Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2012/2044(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0310/2012

Ingivna texter :

A7-0310/2012

Debatter :

PV 25/10/2012 - 11
CRE 25/10/2012 - 11

Omröstningar :

PV 25/10/2012 - 14.7
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2012)0395

Antagna texter
PDF 188kWORD 101k
Torsdagen den 25 oktober 2012 - Strasbourg
Problemen på den inre marknaden för europeiska företag och medborgare
P7_TA(2012)0395A7-0310/2012

Europaparlamentets resolution av den 25 oktober 2012 om de 20 viktigaste problemen på den inre marknaden för europeiska företag och medborgare (2012/2044(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens arbetsdokument ”The Single Market through the lens of the people: A snapshot of citizens’ and businesses’ 20 main concerns” (Den inre marknaden från medborgarnas synpunkt: En överblick över medborgarnas och företagens 20 största farhågor) (SEC(2011)1003),

–  med beaktande av kommissionens meddelande ”Inremarknadsakten – Tolv åtgärder för att stimulera tillväxten och stärka förtroendet för inre marknaden – Gemensamma insatser för att skapa ny tillväxt” (COM(2011)0206),

–  med beaktande av kommissionens meddelande ”På väg mot en inre marknadsakt – Att skapa en verkligt konkurrenskraftig social marknadsekonomi: Femtio förslag för att arbeta, driva företagsverksamhet och handel bättre tillsammans” (COM(2010)0608),

–  med beaktande av kommissionens meddelande ”Europa 2020: En strategi för smart och hållbar tillväxt för alla” (COM(2010)2020),

–  med beaktande av kommissionens meddelande ”En inre marknad för framtidens Europa” (COM(2007)0724) och kommissionens avdelningars åtföljande arbetsdokument om en översyn av de resultat som uppnåtts (SEC(2007)1521),

–  med beaktande av sin resolution av den 4 september 2007 om översynen av den inre marknaden(1) och kommissionens avdelningars arbetsdokument om översynen av den inre marknaden och resultaten efter ett år (SEC(2008)3064),

–  med beaktande av kommissionens meddelande om smart lagstiftning i Europeiska unionen (COM(2010)0543),

–  med beaktande av kommissionens tjugosjunde årsrapport om kontrollen av gemenskapsrättens tillämpning (2009) (COM(2010)0538) och kommissionens avdelningars åtföljande arbetsdokument om situationen i de olika sektorerna (SEC(2010)1143),

–  med beaktande av kommissionens meddelande ”En Europeisk union som bygger på resultat – tillämpningen av gemenskapsrätten” (COM(2007)0502),

–  med beaktande av kommissionens rekommendation av den 29 juni 2009 om åtgärder för att förbättra den inre marknadens funktion(2),

–  med beaktande av rådets slutsatser av den 10 december 2010 om inremarknadsakten,

–  med beaktande av professor Mario Montis rapport till kommissionen om att blåsa nytt liv i den inre marknaden,

–  med beaktande av sin resolution av den 20 maj 2010 om förverkligandet av en inre marknad för konsumenter och medborgare(3),

–  med beaktande av resultattavlan för den inre marknaden nr 21 (2010) och sina resolutioner av den 9 mars 2010(4) och den 23 september 2008(5) om resultattavlan för den inre marknaden,

–  med beaktande av artiklarna 258–260 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget),

–  med beaktande av artiklarna 7, 10 och 15 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 48 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd och yttrandena från utskottet för ekonomi och valutafrågor, utskottet för sysselsättning och sociala frågor, utskottet för industrifrågor, forskning och energi, utskottet för transport och turism, utskottet för rättsliga frågor och utskottet för framställningar (A7-0310/2012), och av följande skäl:

A.  Dokumentet ”The Single Market through the lens of the people: A snapshot of citizens’ and businesses’ 20 main concerns” (Den inre marknaden från medborgarnas synpunkt: En överblick över medborgarnas och företagens 20 största farhågor) bekräftar att verkligheten inte lever upp till förväntningarna när det gäller den inre marknaden.

B.  Det finns fortfarande alltför många hinder för att EU-medborgarna fullt ut ska kunna dra fördel av den inre marknaden. Dessa hinder hämmar utvecklingen av en känsla av att alla EU-medborgare tillhör samma gemenskap. Det är hög tid att åtgärda dessa svårigheter, så att EU-medborgarna fullt ut kan dra nytta av sin rätt till fri rörlighet och de fördelar som EU-medlemskapet innebär.

C.  I den ekonomiska, finansiella och sociala kris som Europa för närvarande genomgår är det mycket viktigt att avlägsna hinder och stimulera den inre marknaden och därmed bidra till innovation, tillväxt, främjande av konkurrenskraften, sysselsättningsskapande och ökat förtroende för marknaden. Fördjupandet av den inre marknaden kommer att gynna alla EU-medborgare genom att bidra till EU:s territoriella, ekonomiska och sociala sammanhållning.

D.  Den inre marknaden är en grundläggande faktor för att nå målen för Europa 2020-strategin samt målet med hållbar och smart tillväxt för alla. För att stimulera den inre marknaden måste det nya politiska tänkesättet utgå från medborgarna, konsumenterna och företagen, särskilt de små och medelstora företagen.

E.  EU-medborgarna måste hantera en rad olika svårigheter och komplicerade och diskriminerande krav som banker ställer i samband med öppnande av ett bankkonto, vilket innebär att 30 miljoner EU-medborgare fortfarande inte har något bankkonto och att deras rörlighet därmed begränsas. Enligt uppgifter i Eurobarometer tycker 29 procent av de tillfrågade konsumenterna att det är svårt att jämföra olika erbjudanden om bankkonton och kan därför inte välja vilken typ av konto som lämpar sig bäst för deras behov.

F.  Ungefär 30 procent av EU-medborgarna känner inte till att de har rätt till sjuk- och hälsovård utomlands och rätt till ersättning för kostnaderna. Bara en av tre EU-medborgare vet att ett europeiskt sjukförsäkringskort ska tas med vid utlandsresor och att detta kort är oumbärligt vid tillfälliga vistelser, som exempelvis semesterresor, affärsresor eller studievistelser i ett annat land.

G.  Den fria rörligheten för varor är en av hörnstenarna i EU:s politik. EU har infört ett enhetligt system för typgodkännande och harmoniserade registreringsbevis för motorfordon. Därmed har det blivit mycket enklare att köpa en personbil i eller överföra en personbil till en annan medlemsstat. EU-medborgare som bosätter sig i en annan medlemsstat och vill ta med sig sin bil möter betungande och komplicerade förfaranden och ombeds visa upp handlingar som inte finns i hemmedlemsstaten samt betala extra skatter. EU-medborgare som vill köpa ett fordon i en annan medlemsstat möter liknande svårigheter. Parlamentet mottar många klagomål från medborgare som möts av besvärliga formaliteter, mycket ofta i samband med omregistreringen av deras motorfordon i en annan medlemsstat och därmed förknippade extrakostnader. Samtidigt måste unionen och medlemsstaterna se till att omregistrering av stulna motorfordon med förfalskade registreringspapper undviks.

H.  EU:s bestämmelser om passagerares rättigheter ger medborgarna en minimiskyddsnivå och underlättar därmed rörligheten och den sociala integrationen. Bestämmelserna bidrar till att skapa likvärdiga konkurrensvillkor för transportföretagen såväl inom som mellan transportslag. EU:s rättsliga ram för skydd av passagerares rättigheter behöver säkerställa en miniminivå för konsumentskyddet, så att det kan stå emot föränderliga affärsmetoder, som t.ex. tilläggsavgifter, och inbegripa konkurser och insolvens hos flygbolag. EU bör reagera på nya multimodala rörlighetsmönster.

I.  Avlägsnandet av rättsliga och fysiska hinder mot upprättandet av ett gemensamt europeiskt järnvägsområde, framför allt när det gäller godstransport, skulle bidra till att öka tillväxten på den inre marknaden.

J.  62 procent av de europeiska konsumenterna skulle vilja byta energileverantör och få lägre avgifter, men deras valfrihet begränsas av bristen på tydlig och jämförbar information samt hindren för uppsägning av de befintliga energileveransavtalen. Ett sådant byte skulle innebära besparingar på 100 euro per kund, vilket motsvarar 13 miljarder euro i hela EU.

K.  De europeiska medborgarna ser mycket positivt på fördjupandet av den inre marknaden på området mobiltelekommunikation, i synnerhet när det gäller roaming.

L.  26 procent av de europeiska konsumenter som deltog i undersökningarna har haft problem med tillhandahållandet av internettjänster. Det är komplicerat och dyrt att byta internetleverantör, och konsumenterna upplever ofta att kvaliteten på tjänsterna är bristfällig och att de nationella bestämmelserna tillämpas olika strikt.

M.  Bristen på information om konsumenträttigheter, den felaktiga tillämpningen av lagstiftningen och svårigheterna att lösa tvister i samband med gränshandel har lett till att konsumenterna drar sig för att handla på nätet, vilket medför att EU saknar en verklig digital marknad för medborgare och företag. Enligt uppgifter från de europeiska konsumentcentren är näthandeln ansvarig för merparten (59 procent) av konsumenternas klagomål.

N.  Företag stöter fortfarande på svårigheter när de vill delta i offentlig upphandling i andra medlemsstater, både som avtalsslutande företag och som underleverantörer, särskilt beroende på olika nationella regler om offentlig upphandling, på de komplicerade administrativa krav som finns i vissa medlemsstater samt på språkbarriärerna.

O.  En förbättring av de små och medelstora företagens tillgång till finansiering är av stor betydelse under de rådande ekonomiska förhållandena, både för själva företagens överlevnad och utveckling samt för att stärka näringslivsklimatet och tillväxten i Europa som helhet.

P.  Funktionshindrades behov bör ägnas särskild uppmärksamhet, så att dessa personer kan dra full nytta av den inre marknaden, genom åtgärder för att se till att nytt elektroniskt innehåll är fullständigt tillgängligt för funktionshindrade, i enlighet med de internationella normerna för webbtillgänglighet(6) och FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, där skyldigheter fastställs i fråga om tillgänglighet(7).

I.Inledning

1.  Europaparlamentet välkomnar att kommissionen tagit fram arbetsdokumentet ”The Single Market through the lens of the people: A snapshot of citizens’ and businesses’ 20 main concerns” (Den inre marknaden från medborgarnas synpunkt: En överblick över medborgarnas och företagens 20 största farhågor), vilket offentliggjordes efter det att parlamentet utfärdat sin resolution av den 20 maj 2010 om förverkligandet av en inre marknad för konsumenter och medborgare.

2.  Europaparlamentet välkomnar detta relevanta initiativ från kommissionen, genom vilket intresset riktas mot företagens och medborgarnas svårigheter och problem vid utövandet av de rättigheter som de ges genom EU. Parlamentet anser emellertid att arbetsdokumentet kunde ha varit mer djuplodande.

3.  Europaparlamentet är övertygat om att fullbordandet av den inre marknaden är nödvändigt för EU-medborgarnas ekonomiska och sociala välstånd. Kommissionen uppmanas att vidta konkreta åtgärder och lägga fram genomförbara förslag för att lösa de problem som pekats ut som medborgarnas 20 största farhågor.

4.  Europaparlamentet anser att EU i den pågående allvarliga finanskrisen måste intensifiera sina insatser för att undanröja hindren för en väl fungerande inre marknad, särskilt inom områden som kan fungera som drivkrafter för hållbar tillväxt, såsom gränsöverskridande affärs- och företagsverksamhet, tillhandahållande av tjänster, rörlighet, tillgång till finansiering och förmåga att förstå finansiell information.

5.  Europaparlamentet erkänner att ökad rörlighet för kvalificerad arbetskraft kan bidra till att skapa ett mer konkurrenskraftigt Europa. Parlamentet anser att man för att åstadkomma detta måste anta ett modernt regelverk för erkännande av yrkeskvalifikationer genom att använda varningsmekanismen inom informationssystemet för den inre marknaden (IMI).

6.  Europaparlamentet välkomnar införandet av ett europeiskt yrkeskort med hjälp av IMI. Inom ramen för detta system genomförs just nu en utvärdering av kriterierna för ett sådant kort, med målet att underlätta administrativa ärenden och frivillig gränsöverskridande rörlighet inom EU. Parlamentet anser dessutom att man med hjälp av IMI kan åstadkomma ett snabbare samarbete mellan hemmedlemsstaten och värdlandet och på så sätt bidra till att korrigera ihållande obalanser på EU:s arbetsmarknad.

7.  Europaparlamentet betonar att rörligheten för arbetstagare i olika medlemsstater måste vara en frivillig handling och alltid måste gå hand i hand med fullständig respekt för arbetstagarnas rättigheter.

8.  Europaparlamentet uttrycker sin oro över det faktum att det förekommer olagliga arbetsförmedlingar som utnyttjar arbetstagare i hela EU och på så sätt undergräver den fria rörligheten för arbetstagare. Parlamentet uppmanar kommissionen och rådet att utarbeta en handlingsplan för att ta itu med detta problem, exempelvis genom närmare samarbete mellan nationella arbetsmiljömyndigheter.

9.  Europaparlamentet understryker det brådskande behovet av att förbättra medborgarnas medvetenhet om beskattningen inom EU och av att minska skattehindren för gränsarbetare och gränsöverskridande arbetsgivare i syfte att främja rörlighet och främja gränsöverskridande affärsinitiativ samtidigt som man bekämpar möjligheterna till skatteflykt och skattebedrägerier.

10.  Europaparlamentet betonar därför att det krävs en socialt rättvis skattepolitik som har en omfördelande roll och som är inriktad på att uppnå tillväxt. Denna skattepolitik måste kunna åtgärda de stora problemen med skattekonkurrens, effektiv kontroll, beskattning av utlandsbaserade företag och avskaffande av de skatteparadis som för närvarande frodas inom EU.

11.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att stärka de program som bidrar till att förbättra företagsamheten, internationaliseringen och konkurrenskraften för europeiska små och medelstora företag, som utgör basen i den europeiska ekonomin.

12.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att uppmuntra små och medelstora företag att rekrytera ungdomar och stärka de rörlighetsprogram som uppmuntrar ungdomar att förbättra sina färdigheter, så att de blir mer anställbara och kan ta sig in på arbetsmarknaden.

13.  Europaparlamentet välkomnar ytterligare lagstiftningsinitiativ som syftar till att skapa en helt integrerad inre marknad för att öka konkurrensen och effektiviteten och ge de europeiska konsumenterna större valmöjligheter.

14.  Europaparlamentet framhåller internets funktion för ett effektivt näringsliv och e-handelns allt viktigare funktion för skapandet av nya marknader, tillväxt och nya möjligheter för företag. Parlamentet betonar att det är viktigt att säkerställa fullt fungerande system för alternativ tvistlösning och tvistlösning online och stärka konsumenternas och företagens förtroende för den digitala marknaden. Parlamentet kräver att licenssystemen förenklas, att det inrättas en effektiv ram för upphovsrätt och att åtgärder vidtas för att förhindra piratkopiering och varumärkesförfalskning.

15.  Europaparlamentet påminner om att det i artikel 194 i EUF-fördraget fastställs att unionens energipolitik ska utmärkas av en solidarisk anda mellan medlemsstaterna. Parlamentet betonar att fullbordandet av den inre marknaden för energi bör ta hänsyn till de strukturella socioekonomiska skillnaderna mellan de europeiska regionerna och inte bör lägga bördor på medlemsstaterna.

16.  Europaparlamentet noterar att EU med antagandet av lagstiftningen om busspassagerares rättigheter 2011 nu har en övergripande och integrerad uppsättning bestämmelser om grundläggande passagerarrättigheter som omfattar alla transportmedel.

17.  Europaparlamentet anser att den huvudsakliga målsättningen för EU:s banksektor bör vara att tillhandahålla kapital till den reala ekonomin, vilket är en av förutsättningarna för framväxten av en kunskapsbaserad inre marknad som gynnar tillväxt, konkurrens och sysselsättning.

18.  Europaparlamentet välkomnar den reform av offentlig upphandling som föreslås av kommissionen och anser att man genom att fastställa gemensamma principer på EU-nivå tillsammans med flexibla, tydliga och enkla regler för offentlig upphandling skulle göra det möjligt för företag, framför allt små och medelstora företag, att bättre utnyttja de möjligheter som gränsöverskridande offentlig upphandling erbjuder. Parlamentet betonar att det är viktigt att fastställa ett EU-omfattande system för offentlig e-upphandling, vilket skulle garantera större insyn och konkurrenskraft samt göra det möjligt att använda offentliga medel på ett effektivare sätt.

19.  Europaparlamentet beklagar att man har skjutit upp det lagstiftningsförslag som syftar till att se till att den offentliga sektorns webbplatser är fullt tillgängliga senast 2015. Parlamentet välkomnar färdplanen för digital integration och uppmanar till genomförande av initiativet för webbtillgänglighet och riktlinjerna för utformning av innehåll på webben för e-förvaltningsportaler.

20.  Europaparlamentet uppmärksammar vikten av att utveckla europeiska standarder eftersom dessa är absolut nödvändiga både för att förverkliga den inre marknaden och för att öka EU:s internationella konkurrenskraft. Parlamentet uppmanar kommissionen att garantera lättare tillgång till europeiska standarder för små och medelstora företag och mikroföretag.

21.  Europaparlamentet påpekar att skillnaderna i regleringen av e-signaturer i medlemsstaterna fortfarande är ett stort hinder för en välfungerande inre marknad i EU, framför allt för tillhandhållandet av tjänster. Parlamentet anser att det är viktigt att införa ett enda system för erkännandet av e-signaturer över hela EU.

22.  Europaparlamentet betonar vikten av att i samband med e-fakturering skapa ett klart rättsläge, en transparent teknisk miljö samt öppna och kompatibla lösningar som grundas på lagkrav, kommersiella transaktioner och gemensamma tekniska standarder i syfte att underlätta en omfattande användning av e-fakturering.

23.  Europaparlamentet betonar att alla EU-medborgare som inte redan har ett bankkonto i den medlemsstat där de har ansökt om ett sådant bör ha tillgång till grundläggande banktjänster. Parlamentet anser i detta sammanhang att grundläggande banktjänster främjar låginkomsttagares tillgång till grundläggande betalningsinstrument för att kunna sätta in, överföra och ta ut kontanter på den inre marknaden, särskilt med avseende på pendling över gränserna. Parlamentet uppmanar därför kommissionen att lägga fram ett lagstiftningsförslag för att garantera konsumentvänliga förfaranden för att öppna bankkonton i hela unionen.

24.  Europaparlamentet är oroat över att EU-medborgare som ärver, går i pension eller överför kapital utomlands ofta drabbas av dubbelbeskattning. Parlamentet efterlyser ökade insatser för att få bukt med denna situation. Parlamentet beklagar att kommissionen endast har föreslagit en rekommendation inom området arvsbeskattning.

25.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen på nytt att utvärdera de olika reglerna för pensionsfonder och behovet av att förbättra möjligheterna att överföra pensionsrättigheter, framför allt tjänstepensionerna, vid byte av arbetsgivare och flytt mellan olika medlemsstater. Parlamentet kräver att pensionsfondsdirektivet ses över snarast.

26.  Europaparlamentet betonar att EU-institutionerna och medlemsstaterna måste stärka sina insatser för att skapa en mer rättvis, funktionell, konkurrenspräglad och effektiv inre marknad.

II.Styrning

27.  Europaparlamentet understryker behovet av att ta ett helhetsgrepp på den inre marknaden som är inriktat på att hitta praktiska och användbara lösningar för medborgare, konsumenter och små och medelstora företag, så att de kan utnyttja alla dess fördelar. Samtidigt måste emellertid överreglering undvikas.

28.  Europaparlamentet bekräftar att samarbetet och samverkan mellan parlamentet, rådet, kommissionen och medlemsstaterna måste stärkas, så att medborgarna känner igen sig i EU:s viktigaste projekt och dagliga verksamhet och så att EU, om det bedöms vara nödvändigt, kan genomföra riktade och användbara åtgärder. Parlamentet betonar att dialogen med det civila samhället är mycket viktig för att återupprätta förtroendet för den inre marknaden.

29.  Europaparlamentet konstaterar att det även är viktigt att skydda de sociala rättigheterna för att den inre marknaden ska fungera väl, och erinrar om rekommendationen i professor Montis rapport till kommissionen att den sociala dimensionen av den inre marknaden bör ägnas större uppmärksamhet genom att åtagandet att genomföra sociala konsekvensbedömningar som baseras på mer avancerade metoder och uppgraderad statistik uppfylls.

30.  Europaparlamentet uppmanar med kraft medlemsstaterna att modernisera sina offentliga förvaltningar genom att förenkla regelverket och främja tillämpningen av elektroniska faciliteter, t.ex. e-förvaltning.

31.  Europaparlamentet uppmuntrar medlemsstaterna att utbyta bra metoder, så att EU-lagstiftningen tillämpas på ett enhetligt sätt.

32.  Europaparlamentet välkomnar kommissionens beslut att vidareutveckla sina databaser för handläggning av ärenden som rör EU-rättens tillämpning.(8)

33.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utveckla portalen ”Ditt Europa”, så att den blir en verklig digital ”gemensam kontaktpunkt” där medborgare och företag kan finna information om den inre marknaden. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att så fort som möjligt komplettera den nationella information som för närvarande saknas i ”Ditt Europa”, tillhandahålla fler länkar till de av sina nationella myndigheters portaler som berörs av webbplatsens olika rubriker samt utveckla hänvisningarna till ”Ditt Europa” från relevanta nationella och lokala myndigheters portaler för att främja medborgarnas tillträde dit.

34.  Europaparlamentet betonar nyttan med ”Ditt Europa – Rådgivning”, som möjliggör för medborgarna att kostnadsfritt få tillgång till personanpassad information. Parlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna till insatser för att påtagligt öka medborgarnas kännedom om telefontjänsten ”Europa direkt”.

35.  Europaparlamentet välkomnar den positiva roll som Solvit, Ditt Europa – Rådgivning, Enterprise Europe Network, Nätverket av europeiska konsumentcentrum, Europa Direkts kontaktcenter och Eures (det europeiska nätverket för arbetsförmedlingar) har haft när det gäller att ge information och stöd till medborgare, konsumenter och företagare på den inre marknaden. Parlamentet uppmanar kommissionen att hitta sätt att förbättra samordningen mellan dessa tjänster och undvika dubbelarbete och en överlappning av resurser.

36.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att göra sitt yttersta för att genom sina representationskontor i varje medlemsstat tillhandahålla en gemensam internetbaserad och fysisk kontaktpunkt för medborgare och konsumenter. Dessa kontaktpunkter bör drivas i nära samarbete med parlamentets informationskontor, så att en enda övergripande kontaktpunkt blir tillgänglig för medborgarna. Parlamentet anser att en sådan kontaktpunkt i varje medlemsstat verkligen skulle bidra till att göra den inre marknaden mer tillgänglig och tillhandahålla en effektivare och mer användarvänlig tjänst som inte bara ger information utan också på ett lättbegripligt sätt upplyser människor om de konkreta möjligheter som den inre marknaden erbjuder. Detta skulle bidra till att undanröja oklarheter för vanliga medborgare, konsumenter och företag.

37.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att analysera de lokala och regionala myndigheternas delaktighet i strategin för utvidgningen av informationssystemet för den inre marknaden. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att förbättra sina förvaltningars kännedom om sina skyldigheter vad gäller användningen av IMI och att se till att deras anställda får lämplig utbildning.

38.  Europaparlamentet betonar att medborgarnas problem när det gäller den inre marknaden beror på tre brister, nämligen informationsbrist, otillräcklig tillämpning och ett rättsligt vakuum. För att den inre marknaden ska fungera optimalt måste dessa tre brister åtgärdas samtidigt.

39.  Europaparlamentet betonar de små och medelstora företagens betydelse för den europeiska ekonomin och uppmanar kommissionen att, tillsammans med medlemsstaterna, förbättra testet för små och medelstora företag, för att se till att det tillämpas konsekvent och enhetligt på alla relevanta politikområden och blir en del av helhetsbedömningen av förslagen, i syfte att minska de grundläggande hindren, byråkratin och de administrativa bördor som gör det svårt för de små och medelstora företagen att utvecklas och att bidra till att skapa ett mer gynnsamt näringslivsklimat som främjar företagaranda, innovation, investeringar, tillväxt och skapande av arbetstillfällen. Parlamentet uppmanar kommissionen att genomföra en översyn av alla direktiv och förordningar som har negativa konsekvenser för små och medelstora företag och att senast i juni 2013 överlämna en rapport med rekommendationer.

40.  Europaparlamentet påminner om sitt beslut att uppmana alla parlamentsutskotten att i samband med sina lagstiftningsbetänkanden tillämpa principerna i testet för små och medelstora företag när det berörda utskottet har röstat om betänkandena och de läggs fram i kammaren för godkännande. Parlamentet betonar vikten av att detta beslut snabbt genomförs.

41.  Europaparlamentet anser att en nära anslutning till principen att ”tänka småskaligt först” skulle garantera att framtida lagstiftning inte medför ytterligare svårigheter och hinder för medborgare och företag på den inre marknaden.

42.  Europaparlamentet betonar att kommissionen i större utsträckning bör inrikta sina insatser på de konsekvenser som förordningar och direktiv har för industrin, de små och medelstora företagen och mikroföretagen med hjälp av målen för bättre lagstiftning. Parlamentet framhåller framför allt vikten av att programmet för minskade administrativa bördor fortsätter i en mer ambitiös och utökad omfattning efter 2012 och att kompensation för regelbördan införs.

43.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att stärka sitt engagemang för att kunna bedöma det verkliga mervärdet av åtgärder på EU-nivå innan arbetet med att utforma utkast till förslag påbörjas.

44.  Europaparlamentet välkomnar kommissionens tillkännagivande om att det ska införas ett program för att avlägsna kostnadsbördor för små och medelstora företag. Utgångspunkten för detta program är att mikroföretag ska undantas från betungande regler, såvida inte särskilda skäl för att de ska omfattas av reglerna uttryckligen anges.

III.Information och kommunikation

45.  Europaparlamentet betonar att det finns brist på information om den inre marknaden, vilket innebär att medborgarna och företagen många gånger inte känner till eller förstår sina rättigheter och skyldigheter och inte vet hur de ska få den information eller hjälp som de behöver. Parlamentet betonar behovet av att utforma information som tar hänsyn till utsatta konsumentgruppers särdrag.

46.  Europaparlamentet betonar att det också är viktigt att medborgarna kan uttrycka sin oro i fråga om den inre marknaden och lägga fram förslag, så att de i högre grad gör sina röster hörda inom både kommissionen och parlamentet.

47.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att dra nytta av alla tillgängliga tekniska resurser för att sätta igång en dialog med medborgarna om den inre marknaden genom att anordna interaktiva informationskampanjer, prioritera de 20 viktigaste problemen, upplysa medborgarna och företagen om fördelarna med den inre marknaden, praktiska och konkreta lösningar på deras dagliga problem samt deras rättigheter, och uppmuntra deras deltagande i förverkligandet av en konkurrenspräglad, rättvis och balanserad marknad samtidigt som man särskilt uppmärksammar en förstärkning av de gemensamma kontaktpunkterna.

48.  Europaparlamentet välkomnar användningen av gemensamma kontaktpunkter, som har till uppgift att underlätta tillgången till information om att driva företag i medlemsstaterna genom att samla alla nödvändiga formaliteter och administrativa krav för att upprätta och expandera ett företag över gränserna kring en enda nationell kontaktpunkt.

49.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att göra sitt yttersta för att ta fram användbara kommunikationsstrategier och informationsmekanismer avseende medborgarnas utnyttjande av sina sociala rättigheter och förmåner inom hela EU.

50.  Europaparlamentet understryker vikten av att involvera lokala och regionala myndigheter och organisationer samt det civila samhället i informationskampanjerna, och poängterar särskilt behovet av att driva informationskampanjer i skolor och universitet för att involvera de nya generationerna och göra dem redo för ett mer aktivt europeiskt medborgarskap.

51.  Europaparlamentet är övertygat om att konsumentförtroende på en väl fungerande marknad för finansiella tjänster främjar finansiell stabilitet, tillväxt, effektivitet och innovation på lång sikt. Parlamentet understryker därför att man måste garantera att konsumenterna har bättre tillgång till information och oberoende rådgivning inom denna sektor samt att intressekonflikter undviks.

52.  Europaparlamentet betonar att energiräkningarna varierar betydligt från leverantör till leverantör när det gäller mängden och kvaliteten på de uppgifter som ges till de europeiska energikonsumenterna. Parlamentet betonar att det är viktigt att ge konsumenterna tillräcklig information i rätt tid om förbrukning och prissättning så att de kan välja den energileverantör de vill ha.

53.  Europaparlamentet uppmuntrar införandet av en gemensam metod och ett gemensamt, uttömmande och lättanvänt format för energiräkningar, med en minimimängd uppgifter som leverantörerna bör ha med vid fakturering, så att konsumenterna kan förstå innehållet i energiräkningarna överallt i EU och därmed använda energi på ett mer ekonomiskt och effektivt sätt.

54.  Europaparlamentet uppmanar med kraft medlemsstaterna att ge de nationella tillsynsmyndigheterna de befogenheter och resurser som de behöver för att kunna fullgöra sina skyldigheter, t.ex. övervakning och korrekt hantering av kundklagomål. Parlamentet ber kommissionen och Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (Acer) att lägga fram rekommendationer om hur de nationella tillsynsmyndigheternas tillsynsbefogenheter skulle kunna stärkas. Kommissionen uppmanas att verka för förbättringar i samordningen och utbytet av bästa praxis och information mellan de nationella tillsynsmyndigheterna och de behöriga myndigheterna på nationell nivå och EU-nivå.

55.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att, tillsammans med medlemsstaterna, utveckla en verklig digital inre marknad som är konkurrenspräglad och som gynnar europeiska konsumenter och företag, särskilt små och medelstora företag. Parlamentet betonar att en verkligt digital inre europeisk marknad skulle medföra socioekonomiska fördelar som skulle gynna EU-medborgarna i allmänhet och invånarna i isolerade och mindre tillgängliga regioner och funktionshindrade personer i synnerhet, samt företag i EU, särskilt små och medelstora företag, som därmed får tillträde till nya marknader.

56.  Europaparlamentet betonar att det för att skapa en verklig digital europeisk inre marknad vore lämpligt att stärka konsumenternas förtroende och säkerhet, genom att garantera skyddet av personuppgifter och tillförlitliga digitala signaturer, stärka tvistlösningsmekanismerna och öka förtroendet för och säkerheten hos de betalningsmetoder som används.

57.  Europaparlamentet betonar nödvändigheten av att åtgärda de kvarvarande avtalsrättsliga bristerna och anta effektiva instrument för att avskaffa hinder som beror på skillnaderna mellan avtalslagstiftningarna, vilka skapar handelshinder, extra transaktionskostnader och rättsosäkerhet för företagen, och får konsumenterna att misstro den inre marknaden.

58.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att vidta lämpliga åtgärder så att alla medborgare får fullständig information om sina rättigheter enligt det europeiska sjukförsäkringskortet och om sina ekonomiska skyldigheter när det gäller användning av hälso- och sjukvårdstjänster i olika medlemsstater. Informationen måste vara lättåtkomlig och lätt att förstå (även i elektronisk form), och måste vara åtkomlig för medborgare med funktionshinder.

59.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se till att alla medborgare som är berättigade till ett europeiskt sjukförsäkringskort kan erhålla kortet på begäran och att varje fall av felaktig tillämpning av reglerna korrigeras omedelbart. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att tillhandahålla upplysningar om varje eventuell tillkommande försäkring eller annan åtgärd som kan komma att krävas för att medborgare ska ha rätt till samma hälso- och sjukvård utomlands som hemma.

60.  Europaparlamentet uppmanar med kraft medlemsstaterna att förenkla och påskynda de administrativa förfarandena för ersättning för vård utomlands och att se till att deras social- och sjukförsäkringar garanterar tillräckligt skydd för arbetstagare som flyttar mellan olika länder.

61.  Europaparlamentet betonar bristen på information till tjänstemän och andra anställda vid regionala och lokala myndigheter om möjligheterna till europeisk och internationell rörlighet. Parlamentet betonar att europeisk och internationell rörlighet för dessa tjänstemän och andra anställda kommer att bidra till att skapa modernare och effektivare myndigheter i medlemsstaterna, vilket är en förutsättning för genomförandet av EU:s regelverk och samtidigt möjliggör utbyte av god praxis.

IV: Lagstiftning/Införlivande

62.  Europaparlamentet betonar att EU-lagstiftningens framgång alltid beror på dess tillämpning och dess införlivande inom rimlig tid i medlemsstaternas nationella lagstiftning. Parlamentet anser att en regelbunden, noggrann och effektiv kontroll är viktig inom detta område och uppmanar kommissionen att ingripa vid brister i införlivandet och i detta avseende fortsätta sitt nära samarbete med parlamentet.

63.  Europaparlamentet erkänner att det i slutet av 2010 fortfarande pågick ungefär 2 100 överträdelseförfaranden trots att antalet överträdelseförfaranden som inletts av kommissionen har minskat.

64.  Europaparlamentet noterar det stora antal framställningar som dess utskott för framställningar mottagit angående de problem som medborgare stöter på inom den inre marknaden, särskilt när det gäller felaktigt införlivande eller genomförande av EU-lagstiftningen. Parlamentet uppmanar kommissionen att i sin rapport inlemma rönen och resultaten från de framställningar som ingetts till detta utskott. Parlamentet betonar att förfarandet för framställningar behöver användas på ett bättre sätt för att förbättra EU:s lagstiftningsprocesser, särskilt när det gäller rättsliga medel mot handelshinder i fråga om gränsöverskridande handel och upprätthållande av konsumenträttigheter.

65.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att i första hand se till att lagstiftningen om den inre marknaden införlivas korrekt och i tillräckligt god tid samt att antalet fall av bristfällig efterlevnad minskar. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att genomföra ett ”test av den inre marknaden” vid utarbetandet av nationell lagstiftning, med tanke på de nationella bestämmelsernas inverkan på medborgarna och företagen inom ramen för den inre marknaden.

66.  Europaparlamentet understryker att förfarandena för att återfå moms över gränserna måste bli mindre byråkratiska och betungande för företagen. Parlamentet betonar att det också bör finnas ökad tillgång till gränsöverskridande riskkapitalfinansiering. Parlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att, mot bakgrund av att luckor i fråga om lagstiftning och genomförande har fastställts i lagstiftningen för den inre marknaden, förstärka sina insatser för att genomföra den relevanta lagstiftningen på ett effektivt sätt, särskilt vad gäller frågor som berör socialt skydd.

67.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att vid överträdelseförfaranden för felaktigt införlivande eller icke införlivande av EU-rätten ta med en hänvisning till den berörda verksamhetssektorn och inverkan på den inre marknaden.

68.  Europaparlamentet uppmanar med kraft kommissionen när det gäller överträdelseförfaranden att fullt ut tillämpa de ändringar som genomförts genom artikel 260 i EUF-fördraget.

69.  Europaparlamentet stöder kommissionens ansträngningar att underlätta överföringen av personbilar över gränserna och uppmanar medlemsstaterna att fullt ut genomföra principerna i EU-lagstiftningen om registrering av personbilar i andra medlemsstater. Parlamentet påminner i detta hänseende om att personbilar (inklusive högerstyrda fordon) som överensstämmer med det relevanta EU-typgodkännandet bör kunna registreras i medlemsstaterna. Parlamentet uppmanar kommissionen att öka säkerheten för samordnade registreringspapper för att minimera risken för omregistrering av stulna motorfordon med förfalskade registreringspapper.

70.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att tillämpa nolltolerans mot diskriminerande regler och praxis i medlemsstaterna som gäller arbetsmarknaden och som strider mot EU-rätten, och att utan dröjsmål inleda lämpliga förfaranden i händelse av att en medlemsstat bryter mot EU-rätten. Parlamentet uppmanar också kommissionen att inte tolerera andra former av diskriminerande eller omotiverade rutiner, kontroller eller krav som hindrar arbetstagare och arbetsgivare att utöva sina rättigheter enligt EU-rätten.

71.  Europaparlamentet påminner om att den fria rörligheten är en grundläggande rättighet som arbetstagare måste kunna utöva utan diskriminering på grund av nationalitet mellan arbetstagare från medlemsstaterna vad gäller anställning, lön och andra arbets- och anställningsförhållanden. För att denna frihet ska kunna garanteras bör arbetstagare vederbörligen informeras och lämpliga mekanismer för prövning inrättas. Alla medlemsstater bör tillämpa de relevanta EU-reglerna strikt.

72.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att noga övervaka såväl införlivandet som den faktiska tillämpningen av direktiv 2000/78/EG i medlemsstaterna och att ingripa mot eventuella brister. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna och rådet att prioritera det brådskande antagandet av förslaget till direktiv om genomförande av principen om likabehandling av människor oberoende av religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning.

73.  Europaparlamentet understryker nödvändigheten av att förbättra arbetsvillkoren och att garantera ett lämpligt skydd utan någon diskriminering för utstationerade arbetstagare i EU. Parlamentet efterlyser åtgärder för att förbättra genomförandet och tillämpningen av arbetstagardirektivet i nära samarbete med arbetsmarknadens parter. Parlamentet välkomnar de slutsatser som forumet för den inre marknaden kommit fram till i denna fråga.

74.  Europaparlamentet påminner om att gällande EU-lagstiftning skyddar konsumenternas rättigheter och ger en stabil grund för en konkurrenskraftig europeisk energimarknad. Denna lagstiftning har dock ännu inte införlivats på rätt sätt i den nationella lagstiftningen i flera medlemsstater.

75.  Europaparlamentet uppmanar med kraft alla medlemsstater att fullt ut genomföra det tredje energipaketet och annan därtill hörande EU-lagstiftning inom de avtalade tidsfristerna. Parlamentet uppmanar kommissionen att noga övervaka införlivandet av dessa regler.

76.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att fortsätta främja de bästa metoderna för att införliva lagstiftning som rör den inre marknaden.

77.  Europaparlamentet betonar att det är av avgörande betydelse för resenärer, inklusive funktionshindrade personer, liksom för säkerställandet av jämlika konkurrensvillkor för transportföretagen att passagerarskyddet genomförs och tillämpas på ett konsekvent och harmoniserat sätt i hela unionen. Parlamentet konstaterar att funktionshindrade personer vid resor mycket ofta möter hinder som blockerar många alternativ för dem på den inre marknaden. Parlamentet uppmanar kommissionen att ta större hänsyn till denna aspekt av passagerarrättigheterna.

78.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att se till att lagstiftningen för passagerarskydd genomförs korrekt, att de europeiska medborgarna är medvetna om passagerarrättigheterna i EU och i synnerhet att dessa rättigheter iakttas.

79.  Europaparlamentet understryker behovet av att lösa de problem som medborgare och företag upplever sig ha. Parlamentet konstaterar att många av de problemområden som identifierats nyligen har varit föremål för konsekvensbedömningar och förslag från kommissionen, trots att det knappast uppmärksammas i arbetsdokumentet. Parlamentet är av den bestämda uppfattningen att kommissionen när den föreslår åtgärder måste lägga fram övertygande och avgörande bevis till förmån för det politiska alternativ som valts i utkastet till lagstiftning. Parlamentet bör vid behandlingen av utkast till förslag ta full hänsyn till hur korrekta och övertygande kommissionens konsekvensbedömningar är, så att den antagna lagstiftningen tillgodoser medborgarnas och företagens behov i samma utsträckning.

80.  Europaparlamentet anser att det är viktigt att utbyta information och främja samarbete mellan nationella system, och välkomnar i detta sammanhang den sammankoppling av företagsregister(9) som nyligen gjorts. Parlamentet efterlyser fortfarande ett gränsöverskridande förvaltningssamarbete och en bättre samordning via centrala plattformar. Parlamentet välkomnar kommissionens initiativ på detta område, till exempel initiativen för att utveckla ett system för elektronisk överföring av socialförsäkringsuppgifter mellan de nationella socialförsäkringssystemen.

81.  Europaparlamentet betonar att gränsöverskridande verkställighet och erkännande av beslut samt handlingars rättsliga verkan är av central betydelse för rörligheten på den inre marknaden. Parlamentet hoppas på en snar tillämpning av förordningen om arv i alla EU-medlemsstater och uppmanar – på grundval av grönboken från 2010(10) och samråden 2011 – kommissionen att fortsätta arbetet med att erkänna de rättsliga verkningarna av civilståndshandlingar och emotser med intresse de lagstiftningsförslag som planeras för 2013.

82.  Europaparlamentet noterar målsättningen att förbättra lagstiftningen och anser att kommissionen, parlamentet och rådet bör intensifiera ansträngningarna för att förbättra strategin för smart lagstiftning.

83.  Europaparlamentet stöder det engagemang som visats för att lösa problemet med regelbördan. Parlamentet påminner i detta avseende om sitt tidigare åtagande att få kommissionen att fastställa motsvarande kostnadsavdrag när den lägger fram förslag till ny lagstiftning. Parlamentet påminner vidare om sitt krav att programmet för minskade administrativa bördor ska förlängas och utvidgas, och ser därför fram emot förslag om att minska de administrativa bördorna och de rättsliga hindren, eftersom dessa skulle lösa många av medborgarnas och företagens största problem rörande den inre marknaden.

84.  Europaparlamentet understryker att man – trots förenklingen av lagstiftningen och minskningen av den administrativa bördan när det gäller företagens utnyttjande av friheterna på den inre marknaden – generellt måste garantera de säkerhets- och hälsoskyddsbestämmelser som skyddar konsumenterna och arbetstagarna.

85.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att låta all ny EU-lagstiftning genomgå ett ”e-handelstest”.

V.Förslag

86.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att efter två år kontrollera och uppdatera medborgarnas och företagens 20 viktigaste problem på den inre marknaden. Kommissionen uppmanas också att utarbeta en tabell för vart och ett av de uppmärksammade problemen, och på så sätt visa vilka aktörer som ansvarar för att lösa problemen i samband med var och en av de fastställda grundläggande orsakerna.

87.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att, i kommande rapporter, lyfta fram motsvarande åtgärder som den har tydligt ansvar för, t.ex. att i tid vidta lämpliga åtgärder om EU:s lagstiftning införlivas på fel sätt i medlemsstaterna, säkerställa att EU-rätten genomförs korrekt och se över otillräcklig lagstiftning.

88.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att under det andra halvåret 2012 lägga fram dokumentet ”Inremarknadsakten – Tolv åtgärder för att stimulera tillväxten och stärka förtroendet – Gemensamma insatser för att skapa ny tillväxt”.

89.  Europaparlamentet uppmuntrar kommissionen och medlemsstaterna att inrikta sina informationskampanjer under Europaåret för medborgarna 2013 på de problemområden som rör rättigheter i samband med EU-medborgarskapet, eftersom dessa, mot bakgrund av rapportens urvalsmetod, verkligen återspeglar vad som är viktigast för EU-medborgarna i deras dagliga liv på den inre marknaden.

90.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att hitta sätt att i framtiden slå samman rapporten om EU-medborgarskapet med rapporten om den inre marknaden från medborgarnas synpunkt, för att undvika upprepningar och förvirring samt förhindra risken för att kopplingen mellan problem och lösningar går förlorad.

91.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att – tillsammans med medlemsstaterna, regionala och lokala myndigheter samt företrädare för det civila samhället – med jämna mellanrum inleda europeiska informationskampanjer i nationella, regionala och lokala medier samt interaktiva kampanjer som stärker dialogen med medborgarna om fördelarna med den inre marknaden, om deras rättigheter och skyldigheter samt om var de kan få information eller hjälp att lösa sina problem. Parlamentet uppmanar kommissionen att övervaka dessa informationskampanjer för att säkerställa att de är effektiva och framgångsrika.

92.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se till att det finns en effektiv koppling mellan befintliga instrument, som t.ex. Solvit, resultattavlan för den inre marknaden, informationssystemet för den inre marknaden, ”Ditt Europa – Rådgivning” och ”Ditt Europa”, så att det blir möjligt att övervaka att införlivandet av EU-direktiven görs korrekt och i tillräckligt god tid.

93.  Europaparlamentet betonar behovet av en förstärkning av Eures-nätverket och en effektiv sammanlänkning mellan det och de nationella arbetsförmedlingarna som en av åtgärderna för att bekämpa arbetslösheten i EU och också hantera den svårighet att tillsätta tjänster som orsakas av bristen på arbetssökande med relevanta kvalifikationer.

94.  Europaparlamentet uppmanar med kraft kommissionen att utvärdera de områden där gemenskapens regler på samma gång uppfyller målet med förenkling och direkt tillämpning i medlemsstaterna och målen för den inre marknaden.

95.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att främja brådskande åtgärder avsedda att övervinna de obalanser som finns i EU när det gäller energiinfrastruktur och som utgör ett hinder för fullbordandet av den inre marknaden för energi och uppnåendet av Europa 2020-målen.

96.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att använda IKT-verktyg för att öka insynen och redovisningsskyldigheten, minska de administrativa bördorna, förbättra de administrativa förfarandena, minska koldioxidutsläppen, spara offentliga medel och bidra till ökad deltagandedemokrati och samtidigt öka graden av tillit och förtroende.

97.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att följa förordning (EG) nr 883/2004 och artikel 153 i EUF-fördraget och genomföra studier för att säkerställa kontinuiteten i det sociala skyddet för medborgare som flyttar mellan olika länder inom EU samt likabehandling i förhållande till den inhemska befolkningen, och samtidigt ta hänsyn till ett valfritt, frivilligt och överförbart trygghetssystem på europeisk nivå, som kompletterar det allmänna systemet, med målet att skapa ett närmare socialpolitiskt samarbete. Tidigare överläggningar om ett socialförsäkringssystem enligt den 28:e ordningen bör uppdateras och inkluderas i studierna.

98.  Europaparlamentet uppmanar med kraft medlemsstaterna att göra vad som krävs för att förenkla de komplexa nationella administrativa förfarandena och se till att arbetstagare, arbetsgivare och andra parter som är delaktiga i en gränsöverskridande anställningssituation har tillgång till all nödvändig information om rättigheter och skyldigheter med anknytning till anställning, såsom social trygghet, däribland arbetslöshetsersättning, hälso- och sjukvård och skatteregler. Parlamentet anser att denna information måste finnas tillgänglig före, under och efter mobilitetsperioden, och så långt möjligt i elektronisk form.

99.  Europaparlamentet uppmanar med kraft kommissionen att upprätta en central samordningspunkt på EU-nivå för att registrera problemen för mobila arbetstagare, arbetsgivare och andra berörda parter i syfte att utarbeta lösningar mellan medlemsstater och förebygga problem som uppstår ur anställningsförhållanden för mobilt arbete, inbegripet utstationering av arbetstagare.

100.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att behandla EU-medborgares familjemedlemmar som inte är EU-medborgare som seriösa kunder under varje skede av de administrativa förfaranden som dessa måste underkastas.

101.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att införa en enda kontaktpunkt för alla personer som flyttar inom EU, så att de ska kunna sköta alla sina arbets- och bostadsrelaterade administrativa ärenden samt få information om sina rättigheter och skyldigheter på en enda plats i det mottagande landet, inbegripet möjligheten att utföra och sköta administrativa förfaranden via internet, för att förbättra det faktiska rättighetsutövandet bland medborgare som flyttar inom EU.

102.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se till att alla EU-medborgare får tillgång till ett grundläggande betalkonto till en rimlig kostnad i syfte att öka rörligheten.

103.  Europaparlamentet välkomnar kommissionens förslag om att underlätta tillgången till gränsöverskridande hälso- och sjukvård. Parlamentet uppmanar med kraft kommissionen och medlemsstaterna att säkerställa ett snabbt och effektivt genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/24/EU av den 9 mars 2011 om tillämpningen av patienträttigheter vid gränsöverskridande hälso- och sjukvård, med vederbörligt beaktande av principerna om universalitet, tillgång till vård av god kvalitet, rättvisa och solidaritet. Parlamentet uppmanar vidare kommissionen och medlemsstaterna att fortsätta arbeta mot målet om en bred insats avseende telemedicin och e-hälsa fram till 2020 och stöder därutöver pilotprojekten i syfte att ge EU-medborgare säker online-tillgång till sina patientdata samt garantera kompabilitet vad gäller patientregister, för att därigenom tillhandahålla patienter kontinuitet i vården.

104.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram ett lagstiftningsförslag om trafiksäkerhetsprovning av motorfordon i syfte att minska den administrativa bördan för medborgarna och industrin, trygga en dynamisk vidareutveckling av provmetoderna och provinnehållet och samtidigt garantera en så hög trafiksäkerhetsnivå som möjligt.

105.  Europaparlamentet kräver vid överföring av personbilar över gränserna ett ömsesidigt erkännande av trafiksäkerhetsprovningen mellan medlemsstaterna. Detta bör basera sig på gemensamma definitioner och jämförbara besiktningsnormer. Parlamentet föreslår att man inrättar en europeisk databas som samlar tekniska data för alla fordon i syfte att möjliggöra jämförbarhet över hela Europa och underlätta en gränsöverskridande registrering. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att hålla kostnaderna för gränsöverskridande registrering av personbilar så låga som möjligt för medborgarna genom att undvika onödiga utgifter med hjälp av ett gemensamt förfarande.

106.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att garantera striktare tillämpning av driftskompatibilitet mellan nationella tjänster, produkter och system för transport och mobilitet, såsom dem som regleras av EU när det gäller vägtullsystem eller ERTMS samt ett integrerat europeiskt informations-, prissättnings- och biljettsystem på områdena offentlig och intermodal mobilitet.

107.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att främja tillgången till instrument för mikrokrediter för start och utveckling av småföretag, särskilt om dessa är avsedda att bedriva gränsöverskridande verksamhet.

108.  Europaparlamentet uppmanar med kraft medlemsstaterna och kommissionen att underlätta investeringsmöjligheterna för innovativa nystartade företag genom att avlägsna de hinder som står i vägen för framväxten av en EU-omfattande riskkapitalmarknad.

109.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att använda befintliga strukturer och centrala kontaktpunkter för att förenkla och underlätta tillgången till information som små och medelstora företag kan använda för att ansöka om europeisk, nationell och lokal finansiering, samtidigt som man tar hänsyn till att centrala kontaktpunkter har större mervärde om de inrättas på den befintliga förvaltningens bekostnad och således inte leder till en ökad börda för skattebetalarna. Parlamentet understryker att centrala kontaktpunkter är viktiga utgångspunkter för att locka och möjliggöra privata investeringar inom områdena forskning och energi, och uppmanar kommissionen att stärka åtgärderna för ytterligare förenkling och öppenhet i de europeiska, nationella och lokala finansieringsramarna. Parlamentet uppmanar med kraft medlemsstaterna att underlätta tillgången till finansiering för små och medelstora företag genom att förenkla reglerna för uppgiftsinlämning och genom att främja nätbaserade databaser för licenser och andra stöddokument.

110.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna och kommissionen att ingå avtal som gör det möjligt för små och medelstora företag att verka i hela EU och utnyttja sina idéer kommersiellt genom att ge dem bättre tillträde till marknaderna och minska byråkratin.

111.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram ett lagförslag för att bättre skydda passagerarna i händelse av insolvens hos flygbolag, till exempel genom en obligatorisk försäkring för flygbolag eller inrättandet av en garantifond.

112.  Europaparlamentet framhåller att det fortfarande är svårt för resenärer att boka och köpa biljetter för multimodala resor inom EU, och uppmanar kommissionen, medlemsstaterna och transportföretagen att vidta åtgärder för att inrätta ett integrerat multimodalt system för utfärdande av biljetter.

113.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram ett förslag om passagerarrättigheter vid resor med flera olika transportmedel för att säkerställa att lagstiftningen håller jämna steg med de föränderliga multimodala rörlighetsmönstren.

114.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att omformulera informationssystemet för den inre marknaden (IMI), utvidga tillämpningsområdet och förbättra det administrativa samarbetets funktion. Kommissionen uppmanas också att se över Solvit-programmet genom att förnya programmets regelverk och ge det lämpliga medel, särskilt för mänskliga resurser. Det måste vid samtliga centrum finnas erfaren och tillräcklig personal, så att centrumen på ett fullt tillfredsställande sätt kan hantera de förfrågningar som de får ta emot.

115.  Europaparlamentet upprepar sin uppmaning till medlemsstaterna att förbättra språkinlärningen från tidigaste ålder, att inrätta ett system för erkännande av formell och informell utbildning, inbegripet livslångt lärande och kunskaper som förvärvats i en annan medlemsstat, och att säkerställa en bättre samordning med arbetsmarknadens behov för att skapa en framtida arbetskraft med jämförbara kvalifikationer som kan vara till nytta för en gemensam EU-arbetsmarknad och bidra till höjda produktionsnivåer. Parlamentet framhåller dessutom behovet av att fortsätta insatserna för att få de nationella certifieringssystemen att passa ihop genom den europeiska ramen för kvalifikationer.

116.  Europaparlamentet anser att läroanstalterna, i en bilaga till de utbildningsbevis som de utfärdat, bör ange på vilket sätt som deras nationella utbildningsbevis kan jämföras med och värderas mot utbildningsbevis som utfärdats i andra medlemsstater, särskilt i grannländerna.

117.  Europaparlamentet framhåller framgången för det förfarande för automatiskt erkännande som anges i direktiv 2005/36/EG om erkännande av yrkeskvalifikationer och uppmanar till utvärdering av möjligheten att utvidga förfarandet till fler yrken.

118.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att vidta nödvändiga åtgärder för att få tillgång till strukturfonderna och Sammanhållningsfonden och använda de erhållna beloppen till program med anknytning till yrkesutbildning, för att ytterligare stödja de små och medelstora företagen.

119.  Europaparlamentet framhåller de positiva erfarenheter som har gjorts i vissa medlemsstater, där energibesparingskrav på energibolagen har fått många positiva konsekvenser, bland annat en ökad användning av smarta elmätare, vilket gynnar konsumenterna.

120.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utvärdera möjligheten att införa ett utbytesprogram för EU-tjänstemän och andra anställda vid regionala och lokala myndigheter.

o
o   o

121.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen.

(1) EUT C 187 E, 27.7.2008, s. 80.
(2) EUT L 176, 7.7.2009, s. 17.
(3) EUT C 161 E, 31.5.2011, s. 84.
(4) EUT C 349 E, 22.12.2010, s. 25.
(5) EUT C 8 E, 14.1.2010, s. 7.
(6) Riktlinjer för tillgång till webbinnehåll (WCAG) 2.0, http://www.w3.org/TR/WCAG20/
(7) Jämför http://www.un.org/disabilities/convention/conventionfull.shtml
(8) Chap – Registrering av klagomål och förfrågningar. EU Pilot – Problemlösning i samarbete med medlemsstaterna. NIF – Databas för registrering av överträdelseförfaranden.
(9) Europaparlamentets ståndpunkt av den 14 februari 2012, (antagna texter P7_TA(2012)0033).
(10) COM(2010)0747.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy