Ευρετήριο 
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Τετάρτη 18 Απριλίου 2012 - Στρασβούργο
Συντονισμός των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας ***I
 Προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Σύμφωνο Φιλίας και Συνεργασίας στη Νοτιοανατολική Ασία ***
 Σχέδιο πρωτοκόλλου σχετικά με τις ανησυχίες του λαού της Ιρλανδίας όσον αφορά τη Συνθήκη της Λισαβόνας (έγκριση) ***
 Σχέδιο πρωτοκόλλου σχετικά με τις ανησυχίες του λαού της Ιρλανδίας όσον αφορά τη Συνθήκη της Λισαβόνας (διαβούλευση) *
 Ο ρόλος της πολιτικής συνοχής στις ιδιαίτερα απομακρυσμένες περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»
 Ανθρώπινα δικαιώματα ανά τον κόσμο και πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης επί του θέματος
 Διαπραγματεύσεις για τη συμφωνία σύνδεσης ΕΕ-Αζερμπαϊτζάν
 Διαπραγματεύσεις για τη συμφωνία σύνδεσης ΕΕ-Αρμενίας
 Τα ψάρια ως κοινό αγαθό
 Παιδιά με σύνδρομο Ντάουν

Συντονισμός των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας ***I
PDF 266kWORD 36k
Ψήφισμα
Κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Απριλίου 2012 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004 για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 987/2009 για καθορισμό της διαδικασίας εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004 (COM(2010)0794 – C7-0005/2011 – 2010/0380(COD))
P7_TA(2012)0121A7-0043/2012

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2010)0794),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 48 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7-0005/2011),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου με επιστολή της 7ης Μαρτίου 2012 να εγκρίνει τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (A7-0043/2012),

1.  εγκρίνει τη θέση σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, την Επιτροπή και τα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 18 Απριλίου 2012 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) αριθ. .../2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004 για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 987/2009 για καθορισμό της διαδικασίας εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004

P7_TC1-COD(2010)0380


(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 465/2012.)


Προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Σύμφωνο Φιλίας και Συνεργασίας στη Νοτιοανατολική Ασία ***
PDF 253kWORD 31k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Απριλίου 2012 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με την προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Σύμφωνο Φιλίας και Συνεργασίας στη Νοτιοανατολική Ασία (07434/2012 – C7-0085/2012 – 2012/0028(NLE))
P7_TA(2012)0122A7-0139/2012

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (07434/2012),

–  έχοντας υπόψη το Σύμφωνο Φιλίας και Συνεργασίας στη Νοτιοανατολική Ασία και το σχέδιο του τρίτου πρωτοκόλλου του,

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 209 και 212, το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) και το άρθρο 218 παράγραφος 8 δεύτερο εδάφιο της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C7-0085/2012),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 81 και το άρθρο 90 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (A7-0139/2012),

1.  εγκρίνει την προσχώρηση της Ένωσης στο Σύμφωνο·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών και των συμβαλλομένων κρατών του Συμφώνου Φιλίας και Συνεργασίας στη Νοτιοανατολική Ασία.


Σχέδιο πρωτοκόλλου σχετικά με τις ανησυχίες του λαού της Ιρλανδίας όσον αφορά τη Συνθήκη της Λισαβόνας (έγκριση) ***
PDF 258kWORD 35k
Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Απριλίου 2012 σχετικά με την πρόταση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου να μη συγκληθεί Συνέλευση για την προσθήκη πρωτοκόλλου σχετικά με τα μελήματα του ιρλανδικού λαού όσον αφορά τη Συνθήκη της Λισαβόνας, στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (00092/2011 – C7-0388/2011 – 2011/0816(NLE))
P7_TA(2012)0123A7-0065/2012

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση της 19ης Ιουνίου 2009 των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων των 27 κρατών μελών που συνήλθαν στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, σχετικά με τα μελήματα του ιρλανδικού λαού όσον αφορά τη Συνθήκη της Λισαβόνας (Παράρτημα 1 των συμπερασμάτων της Προεδρίας),

–  έχοντας υπόψη την επιστολή της ιρλανδικής κυβέρνησης προς το Συμβούλιο, της 20ης Ιουλίου 2011, που απεστάλη σύμφωνα με το άρθρο 48 παράγραφος 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, σχετικά με πρόταση για την προσθήκη σχεδίου πρωτοκόλλου για τα μελήματα του ιρλανδικού λαού όσον αφορά τη Συνθήκη της Λισαβόνας («σχέδιο πρωτοκόλλου»), στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο στις 11 Οκτωβρίου 2011 της εν λόγω πρότασης προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 48 παράγραφος 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση,

–  έχοντας υπόψη την επιστολή του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου προς τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2011, σχετικά με το σχέδιο πρωτοκόλλου,

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης για τη μη σύγκληση Συνέλευσης, που υπεβλήθη από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 48 παράγραφος 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (C7-0388/2011),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 74α και 81 παράγραφος 1 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων (A7-0065/2012),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 19ης Ιουνίου 2009, οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων συμφώνησαν να εγκρίνουν απόφαση για την παροχή διαβεβαίωσης ανταποκρινόμενοι στα μελήματα του ιρλανδικού λαού όσον αφορά τη Συνθήκη της Λισαβόνας σχετικά με το δικαίωμα στη ζωή, την οικογένεια, την εκπαίδευση, τη φορολογία, την ασφάλεια και την άμυνα·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων δήλωσαν επίσης ότι η απόφαση είναι νομικά δεσμευτική και θα τεθεί σε ισχύ την ημερομηνία έναρξης ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, επί πλέον, δήλωσαν ότι κατά τη σύναψη της επόμενης συνθήκης προσχώρησης και σύμφωνα με τις οικείες συνταγματικές επιταγές τους, θα περιλάμβαναν τις διατάξεις της απόφασης σε πρωτόκολλο που θα προσαρτάτο στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στην πραγματικότητα, οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 19ης Ιουνίου 2009 είχαν ήδη συμφωνήσει επί της ουσίας των διατάξεων που θα προτείνονταν στο σχέδιο πρωτοκόλλου, οπότε το ζήτημα έχει ήδη ρυθμιστεί πολιτικά και δεν κρίνεται σκόπιμη η σύγκληση Συνέλευσης·

1.  εγκρίνει την πρόταση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου να μη συγκαλέσει Συνέλευση·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το Συμβούλιο και στην Επιτροπή.


Σχέδιο πρωτοκόλλου σχετικά με τις ανησυχίες του λαού της Ιρλανδίας όσον αφορά τη Συνθήκη της Λισαβόνας (διαβούλευση) *
PDF 264kWORD 40k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Απριλίου 2012 σχετικά με το σχέδιο πρωτοκόλλου για τα μελήματα του ιρλανδικού λαού όσον αφορά τη Συνθήκη της Λισαβόνας (άρθρο 48 παράγραφος 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση) (00092/2011 – C7-0387/2011 – 2011/0815(NLE))
P7_TA(2012)0124A7-0064/2012

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση της 19ης Ιουνίου 2009 των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων των 27 κρατών μελών που συνήλθαν στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, σχετικά με τα μελήματα του ιρλανδικού λαού όσον αφορά τη Συνθήκη της Λισσαβόνας (Παράρτημα 1 των συμπερασμάτων της Προεδρίας),

–  έχοντας υπόψη την επιστολή της ιρλανδικής κυβέρνησης προς το Συμβούλιο, της 20ής Ιουλίου 2011, που απεστάλη σύμφωνα με το άρθρο 48 παράγραφος 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, σχετικά με πρόταση για την προσθήκη σχεδίου πρωτοκόλλου για τα μελήματα του ιρλανδικού λαού όσον αφορά τη Συνθήκη της Λισαβόνας («σχέδιο πρωτοκόλλου»), τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη την υποβολή της εν λόγω πρότασης από το Συμβούλιο στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 11 Οκτωβρίου 2011, σύμφωνα με το άρθρο 48 παράγραφος 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση,

–  έχοντας υπόψη το πρώτο εδάφιο του άρθρου 48 παράγραφος 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση σύμφωνα με το οποίο το Κοινοβούλιο κλήθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C7-0387/2011),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 74α του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων (A7-0064/2012),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2008 η ιρλανδική κυβέρνηση αποφάσισε να διενεργήσει δημοψήφισμα σχετικά με την κύρωση της Συνθήκης της Λισαβόνας·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, λόγω της αρνητικής έκβασης του δημοψηφίσματος της 12ης Ιουνίου 2008, η Ιρλανδία δεν ήταν σε θέση να κυρώσει τη Συνθήκη της Λισαβόνας·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στη συνεδρίασή του στις 11 και 12 Δεκεμβρίου 2008, κατόπιν αιτήσεως της ιρλανδικής κυβέρνησης, συμφώνησε να ληφθεί απόφαση, ούτως ώστε η Επιτροπή να συνεχίσει τα περιλαμβάνει ένα μέλος από κάθε κράτος μέλος μετά το 2014·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, λόγω του ότι, για την έναρξη ισχύος της Συνθήκης του Λισαβόνας απαιτείται ομοφωνία, η ιρλανδική κυβέρνηση αναμενόταν να εξεύρει λύση στην κατάσταση που δημιουργήθηκε από την απόφαση για τη διενέργεια δημοψηφίσματος και την εν συνεχεία απορριπτική έκβασή του·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 19 Ιουνίου 2009, οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων ενέκριναν απόφαση για την παροχή «των απαραίτητων νομικών εγγυήσεων» ανταποκρινόμενοι στα μελήματα του ιρλανδικού λαού όσον αφορά τη Συνθήκη της Λισαβόνας σχετικά με το δικαίωμα στη ζωή, την οικογένεια, τη φορολογία, την ασφάλεια και την άμυνα και συμφώνησαν ότι, κατά τη σύναψη της επόμενης συνθήκης προσχώρησης και σύμφωνα με τις οικείες συνταγματικές επιταγές τους, θα περιλάμβαναν τις διατάξεις της απόφασης σε πρωτόκολλο που θα προσαρτάτο στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ως διευκρινίσεις των διατάξεων της Συνθήκης της Λισαβόνας σχετικά με τις ιρλανδικές ανησυχίες·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 1 του σχεδίου πρωτοκόλλου, όταν αναφέρει ότι η Συνθήκη της Λισαβόνας επ' ουδενί επηρεάζει την εμβέλεια και τη δυνατότητα εφαρμογής της προστασίας του δικαιώματος στη ζωή, της προστασίας της οικογένειας και της προστασίας των δικαιωμάτων όσον αφορά την παιδεία που προβλέπει το Ιρλανδικό Σύνταγμα, αναφέρεται σε θέματα που δεν εμπίπτουν σε πεδία αρμοδιότητας της Ένωσης σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα άρθρα 2 έως 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε στα οποία ο ρόλος της Ένωσης είναι συμπληρωματικός (άρθρο 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης)·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 2 του σχεδίου πρωτοκόλλου, που αφορά τη φορολογία, ορίζει ότι «η Συνθήκη της Λισαβόνας δεν μεταβάλλει, κατά κανένα τρόπο και για κανένα κράτος μέλος, την έκταση ή την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης» και δεν αποκλείει οιαδήποτε περαιτέρω πρόοδο προς την κατεύθυνση του οικονομικού συντονισμού της Ένωσης·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 3 του σχεδίου πρωτοκόλλου επιδιώκει να εξηγήσει τις διατάξεις της Συνθήκης της Λισαβόνας σε θέματα ασφάλειας και άμυνας (άρθρα 42 έως 46 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση), αποσαφηνίζοντας ότι η κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας της Ένωσης δεν επηρεάζει την πολιτική ασφάλειας και άμυνας του Ιρλανδικού Κράτους ή τις υποχρεώσεις του και ότι περιλαμβάνει μια υποχρέωση για βοήθεια και αρωγή και κοινή δράση σε ένα πνεύμα αλληλεγγύης, εάν ένα κράτος μέλος υφίσταται ένοπλη επίθεση επί του εδάφους του, κατά την έννοια του άρθρου 42 παράγραφος 7 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και του άρθρου 222 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκή Ένωσης, αντιστοίχως·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι αναγκαίο να γίνουν σεβαστές οι προηγούμενες πολιτικές συνεννοήσεις μεταξύ κυβερνήσεων και ότι το περιεχόμενο του σχεδίου πρωτοκόλλου αναφέρεται μόνον στην κατάσταση της Ιρλανδίας·

1.  συμφωνεί με απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για εξέταση των προτεινόμενων τροποποιήσεων στις Συνθήκες·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το Συμβούλιο, την Επιτροπή και τα εθνικά κοινοβούλια.


Ο ρόλος της πολιτικής συνοχής στις ιδιαίτερα απομακρυσμένες περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»
PDF 390kWORD 99k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Απριλίου 2012 σχετικά με τον ρόλο της πολιτικής συνοχής στις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» (2011/2195(INI)).
P7_TA(2012)0125A7-0084/2012

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 355 και 349 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), η οποία αναγνωρίζει ένα ειδικό καθεστώς για τις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες, και το άρθρο 107 παράγραφος 3 στοιχείο α) της ΣΛΕΕ σχετικά με το καθεστώς των κρατικών ενισχύσεων στις περιοχές αυτές,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 174 καθώς και τα επόμενα της ΣΛΕΕ, που θέτουν τον στόχο της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής και προσδιορίζουν τα διαρθρωτικά χρηματοδοτικά μέσα για την επίτευξή του,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 26ης Μαΐου 2004 με τίτλο «Μια ενισχυμένη εταιρική σχέση για τις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες» (COM(2004)0343),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα του της 28ης Σεπτεμβρίου 2005 σχετικά με μια ενισχυμένη εταιρική σχέση για τις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες(1),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 12ης Σεπτεμβρίου 2007 με τίτλο «Στρατηγική για τις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες: επιτεύγματα και μελλοντικές προοπτικές» (COM(2007)0507), και το έγγραφο εργασίας της Επιτροπής της 12ης Σεπτεμβρίου 2007 που συνοδεύει την παρούσα ανακοίνωση, με τίτλο «Στρατηγική για τις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες: επιτεύγματα και μελλοντικές προοπτικές» (SEC(2007)1112),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 20ής Μαΐου 2008 σχετικά με μια στρατηγική για τις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες: επιτεύγματα και μελλοντικές προοπτικές(2),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 17ης Οκτωβρίου 2008 με τίτλο «Οι εξόχως απόκεντρες περιφέρειες: ένα πλεονέκτημα για την Ευρώπη» (COM(2008)0642),

–  έχοντας υπόψη το κοινό μνημόνιο για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές της 14ης Οκτωβρίου 2009, με θέμα «Οι εξόχως απόκεντρες περιοχές με ορίζοντα το έτος 2020»,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 3ης Μαρτίου 2010 με τίτλο «Ευρώπη 2020: Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη» (COM(2010)2020),

–  έχοντας υπόψη το μνημόνιο της Ισπανίας, της Γαλλίας, της Πορτογαλίας και των εξόχως απόκεντρων περιφερειών της 7ης Μαΐου 2010 με τίτλο «Ανανεωμένο όραμα μιας ευρωπαϊκής στρατηγικής για τις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες»,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της 3022ης συνεδρίασης του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων στις 14 Ιουνίου 2010(3),

–  έχοντας υπόψη την πρώτη έκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της 24ης Σεπτεμβρίου 2010 σχετικά με τις επιπτώσεις της μεταρρύθμισης του προγράμματος POSEI το 2006 (COM(2010)0501),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Σεπτεμβρίου 2010 περί καθορισμού ειδικών μέτρων στον τομέα της γεωργίας υπέρ των εξόχως απόκεντρων περιφερειών της Ένωσης (COM(2010)0498),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 29ης Ιουνίου 2011 με τίτλο «Προϋπολογισμός για την »Ευρώπη 2020«» (COM(2011)0500 - Μέρη 1 και 2),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου της 29ης Ιουνίου 2011 για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020 (COM(2011)0398),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της 12ης Οκτωβρίου 2011 με θέμα «Οι εξόχως απόκεντρες περιοχές της Ευρώπης στην ενιαία αγορά: η προβολή της ΕΕ στον κόσμο», προς τον Επίτροπο Michel Barnier, την οποία παρουσίασε ο Pedro Solbes Mira,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 18ης Οκτωβρίου 2010 με τίτλο «Γνωμοδότηση της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 355 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης επί της πρωτοβουλίας της γαλλικής κυβέρνησης για την τροποποίηση του καθεστώτος του Αγίου Βαρθολομαίου έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης» (COM(2010)0559) και την απόφαση 2010/718/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 29ης Οκτωβρίου 2010 σχετικά με την τροποποίηση του ευρωπαϊκού καθεστώτος της νήσου του Αγίου Βαρθολομαίου(4),

–  έχοντας υπόψη την τελική δήλωση της 17ης διάσκεψης των προέδρων των εξόχως απόκεντρων περιοχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 3ης και 4ης Νοεμβρίου 2011,

–  έχοντας υπόψη τη συμβολή των εξόχως απόκεντρων περιοχών της 15ης Ιανουαρίου 2010 στη δημόσια διαβούλευση σχετικά με το έγγραφο εργασίας της Επιτροπής - Διαβούλευση για τη μελλοντική στρατηγική «ΕΕ 2020» (COM(2009)0647),

–  έχοντας υπόψη την κοινή συμβολή των εξόχως απόκεντρων περιοχών της 28ης Ιανουαρίου 2011 σχετικά με την Πέμπτη Έκθεση για την Οικονομική, Κοινωνική και Εδαφική Συνοχή,

–  έχοντας υπόψη τη συμβολή των εξόχως απόκεντρων περιοχών της ΕΕ της 28ης Φεβρουαρίου 2011 με τίτλο «Προς μια Πράξη για την Ενιαία αγορά» (COM(2010)0608 της 27ης Οκτωβρίου 2010),

–  έχοντας υπόψη την κοινή πλατφόρμα της 6ης Ιουλίου 2010 που απέστειλε προς τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. José Manuel Durão Barroso, η Διάσκεψη των βουλευτών των εξόχως απόκεντρων περιοχών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Προϋπολογισμών και της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας (A7-0084/2012),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Συνθήκη προβλέπει στο άρθρο της 349 ειδική νομική βάση, που θεμελιώνεται στο πρωτογενές δίκαιο, δυνάμει της οποίας θεσπίζονται ειδικό νομικό καθεστώς και κοινές πολιτικές προς όφελος των εξόχως απόκεντρων περιοχών·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική συνοχής πρέπει να ευθυγραμμιστεί με τη στρατηγική «Ευρώπη 2020», η οποία προβλέπει την οργάνωση των πολιτικών πρωτοβουλιών γύρω από μια έξυπνη και βιώσιμη ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς, και την ολοκλήρωση των στοιχείων της, ενθαρρύνοντας μια οικονομία με υψηλό επίπεδο απασχόλησης που διαθέτει κοινωνική και εδαφική συνοχή, και οφείλει να προβλέπει με κατάλληλο τρόπο τη διάσταση των εξόχως απόκεντρων περιοχών· λαμβάνοντας υπόψη ότι μία εξόχως απόκεντρη περιοχή (ΕΑΠ) ξεκινά για την επίτευξη των στόχων αυτών υπό συνθήκες πολύ πιο αντίξοες σε σχέση με ορισμένες περιοχές, και ότι οι εξόχως απόκεντρες περιοχές είναι έτοιμες να συνεργαστούν για την υλοποίηση των πέντε στόχων που πρέπει να έχουν επιτευχθεί ως το 2020 στον τομέα της απασχόλησης, της καινοτομίας, της εκπαίδευσης, της κοινωνικής ένταξης, του κλίματος και της ενέργειας και ότι η ανάγκη να προσανατολιστούν οι στόχοι της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων τους και στην ανάπτυξη των τομέων αριστείας δεν μπορεί να αγνοήσει, βεβαίως, ούτε τα διαρθρωτικά εμπόδια που συναντούν οι εν λόγω περιοχές ούτε και τον βασικό αναπτυξιακό ρόλο που διαδραματίζουν οι παραδοσιακοί τομείς·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική συνοχής πρέπει να συνεχίσει να αποτελεί ένα από τα κύρια μέσα της ευρωπαϊκής δράσης για τη μείωση των ανισοτήτων στις ευρωπαϊκές περιοχές γενικότερα και στις εξόχως απόκεντρες περιοχές (ΕΑΠ) ειδικότερα, αποβλέποντας στην ενσωμάτωσή τους στην εσωτερική αγορά και την επιβεβαίωσή τους στον γεωγραφικό τους χώρο, την προώθηση της ανάπτυξης και της οικονομικής σύγκλισης των εν λόγω περιοχών με την ηπειρωτική ΕΕ, καθώς και για στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής ΕΕ 2020, με τα ευρωπαϊκά ταμεία να αποτελούν τα βασικά εργαλεία, αλλά εκτιμώντας ότι η εν λόγω ευρωπαϊκή πολιτική δεν μπορεί από μόνη της να επιλύσει όλες τις δυσκολίες τις οποίες αντιμετωπίζουν οι εξόχως απόκεντρες περιοχές (ΕΑΠ)·

Δ.  εκτιμώντας ότι η μεγάλη πρόκληση για τις οικονομίες των εξόχως απόκεντρων περιοχών είναι η μετατροπή των περιορισμών τους σε δυνατότητες και ευκαιρίες για ανάπτυξη, με τη χρήση μέσων που συμβάλλουν στον περιορισμό των ανισοτήτων κατά την ελεύθερη διακίνηση προσώπων και εμπορευμάτων, κεφαλαίων και υπηρεσιών, και ότι οι νέες παγκόσμιες προκλήσεις όπως η παγκοσμιοποίηση, η κλιματική αλλαγή, ο ενεργειακός εφοδιασμός, η ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η βιώσιμη διαχείριση των φυσικών, θαλάσσιων και γεωργικών πόρων, η προστασία της βιοποικιλότητας, η κοινωνική ένταξη και η καταπολέμηση της φτώχειας και οι δημογραφικές πιέσεις απαιτούν τον συντονισμό των πολιτικών και των μέσων της Ένωσης·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης λόγω της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης έπληξε ιδιαίτερα τις εξόχως απόκεντρες περιοχές (ΕΑΠ), αναδεικνύοντας τις διαρθρωτικές αδυναμίες των οικονομιών τους και της εξάρτησής τους από το εξωτερικό·

ΣΤ.  εκτιμώντας ότι οι ευρωπαϊκές επενδύσεις στις ΕΑΠ δεν αποτελούν μόνο μια πολιτική κάλυψης των καθυστερήσεων και αντιστάθμισης των μειονεκτημάτων, αλλά ότι είναι επίσης επενδύσεις οι οποίες πραγματοποιούνται προς όφελος του συνόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Διαφοροποιημένη και συνολική αντιμετώπιση των ΕΑΠ

1.  επιμένει ότι, δυνάμει της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι ΕΑΠ δικαιούνται μια διαφοροποιημένη και συνολική αντιμετώπιση, η οποία θα τους επιτρέψει να επωφεληθούν από τη μέγιστη πρόσβαση στις ενισχύσεις, ανεξάρτητα από το επίπεδο της ανάπτυξής τους, ώστε οι ιδιαιτερότητές τους να λαμβάνονται υπόψη και να προστατεύονται επαρκώς·

2.  υπογραμμίζει την ανάγκη – σύμφωνα με τα συμπεράσματα της Πέμπτης έκθεσης για την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή – να αυξηθεί η ευελιξία των μηχανισμών της πολιτικής συνοχής κατά τέτοιον τρόπο ώστε να επιτρέπει επενδύσεις ικανές να εξασφαλίζουν επίπεδα μεγέθυνσης και ανάπτυξης που συνάδουν με τους στόχους της στρατηγικής Ευρώπη 2020, ακόμα και όταν υφίστανται ιδιαίτερες γεωγραφικές και δημογραφικές συνθήκες·

3.  συμμερίζεται την ιδέα ότι οι ΕΑΠ πρέπει να επιδιώξουν τους βασικούς στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», αλλά επιμένει στην ανάγκη οι στόχοι αυτοί να διαμορφωθούν ανάλογα με τις ιδιαίτερες πραγματικότητες των εν λόγω περιοχών, λαμβάνοντας υπόψη την περιφερειακή πολυμορφία τους, τη διαρθρωτική κατάστασή τους και τα ενδεχόμενα πλεονεκτήματά τους, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι το άρθρο 349 της ΣΛΕΕ που προβλέπει τη θέσπιση ειδικών μέτρων με σκοπό να μετριαστούν οι επιπτώσεις των χαρακτηριστικών των εξόχως απόκεντρων περιφερειών, θα πρέπει να χρησιμοποιείται περισσότερο και να του αποδίδεται η απαραίτητη νομική, θεσμική και πολιτική σημασία προκειμένου να εξασφαλιστεί η δίκαιη ολοκλήρωση των ΕΑΠ και να τους δοθεί η δυνατότητα για την οικονομική και κοινωνική τους ανάπτυξη εντός της εσωτερικής αγοράς και ευρύτερα εντός της Ένωσης καθώς και για πλήρη συμμετοχή τους σε ισότιμη βάση με τις άλλες περιφέρειες σε όλα τα σχετικά προγράμματα της Ένωσης·

4.  έχει την άποψη ότι θα πρέπει να καταστεί ελαστικότερη όσον αφορά τις ΕΑΠ η συγκέντρωση στους τρεις πρώτους θεματικούς στόχους, οι οποίοι προβλέπονται στις νέες προτάσεις κανονισμών από το 2014, πράγμα που θα απέτρεπε τον δυσανάλογο περιορισμό των δυνατοτήτων διαφοροποίησης και ανάπτυξης του υφιστάμενου δυναμικού καθώς και των δυνατοτήτων αξιοποίησης των συγκριτικών και ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων τους·

5.  υποστηρίζει τη χρήση άλλων κριτηρίων για τον προσδιορισμό της επιλεξιμότητας των ΕΑΠ αναφορικά με την κατανομή των κονδυλίων των διαρθρωτικών ταμείων, δεδομένου ότι το κριτήριο του «κατά κεφαλήν» ΑΕΠ δεν αντικατοπτρίζει τις ιδιαίτερες συνθήκες των ΕΑΠ και είναι αντίθετο προς το πνεύμα του καθεστώτος τους και προς την ίδια τη συνθήκη· ζητεί, σε αυτό το πλαίσιο, την εφαρμογή ενός ειδικού κριτηρίου, το οποίο θα τοποθετεί τις ΕΑΠ μεταξύ των λιγότερο ανεπτυγμένων περιφερειών, καθώς, ανεξάρτητα από το επίπεδο του ΑΕΠ τους, δεδομένου ότι η εν λόγω προσέγγιση προσαρμόζεται καλύτερα στην ιδιαίτερη κατάστασή τους· επιμένει, εξάλλου, το ποσοστό συγχρηματοδότησης των ΕΑΠ να είναι 85 % για όλα τα μέσα ενίσχυσης προς αυτές τις περιοχές· ζητεί την παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης των κονδυλίων των ταμείων στις ΕΑΠ με σκοπό την καλύτερη υλοποίησή τους·

6.  εκφράζει τη λύπη του, στο πλαίσιο των πρόσθετων πιστώσεων του ΕΤΠΑ, για την πρόταση για δραστική μείωση των πιστώσεων στις ΕΑΠ και στις περιφέρειες με μικρή δημογραφική πυκνότητα κατά την οικονομική περίοδο 2014–2020, και εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι οι εν λόγω πιστώσεις, οι οποίες αρχικά σχεδιάστηκαν για να αντισταθμίσουν τις επιπτώσεις των διαρθρωτικών μειονεκτημάτων των εξόχως απόκεντρων περιοχών και των περιοχών με μικρή δημογραφική πυκνότητα, αλλάζουν φύση λόγω της διοχέτευσης ποσοστού ύψους 50 % προς διαφορετικούς στόχους· ζητεί οι εν λόγω πιστώσεις να ανέλθουν σε ποσοστό συγχρηματοδότησης ύψους 85 %, όπως στην περίπτωση των «παραδοσιακών» μορφών ενίσχυσης του ΕΤΠΑ· ζητεί, σε αυτό το πλαίσιο, η οικονομική προσπάθεια για την υλοποίηση της στρατηγικής Ευρώπη 2020 να συνεπάγεται την πρόσβαση στις ίδιες τουλάχιστον ευρωπαϊκές ενισχύσεις, σε πραγματικούς όρους, όπως και για το ισχύον δημοσιονομικό πλαίσιο, έτσι ώστε να μπορεί να εφαρμοστεί με συνέπεια και αποτελεσματικότητα η στρατηγική «Ευρώπη 2020»·

7.  εκφράζει τη λύπη του για τις περικοπές που έχουν επέλθει σε άλλους τομείς συνοχής, και συγκεκριμένα για το γεγονός ότι η Επιτροπή προτείνει γενική περικοπή της τάξης του 5,1 % στη χρηματοδότηση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής σε σταθερές τιμές 2011 για την προσεχή περίοδο προγραμματισμού, περιλαμβανομένης περικοπής ύψους 20,2 % στη χρηματοδότηση για τις περιφέρειες σύγκλισης (εξαιρουμένων των περιφερειών μετάβασης), μείωσης κατά 5,6 % της χρηματοδότησης των περιφερειών ανταγωνιστικότητας και μείωσης κατά 2,9 % των χρηματοδοτικών πόρων του Ταμείου Συνοχής·

8.  χαιρετίζει το σχέδιο της Επιτροπής να περιληφθεί μια θέση του προϋπολογισμού για τις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες και τις πολύ αραιοκατοικημένες περιοχές στο ΠΔΠ 2014-2020, δεδομένου ότι θα δημιουργηθεί έτσι ένας σαφέστερος σύνδεσμος μεταξύ των πόρων που κατανέμονται στις περιφέρειες αυτές και των στόχων τους·

9.  εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι, στην πρόταση κανονισμού του επόμενου ΕΚΤ, δεν γίνεται εκ νέου αναφορά στην κατάσταση των ΕΑΠ, δεδομένων όχι μόνο των διαρθρωτικών χαρακτηριστικών που απαριθμούνται στο άρθρο 349 της ΣΛΕΕ, αλλά επίσης της ειδικής οικονομικής τους κατάστασης, η οποία τις τοποθετεί μεταξύ των περιφερειών με τους υψηλότερους δείκτες ανεργίας της Ένωσης·

10.  τονίζει την ανάγκη προσαρμογής των ευρωπαϊκών φορολογικών και τελωνειακών πολιτικών με σκοπό την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των οικονομιών των εξόχως απόκεντρων περιοχών, και την ύψιστη σημασία της ύπαρξης κατάλληλων φορολογικών και τελωνειακών μηχανισμών στη διαφοροποίηση της οικονομικής δραστηριότητας και στη δημιουργία βιώσιμων θέσεων απασχόλησης στις ΕΑΠ·

11.  υπογραμμίζει ότι επιβάλλεται οι πολίτες των ΕΑΠ να εκμεταλλευτούν τα πλεονεκτήματα της εσωτερικής αγοράς σε ισότιμη βάση με τους άλλους πολίτες της Ένωσης και ζητεί να θεσπιστούν μέτρα σύμφωνα με τις συστάσεις της έκθεσης ' Solbes «· ζητεί να εξεταστεί η δυνατότητα εκπόνησης πλαισίου για τις κρατικές ενισχύσεις ειδικά για τις ΕΑΠ, και υπερασπίζεται τη διατήρηση των υφιστάμενων επιπέδων έντασης των ενισχύσεων για επενδύσεις σε μεγάλες, μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις και της δυνατότητας χορήγησης λειτουργικών ενισχύσεων που δεν μειώνονται προοδευτικά και δεν έχουν χρονικούς περιορισμούς, βάσει ελαστικού κανονιστικού πλαισίου, δεδομένου ότι οι εν λόγω ενισχύσεις έχει αποδειχθεί ότι δεν βλάπτουν τον ανταγωνισμό και ότι βοηθούν τις ΕΑΠ να επιτύχουν τους στόχους της στρατηγικής »Ευρώπη 2020' ιδίως όσον αφορά την καινοτομία, την έρευνα και το περιβάλλον· υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, τη σημασία που έχουν οι δημόσιες υπηρεσίες για την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή των ΕΑΠ, ιδίως στους τομείς των εναέριων και θαλάσσιων μεταφορών, του ταχυδρομείου, της ενέργειας και των επικοινωνιών·

12.  τονίζει τη σπουδαιότητα της υποστήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω της κατανομής κονδυλίων της Ένωσης, με στόχο την ανάπτυξη του παραγωγικού ιστού των ΙΑΠ, αλλά και ως μέσο προώθησης των προσόντων των εργαζομένων, ενισχύοντας κατ' αυτόν τον τρόπο τα προϊόντα της συγκεκριμένης περιοχής και την τοπική οικονομία·

13.  θεωρεί ότι οι παρεμβάσεις της Ένωσης πρέπει να έχουν ως στόχο να διαδραματίσουν κρίσιμο ρόλο και να τονώσουν το πνεύμα του ανταγωνισμού ώστε να αναπτυχθούν, με σημείο εκκίνησης τις ΕΑΠ, πόλοι αριστείας βασισμένοι στους τομείς που αναδεικνύουν τα πλεονεκτήματα και την τεχνογνωσία τους, όπως είναι η διαχείριση των απορριμμάτων, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η ενεργειακή αυτάρκεια, η βιοποικιλότητα, η κινητικότητα των φοιτητών, η έρευνα στο κλιματικό πεδίο ή ακόμα η διαχείριση κρίσεων· θεωρεί ότι ενώ τα μέτρα που έχουν ληφθεί στην κλίμακα και με βάση τα γενικά χαρακτηριστικά της ευρωπαϊκής ηπείρου δεν ισχύουν πάντοτε για τις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες, οι πειραματικοί μηχανισμοί που επιτρέπονται από το άρθρο 349 της Συνθήκης και που γνωρίζουν πραγματική επιτυχία, μπορούν να επεκταθούν και στην υπόλοιπη Ένωση· ενθαρρύνει την Επιτροπή να μεγιστοποιήσει τους πειραματισμούς στο εσωτερικό των εν λόγω περιφερειών με στόχο την καινοτόμο, αλληλέγγυα και βιώσιμη ανάπτυξη·

Ειδικό και συγκεκριμένο πλαίσιο για τις ευρωπαϊκές πολιτικές στις ΕΑΠ

14.  ζητεί την ενίσχυση των μέτρων στήριξης της γεωργίας του προγράμματος POSEI, ως απάντηση στον ανταγωνισμό από παραγωγούς που επωφελούνται από το χαμηλότερο κόστος παραγωγής και υποστηρίζει τη συνέχιση των ειδικών μηχανισμών για τις ΕΑΠ στο πλαίσιο της ΚΓΠ·

15.  υποστηρίζει την ανάγκη να διενεργηθεί μια προκαταρκτική ανάλυση των επιπτώσεων που θα έχουν τα σχέδια ευρωπαϊκών κανόνων στις οικονομίες των εξόχως απόκεντρων περιοχών·

16.  τονίζει την ανάγκη για: διατήρηση των μέτρων βιώσιμης διαχείρισης και προστασίας των θαλάσσιων πόρων· προοδευτικό περιορισμό της πρόσβασης στις θαλάσσιες περιοχές που χαρακτηρίστηκαν βιογεωγραφικά ευαίσθητες επιτρέποντας μόνο τους περιφερειακούς στόλους· χρήση αλιευτικών εργαλείων φιλικών προς το περιβάλλον αξιοποίηση της υδατοκαλλιέργειας επαναφορά της δυνατότητας χορήγησης ενισχύσεων για την ανανέωση και τον εκσυγχρονισμό του στόλου με σκοπό τη βελτίωση των συνθηκών ασφαλείας και υγιεινής και την υλοποίηση βέλτιστων πρακτικών, και ζητεί την ενίσχυση της αντιστάθμισης του επιπλέον κόστους στο πρόγραμμα POSEI-Αλιεία· επιμένει στην ανάγκη να χαραχτεί μια προσέγγιση καλύτερα προσαρμοσμένη στις πραγματικότητες της κάθε περιοχής, με άξονα τα πρότυπα ανάπτυξης του κλάδου που έχουν επεξεργαστεί οι τοπικοί παράγοντες·

17.  εκφράζει τη λύπη του διότι η πρόταση μεταρρύθμισης της κοινής αλιευτικής πολιτικής δεν λαμβάνει επαρκώς υπόψη την κατάσταση και την πραγματικότητα στις ΕΑΠ· επιμένει στη θαλάσσια διάσταση των ΕΑΠ και στη σημασία της αλιευτικής δραστηριότητας για τον χωροταξικό σχεδιασμό και την απασχόληση των τοπικών πληθυσμών, δεδομένης της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης αυτών των περιοχών, οι δυνατότητες των οποίων πρέπει να οδηγήσουν σε συγκεκριμένα και συνεπή μέτρα για μια πραγματική θαλάσσια οικονομία και να ληφθούν δεόντως υπόψη στο πρόγραμμα ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής της Ευρώπης· επισημαίνει το αυξανόμενο οικονομικό ενδιαφέρον που παρουσιάζει ο απέραντος πλούτος των θαλάσσιων βυθών των ΕΑΠ στους τομείς της βιογενετικής και των ορυκτών και τονίζει ότι έχει σημασία να ληφθούν αυτά υπόψη στη «νέα ευρωπαϊκή στρατηγική για τις ΕΑΠ», με σκοπό την ανάπτυξη οικονομίας που θα βασίζεται στη γνώση της θάλασσας· υποστηρίζει στο πλαίσιο αυτό ότι οι ΕΑΠ πρέπει να βρίσκονται στο κέντρο της θαλάσσιας πολιτικής της Ένωσης, επιμένοντας στο ρόλο τους σε σχέση με τη βιώσιμη εκμετάλλευση των θαλασσών και των παράκτιων ζωνών, καθώς και σε σχέση με τη διεθνή θαλάσσια διακυβέρνηση και τονίζει ότι οι ΕΑΠ του Ατλαντικού καλούνται να αποτελέσουν τμήμα της υπό επεξεργασία ατλαντικής στρατηγικής·

18.  υπενθυμίζει τη σημασία του τουριστικού τομέα και καλεί την Επιτροπή να επιταχύνει την εφαρμογή του ευρωπαϊκού σχεδίου δράσης και να εξασφαλίσει μεγαλύτερο συντονισμό των υφιστάμενων πιστωτικών ορίων, αποδίδοντας ειδικά προσοχή στις ΕΑΠ·

19.  επιμένει στο γεγονός ότι οι ΕΑΠ προτίθενται να βασιστούν σε μια στρατηγική έρευνας και καινοτομίας και να αναπτύξουν το δίκτυο των επιχειρήσεών τους, ιδίως μέσω της προώθησης της νεανικής επιχειρηματικότητας με στόχο να εξελιχθούν οι ΜΜΕ και να αποτραπεί η ανεργία των νέων· υποστηρίζει τη δημιουργία τεχνολογικών υποδομών και κέντρων καινοτομίας ευρωπαϊκής εμβέλειας, την ανάπτυξη έργων και συμπράξεων με φορείς της επιστημονικής και τεχνολογικής κοινότητας και την ανταλλαγή ιδεών και βέλτιστων πρακτικών, μέσω των ευρωπαϊκών δικτύων υποστήριξης της καινοτομίας και στρατηγικών ευφυούς εξειδίκευσης, όπως η πλατφόρμα S3, και μακροπρόθεσμων επενδύσεων στις ΕΑΠ στο πλαίσιο της χρηματοδότησης της συνοχής, καθώς και τη διασφάλιση ενεργού συμμετοχής στα εμβληματικά προγράμματα της στρατηγικής Ευρώπη 2020· ζητεί να συνεχιστούν οι προσπάθειες που έχουν καταβληθεί μέχρι στιγμής σε σχέση με τις ΕΑΠ προκειμένου να ενισχυθεί η δημιουργία τοπικών μηχανισμών έρευνας αντάξιων των υφιστάμενων δυνατοτήτων αφενός, και να υποστηριχθεί και να υποβοηθηθεί η ανάπτυξη ελκυστικών πανεπιστημίων με καλές επιδόσεις, που θα διαθέτουν ουσιαστικά μέσα και θα είναι ισάξια των πανεπιστημίων που υπάρχουν στα λοιπά εδάφη της Ένωσης, αφετέρου·

20.  υπογραμμίζει την ανάγκη να διευκολυνθεί η συνέργια μεταξύ των κονδυλίων της πολιτικής συνοχής και του προγράμματος-πλαισίου για την έρευνα και την ανάπτυξη, προκειμένου να ενισχυθεί η ανάπτυξη εξόχως απόκεντρων περιφερειών και να περιοριστεί η ανεπαρκής αξιοποίηση των σχετικών με την έρευνα κονδυλίων·

21.  τονίζει ότι ένας ενιαίος ευρωπαϊκός χώρος μεταφορών πρέπει να συμβάλει στο να εξασφαλιστεί η χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη των ΕΑΠ, στο να μειωθεί η έλλειψη προσβασιμότητάς τους και στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής· ζητεί να δημιουργηθεί ένα ειδικό πλαίσιο για τις ενισχύσεις των μεταφορών στις ΕΑΠ ιδίως υπέρ των δημόσιων συγκοινωνιών και για την ανάπτυξη των θαλάσσιων μεταφορών μεταξύ των νησιών· ζητεί περαιτέρω να δημιουργηθούν και πλατφόρμες υλικοτεχνικής υποδομής, και υποστηρίζει την υλοποίηση έργων όπως οι λεωφόροι της θάλασσας· υπογραμμίζει τις δυνατότητες του προγράμματος Marco Polo για τις ΕΑΠ· ζητεί από την Επιτροπή να το καταστήσει ελαστικότερο και να το παρατείνει μετά το 2013 και ο «μηχανισμός για τη διασύνδεση στην Ευρώπη» να αναφέρεται συγκεκριμένα στις ΕΑΠ· επιμένει για την ένταξη των ΕΑΠ στη γραμμή των ΔΕΔ-Μ και του νέου μέσου που αποσκοπεί στη διευκόλυνση των διασυνδέσεων στην Ευρώπη·

22.  υπενθυμίζει ότι η εξάρτηση των ΕΑΠ απέναντι στα εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα συνεπάγεται σημαντικό πρόσθετο κόστος· διαπιστώνει επίσης ότι οι επενδύσεις της περιφερειακής πολιτικής στις ΕΑΠ για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής είναι σχετικά περιορισμένες· προτείνει την ενίσχυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της ενεργειακής απόδοσης, με πρωτοβουλίες όπως το «Σύμφωνο των νησιών», που αποβλέπουν στην επεξεργασία τοπικών σχεδίων δράσης για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και επιλέξιμων σχεδίων με στόχο την επίτευξη μείωσης των εκπομπών CO2 κατά τουλάχιστον 20 % μέχρι το 2020, μέσω της δημιουργίας ενός προγράμματος ειδικά για τα ερευνητικά έργα στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και στον τομέα της διαφοροποίησης της περιφερειακής ενεργειακής βάσης, και ειδικότερα στη γεωθερμική και την παλιρροιακή ενέργεια καθώς και στην ενέργεια υδρογόνου, και τη δημιουργία ενός ειδικού προγράμματος στον τομέα της ενέργειας για να μειωθεί το κόστος της απομάκρυνσης, των υποδομών και των παρεχόμενων υπηρεσιών, προκειμένου να ενθαρρυνθούν οι φιλόδοξες πολιτικές τις οποίες ξεκίνησαν οι ΕΑΠ όσον αφορά την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας·

23.  επισημαίνει με ανησυχία τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής στις ΕΑΠ, και πιο συγκεκριμένα την άνοδο της στάθμης των υδάτων· καλεί την Ένωση να αντιμετωπίσει αυτά τα ζητήματα στο πλαίσιο της στρατηγικής της για την πρόληψη και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής· συνιστά την ορθή χρήση των ενεργειακών πόρων και την ανάπτυξη των δυνατοτήτων των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας·

24.  καλεί την Επιτροπή να δημιουργήσει ένα ειδικό πρόγραμμα στον τομέα της ενέργειας, των μεταφορών και των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών, με βάση τα προγράμματα POSEI, το οποίο θα έχει τον καλύτερο δυνατό βαθμό συνέργειας με τους άλλους άξονες δράσης της Ένωσης σε αυτούς τους τομείς·

25.  θεωρεί απαραίτητη την παροχή βοήθειας στα κράτη μέλη προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι κάτοικοι των εν λόγω περιοχών έχουν πλήρη πρόσβαση στα μέσα ενημέρωσης και επικοινωνίας που παρέχονται από νέες τεχνολογίες, όπως οι τεχνολογίες ευρυζωνικότητας και οι ασύρματες τεχνολογίες, συμπεριλαμβανομένων των δορυφορικών και, ιδιαίτερα, η πρόσβαση στις ευρυζωνικές υποδομές έτσι ώστε να προωθηθεί η οικονομική ανάπτυξη και η βελτίωση της διοίκησης μέσω της ψηφιοποίησης των υπηρεσιών· ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι όλοι οι πολίτες των ΕΑΠ θα έχουν πρόσβαση στο ευρυζωνικό διαδίκτυο έως το 2013·

26.  αναγνωρίζει, δεδομένου ότι η ψηφιακή οικονομία αναμφίβολα προωθεί την οικονομική ανάπτυξη της Ένωσης, τις επιπτώσεις του διογκούμενου προβλήματος του ψηφιακού αποκλεισμού, ο οποίος μπορεί να καταστεί σοβαρό εμπόδιο στην ανάπτυξη·

27.  θεωρεί ότι οι καινοτόμες χρηματοδοτήσεις της πολιτικής συνοχής θα μπορούσαν να απαντήσουν εν μέρει στο χρόνιο πρόβλημα έλλειψης επενδύσεων στις πολύ μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις των ΕΑΠ και υπογραμμίζει την ανάγκη βελτίωσης της πρόσβασης στη χρηματοδότηση επιχειρήσεων των ΕΑΠ, κυρίως μέσω της θέσπισης διαλόγου με τον ' Όμιλο ΕΤΕπ ' και μέσω της υποστήριξης τόσο της δημιουργίας τοπικών επενδυτικών ταμείων σε κάθε ΕΑΠ όσο και της ανάπτυξης περιφερειακών αγορών επιχειρηματικών κεφαλαίων και επενδύσεων σύμφωνα με την πρόταση της προαναφερθείσας έκθεσης του Pedro Solbes Mera για τις ευρωπαϊκές εξόχως απόκεντρες περιφέρειες στην ενιαία αγορά· καλεί την Επιτροπή να προτείνει στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετική νομοθετική πράξη·

28.  επιθυμεί να δημιουργούνται πειραματικοί μηχανισμοί σε περιορισμένους τομείς στις εν λόγω περιφέρειες όσον αφορά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων, ώστε να σταθμίζονται οι διαδικασίες ανάθεσης λαμβάνοντας υπόψη την εδαφικότητα των διαγωνιζόμενων φορέων·

Καλύτερη διακυβέρνηση και ενσωμάτωση των ΕΑΠ στην Ένωση και στον οικείο γεωγραφικό χώρο

29.  ζητεί μεγαλύτερη συμμετοχή των περιφερειακών και τοπικών αρχών των ΕΑΠ στην προετοιμασία και την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων και πολιτικών της Ένωσης, με βάση τις αρχές της ευελιξίας, της προσαρμοστικότητας και της επεκτασιμότητας, στο πλαίσιο της επικουρικότητας και μιας από κοινού διακυβέρνησης σε διάφορα επίπεδα και σε συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα και την κοινωνία των πολιτών, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι ειδικές τους ανάγκες λαμβάνονται υπόψη σε όλα τα επίπεδα της διαδικασίας λήψης αποφάσεων, καθώς και τη μεγαλύτερη προβολή αυτών των περιοχών στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα·

30.  θεωρεί ότι μία από τις κύριες αδυναμίες των ΕΑΠ είναι η διαχείριση των πόρων τους· θεωρεί απαραίτητο να τους παρασχεθούν επαρκείς δυνατότητες ώστε να διαχειριστούν τις επενδύσεις τους, κυρίως όσον αφορά τις υποδομές, όχι μόνο για τις μεταφορές, αλλά και για την υδροδότηση, την ενέργεια και τη διαχείριση των αποβλήτων·

31.  υπενθυμίζει ότι η προαναφερθείσα έκθεση του Pedro Solbes Mera σχετικά με τις ευρωπαϊκές εξόχως απόκεντρες περιφέρειες στην ενιαία αγορά έδειξε ότι οι οικονομίες των ΕΑΠ είναι δέσμιες, σχεδόν για τα πάντα, του επιπρόσθετου κόστους· εφιστά, επίσης, την προσοχή της Επιτροπής στις καταστάσεις μονοπωλίου, κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης και παράνομων συμπράξεων και οι οποίες έχουν ως άδικη συνέπεια την ενίσχυση της ακρίβειας· ζητεί από την Επιτροπή να εκπονήσει λεπτομερή μελέτη για τη διαμόρφωση των τιμών στις ΕΑΠ προκειμένου να προσδιοριστούν οι κατάλληλοι μοχλοί δράσης που θα καταστήσουν την κοινή αγορά πιο αποτελεσματική στα εν λόγω εδάφη·

32.  υπογραμμίζει το ρόλο των ΕΑΠ ως συνόρων της Ένωσης με τον υπόλοιπο κόσμο και απευθύνει έκκληση για μια προσέγγιση, ιδίως με τη συνέχιση του προβληματισμού που ανήγγειλε η Επιτροπή σε συνεργασία με τις ΕΑΠ, που να αναγνωρίζει τη γειτονία της ΕΕ με τρίτες χώρες, συμπεριλαμβανομένων των χωρών με προνομιούχους πολιτιστικούς και ιστορικούς δεσμούς· εφιστά την προσοχή στις δυσκολίες ενσωμάτωσης στις αντίστοιχες γεωγραφικές ζώνες, και στην ανάγκη να εξευρεθούν ειδικά καινοτόμα συστήματα που θα ενθαρρύνουν την πραγματική περιφερειακή ολοκλήρωση μέσω κοινών προγραμμάτων και έργων ανάμεσα στις ΕΑΠ και τις όμορες τρίτες χώρες και να υπάρξει συνδρομή ώστε να δημιουργηθεί δυνατότητα καλής σύνδεσης στις αντίστοιχες γεωγραφικές ζώνες· υπογραμμίζει τη σημασία του αντικτύπου της εξωτερικής διάστασης ορισμένων ευρωπαϊκών πολιτικών στις ΕΑΠ και επιμένει στην ανάγκη διενέργειας μελετών προκειμένου να υπολογιστούν οι επιπτώσεις των διεθνών εμπορικών και αλιευτικών συμφωνιών και οι συνέπειές τους στις ΕΑΠ, θεσπίζοντας αντισταθμιστικά μέτρα που επιτρέπουν τον μετριασμό των ζημιών που προκύπτουν από τη σύναψη των εν λόγω συμφωνιών·

33.  εκφράζει τη λύπη του για την απροθυμία που, εκ πρώτης όψεως, επιδεικνύει η ΓΔ Εμπορίου να λάβει υπόψη, κατά τη διαπραγμάτευση για τις συμφωνίες οικονομικής εταιρικής σχέσης (ΣΟΕΣ), τις ιδιαιτερότητες των ΕΑΠ, και ζητεί επίμονα από την Επιτροπή να συνεχίσει να αναζητεί συμβιβαστικές λύσεις που να σέβονται τα συμφέροντα των ενδιαφερόμενων ΕΑΠ στο πλαίσιο των οριστικών συμφωνιών που θα συναφθούν με τις χώρες ΑΚΕ·

34.  υπενθυμίζει εκ νέου την ανάγκη καλύτερης συνεργίας ανάμεσα στα ταμεία για την πολιτική συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης, προκειμένου να βελτιωθούν τα έργα κοινού ενδιαφέροντος και η περιφερειακή ένταξη των ΕΑΠ· υπενθυμίζει, σε αυτό το πλαίσιο, την πρόταση που έχει κατ' επανάληψη διατυπώσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπέρ της εγγραφής του ΕΤΑ στον προϋπολογισμό·

35.  επιμένει στη σημασία της εδαφικής συνεργασίας για τις ΕΑΠ και ζητεί τη συνέχιση των προγραμμάτων εδαφικής συνεργασίας στις ΕΑΠ· υποστηρίζει στο πλαίσιο αυτό την κανονιστική ευελιξία με σκοπό την καλύτερη χρήση της χρηματοδότησης που είναι διαθέσιμη και την υλοποίηση έργων συνεργασίας, καθώς και αύξηση στο 85 % του ποσοστού συγχρηματοδότησης του ΕΤΠΑ, με σκοπό να δοθεί μεγαλύτερη σημασία στη διακρατική συνεργασία και να καταργηθεί, όσον αφορά τις ΕΑΠ, το κριτήριο των 150 χιλιομέτρων θαλάσσιων συνόρων στη διασυνοριακή συνεργασία· υπενθυμίζει επιπλέον ότι η προνομιούχα γεωγραφική θέση και η σημασία του γεωστρατηγικού ρόλου των ΕΑΠ αποφέρουν σημαντική προστιθέμενη αξία στην Ένωση όσον αφορά τις σχέσεις της με τις χώρες της Αφρικής και της Κεντρικής Αμερικής καθώς και με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής·

36.  θεωρεί ότι η ανάπτυξη των διασυνοριακών υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης θα συνεισφέρει στην ενσωμάτωση των ΕΑΠ στην εσωτερική αγορά της ΕΕ.

37.  υπενθυμίζει ότι οι υπερπόντιες χώρες και τα εδάφη της Δανίας, της Γαλλίας και των Κάτω Χωρών που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 355 της ΣΛΕΕ μπορούν να αποφασίσουν να γίνουν ΕΑΠ, επιλέγοντας το καθεστώς που τους ταιριάζει, και εφιστά την προσοχή των υφισταμένων ΕΑΠ στο ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν όσον αφορά την προώθηση και την ενίσχυση του καθεστώτος τους·

38.  επισημαίνει την επικείμενη είσοδο της Μαγιότ στο καθεστώς των ΕΑΠ και καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει τη συνδρομή που είναι απαραίτητη για τη σωστή απορρόφηση των πόρων· επισημαίνει σχετικά με το θέμα τη διαθεσιμότητα του προϋπολογισμού για τις προπαρασκευαστικές δράσεις με σκοπό τη στήριξη της Μαγιότ και την ανάγκη να προβλεφθούν ειδικά μέτρα για την εν λόγω περιοχή ή για οποιοδήποτε άλλο εν δυνάμει θιγόμενο έδαφος στο προσεχές πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, κατά τη διαδικασία μετάβασης σε καθεστώς εξόχως απόκεντρης περιοχής, προκειμένου να στηριχθούν οι περιοχές κατά τη διαδικασία μετάβασής τους σε καθεστώς ΕΑΠ·

o
o   o

39.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή καθώς και στα κράτη μέλη.

(1) ΕΕ C 227 E της 21.9.2006, σ. 512.
(2) ΕΕ C 279 E της 19.11.2009, σ. 12.
(3) Έγγραφο αριθ.11021/2010 του Συμβουλίου.
(4) EE L 325 της 9.12.2010, σ. 4.


Ανθρώπινα δικαιώματα ανά τον κόσμο και πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης επί του θέματος
PDF 571kWORD 335k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Απριλίου 2012 σχετικά με την ετήσια έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώματα στον κόσμο και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης επί του θέματος, συμπεριλαμβανομένων των επιπτώσεων για τη στρατηγική πολιτική της ΕΕ στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων (2011/2185(INI))
P7_TA(2012)0126A7-0086/2012

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία ανά τον κόσμο το 2010 (11501/2/2011) που δημοσιεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης στις 26 Σεπτεμβρίου 2011,

–  έχοντας υπόψη την κοινή ανακοίνωση που εξέδωσε στις 12 Δεκεμβρίου 2011 η Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, με τίτλο «Τα ανθρώπινα δικαιώματα και η δημοκρατία στο επίκεντρο της εξωτερικής δράσης της ΕΕ – Προς μια αποτελεσματικότερη προσέγγιση» (COM(2011)0886),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τη μισαλλοδοξία, τις διακρίσεις και τη βία με βάση τη θρησκεία ή τις πεποιθήσεις που εγκρίθηκαν κατά την 3069η σύνοδο του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες στις 21 Φεβρουαρίου 2011,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 14ης Φεβρουαρίου 2006 σχετικά με τη ρήτρα για τα δικαιώματα του ανθρώπου και τη δημοκρατία στις συμφωνίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης(1),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 25ης Φεβρουαρίου 2010 σχετικά με τη δέκατη τρίτη σύνοδο του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών(2),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 19ης Μαΐου 2010 σχετικά με τη Διάσκεψη για την Αναθεώρηση του Καταστατικού της Ρώμης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου στην Καμπάλα, Ουγκάντα(3), τα ψηφίσματα και τις δηλώσεις που εγκρίθηκαν στις 31 Μαΐου – 11 Ιουνίου 2011 από τη Διάσκεψη Αναθεώρησης στην Καμπάλα, Ουγκάντα, και τις δεσμεύσεις που ανέλαβε η ΕΕ,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 17ης Νοεμβρίου 2011 σχετικά με την εκ μέρους της ΕΕ στήριξη του ΔΠΔ: για την αντιμετώπιση προκλήσεων και την υπερνίκηση δυσκολιών(4),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2011/168/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου της 21ης Μαρτίου 2011 για το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο(5) και το αναθεωρημένο σχέδιο δράσης,

–  έχοντας υπόψη τη Διακήρυξη του ΟΗΕ για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τη δράση του ειδικού εντεταλμένου του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για την κατάσταση των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και το ψήφισμά του της 17ης Ιουνίου 2010 για την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπέρ των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων(6),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 5ης Απριλίου 2011 σχετικά με τις προτεραιότητες και το διάγραμμα ενός νέου πλαισίου πολιτικής της ΕΕ για την αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών(7),

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για την προαγωγή και προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού και τις κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα παιδιά σε ένοπλες συγκρούσεις, καθώς και τα πολυάριθμα προηγούμενα ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που άπτονται των ζητημάτων αυτών,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 25ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με την εταιρική κοινωνική ευθύνη σε διεθνείς εμπορικές συμφωνίες(8),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 8ης Ιουνίου 2011 σχετικά με την εξωτερική διάσταση της κοινωνικής πολιτικής, την προαγωγή των εργασιακών και κοινωνικών προτύπων και την ευρωπαϊκή εταιρική κοινωνική ευθύνη(9),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 7ης Ιουλίου 2011 σχετικά με τις εξωτερικές πολιτικές της ΕΕ για την προώθηση του εκδημοκρατισμού(10),

–  έχοντας υπόψη τη Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης μεταξύ των μελών της ομάδας των κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού, αφενός, και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών αυτής, αφετέρου, που υπογράφηκε στο Κοτονού στις 23 Ιουνίου 2000, όπως τροποποιήθηκε τον Φεβρουάριο του 2005 και τον Ιούνιο του 2010,

–  έχοντας υπόψη όλα τα ψηφίσματά του σε επείγουσες περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου,

–  έχοντας υπόψη τη Διακήρυξη του ΟΗΕ το 1981 για την εξάλειψη όλων των μορφών μισαλλοδοξίας και διακρίσεων με βάση τη θρησκεία και τις πεποιθήσεις,

–  έχοντας υπόψη το υπ' αριθ. 66/167 ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών για την εξάλειψη όλων των μορφών μισαλλοδοξίας, αρνητικών στερεοτύπων και στιγματισμού, καθώς και διακρίσεων, προτροπής σε βία και πράξεις βίας κατά προσώπων με βάση τη θρησκεία ή τις πεποιθήσεις,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της 3101ης συνόδου του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων για την Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας που εγκρίθηκαν στις 20 Ιουνίου 2011,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 27ης Οκτωβρίου 2011 σχετικά με το Θιβέτ και ιδίως σχετικά με την αυτοπυρπόληση των μοναχών(11),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 5ης Μαΐου 2010 σχετικά με την αρμοδιότητα νομοθετικής εξουσιοδότησης(12),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την προσφυγή στις κατ' εξουσιοδότηση πράξεις στο μελλοντικό Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ) 2014-2020, που επισυνάπτεται στο νομοθετικό ψήφισμά του της 1ης Δεκεμβρίου 2011 σχετικά με το κοινό κείμενο της Επιτροπής Συνδιαλλαγής για κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που τροποποιεί τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 1934/2006 του Συμβουλίου ο οποίος θεσπίζει ένα χρηματοδοτικό μέσο για συνεργασία με βιομηχανικές και λοιπές υψηλού εισοδήματος χώρες και εδάφη(13),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της 3130ής συνόδου του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο για τη Δημοκρατία που εγκρίθηκαν την 1η Δεκεμβρίου 2011 και τη Δήλωση για τη σύσταση Ευρωπαϊκού Ταμείου για τη Δημοκρατία που εγκρίθηκε από την Επιτροπή Μονίμων Αντιπροσώπων (ΕΜΑ) στις 15 Δεκεμβρίου 2011,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 3 και 21 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 207 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 17ης Ιουνίου 2010 σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1236/2005 του Συμβουλίου για το εμπόριο ορισμένων αντικειμένων δυναμένων να χρησιμοποιηθούν για τη θανατική ποινή, για βασανιστήρια ή άλλη σκληρή, απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση ή τιμωρία(14),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 7ης Οκτωβρίου 2010 σχετικά με την Παγκόσμια Ημέρα κατά της θανατικής ποινής(15),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 16ης Δεκεμβρίου 2010 σχετικά με την Ετήσια Έκθεση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα στον Κόσμο το 2009 και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης επί του θέματος(16),

–  έχοντας υπόψη την εκ μέρους της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης στις 7 Απριλίου 2011 έγκριση της Σύμβασης σχετικά με την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα 65/208 της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, στις 21 Δεκεμβρίου 2010, σχετικά με τις εξωδικαστικές, συνοπτικές ή αυθαίρετες εκτελέσεις,

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών 46/121, 47/134 και 49/179 για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις συνθήκες εξαιρετικής ένδειας, 47/196 για τη θέσπιση μιας παγκόσμιας ημέρας για την εξάλειψη της φτώχειας και 50/107, για τη θέσπιση Παγκόσμιου Έτους για την εξάλειψη της φτώχειας και την ανακήρυξη της πρώτης δεκαετίας των Ηνωμένων Εθνών για την εξάλειψη της φτώχειας,

–  έχοντας υπόψη τα έγγραφα του Οικονομικού και Κοινωνικού Συμβουλίου του ΟΗΕ E/CN.4/Sub.2/1996/13, E/CN.4/1987/NGO/2, E/CN.4/1987/SR.29 και E/CN.4/1990/15 για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις συνθήκες εξαιρετικής ένδειας, E/CN.4/1996/25 για το δικαίωμα στην ανάπτυξη, και το ψήφισμα 1996/25 της Υποεπιτροπής του ΟΗΕ για την πρόληψη των διακρίσεων και την προστασία των μειονοτήτων, σχετικά με την άσκηση των οικονομικών, κοινωνικών και πολιτιστικών δικαιωμάτων,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ειδικού Εισηγητή των Ηνωμένων Εθνών για τις συνθήκες εξαιρετικής ένδειας και τα ανθρώπινα δικαιώματα (A/66/265), η οποία αναλύει τους νόμους, τους κανονισμούς και τις πρακτικές που περιορίζουν τις κινήσεις των φτωχών ανθρώπων στους δημόσιους χώρους,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα 17(13) του ΟΗΕ της 17ης Ιουνίου 2011 για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις συνθήκες εξαιρετικής ένδειας, καθώς και όλα τα άλλα σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα ψηφίσματα του Συμβουλίου,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών, της 13ης Οκτωβρίου 2011, με τίτλο «Αύξηση του αντίκτυπου της αναπτυξιακής πολιτικής της ΕΕ: ένα πρόγραμμα δράσης για αλλαγή» (COM(2011)0637),

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματα 1325, 1820, 1888, 1889 και 1960 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών για τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ 65/276 της 3ης Μαΐου 2011 σχετικά με τη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο έργο των Ηνωμένων Εθνών,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση που υπέβαλε η Επιτροπή στις 7 Δεκεμβρίου 2011 με θέμα τον κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την καθιέρωση κοινών κανόνων και διαδικασιών με στόχο την εφαρμογή των μέσων εξωτερικής δράσης της Ένωσης (COM(2011)0842),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση που υπέβαλε η Επιτροπή στις 7 Δεκεμβρίου 2011 με θέμα τον κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για την καθιέρωση ενός χρηματοδοτικού μέσου για την προάσπιση της δημοκρατίας και των δικαιωμάτων του ανθρώπου παγκοσμίως (COM(2011)0844),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 14ης Δεκεμβρίου 2011 σχετικά με την αναθεώρηση της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας(17),

–  έχοντας υπόψη την κοινή ανακοίνωση της 8ης Μαρτίου 2011 που εξέδωσαν η Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας και η Επιτροπή προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών, με τίτλο «Εταιρική σχέση με τις χώρες της Νότιας Μεσογείου για τη δημοκρατία και την κοινή ευημερία» (COM(2011)0200),

–  έχοντας υπόψη την κοινή ανακοίνωση που εξέδωσε στις 25 Μαΐου 2011 η Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας και η Επιτροπή με θέμα «Μια νέα απάντηση σε μια γειτονιά που αλλάζει» (COM(2011)0303),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Μια ανανεωμένη στρατηγική ΕΕ 2011-2014 για την εταιρική κοινωνική ευθύνη» (COM(2011)0681) και τη «Μελέτη σχετικά με το νομικό πλαίσιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα και το περιβάλλον που εφαρμόζεται στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις εκτός ΕΕ» που εκπονήθηκε από το Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου στις 25 Οκτωβρίου 2011,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 25ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα στις διεθνείς εμπορικές συμφωνίες(18),

  έχοντας υπόψη τη σύστασή του προς το Συμβούλιο στις 2 Φεβρουαρίου 2012 σχετικά με μια συνεπή πολιτική απέναντι σε καθεστώτα εναντίον των οποίων η ΕΕ εφαρμόζει περιοριστικά μέτρα, όταν οι ηγέτες τους ασκούν τα προσωπικά και τα εμπορικά τους συμφέροντα εντός των συνόρων της ΕΕ(19),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του ειδικού εισηγητή των Ηνωμένων Εθνών (A/HRC/17/27) της 16ης Μαΐου 2011 σχετικά με την προαγωγή και προάσπιση της ελευθερίας της γνώμης και της έκφρασης, όπου υπογραμμίζεται το εφαρμοστέο των διεθνών προδιαγραφών και προτύπων για τα ανθρώπινα δικαιώματα στην περίπτωση της ελευθερίας της γνώμης και της έκφρασης στο Διαδίκτυο ως μέσο επικοινωνίας,

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση, της 13ης Ιανουαρίου 2012, του ειδικού εντεταλμένου του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για τη βία κατά των παιδιών που επιβεβαιώνει ότι το δικαίωμα των παιδιών να μην πέφτουν θύματα βίας θεμελιώνεται κανονιστικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα και ζητεί καθολική επικύρωση των προαιρετικών πρωτοκόλλων στη Σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού και τη θέσπιση εθνικής νομοθεσίας για την απαγόρευση όλων των μορφών βίας κατά των παιδιών,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 11ης Μαΐου 2011 σχετικά με την ανάπτυξη της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας κατόπιν της έναρξης ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας(20),

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και όλα τα σχετικά διεθνή κείμενα για τα ανθρώπινα δικαιώματα,

–  έχοντας υπόψη τον Καταστατικό Χάρτη του ΟΗΕ,

–  έχοντας υπόψη όλες τις συμβάσεις των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα προαιρετικά τους πρωτόκολλα(21),

–  έχοντας υπόψη την Διακήρυξη των Ηνωμένων Εθνών για τους αυτόχθονες πληθυσμούς,

–  έχοντας υπόψη την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τις τρέχουσες διαπραγματεύσεις για την ένταξη της ΕΕ σε αυτήν,

–  έχοντας υπόψη τον Καταστατικό Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 48 και 119, παράγραφος 2, του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Ανάπτυξης και της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (A7-0086/2012),

Α.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ιδρυτικές συνθήκες δεσμεύουν την Ένωση να φροντίζει ώστε οι εξωτερικές δράσεις της να διέπονται από τις αρχές της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου, της οικουμενικότητας και του αδιαίρετου χαρακτήρα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, τον σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και των δικαιωμάτων των μειονοτήτων, τις αρχές της ισότητας και της αλληλεγγύης και τον σεβασμό των αρχών του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και του διεθνούς δικαίου·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η δικαιοσύνη και το κράτος δικαίου αποτελούν πυλώνες βιώσιμης ειρήνης, που διασφαλίζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Καταστατικό της Ρώμης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου συμβάλλει αποφασιστικά στη στήριξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στο διεθνές δίκαιο και στην καταπολέμηση της ατιμωρησίας·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημοκρατία, το κράτος δικαίου, η δικαιοσύνη και η υποχρέωση λογοδοσίας προστατεύουν με τον καλύτερο τρόπο τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις θεμελιώδεις ελευθερίες, την ανοχή και την ισότητα·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ελευθερία της σκέψης, της συνείδησης και της θρησκείας αποτελούν τον πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό πρέπει να αποτυπώνεται ξεκάθαρα στην εξωτερική της δράση·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει κάποια σχέση μεταξύ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ανάπτυξης· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι ζωτικής σημασίας για την επίτευξη και τη διατήρηση των αναπτυξιακών στόχων της χιλιετίας (ΑΣΧ)·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ελευθερία της συνείδησης, της θρησκείας, της γνώμης και της έκφρασης χωρίς τον κίνδυνο κρατικής τιμωρίας αποτελούν βασικά οικουμενικά δικαιώματα·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχουν ρόλο ζωτικής σημασίας όσον αφορά την προστασία και την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την εδραίωση της δημοκρατίας·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μη κυβερνητικές οργανώσεις έχουν ουσιαστική σημασία για την ανάπτυξη και την επιτυχία των δημοκρατικών κοινωνιών καθώς και για την προώθηση της αμοιβαίας κατανόησης και ανοχής·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ελευθερία της θρησκείας ή των πεποιθήσεων εξακολουθεί να απειλείται ολοένα και περισσότερο σε πολλά μέρη του κόσμου τόσο από κυβερνητικούς όσο και από κοινωνικούς περιορισμούς, με αποτέλεσμα την εισαγωγή διακρίσεων, τη μισαλλοδοξία και τη βία κατά ατόμων και θρησκευτικών κοινοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων θρησκευτικών μειονοτήτων·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να αξιοποιηθούν τα διδάγματα που αντλήθηκαν από προηγούμενες αποτυχίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την αναδιαμόρφωση της εξωτερικής της δράσης, θέτοντας τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στο επίκεντρο των πολιτικών της και προωθώντας τον εκδημοκρατισμό χωρών με απολυταρχικά καθεστώτα και την εκ των πραγμάτων στήριξη στα καθεστώτα αυτά, ιδίως όπου μελήματα σχετικά με τη σταθερότητα και την ασφάλεια διακύβευσαν μια πειθαρχημένη πολιτική προαγωγής της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αποτυχίες αυτές έχουν καταδείξει πως χρειάζεται να ανακαθορισθούν τα σχετικά υφιστάμενα μέσα ΕΕ και να θεσπισθούν νέα εργαλεία όπως το Ευρωπαϊκό Ταμείο για τη Δημοκρατία – ένα ευχερές εργαλείο της ΕΕ, που θα λειτουργεί με εξειδικευμένη, προληπτική δράση, λιτή δομή και συνεπώς θα είναι οικονομικά αποδοτικό και αποτελεσματικό στους τομείς της λήψης αποφάσεων και της απόκρισης, ικανό να χρησιμοποιήσει κατάλληλα τις βαθύτερες γνώσεις και εμπειρίες για την κατάσταση που επικρατεί στις χώρες δραστηριοποίησης, μέσω άμεσης συνεργασίας με τοπικούς εταίρους και αδελφοποίησης με ευρωπαϊκούς και τοπικούς εταίρους, και αξιοποιώντας άμεσα ή μέσω επαναχορήγησης πόρους της ΕΕ, των κρατών μελών και όχι μόνο, για την ενίσχυση της ικανότητας της κοινωνίας των πολιτών να ασκεί δημοκρατική αντιπολίτευση και την υποστήριξη των πολιτικών φορέων που αγωνίζονται για τη δημοκρατική αλλαγή σε μη δημοκρατικές χώρες και σε χώρες που βρίσκονται σε στάδιο εκδημοκρατισμού, με αμοιβαία ασφαλή, και διαφιλονικούμενο, εάν χρειαστεί, τρόπο·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ελεύθερες και δίκαιες εκλογές αποτελούν μόνο το πρώτο βήμα προς τη δημοκρατία, που συνιστά μακροπρόθεσμη διαδικασία βασισμένη στα ανθρώπινα δικαιώματα, στον σεβασμό του κράτους δικαίου και στη χρηστή διακυβέρνηση·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η επιβολή ρητρών και προϋποθέσεων περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε συμφωνίες εταιρικής σχέσης μεταξύ της ΕΕ και τρίτων χωρών σχετικά με την παροχή αναπτυξιακής βοήθειας από την ΕΕ παραμένει σε μη ικανοποιητικό επίπεδο·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2010 σηματοδότησε τη 10η επέτειο της απόφασης 1325 (2000) του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια· λαμβάνοντας, ωστόσο, υπόψη ότι απαιτούνται περαιτέρω προσπάθειες για την εφαρμογή της στην ΕΕ και παγκοσμίως·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα διάφορα κράτη μέλη μπορούν να προσφέρουν μοναδικές εμπειρίες όσον αφορά την υπέρβαση απολυταρχικών καθεστώτων στο παρελθόν τους και ότι θα πρέπει να αξιοποιηθεί καλύτερα αυτή η μεταβατική εμπειρία στις σχέσεις της Ένωσης με τις χώρες εταίρους για την ενίσχυση της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ετήσια έκθεση της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στον κόσμο το 2010 παρέχει μια γενική επισκόπηση της πολιτικής της ΕΕ επί του θέματος·

ΙΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το συγκεκριμένο ψήφισμα επιχειρεί να εξετάσει, να αξιολογήσει και, όπου κρίνεται απαραίτητο, να προσφέρει εποικοδομητική κριτική των δράσεων της Επιτροπής, του Συμβουλίου, της Ύπατης Εκπροσώπου και της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα, καθώς και των συνολικών δράσεων του Κοινοβουλίου, με στόχο τον ενδελεχή έλεγχο της δράσης της ΕΕ και τη συμβολή στην αναθεώρηση της πολιτικής της Ένωσης επί του θέματος·

Γενικές παρατηρήσεις

1.  τονίζει ότι, για να αποτελέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) αξιόπιστο παράγοντα στις εξωτερικές σχέσεις, θα πρέπει να δρα με συνέπεια, σύμφωνα με τη Συνθήκη και τις υποχρεώσεις που θέτει το κεκτημένο, και να αποφεύγεται η υιοθέτηση διαφορετικών μέτρων και σταθμών μεταξύ της πολιτικής της για τα ανθρώπινα δικαιώματα και άλλων εξωτερικών πολιτικών, μεταξύ εσωτερικών και εξωτερικών πολιτικών, καθώς και όσον αφορά τις σχέσεις της με τρίτες χώρες, συνδυάζοντας αυτήν την προσέγγιση με την πρόκληση της ανάπτυξης εγγράφων στρατηγικής ανά χώρα ως προς τα ανθρώπινα δικαιώματα και εφαρμογής σχεδίων δράσης, που θα πρέπει επίσης να καλύπτουν τον εκδημοκρατισμό, συνεκτιμώντας τις ιδιαιτερότητες κάθε χώρας όσον αφορά τον αντίκτυπο και αξιοποιώντας πλήρως τα σχετικά μέσα της ΕΕ·

2.  υπογραμμίζει ότι πρέπει να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα που θα εξασφαλίζουν ότι δεν θίγονται και δεν συρρικνώνονται τα ατομικά δικαιώματα και οι θεμελιώδεις ελευθερίες σε περιόδους οικονομικής κρίσης·

3.  τονίζει, επίσης, ότι οι πολιτικές της Ένωσης πρέπει να λειτουργούν με συνέπεια και υποδειγματικά στο εσωτερικό της ΕΕ αλλά και να έχουν λογική και να συμμορφώνονται προς τις θεμελιώδεις αξίες και αρχές, έτσι ώστε να μεγιστοποιηθεί η αξιοπιστία της ΕΕ διεθνώς και η αποτελεσματικότητα των πολιτικών για τα ανθρώπινα δικαιώματα· επιμένει να συμπεριληφθεί μια σαφής ένδειξη ότι οι συστάσεις που εμπεριέχονται στην έκθεση Fava του 2007 σχετικά με τη μεταφορά και την παράνομη κράτηση κρατουμένων, θα εφαρμοστούν, και επικροτεί την πρωτοβουλία εκπόνησης κοινοβουλευτικής έκθεσης παρακολούθησης· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, παρά τη ρητή έκκληση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην ως άνω έκθεση, ορισμένα κράτη μέλη της ΕΕ δεν έχουν αντιμετωπίσει πλήρως και ανοικτά τη συνενοχή τους στην παγκόσμια καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που έλαβε χώρα στο πλαίσιο του αμερικανικού προγράμματος παραδόσεων και μυστικών κρατήσεων αλλά και στις παρεπόμενες εγχώριες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· πιστεύει ότι η κατάσταση αποτελεί σοβαρό και σημαντικό εμπόδιο στην προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον κόσμο και στις αξιώσεις ηθικού κύρους της ΕΕ· καλεί τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να διατηρήσουν την πίεση επί των κρατών μελών για πλήρεις και ανοικτές έρευνες· τονίζει ότι είναι σημαντικό να συνεχιστεί το έργο όσον αφορά τη λογοδοσία σε σχέση με τις μυστικές κρατήσεις στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της τρομοκρατίας·

4.  υπενθυμίζει ότι τα οικονομικά και κοινωνικά δικαιώματα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μετά την έκδοση της Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου το 1948· θεωρεί επομένως ότι είναι απαραίτητη η συμβολή της ΕΕ για την εφαρμογή των δικαιωμάτων αυτών στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες και τις αναπτυσσόμενες χώρες με τις οποίες υπογράφει διεθνείς συμφωνίες, ανάμεσα στις οποίες και εμπορικές·

5.  πιστεύει ότι η αναδιατύπωση των οδηγιών για το άσυλο θα θέσει τέρμα στις συνεχιζόμενες ανησυχίες για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς και στους ισχυρισμούς για εφαρμογή διαφορετικών μέτρων και σταθμών από κράτη μέλη της ΕΕ σε αυτόν τον τομέα· υποστηρίζει ότι τα κράτη μέλη πρέπει να καταρτίσουν πίνακες αντιστοιχίας για τις σχετικές διατάξεις των οδηγιών, ώστε να είναι δυνατός ο ορθός έλεγχος της εφαρμογής τους· τονίζει ότι το δύσκολο εγχείρημα της ανάπτυξης μιας κοινής πολιτικής αποτελεί ευκαιρία για αξιοποίηση της βέλτιστης πρακτικής· υπογραμμίζει τον ρόλο που θα διαδραματίσει η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (ΕΥΥΑ)· εμμένει στο να διαδραματίσουν τα κράτη μέλη τον ρόλο τους στην επανεγκατάσταση των προσφύγων και επαναλαμβάνει τα αιτήματά του για τη δημιουργία ενός πραγματικά κοινού προγράμματος της ΕΕ για την επανεγκατάσταση των προσφύγων·

6.  καλεί τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους όσον αφορά την παύση λειτουργίας των εγκαταστάσεων κράτησης στον Κόλπο του Γκουαντάναμο· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να εντείνουν τις προσπάθειες μετεγκατάστασης των μη ευρωπαίων κρατουμένων που αποφυλακίζονται από το Γκουαντάναμο και δεν μπορούν να επαναπατριστούν στα κράτη καταγωγής τους καθώς απειλούνται με θάνατο, βασανιστήρια ή σκληρή και απάνθρωπη μεταχείριση·

7.  καλεί την ΕΕ, τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να λάβουν αμέσως τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να διασφαλισθεί η επιθαλάσσια αρωγή προς μετανάστες που επιδιώκουν να εισέλθουν στην Ένωση και να διασφαλίσουν τον συντονισμό και τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και των αρμόδιων αρχών προκειμένου να αποφευχθεί το ναυάγιο και ο θάνατος εκατοντάδων γυναικών, παιδιών και ανδρών στη θάλασσα·

8.  ενθαρρύνει τις διαπραγματεύσεις για την προσχώρηση της ΕΕ στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων·

9.  επικροτεί την ανάπτυξη εγγράφων στρατηγικής ανά χώρα ως προς τα ανθρώπινα δικαιώματα και τονίζει ότι αυτά θα πρέπει επίσης να καλύπτουν τον εκδημοκρατισμό· ζητεί την άμεση εφαρμογή τους μέσω σχεδίων δράσης που θα συμπληρώνουν τις εν λόγω στρατηγικές, βασιζόμενα σε ευρείες διαβουλεύσεις με τοπικές και διεθνείς οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, αναλύσεις της κατάστασης και των αναγκών της κάθε χώρας και αξιοποιώντας πλήρως τα σχετικά μέσα της ΕΕ· εμμένει στην ανάγκη χρήσης των εν λόγω εγγράφων στρατηγικής ανά χώρα ως εγγράφων αναφοράς που θα ενσωματώνονται σε όλες τις πολιτικές και τα σχετικά εξωτερικά χρηματοδοτικά μέσα· επαναδιατυπώνει την έκκλησή του τα έγγραφα στρατηγικής ανά χώρα να τίθενται στη διάθεση του Κοινοβουλίου· τονίζει την ανάγκη για συνέπεια και αποφυγή της υιοθέτησης διαφορετικών μέτρων και σταθμών·

10.  τονίζει τον καίριο ρόλο που διαδραματίζει η κοινωνία των πολιτών στην προστασία και την προώθηση της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· ζητεί να οριστικοποιηθεί ο διορισμός ατόμων-συνδέσμων επικοινωνίας για την κοινωνία των πολιτών και τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις αντιπροσωπείες της ΕΕ· τονίζει ότι οι επαφές της ΕΕ με την κοινωνία των πολιτών θα πρέπει να οικοδομηθούν πάνω σε μια πραγματική εταιρική σχέση, συμπεριλαμβανομένου συστηματικού, έγκαιρου και τακτικού διαλόγου σε ισότιμη βάση, η οποία πρέπει να διασφαλίζει την ενεργή συμμετοχή των φορέων της κοινωνίας των πολιτών στη διαδικασία της χρηστής διακυβέρνησης· τονίζει ότι οι πληροφορίες που συλλέγονται σε αυτό το πλαίσιο πρέπει να αξιοποιούνται αλλά και να προστατεύονται στις πολιτικές της ΕΈ. συγκεκριμένα, μέσω ρητρών για τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα· επιμένει στην ανάγκη βελτίωσης της ανταλλαγής πληροφοριών ανάμεσα στους διάφορους συντελεστές υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε ολόκληρο τον κόσμο προκειμένου να γίνουν περαιτέρω γνωστές οι δραστηριότητες και οι ενέργειες που έχουν αναληφθεί, ιδίως σε ό, τι αφορά τις ειδικές περιπτώσεις, καθώς και οι δυσκολίες που αντιμετωπίζονται· τονίζει επ' αυτού ότι πρέπει να θεσπιστεί ένας μηχανισμός παρακολούθησης της κοινωνίας των πολιτών που θα εξασφαλίζει τη συστηματική συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών στην εφαρμογή συμφωνιών και προγραμμάτων· χαιρετίζει ταυτόχρονα πρωτοβουλίες όπως το Φόρουμ της Κοινωνίας των Πολιτών της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης και ενθαρρύνει τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να επωφεληθούν περισσότερο από τις συστάσεις και τις δηλώσεις που έγιναν κατά τη διάρκεια του ΦΚΠ-ΕΚ στις Βρυξέλλες το 2009, στο Βέλγιο, στο Βερολίνο το 2010, και στο Πόζναν το 2011·

11.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι ορισμένες χώρες εταίροι της ΕΕ διεξάγουν πολιτικοποιημένες και νοθευμένες δίκες κατά ατόμων, παραβιάζοντας ως εκ τούτου τα ανθρώπινα δικαιώματα και τους θεμελιώδεις κανόνες του κράτους δικαίου· εκφράζει την έντονη ανησυχία του για το γεγονός ότι, παρά τις διεθνείς εκκλήσεις, δεν έχει ληφθεί κανένα μέτρο σε αυτές τις τρίτες χώρες για την εγγύηση και τον σεβασμό των δικαιωμάτων των ατόμων που έχουν καταδικαστεί για υποθέσεις με πολιτικά κίνητρα·

12.  επισημαίνει ότι η διευκόλυνση της άμεσης συμμετοχής των πολιτών στο δημόσιο βίο με την απευθείας συμμετοχή τους σε πολιτικά κόμματα σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο αποτελεί ουσιαστικό δικαίωμα έκφρασης και δημοκρατίας·

13.  καλεί την ΕΕ να καταβάλλει επιπλέον προσπάθειες, να ενσωματώσει αποτελεσματικότερα τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στην αναπτυξιακή συνεργασία και να διασφαλίσει ότι τα αναπτυξιακά προγράμματα της ΕΕ συμβάλλουν στην εκπλήρωση των διεθνών υποχρεώσεων των χωρών εταίρων όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα· ζητεί επίσης την ενσωμάτωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας στη Σύνδεση Αρωγής, Αποκατάστασης και Ανάπτυξης (ΣΑΑΑ), λόγω της ζωτικής σημασίας τους στη διαδικασία μετάβασης από την έκτακτη ανθρωπιστική βοήθεια στην ανάπτυξη·

14.  επιδοκιμάζει την ιδιαίτερη σημασία που αποδίδεται στα ανθρώπινα δικαιώματα, τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου στην ανακοίνωση περί αύξησης του αντίκτυπου της αναπτυξιακής πολιτικής της ΕΕ: ένα πρόγραμμα δράσης για αλλαγή (COM(2011)0637), και τονίζει ότι η δημοκρατία, ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, η καλή διακυβέρνηση, η ειρήνη και η ασφάλεια αποτελούν αλληλένδετες προϋποθέσεις –και έχουν δεσμούς συνέργειας και αλληλενίσχυσης – για την ανάπτυξη, τη μείωση της φτώχειας και την επίτευξη των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας· επαναβεβαιώνει τη σημασία της αναπτυξιακής πολιτικής που προσανατολίζεται στα ανθρώπινα δικαιώματα, και ζητεί από την ΕΕ να θέσει συγκεκριμένους, μετρήσιμους, εφικτούς και χρονικά δεσμευτικούς στόχους για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στα αναπτυξιακά της προγράμματα· ζητεί από την ΕΕ να επικεντρώσει την αναπτυξιακή της βοήθεια στην ενίσχυση των θεσμών και την ανάπτυξη της κοινωνίας των πολιτών των δικαιούχων χωρών, καθότι τα στοιχεία αυτά είναι καθοριστικά για τη χρηστή διακυβέρνηση, καθώς και για τη διασφάλιση της υποχρέωσης λογοδοσίας και της ευθύνης των αναπτυξιακών διαδικασιών· ζητεί την ενίσχυση των ρητρών για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την αιρεσιμότητα σε προγράμματα που στηρίζει η ΕΕ· καλεί την ΕΥΕΔ και την Επιτροπή να αναζητήσουν νέους τρόπους για τη διασφάλιση καλύτερης διασύνδεσης μεταξύ των διαλόγων για τα ανθρώπινα δικαιώματα με χώρες εταίρους και της αναπτυξιακής συνεργασίας.

15.  τονίζει ότι η ΕΕ πρέπει να διασφαλίσει την αλληλενίσχυση των δράσεών της στους τομείς της αναπτυξιακής πολιτικής, της οικοδόμησης της ειρήνης, της πρόληψης συγκρούσεων και της διεθνούς ασφάλειας· υπογραμμίζει, εν προκειμένω, την ανάγκη χάραξης κατάλληλων στρατηγικών για ευάλωτες χώρες·

16.  υπογραμμίζει την αλληλεξάρτηση ανάμεσα σε εξαιρετική ένδεια και έλλειψη ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τονίζει την αναγκαιότητα εκπόνησης ενός συνόλου αρχών για την εφαρμογή προτύπων και κριτηρίων σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα στο πλαίσιο της καταπολέμησης των συνθηκών εξαιρετικής ένδειας·

17.  επαναλαμβάνει ότι το 70 % των φτωχών πληθυσμών του πλανήτη κατοικεί σε αγροτικές περιοχές και εξαρτάται άμεσα από τους φυσικούς πόρους για την επιβίωση και την ευημερία του, και ότι οι φτωχοί κάτοικοι των αστικών περιοχών εξαρτώνται εξίσου από τους εν λόγω πόρους· ζητεί λοιπόν από την ΕΕ να υπερασπιστεί σε αυτό το πλαίσιο την πρόσβαση των λαών στους φυσικούς και ζωτικούς πόρους της χώρας τους, την πρόσβαση στη γη και την επισιτιστική ασφάλεια ως θεμελιώδες δικαίωμα· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι σημαντικός αριθμός ατόμων δεν έχει πλέον πρόσβαση σε βασικά αγαθά όπως το νερό, επισύρει την προσοχή στο γεγονός ότι τα δικαιώματα τα οποία ορίζονται στο Σύμφωνο Κοινωνικής Ευθύνης του ΟΗΕ, όπως το δικαίωμα σε κατάλληλη διατροφή, ελάχιστα κοινωνικά πρότυπα, μόρφωση, υγειονομική περίθαλψη, δίκαιες και ευνοϊκές συνθήκες εργασίας και συμμετοχής στην πολιτιστική ζωή, πρέπει όλα να τυγχάνουν ισότιμης αντιμετώπισης.

Η ετήσια έκθεση της ΕΕ για το 2010

18.  τονίζει τη σημασία που έχει η ετήσια έκθεση της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία ως προς την ανάλυση και την αξιολόγηση της πολιτικής της ΕΕ για το εν λόγω ζήτημα· επισημαίνει με λύπη του ότι, για πρώτη φορά μετά την έναρξη του θεσμού των ετήσιων εκθέσεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα στον κόσμο, η Ύπατη Εκπρόσωπος/Αντιπρόεδρος της Επιτροπής (ΥΕ/ΑΠ) και/ή η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) δεν παρουσίασαν την έκθεση στην ολομέλεια φέτος και ενθαρρύνει ένθερμα την ΥΕ/ΑΠ να υποβάλλει στο μέλλον εγκαίρως ανάλογες εκθέσεις στο Κοινοβούλιο·

19.  εκφράζει τη λύπη του για τον κατεξοχήν περιγραφικό χαρακτήρα της ετήσιας έκθεσης και για την υπερβολική εστίαση σε μεμονωμένες ενέργειες· επαναλαμβάνει το αίτημά του για μια πιο συστηματική προσέγγιση, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης δεικτών και κριτηρίων αξιολόγησης για επιμέρους χώρες, και για ανάλυση της επίδοσης ως προς τους συγκεκριμένους στόχους στην ετήσια έκθεση, προκειμένου να διευκολυνθεί η τεκμηριωμένη αξιολόγηση των επιδόσεων·

20.  επικροτεί το περιεκτικό τμήμα για τη βία κατά των γυναικών και τα δικαιώματα του παιδιού, που περιλαμβάνεται στη φετινή ετήσια έκθεση· στο πλαίσιο αυτό, επισύρει την προσοχή σε δεινά όπως η υποχρεωτική άμβλωση ή η επιλεκτική άμβλωση λόγω του φύλου του εμβρύου, η υποχρεωτική στείρωση και ο ακρωτηριασμός των γυναικείων γεννητικών οργάνων· αναγνωρίζει την προτεραιότητα που δίνεται στην υποστήριξη ενεργειών που αποσκοπούν στην παγκόσμια κατάργηση της θανατικής ποινής και σε ζητήματα δικαστικής μεταρρύθμισης· στηρίζει την πρακτική εστίαση της ΥΕ/ΑΠ στη δράση της ΕΕ στα διεθνή φόρα·

21.  επισημαίνει ότι η ετήσια έκθεση δεν περιλαμβάνει ειδικό τμήμα όσον αφορά την ανάπτυξη· τονίζει ότι, ιδιαίτερα μετά την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας και δεδομένης της τρέχουσας ολοκληρωμένης στρατηγικής για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ένα θεματικό τμήμα στην ετήσια έκθεση θα έπρεπε να είναι αφιερωμένο στα «ανθρώπινα δικαιώματα και την ανάπτυξη'·

22.  καλεί επειγόντως την ΥΕ/ΑΠ, κατά τη σύνταξη των μελλοντικών ετησίων εκθέσεων, να συμβουλεύεται ενεργά, συστηματικά και με διαφανή τρόπο το Κοινοβούλιο, εγκαίρως και εκτενώς τις ΜΚΟ ανθρωπίνων δικαιωμάτων, προσκαλώντας δημόσια όλους τις ενδιαφερόμενες οργανώσεις να υποβάλουν τις εισηγήσεις τους, ενισχύοντας τη χρήση των κοινωνικών δικτύων και των μέσων μαζικής ενημέρωσης για την πραγματοποίηση διαβουλεύσεων με όσο το δυνατόν περισσότερες οργανώσεις· καλεί επίσης την ΥΕ/ΑΠ να συμβουλεύεται συστηματικά το Κοινοβούλιο και να αναφέρει πώς έχουν ληφθεί υπόψη τα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου· καλεί την ΥΕ/ΑΠ να παρέχει τακτικότερα πληροφορίες σχετικά με το στάδιο προετοιμασίας των μελλοντικών ετήσιων εκθέσεων όποτε απαιτείται από το Κοινοβούλιο·

Ενσωμάτωση

23.  σημειώνει τη δήλωση της ΥΕ/ΑΠ προς το Κοινοβούλιο στις 13 Δεκεμβρίου 2011 ότι προτίθεται να δώσει συνέχεια στο παλαιό αίτημα του Κοινοβουλίου για τη δημιουργία μιας θέσης ειδικού εντεταλμένου της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα· ζητεί, στην περίπτωση που δημιουργηθεί μια τέτοια θέση, ο ειδικός εντεταλμένος της ΕΕ να διαθέτει διατομεακές αρμοδιότητες, οι οποίες θα επιτρέπουν την εφαρμογή μιας πολιτικής συνοχής που θα αποσκοπεί στην ένταξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο σύνολο των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης· τάσσεται, ωστόσο, ενάντια σε οποιαδήποτε προσπάθεια απομόνωσης της πολιτικής ανθρωπίνων δικαιωμάτων από τις συνολικές στρατηγικές εξωτερικής πολιτικής μέσω της δημιουργίας της θέσης του εν λόγω ειδικού εντεταλμένου·

24.  θεωρεί άκρως σημαντικό το να μην αντιβαίνουν οι διεθνείς συμφωνίες, και συγκεκριμένα στους τομείς του εμπορίου, της ενέργειας, της επανεισδοχής, της ασφάλειας και της τεχνικής συνεργασίας, τις θεμελιώδεις αρχές της ΕΕ που διατυπώνονται στο άρθρο 21 της ΣΕΕ· προτείνει να διεξάγονται, πριν από την έναρξη των διαπραγματεύσεων των εν λόγω συμφωνιών καθώς και κατά το στάδιο των διαπραγματεύσεων, εκτιμήσεις των επιπτώσεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα βάσει σχετικών κριτηρίων που θα ακολουθούνται από τακτικές εκθέσεις προόδου, οι οποίες θα περιλαμβάνουν τις αξιολογήσεις που έχουν γίνει από τα θεσμικά όργανα και τις υπηρεσίες της ΕΕ που είναι υπεύθυνες για την εφαρμογή, καθώς και αξιολογήσεις που θα έχουν εκπονηθεί από τοπικές και διεθνείς οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, οι οποίες θα αποτελούν μέρος ενός θεσμοθετημένων μηχανισμών παρακολούθησης της κοινωνίας των πολιτών· εμμένει στην πλήρη αξιοποίηση εν προκειμένω του άρθρου 218 της ΣΕΕ, σύμφωνα με το οποίο η Επιτροπή υποχρεούται να ενημερώνει το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σε όλα τα στάδια των διαπραγματεύσεων για τη σύναψη διεθνών συμφωνιών με τρίτες χώρες· θεωρεί εξαιρετικά σημαντικό, στο πλαίσιο αυτό, να τίθενται στη διάθεση των θεσμικών οργάνων της ΕΕ στοιχεία από άρτια καταρτισμένους και ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας στις επιμέρους χώρες·

25.  με στόχο την πρόοδο πέρα από τις γενικές ιδέες περί ενσωμάτωσης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, εισηγείται να καταρτιστεί μια σειρά από πρακτικά μέτρα τα οποία θα είναι δεσμευτικά για όλους τους υπαλλήλους της ΕΕ που εργάζονται στο εξωτερικό, καθώς και για όλο το προσωπικό των κρατών μελών που συμμετέχουν στις επιχειρησιακές δράσεις των οργανισμών της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του FRONTEX, όπως και για τους εμπειρογνώμονες που ενεργούν εξ ονόματος της ΕΕ και χρηματοδοτούνται από πόρους της ΕΕ, οι οποίου θα πρέπει να συμμορφώνονται προς τα πρότυπα και τις προδιαγραφές που ισχύουν σε διεθνές επίπεδο· τονίζει ότι η κατάρτιση σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων πρέπει να καταστεί υποχρεωτική για όλη την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και για τα συναφή τμήματα της Επιτροπής· εισηγείται τα καθήκοντα που άπτονται της ενσωμάτωσης να ενταχθούν στις περιγραφές των θέσεων εργασίας των υπαλλήλων ως μέρος της ετήσιας αξιολόγησης του προσωπικού·

26.  εισηγείται επίσης, όποτε διαπράττεται κατάφωρη παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από χώρα εταίρο με την οποία έχει συναφθεί διεθνής συμφωνία, όπως μια συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας, να λαμβάνει η ΕΕ πιο τολμηρά μέτρα για την επιβολή των κατάλληλων κυρώσεων όπως ορίζονται στις ρήτρες περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων της συμφωνίας, συμπεριλαμβανομένης της πιθανής προσωρινής αναστολής της εφαρμογής της συμφωνίας·

27.  τονίζει τη σπουδαιότητα της κατάρτισης, σε στενή συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κατάλληλων προγραμμάτων παρακολούθησης των εκθέσεων των αποστολών εκλογικών παρατηρητών της ΕΕ, διασφαλίζοντας ότι τα εν λόγω προγράμματα παρακολούθησης συνδέονται επίσης με τυχόν αναπτυξιακά προγράμματα·

28.  τονίζει ότι η ενσωμάτωση της διεθνούς δικαιοσύνης πρέπει να περιλαμβάνει συστηματικές αναφορές στην καταπολέμηση της ατιμωρησίας και στην αρχή της συμπληρωματικότητας στο ευρύτερο πλαίσιο της παροχής βοήθειας στους τομείς του εμπορίου, της ανάπτυξης και του κράτους δικαίου· τονίζει ότι η αποκατάσταση και επανένταξη των θυμάτων και πληγεισών κοινοτήτων στην κοινωνία πρέπει να αποτελεί βασική μέριμνα, με ιδιαίτερη εστίαση στις ευάλωτες ομάδες, συμπεριλαμβανομένων των γυναικών, των παιδιών, των νέων και των ατόμων με αναπηρίες· επισημαίνει τη σημασία της θέσπισης συνταγματικών δομών, συμπεριλαμβανομένου ενός αποτελεσματικού νομικού συστήματος, της διάκρισης των εξουσιών και μιας αναγνωρισμένης και ανεξάρτητης δικαστικής εξουσίας προκειμένου να ενισχυθεί η προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε οποιαδήποτε χώρα· εισηγείται να προστεθεί το Καταστατικό της Ρώμης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου στο πακέτο των διεθνών συμβάσεων περί χρηστής διακυβέρνησης και κράτους δικαίου, με στόχο να επικυρωθούν από τρίτες χώρες που γίνονται δεκτές στο σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων της ΕΕ (GSP+)· εισηγείται τη συνεπή συμπερίληψη ρητρών του ΔΠΔ στις ρήτρες περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δημοκρατίας των συμφωνιών της ΕΕ με τρίτες χώρες, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι οι εν λόγω ρήτρες πρέπει να θεωρούνται απαραίτητα στοιχεία των συμφωνιών και να επικεντρώνονται στις στρατηγικές εταιρικές σχέσεις καθώς και στις χώρες που αφορά η πολιτική γειτονίας·

Δράση της ΕΕ στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών

29.  επικροτεί την έγκριση εκ μέρους της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ του ψηφίσματος 65/276 σχετικά με τη συμμετοχή της ΕΕ στο έργο του ΟΗΕ, ως μια μετριοπαθή αρχή μιας μεγαλύτερης προσπάθειας να αναβαθμιστεί ο ρόλος της ΕΕ στον οργανισμό· τονίζει ότι αφενός μεν η ομοφωνία δεν πρέπει να αποβεί εις βάρος των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και αφετέρου ότι η ΕΕ πρέπει τώρα να επιμείνει σθεναρά στην άσκηση των δικαιωμάτων της και να αξιοποιήσει την ενισχυμένη θέση της για να ακολουθήσει μια φιλόδοξη στρατηγική για την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας·

30.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς το Συμβούλιο να εξουσιοδοτήσει την ΥΕ/ΑΠ να καταρτίσει σχέδιο κατευθυντηρίων γραμμών για τις τακτικές διαβουλεύσεις μεταξύ των πρέσβεων των κρατών μελών και των πρέσβεων της ΕΕ, ιδιαίτερα εκείνων που εργάζονται σε πολυμερές επίπεδο σε μέρη όπως η Γενεύη και η Νέα Υόρκη, ούτως ώστε η ΕΕ να μπορεί να παρακολουθεί επιτυχώς το πρόγραμμα δράσης των Ηνωμένων Εθνών και να ενεργεί υπέρ της προώθησης και της υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

31.  επικροτεί τον εποικοδομητικό ρόλο που διαδραμάτισε η ΕΕ στη μεταρρύθμιση του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, συγκεκριμένα την πλήρη στήριξή της στην ανεξαρτησία του Γραφείου του Ύπατου Αρμοστή για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, την προάσπιση του ρόλου των ειδικών διαδικασιών, των καθηκόντων των χωρών και της αδιαιρετότητας όλων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· εισηγείται να δηλώσουν η ΕΕ και τα κράτη μέλη της τη σαφή αντίθεσή τους στην πρακτική περιφερειακών ομάδων σύμφωνα με την οποία προτείνουν «μηδενικές βάσεις» για τις εκλογές του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων· επικροτεί την ολοκλήρωση του πρώτου πλήρους κύκλου της οικουμενικής περιοδικής επανεξέτασης και συνιστά τα κράτη μέλη της ΕΕ να δώσουν το παράδειγμα και να αξιοποιήσουν τη συνεισφορά του πρώτου κύκλου κατόπιν διαβουλεύσεων σε εθνικό επίπεδο· στηρίζει τη συμπερίληψη της παρακολούθησης της οικουμενικής περιοδικής επανεξέτασης στην ημερήσια διάταξη του διαλόγου της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα με τρίτες χώρες και στα Έγγραφα Εθνικής Στρατηγικής·

32.  τονίζει το γεγονός ότι, προκειμένου να επιτευχθεί ομοφωνία σε περισσότερες από τις προτάσεις του στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, πρέπει να βελτιωθεί επειγόντως η δυνατότητα προβολής της ΕΕ, η οποία πρέπει να περιλαμβάνει εξασφάλιση της υποστήριξης της ΥΕ/ΑΕ προς πρωτεύουσες επιρροής σε τρίτες χώρες για τη στήριξη των θέσεων της ΕΕ· επικροτεί την πιο στρατηγική, μεσοπρόθεσμη προσέγγιση που υιοθετήθηκε στους κόλπους της ομάδας εργασίας του Συμβουλίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα (COHOM) ως προς την προετοιμασία των συνεδριάσεων του Συμβουλίου·

Η πολιτική της ΕΕ για το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ) και την καταπολέμηση της ατιμωρησίας

33.  επικροτεί την επικαιροποίηση της πολιτικής της ΕΕ για το ΔΠΔ της 12ης Ιουλίου 2011· σημειώνει ότι το Καταστατικό της Ρώμης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου θεσπίζει έναν μηχανισμό «έσχατης ανάγκης» για την προσαγωγή στη δικαιοσύνη προσώπων που ευθύνονται για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, γενοκτονία, εγκλήματα πολέμου και το έγκλημα της επίθεσης, όπως προβλέπεται βάσει της αρχής της συμπληρωματικότητας που κατοχυρώνεται στο Καταστατικό της Ρώμης· αναγνωρίζει τις προσπάθειες της Επιτροπής για τη δημιουργία μιας «εργαλειοθήκης της ΕΕ για τη συμπληρωματικότητα», η οποία αποβλέπει στην υποστήριξη της ανάπτυξης εθνικών ικανοτήτων και στη δημιουργία πολιτικής βούλησης για τη διεξαγωγή ερευνών και την άσκηση διώξεων σε υποθέσεις ισχυρισμών περί διεθνών εγκλημάτων και τονίζει τη σπουδαιότητα της πραγματοποίησης συστηματικών διαβουλεύσεων με τα κράτη μέλη, το Κοινοβούλιο και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών για την ολοκλήρωση της εργαλειοθήκης· επικροτεί τις προσπάθειες της κοινωνίας των πολιτών των κρατών μελών για τη στήριξη προσπαθειών συμπληρωματικότητας σε χώρες όπου έχουν διαπραχθεί εγκλήματα σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και μαζικές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ενθαρρύνει τη συνέχιση των εν λόγω προσπαθειών· ενθαρρύνει την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να καθορίσουν κατευθυντήριες γραμμές στις οποίες θα περιγράφεται ένας κώδικας συμπεριφοράς για επαφές με πρόσωπα που καταζητούνται από το ΔΠΔ· καλεί όλα τα κράτη μέλη (ιδίως την Κυπριακή Δημοκρατία, την Τσεχική Δημοκρατία, την Ουγγαρία, την Ιταλία, το Λουξεμβούργο και την Πορτογαλία) να θεσπίσουν εθνική νομοθεσία για τη συνεργασία με το Δικαστήριο και να συνάψουν συμφωνίες-πλαίσια με το ΔΠΔ ώστε να διευκολυνθεί η συνεργασία και, συγκεκριμένα, να διασφαλισθεί η εκτέλεση των ενταλμάτων σύλληψης και άλλων αιτημάτων του Δικαστηρίου·

34.  επικροτεί την έγκριση, κατά τη διάρκεια της Διάσκεψης Αναθεώρησης στην Καμπάλα, τροπολογιών στο Καταστατικό της Ρώμης που σχετίζονται με το έγκλημα της επίθεσης και με συγκεκριμένα εγκλήματα πολέμου, και καλεί όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ να επικυρώσουν αμέσως αυτές τις ουσιαστικές τροπολογίες και να τις εφαρμόσουν ως μέρος των εσωτερικών ποινικών τους συστημάτων· καλεί στο πλαίσιο αυτό το Συμβούλιο και την Επιτροπή να ασκήσουν τη διεθνή εξουσία τους με σκοπό την προστασία και ενίσχυση της καθολικότητας του Καταστατικού της Ρώμης όσον αφορά μία διεθνώς συναινετική, περαιτέρω συγκεκριμενοποίηση των αξιόποινων στοιχείων (corpus delicti) όποιας επίθεσης παραβιάζει τους κανόνες διεθνούς δικαίου· επικροτεί τις συγκεκριμένες δεσμεύσεις της ΕΕ για την καταπολέμηση της ατιμωρησίας ως βασικής αξίας την οποία θα μοιράζεται με τους εταίρους μας κατά την υπογραφή συμφωνιών και ζητεί τη συνεπή εφαρμογή τους·

35.  προτείνει να προβεί η ΕΕ σε συστηματική ενσωμάτωση ρητρών του ΔΠΔ στις συμφωνίες με τρίτες χώρες καθώς και σε συστηματική προώθηση του σεβασμού για, της συνεργασίας με και της βοήθειας προς το ΔΠΔ μέσα στο πλαίσιο της Συμφωνίας του Κοτονού και των διαλόγων μεταξύ της ΕΕ, περιφερειακών οργανώσεων, όπως η Αφρικανική Ένωση, ο Αραβικός Σύνδεσμος, ο Οργανισμός Αμερικανικών Κρατών και ο ΟΑΣΕ, και τρίτων χωρών·

36.  επικροτεί τη χρηματοοικονομική και υλικοτεχνική στήριξη που παρέχουν η ΕΕ και τα κράτη μέλη στο ΔΠΔ και εισηγείται τη διατήρησή τους· εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για την έκβαση των δημοσιονομικών συζητήσεων στη σύνοδο της Συνέλευσης των συμβαλλομένων κρατών τον Δεκέμβριο του 2011 που απειλεί τη χρηματοδότηση του Δικαστηρίου και υπονομεύει έτσι την απόδοση δικαιοσύνης και την απόκριση σε νέες καταστάσεις· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να στηρίξουν σωστά τη λειτουργία του Δικαστηρίου, αναλαμβάνοντας, μεταξύ άλλων, προορατικό ρόλο στην παράδοση κατηγορουμένων·

Πολιτικές της ΕΕ για τη στήριξη του εκδημοκρατισμού

37.  εμμένει στην άποψη ότι οι στόχοι όσον αφορά την ανάπτυξη, τη δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη χρηστή διακυβέρνηση και την ασφάλεια είναι αλληλένδετοι· επαναλαμβάνει την πεποίθησή του ότι όλες οι εξωτερικές δράσεις της ΕΕ πρέπει να συνδυάζουν μια πολιτική διάσταση που θα στηρίζει την πολυφωνία, τη δημοκρατία και τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τις θεμελιώδεις ελευθερίες και το κράτος δικαίου καθώς και μια αναπτυξιακή διάσταση με εστίαση στην κοινωνικοοικονομική πρόοδο, συμπεριλαμβανομένης της εξάλειψης της φτώχειας, της καταπολέμησης της ανισότητας, με βάση τη βιώσιμη ανάπτυξη· προσθέτει, στο πλαίσιο αυτό, ότι τα προγράμματα αναπτυξιακής βοήθειας της ΕΕ πρέπει να περιλαμβάνουν σαφείς και ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις με στόχο τη διασφάλιση του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της διαφάνειας, της ισότητας των φύλων και της καταπολέμησης της διαφθοράς στις δικαιούχους χώρες· σημειώνει, επιπροσθέτως, ότι πρέπει να επιβάλλονται αυστηροί όροι και αναστολή της βοήθειας στις δικαιούχους χώρες που αγνοούν φανερά βασικά ανθρώπινα δικαιώματα και ελευθερίες και δεν θεσπίζουν νομοθεσία για την εκπλήρωση των διεθνών υποχρεώσεων·

38.  θεωρεί ότι οι σχέσεις της ΕΕ με όλες τις τρίτες χώρες θα πρέπει να καθοδηγούνται από την προσέγγιση «αναλογικών κερδών» με βάση τις επιδόσεις, και ότι η ΕΕ θα πρέπει να εκχωρεί προηγμένο καθεστώς στις χώρες εταίρους μόνο εφόσον τηρούνται σαφώς οι προϋποθέσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δημοκρατίας και να μην διστάζει να «παγώνει» το καθεστώς αυτό εάν πάψουν να πληρούνται οι εν λόγω προϋποθέσεις· φρονεί πως πρέπει να εξεταστεί σοβαρά το θέμα αυτό σε περαιτέρω διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία σχετικά με τη νέα προηγμένη συμφωνία εταιρικής σχέσης·

39.  ζητεί συστηματική στήριξη για νέα κοινοβούλια που έχουν προκύψει από ελεύθερες και δίκαιες εκλογές, ειδικά σε χώρες που βρίσκονται σε μεταβατικό στάδιο καθώς και σε εκείνες στις οποίες η ΕΕ έχει στείλει αποστολές παρατήρησης εκλογών· θεωρεί ότι μια τέτοια στήριξη θα πρέπει να χρηματοδοτηθεί από το ευρωπαϊκό μέσο για τη δημοκρατία και τα δικαιώματα του ανθρώπου (EIDHR) και από γεωγραφικά μέσα·

40.  χαιρετίζει τα σχέδια για τη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Ταμείου για τη Δημοκρατία (ΕΤΔ), όπως αυτό εκφράζεται στην κοινή ανακοίνωση της ΥΕ/ΑΠ και της Επιτροπής, στα Συμπεράσματα της 3101ης και 3130ής συνόδου του Συμβουλίου που κατέληξαν στη Δήλωση για τη σύσταση Ευρωπαϊκού Ταμείου για τη Δημοκρατία η οποία εγκρίθηκε από την ΕΜΑ στις 15 Δεκεμβρίου 2011, σε συνδυασμό με τις προσπάθειες της ομάδας εργασίας του Ευρωπαϊκού Ταμείου για τη Δημοκρατία που συγκροτήθηκε υπό την αιγίδα της ΕΥΕΔ σε συνεργασία με τα κράτη μέλη και τα θεσμικά όργανα της ΕΕ· υπογραμμίζει ότι το Ταμείο μπορεί να αποτελέσει, υπό την εποπτεία του Κοινοβουλίου, ένα ευέλικτο και εξειδικευμένο εργαλείο για την υποστήριξη όσων αγωνίζονται για τη δημοκρατική αλλαγή σε μη δημοκρατικές χώρες και σε χώρες που βρίσκονται σε μεταβατικό στάδιο· προτρέπει το Συμβούλιο να διασφαλίσει, μεταξύ των λοιπών δράσεών του, ότι κάθε τέτοιο εργαλείο συμπληρώνει τις δραστηριότητες των υπαρχόντων μέσων, και συγκεκριμένα του EIDHR, χωρίς να δημιουργεί νέες γραφειοκρατικές δομές· τονίζει ότι η συμβολή της ΕΕ στον προϋπολογισμό του ΕΤΔ πρέπει να είναι ουσιαστικά επικουρική και να πραγματοποιείται σε πλήρη συμμόρφωση προς τους δημοσιονομικούς κανόνες, σεβόμενη το δικαίωμα παρακολούθησης και ελέγχου της αρμόδιας επί του προϋπολογισμού αρχής·

Εκλογική στήριξη

41.  τονίζει τη σπουδαιότητα μιας πολιτικής διαδικασίας στήριξης που δεν επικεντρώνεται απλά στην περίοδο αμέσως πριν και μετά τις εκλογές, αλλά βασίζεται στη συνέχεια· επικροτεί την προσοχή που δίνει η ΥΕ/ΑΠ στη «βαθιά δημοκρατία», η οποία συνδέει τις δημοκρατικές διαδικασίες με τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ελευθερία της έκφρασης και του συνεταιρίζεσθαι, την ελευθερία της θρησκείας και των πεποιθήσεων, το κράτος δικαίου και τη χρηστή διακυβέρνηση· υπογραμμίζει ότι, στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να δοθεί στο δικαίωμα στη θρησκευτική ελευθερία ο εξέχων ρόλος που του αρμόζει· επισημαίνει δε ότι το δικαίωμα αυτό γενικά αναγνωρίζεται ως ένα από τα πλέον θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα·

42.  τονίζει εκ νέου τη σπουδαιότητα της επιλογής χωρών προτεραιότητας για αποστολές παρατήρησης εκλογών με βάση τη δυνατότητα που έχει η αποστολή να επηρεάσει την προώθηση πραγματικού μακροπρόθεσμου εκδημοκρατισμού·

43.  ζητεί από το Συμβούλιο, την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να αναπτύξουν μια πολιτική στρατηγική για κάθε αποστολή παρατήρησης εκλογών της ΕΕ, η οποία θα ακολουθείται από μια αξιολόγηση της δημοκρατικής προόδου δύο έτη μετά την έλευση της αποστολής. Η αξιολόγηση αυτή θα υποβάλλεται κατά τη διάρκεια της ετήσιας συζήτησης του Κοινοβουλίου με την ΥΕ/ΑΠ για το ζήτημα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· χαιρετίζει τη δέσμευση της ΥΕ/ΑΠ να δώσει βαρύτητα, στο πλαίσιο της παρακολούθησης εκλογικών διαδικασιών, στη συμμετοχή στις εκλογές γυναικών, εθνικών μειονοτήτων και ατόμων με αναπηρίες, τόσο ως υποψηφίων όσο και ως εκλογέων(22)·

44.  τονίζει τη σπουδαιότητα της σύνταξης ρεαλιστικών και επιτεύξιμων συστάσεων στο τέλος των εργασιών κάθε αποστολής παρατήρησης εκλογών σε συνεργασία με άλλους διεθνείς φορείς, όταν κρίνεται σκόπιμο, και τη διάδοση και τον έλεγχο αυτών των συστάσεων από τις αντιπροσωπείες της ΕΕ· θεωρεί ότι οι μόνιμες αντιπροσωπείες του Κοινοβουλίου και οι Κοινοβουλευτικές Συνελεύσεις Ίσης Εκπροσώπησης θα πρέπει να διαδραματίσουν ενισχυμένο ρόλο στη συνέχιση των εν λόγω συστάσεων και στη ανάλυση της προόδου που έχει επιτευχθεί όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία· υποστηρίζει συνεπώς την προώθηση βιώσιμου και τακτικού διαλόγου με τα κοινοβούλια των εν λόγω τρίτων χωρών· υπογραμμίζει την ανάγκη βελτίωσης της μεθοδολογίας εργασίας των αντιπροσωπειών εκλογικών παρατηρητών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και μέριμνας για την ενίσχυση των δεξιοτήτων των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των μελών του προσωπικού που μετέχουν σε αυτές·

Διάλογοι και διαβουλεύσεις με τρίτες χώρες για τα ανθρώπινα δικαιώματα

45.  τονίζει ότι αν και είναι ευκταία η συμμετοχή σε ένα δομημένο διάλογο για τα ανθρώπινα δικαιώματα, συχνά χρησιμοποιείται ως πρόσχημα για να αποφεύγεται η συζήτηση αυτών των θεμάτων στα ανώτερα πολιτικά επίπεδα, ακόμα και στις συσκέψεις των εταίρων· καλεί όλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, τα κράτη μέλη και τις πρεσβείες τους να καταβάλουν μεγαλύτερες προσπάθειες ώστε να ενσωματώσουν αυτούς τους διαλόγους σε όλες τις εξωτερικές δράσεις της ΕΕ· τονίζει ότι πρέπει να υπάρχει διαφάνεια και να διεξάγονται προηγουμένως πραγματικές διαβουλεύσεις με οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, καθώς και να ακολουθεί ενημέρωση μετά τους διαλόγους για τη γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων·

46.  εκφράζει, συνεπώς, την απογοήτευσή του για την έλλειψη προόδου σε μια σειρά από διαλόγους για τα ανθρώπινα δικαιώματα (που τώρα υπερβαίνουν τους σαράντα) και λαμβάνει υπό σημείωση την άποψη που εκφράζεται από ορισμένους κύκλους ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις, οι διαβουλεύσεις της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι ενορχηστρωμένες και από μέσο επίτευξης μετρήσιμων, απτών αποτελεσμάτων έχουν μετατραπεί σε διαδικασία·

47.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι αξιολογήσεις που έπονται του διαλόγου/της διαβούλευσης δεν οδήγησαν στην ανάπτυξη σαφών δεικτών επίδοσης ή κριτηρίων αξιολόγησης· παροτρύνει να τίθενται στόχοι αμέσως πριν από κάθε διάλογο ή διαβούλευση και να αξιολογούνται αμέσως μετά, με τρόπο διαφανή ο οποίος θα αφορά όσο το δυνατόν περισσότερους ενδιαφερομένους· τονίζει ότι τα συμπεράσματα των εν λόγω αξιολογήσεων πρέπει να διοχετεύονται σε συνόδους κορυφής και σε άλλες επαφές μεταξύ της ΕΕ και των εταίρων της, και πρέπει να χαρακτηρίζουν τις δράσεις της ΕΕ και των κρατών μελών της σε άλλα διμερή και πολυμερή πλαίσια· φρονεί πως πρέπει να ληφθούν ιδιαίτερα υπόψη οι εν λόγω δείκτες προκειμένου να διασφαλισθεί η αποτελεσματικότητα των ρητρών για τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα σε όλες τις συμφωνίες της ΕΕ, όποια κι αν είναι η φύση τους

48.  τονίζει πόσο σημαντική και επείγουσα είναι η βελτίωση των τρόπων διεξαγωγής και της ουσίας των εν λόγω διαλόγων με την πραγματοποίηση διαβουλεύσεων με την κοινωνία των πολιτών· επαναλαμβάνει ότι οι διάλογοι μπορεί να είναι εποικοδομητικοί και να έχουν ουσιαστικό αντίκτυπο επί τόπου μόνο εάν έπονται συγκεκριμένα βήματα που λαμβάνουν υπόψη τους στόχους της ΕΕ και τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για τον διάλογο με τρίτες χώρες για τα ανθρώπινα δικαιώματα, καθώς και εάν εφαρμόζονται διορθωτικά μέτρα·

49.  υπενθυμίζει ότι η ΕΕ θα πρέπει να χρησιμοποιεί τους εν λόγω διαλόγους ως μέσο για να θίξει μεμονωμένες περιπτώσεις παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε τρίτες χώρες, όπως περιπτώσεις πολιτικών κρατουμένων στο Βιετνάμ και την Κίνα, π.χ. που φυλακίζονται για την ειρηνική άσκηση βασικών δικαιωμάτων, όπως η ελευθερία της έκφρασης, του συνέρχεσθαι, του συνεταιρίζεσθαι και της θρησκείας· επιπλέον, καλεί την ΕΕ να επωφελείται τακτικά της ευκαιρίας αυτής και να δίνει συνέχεια στις απαντήσεις στις επιμέρους περιπτώσεις που έχει θίξει, να παρακολουθεί τις εν λόγω υποθέσεις και να δρα σε στενή συνεργασία με εμπλεκόμενες οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων καθώς και άλλες χώρες που διεξάγουν διαλόγους με τη συγκεκριμένη χώρα για τα ανθρώπινα δικαιώματα·

50.  παρατηρεί με απογοήτευση ότι εκπονείται περιορισμένος αριθμός αξιολογήσεων, και μάλιστα όχι σε τακτική βάση, παρά το γεγονός ότι στις κατευθυντήριες γραμμές προβλέπεται ότι οι διάλογοι «πρέπει κατά προτίμηση να αξιολογούνται, εάν είναι δυνατόν, ανά διετία'· εκφράζει την έντονη λύπη του διότι μέχρι σήμερα δεν υπήρξε καμία συστηματική συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις αξιολογήσεις, μεταξύ άλλων για τη Ρωσία και την Κίνα· ζητεί να επισημοποιηθεί η πρόσβαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε αυτές τις αξιολογήσεις και να διασφαλιστεί ότι θα γίνει με τον πιο ανοιχτό και διαφανή τρόπο· υπενθυμίζει ότι σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές, στις αξιολογήσεις »μπορεί επίσης να συμμετέχει και η κοινωνία των πολιτών' και θεωρεί ότι για την υλοποίηση αυτής της δέσμευσης απαιτείται η θέσπιση ενός συγκεκριμένου μηχανισμού·

51.  εκφράζει την ιδιαίτερη ανησυχία του για την κατάσταση στο Μαλί μετά το πραξικόπημα της 22ας Μαρτίου 2012 και για το γεγονός ότι η χώρα αυτή βρίσκεται αντιμέτωπη με τη «χειρότερη ανθρωπιστική κρίση των 20 τελευταίων ετών» λόγω της έλλειψης διατροφικής ασφάλειας από την οποία πλήττονται περίπου τρία εκατομμύρια άτομα και των μετακινήσεων που προκαλούν οι συγκρούσεις στο Βορρά· ζητεί να αποδεσμευθεί συμπληρωματική ανθρωπιστική βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης· θεωρεί επίσης ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της πρέπει να προωθήσουν μια ειρηνική έξοδο από τη σύγκρουση, η οποία θα έχει ως άξονα την προστασία των πληθυσμών, και τούτο χωρίς εξωτερική ανάμειξη στις πολιτικές υποθέσεις της χώρας·

52.  επαναλαμβάνει ότι τα δικαιώματα των γυναικών θα πρέπει να αποτελούν σημαντικό ζήτημα στο πλαίσιο των διαλόγων για τα ανθρώπινα δικαιώματα που διεξάγονται από την ΕΕ καθώς και του πολιτικού διαλόγου που αναπτύσσει η ΕΕ με τρίτες χώρες με τις οποίες έχει συνάψει συμφωνίες συνεργασίας ή σύνδεσης, σύμφωνα με τις ρήτρες για τα ανθρώπινα δικαιώματα που υπάρχουν σε αυτές τις συμφωνίες και ότι πρέπει να διευρυνθεί η συμμετοχή των γυναικών στις διαδικασίες ειρηνικής μετάβασης – τόσο στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων όσο και σε ενεργούς ρόλους· καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα σε περίπτωση οποιασδήποτε παραβίασης των εν λόγω διατάξεων·

53.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, παρά τις εκκλήσεις του Κοινοβουλίου και άλλων διεθνών οργάνων, ο Mikhail Khodorkovsky καταδικάστηκε στη δεύτερη πολιτικοποιημένη και υποκινούμενη από τη διοίκηση δίκη του στη Ρωσία, γεγονός που αντιβαίνει στις αρχές του δίκαιου και ανεξάρτητου δικαστικού συστήματος και συνιστά, συνεπώς, σοβαρή παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

Ρήτρες για τα δικαιώματα του ανθρώπου και τη δημοκρατία

54.  ζητεί όλες οι συμβατικές σχέσεις με τρίτες χώρες, τόσο βιομηχανικές όσο και αναπτυσσόμενες, και συμπεριλαμβανομένων των τομεακών συμφωνιών, εμπορικών και τεχνικών ή συμφωνιών οικονομικής βοήθειας, να περιλαμβάνουν σαφώς διατυπωμένες δεσμευτικές ρήτρες για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία, χωρίς εξαίρεση· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει την αυστηρότερη επιβολή των εν λόγω ρητρών· επαναλαμβάνει πως χρειάζεται να δημιουργηθεί ένα ενιαίος κατάλογος κριτηρίων περιγραφής και αξιολόγησης για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία, τον οποίο θα αναγνωρίσουν όλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ· εισηγείται η εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και άλλων θεμελιωδών διεθνών συμβάσεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα να συνιστά ουσιώδες στοιχείο αυτού του ενιαίου καταλόγου κριτηρίων αξιολόγησης της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία·

55.  ζητεί από την Επιτροπή να μην διστάσει να χρησιμοποιήσει τον μηχανισμό αναστολής των υφιστάμενων συμφωνιών σε περίπτωση επανειλημμένης παραβίασης των συνήθων ρητρών για τα ανθρώπινα δικαιώματα·

56.  τονίζει ότι η εφαρμογή της ρήτρας με την παρούσα μορφή της, με τις συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών (ΣΕΣ) που αναμένεται να τεθούν σύντομα ενώπιον του Κοινοβουλίου στο άμεσο μέλλον, αποτελεί ευκαιρία ώστε το Κοινοβούλιο να διερευνήσει το ενδεχόμενο καθορισμού κριτηρίων αξιολόγησης για τα ανθρώπινα δικαιώματα πριν την επικύρωση, ώστε να επιτευχθεί συγκεκριμένη και επαληθεύσιμη πρόοδος ως προς τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την Επιτροπή να συντάξει ένα νέο «μοντέλο ρήτρας» η οποία αναφέρεται στις διεθνείς υποχρεώσεις των ενδιαφερόμενων μερών και συνιστά διαδικασία διαβούλευσης, προσδιορίζοντας πολιτικούς και νομικούς μηχανισμούς που θα χρησιμοποιούνται σε περίπτωση αναστολής αιτήματος για συνεργασία εξαιτίας επανειλημμένων ή συστημικών παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου· είναι της άποψης ότι ο μηχανισμός επιβολής της ρήτρας για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία που ζητείται από το Κοινοβούλιο είναι ο μοναδικός τρόπος για να διασφαλιστεί η πραγματική εφαρμογή των εν λόγω ρητρών και θα πρέπει να λογίζεται ως μηχανισμός πρόληψης και ειδοποίησης, με τον οποίο αναπτύσσεται διάλογος μεταξύ της ΕΕ και της χώρας εταίρου, του οποίου θα έπεται μηχανισμός ελέγχου· εισηγείται την ανάπτυξη ενός σαφούς και σταδιακού συστήματος κυρώσεων, με την επιφύλαξη της πιθανότητας τελικής αναστολής· επιμένει σθεναρά στην ανάγκη να συμμετέχει το Κοινοβούλιο στη λήψη αποφάσεων στα ζητήματα αυτά από κοινού με την Επιτροπή και το Συμβούλιο·

57.  τονίζει την ανάγκη να διασφαλιστεί ο αποτελεσματικός έλεγχος της εφαρμογής των δεσμεύσεων που έγιναν όσον αφορά τον σεβασμό και την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δημοκρατικών αρχών· ζητεί τη χρήση μελετών επιπτώσεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία, επιπλέον των υφιστάμενων που αφορούν τη βιώσιμη ανάπτυξη, και την ενσωμάτωση των εκτιμήσεων και των συμπερασμάτων τους στις διαπραγματεύσεις και τις τελικές συμφωνίες·

58.  Προτείνει τη χρήση αντικειμενικών δεικτών και κριτηρίων στις μελέτες επιπτώσεων στα ανθρώπινα δικαιώματα και την αξιολόγησή τους·

Εμπόριο και ανθρώπινα δικαιώματα

59.  αναμένει ένα ολοκληρωμένο κεφάλαιο ανθρωπίνων δικαιωμάτων, πέρα από το κοινωνικό και περιβαλλοντικό κεφάλαιο, σε όλες τις μελλοντικές συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών και, στο πλαίσιο των υπό εξέλιξη διαπραγματεύσεων, εκφράζει τη λύπη του για τις αντιρρήσεις που εξέφρασαν ορισμένοι εταίροι, όπως η Ινδία και ο Καναδάς, για τη συγκεκριμένη αρχή· ζητεί την ενίσχυση του κεφαλαίου για τη βιώσιμη ανάπτυξη στις συμφωνίες μέσω της προσθήκης μιας διαδικασίας παραπόνων που θα είναι ανοικτή στους κοινωνικούς εταίρους και την κοινωνία των πολιτών, της δημιουργίας ενός ανεξάρτητου φορέα για την επίλυση σχετικών διαφορών και της δυνατότητας προσφυγής σε ένα μηχανισμό επίλυσης διαφορών με πρόβλεψη για επιβολή προστίμων και αναστολή των εκχωρημένων εμπορικών οφελών σε περίπτωση σοβαρής παραβίασης των περιβαλλοντικών και εργασιακών προτύπων, ο οποίος θα είναι ανάλογος των μηχανισμών για την πρόσβαση στην αγορά· τονίζει πως πρέπει να ενισχυθούν περαιτέρω οι μηχανισμοί παρακολούθησης και επιβολή του συστήματος GSP+· ζητεί δε να είναι δεσμευτικός ο χαρακτήρας των στόχων της κοινωνικής ευθύνης επιχειρήσεων για επιχειρήσεις της ΕΕ που δραστηριοποιούνται σε θεσμικά ασθενείς χώρες·

Ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας (ΕΠΓ)

60.  θεωρεί ότι η «αραβική άνοιξη» κατέστησε φανερή την ανεπάρκεια των μέχρι τούδε πολιτικών της ΕΕ να στηρίξουν αποτελεσματικά την ισχυρή επιθυμία των ανθρώπων για δημοκρατία, σεβασμό των θεμελιωδών ελευθεριών, δικαιοσύνη, υπεύθυνη και αντιπροσωπευτική κυβέρνηση σε μη δημοκρατικές χώρες· επικροτεί, συνεπώς, τις κοινές ανακοινώσεις της Επιτροπής και της ΥΕ/ΑΠ για «Μια νέα απάντηση σε μια γειτονιά που αλλάζει», πράγμα που εκφράζει -μεταξύ άλλων - την ανάγκη για τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Ταμείου για τη Δημοκρατία, και «Μια εταιρική σχέση με τις χώρες της νότιας Μεσογείου για τη δημοκρατία και την κοινή ευημερία», καθώς και την προσέγγιση ανάληψης κοινών δεσμεύσεων και αμοιβαίας ευθύνης όσον αφορά τις οικουμενικές αξίες των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου, αυστηρότερων όρων βασισμένων σε κίνητρα, διαφοροποιημένων πολιτικών, προώθησης πολυμερούς και υποπεριφερειακής συνεργασίας και της αρχής της μεγαλύτερης συμμετοχής της κοινωνίας των πολιτών· τονίζει ότι η «αραβική άνοιξη» θα ήταν κάτι το παράδοξο εάν εκτυλισσόταν προς μια κατεύθυνση η οποία θα αποστερούσε τα δικαιώματα των γυναικών, των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των θρησκευτικών μειονοτήτων και άλλων ομάδων της κοινωνίας στις χώρες της αραβικής άνοιξης·

61.  θεωρεί ότι από τότε που ξεκίνησε η «αραβική άνοιξη», οι εγχώριες ΜΚΟ και οι οργανώσεις πολιτών διαδραματίζουν καίριο ρόλο στην κινητοποίηση του κόσμου και στην προώθηση της συμμετοχής του στα κοινά, με σκοπό να ενημερώσουν τους ανθρώπους για τα δικαιώματά τους και να τους παράσχουν τη δυνατότητα να κατανοήσουν και να ενστερνιστούν τη δημοκρατία· τονίζει ότι οι πολιτικές προτεραιότητες για μελλοντικές μεταρρυθμίσεις θα πρέπει να προκύπτουν από συμμετοχικές διαβουλεύσεις με ΜΚΟ των ίδιων των χωρών και υπερασπιστές των πολιτικών δικαιωμάτων·

62.  τονίζει την ανάγκη υποστήριξης και των δημοκρατικών κινημάτων της ανατολικής γειτονιάς και χαιρετίζει τη νέα προσέγγιση της ΕΠΓ που έχει ως στόχο την παροχή μεγαλύτερης υποστήριξης σε εταίρους που βρίσκονται σε διαδικασία εμβάθυνσης και αύξησης της βιωσιμότητας της δημοκρατίας, την υποστήριξη της οικονομικής ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς καθώς και την ενίσχυση των δύο περιφερειακών διαστάσεων της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας·

63.  υποστηρίζει μια προσέγγιση «περισσότερα για περισσότερα» που βασίζεται στις επιδόσεις σύμφωνα με το νέο όραμα της ΕΠΓ· επιμένει ότι η διαφοροποίηση θα πρέπει να βασίζεται σε σαφώς καθορισμένα κριτήρια και τακτικά ελεγχόμενα κριτήρια αξιολόγησης και προτείνει τα κριτήρια που αναφέρονται στις ανακοινώσεις να θεωρούνται ως στόχοι, να συμπληρώνονται από πιο συγκεκριμένα, μετρήσιμα, επιτεύξιμα, χρονικά δεσμευτικά κριτήρια· καλεί την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και την Επιτροπή να παράσχουν σαφή και επαρκή μεθοδολογία αξιολόγησης των επιδόσεων των χωρών της ΕΠΓ όσον αφορά τον σεβασμό και την προώθηση της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, να υποβάλλουν τακτικές εκθέσεις που θα αποτελέσουν τη βάση για την κατανομή των κονδυλίων σύμφωνα με την προσέγγιση του «περισσότερα για περισσότερα» και να συμπεριλαμβάνουν τις αξιολογήσεις αυτές στις ετήσιες εκθέσεις προόδου· υπογραμμίζει ότι τα κονδύλια που δεν μπορούν να κατανεμηθούν ή να μεταφερθούν λόγω αρνητικής αξιολόγησης πρέπει να αναδιανέμονται σε άλλα έργα στις χώρες εταίρους της ευρωπαϊκής γειτονίας, τόσο στη νότια όσο και στην ανατολική διάσταση·

64.  τονίζει τη μεγάλη σπουδαιότητα της ενεργούς συμμετοχής και της συμβολής της κοινωνίας των πολιτών σε διαδικασίες διακυβέρνησης και κοινωνικού μετασχηματισμού, αναγνωρίζοντας την ανάγκη πως πρέπει να περιληφθούν και οι εκπρόσωποι γυναικείων και μειονοτικών ομάδων στις εν λόγω διαδικασίες· υποστηρίζει σθεναρά την αύξηση της αλληλεπίδρασης με την κοινωνία των πολιτών σε αυτές τις διαδικασίες, καταβάλλοντας περισσότερες προσπάθειες προσέγγισης της κοινωνίας των πολιτών και αποδίδοντας μεγαλύτερη βαρύτητα στην ενσωμάτωση των απόψεων της κοινωνίας των πολιτών στη διαδικασία χάραξης πολιτικής· χαιρετίζει εν προκειμένω όλα τα προγράμματα της ΕΕ που αποσκοπούν στην κατάρτιση νέων επαγγελματιών και στην απλούστευση των προγραμμάτων ανταλλαγής φοιτητών για τους υπηκόους τρίτων χωρών, καθώς συμβάλλουν αποτελεσματικά στην ανάπτυξη της κοινωνίας των πολιτών· υπογραμμίζει την ανάγκη για ανεξάρτητη διαρθρωτική και οικονομική στήριξη της κοινωνίας των πολιτών· θεωρεί ότι, όπως στην περίπτωση της διαδικασίας της οικουμενικής περιοδικής επανεξέτασης εντός του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών (UNHRC), τοπικοί και διεθνείς φορείς της κοινωνίας των πολιτών πρέπει να συμμετέχουν στις εκθέσεις προόδου της ΕΠΓ υποβάλλοντας ξεχωριστά την αξιολόγησή τους, η οποία θα προστίθεται στις εν λόγω εκθέσεις· χαιρετίζει τις κινήσει προς τη δημιουργία του μηχανισμού χρηματοδότησης για την κοινωνία των πολιτών (CSF), και ζητά την ουσιαστική χρηματοδότησή του στο επερχόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο· και επιμένει ότι, μελλοντικά, η κοινωνία των πολιτών πρέπει να συμμετέχει έτσι ώστε να συνεισφέρει άμεσα, μέσω ενός θεσμοθετημένου «μηχανισμού ελέγχου της κοινωνίας των πολιτών'·

65.  εκφράζει την έντονη ανησυχία του για το γεγονός ότι 4 χώρες-εταίροι της Ευρωπαϊκής Γειτονίας δεν έχουν υπογράψει το προαιρετικό πρωτόκολλο στη σύμβαση κατά των βασανιστηρίων του ΟΗΕ, 11 χώρες δεν το έχουν επικυρώσει, ενώ άλλες 14 δεν έχουν καθορίσει τα απαιτούμενα εθνικά προληπτικά μέτρα· ζητεί να αναληφθεί επείγουσα δράση από την ΕΕ ώστε να αντιμετωπιστεί αυτό το έλλειμμα·

66.  πιστεύει ότι η προώθηση και η υποστήριξη της αποφυγής της χρήσης βίας αντικατοπτρίζει μια διεθνή αξία που είναι ο ενδεδειγμένος τρόπος προάσπισης και προώθησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εκ των ενόντων, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη ότι η μεθοδολογία της αποφυγής της χρήσης βίας προσφέρει πραγματικά αποτελέσματα όσον αφορά την πρόληψη των συγκρούσεων και τη στήριξη της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και της κοινωνίας των πολιτών σε ολόκληρο τον κόσμο· προτείνει να δοθεί στην αποφυγή χρήσης βίας ουσιαστικός ρόλος και πολιτική βαρύτητα στις εσωτερικές και εξωτερικές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρέχοντας στήριξη στις πρωτοβουλίες εκείνες που μπορούν να διατηρούν και να αναπτύσσουν τον ειρηνικό ακτιβισμό χωρίς χρήση βίας παγκοσμίως, με τη διάδοση πρακτικής βοήθειας προς τους ακτιβιστές που δεν ασκούν βία και τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

67.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής και Ύπατη Εκπρόσωπο της ΕΕ για την Εξωτερική Πολιτική και την Πολιτική Ασφάλειας και προς τα κράτη μέλη της ΕΕ να εργαστούν για μια κοινή στάση της ΕΕ ως προς τη συνέχεια που θα δοθεί στην διερευνητική αποστολή για τη Γάζα, ζητώντας δημόσια την εφαρμογή των συστάσεών της και την απόδοση ευθυνών για όλες τις παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου, ανεξάρτητα από το ποιος τις διέπραξε, μέσω ανεξάρτητων, αμερόληπτων, διαφανών και αποτελεσματικών ερευνών· εκτιμά πως δεν μπορεί να υπάρξει αποτελεσματική ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή χωρίς λογοδοσία των υπευθύνων και χωρίς απόδοση δικαιοσύνης·

Εξωτερικά χρηματοδοτικά μέσα, συγκεκριμένα το ΕΜΔΔΑ (EIDHR)

68.  σημειώνει ότι ενώ υπήρξαν ρητές δηλώσεις πολιτικής της ΕΕ υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οι δηλώσεις αυτές αποδυναμώθηκαν στην πορεία του κύκλου προγραμματισμού, όπου οι δεσμεύσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα εξαφανίζονται από συγκεκριμένα όργανα και τομεακές χρηματοδοτήσεις χωρών· παρατηρεί ότι δυστυχώς τα ανθρώπινα δικαιώματα και η δημοκρατία ορισμένες φορές «γκετοποιούνται» στο EIDHR σε βάρος της ενσωμάτωσης σε όλα τα όργανα·

69.  επικροτεί την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με μια Ατζέντα Αλλαγής καθώς και την έμφαση που δόθηκε στον αλληλένδετο χαρακτήρα των στόχων της ανάπτυξης, της δημοκρατίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της χρηστής διακυβέρνησης και της ασφάλειας· επικροτεί την αυξημένη προσοχή στις δεσμεύσεις των χωρών εταίρων προκειμένου να καθοριστεί το μείγμα οργάνων και μέτρων σε επίπεδο χωρών· ταυτόχρονα τονίζει την ανάγκη για εξάλειψη στο παρόν και αποφυγή στο μέλλον των διαφορετικών μέτρων και σταθμών· επικροτεί τη μεταφορά αυτής της πολιτικής στην ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Η μελλοντική προσέγγιση για δημοσιονομική στήριξη προς τρίτες χώρες», η οποία αναφέρει ότι γενική δημοσιονομική στήριξη θα δίδεται μόνο όταν οι χώρες εταίροι δεσμεύονται να ανταποκριθούν στα διεθνή πρότυπα για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία· καλεί την Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης να μεταφράσουν αυτό το πλαίσιο πολιτικής σε σαφείς, λειτουργικές, χρονικά οριοθετημένες και μετρήσιμες δράσεις, που θα ενσωματωθούν μέσα από διαφορετικούς τομείς συνεργασίας και θα συνοδεύονται από την απαραίτητη ενίσχυση των θεσμικών πλαισίων και των διοικητικών ικανοτήτων·

70.  συνιστά ενθέρμως στο πλαίσιο μελλοντικών αναπτυξιακών μέσων να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση σε θεματικά προγράμματα, δεδομένου ότι εξετάζουν ιδίως θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων προκειμένου να προωθηθεί αμοιβαία η σύνδεση μεταξύ της ανάπτυξης και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

71.  επισημαίνει ότι, προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η συνοχή και η αποτελεσματικότητα, χρειάζεται μια στρατηγική προσέγγιση που θα συνδυάζει γεωγραφικά και θεματικά όργανα για την προστασία και την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, με βάση μια εμπεριστατωμένη ανάλυση του τοπικού πλαισίου που θα εξαλείφει στο παρόν και θα αποφεύγει στο μέλλον τα διαφορετικά μέτρα και σταθμά· επικροτεί, εν προκειμένω, τη δέσμευση που εκφράστηκε στην κοινή ανακοίνωση της 12ης Δεκεμβρίου 2011 σχετικά με την «πολιτική για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στο επίκεντρο της εξωτερικής δράσης της ΕΕ: προς μια αποτελεσματικότερη προσέγγιση» για τη συμπερίληψη των στρατηγικών των χωρών για τα ανθρώπινα δικαιώματα στους κύκλους προγραμματισμού και υλοποίησης της βοήθειας που προσφέρει η ΕΕ, και καλεί την ΥΕ/ΑΠ να καταρτίσει μια πιο λεπτομερή μεθοδολογία προκειμένου να υλοποιηθεί η εν λόγω δέσμευση·

72.  επικροτεί τις προτάσεις της Επιτροπής για τα όργανα εξωτερικής δράσης μετά το 2014, συγκεκριμένα την εστίαση στην ανάγκη εισαγωγής απλοποιημένων και ευέλικτων διαδικασιών λήψης αποφάσεων που θα επιτρέψουν μια γρηγορότερη έγκριση για υλοποίηση ετήσιων προγραμμάτων δράσης και, ως εκ τούτου, παροχής της βοήθειας· εκτιμά τις εκτεταμένες διαβουλεύσεις που διεξάγονται στο πλαίσιο της κοινωνίας των πολιτών και εκφράζει την πεποίθηση ότι τα τελικά κείμενα θα αντικατοπτρίζουν τις ανησυχίες που εκφράστηκαν από όλους τους ενδιαφερόμενους·

73.  επικροτεί τον σαφέστερο προσδιορισμό των στόχων του EIDHR και του αναθεωρημένου πεδίου εφαρμογής του, το οποίο αντικατοπτρίζει τη μεγαλύτερη εστίαση σε οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά δικαιώματα, στην ελευθερία της σκέψης, της συνείδησης και της θρησκείας ή της πίστης, και στη στήριξη της δημοκρατίας· επιδοκιμάζει τη νέα δυνατότητα για άμεση διάθεση επιχορηγήσεων για τη χρηματοδότηση δράσεων στις πλέον δύσκολες συνθήκες ή καταστάσεις, ή για αύξηση της στήριξης προς υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και προς μη εγγεγραμμένες οργανώσεις·

74.  υπογραμμίζει το γεγονός ότι τα προνόμια του Κοινοβουλίου πρέπει να τηρούνται στο πλαίσιο του προγραμματισμού του EIDHR και των άλλων μέσων, με ιδιαίτερη έμφαση στα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία· κατά συνέπεια, υποστηρίζει σθεναρά ότι τα έγγραφα στρατηγικής για τα εν λόγω μέσα δεν μπορούν να θεωρηθούν ως πράξεις εφαρμογής και πρέπει να εγκρίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 290 της ΣΛΕΕ για τις κατ' εξουσιοδότηση πράξεις·

Θανατική ποινή

75.  επικροτεί το επιτυχές αποτέλεσμα του ψηφίσματος 65/206 της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ της 21ης Δεκεμβρίου 2010 σχετικά με το δικαιοστάσιο στη χρήση της θανατικής ποινής, το οποίο καταδεικνύει ότι ενισχύεται η παγκόσμια στήριξη προς την κατάργησή της και αυξάνεται η ευαισθητοποίηση των ακτιβιστών, των δικαστών, των πολιτικών και των ανθρώπων γενικότερα· χαιρετίζει επίσης τον καίριο ρόλο της ΕΕ στην εξασφάλιση αυτής της επιτυχημένης έκβασης· προσβλέπει σε μια ισχυρή εταιρική σχέση με τα κράτη μέλη και την ΕΥΕΔ με αντικείμενο το ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης το 2012·

76.  επαναλαμβάνει ότι η ΕΕ είναι αντίθετη με τη θανατική ποινή σε οιαδήποτε περίπτωση, και ζητεί από την ΕΕ να συνεχίσει να χρησιμοποιεί τη συνεργασία και τη διπλωματία για την κατάργηση της θανατικής ποινής, σε όλα τα πιθανά φόρουμ παγκοσμίως, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για τη θανατική ποινή, και να διασφαλίσει επίσης ότι τηρείται πλήρως το δικαίωμα δίκαιης δίκης για κάθε άτομο που αντιμετωπίζει εκτέλεση, χωρίς τη χρήση βασανιστηρίων μορφών κακομεταχείρισης που χρησιμεύουν για απόσπαση ομολογίας· στις χώρες όπου, παρά τις προσπάθειες της ΕΕ, εξακολουθεί να εφαρμόζεται η ποινή του θανάτου, ζητεί το σεβασμό των βασικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων των καταδικασμένων, συμπεριλαμβανομένων της ευρείας πρόσβασης, τουλάχιστον της οικογένειας και των στενών συγγενών, στην ενημέρωση σχετικά με την κατάσταση των καταδίκων, του σεβασμού προς το σώμα και του δικαιώματος σε μια σωστή κηδεία· καταδικάζοντας τις πρόσφατες εκτελέσεις των Dźmitryj Kanawałau και Uładzisłaua Kawaliou στη Λευκορωσία, τονίζει ότι τα βασικά αυτά δικαιώματα δεν τηρήθηκαν, καθώς οι εκτελέσεις έγιναν κρυφά, εν αγνοία της οικογένειας και χωρίς τη δυνατότητα ανάκτησης των σορών προκειμένου να ενταφιαστούν με σεβασμό· υπενθυμίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο βασικός χορηγός ο οποίος συνδράμει τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που μάχονται κατά της θανατικής ποινής· ζητεί από την Επιτροπή να διατηρήσει αυτή τη βάναυση και απάνθρωπη ποινή ως θεματική προτεραιότητα στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού μέσου για τη δημοκρατία και τα δικαιώματα του ανθρώπου (EIDHR)·

77.  τονίζει ότι είναι σημαντικό η ΕΕ να συνεχίσει να παρακολουθεί τις συνθήκες υπό τις οποίες πραγματοποιούνται εκτελέσεις σε εκείνες τις χώρες που εφαρμόζουν ακόμα τη θανατική ποινή, και να στηρίζει νομικές και θεσμικές μεταρρυθμίσεις που αποσκοπούν στην πλήρη και ολοκληρωτική κατάργηση·

78.  καλεί την ΥΕ/ΑΕ, την ΕΥΕΔ και την Επιτροπή να παράσχουν κατευθύνσεις για την κατάρτιση μιας ολοκληρωμένης πολιτικής όσον αφορά τους ευρωπαίους πολίτες που αντιμετωπίζουν εκτέλεση σε τρίτες χώρες με τη συμπερίληψη ισχυρών μηχανισμών για την αναγνώριση, την παροχή νομικής συνδρομής και τη νομική παρέμβαση της ΕΕ·

79.  χαιρετίζει την απόφαση της Επιτροπής της 20ής Δεκεμβρίου 2011 για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1236/2005 μέσω του οποίου επιδιώκει αυστηρότερους ελέγχους εξαγωγών σε συγκεκριμένα φαρμακευτικά προϊόντα που ενδέχεται να χρησιμοποιούνται για εκτελέσεις και σε εξοπλισμό που μπορεί να χρησιμοποιείται για βασανιστήρια· καλεί την Επιτροπή να αντιμετωπίσει τα κενά που απομένουν στον κανονισμό με την πρόβλεψη γενικής ρήτρας που θα αφορά την τελική χρήση των εμπορευμάτων και θα απαγορεύει την εξαγωγή οποιουδήποτε φαρμακευτικού προϊόντος ενδέχεται να χρησιμοποιηθεί για βασανιστήρια ή εκτελέσεις·

Έλεγχος όπλων

80.  σημειώνει ότι στο 60 % των περιπτώσεων παραβίασης και κατάχρησης ανθρωπίνων δικαιωμάτων εντός και εκτός ένοπλων συγκρούσεων που καταγράφηκαν από τη Διεθνή Αμνηστία χρησιμοποιήθηκαν μικρά όπλα και ελαφρύς οπλισμός· αναγνωρίζει τον ιδιαίτερα σοβαρό αντίκτυπο των μικρών όπλων και του ελαφρού οπλισμού επί των δικαιωμάτων των παιδιών και της προστασίας τους από τη χρήση βίας· επαινεί τον παγκόσμιο ηγετικό ρόλο που ανέλαβε η ΕΕ για την υιοθέτηση μιας νομικά δεσμευτικής κοινής θέσης όσον αφορά τις εξαγωγές όπλων το 2008, ωστόσο επισημαίνει ότι η εφαρμογή σε επίπεδο ΕΕ πρέπει να παρακολουθείται· προτρέπει την ΕΕ να διαδραματίσει ηγετικό ρόλο στη διαδικασία επίτευξης μιας διεθνούς συνθήκης για το εμπόριο όπλων στην επικείμενη διάσκεψη του ΟΗΕ και να εξασφαλίσει τη συμφωνία για μια ισχυρή, νομικά δεσμευτική συνθήκη·

81.  εκφράζει βαθιά ανησυχία για τη χρήση των παιδιών ως στρατιωτών· καλεί την ΕΕ να λάβει άμεσα μέτρα για τον αφοπλισμό τους, την αποκατάσταση και την επανένταξή τους ως βασικό στοιχείο στις πολιτικές της ΕΕ που αποσκοπούν στην ενίσχυση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της προστασίας του παιδιού και στην αντικατάσταση της βίας με μηχανισμούς επίλυσης πολιτικών διενέξεων·

Βασανιστήρια και άλλες μορφές σκληρής, απάνθρωπης και ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας

82.  καλεί όλα τα κράτη μέλη που δεν το έχουν ακόμη πράξει, να επικυρώσουν το προαιρετικό πρωτόκολλο της σύμβασης του ΟΗΕ κατά των βασανιστηρίων προκειμένου να ενισχυθεί η συνοχή των εσωτερικών και εξωτερικών πολιτικών·

83.  καλεί όλα τα κράτη μέλη, την ΥΕ/ΑΠ και την ΕΥΕΔ να παρεμβαίνουν ενεργά στο θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των κρατουμένων και του υπερπληθυσμού των φυλακών εντός και εκτός της ΕΕ·

84.  τονίζει τη σπουδαιότητα της αναγνώρισης μορφών βασανιστηρίων και ταπεινωτικών μεταχειρίσεων ανάλογα με το φύλο (δηλ. ακρωτηριασμός των γυναικείων γεννητικών οργάνων, βιασμός) και επιμένει οι συντονισμένες προσπάθειες της ΕΕ κατά των βασανιστηρίων να αντιμετωπίζουν κατάλληλα τη διάσταση του φύλου·

85.  καλεί εκ νέου την Επιτροπή να συμπεριλάβει στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1236/2005 του Συμβουλίου σχετικά με το εμπόριο ορισμένων αντικειμένων δυναμένων να χρησιμοποιηθούν για τη θανατική ποινή, για βασανιστήρια ή άλλη σκληρή, απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση ή τιμωρία μια ρήτρα «τελικής χρήσης βασανιστηρίων» που θα δίνει στη δυνατότητα στα κράτη μέλη, βάσει προηγούμενης ενημέρωσης, να εγκρίνουν, και συνεπώς να αρνούνται την εξαγωγή ειδών που θα μπορούσαν ενδεχομένως να χρησιμοποιηθούν για τέτοιους σκοπούς από τους τελικούς χρήστες·

86.  υπενθυμίζει την τραγική περίπτωση του Sergey Magnitsky, ο οποίος καταπολεμούσε τη διαφθορά των υψηλόβαθμων και βασανίστηκε μέχρι θανάτου από αξιωματούχους· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η υπόθεση δεν έχει ακόμα διαλευκανθεί και για το ότι δεν έχουν τιμωρηθεί οι υπεύθυνοι για τον θάνατο του Sergey Magnitsky· καλεί τις δικαστικές αρχές της Ρωσίας να συνεχίσουν την έρευνα και να κατονομάσουν και τιμωρήσουν τον ένοχο·

Υπέρμαχοι των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

87.  επικροτεί την πολιτική δέσμευση της ΕΕ όσον αφορά την προάσπιση των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ως μακρόχρονο στοιχείο της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, και τα πολλά θετικά παραδείγματα διαβημάτων, παρατήρησης δικών, επισκέψεων σε φυλακές και λοιπών ενεργειών που έχουν αναληφθεί από αποστολές και αντιπροσωπείες της ΕΕ, όπως τακτικές, θεσμοθετημένες συσκέψεις με υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ωστόσο εξακολουθεί να ανησυχεί για την ελλιπή υλοποίηση των κατευθυντήριων γραμμών της ΕΕ για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε ορισμένες τρίτες χώρες· θεωρεί ότι η ΥΕ/ΑΕ θα πρέπει να προβεί σε συστάσεις για ενισχυμένη δράση προς τις αποστολές εκείνες όπου η υλοποίηση παρουσιάζει αξιοσημείωτη υστέρηση·

88.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να ενθαρρύνουν τις αποστολές και αντιπροσωπείες της ΕΕ να εκδηλώνουν την υποστήριξη και αλληλεγγύη τους για την εργασία που επιτελούν οι υπερασπιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων και οι οργανώσεις τους, πραγματοποιώντας τακτικές συσκέψεις και διεξάγοντας θετικό διάλογο μαζί τους, εντάσσοντας τις προσπάθειές τους στην ανάπτυξη των συγκεκριμένων στρατηγικών για κάθε χώρα όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία, και ενθαρρύνοντας την τακτική επαφή με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο·

89.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την ΕΕ να θίγει συστηματικά μεμονωμένες περιπτώσεις υπερασπιστών ανθρωπίνων δικαιωμάτων στους εν εξελίξει διαλόγους για τα ανθρώπινα δικαιώματα τους οποίους διεξάγει με τρίτες χώρες όπου οι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εξακολουθούν να παρενοχλούνται και να δέχονται επιθέσεις·

90.  τονίζει τη σημασία της συστηματικής συνέχισης επαφών με την ανεξάρτητη κοινωνία των πολιτών, καθώς και της αμεσότερης και ευκολότερης πρόσβασης των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε αντιπροσωπείες της ΕΕ σε τρίτες χώρες· επικροτεί τον διορισμό υπεύθυνων επικοινωνίας στις αντιπροσωπείες και/ή στις πρεσβείες των κρατών μελών, για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και τονίζει ότι θα πρέπει να είναι έμπειροι και κατάλληλα εκπαιδευμένοι υπάλληλοι, των οποίων τα καθήκοντα θα δημοσιοποιούνται ευρέως εντός και εκτός της υπηρεσίας· επικροτεί θερμά την προθυμία της ΥΕ/ΑΕ να συναντιέται συστηματικά με υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο πλαίσιο των επισκέψεων που πραγματοποιεί σε τρίτες χώρες και ζητεί από όλους τους Επιτρόπους με αρμοδιότητες στο πεδίο των εξωτερικών σχέσεων να ακολουθούν αυτή την πρακτική και να υποβάλλουν εκθέσεις στο Κοινοβούλιο σχετικά με αυτές τις επαφές·

91.  υπενθυμίζει το ψήφισμά του της 25ης Νοεμβρίου 2010 για την κατάσταση στη Δυτική Σαχάρα καταγγέλλει τη συνέχιση της καταστολής εις βάρος του πληθυσμού των Σαχράουι στα κατεχόμενα εδάφη και ζητεί το σεβασμό των θεμελιωδών τους δικαιωμάτων, ιδίως της ελευθερίας του συνέρχεσθαι, της έκφρασης και της διαδήλωσης ζητεί την αποφυλάκιση των 80 πολιτικών κρατουμένων Σαχράουι, και κατά προτεραιότητα των 23 που κρατούνται χωρίς δικαστική απόφαση από τον Νοέμβριο του 2010 στη φυλακή του Salé μετά την αποξήλωση του καταυλισμού Gdeim Izik επαναλαμβάνει το αίτημά του όσον αφορά την εφαρμογή ενός διεθνούς μηχανισμού παρακολούθησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Δυτική Σαχάρα και μιας δίκαιης και μόνιμης λύσης στη σύγκρουση, βασιζόμενης στο δικαίωμα στην αυτοδιάθεση του λαού των Σαχράουι σύμφωνα με τα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών·

92.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του για μεγαλύτερη διοργανική συνεργασία όσον αφορά τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· θεωρεί ότι η ικανότητα αντίδρασης της ΕΕ και η συνοχή των δράσεων των διαφόρων θεσμικών οργάνων ενόψει επειγουσών κρίσεων για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα βελτιωνόταν με την εγκαθίδρυση ενός κοινού συστήματος προειδοποίησης βάσει σημείων επαφής, ενθαρρύνει δε την ΕΥΕΔ και την Επιτροπή να εξετάσουν περαιτέρω τις προοπτικές αυτής της πρότασης μαζί με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο·

93.  επικροτεί τη δέσμευση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να αυξήσει το ρόλο του Βραβείου Ζαχάρωφ και να ενισχύσει το Δίκτυο Ζαχάρωφ, υπογραμμίζει το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει το εν λόγω δίκτυο, μεταξύ άλλων, στην ανάπτυξη της διοργανικής συνεργασίας για την υποστήριξη των υποστηρικτών των ανθρώπινων δικαιωμάτων ανά τον κόσμο· καλεί όλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να αυξήσουν τη συμμετοχή και συνεργασία τους και, στο πλαίσιο αυτό, επιδοκιμάζει την αναφορά στο Βραβείο Ζαχάρωφ στην ετήσια έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώματα· καλεί όμως εκ νέου το Συμβούλιο και την Επιτροπή να διατηρήσουν την επαφή με τους υποψηφίους και τους βραβευθέντες του Βραβείου Ζαχάρωφ προκειμένου να διασφαλιστεί ο συνεχής διάλογος και η παρακολούθηση της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις αντίστοιχες χώρες, να παρασχεθεί δε προστασία σε όσους αντιμετωπίζουν σοβαρές διώξεις, καθώς και να ενημερώνουν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τις εξελίξεις επί του θέματος·

94.  αναλαμβάνει να εντάσσει πιο συστηματικά το ζήτημα των δικαιωμάτων της γυναίκας στις συζητήσεις και τα ψηφίσματά του με θέμα τα ανθρώπινα δικαιώματα και να αξιοποιεί το δίκτυο του βραβείου Ζαχάρωφ, και ιδιαίτερα τις τιμηθείσες με το Βραβείο γυναίκες, ώστε να υπερασπίζεται τα δικαιώματα των γυναικών στον κόσμο·

Γυναίκες και ανθρώπινα δικαιώματα

95.  υπογραμμίζει τους καθοριστικούς ρόλους, τις εμπειρίες και τη συνεισφορά των γυναικών στο πλαίσιο της ειρήνης και της ασφάλειας· καταδικάζει τη χρήση σεξουαλικής βίας σε χώρες όπως η Δημοκρατία του Κονγκό και ζητεί μηδενική ανοχή για τους ενόχους, ιδίως μεταξύ των στρατιωτικών και αστυνομικών δυνάμεων στις αποστολές και τις επιχειρήσεις που πραγματοποιούνται με εντολή της ΕΕ· τονίζει επίσης ότι είναι σημαντικό να διασφαλιστεί η πρόσβαση των θυμάτων στις πολυτομεακές υπηρεσίες ολιστικής αποκατάστασης, οι οποίες περιέχουν όλους τους απαραίτητους συνδυασμούς ιατρικής και ψυχολογικής περίθαλψης, καθώς και σε νομικές, κοινωνικές, δημοτικές, εκπαιδευτικές υπηρεσίες και υπηρεσίες επαγγελματικής κατάρτισης, και να τους παρέχεται οικονομική στήριξη·

96.  επικροτεί το γεγονός ότι η ΕΕ πρωτοστατεί στην εφαρμογή του ψηφίσματος 1325 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και των συνοδευτικών ψηφισμάτων· παροτρύνει το Συμβούλιο, την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να εντείνουν τις προσπάθειες γεφύρωσης του χάσματος μεταξύ πολιτικής και πράξης και επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς τα κράτη μέλη που ακόμα δεν έχουν εγκρίνει εθνικά σχέδια δράσης να το κάνουν επειγόντως·

97.  επικροτεί τη δημιουργία του οργανισμού ΗΕ Γυναίκες και καλεί την ΕΕ να αναπτύξει στενή συνεργασία με το συγκεκριμένο οργανισμό σε διεθνές, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο για την ενίσχυση των δικαιωμάτων των γυναικών· καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να διασφαλίσουν ότι οι γυναίκες σε καταστάσεις συγκρούσεων θα έχουν δίκαιη πρόσβαση στα δημόσια συστήματα υγειονομικής φροντίδας και κατάλληλη γυναικολογική και μαιευτική περίθαλψη όπως προβλέπεται από την Παγκόσμια Οργάνωσης Υγείας· τονίζει, ιδιαίτερα, την ανάγκη προώθησης της εκπαίδευσης για την υγεία και κατάλληλων προγραμμάτων σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας, που αποτελούν σημαντικό παράγοντα της πολιτικής της ΕΕ στον τομέα της ανάπτυξης και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων προς τις τρίτες χώρες·

98.  επιδοκιμάζει το Χάρτη της Επιτροπής για τα δικαιώματα των γυναικών, ο οποίος προωθεί την ισότητα των φύλων τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε διεθνές επίπεδο, καθώς και το Σχέδιο δράσης της ΕΕ για την ισότητα των φύλων και τη χειραφέτηση της γυναίκας στην ανάπτυξη για την περίοδο 2010-2015 και ζητεί να ενταθούν οι προσπάθειες για την επίτευξη των στόχων ανάπτυξης της χιλιετίας σχετικά με την ισότητα των φύλων και τη μητρική υγεία·

99.  εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι στην Αίγυπτο, το Ανώτατο Συμβούλιο Ενόπλων Δυνάμεων (SCAF) δεν διεξήγαγε έρευνα για τις αναφορές σεξουαλικής επίθεσης σε διαδηλώτριες, συμπεριλαμβανομένων των επονομαζόμενων «ελέγχων παρθενίας» και απειλών κατά της ζωής διαδηλωτριών·

100.  επικροτεί την έμφαση που δίνεται από την ΥΕ/ΑΠ στη χειραφέτηση των γυναικών και την καλεί να κατοχυρώσει θεσμικά τη διοργανική άτυπη ομάδα εργασίας της ΕΕ για τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια (ΓΕΑ), παρέχοντάς της πρόεδρο πλήρους απασχόλησης, που θα ενεργεί επίσης ως σημείο επαφής για θέματα φύλου στην ΕΥΕΔ, στο πλαίσιο εξασφάλισης επαρκών ανθρωπίνων και χρηματοδοτικών πόρων για την επιτέλεση της αποστολής της·

101.  καλεί την ΥΕ/ΑΠ να προωθήσει γεωγραφικά ισόρροπες ευκαιρίες, με ίση εκπροσώπηση των φύλων, στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, όπως ορίζεται στον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης· παροτρύνει την ΥΕ/ΑΠ και τα κράτη μέλη να προτείνουν υποψήφιες υψηλού επιπέδου για την ανάληψη ηγετικών καθηκόντων στις αποστολές της ΕΥΕΔ και της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας (ΚΠΑΑ)· επικροτεί την πρόοδο που σημειώθηκε στο πλαίσιο των αποστολών της ΚΠΑΑ αναφορικά με τον διορισμό συμβούλων για θέματα φύλου σε όλες σχεδόν τις αποστολές και με την παροχή κατάρτισης εντός της αποστολής· καλεί το Συμβούλιο να συμπεριλάβει στις αποφάσεις του με τις οποίες ορίζει τα καθήκοντα των αποστολών αναφορά στο ψήφισμα 1325 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών· προτείνει να παράσχουν τα κράτη μέλη, πριν από τις αποστολές, τυποποιημένα μαθήματα κατάρτισης σε θέματα φύλου σε όλο το στρατιωτικό και το αποσπασμένο πολιτικό προσωπικό·

102.  επικροτεί την έγκριση από το Συμβούλιο της Ευρώπης της Σύμβασης ορόσημο σχετικά με την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας, η οποία διαμορφώνει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο για την καταπολέμηση της βίας, την προστασία των θυμάτων και τον τερματισμό της ατιμωρησίας, καλεί δε όλα τα κράτη μέλη και την ΕΕ να υπογράψουν και να επικυρώσουν την εν λόγω Σύμβαση το συντομότερο δυνατό·

103.  καταδικάζει απερίφραστα την πρακτική ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων ως αναχρονιστική πρακτική και βάρβαρη παραβίαση της σωματικής ακεραιότητας γυναικών και κοριτσιών, που πρέπει να καταπολεμηθούν με νομοθεσία που να απαγορεύει την εν λόγω πρακτική· απορρίπτει κατηγορηματικά οποιαδήποτε αναφορά σε πολιτισμικές, παραδοσιακές ή θρησκευτικές πρακτικές ως ελαφρυντικό παράγοντα για τα παραπάνω· παροτρύνει την Επιτροπή να δώσει ιδιαίτερη προσοχή σε αυτές τις παραδοσιακές επιβλαβείς πρακτικές στο πλαίσιο της στρατηγικής της για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών· καλεί δε την ΕΥΕΔ να αναπτύξει συγκεκριμένη δέσμη εργαλείων για το εν λόγω ζήτημα ως μέρος της στρατηγικής εφαρμογής των κατευθυντήριων γραμμών της ΕΕ για τα δικαιώματα των παιδιών και τη βία κατά των γυναικών· συγχαίρει τους αφρικανούς αρχηγούς κρατών οι οποίοι, κατά τη σύνοδο κορυφής της Αφρικανικής Ένωσης τον Ιούλιο 2011, ενέκριναν την απόφαση στήριξης του ψηφίσματος της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών που απαγορεύει παγκοσμίως την πρακτική ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων· καταδικάζει και ταυτόχρονα απαιτεί τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων ενάντια σε σκληρές, απάνθρωπες και ταπεινωτικές μεταχειρίσεις όπως η υποχρεωτική και άμβλωση και η υποχρεωτική στείρωση·

104.  καταδικάζει απερίφραστα τον αναγκαστικό γάμο, ο οποίος συνιστά παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όπως ορίζεται στο άρθρο 16 της Οικουμενικής Διακήρυξης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων· καλεί το Συμβούλιο να συμπεριλάβει τα ζητήματα των «αναγκαστικών γάμων» και της «φυλο-εκλεκτικής» άμβλωσης στις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ σχετικά με τη βία κατά των γυναικών και κοριτσιών· ενθαρρύνει την Επιτροπή και το Συμβούλιο να αναπτύξουν μεθόδους για τη συλλογή δεδομένων και δείκτες για τα συγκεκριμένα φαινόμενα, ενθαρρύνει δε την ΕΥΕΔ να συμπεριλάβει τα θέματα στην ανάπτυξη και υλοποίηση των εθνικών στρατηγικών για τα ανθρώπινα δικαιώματα· ως προς το θέμα των «αναγκαστικών γάμων», ζητεί από τα κράτη μέλη να εγκρίνουν και να εφαρμόσουν νομοθεσία που απαγορεύει τον αναγκαστικό γάμο καθώς και να αναπτύξουν έναν κοινό ορισμό, την κατάρτιση εθνικών σχεδίων δράσης και την ανταλλαγή χρηστών πρακτικών·

105.  υπενθυμίζει ότι το ψήφισμα του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με την πρόληψη της θνησιμότητας και νοσηρότητας των μητέρων, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τους αναπτυξιακούς στόχους της χιλιετίας, επαναβεβαιώνει ότι η πρόσβαση στην ενημέρωση, την εκπαίδευση και την υγειονομική περίθαλψη συνιστούν βασικά ανθρώπινα δικαιώματα· τονίζει ότι η ΕΕ πρέπει κατά συνέπεια να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην πρόληψη του θανάτου των γυναικών κατά την εγκυμοσύνη· ζητεί να εφαρμοστεί το πρόγραμμα δράσης του Καΐρου όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις πτυχές της αναπτυξιακής πολιτικής του, με στόχο την προώθηση της ισότητας των φύλων και των δικαιωμάτων των γυναικών και των παιδιών, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και δικαιωμάτων·

Ανθρώπινα δικαιώματα, ελευθερία της θρησκείας και η δίωξη χριστιανών παγκοσμίως

106.  καταδικάζει απερίφραστα κάθε δίωξη που βασίζεται στη θρησκεία ή την πίστη· έχει δεσμευτεί για την πραγμάτωση της ελευθερίας της θρησκείας σε όλα τα σημεία του κόσμου ως μέρος των ενισχυμένων προσπαθειών της ΕΕ στη διμερή και πολυμερή δράση της· επαναλαμβάνει την ανησυχία του σχετικά με τον πλήρη και αποτελεσματικό σεβασμό του δικαιώματος της ελευθερίας της θρησκείας για όλες τις θρησκευτικές μειονότητες σε πολλές τρίτες χώρες· επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς το Συμβούλιο και την Επιτροπή να αναπτύξουν επειγόντως μια δέσμη εργαλείων για την προαγωγή του δικαιώματος στην ελευθερία της θρησκείας ή της πίστης στην εξωτερική πολιτική της ΕΕ, μαζί με μηχανισμούς για τον εντοπισμό παραβάσεων και δράσεις που πρέπει να αναλάβει η ΕΕ στις περιπτώσεις αυτές, και να συμπεριλάβουν το Κοινοβούλιο, οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και ακαδημαϊκούς στην προετοιμασία της· επικροτεί τη δράση της ΕΕ σε διάφορα φόρα του ΟΗΕ κατά της μισαλλοδοξίας και των διακρίσεων με βάση τη θρησκεία ή την πίστη, καθώς επίσης τη σταθερή και βασισμένη σε αρχές στάση της απέναντι στα ψηφίσματα σχετικά με την καταπολέμηση της δυσφήμισης θρησκειών· εμμένει ότι η ελευθερία του συνέρχεσθαι συνιστά ζωτικής σημασίας πτυχή του δικαιώματος της ελευθερίας της θρησκείας ή της πίστης και τονίζει ότι καταγραφή των θρησκευτικών ομάδων δεν πρέπει να αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την άσκηση της πίστης· καλεί τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ να παράσχει στο Κοινοβούλιο ακριβή και αξιόπιστα δεδομένα σχετικά με παραβιάσεις της ελευθερίας της θρησκείας ή της πίστης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και να παράσχει συμβουλές για το πώς μπορούν να αντιμετωπιστούν·

107.  τονίζει ιδιαίτερα τη σημασία έναρξης εποικοδομητικού διάλογου με την Οργάνωση της Ισλαμικής Διάσκεψης (OIC) σχετικά με το θέμα αυτό· καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή στην εφαρμογή του δικαιώματος της ελευθερίας της θρησκείας και της πίστης σε υποψήφιες χώρες και χώρες της ΕΠΓ, ιδίως σε σχέση με την αραβική άνοιξη· εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του σχετικά με τον αυξανόμενο αριθμό πράξεων αδιαλλαξίας και διακρίσεων σε θρησκευτικά θέματα σε διάφορες χώρες· καταδικάζει απερίφραστα κάθε είδος βίας κατά Χριστιανών, Εβραίων, Μουσουλμάνων και άλλων θρησκευτικών κοινοτήτων καθώς και κάθε μορφή διακρίσεων και μισαλλοδοξίας που βασίζεται στη θρησκεία και τις πεποιθήσεις, εναντίον πιστών, ατόμων που έχουν αλλάξει θρήσκευμα και μη πιστών· τονίζει και πάλι ότι το δικαίωμα της ελευθερίας της σκέψης, συνείδησης και θρησκείας αποτελεί θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα(23)· αναγνωρίζει την αυξανόμενη ανάγκη σε αρκετές χώρες για μετασχηματισμό των συγκρούσεων και προσπάθειες συμφιλίωσης, συμπεριλαμβανομένου του διαθρησκευτικού διαλόγου σε ποικίλα επίπεδα, και καλεί την ΕΕ και την ΥΕ/ΑΠ κ. Ashton να ασχοληθεί με το εμπρηστικό περιεχόμενο και το περιεχόμενο που προωθεί τις διακρίσεις π.χ. στα μέσα ενημέρωσης, και το θέμα των εμποδίων στην ελεύθερη άσκηση της πίστης, στους διαλόγους του/της με τρίτες χώρες στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών θεωρεί ότι σε τρίτες χώρες όπου οι θρησκευτικές μειονότητες αντιμετωπίζουν καταπάτηση των δικαιωμάτων τους, τέτοια προβλήματα δεν μπορούν να λυθούν με την προστασία και απομόνωση τους «έξω από» τις κοινωνίες που τις περιβάλλουν δημιουργώντας, ως εκ τούτου, «παράλληλες κοινωνίες'· υπό το πρίσμα των πρόσφατων γεγονότων σε χώρες όπως η Νιγηρία, η Αίγυπτος και η Ινδονησία, καλεί επειγόντως την ΕΥΕΔ και τα κράτη μέλη της ΕΕ να θέσουν σε ισχύ συγκεκριμένες δράσεις που θα συντελέσουν στην αποφυγή εμφάνισης ενός κύκλου βίας·

108.  καλεί την ΕΥΕΔ να αναπτύξει μόνιμο δυναμικό στο πλαίσιο της Παγκόσμιας και Πολυμερούς Γενικής Διεύθυνσης για ενσωμάτωση του ζητήματος της ελευθερίας της θρησκείας και της πίστης στις γεωγραφικές διευθύνσεις και ενότητες καθώς και σύνδεση του ζητήματος με τη γενική προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εντός της ιδίας Γενικής Διεύθυνσης και προαγωγή του ζητήματος στις διεθνείς και πολυμερείς οργανώσεις· ενθαρρύνει την ΕΥΕΔ να υποβάλλει εκθέσεις σε ετήσια βάση σχετικά με την πρόοδο που αφορά την ελευθερία της θρησκείας ή της πίστης στον κόσμο·

109.  καλεί την ΕΥΕΔ και άλλους οργανισμούς της ΕΕ να καταπολεμήσουν απαράδεκτες πρακτικές όπως αναγκαστική αλλαγή θρησκείας και την ποινικοποίηση/τιμωρία σε περιπτώσεις επονομαζόμενης «αποστασίας», ασκώντας πίεση σε τρίτες χώρες, όπως το Πακιστάν, το Ιράν και η Σαουδική Αραβία που εξακολουθούν να εφαρμόζουν τέτοιες πρακτικές, με στόχο την εξάλειψη των εν λόγω πρακτικών· ζητά να κρατηθεί η ίδια σθεναρή στάση έναντι της χρησιμοποίησης των νόμων περί βλασφημίας για σκοπούς δίωξης μελών θρησκευτικών μειονοτήτων·

110.  καλεί τα αρμόδια όργανα να συνεργαστούν στενά με την αμερικανική επιτροπή για τη διεθνή ελευθερία της θρησκείας σε διμερή και πολυμερή φόρουμ, όπως το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών·

Διακρίσεις

111.  καταδικάζει κάθε μορφή παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που συντελείται εναντίον ατόμων που πέφτουν θύμα διακρίσεων με βάση την εργασία και την καταγωγή, καθώς επίσης την περιορισμένη πρόσβαση που έχουν τα θύματα στη δικαιοσύνη· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να υποστηρίξουν το σχέδιο αρχών και κατευθυντηρίων γραμμών του ΟΗΕ για την αποτελεσματική εξάλειψη των διακρίσεων που βασίζονται στην εργασία και την καταγωγή·

112.  χαιρετίζει το πόρισμα της ΕΕ από τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, και την έγκριση της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την αναπηρία 2010-2020, ιδιαίτερα τον τομέα δράσης 8· καταδικάζει όλες τις μορφές διακρίσεων που βασίζονται στην αναπηρία, και καλεί όλα τα κράτη να επικυρώσουν και να εφαρμόσουν τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία· επισημαίνει ότι η ΕΕ πρέπει επίσης να παρακολουθεί την εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία στο έδαφός της· επίσης εκφράζει τη λύπη του για την αδράνεια της ΕΕ όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία στο πλαίσιο της στρατηγικής ΕΕ-Αφρικής·

113.  επαινεί το Συμβούλιο, την ΕΥΕΔ, την ΑΠ/ΥΕ, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη για τη δέσμευσή τους υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των ΛΟΑΔ στις διμερείς σχέσεις με τρίτες χώρες, σε πολυμερή φόρα και μέσω του EIDHR· επικροτεί την επαναφορά του σεξουαλικού προσανατολισμού ως λόγου για την προστασία από εξωδικαστικές, συνοπτικές ή αυθαίρετες εκτελέσεις από την Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, καθώς και τις προσπάθειες της ΕΕ προς αυτή την κατεύθυνση· καλεί την Επιτροπή να στηρίξει την απόσυρση της ταυτότητας φύλου από τον κατάλογο των ψυχικών και συμπεριφορικών διαταραχών κατά τις διαπραγματεύσεις της 11ης έκδοσης της διεθνούς ταξινόμησης των νόσων (ICD-11) και να επιδιώξει μια αναταξινόμηση που δεν θα τη συσχετίζει με παθολογικές καταστάσεις· επιβεβαιώνει ότι η αρχή της μη επιβολής διακρίσεων που περιλαμβάνει τις διακρίσεις λόγω φύλου και γενετήσιου προσανατολισμού δεν πρέπει να διακυβευθεί στο πλαίσιο της Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης AΚΕ-ΕE· ζητεί και πάλι από την Επιτροπή να καταρτίσει ολοκληρωμένο οδικό χάρτη για την καταπολέμηση της ομοφοβίας, της τρανσφοβίας και των διακρίσεων με βάση το γενετήσιο προσανατολισμό και την ταυτότητα φύλου, και παράλληλα να αντιμετωπίσει τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για αυτούς τους λόγους ανά τον κόσμο· καλεί τα κράτη μέλη της ΕΕ να χορηγούν άσυλο σε αιτούντες που διώκονται σε χώρες όπου οι ΛΟΑΔ έχουν ποινικοποιηθεί, λαμβάνοντας υπόψη τους βάσιμους φόβους δίωξης των αιτούντων άσυλο και βάσει του αυτοπροσδιορισμού τους ως λεσβιών, ομοφυλοφίλων, αμφισεξουαλικών και διεμφυλικών·

114.  χαιρετίζει τη δέσμη εργαλείων («Toolkit») που εγκρίθηκε από την ομάδα εργασίας του Συμβουλίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα το 2010, προκειμένου να βοηθούνται τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, τα κράτη μέλη, οι αντιπροσωπείες και άλλοι φορείς να αντιδρούν ταχέως όταν παραβιάζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα των λεσβιών, των ομοφυλοφίλων, αμφιφυλόφιλων και τρανσεξουαλικών ατόμων (LGBT)· καλεί την Επιτροπή να αντιμετωπίσει τα διαρθρωτικά αίτια των παραβιάσεων αυτών, και το Συμβούλιο να εργασθεί για τη σύνταξη κατευθυντηρίων γραμμών στον συγκεκριμένο τομέα·

115.  τονίζει ότι οι παραδοσιακές εθνικές μειονοτικές κοινότητες έχουν συγκεκριμένες ανάγκες που είναι διαφορετικές από αυτές των λοιπών μειονοτικών ομάδων και ότι χρειάζεται να εξασφαλισθεί η προάσπιση της ίσης μεταχείρισης των μειονοτήτων αυτών σε ό, τι αφορά την εκπαίδευση, την υγειονομική περίθαλψη, τις κοινωνικές υπηρεσίες και άλλες δημόσιες υπηρεσίες· τονίζει επίσης ότι χρειάζεται να προωθηθεί η πλήρης και αποτελεσματική ισότητα σε όλους τους τομείς της οικονομικής, κοινωνικής, πολιτικής και πολιτιστικής ζωής μεταξύ των ατόμων που ανήκουν σε εθνοτική μειονότητα και όσων ανήκουν στην πλειονότητα·

116.  καλεί την ΕΕ να ενθαρρύνει τις κυβερνήσεις αναπτυσσόμενων χωρών να αναλάβουν δεσμεύσεις για αναδιανομή της γης, προκειμένου να εξασφαλιστούν τίτλοι γης για τους αυτόχθονες αγρότες, νομαδικούς πληθυσμούς και μικρούς και μεσαίους αγρότες, ιδιαίτερα στις γυναίκες, και για να καταπολεμηθούν οι πρακτικές υφαρπαγής γης από εταιρείες· προτρέπει την ΕΕ να εξασφαλίσει το δικαίωμα πρόσβασης σε φυσικούς πόρους, ιδιαίτερα για τους ιθαγενείς και τους αυτόχθονες πληθυσμούς, κατά τη διαπραγμάτευση των εμπορικών συμφωνιών· ενθαρρύνει όλα τα κράτη μέλη να ακολουθήσουν το παράδειγμα της Δανίας, των Κάτω Χωρών και της Ισπανίας και να επικυρώσουν τη Σύμβαση 169 της ΔΟΕ σχετικά με τους αυτόχθονες πληθυσμούς και τις φυλές, προκειμένου να καταδείξουν την αποφασιστικότητά τους να τους παρέχουν απτή προστασία· υποστηρίζει τις τρέχουσες και εν εξελίξει εκστρατείες για την επικύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης 169 της ΔΟΕ από τα κράτη που δεν έχουν υπογράψει, ως τρόπος για να καταδειχθεί μεταξύ άλλων η δέσμευση της ΕΕ για πολυμέρεια και στα Ηνωμένα Έθνη·

117.  προτείνει την ανάληψη πρωτοβουλιών όσον αφορά τη νομοθεσία της ΕΕ ώστε να διασφαλιστεί ότι τηρείται η πολιτική της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και χρησιμοποιούνται τα μέσα συνεργασίας για την εξάλειψη των διακρίσεων λόγω κάστας, καθώς και ότι αναλαμβάνεται δράση σε χώρες όπου υπάρχουν κάστες, μεταξύ των οποίων το Νεπάλ, η Ινδία, το Μπαγκλαντές, το Πακιστάν, η Σρι Λάνκα και η Υεμένη·

118.  θεωρεί ότι πρέπει να αυξηθεί ο προϋπολογισμός στα νέα και υπάρχοντα κονδύλια χρηματοδότησης για τη στήριξη της κοινωνίας των πολιτών και των υποστηρικτών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ιδιαίτερα από αυτόχθονες κοινότητες· φρονεί δε πως αμφότεροι πρέπει να αποδεικνύουν την ικανότητά τους να ανταποκρίνονται με ευελιξία και ταχύτητα σε καταστάσεις κρίσης και εν εξελίξει καταστάσεις, όπου αυτές εκδηλώνονται, και να βελτιστοποιούν τη σχέση κόστους-οφέλους και τον αντίκτυπο· χαιρετίζει το γεγονός ότι η ΕΕ παρήχε σημαντική υποστήριξη σε δραστηριότητες οικοδόμησης δυνατοτήτων για τους ιθαγενείς πληθυσμούς στα ΗΕ· τονίζει ότι η ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των εκπροσώπων των ιθαγενών πληθυσμών σε εκδηλώσεις των ΗΕ, είναι ουσιώδους σημασίας, μέσω της υποστήριξης κατάλληλου υλικού εφοδιασμού, τεκμηρίωσης και πληροφορίας· καλεί την ΕΕ να συνεχίσει την υποστήριξη αυτή·

Δικαιώματα των παιδιών

119.  υπενθυμίζει τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα του παιδιού και την ανάγκη να προστατευθούν στο έπακρο τα δικαιώματα αυτά ώστε να μην καταπατούνται· χαιρετίζει την έγκριση του προαιρετικού πρωτοκόλλου της Σύμβασης για τα δικαιώματα του παιδιού από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στις 19 Δεκεμβρίου 2011 σχετικά με μια διαδικασία εκθέσεων/αναφορών, καλεί δε το Συμβούλιο και την Επιτροπή να επιταχύνουν τις προσπάθειες με στόχο την επίτευξη οικουμενικής επικύρωσης της σύμβασης για τα δικαιώματα του παιδιού και των προαιρετικών πρωτοκόλλων της, και την προαγωγή της αποτελεσματικής εφαρμογής τους· ζητεί να καταβληθούν ουσιαστικές προσπάθειες για την πρόοδο της εφαρμογής των κατευθυντήριων γραμμών της ΕΕ σχετικά με την προώθηση και προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού και τη στρατηγική της ΕΕ για καταπολέμηση κάθε μορφής βίας κατά των παιδιών· καλεί την ΥΕ/ΑΠ και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης να συμπεριλάβει στις ετήσιες εκθέσεις της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα υποκεφάλαιο για τα δικαιώματα των παιδιών·

120.  εφιστά την προσοχή στο σοβαρό πρόβλημα παιδιών που κατηγορούνται για μαγεία σε χώρες της υποσαχάριας Αφρικής με αποτέλεσμα σοβαρές συνέπειες που εκτείνονται από τον κοινωνικό αποκλεισμό μέχρι την παιδοκτονία, και τον τελετουργικό φόνο παιδιών εν είδει θυσίας· επισημαίνει ότι το κράτος οφείλει να προστατεύει τα παιδιά από όλες τις μορφές χρήσης βίας και την κακοποίηση και, κατά συνέπεια, προτρέπει την ΕΥΕΔ να εστιάσει ιδιαίτερα στην προστασία των παιδιών από όλες τις μορφές χρήσης βίας και στην τύχη αυτών των παιδιών στο πλαίσιο του διαλόγου για τα ανθρώπινα δικαιώματα με τις κυβερνήσεις των ενδιαφερομένων χωρών και στον προγραμματισμό των εξωτερικών χρηματοδοτικών μέσων·

Ελευθερία έκφρασης και (κοινωνικά) μέσα ενημέρωσης

121.  τονίζει ότι η ελευθερία της έκφρασης, η ανεξαρτησία των μέσων ενημέρωσης και η πολυφωνία αποτελούν καίρια στοιχεία μιας βιώσιμης δημοκρατίας, καθώς μεγιστοποιούν τη συμμετοχή τη κοινωνίας των πολιτών και ενδυναμώνουν τους πολίτες· ζητεί, ως εκ τούτου, αυξημένη στήριξη στους τομείς της προαγωγής της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης, της προστασίας των ανεξάρτητων δημοσιογράφων, του περιορισμού του ψηφιακού χάσματος και της διευκόλυνσης της πρόσβασης στο Διαδίκτυο·

122.  καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να συμπεριλάβουν στις ενταξιακές διαπραγματεύσεις, στους διαλόγους για τα ανθρώπινα δικαιώματα και σε κάθε επαφή που σχετίζεται με τα ανθρώπινα δικαιώματα, την έκκληση για τερματισμό οποιασδήποτε ρητορικής μίσους στα μέσα ενημέρωσης·

123.  επισημαίνει ότι το Διαδίκτυο, μαζί με τα κοινωνικά μέσα ενημέρωσης, τόσο επιγραμμικά όσο και απογραμμικά, έχουν καταστεί ένα από τα σημαντικότερα μέσα με τα οποία τα άτομα ασκούν το δικαίωμά τους στην ελευθερία της γνώμης και της έκφρασης, και ότι έχουν διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατικής συμμετοχής, της υποχρέωσης λογοδοσίας, της διαφάνειας και της οικονομικής ανάπτυξης καθώς και στη δημιουργία νέων μορφών δημοσιότητας· τονίζει ταυτόχρονα ότι, λαμβανομένου υπόψη ότι δεν έχουν πρόσβαση στο Διαδίκτυο όλες οι κοινωνικές ομάδες, ιδιαίτερα οι ηλικιωμένοι και ο αγροτικός πληθυσμός, δεν πρέπει να προσβάλλεται η ανθρώπινη αξιοπρέπεια και καταδικάζει κάθε άλλη διακριτική μεταχείριση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης· υποστηρίζει συγκεκριμένους κανονισμούς και συμφωνίες της ΕΕ με εκείνες τις τρίτες χώρες οι οποίες περιορίζουν την πρόσβαση στην επικοινωνία και την πληροφόρηση με λογοκρισία, αποκλεισμό των δικτύων ή με την υπαγωγή της ελευθερίας της πληροφόρησης σε εμπορικά συμφέροντα· χαιρετίζει τη δυναμική που επέδειξε το Διαδίκτυο και τα κοινωνικά δίκτυα στις εξελίξεις της αραβικής άνοιξης· ζητεί αυξημένη παρακολούθηση της χρήσης του Διαδικτύου και των νέων τεχνολογιών στα αυταρχικά καθεστώτα που επιχειρούν να τις περιορίσουν· ζητεί αυξημένη στήριξη στους τομείς της προαγωγής της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης, της προστασίας των ανεξάρτητων δημοσιογράφων και διαχειριστών ιστολογίων (μπλόγκερς), του περιορισμού του ψηφιακού χάσματος και της διευκόλυνσης της απεριόριστης πρόσβασης σε πληροφορίες και επικοινωνίες, και της χωρίς λογοκρισία πρόσβασης στο Διαδίκτυο (ηλεκτρονική ελευθερία)·

124.  σημειώνει τη δυναμική που επέδειξε το Διαδίκτυο στην ανάπτυξη και στήριξη των επαναστάσεων της αραβικής άνοιξης· επισημαίνει ωστόσο ότι οι τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν καταχρηστικά με στόχο την καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, γι' αυτό ζητεί να αυξηθεί η παρακολούθηση της χρήσης του Διαδικτύου και των νέων τεχνολογιών στα αυταρχικά καθεστώτα που επιχειρούν να τις περιορίσουν· επικροτεί την πρωτοβουλία της Επιτροπής για τη «στρατηγική μη αποσύνδεσης'· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει το αργότερο εντός του 2013 έξυπνες κανονιστικές προτάσεις, συμπεριλαμβανομένης της αυξημένης διαφάνειας και της υποχρέωσης λογοδοσίας για τις εταιρείες με έδρα την ΕΕ, προκειμένου να βελτιωθεί ο έλεγχος των εξαγωγών προϊόντων και υπηρεσιών που αποσκοπούν στον αποκλεισμό ιστοσελίδων, τη μαζική επιτήρηση, την παρακολούθηση όλης της κίνησης στο διαδίκτυο και τις (κινητές) επικοινωνίες, παρεισφρύοντας σε ιδιωτικές συζητήσεις και μεταγράφοντάς τες, φιλτράροντας τα αποτελέσματα αναζητήσεων και εκφοβίζοντας τους χρήστες του Διαδικτύου, συμπεριλαμβανομένων των υπερασπιστών ανθρωπίνων δικαιωμάτων· πιστεύει ότι οι πάροχοι υπηρεσιών τηλεπικοινωνίας και Διαδικτύου πρέπει να αξιοποιήσουν τα διδάγματα που αντλήθηκαν από σφάλματα του παρελθόντος, όπως η απόφαση της Vodafone να ενδώσει στα αιτήματα των αιγυπτιακών αρχών κατά τις τελευταίες εβδομάδες του καθεστώτος Μουμπάρακ, να αναστείλει τις υπηρεσίες, να διαδώσει φιλοκυβερνητική προπαγάνδα και να παρακολουθήσει γενικώς την αντιπολίτευση και τον πληθυσμό, καθώς και οι αποφάσεις εταιρειών από άλλα κράτη μέλη, οι οποίες προέβησαν στην πώληση τεχνολογίας τηλεπικοινωνιών και πληροφοριών σε τρίτα κράτη, όπως στη Λιβύη, την Τυνησία κ.λπ.· πιστεύει ότι οι πάροχοι υπηρεσιών τηλεπικοινωνίας και υπηρεσιών Διαδικτύου και οι σχεδιαστές λογισμικού πρέπει να αξιοποιήσουν τα διδάγματα που αντλήθηκαν από σφάλματα του παρελθόντος, και πρέπει να συνεργαστούν με τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, τις ΜΚΟ και τους ακτιβιστές σε έναν ανοιχτό διάλογο προκειμένου να θέσουν κοινές ελάχιστες προδιαγραφές για τις αξιολογήσεις του αντίκτυπου όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα και την αυξημένη διαφάνεια·

125.  χαιρετίζει τη συμπερίληψη απαγόρευσης της εξαγωγής τεχνολογιών και υπηρεσιών στα περιοριστικά μέτρα της ΕΕ κατά των κυβερνητικών αρχών στη Συρία· επισημαίνει ότι αυτή η απαγόρευση πρέπει να λειτουργήσει ως προηγούμενο για μελλοντικά περιοριστικά μέτρα κατά άλλων καταπιεστικών καθεστώτων, ιδιαιτέρως έναντι του Ιράν· επισημαίνει, ωστόσο, ότι οι πολιτικές της ΕΕ πρέπει να είναι ακριβείς ώστε να είναι αποτελεσματικές και να μην βλάπτουν τους υποστηρικτές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

126.  επισημαίνει ότι οι νέες τεχνολογίες δίνουν επίσης τη δυνατότητα σε μάρτυρες και υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων να συλλέγουν πληροφορίες και να μοιράζονται έγγραφα που αφορούν παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για μετέπειτα χρήση τους στην απονομή δικαιοσύνης για τα θύματα· χαιρετίζει πολυμερείς πρωτοβουλίες και κώδικες συμπεριφοράς όπως η πρωτοβουλία Global Network Initiative· ωστόσο επισημαίνει ότι ο δημοκρατικός έλεγχος και η άμυνα καθώς και η προώθηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων συνιστούν κύρια κυβερνητικά καθήκοντα· καλεί την Επιτροπή να στηρίξει την ανάπτυξη και διάδοση των ψηφιακών τεχνολογιών ασφαλείας με σκοπό την ενδυνάμωση των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μέσω μηχανισμών ασφαλούς συλλογής, κρυπτογράφησης και αποθήκευσης τέτοιων ευαίσθητων αρχείων και κάνοντας χρήση τεχνολογίας ηλεκτρονικών νεφών ώστε να μην είναι δυνατή η ανακάλυψη ή η διαγραφή του εν λόγω υλικού·

Επιχειρηματικότητα και ανθρώπινα δικαιώματα

127.  υπενθυμίζει ότι η ΕΕ έχει θέσει ως στόχο να προωθήσει την εταιρική κοινωνική ευθύνη (ΕΚΕ) στις εξωτερικές της πολιτικές και επικροτεί την έκκληση για καλύτερη εναρμόνιση των ευρωπαϊκών και παγκόσμιων προσεγγίσεων σε θέματα ΕΚΕ·

128.  ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να φροντίσουν ώστε οι επιχειρήσεις που εμπίπτουν στις εθνικές νομοθεσίες ή στην ευρωπαϊκή νομοθεσία να μην αδιαφορούν για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα κοινωνικά, υγειονομικά και περιβαλλοντικά πρότυπα που επιβάλλεται να τηρούν όταν εγκαθίστανται ή πραγματοποιούν δραστηριότητες σε τρίτο κράτος·

129.  υπενθυμίζει επίσης ότι η στήριξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας είναι στενά συνδεδεμένη με την προαγωγή της διαφάνειας και της χρηστής διακυβέρνησης· επ' αυτού θεωρεί ότι οι φορολογικοί παράδεισοι και οι χώρες που έχουν offshore δραστηριότητες διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην καταπολέμηση της διαφθοράς και την πολιτική υποχρέωση λογοδοσίας στις αναπτυσσόμενες χώρες· ζητεί από την ΕΕ να ενθαρρύνει την επικύρωση και εφαρμογή της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά της διαφθοράς στην ΕΕ και παγκοσμίως στο πλαίσιο της κοινοτικής στήριξης των προγραμμάτων χρηστής διακυβέρνησης σε τρίτες χώρες·

130.  επαινεί την ΕΕ για την υποστήριξη που επέδειξε κατά την ανάπτυξη των κατευθυντήριων αρχών των Ηνωμένων Εθνών για τις Επιχειρήσεις και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και την ομόφωνη έγκρισή τους στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων· επικροτεί την εναρκτήρια συνεδρίαση της ομάδας εργασίας για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα που πραγματοποιήθηκε στις 16 – 20 Ιανουαρίου 2012 και ζητεί από την ΕΕ να στηρίξει περαιτέρω και να συμβάλει στην εντολή αυτού του οργάνου· τονίζει τον σημαντικό ρόλο των εθνικών οργανισμών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τη συνεργασία των οργανώσεων αυτών στην ΕΕ και τις γειτονικές χώρες στην προώθηση της εφαρμογής των κατευθυντήριων αρχών των Ηνωμένων Εθνών για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα όπως αναγνωρίζεται, μεταξύ άλλων σημείων, στο ψήφισμα του Συμβουλίου των Ηνωμένων Εθνών 17/4· χαιρετίζει πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στη μεταφορά ορθής πρακτικής, στον συντονισμό και την εμψύχωση της συνεργασίας μεταξύ των κοινοτικών και γειτονικών οργανισμών ανθρωπίνων δικαιωμάτων όπως το πρόγραμμα για τη συνεργασία μεταξύ διαμεσολαβητών από τις χώρες της ανατολικής εταιρικής σχέσης 2009-2013 το οποίο συστάθηκε από κοινού από τους πολωνούς και γάλλους διαμεσολαβητές με στόχο την ενίσχυση του δυναμικού των γραφείων των διαμεσολαβητών, των κρατικών οργανισμών και των μη κυβερνητικών οργανώσεων στις χώρες ανατολικής εταιρικής σχέσης έτσι ώστε να προστατεύουν τα ανθρώπινα δικαιώματα και να οικοδομούν δημοκρατικά κράτη δικαίου· τονίζει την ανάγκη συντονισμού τέτοιου είδους δράσης εντός της ΕΕ και αξιοποίησης της πείρας που έχει αποκτηθεί στο πλαίσιο των διαδικασιών αυτών·

131.  επικροτεί τη δέσμευση της ΕΕ να συνεργαστεί το 2012 με τις επιχειρήσεις και τα ενδιαφερόμενα μέρη με σκοπό να αναπτύξουν κατευθυντήριες γραμμές όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα για βιομηχανικούς κλάδους και ΜΜΕ, με βάση τις κατευθυντήριες αρχές των Ηνωμένων Εθνών· τονίζει τη σημασία της συμπερίληψης υπεργολάβων και προμηθευτών· καλεί την Επιτροπή να δηλώσει τη δέσμευσή της για δημοσίευση έως το τέλος του 2012 έκθεσης σχετικά με τις προτεραιότητες της ΕΕ όσον αφορά την εφαρμογή των κατευθυντήριων αρχών και στη συνέχεια να εκδίδει περιοδικές εκθέσεις προόδου· επιμένει ότι όλες οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις πρέπει να αναλάβουν την εταιρική ευθύνη του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως ορίζεται στις κατευθυντήριες αρχές των Ηνωμένων Εθνών· καλεί τα κράτη μέλη της ΕΕ να αναπτύξουν έως το τέλος του 2012 εθνικά σχέδια για την εφαρμογή των κατευθυντήριων αρχών των Ηνωμένων Εθνών·

132.  πιστεύει ότι η αποκάλυψη κοινωνικών και περιβαλλοντικών πληροφοριών από μεγάλες εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων των επιπτώσεων στα ανθρώπινα δικαιώματα, βελτιώνει τη διαφάνεια και την αποτελεσματικότητά τους· επικροτεί τον στόχο του Διεθνούς Συμβουλίου υποβολής ολοκληρωμένων εκθέσεων (IIRC) για την ανάπτυξη ενός παγκοσμίως αποδεκτού ενιαίου πλαισίου υποβολής εκθέσεων·

133.  επικροτεί τη μελέτη του Εδιμβούργου που εκπονήθηκε από τη ΓΔ Επιχειρήσεων με αντικείμενο τα κενά διακυβέρνησης στην ΕΕ όσον αφορά τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα, και ζητεί από την Επιτροπή να ανταποκριθεί με την υποβολή νομοθετικών προτάσεων· καλεί ειδικότερα την ΕΕ να διασφαλίσει ότι τα θύματα καταχρήσεων ευρωπαϊκών εταιρειών που δραστηριοποιούνται σε τρίτες χώρες έχουν πρόσβαση σε μηχανισμούς καταγγελίας και απόδοσης δικαιοσύνης σε κράτη μέλη της ΕΕ, όπως στην πρόσφατη περίπτωση της εταιρείας Trafigura·

134.  λαμβάνει υπόψη το γεγονός ότι οι διεθνικές επιχειρήσεις βασίζονται όλο και περισσότερο σε ιδιωτικές επιχειρήσεις στρατιωτικών καθηκόντων και ασφάλειας (PMSC), με αναφορές για καταστρατήγηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από εργαζόμενους αυτών των εταιρειών· θεωρεί ότι είναι απαραίτητη η λήψη ρυθμιστικών μέτρων από την ΕΕ, στα οποία θα περιλαμβάνεται η θέσπιση ενός ολοκληρωμένου κανονιστικού συστήματος για τη σύσταση, καταχώρηση, χορήγηση αδειών, παρακολούθηση και αναφορά από τις εταιρείες αυτές· καλεί την Επιτροπή να προτείνει μια σύσταση που θα προετοιμάζει το έδαφος για μια οδηγία με στόχο την εναρμόνιση των εθνικών μέτρων που ρυθμίζουν τις υπηρεσίες που προσφέρουν οι ιδιωτικές εταιρείες στρατιωτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων των παρόχων υπηρεσιών και των συμβάσεων προμηθειών, και τη σύνταξη ενός κώδικα δεοντολογίας που θα προετοιμάζει το έδαφος για μια απόφαση που θα ρυθμίζει την εξαγωγή των υπηρεσιών που προσφέρουν οι εν λόγω εταιρείες σε τρίτες χώρες· ζητεί από την ΥΕ/ΑΠ να παράσχει στο Κοινοβούλιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη χρησιμοποίηση ιδιωτικών εταιρειών στρατιωτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών ασφαλείας σε αποστολές της ΚΠΑΑ και της ΚΕΠΠΑ, προσδιορίζοντας συγκεκριμένα τις επαγγελματικές προϋποθέσεις και τα εταιρικά πρότυπα που απαιτούνται να έχουν οι αντισυμβαλλόμενοι, τους ισχύοντες κανονισμούς, τις νομικές ευθύνες και υποχρεώσεις στις οποίες υπόκεινται, καθώς επίσης τους σχετικούς μηχανισμούς ελέγχου·

135.  υποστηρίζει την ανάδειξη όλο και περισσότερων γυναικών στα διοικητικά συμβούλια των επιχειρήσεων σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο·

Ενίσχυση των δράσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

136.  επαναδιατυπώνει την έκκλησή του προς το Συμβούλιο και την Επιτροπή να υιοθετούν συστηματικά τα ψηφίσματα και τις λοιπές ανακοινώσεις του Κοινοβουλίου, ανταποκρινόμενα με ουσιαστικό τρόπο· προτείνει να εξετάσει το Κοινοβούλιο το ενδεχόμενο δημιουργίας συστηματικού μηχανισμού για τη διασφάλιση αποτελεσματικότερης και απτής παρακολούθησης των αποφάσεων του·

137.  αναγνωρίζει την ανάγκη να ενσωματωθούν οι ανησυχίες περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο έργο όλων των κοινοβουλευτικών επιτροπών και αντιπροσωπειών που ασχολούνται με εξωτερικές σχέσεις, ακόμα κα με την εφαρμογή των συστάσεων στις εκθέσεις που έχουν εκπονήσει ad hoc ομάδες εργασίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου· συστήνει στα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να συναντώνται τακτικά κατά τη διάρκεια επίσημων αποστολών σε τρίτες χώρες με τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των φυλακισμένων ακτιβιστών όπου αυτό είναι δυνατόν, ώστε να τους παρέχουν μεγαλύτερη προβολή· επικροτεί την απόφαση επαύξησης των διαθέσιμων πόρων στην Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ενόψει των αλλαγών που απορρέουν από τη Συνθήκη της Λισαβόνας·

138.  επικροτεί την απόφαση του Προεδρείου της 12ης Δεκεμβρίου 2011 σχετικά με τη δημιουργία μιας διεύθυνσης για την υποστήριξη της δημοκρατίας στο πλαίσιο της ΓΔ Εξωτερικών Πολιτικών προκειμένου να εξορθολογιστεί και να διασφαλιστεί η συνεκτικότητα των εργασιών του Κοινοβουλίου για την προαγωγή της δημοκρατίας·

Η στρατηγική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα
Γενικά

139.  επιδοκιμάζει ένθερμα την αναθεώρηση της πολιτικής που εφαρμόζει η ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τον εκδημοκρατισμό, όπως αυτή περιγράφεται στην κοινή ανακοίνωση της 12ης Δεκεμβρίου 2011, ως θετική ένδειξη του δυναμικού που διαθέτει η ΕΕ· καλεί τα κράτη μέλη της ΕΕ να συμμετάσχουν πλήρως στη διαδικασία και να υλοποιήσουν τα αποτελέσματά της στις εθνικές δράσεις, καθώς και σε ευρωπαϊκό επίπεδο·

140.  υποστηρίζει το γεγονός ότι η ανακοίνωση ενσωματώνει τις έννοιες της οικουμενικότητας και του αδιαίρετου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εστιάζοντας τις δράσεις της ΕΕ στην προώθηση της συμμόρφωσης με τις υφιστάμενες δεσμεύσεις και υποχρεώσεις τρίτων χωρών στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα και του ανθρωπιστικού δικαίου, και επιδιώκει να ενισχύσει το σύστημα της διεθνούς δικαιοσύνης·

141.  αναγνωρίζει, στον απόηχο της αραβικής άνοιξης, την εστίαση σε ειδικά προσαρμοσμένες προσεγγίσεις «από κάτω προς τα πάνω» και την ανάγκη ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων να αναχθεί σε πυρήνα της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ· ως εκ τούτου τονίζει ότι η ΕΕ πρέπει να στηρίζει και να εξασφαλίζει τη συμμετοχή των κυβερνήσεων, των κοινοβουλίων και της κοινωνίας των πολιτών στη διαδικασία τήρησης και ελέγχου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· θεωρεί ότι η ΕΕ πρέπει να διδαχθεί από τα σφάλματα του παρελθόντος δεδομένου ότι μέχρι το ξέσπασμα του εμφυλίου πολέμου στη Λιβύη, συνεχίζονταν οι διαπραγματεύσεις με τη Λιβύη για μια συμφωνία πλαίσιο και μια συμφωνία επανεισδοχής – για τις οποίες το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν ήταν επαρκώς πληροφορημένο – αν και υπήρχαν στοιχεία για τη δολοφονία 1 200 κρατούμενων την προηγούμενη δεκαετία και μια σειρά βασανιστηρίων, αναγκαστικών εξαφανίσεων και εξωδικαστικών εκτελέσεων· ταυτόχρονα, επαναλαμβάνει ότι η συμμετοχή της ΕΕ στις διαδικασίες εκδημοκρατισμού και οικονομικής ευημερίας στον Νότο στο πλαίσιο των εταιρικών της σχέσεων πρέπει να εκτυλίσσεται παράλληλα με τις δεσμεύσεις της στην ανατολική γειτονία· υπογραμμίζει ότι τα κονδύλια που δεν μπορούν να κατανεμηθούν ή να μεταφερθούν στις χώρες ευρωπαϊκής γειτονίας λόγω αρνητικής αξιολόγησης πρέπει να αναδιανέμονται σε άλλα έργα στις χώρες εταίρους της ευρωπαϊκής γειτονίας, τόσο στη νότια όσο και στην ανατολική διάσταση·

Διαδικασία

142.  ζητεί άμεση, διαφανή και χωρίς αποκλεισμούς πρόοδο προς μια φιλόδοξη τελική κοινή στρατηγική της ΕΕ με σαφείς δράσεις, χρονοδιαγράμματα και ευθύνες, η οποία θα διαμορφωθεί με την πλήρη συμβολή των ενδιαφερομένων μερών, ώστε να εφαρμοστεί στην πράξη ο «κοινός παρανομαστής'· δεσμεύεται να συμβάλει θετικά σε συνεργασία με το Συμβούλιο στην εν λόγω διοργανική διαδικασία, αρχικά με το παρόν ψήφισμα και έπειτα με ένα μεταγενέστερο κοινοβουλευτικό ψήφισμα· θεωρεί ότι η διαδικασία αυτή πρέπει να καταλήξει σε σύνοδο των θεσμικών οργάνων με σκοπό να εγκρίνουν μια κοινή στρατηγική που θα σκιαγραφεί με σαφήνεια τον ρόλο και τις ευθύνες κάθε οργάνου και θα αξιολογεί συνεχώς την υλοποίηση, και ως προς τις κατευθυντήριες γραμμές·

143.  θεωρεί ότι ορισμένες ενέργειες που προέκυψαν στο πλαίσιο της ανακοίνωσης πρέπει να πραγματοποιηθούν παράλληλα με την πορεία προς την επίτευξη μιας συνολικής στρατηγικής, ήτοι ο διορισμός ενός ειδικού εκπροσώπου της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα με υψηλό κύρος και με διεθνή εμπειρία στην προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· η εγκαθίδρυση ενός μόνιμου Συμβουλίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα με έδρα τις Βρυξέλλες που θα διατυπώνει τακτικά συμπεράσματα για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε συγκεκριμένες χώρες κατόπιν σχετικού διαλόγου· και ο καθορισμός χρονοδιαγράμματος για την ολοκλήρωση σημείων επαφής της αντιπροσωπείας της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και το διορισμό υπεύθυνων επικοινωνίας για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλες τις τρίτες χώρες·

Περιεχόμενο

144.  επικροτεί τη σπουδαιότητα που αποδίδει η ανακοίνωση στις εθνικές στρατηγικές για τα ανθρώπινα δικαιώματα· πιστεύει ότι πρέπει να υπάρξει ένα κοινό αρχικό πρότυπο προκειμένου να διασφαλιστεί ένα επίπεδο συνεκτικότητας και ότι πρέπει να απαιτείται διαβούλευση σε κάθε περίπτωση· τονίζει ότι η δυνητική αξία των στρατηγικών θα αξιοποιηθεί πλήρως μόνο αν υπάρξει αναγνώριση της σπουδαιότητάς τους σε όλο το φάσμα των διμερών σχέσεων με τις επιμέρους χώρες και αν είναι αρκετά ευέλικτες ώστε να ανταποκρίνονται με συνέπεια στις μεταβαλλόμενες καταστάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

145.  υποστηρίζει την προσωπική πρόταση της ΥΕ/ΑΠ για τρεις θεματικούς άξονες όσον αφορά την ανάληψη συγκεκριμένης συλλογικής δράσης από τα θεσμικά όργανα εντός της επόμενης τριετίας· επιδιώκει σαφή κριτήρια επιλογής των εν λόγω θεματικών αξόνων για την τρέχουσα και μελλοντική διαδικασία· ζητεί διευκρινίσεις σχετικά με τον τρόπο που αυτές οι εκστρατείες θα καταστήσουν δυνατή την πρόοδο σε συγκεκριμένους τομείς, χωρίς να θιχθεί η συνολική δέσμευση της ΕΕ έναντι κάθε υποχρέωσης που αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα·

146.  τονίζει τη σημασία που αποδίδει η διαδικασία της επανεξέτασης στην κοινωνία των πολιτών, καθώς θεωρείται ουσιαστικός εταίρος για την υλοποίηση της στρατηγικής της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και όχι απλώς για την παρουσίαση σχεδίων· αναγνωρίζει την ιδιαίτερη σημασία των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας· καλεί την ΕΕ να αναγνωρίσει ότι οι διάφοροι τοπικοί φορείς έχουν τη δυνατότητα να επιφέρουν αλλαγές στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε εθνικό επίπεδο και να παράσχει ευρεία υποστήριξη για το έργο τους·

147.  εκφράζει την ανησυχία του πιο συγκεκριμένα για την επιδείνωση της κατάστασης στην Τουρκία και για την αύξηση των διώξεων κατά των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, κατά της αντιπολίτευσης συμπεριλαμβανομένων των εκλεγμένων εκπροσώπων, των συνδικαλιστών, των δημοσιογράφων, των καλλιτεχνών, και ιδιαίτερα κατά της κουρδικής κοινότητας·

148.  υποστηρίζει τη φιλοσοφία της «βαθιάς δημοκρατίας» που παρουσιάστηκε από την Ύπατη Εκπρόσωπο· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι δεν περιλαμβάνει κριτήρια για την απαγόρευση διακρίσεων και την ισότητα των φύλων· προτρέπει την ΕΥΕΔ να ενσωματώσει πλήρως μέτρα και κριτήρια αξιολόγησης για την καταπολέμηση των διακρίσεων προκειμένου να εξασφαλιστεί σαφής εστίαση στα δικαιώματα των γυναικών και στις μειονότητες, την ισότιμη ιθαγένεια και την ισότιμη συμμετοχή τους στα κοινά·

149.  επισημαίνει ότι εξακολουθούν να υφίστανται σημαντικά προβλήματα όσον αφορά την ανεπάρκεια των διαλόγων για τα ανθρώπινα δικαιώματα στην τρέχουσα μορφή τους και την παρακολούθηση και υλοποίηση των ρητρών για τα ανθρώπινα δικαιώματα· επαναβεβαιώνει ότι αυτές οι ρήτρες πρέπει επίσης να περιλαμβάνονται σε όλες τις εμπορικές και τομεακές συμφωνίες·

150.  συμμερίζεται την άποψη ότι η «ψηφιακή διπλωματία» αποτελεί ένα νέο και ζωντανό εργαλείο· καλεί την ΕΥΕΔ να καταρτίσει σαφείς κατευθυντήριες γραμμές για το πώς μπορούν να αξιοποιούν καλύτερα οι αντιπροσωπείες της τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς και για έναν τακτικά ενημερωνόμενο κατάλογο μέσων κοινωνικής δικτύωσης για τους φορείς της ΕΕ·

151.  επισημαίνει ότι σχεδόν οι μισοί από τους 100 μεγαλύτερους οικονομικούς φορείς παγκοσμίως είναι ιδιωτικές εταιρείες· συγχαίρει την Επιτροπή για τη φιλόδοξη και προοδευτική ανακοίνωσή της το 2011 σχετικά με την ΕΚΕ και τη σαφή υποστήριξή της όσον αφορά την κατάρτιση των κατευθυντήριων αρχών των Ηνωμένων Εθνών για τις Επιχειρήσεις και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, καθώς πρέπει να αποτελέσουν τον πυρήνα της νέας στρατηγικής·

152.  αναγνωρίζει ότι η ανακοίνωση αποδέχεται την ανάγκη διεξαγωγής όλων των αντιτρομοκρατικών δραστηριοτήτων σε πλήρη συμμόρφωση με το διεθνές δίκαιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα, το ανθρωπιστικό δίκαιο και το δίκαιο περί προσφύγων· τονίζει ότι αυτή η αρχή πρέπει να αποτελέσει μέρος των συζητήσεων για όλα τα νέα αντιτρομοκρατικά μέτρα στο εσωτερικό της ΕΕ, αλλά και με τους εταίρους σε τρίτες χώρες· πιστεύει ότι η ΕΕ πρέπει να επισημαίνει κάθε δείγμα μη σύμμορφων αντιτρομοκρατικών μέτρων στους στρατηγικούς εταίρους και να επιδιώκει την υποχρέωση λογοδοσίας για παραβιάσεις εντός και εκτός της ΕΕ· επαναβεβαιώνει ότι η αντιτρομοκρατική πολιτική της ΕΕ πρέπει να κάνει ειδική αναφορά στην απόλυτη απαγόρευση των βασανιστηρίων στο πλαίσιο της καταπολέμησης της τρομοκρατίας, όπως αναγνωρίστηκε στα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2008·

153.  επικροτεί την αναγνώριση ότι υπάρχει ανάγκη για αντιμετώπιση των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εντός των κρατών μελών και για συμμόρφωση της ΕΕ με τις διεθνείς υποχρεώσεις της, ώστε να ισχυροποιηθεί η αξιοπιστία της ΕΕ· ζητεί να δοθεί πλήρης εντολή στην ομάδα εργασίας για τα θεμελιώδη δικαιώματα, τα δικαιώματα του πολίτη και την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων (FREMP) προκειμένου να εξετάζει την ύπαρξη παραβιάσεων και να επιδιώκει επανόρθωση των συνεπειών των παραβιάσεων·

154.  θεωρεί ότι η καταπολέμηση της ατιμωρησίας είναι τομέας προτεραιότητας για τη δράση της ΕΕ· θεωρεί ότι η επικαιροποίηση των μέσων της ΕΕ για το ΔΠΔ το 2011 αποτελεί σημαντική εξέλιξη που πρέπει να αντικατοπτρίζεται σε μια μακρόπνοη στρατηγική της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα·

155.  θεωρεί ότι η σαφής επανεξέταση του ρόλου των γεωγραφικά υπευθύνων υπαλλήλων και των ομάδων εργασίας του Συμβουλίου, καθώς και της σημασίας αυτής της στρατηγικής στην καθημερινή τους εργασία, αποτελεί μέρος της οικοδόμησης μιας πραγματικής κουλτούρας για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία, ιδίως μέσω της παιδείας βάσει της δημοκρατικής ιδιότητας του πολίτη και των Ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

156.  ζητεί να ενισχυθεί σημαντικά ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην προαγωγή της διαφάνειας και της υποχρέωσης λογοδοσίας όσον αφορά την υλοποίηση της στρατηγικής για τα ανθρώπινα δικαιώματα· επαναλαμβάνει ότι η ετήσια έκθεση του Συμβουλίου δεν συνιστά αυτοδικαίως λογοδοτικό μηχανισμό· επαναλαμβάνει τις συστάσεις του Κοινοβουλίου όπως παρουσιάστηκαν σε προηγούμενες ετήσιες εκθέσεις όσον αφορά την ενσωμάτωση, καθώς και στην έκθεση της Επιτροπής Πολιτικής και Ασφάλειας (ΕΠΑ) της 1ης Ιουνίου 2006 σχετικά με την ενσωμάτωση της διάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο πλαίσιο της ΚΕΠΠΑ και άλλων πολιτικών της ΕΕ, καθώς δεν έχουν υλοποιηθεί ακόμη πλήρως·

o
o   o

157.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών και των υποψηφίων χωρών, στα Ηνωμένα Έθνη, στο Συμβούλιο της Ευρώπης, καθώς επίσης στις κυβερνήσεις των χωρών και των εδαφών που αναφέρονται στο παρόν ψήφισμα.

(1) ΕΕ C 290 Ε της 29.11.2006, σ. 107.
(2) ΕΕ C 348 E της 21.12.2010, σ. 6.
(3) EE C 161 E της 31.5.2011, σ. 78.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_ΤΑ(2011)0507.
(5) ΕΕ L 76 της 22.3.2011, σ. 56.
(6) ΕΕ C 236 E της 12.8.2011, σ. 69.
(7) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_ΤΑ(2011)0127.
(8) ΕΕ C 99 E της 3.4.2012, σ. 101.
(9) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_ΤΑ(2011)0260.
(10) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_ΤΑ(2011)0334.
(11) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_ΤΑ(2011)0474.
(12) ΕΕ C 81 E της 15.3.2011, σ. 6.
(13) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_ΤΑ(2011)0533.
(14) ΕΕ C 236 E της 12.8.2011, σ. 107.
(15) EE C 371 E της 20.12.2011, σ. 5.
(16) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_ΤΑ(2010)0489
(17) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0576.
(18) ΕΕ C 99 E της 3.4.2012, σ. 31.
(19) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2012)0018.
(20) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0228.
(21) Σύμβαση του ΟΗΕ κατά των βασανιστηρίων· Σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα του παιδιού· Σύμβαση του ΟΗΕ για την κατάργηση κάθε μορφής διακρίσεων εις βάρος των γυναικών· Σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία· Διεθνής Σύμβαση για την προστασία όλων των ατόμων από τις βίαιες εξαφανίσεις.
(22) Τα ανθρώπινα δικαιώματα και η δημοκρατία στο επίκεντρο της εξωτερικής δράσης της ΕΕ – Προς μια αποτελεσματικότερη προσέγγιση, Κοινή ανακοίνωση, 12 Δεκεμβρίου 2011.
(23) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2010)0489.


Διαπραγματεύσεις για τη συμφωνία σύνδεσης ΕΕ-Αζερμπαϊτζάν
PDF 323kWORD 98k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Απριλίου 2012 που περιέχει τις συστάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο, την Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης σχετικά με τις διαπραγματεύσεις για τη συμφωνία σύνδεσης ΕΕ-Αζερμπαϊτζάν (2011/2316(INI))
P7_TA(2012)0127A7-0071/2012

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τις εν εξελίξει διαπραγματεύσεις μεταξύ της ΕΕ και του Αζερμπαϊτζάν για τη συμφωνία σύνδεσης,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 10ης Μαΐου 2010 σχετικά με το Αζερμπαϊτζάν, με τα οποία εγκρίνονται οι διαπραγματευτικές οδηγίες,

–  έχοντας υπόψη τη Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας (PCA) μεταξύ Αζερμπαϊτζάν και Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιουλίου 1999,

–  έχοντας υπόψη το Σχέδιο Δράσης της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας (ΕΠΓ), το οποίο εγκρίθηκε στις 14 Νοεμβρίου 2006,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση που υπέγραψαν οι Πρόεδροι της Αρμενίας, του Αζερμπαϊτζάν και της Ρωσικής Ομοσπονδίας στις 2 Νοεμβρίου 2008 στη Μόσχα,

–  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση που υπέγραψαν οι Πρόεδροι της Αρμενίας, του Αζερμπαϊτζάν και της Ρωσικής Ομοσπονδίας στις 23 Ιανουαρίου 2012 στο Σότσι,

–  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση της διάσκεψης κορυφής για την Ανατολική Εταιρική Σχέση που πραγματοποιήθηκε στην Πράγα στις 7 Μαΐου 2009,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της 25ης Οκτωβρίου 2010 σχετικά με την Ανατολική Εταιρική Σχέση,

–  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση για τον Νότιο Διάδρομο Φυσικού Αερίου που υπογράφηκε από τον Πρόεδρο του Αζερμπαϊτζάν και τον Πρόεδρο της Επιτροπής στις 13 Ιανουαρίου 2011,

–  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση της διάσκεψης κορυφής για την Ανατολική Εταιρική Σχέση που πραγματοποιήθηκε στη Βαρσοβία στις 29-30 Σεπτεμβρίου 2011,

–  έχοντας υπόψη την καταστατική πράξη της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης ΕΕ-Ανατολικών Γειτονικών Χωρών (EURONEST) της 3ης Μαΐου 2011,

–  έχοντας υπόψη τις δηλώσεις της Ύπατης Εκπροσώπου Catherine Ashton σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Αζερμπαϊτζάν, στις 20 Μαΐου 2011, στις 27 Μαΐου 2011 και στις 12 Οκτωβρίου 2011,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για το Αζερμπαϊτζάν και ιδιαίτερα το ψήφισμα της 12ης Μαΐου 2011(1),

–  έχοντας υπόψη την τελική έκθεση του ΟΑΣΕ/ODIHR σχετικά με τις βουλευτικές εκλογές της 7ης Νοεμβρίου 2010,

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση σχετικά με τη συμβατότητα της νομοθεσίας της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν για τις μη κυβερνητικές οργανώσεις με τα πρότυπα για τα ανθρώπινα δικαιώματα, που εγκρίθηκε από την Επιτροπή της Βενετίας του Συμβουλίου της Ευρώπης στις 14-15 Οκτωβρίου 2011,

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση σχετικά με το σχέδιο νόμου περί τροπολογιών στον νόμο για τα πολιτικά κόμματα της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν, που εγκρίθηκε από την Επιτροπή της Βενετίας του Συμβουλίου της Ευρώπης στις 16-17 Δεκεμβρίου 2011,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 20ής Μαΐου 2010 σχετικά με την ανάγκη για μια στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον Νότιο Καύκασο(2),

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του της 20ής Ιανουαρίου 2011 σχετικά με μια στρατηγική της ΕΕ για την περιοχή του Ευξείνου Πόντου(3), και της 17ης Ιανουαρίου 2008 σχετικά με την προσέγγιση περιφερειακής πολιτικής για τον Εύξεινο Πόντο(4),

–  έχοντας υπόψη την κοινή ανακοίνωση με τίτλο «Μια νέα απάντηση σε μια γειτονιά που αλλάζει» της 25ης Μαΐου 2011,

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του σχετικά με την αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας της 7ης Απριλίου 2011(5) (Ανατολική Διάσταση) και της 14ης Δεκεμβρίου 2011(6),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση προόδου της Επιτροπής σχετικά με το Αζερμπαϊτζάν, η οποία εγκρίθηκε στις 25 Μαΐου 2011,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2011/518/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 25ης Αυγούστου 2011 σχετικά με τον διορισμό του ειδικού εντεταλμένου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον Νότιο Καύκασο και την κρίση στη Γεωργία(7),

–  έχοντας υπόψη την ειδική έκθεση αριθ. 13/2010 του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου όσον αφορά τα αποτελέσματα του Ευρωπαϊκού Μέσου Γειτονίας και Εταιρικής Σχέσης στον Νότιο Καύκασο,

–  έχοντας υπόψη ένα νέο εθνικό πρόγραμμα δράσης σχετικά με τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ελευθεριών στη Δημοκρατία του Αζερμπαϊτζάν, το οποίο εγκρίθηκε από τον Πρόεδρο της χώρας στις 27 Δεκεμβρίου 2011,

–  έχοντας υπόψη το διάταγμα χάριτος που υπογράφηκε από τον Πρόεδρο του Αζερμπαϊτζάν στις 26 Δεκεμβρίου 2011,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 90 παράγραφος 4 και το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (A7-0071/2012),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Αζερμπαϊτζάν διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στο πλαίσιο της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ότι το επίπεδο οικονομικής ανάπτυξης του Αζερμπαϊτζάν τα τελευταία έτη είναι αξιοσημείωτο·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανατολική εταιρική σχέση ενισχύει τις πολυμερείς σχέσεις μεταξύ των συμμετεχουσών χωρών, συμβάλλει στην ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειριών σε θέματα μετασχηματισμού, μεταρρύθμισης και εκσυγχρονισμού και παρέχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση επιπλέον μέσα για τη στήριξη αυτών των διαδικασιών·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ανατολική Εταιρική Σχέση παρέχει το πολιτικό πλαίσιο για την ενδυνάμωση των διμερών σχέσεων μέσω νέων συμφωνιών σύνδεσης, λαμβάνοντας υπόψη τη συγκεκριμένη κατάσταση, τα αμοιβαία οφέλη και τις φιλοδοξίες της ΕΕ και της χώρας εταίρου, καθώς και το στρατηγικό ενδιαφέρον της ΕΕ για τη σταθερότητα και τη δημοκρατική ανάπτυξη της περιοχής·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινοβουλευτική συνεργασία στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης και διμερώς αποτελεί βασικό στοιχείο για την ανάπτυξη μιας προωθημένης πολιτικής συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και του Αζερμπαϊτζάν·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Αζερμπαϊτζάν αποτελεί πλέον σημαντικό προμηθευτή ενέργειας για την ΕΕ καθώς και σημαντική χώρα διαμετακόμισης ενεργειακών πόρων, συγκεκριμένα από την κεντρική Ασία, και ότι η ΕΕ είναι μια μεγάλη αγορά ενέργειας για το Αζερμπαϊτζάν· λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος στον τομέα της ενεργειακής συνεργασίας, όπου περιλαμβάνεται η στήριξη του νότιου διαδρόμου φυσικού αερίου από το Αζερμπαϊτζάν·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Αζερμπαϊτζάν διαδραματίζει θετικό ρόλο στο πλαίσιο της ΕΠΓ και συμβάλλει στην επίλυση των προβλημάτων ενεργειακής ασφάλειας της ΕΕ·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συμφωνίες σύνδεσης αποτελούν το κατάλληλο πλαίσιο για την εμβάθυνση των σχέσεων, βελτιώνοντας την πολιτική σύνδεση, την οικονομική ολοκλήρωση και τη νομική προσέγγιση με την ΕΕ και αναπτύσσοντας τις πολιτιστικές σχέσεις, και ότι έχουν επομένως σημαντικό αντίκτυπο στη διαδικασία εκδημοκρατισμού·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, εν προκειμένω, η πολυμερής διάσταση της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης είναι συμπληρωματική και αλληλένδετη με τη διμερή διάσταση και ότι θα πρέπει να αναπτυχθεί παράλληλα με τις συνεχιζόμενες διαπραγματεύσεις των συμφωνιών σύνδεσης, προκειμένου να προετοιμαστεί το έδαφος για την πλήρη εφαρμογή τους και να τεθούν οι βάσεις για μια γνήσια περιφερειακή συνεργασία, σύμφωνα με τις αρχές που διέπουν την Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμφωνία σύνδεσης θα πρέπει να παρέχει απτά οφέλη και ευκαιρίες στον λαό του Αζερμπαϊτζάν και την Ευρωπαϊκή Ένωση·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αναγάγει τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου σε κεντρική πτυχή της ΕΠΓ·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενεργός δέσμευση του Αζερμπαϊτζάν στις κοινές αξίες και αρχές, συμπεριλαμβανομένων της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου, της χρηστής διακυβέρνησης και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, έχει καίρια σημασία προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία και να έχει νόημα η διαπραγμάτευση και επακόλουθη εφαρμογή της συμφωνίας σύνδεσης, αλλά ότι, επί του παρόντος, υπάρχουν ανησυχίες όσον αφορά τον σεβασμό του κράτους δικαίου και την ελεύθερη έκφραση των πολιτικών αντιπάλων της παρούσας κυβέρνησης·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Αζερμπαϊτζάν έχει σημειώσει ραγδαία πρόοδο στον τομέα της τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνίας (ΤΠΕ), ιδιαίτερα όσον αφορά την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, που αυξάνει τη διαφάνεια της δημόσιας διοίκησης και συμβάλλει στην καταπολέμηση της διαφθοράς, διευκολύνει την πρόσβασης στις δημόσιες υπηρεσίες και στην ενημέρωση και δίνει επιπλέον ώθηση στον εκδημοκρατισμό του Αζερμπαϊτζάν·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Κοινοβουλευτική Συνέλευση Euronest θα συγκαλέσει τη δεύτερη σύνοδο της ολομέλειάς της τον Απρίλιο του 2012 στο Μπακού, παρέχοντας ένα ουσιαστικό φόρουμ για τη συζήτηση θεμάτων που αφορούν τη δημοκρατία, την πολιτική, την ενέργεια, την ασφάλεια και τις κοινωνικές υποθέσεις·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ στις σχέσεις της με την Αρμενία και το Αζερμπαϊτζάν σέβεται τις αρχές της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας, και στην προσέγγισή της για την επίλυση των περιφερειακών διαμαχών στηρίζει τις βασικές αρχές της Τελικής Πράξης του Ελσίνκι· λαμβάνοντας υπόψη ότι η άλυτη διαμάχη για το Ναγκόρνο-Καραμπάχ υπονομεύει τη σταθερότητα και την ανάπτυξη της περιοχής του νότιου Καυκάσου και εμποδίζει την πλήρη ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ, στην κοινή ανακοίνωση με τίτλο «Μια νέα απάντηση σε μια γειτονιά που αλλάζει», δηλώνει τη φιλοδοξία της να εργαστεί κατά τρόπο πλέον ενεργό για την επίλυση της διαμάχης στο νότιο Καύκασο και να αυξήσει την υποστήριξή της στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης και την ετοιμότητά της για συμμετοχή σε σχήματα στα οποία επί του παρόντος δεν εκπροσωπείται, π.χ. στην Ομάδα Μινσκ του ΟΑΣΕ·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Ειδικός Εντεταλμένος της ΕΕ για τον νότιο Καύκασο καλείται να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο συμβάλλοντας στην ειρηνική επίλυση της διαμάχης στην περιοχή·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Αζερμπαϊτζάν επιδεικνύει ισχυρή δέσμευση στην πολυμερή κοινοβουλευτική συνεργασία στο πλαίσιο της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης EURONEST και ότι είναι η πρώτη χώρα της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης που θα φιλοξενήσει τη σύνοδο της ολομέλειάς της (από τις 2 έως τις 4 Απριλίου 2012 στο Μπακού)·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εκλογή του Αζερμπαϊτζάν στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών για την περίοδο 2012-2013 αποτελεί μια καλή ευκαιρία για περαιτέρω διαβούλευση και ευθυγράμμιση των πολιτικών της χώρας με τις δηλώσεις της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ) της ΕΕ, με στόχο την περαιτέρω προώθηση της διεθνούς ειρήνης και σταθερότητας·

1.   απευθύνει τις ακόλουθες συστάσεις προς το Συμβούλιο, την Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης:

   α) να εξασφαλίσουν ότι η συμφωνία σύνδεσης αποτελεί ένα συνεκτικό πλαίσιο για την περαιτέρω ανάπτυξη των σχέσεων με το Αζερμπαϊτζάν, προσανατολισμένο στο μέλλουν, ένα πλαίσιο που ενισχύει την πολιτική σύνδεση, την οικονομική σύγκλιση και τη νομοθετική προσέγγιση και αντικατοπτρίζει τη σχέση που τόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και το Αζερμπαϊτζάν έχουν αποφασίσει να αναπτύξουν·
   β) να διασφαλίσουν ότι οι διαπραγματεύσεις για τις συμφωνίες σύνδεσης ΕΕ-Αζερμπαϊτζάν και ΕΕ-Αρμενίας σύμφωνα με τα αιτήματα που διατυπώνονται στην έκθεση του Κοινοβουλίου της 20ής Μαΐου 2010 σχετικά με την ανάγκη για μια στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον Νότιο Καύκασο και σύμφωνα με τις βασικές αρχές της Ομάδας Μινσκ του ΟΑΣΕ που κατοχυρώνονται στην κοινή δήλωση της «Aquila» της 10ης Ιουλίου 2009, συνδέονται με ουσιαστική πρόοδο προς την κατεύθυνση της επίλυσης της διαμάχης Ναγκόρνο-Καραμπάχ, περιλαμβανόμενων, για παράδειγμα, μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης όπως η γενική αποστρατικοποίηση, η απομάκρυνση των ελεύθερων σκοπευτών από τη γραμμή επαφής, η αποχώρηση των αρμενικών δυνάμεων από τα κατεχόμενα εδάφη γύρω από το Ναγκόρνο-Καραμπάχ και την επιστροφή τους υπό τον έλεγχο του Αζερμπαϊτζάν, και ένας μηχανισμός για την ενεργό πρόληψη επεισοδίων και τη διερεύνηση των παραβιάσεων της κατάπαυσης πυρός κατά μήκος της γραμμής επαφής, το δικαίωμα όλων των εσωτερικά εκτοπισμένων ατόμων και προσφύγων να επιστρέψουν στις εστίες και στις περιουσίες τους και διεθνείς εγγυήσεις ασφάλειας οι οποίες θα προβλέπουν μια γνήσια πολυεθνική ειρηνευτική επιχείρηση, προκειμένου να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συμπεφωνημένες προϋποθέσεις για τη μελλοντική, νομικά δεσμευτική έκφραση βούλησης όσον αφορά το οριστικό καθεστώς του Ναγκόρνο-Καραμπάχ·
   γ) να ενσωματώσουν στη συμφωνία σύνδεσης ρήτρες και κριτήρια για την προστασία και την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ιδίως όσον αφορά την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης, τα δικαιώματα στην ελευθερία της έκφρασης, την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι και την ελευθερία του συνέρχεσθαι, που αντικατοπτρίζουν τις αρχές και τα δικαιώματα που κατοχυρώνονται στο Σύνταγμα του Αζερμπαϊτζάν και τα υψηλότερα διεθνή και ευρωπαϊκά πρότυπα, έχοντας ως βάση στο μέγιστο δυνατό βαθμό τα πλαίσια του Συμβουλίου της Ευρώπης και του ΟΑΣΕ ως προς τα οποία έχει δεσμευτεί το Αζερμπαϊτζάν· να ζητήσουν από την κυβέρνηση του Αζερμπαϊτζάν να τηρήσει τις δεσμεύσεις αυτές και να εξασφαλίσουν ότι οι διαπραγματεύσεις λαμβάνουν πλήρως υπόψη την ανάγκη διασφάλισης των δικαιωμάτων και των μέσων διαβίωσης των εσωτερικά εκτοπισμένων ατόμων και των προσφύγων·
   δ) να εξετάσουν την παρουσία της ΕΕ στην Ομάδα Μινσκ του ΟΑΣΕ ως μέσο ενίσχυσης της συμμετοχής της ΕΕ στην επίλυση της διαμάχης μεταξύ Αρμενίας και Αζερμπαϊτζάν·
   ε) να υπογραμμίσουν στη συμφωνία σύνδεσης τη σημασία της διασφάλισης των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών των πολιτών, όπως το δικαίωμα του συνέρχεσθαι και του συνεταιρίζεσθαι και τα δικαιώματα ατομικής ιδιοκτησίας, η ανάπτυξη κοινωνίας πολιτών, το κράτος δικαίου, ο συνεχιζόμενος αγώνας ενάντια στη διαφθορά, ο πολιτικός πλουραλισμός και η ανεξαρτησία των μέσων ενημέρωσης και του δικαστικού συστήματος·
   στ) να υπογραμμίσουν στη συμφωνία σύνδεσης τη σημασία της πλήρους συμμόρφωσης της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν με τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων·
   ζ) να υπογραμμίσουν στη συμφωνία σύνδεσης τη ζωτική σημασία που έχει η ελευθερία της έκφρασης για τους πολιτικούς αντιπάλους και να τονίσουν ότι η ανάπτυξη βαθύτερων σχέσεων με την ΕΕ εξαρτάται από το κατά πόσον οι αρχές του Αζερμπαϊτζάν τηρούν τους κανόνες του κράτους δικαίου, διασφαλίζοντας δίκαιες δίκες για όλους τους κρατουμένους και την άνευ όρων απελευθέρωση όλων όσων έχουν φυλακιστεί με βάση πολιτικά υποκινούμενες κατηγορίες·
   η) να βοηθήσουν το Κοινοβούλιο του Αζερμπαϊτζάν, τόσο τεχνικά όσο και οικονομικά, να αναπτύξει πλήρως τις συνταγματικές του λειτουργίες, τους οργανισμούς και τις υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης μιας ενισχυμένης αλληλεπίδρασης με την κοινωνία των πολιτών·
   θ) να στηρίξουν την ανάπτυξη προγραμμάτων βοήθειας με στόχο τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των προσφύγων και των εκτοπισμένων ατόμων στο Αζερμπαϊτζάν·
   ι) να ενσωματώσουν στη συμφωνία ρήτρες για την προστασία των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·
   ια) να ζητήσουν από τις αρχές του Αζερμπαϊτζάν να διασφαλίσουν ότι η εν εξελίξει κατασκευή νέων κτιρίων στο Μπακού, που θεωρείται ότι συνδέεται εν μέρει με τον επικείμενο Διαγωνισμό Τραγουδιού Eurovision, συνάδει με τη συναφή νομοθεσία και ότι οι επανεγκαταστάσεις ατόμων πραγματοποιούνται σύμφωνα με διαφανείς νομικές διαδικασίες· να εκφράσουν την ανησυχία τους για τις αυξανόμενες κυβερνητικές επικρίσεις εις βάρος ακτιβιστών για τα ανθρώπινα δικαιώματα οι οποίοι χρησιμοποιούν το πολιτιστικό αυτό γεγονός για τη βελτίωση της κατάστασης των δημοκρατικών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα·
   ιβ) να μεριμνήσουν για τη χορήγηση θεώρησης στον Ειδικό Εισηγητή του PACE για τους πολιτικούς κρατουμένους, ώστε να του επιτραπεί να πραγματοποιήσει επίσκεψη στη χώρα, σύμφωνα με την εντολή του·
   ιγ) να εκφράσουν την ανησυχία τους για τον αυξανόμενο αριθμό συλλήψεων ακτιβιστών για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη νεολαία, για τις δυσκολίες που αφορούν την καταχώριση ΜΚΟ και πολιτικών κομμάτων καθώς επίσης για τον εκφοβισμό και τους περιορισμούς στην ελευθερία της έκφρασης, του συνέρχεσθαι και της ελευθερίας στο Διαδίκτυο και να θέσουν κριτήρια αξιολόγησης στους εν λόγω τομείς στα οποία θα περιλαμβάνεται η αναστολή ισχύος της συμφωνίας σε περίπτωση που αυτά δεν πληρούνται·
   ιδ) να παροτρύνουν τις αρχές του Αζερμπαϊτζάν να εγκρίνουν νομοθεσία κατά των διακρίσεων η οποία θα απαγορεύει τις διακρίσεις λόγω γενετήσιου προσανατολισμού ή ταυτότητας φύλου σε οιονδήποτε τομέα·
   ιε) να ευθυγραμμίσουν τους στόχους της συμφωνίας σύνδεσης με την κοινή ανακοίνωση για μια νέα απάντηση σε μία γειτονικά που αλλάζει, παρέχοντας τη δυνατότητα στις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών στο Αζερμπαϊτζάν να πραγματοποιούν εσωτερική παρακολούθηση για τις μεταρρυθμίσεις και τις δεσμεύσεις της και εξασφαλίζοντας ότι η κυβέρνηση είναι υπόλογη γι' αυτές·
   ιστ) να εξασφαλίσουν ότι η συμφωνία σύνδεσης συνάδει με τις αρχές του διεθνούς δικαίου – πιο συγκεκριμένα με εκείνες που ορίζουν ο Καταστατικός Χάρτης των Ηνωμένων Εθνών, η Τελική Πράξη του Ελσίνκι και το πλαίσιο του ΟΑΣΕ, κυρίως τη μη χρήση βίας, την εδαφική ακεραιότητα και την αυτοδιάθεση, και ότι η συμφωνία, μόλις συναφθεί, θα ισχύει σε όλη την επικράτεια του Αζερμπαϊτζάν·
   ιζ) να ενισχύσουν την ικανότητα επίλυσης συγκρούσεων και διαμεσολάβησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να αναλάβουν πιο ενεργό ρόλο όσον αφορά την αύξηση της εμπιστοσύνης μεταξύ των διαμαχόμενων μερών, μεταξύ άλλων παρέχοντας συνδρομή προς αυτά μέσω έργων οικοδόμησης εμπιστοσύνης χρηματοδοτούμενων από την ΕΕ με σκοπό την αύξηση της λαϊκής υποστήριξης για τις αμοιβαίες παραχωρήσεις και την ειρηνική επίλυση· να υπογραμμίσουν την ανάγκη για άνευ όρων πρόσβαση των εκπροσώπων της ΕΕ στο Ναγκόρνο-Καραμπάχ και στις γύρω κατεχόμενες περιοχές· να επιμείνουν ότι η ΕΕ θα πρέπει να διαδραματίσει ισχυρότερο ρόλο στη διευθέτηση της διαμάχης στο Ναγκόρνο-Καραμπάχ στηρίζοντας την εφαρμογή μέτρων οικοδόμησης της εμπιστοσύνης τα οποία θα φέρουν κοντά τις κοινότητες των κατοίκων της Αρμενίας και του Αζερμπαϊτζάν και θα διαδώσουν τα ιδεώδη της ειρήνης, της συμφιλίωσης και της εμπιστοσύνης μεταξύ όλων των ενδιαφερόμενων πλευρών·
   ιη) να επικροτήσουν το έργο που έχουν επιτελέσει οι συμπρόεδροι της Ομάδας Μινσκ του ΟΑΣΕ και τα κόμματα για να σημειωθεί πρόοδος ως προς την επίτευξη συμφωνίας για τις Βασικές Αρχές και να ζητήσουν να συνεχιστεί η υποστήριξη του έργου αυτού· να τονίσουν ότι το Αζερμπαϊτζάν και η Αρμενία θα πρέπει να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα για να διασφαλίσουν ότι οιεσδήποτε αποφάσεις λαμβάνονται στο πλαίσιο της Ομάδας Μινσκ με στόχο την εξεύρεση και εδραίωση ειρηνικής λύσης στη διαμάχη Ναγκόρνο-Καραμπάχ θα εφαρμόζονται πλήρως και εγκαίρως· να εξετάσουν το ενδεχόμενο άμεσης και πιο ενεργού συμμετοχής της ΕΕ στην Ομάδα Μινσκ·
   ιθ) να καλέσουν τους ηγέτες της Αρμενίας και του Αζερμπαϊτζάν να ενεργήσουν με υπευθυνότητα, να μετριάσουν τον τόνο των δηλώσεων και να αποφεύγουν εμπρηστικές δηλώσεις έτσι ώστε να προετοιμάσουν το έδαφος για ένα γνήσιο διάλογο σε όλες τις βαθμίδες της κοινωνίας, προκειμένου η κοινή γνώμη να δεχτεί και να κατανοήσει πλήρως τα οφέλη μιας συνολικής διευθέτησης, θέτοντας έτσι τα θεμέλια για την εφαρμογή αποτελεσματικών μέτρων οικοδόμησης της εμπιστοσύνης·
   κ) να εκφράσουν ανησυχία για τη δημιουργία στρατιωτικής εφεδρείας στην περιοχή και συγκεκριμένα για τις υψηλές στρατιωτικές δαπάνες του Αζερμπαϊτζάν και να καλέσουν, εν προκειμένω, τα κράτη μέλη να σταματήσουν να προμηθεύουν με όπλα και πυρομαχικά το Αζερμπαϊτζάν και την Αρμενία, σύμφωνα με το αίτημα του ΟΑΣΕ του Φεβρουαρίου 1992, έως ότου συμφωνηθεί και υπογραφεί συνολικός διακανονισμός από τα δύο μέρη·
   κα) να τονίσουν την ανάγκη να συνεχίσουν να κάνουν ό,τι είναι δυνατόν στο πλαίσιο της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης προκειμένου να επιτευχθεί πολιτική και οικονομική προσέγγιση μεταξύ Αρμενίας και Αζερμπαϊτζάν και να φροντίσουν ώστε η επίλυση της περιφερειακής διαμάχης να αποτελέσει σταθερή και αναπόσπαστη συνιστώσα της προσέγγισης αυτής·
   κβ) να τονίσουν ότι εκατοντάδες χιλιάδες πρόσφυγες και εσωτερικά εκτοπισμένα άτομα που εγκατέλειψαν τις εστίες τους κατά τη διάρκεια ή λόγω του πολέμου στο Ναγκόρνο-Καραμπάχ παραμένουν εκτοπισμένοι και χωρίς δικαιώματα, όπως το δικαίωμα της επιστροφής, τα δικαιώματα ιδιοκτησίας και το δικαίωμα της προσωπικής ασφάλειας - δικαιώματα που πρέπει να γίνουν σεβαστά άνευ όρων και να παραχωρηθούν χωρίς καθυστέρηση· να ζητήσουν από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συνεχίσουν και να επεκτείνουν την παροχή βοήθειας και οικονομικής στήριξης της ΕΕ στο Αζερμπαϊτζάν για την αντιμετώπιση της κατάστασης των εκτοπισμένων ατόμων·
   κγ) να υπογραμμίσουν την ανάγκη χρήσης της συμφωνίας σύνδεσης ως πλατφόρμας για την προώθηση των περιφερειακών συνεργειών και της συνεργασίας, να υπογραμμίσουν τους αμοιβαία ενισχυτικούς δεσμούς μεταξύ της δημοκρατικής πλουραλιστικής ανάπτυξης και της επίλυσης της διαμάχης και να διασφαλίσουν ότι η συμφωνία σύνδεσης περιλαμβάνει διατάξεις για τη διευκόλυνση της έκδοσης θεώρησης για όλους τους ανθρώπους που κατάγονται από τις χώρες του νότιου Καυκάσου·
   κδ) να διευκρινίσουν με ποιον τρόπο θα αξιοποιηθεί ο σημαντικός βαθμός συμπληρωματικότητας μεταξύ των διαφόρων πρωτοβουλιών της ΕΕ στην περιοχή, συγκεκριμένα της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης και της Συνέργειας του Εύξεινου Πόντου·
   ιε) να καλέσουν την Τουρκία να διαδραματίσει εποικοδομητικό ρόλο στην επίλυση της διαμάχης του Ναγκόρνο-Καραμπάχ και να εκπληρώσει το καθήκον της στην εν λόγω περιοχή·
   κστ) να εξασφαλίσουν ότι η εμπορική πτυχή της συμφωνίας σύνδεσης μπορεί να αναβαθμιστεί σε εκτενή και ολοκληρωμένη ζώνη ελεύθερων συναλλαγών (DCFTA) μόλις το Αζερμπαϊτζάν εκπληρώσει όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής του στον ΠΟΕ και της εκπλήρωσης των δεσμεύσεών του όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα· λαμβάνοντας υπόψη αυτό τον στόχο, να παράσχουν την απαραίτητη τεχνική βοήθεια για να προετοιμαστεί το Αζερμπαϊτζάν για τις διαπραγματεύσεις και να ενθαρρύνουν την υιοθέτηση των απαραίτητων μεταρρυθμίσεων·
   κζ) να παροτρύνουν το Αζερμπαϊτζάν να υπογράψει και να κυρώσει το Καταστατικό της Ρώμης του 1998 για το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο·
   κη) να παροτρύνουν τις αρχές του Αζερμπαϊτζάν να υπογράψουν και να κυρώσουν τη Σύμβαση για την απαγόρευση της χρήσης, της αποθήκευσης, της παραγωγής και της διακίνησης ναρκών κατά προσωπικού και για την καταστροφή τους και τη Σύμβαση για τα Πυρομαχικά Διασποράς·
   κθ) να εξασφαλίσουν την ταχεία ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων σχετικά με τις συμφωνίες διευκόλυνσης της θεώρησης και επανεισδοχής για να προωθήσουν τις επαφές των ατόμων μεταξύ τους και να θέσουν ως προτεραιότητα την κινητικότητα των νέων και την ακαδημαϊκή κινητικότητα· να συμβάλουν στην καταπολέμηση της λαθρομετανάστευσης και να διασφαλίσουν ότι οι διατάξεις σχετικά με την παροχή ασύλου ευθυγραμμίζονται πλήρως με τις διεθνείς υποχρεώσεις και δεσμεύσεις και με τις προδιαγραφές της ΕΕ, ιδίως στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·
   λ) να υπογραμμίσουν τη σπουδαιότητα της δημιουργίας και της ανάπτυξης ενός ισχυρού τομέα νεολαίας και να επικροτήσουν τα διάφορα κρατικά προγράμματα υποτροφιών για σπουδές στο εξωτερικό·
   λα) να παροτρύνουν το Αζερμπαϊτζάν να μην θέτει εμπόδια σε θέματα έκδοσης θεώρησης για υπηκόους τρίτων χωρών αρμενικής καταγωγής που επιθυμούν να εισέλθουν στο Αζερμπαϊτζάν και να άρει την απαγόρευση στις διεθνείς κλήσεις προς την Αρμενία·
   λβ) να ενθαρρύνουν την ευρεία τομεακή συνεργασία μεταξύ της ΕΕ και του Αζερμπαϊτζάν· ειδικότερα, να καταστήσουν σαφή τα οφέλη και να προωθήσουν την κανονιστική σύγκλιση και να παράσχουν την απαραίτητη τεχνική βοήθεια γι' αυτό τον σκοπό·
   λγ) να παροτρύνουν τις αρχές του Αζερμπαϊτζάν να επιταχύνουν την εφαρμογή των Βασικών Συμβάσεων της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ)·
   λδ) να βελτιώσουν τη διαφάνεια στη διαχείριση των δημόσιων οικονομικών και να βελτιώσουν τη νομοθεσία σχετικά με τις δημόσιες προμήθειες προκειμένου να συμβάλουν σημαντικά στη χρηστή διακυβέρνηση και τη διαφανή διαδικασία λήψης αποφάσεων· να επικροτήσουν, από αυτή την άποψη, τη συμμετοχή του Αζερμπαϊτζάν στην Πρωτοβουλία για τη Διαφάνεια στην Εξόρυξη Ενέργειας, που στόχο της έχει την ενίσχυση της διαφάνειας όσον αφορά τα έσοδα από το πετρέλαιο και το αέριο, και να παρακολουθούν τη συμμόρφωση της κυβέρνησης του Αζερμπαϊτζάν προς την υποχρέωση που έχει αναλάβει να κοινοποιεί πληροφορίες σχετικά με τα δημόσια οικονομικά, σύμφωνα με τη νομοθεσία περί του δικαιώματος πρόσβασης σε πληροφορίες·
   λε) να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για να ενσωματώσουν στη συμφωνία σύνδεσης διατάξεις που επιτρέπουν στο Αζερμπαϊτζάν να συμμετάσχει στα κοινοτικά προγράμματα και τους κοινοτικούς οργανισμούς, ως εργαλείο για την προώθηση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης σε όλα τα επίπεδα·
   λστ) να επικροτήσουν τις μεταρρυθμίσεις που εισήγαγαν οι αρχές του Αζερμπαϊτζάν στον τομέα της δικαιοσύνης, με στόχο να εξασφαλιστεί μεγαλύτερη ανεξαρτησία των δικαστικών, να βελτιωθούν οι διαδικασίες επιλογής και διορισμού και να εκλείψει η δικαστική διαφθορά και η τάση επηρεασμού από την εκτελεστική εξουσία· να αναγνωρίσουν ότι έχουν εγκριθεί σχετικοί νόμοι, συμπεριλαμβανομένου του νόμου για τον δικηγορικό σύλλογο· να ενθαρρύνουν τις αρμόδιες αρχές να συνεχίσουν να εφαρμόζουν τη νομοθεσία για την καταπολέμηση της διαφθοράς και να επικεντρώνονται σε υποθέσεις διαφθοράς σε ανώτερα κλιμάκια καθώς επίσης να βελτιώσουν σημαντικά τη διαφάνεια στις δημόσιες δαπάνες και στη χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων· να υπογραμμίσουν την ανάγκη να βελτιωθούν η ανεξαρτησία, η αποτελεσματικότητα και οι πόροι του δικαστικού συστήματος· να τονίσουν εκ νέου τη σημασία που έχει η λειτουργία του δικαστικού συστήματος χωρίς πολιτική παρέμβαση· να τονίσουν την ανάγκη να καθιερωθεί ένα πειστικό ιστορικό πρόσληψης και διορισμού δικαστών και εισαγγελέων με βάση την εφαρμογή ενιαίων, διαφανών, αντικειμενικών και εθνικά εφαρμόσιμων κριτηρίων και να δημιουργηθεί ένα αρχείο επιβολής του νόμου για διώξεις και καταδίκες με βάση το οποίο θα μπορεί να μετράται η πρόοδος· να ζητήσουν την ενοποίηση της νομολογίας προκειμένου να εξασφαλιστεί ένα προβλέψιμο δικαστικό σύστημα καθώς και η εμπιστοσύνη των πολιτών·
   λζ) να θεσπίσουν προγράμματα αδελφοποίησης με περιοχές και τοπικές κοινότητες της ΕΕ όπου οι εθνικές μειονότητες έχουν υψηλό επίπεδο αυτονομίας·
   λη) να τονίσουν την ανάγκη μιας βιώσιμης οικονομίας, μέσω και της ενίσχυσης της διαφοροποίησής της· να προωθήσουν τον ανοιχτό χαρακτήρα και τη διαφάνεια στον τομέα της ενέργειας και να εξασφαλίσουν ότι η ανάπτυξή του πραγματοποιείται σύμφωνα με τα διεθνή περιβαλλοντικά πρότυπα· να υποστηρίξουν την ανάπτυξη της αγοράς ανανεώσιμων πηγών ενέργειας· να υπογραμμίσουν την ανάγκη για αντίστοιχη περιβαλλοντική νομοθεσία·
   λθ) να υπογραμμίσουν τη σημασία της συνεργασίας ΕΕ-Αζερμπαϊτζάν στον ενεργειακό τομέα για τη διαφοροποίηση του ενεργειακού εφοδιασμού και των οδών μεταφοράς του στην Ευρώπη· να υπενθυμίσουν σε αυτό το πλαίσιο την κοινή δήλωση για την παράδοση φυσικού αερίου που υπογράφηκε από τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Jose Manuel Barroso και τον Πρόεδρο του Αζερμπαϊτζάν Ilham Aliyev στις 13 Ιανουαρίου 2011 στο Μπακού, ως ένα σημαντικό βήμα για την υλοποίηση του Νότιου Διαδρόμου Φυσικού Αερίου και να επικροτήσουν τις προσπάθειες του Αζερμπαϊτζάν για την προώθηση τέτοιων πρωτοποριακών σχεδίων όπως οι αγωγοί Baku-Tbilisi-Ceyhan και Baku-Tbilisi-Erzurum, καθώς και την υλοποίηση του σχεδίου AGRI·
   μ) να τονίσουν τη σημασία της μοναδικής γεωγραφικής θέσης του Αζερμπαϊτζάν για τη διευκόλυνση της άμεσης και απρόσκοπτης σύνδεσης διαμετακόμισης ανάμεσα στην ΕΕ και στις χώρες της Κεντρικής Ασίας· να επικροτήσουν τις προσπάθειες για την ανάπτυξη συνεργασίας διαμετακόμισης με το Καζακστάν μέσω της Κασπίας και για τη διερεύνηση τρόπων εδραίωσης ανάλογης συνεργασίας με το Τουρκμενιστάν· να επικροτήσουν την εντολή του Συμβουλίου, που υπογράφηκε στις 12 Σεπτεμβρίου 2011, για τη σύναψη νομικά δεσμευτικής συμφωνίας μεταξύ της ΕΕ, του Αζερμπαϊτζάν και του Τουρκμενιστάν σχετικά με τον αγωγό μέσω της Κασπίας·
   μα) να διασφαλίσουν τη συνεχή και σταθερή προσοχή της ΕΕ στην ανάπτυξη ενεργειακής συνεργασίας με το Αζερμπαϊτζάν και την παροχή βιώσιμης στήριξης εκ μέρους της ΕΕ· να παράσχουν τεχνική βοήθεια στην κρατική Υπηρεσία Εναλλακτικών και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας του Αζερμπαϊτζάν, προκειμένου να βοηθήσουν το Αζερμπαϊτζάν να διαφοροποιήσει τους ενεργειακούς του πόρους, να προαγάγει την ενεργειακή απόδοση και να εναρμονίσει τη χώρα με τους στόχους της ΕΕ για την κλιματική αλλαγή·
   μβ) να βρουν τρόπους προκειμένου να ενθαρρύνουν τον διάλογο και την περιφερειακή συνεργασία στηρίζοντας οργανώσεις όπως το Περιφερειακό Περιβαλλοντικό Κέντρο (REC) μέσα από κοινά διασυνοριακά προγράμματα με τη συμμετοχή ΜΚΟ, τοπικών κοινοτήτων και ενδιαφερόμενων φορέων της Αρμενίας, του Αζερμπαϊτζάν και της Γεωργίας·
   μγ) να ενσωματώσουν στη συμφωνία σύνδεσης μια ισχυρή κοινοβουλευτική διάσταση που θα προβλέπει την πλήρη συμμετοχή του Milli Mejlis και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και θα προάγει το έργο της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Euronest·
   μδ) να φροντίσουν να συμμετάσχει πλήρως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην εφαρμογή και την παρακολούθηση της συμφωνίας σύνδεσης· να ορίσουν σαφή κριτήρια για την εφαρμογή της συμφωνίας σύνδεσης και να προβλέψουν μηχανισμούς ελέγχου, συμπεριλαμβανομένης της υποβολής τακτικών εκθέσεων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο·
   με) να παράσχουν στοχοθετημένη τεχνική βοήθεια στο Αζερμπαϊτζάν, ώστε να εξασφαλιστεί ότι θα τηρούνται οι υποχρεώσεις που προκύπτουν από τις διαπραγματεύσεις σχετικά με τη συμφωνία σύνδεσης και την πλήρη υλοποίησή της, και να συνεχίσουν να προτείνουν εκτεταμένα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την οικοδόμηση θεσμών·
   μστ) να ενθαρρύνουν τη διαπραγματευτική ομάδα της ΕΕ να συνεχίσει τη συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, παρέχοντας συνεχώς πληροφορίες που θα υποστηρίζονται από σχετική τεκμηρίωση, σχετικά με την επιτευχθείσα πρόοδο, σύμφωνα με το άρθρο 218, παράγραφος 10 της ΣΛΕΕ, το οποίο ορίζει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενημερώνεται αμέσως και πλήρως σε όλα τα στάδια της διαδικασίας·
   μζ) να ενθαρρύνουν περαιτέρω ένα βαθύ επίπεδο συνεργασίας με την Ανατολική Εταιρική Σχέση και στο πλαίσιο αυτής, καθώς επίσης να ενημερώνουν τακτικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την πρόοδο στον τομέα αυτό·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα που περιέχει τις συστάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και στο Αζερμπαϊτζάν.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0243.
(2) ΕΕ C 161 E της 31.5.2011, σ. 136.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0025.
(4) EE C 41 E της 19.2.2009, σ. 64.
(5) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0153.
(6) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0576.
(7) EE L 221 της 27.8.2011, σ. 5.


Διαπραγματεύσεις για τη συμφωνία σύνδεσης ΕΕ-Αρμενίας
PDF 306kWORD 89k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Απριλίου 2012 που περιέχει τις συστάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο, την Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης σχετικά με τις διαπραγματεύσεις για τη συμφωνία σύνδεσης ΕΕ-Αρμενίας (2011/2315(INI))
P7_TA(2012)0128A7-0079/2012

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τις εν εξελίξει διαπραγματεύσεις μεταξύ της ΕΕ και της Αρμενίας για μια συμφωνία σύνδεσης,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 10ης Μαΐου 2010 σχετικά με την Αρμενία με τα οποία εγκρίνονται οι διαπραγματευτικές οδηγίες,

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ Αρμενίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιουλίου 1999,

–  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση σχετικά με μια εταιρική σχέση κινητικότητας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Αρμενίας της 27ης Οκτωβρίου 2011,

–  έχοντας υπόψη το Σχέδιο Δράσης της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας (ΕΠΓ) που εγκρίθηκε στις 14 Νοεμβρίου 2006 και τη κοινή ανακοίνωση με τίτλο «Μια νέα απάντηση σε μια μεταβαλλόμενη γειτνίαση» της 25ης Μαΐου 2011,

–  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση της διάσκεψης κορυφής για την Ανατολική Εταιρική Σχέση που πραγματοποιήθηκε στην Πράγα στις 7 Μαΐου 2009,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της 25ης Οκτωβρίου 2010 σχετικά με την Ανατολική Εταιρική Σχέση,

–  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση της διάσκεψης κορυφής για την Ανατολική Εταιρική Σχέση που πραγματοποιήθηκε στη Βαρσοβία στις 29-30 Σεπτεμβρίου 2011,

–  έχοντας υπόψη την καταστατική πράξη της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης ΕΕ– γειτονικών χωρών Ανατολικής Ευρώπης (Euronest) της 3ης Μαΐου 2011,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της 27ης Φεβρουαρίου 2012 σχετικά με τον Νότιο Καύκασο,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα της 13ης Μαρτίου 2008 σχετικά με την Αρμενία(1),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 20ης Μαΐου 2010, σχετικά με την ανάγκη για μια στρατηγική της ΕΕ για τον Νότιο Καύκασο(2),

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του της 20ής Ιανουαρίου 2011 σχετικά με μια στρατηγική της ΕΕ για τον Εύξεινο Πόντο(3), και της 17ης Ιανουαρίου 2008 σχετικά με την προσέγγιση περιφερειακής πολιτικής για τον Εύξεινο Πόντο(4),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 7ης Απριλίου 2011 σχετικά με την αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας – Ανατολική Διάσταση(5) και της 14ης Δεκεμβρίου 2011 σχετικά με την αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας(6),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση 2011/518/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου της 25ης Αυγούστου 2011 σχετικά με τον διορισμό του ειδικού εντεταλμένου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον Νότιο Καύκασο και την κρίση στη Γεωργία(7),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής σχετικά με την πρόοδο της Αρμενίας, που εγκρίθηκε στις 25 Μαΐου 2011,

–  έχοντας υπόψη τον τρίτο γύρο του διαλόγου ΕΕ-Αρμενίας για τα ανθρώπινα δικαιώματα που πραγματοποιήθηκε στις 6 Δεκεμβρίου 2011,

–  έχοντας υπόψη τη γενική αμνηστία που εγκρίθηκε από το Αρμενικό Κοινοβούλιο στις 26 Μαΐου 2011 έπειτα από πρόταση του Προέδρου Σαργκσιάν,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση που υπογράφηκε από τους Προέδρους της Αρμενίας, του Αζερμπαϊτζάν και της Ρωσικής Ομοσπονδίας στις 2 Νοεμβρίου 2008 στη Μόσχα,

–  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση που υπογράφηκε από τους Προέδρους της Αρμενίας, του Αζερμπαϊτζάν και της Ρωσικής Ομοσπονδίας στις 23 Ιανουαρίου 2012 στο Σότσι,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 90, παράγραφος 4, και το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (A7-0079/2012),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ανατολική Εταιρική Σχέση παρέχει το πολιτικό πλαίσιο για την ενδυνάμωση των διμερών σχέσεων μέσω νέων συμφωνιών σύνδεσης, λαμβάνοντας υπόψη τη συγκεκριμένη κατάσταση και τις φιλοδοξίες της χώρας εταίρου και το στρατηγικό ενδιαφέρον της ΕΕ για τη σταθερότητα και τη δημοκρατική ανάπτυξη της περιοχής·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συμφωνίες σύνδεσης αποτελούν το κατάλληλο πλαίσιο για την εμβάθυνση των σχέσεων, βελτιώνοντας την πολιτική σύνδεση, την κοινωνικοοικονομική ολοκλήρωση και τη νομική προσέγγιση με την ΕΕ, και για την ανάπτυξη πολιτιστικών σχέσεων·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, από αυτήν την άποψη, η πολυμερής διάσταση της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης είναι συμπληρωματική και δεν μπορεί να διαχωριστεί από τη διμερή διάσταση και ότι πρέπει να αναπτυχθεί ταυτόχρονα με τις εν εξελίξει διαπραγματεύσεις για τις συμφωνίες σύνδεσης προκειμένου να προετοιμαστεί το έδαφος για την πλήρη εφαρμογή τους και να τεθούν οι βάσεις για μια γνήσια περιφερειακή συνεργασία όπως προβλέπεται από τις αρχές που διέπουν την Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενεργή δέσμευση της Αρμενίας στις κοινές αξίες και αρχές, συμπεριλαμβανομένης της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου, της χρηστής διακυβέρνησης και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, είναι σημαντική για να προχωρήσει η διαδικασία και για να επιτύχει η διαπραγμάτευση και επακόλουθη εφαρμογή της συμφωνίας σύνδεσης·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αρχές της Αρμενίας έχουν εκφράσει επανειλημμένα τη θέλησή τους να μείνουν πιστοί σε αυτές τις αξίες και ότι έχουν επικαλεστεί τις ευρωπαϊκές φιλοδοξίες της Αρμενίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ρητορεία δεν συμβαδίζει πάντοτε με την πραγματικότητα σε σχέση με τον ρυθμό υλοποίησης των μεταρρυθμίσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενεργός συμμετοχή της Αρμενίας στο πλαίσιο του Euronest, που καλύπτει τις τέσσερις θεματικές πλατφόρμες της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης, αποτελεί θετικό παράδειγμα της δέσμευσής της για εφαρμογή των ευρωπαϊκών αξιών και αρχών·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η άλυτη διαμάχη για το Ναγκόρνο-Καραμπάχ υπονομεύει τη σταθερότητα και την ανάπτυξη της Αρμενίας και της περιοχής του νότιου Καυκάσου· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ στην κοινή ανακοίνωση με τίτλο «Μια νέα απάντηση σε μια μεταβαλλόμενη γειτνίαση» δηλώνει τη φιλοδοξία της να εργαστεί κατά τρόπο προορατικότερο για την επίλυση της διαμάχης στο νότιο Καύκασο και να επιτείνει τη συμμετοχή της τόσο μέσω της υποστήριξης των υφιστάμενων μορφών διαπραγμάτευσης όσο και μέσω της πρότασης νέων πρωτοβουλιών· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ειδικός εντεταλμένος της ΕΕ (ΕΕΕΕ) για τον νότιο Καύκασο διαδραματίζει σημαντικό ρόλο συμβάλλοντας στην ειρηνική επίλυση της διαμάχης στην περιοχή·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατοχή εδαφών, τα οποία ανήκουν σε τρίτη χώρα, συνιστά παραβίαση του διεθνούς δικαίου και έρχεται σε αντίθεση με τις θεμελιώδεις αρχές της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας και θέτει σε κίνδυνο το σχέδιο της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης συνολικά·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν ιδιαίτερα ανησυχητικές εκθέσεις για παράνομες δραστηριότητες από τα αρμενικά στρατεύματα στα κατεχόμενα εδάφη του Αζερμπαϊτζάν, και συγκεκριμένα για τακτικές στρατιωτικές ασκήσεις, ανανέωση στρατιωτικού υλικού και προσωπικού και ενίσχυση των αμυντικών κλιμακίων·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η σωστή διεξαγωγή, σύμφωνα με τα διεθνή και ευρωπαϊκά πρότυπα, των επερχόμενων βουλευτικών εκλογών στις 6 Μαΐου 2012 θα είναι ύψιστης σημασίας για την ανάπτυξη των σχέσεων ΕΕ-Αρμενίας και λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εκλογές θα διεξαχθούν σύμφωνα με τον νέο εκλογικό νόμο της Αρμενίας·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαπραγματεύσεις σχετικά με τη συμφωνία σύνδεσης ΕΕ-Αρμενίας προχωρούν με ικανοποιητικό ρυθμό και παρέχουν ώθηση για εσωτερική μεταρρύθμιση·

1.  απευθύνει τις παρακάτω συστάσεις προς το Συμβούλιο, την Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης: θα πρέπει

   α) να διασφαλίσουν ότι η συμφωνία σύνδεσης θα αποτελέσει ένα συνεκτικό και ελπιδοφόρο πλαίσιο για την περαιτέρω ανάπτυξη των σχέσεων με την Αρμενία, ένα πλαίσιο που θα ενισχύει την πολιτική σύνδεση, την οικονομική σύγκλιση και τη νομική προσέγγιση·
   β) να διασφαλίσουν ότι οι διαπραγματεύσεις για τις συμφωνίες σύνδεσης ΕΕ-Αζερμπαϊτζάν και ΕΕ-Αρμενίας, σύμφωνα με τα αιτήματα που διατυπώθηκαν στην έκθεση του Κοινοβουλίου σχετικά με την ανάγκη για μια στρατηγική της ΕΕ για τον Νότιο Καύκασο, με ημερομηνία 20 Μαΐου 2010, και σύμφωνα με τις βασικές αρχές της Ομάδας Μινσκ του ΟΑΣΕ, όπως ενσωματώνονται στην κοινή δήλωση της Λ' Άκουιλα της 10ης Ιουλίου 2009, συνδέονται κατά τρόπο αξιόπιστο με την επίλυση της διαμάχης του Ναγκόρνο-Καραμπάχ, συμπεριλαμβανομένων π.χ. μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης, όπως είναι η γενική αποστρατιωτικοποίηση, η απόσυρση των ελεύθερων σκοπευτών από τη γραμμή επαφής, η απόσυρση των δυνάμεων της Αρμενίας από τα κατεχόμενα εδάφη του Αζερμπαϊτζάν που περιβάλλουν το Ναγκόρνο-Καραμπάχ και η σταδιακή επιστροφή τους στον έλεγχο του Αζερμπαϊτζάν, η συγκρότηση μηχανισμού ενεργητικής πρόληψης συμβάντων και διερεύνησης των παραβιάσεων της ανακωχής στη γραμμή επαφής, το δικαίωμα όλων των εσωτερικά εκτοπισμένων ατόμων και προσφύγων να επιστρέψουν στην πατρίδα τους και στις ιδιοκτησίες τους και εγγυήσεις διεθνούς ασφάλειας, στις οποίες θα συμπεριλαμβάνεται μια πραγματικά πολυεθνική ειρηνευτική αποστολή, για να εξασφαλιστούν οι κατάλληλες συμφωνηθείσες συνθήκες για τη μελλοντική νομικά δεσμευτική ελεύθερη έκφραση ως προς το επιθυμητό τελικό καθεστώς του Ναγκόρνο-Καραμπάχ·
   γ) να τονίσουν τη ύψιστη σημασία των δημοκρατικών, διάφανων, ελεύθερων και δίκαιων εκλογών με διάφορους αντιπάλους, πράγμα που κατοχυρώνεται όχι μόνο με τη σωστή διεξαγωγή των εκλογών του Μαΐου 2012 κατά την ημέρα των εκλογών, αλλά προβλέπει επίσης πολυφωνία, ελευθερία πολιτικού λόγου, ελευθερία έκφρασης και ισότιμη πρόσβαση όλων των πολιτικών δυνάμεων σε επίσημα ραδιοτηλεοπτικά μέσα, ελευθερία του συνέρχεσθαι και ελεύθερη κυκλοφορία στη διάρκεια της προεκλογικής και της μετεκλογικής διαδικασίας συνολικά· τονίζει την ανάγκη να παρασχεθούν στην αντιπροσωπεία της ΕΕ στην Αρμενία τα απαραίτητα μέσα για την ενίσχυση της συμβολής της ΕΕ στην ποιότητα των εκλογικών διαδικασιών· να επιδοκιμάσουν την υιοθέτηση του νέου εκλογικού νόμου της Αρμενίας, που είναι σύμφωνος με τις διεθνείς υποχρεώσεις και συστάσεις·
   δ) τονίζει ότι είναι απαραίτητη η ολοκλήρωση μιας διαφανούς, ανεξάρτητης και αμερόληπτης έρευνας των γεγονότων της 1ης Μαρτίου 2008 καθώς και μιας ανεξάρτητης έρευνας σχετικά με την παρέμβαση της αστυνομίας κατά τη διάλυση της διαδήλωσης·
   ε) να αναγνωρίσουν τις ευρωπαϊκές φιλοδοξίες της Αρμενίας και να τις θεωρήσουν πολύτιμο μοχλό και απαραίτητο καταλύτη για την εφαρμογή μεταρρυθμίσεων και δημόσιας στήριξης των εν λόγω μεταρρυθμίσεων, οι οποίες αποσκοπούν στην ενίσχυση της δέσμευσης της Αρμενίας για κοινές αξίες και αρχές του κράτους δικαίου, ανθρώπινα δικαιώματα και χρηστή διακυβέρνηση·
   στ) να ενσωματώσουν στη συμφωνία σύνδεσης ρήτρες και κριτήρια για την προστασία και την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που αντικατοπτρίζουν τα υψηλότερα διεθνή και ευρωπαϊκά πρότυπα, βασιζόμενοι στον μέγιστο δυνατό βαθμό στα πλαίσια του Συμβουλίου της Ευρώπης και του ΟΑΣΕ και του εν εξελίξει διαλόγου ΕΕ-Αρμενίας για τα ανθρώπινα δικαιώματα·
   ζ) να υπογραμμίσουν στη συμφωνία σύνδεσης τη σημασία της εγγύησης της άσκησης των θεμελιωδών ελευθεριών, συμπεριλαμβανομένης της ελευθερίας του συνέρχεσθαι και του συνεταιρίζεσθαι, της ανάπτυξης μιας κοινωνίας πολιτών, του κράτους δικαίου, του συνεχιζόμενου αγώνα ενάντια στη διαφθορά, της διασφάλισης της ανταγωνιστικότητας της αγοράς και της ανεξαρτησίας των μέσων·
   η) να παροτρύνουν τις αρχές της Αρμενίας να εγκρίνουν νομοθεσία κατά των διακρίσεων, η οποία θα απαγορεύει κάθε διάκριση λόγω γενετήσιου προσανατολισμού και ταυτότητας φύλου σε κάθε τομέα·
   θ) να ενθαρρύνουν τις αρχές της Αρμενίας να συνεχίσουν με νέες προσπάθειες τη νομοθετική μεταρρύθμιση στη χώρα·
   ι) να ενθαρρύνουν τις αρχές της Αρμενίας να συνεχίσουν την ανάπτυξη του γραφείου του Υπερασπιστή των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ιδίως παρέχοντάς του πρόσθετους οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους και υποστηρίζοντας τα νεοϊδρυθέντα περιφερειακά γραφεία· να διασφαλίσουν ότι η στήριξη θεσμικών οργάνων όπως ο Υπερασπιστής των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων εξισορροπείται αναλογικά με τη στήριξη των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών·
   ια) να τονίσουν ιδιαίτερα τη σημασία της ανεξαρτησίας των δικαστικών αρχών, των διαφανών διαδικασιών προμηθειών, του διαχωρισμού της πολιτικής από τις επιχειρηματικές δραστηριότητες και της ανάγκης να διαλυθούν οι ολιγαρχικές δομές στο εσωτερικό της οικονομίας, των αξιόπιστων δικαστικών διαδικασιών, οι οποίες αποτελούν εγγύηση δίκαιης δίκης και πρόσβασης στη δικαιοσύνη όλων των πολιτών, ενός ασφαλούς περιβάλλοντος για την ερευνητική δημοσιογραφία, της πρόσβασης σε πληροφορίες και ανεξάρτητα ΜΜΕ και μέσα κοινωνικής δικτύωσης και της αποτροπής κάθε μορφής βασανιστηρίων και κακομεταχείρισης σε κέντρα κράτησης· να ενθαρρύνουν την κυβέρνηση της Αρμενίας να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να συμμορφωθεί με τις βέλτιστες πρακτικές και συστάσεις της ΕΕ σε αυτούς τους τομείς·
   ιβ) να τονίσουν τη σημασία που δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση στην πρόληψη και την καταπολέμηση της διαφθοράς στις χώρες της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης, ιδίως υπό το φως των συμπερασμάτων του Συμβουλίου για τη συνεργασία στον τομέα της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων στο πλαίσιο της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης κατά την 3135η συνεδρίασή της στις 13 και 14 Δεκεμβρίου 2011·
   ιγ) να υπογραμμίσουν τη σχέση ανάμεσα στην αναμόρφωση των αρχών επιβολής του νόμου στις χώρες εταίρους και των μέτρων καταπολέμησης του οικονομικού εγκλήματος, της διαφθοράς, της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας·
   ιδ) να τονίσουν την ανάγκη να καταπολεμηθεί η ατιμωρησία των αξιωματούχων στα σώματα επιβολής του νόμου και της αστυνομίας, μεταξύ άλλων, διασφαλίζοντας πλήρη διερεύνηση των βασανιστηρίων και της παραβίασης των δικαιωμάτων κατά την προφυλάκιση και την παραμονή σε κλειστά ιδρύματα·
   ιε) να διασφαλίσουν ότι ζητείται τακτικά και συστηματικά η γνώμη της κοινωνίας των πολιτών και των μη κυβερνητικών οργανώσεων στην Αρμενία καθ' όλη τη διαδικασία διαπραγματεύσεων της συμφωνίας σύνδεσης και να διασφαλίσουν ότι σημειώνονται και λαμβάνονται υπόψη οι συστάσεις τους οποτεδήποτε κρίνεται σκόπιμο·
   ιστ) να διασφαλίσουν ότι η συμφωνία σύνδεσης είναι σύμφωνη με τις αρχές του διεθνούς δικαίου όσον αφορά, πιο συγκεκριμένα, τον Καταστατικό Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, την τελική πράξη του Ελσίνκι και τις αρχές και το πλαίσιο του ΟΑΣΕ, ιδίως τη μη χρήση βίας, την εδαφική ακεραιότητα και το δικαίωμα στον αυτοπροσδιορισμό·
   ιζ) υπενθυμίζει σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη ότι δεν μπορεί να υπάρχει εναλλακτική στην ειρηνική επίλυση της διαμάχης του Ναγκόρνο-Καραμπάχ· Υπογραμμίζει ότι κάθε απειλή για χρήση βίας υπονομεύει τις κοινές προσπάθειες της διεθνούς κοινότητας·
   ιη) καλεί την Αρμενία και το Αζερμπαϊτζάν να λάβουν μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης στα μέτωπα των συγκρούσεων, συμπεριλαμβανομένης της απόσυρσης των ελεύθερων σκοπευτών από τη γραμμή επαφής (σύμφωνα με τις συστάσεις του ΟΑΣΕ), της απόσυρσης και του τερματισμού χρήσης του πυροβολικού, της σημαντικής αύξησης του αριθμού των παρατηρητών ΟΑΣΕ, ως μεταβατικό μέτρο μέχρι να αναπτυχθεί πολυεθνική ειρηνευτική δύναμη υπό την εντολή του ΟΗΕ ως μέρος της εφαρμογής μιας ειρηνευτικής συμφωνίας· καλεί την Αρμενία να μη στέλνει πλέον στο Ναγκόρνο-Καραμπάχ στρατιώτες που υπηρετούν υποχρεωτική θητεία·
   ιθ) να ενδυναμώσουν την ικανότητα επίλυσης συγκρούσεων και διαμεσολάβησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεταξύ άλλων με την ενίσχυση της υποστήριξής της προς τις προσπάθειες της Ομάδας Μινσκ, προσφερόμενοι να παίξουν ενεργότερο και ισχυρότερο ρόλο στην εφαρμογή των μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης και στην αύξηση της εμπιστοσύνης ανάμεσα στα εμπλεκόμενα στη σύγκρουση μέρη, μεταξύ άλλων με την προώθηση μιας εντατικότερης διαπραγματευτικής διαδικασίας και με συνδρομή προς αυτά μέσω έργων χρηματοδοτούμενων από την ΕΕ με σκοπό την αύξηση της λαϊκής υποστήριξης όσον αφορά τις αμοιβαίες παραχωρήσεις και την ειρηνική επίλυση, και παρέχοντας ενίσχυση σε ανθρωπιστικά προγράμματα στις περιοχές που πλήττονται από τις συγκρούσεις, ιδίως σε δραστηριότητες απομάκρυνσης των ναρκών ξηράς·
   κ) να διαδραματίσουν ηγετικότερο ρόλο στην επιδίωξη διευθέτησης της διαμάχης στο Ναγκόρνο-Καραμπάχ, υποστηρίζοντας την εφαρμογή των μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης, τα οποία θα οδηγήσουν στην προσέγγιση των κοινοτήτων της Αρμενίας και του Αζερμπαϊτζάν και θα διαδώσουν την ιδέα της ειρήνης, της συμφιλίωσης και της εμπιστοσύνης ανάμεσα σε όλες τις πλευρές· να τονίσουν ότι αμφότερες η Αρμενία και το Αζερμπαϊτζάν πρέπει να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα ώστε να διασφαλίσουν την πλήρη και έγκαιρη εφαρμογή οιωνδήποτε αποφάσεων ληφθούν από το σχήμα της Ομάδας Μινσκ για την εδραίωση ειρηνικής επίλυσης· υπογραμμίζει την ανάγκη για άνευ όρων πρόσβαση των εκπροσώπων της ΕΕ στο Ναγκόρνο-Καραμπάχ και τις γύρω από αυτό κατεχόμενες περιοχές·
   κα) πιστεύει ότι η παρουσία της ΕΕ στην Ομάδα Μινσκ του ΟΑΣΕ ενισχύει τη συμμετοχή της ΕΕ στην επίλυση της διαμάχης μεταξύ Αρμενίας και Αζερμπαϊτζάν·
   κβ) να ενδυναμώσουν την ικανότητα επίλυσης συγκρούσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον νότιο Καύκασο, μεταξύ άλλων με την υποστήριξη των προσπαθειών της Ομάδας Μινσκ και την προετοιμασία του εδάφους για την εφαρμογή μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης, όπως έχουν συμφωνήσει οι πρόεδροι του Αζερμπαϊτζάν και της Αρμενίας· να τονίσουν την ανάγκη για την τάχιστη ειρηνική επίλυση της διαμάχης μεταξύ Αρμενίας και Αζερμπαϊτζάν με βάση τις αρχές του διεθνούς δικαίου και τις αποφάσεις και τα έγγραφα που εγκρίθηκαν σε αυτό πλαίσιο·
   κγ) να καλέσουν όλους τους εξωτερικούς παράγοντες της διαμάχης να επιδείξουν καλή θέληση και να συμβάλουν με θετικό τρόπο στην άμεση και ειρηνική επίλυσή της·
   κδ) να καλέσουν τους ηγέτες της Αρμενίας και του Αζερμπαϊτζάν να ενεργούν υπεύθυνα, να μετριάσουν τα σχόλιά τους και να αποφεύγουν εμπρηστικές δηλώσεις προκειμένου να προετοιμαστεί το έδαφος για ουσιαστικό διάλογο σε όλα τα επίπεδα της κοινωνίας και να τεθεί η βάση για αποτελεσματικά μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης·
   κε) εκφράζει ανησυχία για τη συγκέντρωση στρατιωτικών δυνάμεων στην περιοχή, και ιδίως για τις υψηλές στρατιωτικές δαπάνες της Αρμενίας που απομυζούν πόρους από περισσότερο επείγοντα ζητήματα όπως η μείωση της φτώχειας, η κοινωνική ασφάλιση και η οικονομική ανάπτυξη και, στο πλαίσιο αυτό, καλεί τα κράτη μέλη να σταματήσουν να προμηθεύουν όπλα και πυρομαχικά τόσο στο Αζερμπαϊτζάν όσο και στην Αρμενία, σύμφωνα με το αίτημα του ΟΑΣΕ του Φεβρουαρίου του 1992, εφ' όσον δεν έχει συμφωνηθεί και δεν έχει υπογραφεί από τα δύο μέρη μια συνολική διευθέτηση·
   κστ) σημειώνει ως προς αυτό την ανάγκη να διερευνηθούν εκθέσεις σχετικά με μια πολιτική εποικισμού, την οποία εφάρμοσαν οι αρχές της Αρμενίας προκειμένου να αυξηθεί ο αρμενικός πληθυσμός στα κατεχόμενα εδάφη του Ναγκόρνο-Καραμπάχ·
   κζ) να τονίσουν τη σημασία της επικύρωσης των πρωτοκόλλων τα οποία υπέγραψαν η Αρμενία και η Τουρκία στη Ζυρίχη το 2009 και να αυξήσουν τις προσπάθειες να διευκολυνθεί η εξομάλυνση των σχέσεων με το παρεπόμενο άνοιγμα των συνόρων χωρίς περιορισμούς· να χαιρετίσουν την απόφαση για έναρξη διαπραγματεύσεων σχετικά με τον χώρο εις βάθος και ολοκληρωμένων ελεύθερων συναλλαγών· από αυτήν την άποψη να υπογραμμίσουν ότι είναι απαράδεκτο το γεγονός ότι υπάρχουν συνεχώς κλειστά σύνορα μεταξύ χωρών οι οποίες επιδιώκουν να γίνουν μέλη ή να έχουν σύνδεση με την ΕΕ και να ζητήσουν επιμόνως τον τερματισμό της κατάστασης αυτής·
   κη) να παροτρύνουν την Αρμενία να καταβάλει προσπάθειες προκειμένου να ευθυγραμμίσει την πολιτική της προς το Ιράν με την προσέγγιση της ΕΕ προς την εν λόγω χώρα·
   κθ) να υπογραμμίσουν την ανάγκη χρήσης της συμφωνίας σύνδεσης ως πλατφόρμας για την προώθηση των περιφερειακών συνεργειών και της συνεργασίας· να υπογραμμίσουν τους δεσμούς αμοιβαίας ενίσχυσης ανάμεσα στη δημοκρατική πλουραλιστική ανάπτυξη και την επίλυση της διαμάχης· να τονίσουν κυρίως τη σημασία της δημιουργίας συνεργειών στους τομείς των μεταφορών και της ενέργειας· να ζητήσουν από όλα τα μέρη να συμμετάσχουν πλήρως στον πολύπλευρο άξονα συνεργασίας της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης χωρίς να τον συνδέουν με τις διαμάχες·
   λ) να αναζητήσουν τρόπους προκειμένου να ενθαρρύνουν τον διάλογο και την περιφερειακή συνεργασία, υποστηρίζοντας οργανισμούς όπως το Περιφερειακό Περιβαλλοντικό Κέντρο (ΠΠΚ) μέσω κοινών διασυνοριακών έργων με τη σύμπραξη ΜΚΟ, τοπικών κοινοτήτων και εμπλεκόμενων φορέων της Αρμενίας, του Αζερμπαϊτζάν και της Γεωργίας·
   λα) να παροτρύνουν την Αρμενία να επικυρώσει χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση τον Οργανισμό της Ρώμης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου ως βήμα ζωτικής σημασίας ώστε να ευθυγραμμιστεί η εθνική νομοθεσία με τις διεθνείς δικαστικές συμφωνίες, τις οποίες έχουν αποδεχτεί οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης·
   λβ) να παροτρύνουν τις αρχές της Αρμενίας να υπογράψουν και να επικυρώσουν τη Σύμβαση για την απαγόρευση της χρήσης, της αποθήκευσης, της παραγωγής και της διακίνησης ναρκών κατά προσωπικού και για την καταστροφή τους και τη Σύμβαση για τα Πυρομαχικά Διασποράς·
   λγ) να υπογραμμίσουν τη σημασία της κινητικότητας για την προώθηση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης· να θέσουν ως προτεραιότητα την κινητικότητα των νέων και των φοιτητών κατά τις διαπραγματεύσεις σχετικά με τις συμφωνίες διευκόλυνσης της χορήγησης θεώρησης εισόδου (βίζα) και επανεισδοχής· να ζητήσουν από την Αρμενία να βελτιώσει την εθνική νομοθεσία η οποία ρυθμίζει την τριτοβάθμια εκπαίδευση με ειδική έμφαση στις διαδικασίες συγχρονισμού για επιστημονικούς τίτλους και νομική ρύθμιση της πρακτικής άσκησης των φοιτητών βάσει της διαδικασίας της Μπολόνια· να εξασφαλίσουν ότι οι διατάξεις για την παροχή ασύλου ευθυγραμμίζονται πλήρως με τις διεθνείς υποχρεώσεις και δεσμεύσεις και με τις προδιαγραφές της ΕΕ·
   λδ) να ενθαρρύνουν τη διαφανή διαχείριση των δημόσιων οικονομικών και τη βελτίωση της νομοθεσίας για τις δημόσιες συμβάσεις, με σκοπό τη διασφάλιση της χρηστής διακυβέρνησης και της διαφανούς διαδικασίας λήψης αποφάσεων·
   λε) να ενθαρρύνουν την ευρεία τομεακή συνεργασία μεταξύ της ΕΕ και της Αρμενίας· ειδικότερα, να καταστήσουν σαφή τα οφέλη και να προωθήσουν την κανονιστική σύγκλιση στον τομέα αυτό και, για τον σκοπό αυτό, να παράσχουν την απαραίτητη οικονομική και τεχνική συνδρομή·
   λστ) να χαιρετίσουν την ενσωμάτωση των βέλτιστων πρακτικών της ΕΕ και των συστάσεων της ΕΕ στην Αρμενία κατά την προετοιμασία των εθνικών προγραμμάτων εργασίας στον τομέα της δικαιοσύνης, της ελευθερίας και της ασφάλειας· να σημειώσουν ιδίως τα απτά αποτελέσματα στον τομέα της μετανάστευσης, τα οποία επιτεύχθηκαν με την υπογραφή της κοινής δήλωσης σχετικά με μια εταιρική σχέση κινητικότητας·
   λζ) να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για να ενσωματώσουν στη συμφωνία σύνδεσης διατάξεις που επιτρέπουν στην Αρμενία να συμμετάσχει στα κοινοτικά προγράμματα και τους κοινοτικούς οργανισμούς, ως βασικό εργαλείο για την προώθηση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης σε όλα τα επίπεδα·
   λη) να τονίσουν την ανάγκη μιας βιώσιμης οικονομίας, και μέσω της προώθησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της ενεργειακής απόδοσης σύμφωνα με τους στόχους της ΕΕ σχετικά με την αλλαγή του κλίματος· να διασφαλίσουν ότι η ανάπτυξη του τομέα της ενέργειας πραγματοποιείται σύμφωνα με τα περιβαλλοντικά πρότυπα της ΕΕ και συμμορφώνεται με τη σύμβαση του ΟΗΕ σχετικά με την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε διασυνοριακό πλαίσιο (Σύμβαση ESPOO)·
   λθ) να επαναλάβουν το αίτημα για παύση της λειτουργίας του πυρηνικού εργοστασίου του Μετσαμόρ πριν από το 2016, δεδομένου ότι αυτό δεν μπορεί να αναβαθμιστεί προκειμένου να πληροί τα υφιστάμενα συμφωνηθέντα και διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα·
   μ) να συνεχίσουν να παρέχουν την απαραίτητη τεχνική υποστήριξη για να είναι εφικτή η έγκαιρη έναρξη των διαπραγματεύσεων για όλες τις πτυχές της συμφωνίας σύνδεσης και να διασφαλίσουν ότι οι διαπραγματεύσεις που ξεκίνησαν πρόσφατα σχετικά με την DCFTA συνεχίζονται με σταθερό ρυθμό·
   μα) να ενσωματώσουν στη συμφωνία σύνδεσης μια ισχυρή κοινοβουλευτική διάσταση που θα προβλέπει την πλήρη συμμετοχή της Εθνικής Συνέλευσης της Αρμενίας και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην εφαρμογή και την παρακολούθηση της συμφωνίας· να συνδράμουν και με τεχνικά και με οικονομικά μέσα το Κοινοβούλιο της Αρμενίας, ώστε να αναπτύξει πλήρως τις συνταγματικές λειτουργίες, τα συνταγματικά σώματα και τις συνταγματικές υπηρεσίες του, συμπεριλαμβανομένης της συγκροτήσεως πλήρως ανεπτυγμένων μόνιμων επιτροπών και της ενισχυμένης διαδράσεως με την κοινωνία των πολιτών· παρέχουν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τακτική ενημέρωση σχετικά με την κατάσταση πραγμάτων της διαπραγματευτικής διαδικασίας·
   μβ) να ενσωματώσουν στη συμφωνία σύνδεσης σαφή κριτήρια για την εφαρμογή της και να προβλέψουν μηχανισμούς ελέγχου, στους οποίους θα συμπεριλαμβάνεται η υποβολή τακτικών εκθέσεων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο·
   μγ) να παράσχουν καλύτερα στοχοθετημένη χρηματοπιστωτική και τεχνική βοήθεια στην Αρμενία, ώστε να διασφαλίσουν ότι θα τηρούνται οι υποχρεώσεις που προκύπτουν από τις διαπραγματεύσεις σχετικά με τη συμφωνία σύνδεσης και την πλήρη υλοποίησή της, και να συνεχίσουν να προσφέρουν εκτεταμένα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ενίσχυση των θεσμικών οργάνων, συμπεριλαμβανομένων τομέων όπως οι δημόσιες υπηρεσίες και η δικαστική μεταρρύθμιση·
   μδ) να ενθαρρύνουν τις αρχές της Αρμενίας να αξιοποιήσουν στο έπακρο την εμπειρία της υψηλού επιπέδου συμβουλευτικής ομάδας της ΕΕ στη διαδικασία διαπραγμάτευσης και εφαρμογής και να κρατούν επίσης πλήρως ενήμερους τους συμβούλους της ΕΕ σχετικά με τις δραστηριότητες της ομάδας της εμβληματικής πρωτοβουλίας ολοκληρωμένης διαχείρισης των συνόρων (IBM) της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης· να εξετάσουν το ενδεχόμενο να παράσχουν αυτή τη βοήθεια σε όλους τους ανατολικούς εταίρους·
   με) να αναγνωρίσουν το φιλόδοξο πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Αρμενίας στο πλαίσιο της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης και να παρέχουν επαρκή βοήθεια σύμφωνα με την αρχή «περισσότερα για περισσότερα» ανάλογα με τον ρυθμό των μεταρρυθμίσεων και στο μέτρο των δεικτών δημοκρατίας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων·
   μστ) να αυξήσουν, σύμφωνα με την κοινή ανακοίνωση με τίτλο «Μια νέα απάντηση σε μια μεταβαλλόμενη γειτνίαση», τη βοήθεια της ΕΕ για οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών στην Αρμενία, ώστε να μπορούν να πραγματοποιούν εσωτερική παρακολούθηση των μεταρρυθμίσεων και δεσμεύσεων της κυβέρνησης και να διασφαλίζουν περισσότερο τη λογοδοσία της κυβέρνησης για αυτές·
   μζ) να ενθαρρύνουν τη διαπραγματευτική ομάδα της ΕΕ να συνεχίσει την καλή συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, παρέχοντας συνεχώς πληροφορίες που θα υποστηρίζονται από σχετική τεκμηρίωση, σχετικά με την επιτευχθείσα πρόοδο, σύμφωνα με το άρθρο 218, παράγραφος 10 της ΣΛΕΕ, το οποίο ορίζει ότι το Κοινοβούλιο πρέπει να ενημερώνεται αμέσως και πλήρως σε όλα τα στάδια της διαδικασίας·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα που περιέχει τις συστάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και στις αρχές της Αρμενίας.

(1) EE C 66 E της 20.3.2009, σ. 67.
(2) EE C 161 E της 31.5.2011, σ. 136.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0025.
(4) ΕΕ C 41 E της 19.2.2009, σ. 64.
(5) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0153.
(6) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0576.
(7) EE L 221 της 27.8.2011, σ. 5.


Τα ψάρια ως κοινό αγαθό
PDF 65kWORD 34k
Δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Απριλίου 2012 σχετικά με τα ψάρια ως κοινό αγαθό
P7_TA(2012)0129P7_DCL(2011)0047

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 117 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS) του 1982, το οποίο ορίζει ότι «Όλα τα κράτη έχουν την υποχρέωση να λαμβάνουν μέτρα ή να συνεργάζονται με άλλα κράτη στη λήψη μέτρων (...) τα οποία κρίνονται αναγκαία για τη διατήρηση των ζώντων πόρων της ανοικτής θάλασσας»,

–  έχοντας υπόψη τη Συμφωνία του 1993 για την προαγωγή της συμμόρφωσης προς διεθνή μέτρα διατήρησης και διαχείρισης από αλιευτικά σκάφη στην ανοικτή θάλασσα και τον Κώδικα Συμπεριφοράς του FAO για την Υπεύθυνη Αλιεία του 1995,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μέση παγκόσμια κατανάλωση ψαριών έχει φθάσει στο ύψος ρεκόρ των 17 κιλών ανά άτομο ετησίως και ότι για περισσότερα από 3 δισεκατομμύρια ανθρώπους άνω του 15 % της πρόσληψης πρωτεϊνών προέρχεται από τα ψάρια·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η παγκόσμια βιωσιμότητα της αλιείας αποτελεί προϋπόθεση για τη διατήρηση των ιχθυαποθεμάτων και την πρόσβαση των μελλοντικών γενεών σε αυτόν τον ανεκτίμητο θαλάσσιο πόρο, και ότι η συγκέντρωση της αλιευτικής δραστηριότητας σε ιδιωτικά χέρια έχει σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι αναγκαία η ανάληψη παγκόσμιας δράσης προκείμενου να προστατευτεί αυτός ο πόρος και να διασφαλιστεί ότι θεωρείται κοινό αγαθό, ενώ ταυτόχρονα πρέπει να ληφθεί μέριμνα ώστε η κατανομή των σχετικών συλλογικών οφελών να γίνεται κατά τρόπο ισότιμο·

1.  καλεί την Επιτροπή να προωθήσει κανονιστική δράση, σε επίπεδο ΕΕ και κρατών μελών, σχετικά με τη σημασία των ψαριών ως παγκόσμιου κοινού αγαθού, καθώς και να εφαρμόσει τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να προστατεύσει τους θαλάσσιους πόρους, να διασφαλίσει την πρόσβαση στους πόρους αυτούς και τη βιώσιμη χρήση τους, μέσω συντονισμού σε παγκόσμιο επίπεδο, και να πραγματοποιήσει εκστρατεία πληροφόρησης για τους πολίτες της ΕΕ·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα δήλωση, συνοδευόμενη από τα ονόματα των υπογραφόντων(1), στο Συμβούλιο, την Επιτροπή και τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) Ο κατάλογος των υπογραφόντων δημοσιεύεται στο Παράρτημα 1 των Πρακτικών της 18ης Απριλίου 2012 (P7_PV(2012)04-18(ANN1)).


Παιδιά με σύνδρομο Ντάουν
PDF 63kWORD 33k
Δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Απριλίου 2012 σχετικά με τα παιδιά που πάσχουν από το σύνδρομο Ντάουν
P7_TA(2012)0130P7_DCL(2011)0052

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 του Κανονισμού,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με εκτιμήσεις, οι περιπτώσεις να γεννηθεί ένα παιδί με σύνδρομο Ντάουν είναι 1 στις 600-1000,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το σύνδρομο Ντάουν αποτελεί τη συχνότερη γενετική αιτία για τις μαθησιακές διαταραχές,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συγγενείς ανωμαλίες συνιστούν ένα από τα κύρια αίτια παιδικής θνησιμότητας και μακροπρόθεσμης αναπηρίας και ότι τα παιδιά με σύνδρομο Ντάουν μπορεί να πάσχουν από πολλές συγγενείς διαταραχές, οι συχνότερες των οποίων είναι οι καρδιοπάθειες,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 26 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης: «Η Ένωση αναγνωρίζει και σέβεται το δικαίωμα των ατόμων με αναπηρία να επωφελούνται από μέτρα σχεδιασμένα για να εξασφαλίζουν την ανεξαρτησία, την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη και τη συμμετοχή τους στη ζωή της κοινότητας»,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει κυρώσει τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες, η οποία καθορίζει ελάχιστα καθολικά πρότυπα για την προστασία και την κατοχύρωση ενός φάσματος αστικών, πολιτικών, κοινωνικών και οικονομικών δικαιωμάτων,

1.  ζητεί από την Επιτροπή, το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη:

   να συμβάλουν στην κοινωνική ένταξη των παιδιών με σύνδρομο Ντάουν, μέσω μιας εκστρατείας ευαισθητοποίησης σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο·
   να προωθήσουν την πανευρωπαϊκή έρευνα για την αντιμετώπιση της πάθησης αυτής·
   να οργανώσουν πανευρωπαϊκή στρατηγική για την προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών με σύνδρομο Ντάουν στην ΕΕ·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα δήλωση, συνοδευόμενη από τα ονόματα των υπογραφόντων(1), στο Συμβούλιο, την Επιτροπή και τις ενδιαφερόμενες εθνικές αρχές.

(1) Ο κατάλογος των υπογραφόντων δημοσιεύεται στο Παράρτημα 2 των Πρακτικών της 18ης Απριλίου 2012 (P7_PV(2012)04-18(ANN2)).

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου