Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2012/0806(NLE)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A7-0348/2012

Pateikti tekstai :

A7-0348/2012

Debatai :

Balsavimas :

PV 25/10/2012 - 14.8
CRE 25/10/2012 - 14.8
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2012)0396

Priimti tekstai
PDF 205kWORD 43k
Ketvirtadienis, 2012 m. spalio 25 d. - Strasbūras
Europos centrinio banko (ECB) vykdomosios valdybos nario skyrimas
P7_TA(2012)0396A7-0348/2012

2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento sprendimas dėl Tarybos rekomendacijos dėl siūlomo kandidato į Europos Centrinio Banko vykdomosios valdybos narius (C7-0195/2012 – 2012/0806(NLE))

(Konsultavimasis)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. liepos 10 d. Tarybos rekomendaciją(1),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 283 straipsnio 2 dalies antrą pastraipą, pagal kurią Europos Vadovų Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C7-0195/2012),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 109 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pranešimą (A7-0348/2012),

A.  kadangi 2012 m. liepos 13 d. laišku, gautu 2012 m. liepos 18 d., Europos Vadovų Taryba konsultavosi su Parlamentu dėl Yves„o Merscho skyrimo Europos Centrinio Banko (ESB) vykdomosios valdybos nariu aštuonerių metų kadencijai;

B.  kadangi Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas įvertino siūlomo kandidato kvalifikaciją, visų pirma atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 283 straipsnio 2 dalyje nustatytus reikalavimus ir į visiško ECB nepriklausomumo pinigų politikos srityje prievolę pagal šios sutarties 130 straipsnį; kadangi atlikdamas šį vertinimą komitetas gavo kandidato gyvenimo aprašymą ir atsakymus į jam raštu pateiktus klausimus;

C.  kadangi vėliau, 2012 m. spalio 22 d., komitetas surengė kandidato klausymą, kurio metu kandidatas pasakė įžanginę kalbą ir atsakė į komiteto narių klausimus,

D.  kadangi bendrai sutarta, kad kandidatas turi pripažintą autoritetą ir profesinę kvalifikaciją ir patirtį pripažintą autoritetą ir profesinę patirtį pinigų ar bankininkystės srityse, kurių reikia ECB vykdomosios valdybos nario pareigoms užimti;

E.  kadangi prieš pasibaigiant G. Tumpel-Gugerell kadencijai Europos Parlamento nariai neoficialiai iškėlė moterų atstovavimo ECB klausimą;

F.  kadangi nuo tada, kai buvo įsteigtas Europos Centrinis bankas iki tol, kai jį paliko G. Tumpel-Gugerell, ECB vykdomosios valdybos sudėtyje visada buvo moterų;

G.  kadangi laikantis SESV 4 straipsnio 3 dalyje nustatyto valstybių narių ir Sąjungos lojalaus bendradarbiavimo principo komitetas, prieš 2012 m. gegužės mėn. pasibaigiant J. M. Gonzalez-Paramo kadencijai, Euro grupės pirmininkui nusiųstu 2012 m. gegužės 8 d. komiteto pirmininko laišku visų frakcijų vardu užtikrino, kad Taryba būtų informuota apie įvairovės trūkumą ESB vykdomojoje valdyboje ir apie tai, kad reikia pateikti moters kandidatūrą;

H.  kadangi tame pačiame laiške komiteto pirmininkas paragino Euro grupę įgyvendinti vidutinio laikotarpio planą, kuriuo būtų skatinama skirti moteris į įtakingas pareigas ECB, nacionaliniuose bankuose ir nacionalinėse finansų ministerijose;

I.  kadangi į 2012 m. gegužės 8 d. laišką negauta jokio oficialaus atsakymo;

J.  kadangi Europos Sąjungos sutarties 2 straipsnyje yra nustatytas moterų ir vyrų lygybės principas;

K.  kadangi SESV 19 straipsnyje Sąjungai suteikiamos galios kovoti su diskriminacija dėl lyties;

L.  kadangi lyčių įvairovė vykdomosiose valdybose ir vyriausybėse užtikrina didesnę kompetenciją ir platesnį požiūrį ir kadangi jei įdarbinami tik vyrai arba tik moterys, susiaurinama atranka ir rizikuojama nepastebėti galimų labai aukštos kvalifikacijos kandidatų;

M.   kadangi dabartinės ECB vykdomosios valdybos narių kadencijos truks iki 2018 m. ir gali būti, kad vykdomojoje valdyboje iki tos datos nebus lyčių įvairovės;

N.  kadangi Europos Parlamento Pirmininkas po Pirmininkų sueigos posėdžio 2012 m. rugsėjo 19 d. laiške paprašė, kad Europos Vadovų Tarybos Pirmininkas įsipareigotų užtikrinti, kad visos Sąjungos institucijos, už kurias jis yra atsakingas, turėtų įgyvendinti konkrečias lyčių pusiausvyros užtikrinimo priemones;

O.  kadangi Komisija 2010 m. rugsėjo 21 d. priėmė 2010–2015 m. moterų ir vyrų lygybės strategiją (COM(2010)0491) ir 2012 m. balandžio 16 d. priėmė 2011 m. moterų ir vyrų lygybės įgyvendinimo pažangos ataskaitą (SWD(2012)0085);

P.  kadangi į Komisijos pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl galimybės verstis kredito įstaigų veikla ir dėl rizikos ribojimu pagrįstos kredito įstaigų ir investicinių įmonių priežiūros (kapitalo poreikių direktyva (CRD4)) įtrauktas reikalavimas institucijoms įgyvendinti politiką, kuria skatinama lyčių įvairovė valdymo organe;

Q.  kadangi 2011 m. kovo 7 d. Europos Vadovų Taryba priėmė Europos lyčių lygybės paktą (2011–2020 m.);

R.  kadangi Parlamentas priėmė 2012 m. kovo 13 d. rezoliuciją dėl moterų dalyvavimo priimant politinius sprendimus(2), 2011 m. kovo 8 d. rezoliuciją dėl moterų ir vyrų lygybės Europos Sąjungoje (2010 m.)(3) ir 2011 m. liepos 6 d. rezoliuciją dėl moterų ir vadovaujamųjų pareigų verslo srityje(4);

1.  teikia neigiamą nuomonę dėl Tarybos rekomendacijos skirti Yves„ą Merschą Europos Centrinio Banko vykdomosios valdybos nariu ir prašo Tarybos atsiimti savo rekomendaciją bei pateikti naują;

2.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Europos Vadovų Tarybai, Tarybai ir valstybių narių vyriausybėms.

(1) OL C 215, 2012 7 21, p. 4.
(2) Priimti tekstai, P7_TA(2012)0070.
(3) OL C 199 E, 2012 7 7, p. 65.
(4) Priimti tekstai, P7_TA(2011)0330.

Teisinė informacija - Privatumo politika