograniczenia obciążeń administracyjnych oraz wykorzystywania swobód dostępnych w ramach rynku wewnętrznego przez przedsiębiorstwa należy ogólnie zapewnić przepisy w zakresie bezpieczeństwa i zdrowia, które będą chronić konsumentów i pracowników;

85.  wzywa Komisję do poddawania wszelkich nowych przepisów europejskich „testowi handlu elektronicznego”;

V.Propozycje

86.  domaga się od Komisji prześledzenia dwudziestu głównych obaw obywateli i przedsiębiorców w kontekście dokumentu o jednolitym rynku z perspektywy obywateli po okresie dwóch lat oraz do ich aktualizacji; wzywa też Komisję do sporządzenia tabeli dla każdej z zaakcentowanych obaw i do wskazania, które podmioty są odpowiedzialne za wyeliminowanie każdej z dostrzeżonych pierwotnych przyczyn;

87.  wzywa Komisję do wskazania w przyszłych sprawozdaniach odpowiednich działań, za które jest wyraźnie odpowiedzialna, takich jak podejmowanie terminowych i stosownych działań w przypadku niewłaściwej transpozycji przepisów UE przez państwa członkowskie, dbanie o prawidłowe wdrażanie prawa UE oraz zmiana niewłaściwych przepisów;

88.  wzywa komisję do przedstawienia w drugim półroczu 2012 roku dokumentu w sprawie nowych dwunastu dźwigni na rzecz pobudzenia wzrostu gospodarczego i wzmocnienia zaufania – „Wspólnie na rzecz nowego wzrostu gospodarczego”;

89.  zachęca Komisję i państwa członkowskie do tego, by podczas Europejskiego Roku Obywateli 2013 ukierunkowały swoje kampanie informacyjne na te obawy, które dotyczą praw wynikających z obywatelstwa UE, ponieważ zgodnie z metodologią selekcji zastosowaną w sprawozdaniu to właśnie one trafnie wskazują, jakie sprawy są najistotniejsze dla obywateli UE w codziennym funkcjonowaniu w ramach rynku wewnętrznego;

90.  wzywa Komisję do znalezienia sposobów na połączenie w przyszłości sprawozdania UE w sprawie obywatelstwa ze sprawozdaniem pt. „Jednolity rynek z punktu widzenia obywateli”, aby uniknąć powielania i niejasności oraz zapobiegać ryzyku oddzielenia problemów od rozwiązań.

91.  wzywa Komisję razem z państwami członkowskimi, władzami regionalnymi, lokalnymi oraz przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego do okresowego prowadzenia europejskich kampanii informacyjnych w mediach krajowych, regionalnych i lokalnych, a także kampanii interaktywnych, wzmacniających dialog z obywatelami na temat korzyści płynących z jednolitego rynku, ich praw i obowiązków, jak również na temat miejsc, w których można uzyskać informacje lub pomoc w rozwiązywaniu problemów; wzywa Komisję do monitorowania i kontrolowania skuteczności i powodzenia tych kampanii informacyjnych;

92.  apeluje do Komisji o zagwarantowanie skutecznego wzajemnego powiązania między istniejącymi instrumentami, takimi jak SOLVIT, tabela wyników rynku wewnętrznego, system wymiany informacji na rynku wewnętrznym, „Twoja Europa – Porady” i „Twoja Europa”, aby umożliwić monitorowanie właściwej i terminowej transpozycji dyrektyw UE;

93.  podkreśla potrzebę wspierania systemu EURES oraz tworzenia sieci jego efektywnych powiązań z krajowymi systemami zatrudnienia, co stanowi jeden ze sposobów zwalczania bezrobocia w UE oraz rozwiązania problemu niemożności obsadzenia stanowisk ze względu na brak kandydatów o odpowiednich kwalifikacjach;

94.  wzywa Komisję do przeprowadzenia oceny obszarów, w których regulacje wspólnotowe zapewniają jednocześnie osiągnięcie celu uproszczonego i bezpośredniego zastosowania przez państwa członkowskie, oraz celów jednolitego rynku;

95.  wzywa Komisję do propagowania pilnych działań mających na celu zniesienie istniejących w Unii różnic w zakresie infrastruktury energetycznej, które stanowią przeszkodę dla urzeczywistnienia wewnętrznego rynku energii oraz osiągnięcia celów strategii „Europa 2020”;

96.  zobowiązuje państwa członkowskie do wykorzystania narzędzi ICT w celu zwiększenia przejrzystości i odpowiedzialności, ograniczenia obciążeń administracyjnych, ulepszenia procesów administracyjnych, zmniejszenia emisji dwutlenku węgla, ochrony środków publicznych oraz przyczynienia się do budowy demokracji uczestniczącej, z jednoczesnym zwiększeniem wiarygodności i podniesieniem poziomu zaufania;

97.  wzywa Komisję i państwa członkowskie, by stosując się do rozporządzenia (WE) nr 883/2004 i art. 153 TFUE, przeprowadziły ekspertyzy, w celu zapewnienia ciągłości zabezpieczenia społecznego mobilnych obywateli w UE, a także traktowania ich na równi z obywatelami danego państwa, i aby wzięły też pod uwagę opcjonalny, dobrowolny, uzupełniający w stosunku do systemu ogólnego i przenoszalny system zabezpieczenia społecznego na szczeblu europejskim, żeby ustanowić ściślejszą współpracę w dziedzinie polityki społecznej; poprzednie koncepcje dotyczące 28. reżimu systemów zabezpieczenia społecznego należy zaktualizować i uwzględnić w tych ekspertyzach;

98.  apeluje do państw członkowskich o podjęcie wszystkich koniecznych działań, aby uprościć skomplikowane krajowe procedury administracyjne i zapewnić pracownikom, pracodawcom i innym stronom zaangażowanym w transgraniczny stosunek pracy dostępność wszelkich niezbędnych informacji na temat praw i obowiązków związanych z ich zatrudnieniem, w szczególności prawa do zabezpieczenia społecznego, a także na temat przepisów dotyczących ochrony bezrobotnych, opieki zdrowotnej i przepisów podatkowych; uważa, że informacje te muszą być dostępne w miarę możliwości w formie elektronicznej przed doświadczeniem mobilności, w jego trakcie i po nim;

99.  nalega, by Komisja utworzyła na szczeblu UE centralny punkt koordynacji, tak aby rejestrować problemy pracowników mobilnych, pracodawców oraz innych zainteresowanych stron i opracowywać rozwiązania w relacjach między państwami członkowskimi, a także zapobiegać problemom związanym ze stosunkiem pracy niestacjonarnej, w tym z delegowaniem pracowników;

100.  wzywa państwa członkowskie, by traktowały członków rodziny obywatela Unii pochodzących spoza UE jako klientów działających w dobrej wierze na wszystkich etapach procedur administracyjnych, którym muszą oni podlegać;

101.   wzywa państwa członkowskie do stworzenia dla wszystkich mobilnych osób w UE pojedynczych punktów kontaktowych umożliwiających im załatwienie spraw administracyjnych związanych z pracą i życiem rodzinnym z jednego miejsca w państwie przyjmującym oraz uzyskanie informacji na temat ich praw i obowiązków, w tym także możliwości przeprowadzania procedur administracyjnych i zarządzania nimi za pośrednictwem internetu, żeby usprawnić skuteczne wykonywanie praw przez obywateli przemieszczających się w UE;

102.  wzywa Komisję do zapewnienia wszystkim obywatelom Unii Europejskiej dostępu do podstawowego rachunku płatniczego po rozsądnej cenie, w celu zwiększenia mobilności;

103.  z zadowoleniem przyjmuje wnioski Komisji w sprawie ułatwienia dostępu do transgranicznej opieki zdrowotnej; nalega, by Komisja i państwa członkowskie zapewniły szybkie i skuteczne wdrożenie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/24/UE z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie stosowania praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej, uwzględniając w należyty sposób zasady uniwersalności, dostępu do opieki dobrej jakości, równości i solidarności; wzywa ponadto Komisję i państwa członkowskie do kontynuacji działań ukierunkowanych na realizację celu szerokiego rozpowszechnienia do 2020 r. usług z zakresu telemedycyny i e-zdrowia; wspiera też projekty pilotażowe mające na celu zapewnienie obywatelom UE bezpiecznego dostępu internetowego do dotyczących ich danych (dane pacjentów) oraz zapewnienie interoperacyjności rejestrów pacjentów i tym samym zagwarantowanie im ciągłości opieki;

104.  wzywa Komisję do przedstawienia wniosku ustawodawczego w sprawie badań technicznych pojazdów silnikowych z myślą o zmniejszeniu obciążenia administracyjnego dla obywateli i sektora przemysłowego, dalszym dynamicznym rozwoju metod i treści badań przy jednoczesnym zapewnieniu jak najwyższego stopnia bezpieczeństwa na drogach;

105.  domaga się wzajemnego uznawania kontroli technicznych przez państwa członkowskie w przypadku transgranicznego transferu pojazdów w oparciu o wspólne definicje i porównywalne standardy badań; proponuje utworzenie europejskiej bazy danych, w której scentralizowano by dane techniczne wszystkich pojazdów, aby zapewnić porównywalność w skali europejskiej oraz ułatwić transgraniczną rejestrację pojazdów; wzywa państwa członkowskie do utrzymania jak najniższych kosztów ponoszonych przez obywateli w przypadku transgranicznej rejestracji pojazdu w innym państwie członkowskim oraz do ograniczenia zbędnych kosztów dzięki wspólnotowemu podejściu;

106.  wzywa Komisję i państwa członkowskie do ściślejszego stosowania interoperacyjności między krajowymi transportowymi usługami, produktami i systemami, takimi jak te podlegające regulacjom UE dotyczącym systemów opłat drogowych i ERTMS, a także do wdrożenia europejskiego zintegrowanego systemu informacji, ustalania cen i sprzedaży biletów w dziedzinie przemieszczania się środkami transportu publicznego i intermodalnego;

107.  apeluje do Komisji o ułatwienie dostępu do instrumentów mikrofinansowych służących tworzeniu i rozwijaniu małych przedsiębiorstw, zwłaszcza w przypadku tych, które mają prowadzić działalność transgraniczną;

108.  wzywa państwa członkowskie i Komisję do ułatwienia inwestowania w innowacyjne przedsiębiorstwa rozpoczynające działalność poprzez usunięcie przeszkód utrudniających rozwój ogólnounijnego rynku wysokiego ryzyka;

109.  wzywa państwa członkowskie do uproszczenia i usprawnienia dostępu do informacji za pomocą wykorzystania istniejących struktur i nowo utworzonych pojedynczych punktów kontaktowych, które umożliwiają MŚP ubieganie się o wsparcie finansowe ze środków europejskich, krajowych i lokalnych, z uwzględnieniem tego, że pojedyncze punkty kontaktowe wnoszą większą wartość dodaną, jeśli są tworzone na koszt istniejącej administracji i dzięki temu nie obciążają dodatkowo podatników; podkreśla znaczenie pojedynczych punktów kontaktowych jako punktów początkowych odgrywających zasadniczą rolę w przyciąganiu i umożliwianiu realizacji prywatnych inwestycji w dziedzinie badań i energii oraz wzywa Komisję do wzmocnienia działań na rzecz dalszego uproszczenia i zwiększenia przejrzystości europejskich, krajowych i lokalnych ram finansowych; wzywa państwa członkowskie do ułatwienia MŚP dostępu do środków finansowych poprzez uproszczenie przepisów dotyczących przekazywania danych oraz do promowania internetowych repozytoriów danych w odniesieniu do certyfikatów i innych dokumentów pomocniczych;

110.  wzywa państwa członkowskie i Komisję do zapewnienia umów umożliwiających MŚP prowadzenie działalności w całej Europie i komercjalizację ich pomysłów poprzez przyznanie im lepszego dostępu do rynków i ograniczenie biurokracji;

111.  wzywa Komisję do przedłożenia wniosku ustawodawczego na rzecz lepszej ochrony pasażerów w przypadku niewypłacalności linii lotniczych, np. poprzez obowiązkowe ubezpieczenie dla linii lotniczych lub utworzenie funduszu gwarancyjnego;

112.  zwraca uwagę na to, że pasażerom nadal trudno jest zarezerwować i kupić bilety na podróże multimodalne na terytorium UE i wzywa Komisję, państwa członkowskie oraz przedsiębiorstwa sektora transportu do podjęcia działań w celu utworzenia zintegrowanego, multimodalnego systemu sprzedaży i rezerwacji biletów;

113.  wzywa Komisję Europejską do przedstawienia wniosku w sprawie praw pasażerów korzystających z kilku środków transportu, tak aby przepisy prawne nadążały za zmianami multimodalnych sposobów przemieszczania się.

114.  apeluje do Komisji o przeformułowanie systemu wymiany informacji na rynku wewnętrznym (IMI) poprzez rozszerzenie zakresu i ulepszenie funkcjonowania współpracy administracyjnej, a także o ponowne przemyślenie koncepcji programu SOLVIT oraz nadanie mu nowych ram i przyznanie odpowiednich środków, szczególnie w dziedzinie zasobów ludzkich, aby umożliwić im wykonywanie w pełni satysfakcjonującej obsługi przekazywanych do nich wniosków;

115.  ponawia swój apel skierowany do państw członkowskich o lepsze nauczanie języków w jak najmłodszym wieku, wprowadzenie systemu uznawania kształcenia formalnego i nieformalnego, w tym uczenia się przez całe życie, oraz kompetencji uzyskanych w innym państwie członkowskim, a także o zapewnienie lepszej koordynacji kształcenia z potrzebami rynku pracy, tak aby stworzyć w przyszłości siłę roboczą z porównywalnymi kwalifikacjami, co może być korzystne dla europejskiego rynku pracy i przyczynić się do zwiększenia poziomów produktywności; podkreśla też potrzebę kontynuowania wysiłków na rzecz równoważności krajowych systemów certyfikacji w oparciu o europejskie ramy kwalifikacji;

116.  uważa, że instytucje oświatowe powinny określać w załączniku do wydawanych przez siebie dyplomów, w jaki sposób ich dyplomy krajowe można porównać i ocenić, odnosząc się do dyplomów wydanych w innych państwach członkowskich, szczególnie w krajach sąsiednich;

117.  wskazuje na sukces procedury automatycznego uznawania zapisanej w dyrektywie 2005/36/WE z sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych i wzywa do przeprowadzenia oceny możliwości poszerzenia jej o kolejne zawody;

118.  zwraca się do państw członkowskich o podjęcie niezbędnych działań w celu oceny funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, a także sposobu wykorzystania kwot przyznanych na programy dotyczące kształcenia zawodowego, tak aby dalej wspierać MŚP;

119.  zauważa pozytywne doświadczenia niektórych państw członkowskich, w których wymogi wobec spółek energetycznych odnośnie do oszczędzania energii spowodowały szereg pozytywnych następstw, w tym rozpowszechnianie przez przemysł inteligentnych systemów energetycznych z korzyścią dla konsumentów;

120.  wzywa Komisję do dokonania oceny możliwości ustanowienia europejskiego programu wymiany urzędników i innych pracowników organów regionalnych i lokalnych;

o
o   o

121.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie i Komisji.

(1) Dz.U. C 187 E z 27.7.2008, s. 80.
(2) Dz.U. L 176 z 7.7.2009, s. 17.
(3) Dz.U. C 161 E z 31.5.2011, s. 84.
(4) Dz.U. C 349 E z 22.12.2010, s. 25.
(5) Dz.U. C 8 E z 14.1.2010, s. 7.
(6) Wytyczne dotyczące dostępności treści internetowych (WCAG) 2.0. - http://www.w3.org/TR/WCAG20/
(7) Zobacz: http://www.un.org/disabilities/convention/conventionfull.shtml
(8) CHAP – system rejestracji skarg i dochodzeń publicznych; EU Pilot – rozwiązywanie problemów z państwami członkowskimi; NIF – baza danych na potrzeby rejestracji przypadków braku komunikacji.
(9) Stanowisko Parlamentu Europejskiego z dnia 14 lutego 2012 r., teksty przyjęte P7_TA(2012)0033.
(10) COM(2010)0747.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności