Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2012/0145(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A7-0243/2012

Előterjesztett szövegek :

A7-0243/2012

Viták :

Szavazatok :

PV 25/10/2012 - 14.9
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2012)0397

Elfogadott szövegek
PDF 366kWORD 50k
2012. október 25., Csütörtök - Strasbourg
Az Európai Közösségben tagsággal nem rendelkező országokból érkező dömpingelt behozatallal szembeni védelem ***I
P7_TA(2012)0397A7-0243/2012
Állásfoglalás
 Egységes szerkezetbe foglalt szöveg

Az Európai Parlament 2012. október 25-i jogalkotási állásfoglalása az Európai Közösségben tagsággal nem rendelkező országokból érkező dömpingelt behozatallal szembeni védelemről szóló 1225/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2012)0270 – C7-0146/2012 – 2012/0145(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2012)0270),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 207. cikkére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C7–0146/2012),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére és 46. cikke (1) bekezdésére,

–  tekintettel a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság jelentésére (A7-0243/2012),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felhívja a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja vagy helyébe másik szöveget szándékozik léptetni;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.


Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2012. október 25-én került elfogadásra az Európai Közösségben tagsággal nem rendelkező országokból érkező dömpingelt behozatallal szembeni védelemről szóló 1225/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló …/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel
P7_TC1-COD(2012)0145

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 207. cikkére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

a jogalkotási aktus tervezete nemzeti parlamenteknek való megküldését követően,

rendes jogalkotási eljárás keretében(1),

mivel:

(1)  A C 249/10. P. sz. ügyben(2) a Bíróság kimondta, hogy az Európai Közösségben tagsággal nem rendelkező országokból érkező dömpingelt behozatallal szembeni védelemről szóló, 2009. november 30-i 1225/2009/EK tanácsi rendelet(3) 17. cikkében meghatározott mintavételi gyakorlat nem alkalmazható a piacgazdasági elbánás iránti kérelmeknek az említett rendelet 2. cikke (7) bekezdésének c) pontja alapján történő elbírálása céljából.

(2)  A Bíróság ítélete alapján a Bizottságnak meg kellene vizsgálnia a minta részét nem képező együttműködő exportáló gyártók által benyújtott valamennyi piacgazdasági elbánás iránti kérelmet, akkor is, ha gyártók száma nagy. Ugyanakkor ez a gyakorlat aránytalanul nagy adminisztratív terhet róna az uniós vizsgálati hatóságokra. Ezért az 1225/2009/EK rendeletet módosítani kell.

(3)  Megjegyzendő továbbá, hogy a Kereskedelmi Világszervezet szabályai alapján lehetőség van az 1225/2009/EK rendelet 17. cikkében meghatározott mintavételi gyakorlat alkalmazására az egyéni piacgazdasági elbánás iránti kérelmeknek az említett rendelet 2. cikk (7) bekezdésének c) pontja alapján történő elbírálása céljából. A Kereskedelmi Világszervezet Vitarendezési Testülete ezért a DS405 vitában (Európai Unió ‐ egyes Kínából származó lábbelikre vonatkozó dömpingellenes intézkedések, jelentés elfogadása: 2012. február 22.) úgy ítélte meg, hogy Kína nem bizonyította, hogy az Európai Unió ellentétesen cselekedett volna a dömpingellenes megállapodás 2.4. és 6.10.2. cikkével, a Kínára vonatkozó csatlakozási jegyzőkönyv 15. bekezdése a) pontjának ii. alpontjával, valamint a Kína csatlakozására vonatkozó munkacsoporti jelentés 151. e) és f) pontjával azáltal, hogy nem vizsgálta meg az eredeti vizsgálat során a mintába be nem került, együttműködő kínai gyártók piacgazdasági elbánás iránti kérelmét.

(4)  Ezért ezen előzményeket figyelembe véve, valamint a jogbiztonság okán megfelelőnek tűnik bevezetni egy olyan rendelkezést, mely egyértelműsíti, hogy az a döntés, miszerint a vizsgálatot az 1225/2009/EK rendelet 17. cikke alapján történő mintavétel útján a felek egy korlátozott számára kell szűkíteni, azon felekre is vonatkozik, amelyek a 2. cikk (7) bekezdésének b) és c) pontja szerinti vizsgálat alatt állnak. Következésképpen egyértelművé kell tenni, hogy azon exportáló gyártók tekintetében, akik nem képezik a minta részét, nem kell a 2. cikk (7) bekezdésének c) pontja szerinti elbírálást megtenni, kivéve ha ezen gyártók a 17. cikk (3) bekezdése szerint egyedi vizsgálatot kérnek, amelynek a Bizottság helyt is ad.

(5)  Továbbá egyértelművé kell tenni, hogy a 17. cikknek megfelelően jelentkező, de a vizsgálati körbe fel nem vett exportőrök vagy gyártók behozatalaira alkalmazandó dömpingellenes vám nem haladhatja meg a mintában szereplő felekre nézve megállapított dömpingkülönbözet súlyozott átlagát, függetlenül attól, hogy az ezen felekre a rendes értéket 2. cikk (1)−(6) bekezdése vagy a 2. cikk (7) bekezdésének a) pontja alapján állapították-e meg.

(6)  Végül a 2. cikk (7) bekezdésének c) pontja szerinti elbírálásra biztosított három hónapos határidő nem bizonyult megvalósíthatónak a gyakorlatban, különösen azon eljárásokban, ahol a 17. cikk szerinti mintavétel alkalmazására kerül sor. Ezért ezt a határidőt el kell hagyni.

(7)  A jogbiztonság érdekében, valamint a jó közigazgatás elve alapján a lehető legrövidebb időn belül biztosítani kell e módosítások alkalmazását valamennyi új és folyamatban lévő vizsgálat során.

(8)  Az 1225/2009/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1225/2009/EK rendelet a következőképpen módosul:

  1. A 2. cikk (7) bekezdése a következőképpen módosul:
  a) A c) pont utolsó előtti mondata a következőképpen módosul:

Az „A vizsgálat megkezdésétől számított három hónapon belül” szövegrész helyébe a következő lép:"
Rendes esetben a vizsgálat megkezdésétől számított hét hónapon belül, de legkésőbb nyolc hónapon belül"
[Mód. 1]
   b) A bekezdés a következő d) ponttal egészül ki:"
d)  Amennyiben a Bizottság a 17. cikknek megfelelően a vizsgálatának körét korlátozza, akkor a b) és c) pontok alapján történő elbírálás a vizsgálatban részt vevő felekre, valamint a 17. cikk (3) bekezdése alapján egyedi elbánásban részesült gyártókra korlátozódik"

2.  A 9. cikk (6) bekezdésében az első mondat helyébe a következő lép:"

Amennyiben a Bizottság a 17. cikknek megfelelően a vizsgálatának körét korlátozza, a 17. cikknek megfelelően jelentkező, de a vizsgálati körbe fel nem vett exportőrök vagy gyártók behozatalaira alkalmazandó dömpingellenes vám nem haladhatja meg a mintában szereplő felekre nézve megállapított dömpingkülönbözet súlyozott átlagát, függetlenül attól, hogy az ezen felekre a rendes értéket 2. cikk (1)−(6) bekezdése vagy a 2. cikk (7) bekezdésének a) pontja alapján állapították-e meg.

"

2. cikk

Ezt a rendeletet hatálybalépésétől kezdődően minden új és folyamatban lévő vizsgálatra alkalmazni kell.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt …

az Európai Parlament részéről

az elnök

a Tanács részéről

az elnök

(1) Az Európai Parlament 2012. október 25-i álláspontja.
(2) C-249/10 P ügy – Brosmann Footwear (HK) és mások kontra az Európai Unió Tanácsa, ítélet: 2012. február 2.
(3) HL L 343., 2009.12.22., 51. o.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat