Seznam 
Přijaté texty
Čtvrtek, 19. dubna 2012 - Štrasburk
Dobrovolná dohoda o partnerství mezi EU a Středoafrickou republikou o prosazování práva a správě v oblasti lesnictví a obchodu s dřevařskými výrobky vstupujícími na území Evropské unie ***
 Dobrovolná dohoda o partnerství mezi EU a Libérií o prosazování práva a správě v oblasti lesnictví a obchodu s dřevařskými výrobky vstupujícími na území Evropské unie ***
 Nástroje pro sdílení rizika pro členské státy, jejichž finanční stabilita je postižena či ohrožena závažnými obtížemi ***I
 Dohoda mezi USA a EU o využívání jmenné evidence cestujících a o jejím předávání Ministerstvu vnitřní bezpečnosti Spojených států ***
 Společný konsolidovaný základ daně z příjmu právnických osob *
 Zdanění energetických produktů a elektřiny *
 Výzva k nalezení konkrétních způsobů, jak bojovat proti daňovým podvodům a daňovým únikům

Dobrovolná dohoda o partnerství mezi EU a Středoafrickou republikou o prosazování práva a správě v oblasti lesnictví a obchodu s dřevařskými výrobky vstupujícími na území Evropské unie ***
PDF 201kWORD 33k
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 19. dubna 2012 k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dobrovolné dohody o partnerství mezi Evropskou unií a Středoafrickou republikou při prosazování práva a správě v oblasti lesnictví a o obchodu s dřevařskými výrobky vstupujícími na území Evropské unie (FLEGT) (14034/2011 – C7-0046/2012 – 2011/0127(NLE))
P7_TA(2012)0131A7-0082/2012

(Souhlas)

Evropský parlament,

  s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (14034/2011),

  s ohledem na návrh Dobrovolné dohody o partnerství mezi Evropskou unií a Středoafrickou republikou při prosazování práva a správě v oblasti lesnictví a o obchodu s dřevařskými výrobky na území Evropské unie (FLEGT) (14036/2011),

  s ohledem na žádost o udělení souhlasu, kterou předložila Rada v souladu s čl. 207 odst. 3 a 4 a čl. 218 odst. 6 druhým pododstavcem písm. a) bodem v) a čl. 218 odst. 7 Smlouvy o fungování Evropské unie (C7-0046/2012),

  s ohledem na článek 81 a čl. 90 odst. 7 jednacího řádu,

  s ohledem na doporučení Výboru pro mezinárodní obchod a stanovisko Výboru pro rozvoj (A7-0082/2012),

1.  uděluje souhlas s uzavřením dohody;

2.  vyzývá Komisi, aby pravidelně informovala Parlament o pokroku v uplatňování stávajících dobrovolných dohod o partnerství a ve vyjednávání a uplatňování nových dobrovolných dohod o partnerství;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vládám a parlamentům členských států a Středoafrické republiky.


Dobrovolná dohoda o partnerství mezi EU a Libérií o prosazování práva a správě v oblasti lesnictví a obchodu s dřevařskými výrobky vstupujícími na území Evropské unie ***
PDF 197kWORD 33k
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 19. dubna 2012 k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dobrovolné dohody o partnerství mezi Evropskou unií a Liberijskou republikou o prosazování práva a správě v oblasti lesnictví a o obchodu s dřevařskými výrobky vstupujícími na území Evropské unie (11104/2011 – C7-0241/2011 – 2011/0160(NLE))
P7_TA(2012)0132A7-0081/2012

(Souhlas)

Evropský parlament,

  s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (11104/2011),

  s ohledem na návrh Dobrovolné dohody o partnerství mezi Evropskou unií a Liberijskou republikou o prosazování práva a správě v oblasti lesnictví a o obchodu s dřevařskými výrobky vstupujícími na území Evropské unie (11101/2011),

  s ohledem na žádost o udělení souhlasu, kterou předložila Rada v souladu s čl. 207 odst. 3 a 4 a čl. 218 odst. 6 druhým pododstavcem písm. a) bodem v) a čl. 218 odst. 7 Smlouvy o fungování Evropské unie (C7-0241/2011),

  s ohledem na článek 81 a čl. 90 odst. 7 jednacího řádu,

  s ohledem na doporučení Výboru pro mezinárodní obchod a stanovisko Výboru pro rozvoj (A7-0081/2012),

1.  uděluje souhlas s uzavřením dohody;

2.  vyzývá Komisi, aby pravidelně informovala Parlament o pokroku v uplatňování stávajících dobrovolných dohod o partnerství a ve vyjednávání a uplatňování nových dobrovolných dohod o partnerství;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vládám a parlamentům členských států a Liberijské republiky.


Nástroje pro sdílení rizika pro členské státy, jejichž finanční stabilita je postižena či ohrožena závažnými obtížemi ***I
PDF 285kWORD 38k
Usnesení
Text
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 19. dubna 2012 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, pokud jde o některá ustanovení týkající se nástrojů pro sdílení rizika pro členské státy, jejichž finanční stabilita je postižena či ohrožena závažnými obtížemi (COM(2011)0655 – C7-0350/2011 – 2011/0283(COD))
P7_TA(2012)0133A7-0067/2012

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

  s ohledem na návrh Komise předložený Parlamentu a Radě (COM(2011)0655),

  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 177 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7-0350/2011),

  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 8. prosince 2011(1),

  po konzultaci s Výborem regionů,

  s ohledem na to, že se zástupce Rady dopisem ze dne 28. března 2012 zavázal schválit postoj Evropského parlamentu v souladu s čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie,

  s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

  s ohledem na zprávu Výboru pro regionální rozvoj a stanoviska Výboru pro rozpočtovou kontrolu a Hospodářského a měnového výboru (A7-0067/2012),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a vnitrostátním parlamentům.

Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 19. dubna 2012 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. .../2012, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, pokud jde o některá ustanovení týkající se nástrojů pro sdílení rizika pro členské státy, jejichž finanční stabilita je postižena či ohrožena závažnými obtížemi

P7_TC1-COD(2011)0283


(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu odpovídá konečnému znění legislativního aktu, nařízení (EU) č 423/2012.)

(1) Úř. věst. C 43, 15.2.2012, s. 13.


Dohoda mezi USA a EU o využívání jmenné evidence cestujících a o jejím předávání Ministerstvu vnitřní bezpečnosti Spojených států ***
PDF 259kWORD 39k
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 19. dubna 2012 k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Spojenými státy americkými a Evropskou unií o využívání jmenné evidence cestujících a o jejím předávání Ministerstvu vnitřní bezpečnosti Spojených států (17433/2011 – C7-0511/2011 – 2011/0382(NLE))
P7_TA(2012)0134A7-0099/2012

(Souhlas)

Evropský parlament,

  s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (17433/2011),

  s ohledem na návrh dohody mezi Spojenými státy americkými a Evropskou unií o využívání jmenné evidence cestujících a o jejím předávání Ministerstvu vnitřní bezpečnosti Spojených států, která je přílohou návrhu rozhodnutí Rady (17434/2011),

  s ohledem na žádost o souhlas, kterou Rada předložila v souladu s čl. 218 odst. 6 druhým pododstavcem písm. a) ve spojení s čl. 82 odst. 1 druhým pododstavcem písm. d) a čl. 87 odst. 2 písm. a) Smlouvy o fungování Evropské unie (C7-0511/2011)

  s ohledem na sdělení Komise o globálním přístupu k přenosům údajů jmenné evidence cestujících (PNR) do třetích zemí (COM(2010)0492),

  s ohledem na svá usnesení ze dne 14. února 2007 o systému SWIFT, dohodě o jmenné evidenci cestujících a transatlantickém dialogu o těchto tématech(1), usnesení ze dne 12. července 2007 o hodnocení dohody o jmenné evidenci cestujících mezi Spojenými státy americkými a EU(2), usnesení ze dne 5. května 2010 o zahájení jednání o dohodách o jmenné evidenci cestujících se Spojenými státy americkými, Austrálií a Kanadou(3) a usnesení ze dne 11. listopadu 2010 o celosvětovém přístupu k předávání údajů jmenné evidence cestujících třetím zemím a na doporučení Komise Radě, která se týkají zmocnění k zahájení jednání mezi Evropskou unií a Austrálií, Kanadou a Spojenými státy(4),

  s ohledem na stanoviska evropského inspektora ochrany údajů ze dne 19. října 2010 ke sdělení Komise o globálním přístupu k předávání údajů jmenné evidence cestujících do třetích zemí (5) a stanoviska ze dne 9. prosince 2011 o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření dohody mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými o zpracovávání údajů jmenné evidence cestujících a o jejich předávání americkému Ministerstvu pro vnitřní bezpečnost(6),

  s ohledem na stanovisko 7/2010 ze dne 12. listopadu 2010 ke sdělení Komise o globálním přístupu k předávání údajů jmenné evidence cestujících do třetích zemí, které přijala Pracovní skupina pro otázku ochrany údajů vytvořená na základě článku 29, a na dopis této Pracovní skupiny ze dne 6. ledna 2012 o uzavření dohody mezi Spojenými státy americkými a Evropskou unií o využívání údajů jmenné evidence cestujících a o jejich předávání americkému Ministerstvu pro vnitřní bezpečnost ,

  s ohledem na článek 16 Smlouvy o fungování Evropské unie a na články 7 a 8 Listiny základních práv Evropské unie,

  s ohledem na článek 81 a čl. 90 odst. 7 jednacího řádu,

  s ohledem na doporučení Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci a stanovisko Výboru pro zahraniční věci (A7-0099/2012),

1.  uděluje svůj souhlas k uzavření dohody;

2.  dospěl k závěru, že postup 2009/0187 (NLE) je v návaznosti na nahrazení dohody o PNR mezi Evropskou unií a Spojenými státy z roku 2007 novou dohodou o PNR neplatný;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, vládám a parlamentům členských států a vládě Spojených států amerických.

(1) Úř. věst. C 287 E, 29.11.2007, s. 349.
(2) Úř. věst. C 175 E, 10.7.2008, s. 564.
(3) Úř. věst. C 81 E, 15.3.2011, s. 70.
(4) Úř. věst. C 74 E, 13.3.2012, s. 8.
(5) Úř. věst. C 357, 30.12.2010, s. 7.
(6) Úř. věst. C 35, 9.2.2012, s. 16..


Společný konsolidovaný základ daně z příjmu právnických osob *
PDF 167kWORD 189k
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 19. dubna 2012 o návrhu směrnice Rady o společném konsolidovaném základu daně z příjmů právnických osob (CCCTB) (KOM(2011)0121 – C7-0092/2011 – 2011/0058(CNS))
P7_TA(2012)0135A7-0080/2012

(Zvláštní legislativní postup – konzultace)

Evropský parlament,

  s ohledem na návrh, který Komise předložila Radě (KOM(2011)0121),

  s ohledem na článek 115 Smlouvy o fungování Evropské unie, podle kterého Rada konzultovala s Parlamentem (C7-0092/2011),

  s ohledem na stanovisko Výboru pro právní záležitosti k navrhovanému právnímu základu,

  s ohledem na odůvodněná stanoviska, která v rámci protokolu č. 2 o používání zásad subsidiarity a proporcionality předložily bulharský parlament, irská sněmovna reprezentantů, maltský parlament, horní komora nizozemského parlamentu, polský Sejm, rumunská poslanecká sněmovna, slovenský parlament, švédský parlament a dolní sněmovna Spojeného království a v nichž se tvrdí, že návrh legislativního aktu není v souladu se zásadou subsidiarity,

  s ohledem na články 55 a 37 jednacího řádu,

  s ohledem na zprávu Hospodářského a měnového výboru a stanovisko Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů (A7-0080/2012),

1.  schvaluje pozměněný návrh Komise;

2.  vyzývá Komisi, aby odpovídajícím způsobem návrh změnila v souladu s čl. 293 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie;

3.  vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

4.  vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit návrh Komise;

5.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi a vnitrostátním parlamentům.

Znění navržené Komisí   Pozměňovací návrh
Pozměňovací návrh 1
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 1
(1)  Společnosti, které chtějí podnikat přeshraničně v rámci Unie, se setkávají s vážnými překážkami a narušeními trhu v důsledku existence 27 rozdílných systémů daně z příjmů právnických osob. Tyto překážky a narušení ztěžují řádné fungování vnitřního trhu. Odrazují od investování v Unii a jsou v rozporu s prioritami stanovenými ve sdělení přijatém Komisí dne 3. března 2010, nazvaném Evropa 2020 – Strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění. Současně jsou v rozporu také s požadavky vysoce konkurenceschopného sociálně tržního hospodářství.
(1)  Společnosti, které chtějí podnikat přeshraničně v rámci Unie, se setkávají s vážnými překážkami a narušeními trhu v důsledku existence 27 rozdílných systémů daně z příjmů právnických osob. Tyto překážky a narušení ztěžují řádné fungování vnitřního trhu. Odrazují od investování v Unii a jsou v rozporu s prioritami stanovenými ve sdělení přijatém Komisí dne 3. března 2010, nazvaném Evropa 2020 – Strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění, s Paktem euro plus a s hospodářskou, rozpočtovou a fiskální integrací, které jsou nezbytné pro zavedení vysoce konkurenceschopného sociálně tržního hospodářství.
Pozměňovací návrh 2
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 1 a (nový)
(1a)  Větší spolupráce mezi daňovými orgány může vést k výraznému snížení nákladů a administrativní zátěže pro podniky, které vyvíjejí přeshraniční činnosti v rámci Unie.
Pozměňovací návrh 3
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 2
(2)  Daňové překážky pro přeshraniční podnikání jsou obzvláště vážné v případě malých a středních podniků, které obvykle postrádají zdroje na vyřešení problémů daných neefektivitou trhu.
(2)  Daňové překážky mohou být obzvláště vážné v případě malých a středních podniků vyvíjejících přeshraniční činnosti, neboť tyto podniky obvykle postrádají zdroje na vyřešení problémů daných neefektivitou trhu.
Pozměňovací návrh 4
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 2 a (nový)
(2a)  Spravedlivá hospodářská soutěž v oblasti daňových sazeb by měla být podporována na úrovni členských států, a v případě regionů s pravomocemi v daňové a legislativní oblasti také na této regionální úrovni.
Pozměňovací návrh 5
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 3 a (nový)
(3a)  Zlepšování vnitřního trhu je klíčovým faktorem pro podporu růstu a vytváření pracovních míst. Zavedení společného konsolidovaného základu daně z příjmů právnických osob (CCCTB) by mělo zlepšit růst a vést k rozšíření počtu pracovních míst v Unii snížením administrativních nákladů a byrokratické zátěže pro podniky, zejména malé podniky vyvíjející přeshraniční činností.
Pozměňovací návrh 6
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 4 a (nový)
(4a)  Vzhledem k tomu, že vnitřní trh zahrnuje všechny členské státy, měl by být CCCTB zaveden ve všech členských státech. Pokud však Rada nepřijme ve věci návrhu na zavedení CCCTB jednomyslné rozhodnutí, je záhodno neprodleně iniciovat postup vedoucí k rozhodnutí Rady, kterým se povoluje posílená spolupráce v oblasti CCCTB. Takovou posílenou spolupráci by měly iniciovat členské státy, jejichž měnou je euro, ale měla by být kdykoli otevřena i dalším členským státům v souladu se Smlouvou o fungování Evropské unie.
Pozměňovací návrh 7
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 4 b (nový)
(4b)  Určité navrhované formy daňové soutěže, daňové optimalizace a daňové arbitráže by mohly připravit členské státy o některé příjmy a vést k narušením v souvislosti se zdaněním kapitálu, který je mobilní, a pracovní síly, jejíž mobilita je menší. Posílený Pakt o stabilitě a růstu a Smlouva o stabilitě , koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii požadují, aby členské státy, zejména ty, jejichž měnou je euro, dodržovaly přísnou fiskální kázeň a současně uplatňovaly kontroly výdajů a dosahovaly dostatečných daňových příjmů. Z těchto důvodů a také proto, že Pakt Euro Plus schválený hlavami států a předsedy vlád členských států, jejichž měnou je euro, stanoví, že vytvoření CCCTB „by mohlo být příjmově neutrálním posunem k zajištění souladu mezi daňovými systémy členských států, a to při plném respektování daňových strategií jednotlivých států, a mohlo by přispět k fiskální udržitelnosti a konkurenceschopnosti evropských podniků“, je nezbytně nutné, aby členské státy, jejichž měnou je euro, dokázaly splnit své rozpočtové závazky, aby byla zachována stabilita eurozóny jako celku, a je žádoucí, aby byl CCCTB uplatňován co nejdříve na co nejvíce společností.
Pozměňovací návrh 8
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 4 c (nový)
(4c)  Vzhledem k tomu, jak zásadní roli hrají MSP na vnitřním trhu, by měla Komise vytvořit a dát k dispozici MSP, které vyvíjejí přeshraniční činnosti, nástroj, který zmírní administrativní zátěž a náklady, a tak jim umožní se dobrovolně rozhodnout zapojit se do systému CCCTB.
Pozměňovací návrh 9
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 5
(5)  Jelikož rozdíly v daňových sazbách ke zmíněným překážkám nevedou, systém (společný konsolidovaný základ daně z příjmů právnických osob, CCCTB) nemusí ovlivnit volné uvážení členských států, pokud jde o jejich vnitrostátní sazby pro zdanění společností.
(5)  Jelikož rozdíly v daňových sazbách ke zmíněným překážkám nevedou, CCCTB nemusí ovlivnit volné uvážení členských států, pokud jde o jejich vnitrostátní sazby pro zdanění společností. Členské státy by proto měly i nadále mít možnost vytvářet určité pobídky pro podniky, zejména v podobě slev na dani.
Pozměňovací návrh 10
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 5 a (nový)
(5a)  Tato směrnice nemá za cíl harmonizaci sazeb daně z příjmů právnických osob v jednotlivých členských státech. Pokud se však ukáže, že zavedení minimálních sazeb by bylo při zdaňování podniků z ekonomického hlediska účinnější, účelnější a spravedlivější, měla by Komise při příležitosti přezkumu uplatňování této směrnice uvážit, zda je takováto harmonizace vhodná. Je to o to důležitější, že vývoj sazeb daně z příjmů právnických osob v jednotlivých členských státech vyjasňuje, že daňová soutěž na vnitřním trhu má svůj dopad. Je proto užitečné v duchu zprávynazvané „Nová strategie pro společný trh“ ze dne 9. května 2010 určit, zda je dopad takové soutěže prospěšný nebo škodlivý pro daňovou kulturu, která je vhodná pro vnitřní trh 21. století. Zejména by měla být věnována pozornost tomu, zda je odstranění inherentního napětí mezi integrací trhu a daňovou svrchovaností jedním ze způsobů, jak skloubit tržní a sociální rozměr vnitřního trhu.
Pozměňovací návrh 11
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 6
(6)  Zásadním prvkem tohoto systému je konsolidace, protože hlavní daňové překážky, kterým společnosti v Unii čelí, nelze jiným způsobem řešit. Díky ní jsou odstraněny formality týkající se převodních cen a dvojí zdanění uvnitř skupiny. Ztráty vzniklé daňovým poplatníkům jsou navíc automaticky započítávány proti ziskům vytvořeným jinými členy téže skupiny.
(6)  Zásadním prvkem tohoto systému je konsolidace, protože hlavní daňové překážky, kterým společnosti téže skupiny, jež vyvíjí přeshraniční činnosti, v Unii čelí, nelze jiným způsobem řešit. Díky ní jsou odstraněny formality týkající se převodních cen a dvojí zdanění uvnitř skupiny. Ztráty vzniklé daňovým poplatníkům jsou navíc automaticky započítávány proti ziskům vytvořeným jinými členy téže skupiny.
Pozměňovací návrh 12
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 6 a (nový)
(6a)  Široká daňová základna, konsolidace a suverenita členských států, pokud jde o jejich vnitrostátní sazby daně z příjmů právnických osob, činí ze zavedení CCCTB daňově neutrální krok.
Pozměňovací návrh 13
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 6 b (nový)
(6b)  Pokud by používání CCCTB mělo vliv na daňové příjmy orgánů regionální či místní správy, mají členské státy možnost přijmout v souladu se svým ústavním systémem a způsobem slučitelným s touto směrnici nápravná opatření.
Pozměňovací návrh 14
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 8
(8)  Jelikož takovýto systém má sloužit především potřebám společností, které působí přeshraničně, mělo by se jednat o volitelný systém, jenž bude existovat vedle stávajících vnitrostátních systémů daně z příjmů právnických osob.
(8)  Jelikož má tato směrnice sloužit především ku prospěchu společností, které působí přeshraničně, aniž by však byly vyloučeny jiné společnosti, vytváří se jako volitelný systém, do něhož se na základě vlastního rozhodnutí mohou zapojit všechny společnosti splňující příslušné požadavky. U evropských společností a evropských družstevních společností, které jsou již ze své podstaty nadnárodní, se však má za to, že se rozhodly uplatňovat systém stanovený touto směrnicí od dvou let po dni použitelnosti. Všechny ostatní společnosti, které splňují požadavky podle této směrnice, s výjimkou mikropodniků a malých a středních podniků, jak jsou definovány v doporučení Komise 2003/361/ES1 by měly také uplatňovat tuto směrnici nejpozději pět let ode dne použitelnosti. Při vyhodnocování dopadu CCCTB by měla Komise zkoumat, zda by měl být tento systém povinný také pro tyto mikropodniky a malé a střední podniky.
1 Úř. věst. L 124, 20.5.2003, s. 36.
Pozměňovací návrh 15
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 20
(20)  Systém by měl obsahovat obecné pravidlo proti zneužívání, doplněné o opatření určená k potírání zvláštních typů zneužití. Tato opatření by měla zahrnovat omezení odečitatelnosti úroků zaplacených přidruženým podnikům, které jsou daňovými rezidenty země s nízkým zdaněním mimo Unii, jež s členským státem poplatníka nesdílí informace na základě dohody srovnatelné se směrnicí Rady 2011/16/EU týkající se vzájemné pomoci mezi příslušnými orgány členských států v oblasti přímých daní a daní z pojistného a s předpisy o ovládaných zahraničních společnostech.
(20)  Systém by měl obsahovat účinné obecné pravidlo proti zneužívání, doplněné o opatření určená k potírání zvláštních typů zneužití. Tato opatření by měla zahrnovat omezení odečitatelnosti úroků zaplacených přidruženým podnikům, které jsou daňovými rezidenty země s nízkým zdaněním mimo Unii, jež s členským státem poplatníka nesdílí informace na základě dohody srovnatelné se směrnicí Rady 2011/16/EU týkající se vzájemné pomoci mezi příslušnými orgány členských států v oblasti přímých daní a daní z pojistného a s předpisy o ovládaných zahraničních společnostech. Členským státům by nemělo být bráněno v tom, aby zavedly a mezi sebou koordinovaly dodatečná opatření s cílem omezit nepříznivý vliv zemí s nízkým zdaněním mimo Unii, které si s členskými státy nevyměňují nezbytné informace o daních.
Pozměňovací návrh 16
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 21
(21)  Vzorec pro rozdělení konsolidovaného základu daně by měl zahrnovat tři faktory se stejnou váhou (práce, aktiva a tržby). Faktor práce by se měl vypočítat na základě objemu mezd a počtu zaměstnanců (přičemž každá z těchto hodnot má poloviční váhu). Faktor aktiv by měl zahrnovat veškerá dlouhodobá hmotná aktiva. Nehmotná aktiva a finanční aktiva by součástí vzorce být neměla vzhledem ke své pohyblivé povaze a k rizikům obcházení systému. Použitím těchto faktorů je přiznána náležitá váha zájmům členského státu původu. Aby byla zajištěna spravedlivá účast členského státu určení, je třeba zohlednit také tržby. Tyto faktory a váhy by měly zabezpečit, že zisky budou zdaňovány tam, kde jsou vytvářeny. Jako výjimka z obecného pravidla je obsažena ochranná doložka, která stanoví použití náhradní metody, pokud výsledek rozdělení daňového základu není spravedlivým obrazem rozsahu podnikatelské činnosti.
(21)  Vzorec pro rozdělení konsolidovaného základu daně by měl zahrnovat tři faktory (práce, aktiva a tržby). Zatímco faktor práce a aktiv by měl mít každý váhu 45 %, faktor tržeb by měl mít váhu 10 %. Faktor práce by se měl vypočítat na základě objemu mezd a počtu zaměstnanců (přičemž každá z těchto hodnot má poloviční váhu). Faktor aktiv by měl zahrnovat veškerá dlouhodobá hmotná aktiva. Nehmotná aktiva a finanční aktiva by součástí vzorce být neměla vzhledem ke své pohyblivé povaze a k rizikům obcházení systému. Použitím těchto faktorů je přiznána náležitá váha zájmům členského státu původu. Aby byla zajištěna spravedlivá účast členského státu určení, je třeba zohlednit také tržby. Tyto faktory a váhy by měly zabezpečit, že zisky budou zdaňovány tam, kde jsou vytvářeny. Jako výjimka z obecného pravidla je obsažena ochranná doložka, která stanoví použití náhradní metody, pokud výsledek rozdělení daňového základu není spravedlivým obrazem rozsahu podnikatelské činnosti.
Pozměňovací návrh 17
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 21 a (nový)
(21a)  Je zapotřebí, aby jednotná pravidla pro výpočet společného konsolidovaného základu daně z příjmů právnických osob nevedla v případě společností k nadměrným administrativním nákladům a nesnižovala se tak jejich konkurenceschopnost.
Pozměňovací návrh 18
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 23
(23)  Skupiny společností by měly mít možnost jednat s jednou daňovou správou (dále jen „hlavní daňový orgán“), což by měla být daňová správa členského státu, ve kterém je daňovým rezidentem mateřská společnost skupiny (dále jen „hlavní daňový poplatník“). Tato směrnice by měla rovněž stanovit procesní pravidla pro správu dotyčného systému. Dále by měla stanovit také mechanismus pro předběžná rozhodnutí. Kontroly by měl zahajovat a koordinovat hlavní daňový orgán, ale požádat o zahájení kontroly mohou orgány kteréhokoli členského státu, ve kterém je některý člen skupiny povinný k dani. Příslušný orgán členského státu, ve kterém je člen skupiny rezidentem nebo ve kterém je usazen, může rozhodnutí hlavního daňového orgánu týkající se oznámení o volbě systému nebo opravného výměru napadnout u soudu členského státu hlavního daňového orgánu. Spory mezi daňovými poplatníky a daňovými orgány by měly být řešeny správním orgánem, který je podle práva členského státu hlavního daňového orgánu příslušný k projednávání odvolání v prvním stupni.
(23)  Skupiny společností by měly mít možnost jednat s jednou daňovou správou (dále jen „hlavní daňový orgán“), což by měl být orgán členského státu, ve kterém je daňovým rezidentem mateřská společnost skupiny (dále jen „hlavní daňový poplatník“). Tato směrnice by měla rovněž stanovit procesní pravidla pro správu dotyčného systému. Dále by měla stanovit také mechanismus pro předběžná rozhodnutí. Kontroly by měl zahajovat a koordinovat hlavní daňový orgán, ale požádat o zahájení kontroly mohou orgány kteréhokoli členského státu, ve kterém je některý člen skupiny povinný k dani. Příslušný orgán členského státu, ve kterém je člen skupiny rezidentem nebo ve kterém je usazen, může rozhodnutí hlavního daňového orgánu týkající se oznámení o volbě systému nebo opravného výměru napadnout u soudu členského státu hlavního daňového orgánu. Spory mezi daňovými poplatníky a daňovými orgány by měly být řešeny správním orgánem, který je podle práva členského státu hlavního daňového orgánu příslušný k projednávání odvolání v prvním stupni.
Pozměňovací návrh 19
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 23 a (nový)
(23a)  Komise by měla zřídit nové fórum CCCTB podobné Společnému fóru pro vnitropodnikové oceňování, jemuž by společnosti a členské státy mohly předkládat otázky a spory ohledně CCCTB. Toto fórum by mělo být schopno poskytovat společnostem a členským státům pokyny.
Pozměňovací návrh 20
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 27 a (nový)
(27a)  Tato směrnice zavádí zcela nový přístup k zásadní části daně z příjmů právnických osob. Komise by proto měla provést důkladnou analýzu a nezávislé posouzení, jakmile bude smysluplné k nim přistoupit. Vzhledem k tomu, že uplatňování a provádění daně z příjmů právnických osob podléhá určitému rytmu, neměly by se taková analýza a posouzení provádět dříve, než uplyne pět let od vstupu této směrnice v platnost. Tato analýza a posouzení Komise by se měly zabývat zejména těmito body: volitelnost CCCTB, omezení harmonizace na daňový základ, vzorec pro rozdělení konsolidovaného základu daně, použitelnost režimu malé a střední podniky dopad na daňové příjmy členských států.
Pozměňovací návrh 21
Návrh směrnice
Článek 6 a (nový)
Článek 6a

Evropské společnosti a evropské družstevní společnosti

Od ... * se má za to, že způsobilé evropské společnosti a evropské družstevní společnosti uvedené v příloze I písm. a) a b) jsou společnostmi, které se rozhodly uplatňovat tuto směrnici od ...*.

*První den měsíce následujícího po dvou letech po vstupu této směrnice v platnost.
Pozměňovací návrh 22
Návrh směrnice
Článek 6 b (nový)
Článek 6b

Použitelnost pro jiné způsobilé společnosti

Od ... * uplatňují tuto směrnici způsobilé společnosti jiné než mikropodniky a malé a střední podniky ve smyslu doporučení 2003/361/ES.

*První den měsíce následujícího po pěti letech po vstupu této směrnice v platnost.
Pozměňovací návrh 23
Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 1
Odečitatelné výdaje zahrnují všechny náklady na prodej a výdaje, očištěné o odpočitatelnou daň z přidané hodnoty, které daňový poplatník vynaložil za účelem dosažení nebo zajištění příjmů, včetně nákladů na výzkum a vývoj a nákladů vynaložených při získávání vlastního nebo dluhového kapitálu pro účely podnikání.

Odečitatelné výdaje zahrnují všechny náklady na prodej a výdaje, očištěné o odpočitatelnou daň z přidané hodnoty, které daňový poplatník vynaložil za účelem dosažení nebo zajištění příjmů, včetně nákladů na výzkum a vývoj a nákladů vynaložených při získávání vlastního nebo dluhového kapitálu pro účely podnikání. Opakující se náklady na ochranu životního prostředí a snižování emisí uhlíku se také považují za odečitatelné výdaje.

Pozměňovací návrh 24
Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 1 – písm. j
j) daně vyjmenované v příloze III s výjimkou spotřebních daní uložených z energetických výrobků, alkoholu a alkoholických nápojů a zpracovaného tabáku.
j) daně vyjmenované v příloze III.
Pozměňovací návrh 25
Návrh směrnice
Čl. 30 – písm. c
c) technické rezervy pojišťoven vytvořené v souladu se směrnicí 91/674/EHS jsou s výjimkou vyrovnávacích rezerv odečitatelné. Členský stát může stanovit, že vyrovnávací rezervy jsou také odečitatelné. V případě skupiny se případný odpočet vyrovnávacích rezerv použije pro přidělený podíl členů skupiny, kteří jsou rezidenty tohoto členského státu nebo se v něm nacházejí. Odečtené částky se na konci každého zdaňovacího období přezkoumají a upraví. Při výpočtu základu daně v dalších letech se zohlední částky, které již byly odečteny.
c) technické rezervy pojišťoven vytvořené v souladu se směrnicí 91/674/EHS jsou s výjimkou vyrovnávacích rezerv odečitatelné. Členský stát, který v souladu s článkem 62 směrnice 91/674/EHS zavedl požadavek obchodního práva na vyrovnávací rezervy, musí rovněž stanovit odečitatelnost těchto rezerv. V případě skupiny se případný odpočet vyrovnávacích rezerv použije pro přidělený podíl členů skupiny, kteří jsou rezidenty tohoto členského státu nebo se v něm nacházejí. Odečtené částky se na konci každého zdaňovacího období přezkoumají a upraví. Při výpočtu základu daně v dalších letech se zohlední částky, které již byly odečteny.
Pozměňovací návrh 26
Návrh směrnice
Článek 48
Jestliže daňovému poplatníkovi před tím, než začal uplatňovat systém stanovený touto směrnicí, vznikly ztráty, které by podle použitelných vnitrostátních právních předpisů mohly být převedeny do dalšího období, ale které ještě nebyly započítány proti zdanitelným ziskům, mohou být tyto ztráty odečteny od základu daně v míře stanovené uvedenými vnitrostátními právními předpisy.

Jestliže daňovému poplatníkovi před tím, než si zvolil systém stanovený touto směrnicí, vznikly ztráty, které by podle použitelných vnitrostátních právních předpisů mohly být převedeny do dalšího období, ale které ještě nebyly započítány proti zdanitelným ziskům, mohou být tyto ztráty odečteny od té části základu daně, která byla zdaněna v členském státě dříve použitelného vnitrostátního práva, v míře stanovené uvedenými vnitrostátními právními předpisy.

Pozměňovací návrh 27
Návrh směrnice
Čl. 73 – odst. 1 – písm. a
a) daň ze zisku v rámci obecného režimu této třetí země se zákonnou sazbou daně z příjmů právnických osob nižší než 40 % průměrné zákonné sazby daně z příjmů právnických osob použitelné v členských státech;
a) daň ze zisku v rámci obecného režimu této třetí země se zákonnou sazbou daně z příjmů právnických osob nižší než 70 % průměrné zákonné sazby daně z příjmů právnických osob použitelné v členských státech;
Pozměňovací návrh 28
Návrh směrnice
Čl. 80 – odst. 1
Umělé transakce, jejichž jediným účelem je vyhýbání se daňovým povinnostem, se pro účely výpočtu základu daně nevezmou v potaz.

Umělé transakce, jejichž hlavním účelem je vyhýbání se daňovým povinnostem, se pro účely výpočtu základu daně nevezmou v potaz.

Pozměňovací návrh 29
Návrh směrnice
Čl. 82 – odst. 1 – písm. b
b) v rámci obecného režimu dané třetí země je zisk zdaňován zákonnou sazbou daně z příjmů právnických osob nižší než 40 % průměrné zákonné sazby daně z příjmů právnických osob použitelné v členských státech nebo dotyčný subjekt podléhá zvláštnímu režimu, který umožňuje podstatně nižší úroveň zdanění než obecný režim;
b) v rámci obecného režimu dané třetí země je zisk zdaňován zákonnou sazbou daně z příjmů právnických osob nižší než 70 % průměrné zákonné sazby daně z příjmů právnických osob použitelné v členských státech nebo dotyčný subjekt podléhá zvláštnímu režimu, který umožňuje podstatně nižší úroveň zdanění než obecný režim;
Pozměňovací návrh 30
Návrh směrnice
Čl. 86 – odst. 1 – návětí
1.  Konsolidovaný základ daně se v každém zdaňovacím období rozdělí mezi členy skupiny na základě vzorce pro rozdělení. Při stanovování přiděleného podílu člena skupiny označeného jako „A“ má vzorec tuto podobu, v níž mají faktory tržeb, práce a aktiv stejnou váhu:
1.  Konsolidovaný základ daně se v každém zdaňovacím období rozdělí mezi členy skupiny na základě vzorce pro rozdělení. Při stanovování přiděleného podílu člena skupiny označeného jako „A“ má vzorec tuto podobu a vztahuje se na faktory tržeb, práce a aktiv:
Pozměňovací návrh 31
Návrh směrnice
Čl. 86 – odst. 1 – vzorec
20120419-P7_TA(2012)0135_CS-p0000001.fig
20120419-P7_TA(2012)0135_CS-p0000003.fig
Pozměňovací návrh 32
Návrh směrnice
Čl. 110 – odst. 1 a (nový)
1a.  Komise vypracuje jednotný formát daňového přiznání ve spolupráci s orgány daňové správy členských států.
Pozměňovací návrh 33
Návrh směrnice
Čl. 122 – odst. 1 – pododstavec 1
Hlavní daňový orgán může zahájit a koordinovat kontroly členů skupiny. Kontrola může být zahájena také na žádost příslušného orgánu.

Hlavní daňový orgán může zahájit a koordinovat kontroly členů skupiny. Kontrola může být zahájena také na žádost příslušného orgánu v členském státě, v němž je člen skupiny usazen.

Pozměňovací návrh 34
Návrh směrnice
Článek 123 a (nový)
Článek 123a

Fórum CCCTB

Komise zřídí nové fórum CCCTB, jemuž by společnosti a členské státy mohly předkládat otázky a spory ohledně CCCTB. Toto fórum by společnostem a členským státům poskytovalo pokyny.

Pozměňovací návrh 35
Návrh směrnice
Čl. 130 – odst. 1
Evropský parlament je informován o přijetí aktů v přenesené pravomoci Komisí, o námitkách k nim vyslovených a o zrušení přenesení pravomoci Radou.

Evropský parlament je informován o přijetí aktů v přenesené pravomoci Komisí, o námitkách k nim vyslovených a o zrušení přenesení pravomoci Radou. S jakýmkoli budoucím posouzením tohoto nástroje by měli být seznámeni členové příslušného výboru Evropského parlamentu.

Pozměňovací návrh 36
Návrh směrnice
Článek 132 a (nový)
Článek 132a

Přeshraniční MSP

Do ... * vytvoří Komise nástroj umožňující malým a středním podnikům vyvíjejícím přeshraniční činnosti, aby se dobrovolně rozhodli, zda se zapojí do systému CCCTB.

*První den měsíce následujícího po dvou letech po vstupu této směrnice v platnost.
Pozměňovací návrh 37
Návrh směrnice
Článek 133
Komise pět let po vstupu této směrnice v platnost přezkoumá její uplatňování a podá Radě zprávu o jejím fungování. Zpráva bude především obsahovat analýzu dopadu mechanismu stanoveného v kapitole XVI této směrnice pro rozdělení daňových základů mezi členské státy.

Komise ...* přezkoumá uplatňování této směrnice a podá Evropskému parlamentu a Radě zprávu o jejím fungování. Zpráva bude mimo jiné obsahovat na nezávislém posouzení založenou analýzu

a) dopadu mechanismu stanoveného v kapitole XVI na rozdělení daňových základů mezi členské státy a dopadu na jejich daňové příjmy;
b) toho, jak malé a střední podniky tuto směrnici používají a nakolik je pro ně v praxi uplatnitelná;
c) výhod a nevýhod možnosti stanovit tento systém jako povinný pro malé a střední podniky ;
d) sociálně-ekonomických důsledků této směrnice, včetně dopadu na globální operace společností a na konkurenceschopnost způsobilých a nezpůsobilých společností
e) dopadu na spravedlivý výběr daní v členských státech;
f) výhod a nevýhod zavedení minimálních sazeb daně.
V případě potřeby předloží Komise návrh na změnu této směrnice nejpozději do roku 2020. Do ... * předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě zprávu o potenciálních dopadech této směrnice na vnitřní trh, a to se zvláštním zřetelem k možnému narušení hospodářské soutěže mezi společnostmi, na něž se vztahují opatření této směrnice, a společnostmi, jež kritéria konsolidace nesplňují.

* První den měsíce následujícího po uplynutí pěti let od vstupu této směrnice platnost
** První den měsíce následujícího po uplynutí dvou let po vstupu této směrnice v platnost.
Pozměňovací návrh 38
Návrh směrnice
Příloha 3 – hlava 5 - bod 4
Versicherungsteuer

vypouští se

Zdanění energetických produktů a elektřiny *
PDF 662kWORD 272k
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 19. dubna 2012 o návrhu směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2003/96/ES, kterou se mění struktura rámcových předpisů Společenství o zdanění energetických produktů a elektřiny (COM(2011)0169 – C7-0105/2011 – 2011/0092(CNS))
P7_TA(2012)0136A7-0052/2012

(Zvláštní legislativní postup – konzultace)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Radě (COM(2011)0169),

–  s ohledem na článek 113 Smlouvy o fungování Evropské unie, podle kterého Rada konzultovala s Parlamentem (C7-0105/2011),

–  s ohledem na odůvodněná stanoviska předložená v rámci protokolu č. 2 o používání zásad subsidiarity a proporcionality bulharským parlamentem, španělským kongresem poslanců a španělským senátem, v nichž se uvádí, že návrh legislativního aktu není v souladu se zásadou subsidiarity,

–  s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Hospodářského a měnového výboru a na stanoviska Rozpočtového výboru, Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin, Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku, Výboru pro dopravu a cestovní ruch a Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova (A7-0052/2012),

1.  schvaluje pozměněný návrh Komise;

2.  vyzývá Komisi, aby návrh v souladu s čl. 293 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie změnila odpovídajícím způsobem;

3.  vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

4.  vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit návrh Komise;

5.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a vnitrostátním parlamentům.

Znění navržené Komisí   Pozměňovací návrh
Pozměňovací návrh 1
Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 1
(1)  Směrnice Rady 2003/96/ES byla přijata s cílem zajistit řádné fungování vnitřního trhu, pokud jde o zdanění energetických produktů a elektřiny. V souladu s článkem 6 Smlouvy byly do ustanovení zmíněné směrnice začleněny požadavky týkající se ochrany životního prostředí, zejména na základě Kjótského protokolu.
(1)  Směrnice Rady 2003/96/ES byla přijata s cílem zajistit řádné fungování vnitřního trhu, pokud jde o zdanění energetických produktů a elektřiny. V souladu s článkem 11 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU) byly do ustanovení zmíněné směrnice začleněny požadavky týkající se ochrany životního prostředí, zejména na základě Kjótského protokolu. V souladu s článkem 9 SFEU je důležité zjistit, zda je dostatečně zohledněna ochrana lidského zdraví, například v souvislosti se znečištěním ovzduší.
Pozměňovací návrh 2
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 1 a (nový)
(1a)  Při řešení tak rozsáhlé a klíčové problematiky, jako je zdanění energie v Unii, je zohlednění naléhavých otázek souvisejících s politikou v oblasti klimatu a životního prostředí nezbytné, není však dostatečné. Cíle politiky v oblasti energie a průmyslové politiky znamenají pro Unii rovnocenně naléhavé výzvy. Mimoto je třeba, aby všechny iniciativy Unie a právní předpisy týkající se této oblasti byly nepřetržitě a pečlivě koordinovány s cílem zajistit odpovídající a efektivní fungování vnitřního trhu v oblasti energie. Změny směrnice 2003/96/ES by měly být v souladu s dalšími politikami v oblasti energií, ale tyto politiky by také měly být vhodně přizpůsobeny rámcovým předpisům o zdanění energie. Zejména by měly být rázným způsobem řešeny stávající problémy týkající se systému EU pro obchodování s emisemi podle směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2003/87/ES ze dne 13. října 2003 o vytvoření systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství, aby se zajistilo jeho efektivní fungování. Jakýkoli nedostatek soudržnosti by narušil plnění dlouhodobých cílů Unie spočívajících v zajišťování inteligentního a udržitelného růstu podporujícího začlenění.
1 Úř. věst. L 275, 25.10.2003, s. 32
Pozměňovací návrh 3
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 2
(2)  Je nezbytné zajistit, aby vnitřní trh fungoval i nadále řádně v rámci nových požadavků týkajících se omezení změny klimatu, používání obnovitelných zdrojů energie a úspor energie, jak byly schváleny v závěrech předsednictví Evropské rady na zasedáních ve dnech 8. a 9. března 2007 a 11. a 12. prosince 2008.
(2)  Je nezbytné zajistit, aby vnitřní trh fungoval optimálním způsobem v rámci nových požadavků týkajících se omezení změny klimatu, používání obnovitelných zdrojů energie a úspor energie, jak byly schváleny v závěrech předsednictví Evropské rady na zasedáních ve dnech 8. a 9. března 2007 a 11. a 12. prosince 2008. Proto by mělo být zaručeno jednotné zacházení se zdroji energie podle směrnice 2003/96/ES, a to s cílem zaručit skutečně rovné podmínky pro spotřebitele energií nezávisle na používaném zdroji energie.
Pozměňovací návrh 4
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 2 a (nový)
(2a)  Ke zdanění energetických produktů by se mělo dojít technologicky neutrálním způsobem, aby se tak mohly rozvíjet nové technologie.
Pozměňovací návrh 5
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 3
(3)  Zdanění v souvislosti s emisemi CO2může být pro členské státy nákladově efektivním způsobem, jak dosáhnout snížení emisí skleníkových plynů, které je nezbytné podle rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady 406/2009/ES ze dne 23. dubna 2009 o úsilí členských států snížit emise skleníkových plynů, aby byly splněny závazky Společenství v oblasti snížení emisí skleníkových plynů do roku 2020, pokud jde o zdroje, na něž se nevztahuje systém Unie podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES ze dne 13. října 2003 o vytvoření systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství a o změně směrnice Rady 96/61/ES. Vzhledem k možné úloze zdanění v souvislosti s CO2 vyžaduje řádné fungování vnitřního trhu společná pravidla týkající se tohoto zdanění.
(3)  Zdanění v souvislosti s emisemi CO2je obvykle pro členské státy nákladově efektivním způsobem, jak dosáhnout snížení emisí skleníkových plynů, které je nezbytné podle rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady 406/2009/ES ze dne 23. dubna 2009 o úsilí členských států snížit emise skleníkových plynů, aby byly splněny závazky Společenství v oblasti snížení emisí skleníkových plynů do roku 2020, pokud jde o zdroje, na něž se nevztahuje systém Unie podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES. Vzhledem k současné a možné úloze zdanění v souvislosti s CO2 vyžaduje řádné fungování vnitřního trhu společná pravidla týkající se tohoto zdanění.
Pozměňovací návrh 6
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 4 a (nový)
(4a)  Zdanění energií by se nemělo vybírat za využívání odpadů k energetickým účelům, a zejména ne na používání odpadů jako alternativního paliva vzhledem k tomu, že cílem směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES ze dne 19. listopadu 2008 o odpadech1je, aby původci a držitelé odpadu likvidovali odpad způsobem, který je z energetického hlediska co nejúspornější a co nejšetrnější k přírodním zdrojům, a dávali přednost opětovnému energetickému využití odpadu před jeho odstraňováním.
1 Úř. věst. L 312, 22.11.2008, s. 3.
Pozměňovací návrh 7
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 4 b (nový)
(4b)  Členské státy by si také měly zachovat právo uplatňovat až nulovou úroveň všeobecného zdanění spotřeby energie na spotřebu energetických produktů a elektřiny používaných pro zemědělské a zahradnické práce, při chovu ryb a v lesnictví.
Pozměňovací návrh 8
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 5
(5)  Je proto nutno přijmout ustanovení o zdanění energie, které sestává ze dvou prvků, a to ze zdanění v souvislosti s CO2 a z všeobecného zdanění spotřeby energie. S cílem přizpůsobit zdanění energie fungování systému Unie podle směrnice 2003/87/ES by členské státy měly výslovně rozlišovat mezi těmito dvěma prvky. To umožní rovněž rozdílné zacházení s palivy, která sestávají z biomasy nebo jsou vyrobena z biomasy.
(5)  Je proto nutno přijmout ustanovení o zdanění energie, které sestává ze dvou prvků, a to ze zdanění v souvislosti s CO2 a z všeobecného zdanění spotřeby energie. S cílem přizpůsobit zdanění energie fungování systému Unie podle směrnice 2003/87/ES by členské státy měly výslovně rozlišovat mezi těmito dvěma prvky. To umožní rovněž rozdílné zacházení s palivy, která sestávají z biomasy nebo jsou vyrobena z biomasy s ohledem na výhody, které poskytují jakožto zdroj obnovitelné energie, která je levná a téměř neutrální z hlediska skleníkových plynů, za předpokladu, že odpovídají kritériím udržitelnosti stanoveným v článku 17 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/28/ES ze dne 23. dubna 2009 o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů1. Komise by měla Evropskému parlamentu a Radě předložit zprávu,v níž by zvážila, zda by měly být v zájmu ochrany veřejného zdraví zohledňovány kromě emisí CO2 emise jiných škodlivých plynů.
1 Úř. věst. L 140, 5.6.2009, s. 16.
Pozměňovací návrh 9
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 6
(6)  Každý z těchto prvků musí být vypočítán na základě objektivních kritérií, která umožňují stejné zacházení s jednotlivými zdroji energie. Pro účely zdanění v souvislosti s CO2 by se mělo přihlížet k emisím CO2 způsobeným používáním jednotlivých dotčených energetických produktů, a to podle referenčních emisních faktorů CO2 stanovených v rozhodnutí Komise 2007/589/ES ze dne 18. července 2007, kterým se stanoví pokyny pro monitorování a vykazování emisí skleníkových plynů podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES. Pro účely všeobecného zdanění spotřeby energie by se mělo přihlížet k energetickému obsahu jednotlivých energetických produktů a elektřiny, jak je uveden ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2006/32/ES ze dne 5. dubna 2006 o energetické účinnosti u konečného uživatele a o energetických službách a o zrušení směrnice Rady 93/76/EHS. V této souvislosti je nutno vzít v úvahu ekologické přínosy biomasy nebo produktů vyrobených z biomasy. Tyto produkty by měly být zdaněny na základě emisních faktorů CO2 stanovených v rozhodnutí 2007/589/ES pro biomasu nebo produkty vyrobené z biomasy a jejich energetického obsahu uvedeného v příloze III směrnice 2009/28/ES. Zdaleka nejdůležitější dotčenou kategorií jsou biopaliva a biokapaliny definované v čl. 2 písm. h) a i) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/28/ES ze dne 23. dubna 2009 o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů. Jelikož ekologické přínosy těchto produktů se liší v závislosti na tom, zda splňují kritéria udržitelnosti stanovená v článku 17 uvedené směrnice, měly by se konkrétní referenční hodnoty pro biomasu a produkty vyrobené z biomasy použít pouze tehdy, jsou-li tato kritéria splněna.
(6)  Každý z těchto prvků musí být vypočítán na základě objektivních kritérií, která umožňují stejné zacházení s jednotlivými zdroji energie. Pro účely zdanění v souvislosti s CO2 by se mělo přihlížet k emisím CO2 způsobeným používáním jednotlivých dotčených energetických produktů, a to podle referenčních emisních faktorů CO2 stanovených v rozhodnutí Komise 2007/589/ES ze dne 18. července 2007, kterým se stanoví pokyny pro monitorování a vykazování emisí skleníkových plynů podle směrnice 2003/87/ES. Pro účely všeobecného zdanění spotřeby energie by se mělo přihlížet k energetickému obsahu jednotlivých energetických produktů a elektřiny, jak je uveden ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2006/32/ES ze dne 5. dubna 2006 o energetické účinnosti u konečného uživatele a o energetických službách. V této souvislosti je nutno vzít v úvahu ekologické přínosy biomasy nebo produktů vyrobených z biomasy. Tyto produkty by měly být zdaněny na základě emisních faktorů CO2 stanovených v rozhodnutí 2007/589/ES pro biomasu nebo produkty vyrobené z biomasy a jejich energetického obsahu uvedeného v příloze III směrnice 2009/28/ES. Zdaleka nejdůležitější dotčenou kategorií jsou biopaliva a biokapaliny definované v čl. 2 písm. h) a i) směrnice 2009/28/ES. Jelikož ekologické přínosy těchto produktů se liší v závislosti na tom, zda splňují příslušná kritéria udržitelnosti, měly by se konkrétní referenční hodnoty pro biomasu a produkty vyrobené z biomasy použít pouze tehdy, jsou-li tato kritéria splněna. Jakmile budou podle směrnice 2009/28/ES stanovena kritéria udržitelnosti pro produkty z biomasy jiné než biopaliva a biokapaliny, měly by se tyto konkrétní referenční hodnoty uplatňovat u produktů z biomasy jiných než biopaliva pouze tehdy, pokud odpovídají novým kritériím udržitelnosti.
Pozměňovací návrh 10
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 7
(7)  Zdanění v souvislosti s CO2 by mělo být přizpůsobeno fungování směrnice 2003/87/ES, aby ji účinně doplňovalo. Toto zdanění by se mělo uplatňovat na všechna použití energetických produktů způsobujících emise CO2 (včetně použití pro jiné účely než topení) v zařízeních ve smyslu zmíněné směrnice, pokud se na dotyčné zařízení nevztahuje systém pro obchodování s emisemi podle uvedené směrnice. Jelikož by však kumulativní uplatňování obou nástrojů neumožnilo další snižování emisí pod úroveň, které již bylo dosaženo prostřednictvím samotného systému pro obchodování s emisemi, nýbrž by pouze zvýšilo celkové náklady na toto snižování, nemělo by se zdanění v souvislosti s CO2 vztahovat na spotřebu v zařízeních, na něž se vztahuje systém Unie podle uvedené směrnice.
(7)  Zdanění v souvislosti s CO2 by mělo být přizpůsobeno fungování směrnice 2003/87/ES, aby ji účinně doplňovalo. Toto zdanění by se mělo uplatňovat na všechna použití energetických produktů způsobujících emise CO2 (včetně použití pro jiné účely než topení) v zařízeních ve smyslu zmíněné směrnice, pokud se na dotyčné zařízení nevztahuje systém pro obchodování s emisemi podle uvedené směrnice. Jelikož by však kumulativní uplatňování obou nástrojů neumožnilo další snižování emisí pod úroveň, které již bylo dosaženo prostřednictvím samotného systému pro obchodování s emisemi, nýbrž by pouze zvýšilo celkové náklady na toto snižování, nesmí se zdanění v souvislosti s CO2 vztahovat na přímou nebo nepřímou spotřebu v zařízeních, na něž se vztahuje systém Unie podle uvedené směrnice. Dvojí zatížení ve formě dvojího zdanění a dvojí regulace by vedlo k narušování hospodářské soutěže a je třeba je vyloučit.
Pozměňovací návrh 51
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 8
(8)  V zájmu daňové neutrality by u každého prvku zdanění energie měly platit stejné minimální úrovně zdanění pro všechny energetické produkty spotřebovávané pro dané použití. Jsou-li předepsány stejné minimální úrovně zdanění, měly by členské státy též z důvodu daňové neutrality zajistit stejné úrovně vnitrostátního zdanění všech dotčených produktů. V případě potřeby je nutno stanovit přechodná období za účelem vyrovnání těchto úrovní.
vypouští se
Pozměňovací návrh 12
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 11
(11)  Je třeba zajistit, aby minimální úrovně zdanění zachovaly zamýšlené účinky. Jelikož zdanění v souvislosti s CO2 doplňuje fungování směrnice 2003/87/ES, musí být tržní cena emisních povolenek pečlivě sledována v rámci pravidelného přezkumu směrnice, který provádí Komise. Minimální úrovně všeobecného zdanění spotřeby energie by měly být v pravidelných intervalech automaticky sladěny s cílem zohlednit vývoj jejich reálné hodnoty v zájmu zachování stávající úrovně harmonizace sazeb; k snížení nestability plynoucí z cen energií a potravin by mělo být toto sladění provedeno na základě změn harmonizovaného indexu spotřebitelských cen v Unii bez energií a nezpracovaných potravin, jak je zveřejňován Eurostatem.
(11)  Je třeba zajistit, aby minimální úrovně zdanění zachovaly zamýšlené účinky. Minimální úrovně všeobecného zdanění spotřeby energie by měly být za tímto účelem pravidelně přezkoumávány.
Pozměňovací návrh 13
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 11 a (nový)
(11a)  Vzhledem ke složitosti požadavků, které budou muset tyto dvě složky nového systému, tj. zdanění energií a zdanění v souvislosti s CO2, splňovat, je zapotřebí stanovit na všech úrovních jasná pravidla, která budou v zájmu všech spotřebitelů transparentní a snadno pochopitelná, aby se zajistilo řádné řízení systému.
Pozměňovací návrh 14
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 12
(12)  V oblasti pohonných hmot vytváří příznivější minimální úroveň zdanění plynového oleje, což je výrobek původně zavedený k použití z větší části pro obchodní účely, a tudíž tradičně zdaněný na nižší úrovni, narušující účinek ve vztahu k benzínu, jeho hlavnímu konkurenčnímu palivu. Článek 7 směrnice 2003/96/ES proto stanoví první kroky k postupnému sladění na minimální úroveň zdanění vztahující se na benzín. Je nutné toto slaďování dokončit a postupně přejít k situaci, kdy jsou plynový olej a benzín zdaňovány ve stejné výši.
vypouští se
Pozměňovací návrh 15
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 12 a (nový)
(12a)  Provádění nové struktury daní bude zahrnovat zvýšení úrovně zdanění plynového oleje, aby byla tato úroveň sladěna s úrovní zdanění benzinu. To může zpochybnit jak rozhodnutí přijaté automobilovým průmyslem Unie zaměřovat se na čisté, energeticky účinné konvenční spalovací motory, tak dosahování cílů Unie při snižování emisí CO2, neboť stanovených mezních hodnot lze dosáhnout pouze tehdy, pokud bude dostatečně velký počet automobilů v silničním provozu mít motor na plynový olej. Měla by být přijata vhodná pružná opatření, jimiž bude možné zajistit, aby nebyly konkurenceschopnost automobilového odvětví ani úspěch strategie snižování emisí CO2 v tomto odvětví ohroženy. Daně z prodeje, poplatky za registraci a roční poplatky za používání pozemních komunikací by měly být harmonizovány a stanovovány výhradně na základě emisí CO2 daného automobilu.
Pozměňovací návrh 17
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 14
(14)  Je nutno omezit možné dopady zdanění v souvislosti s CO2 na náklady odvětví či pododvětví, u nichž se má za to, že jsou vystavena závažnému riziku úniku uhlíku ve smyslu čl. 10a odst. 13 směrnice 2003/87/ES. V souladu s tím je vhodné stanovit odpovídající přechodná opatření, která by však měla rovněž zachovat environmentální účinnost zdanění v souvislosti s CO2.
(14)  Je nutno omezit možné dopady nové struktury daní na náklady odvětví či pododvětví, u nichž se má za to, že jsou vystavena závažnému riziku úniku uhlíku. V souladu s tím je vhodné stanovit odpovídající opatření, která by však měla rovněž zachovat environmentální účinnost zdanění v souvislosti s CO2.
Pozměňovací návrh 18
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 14 a (nový)
(14a)  Jakákoli změna struktury zdanění energie by měla zajistit, aby odvětví, která nespadají do systému obchodování s emisemi podle směrnice 2003/87/ES, nebyla postižena ve vztahu k odvětvím, na které se tento systém vztahuje.
Pozměňovací návrh 19
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 15
(15)  Článek 5 směrnice 2003/96/ES povoluje uplatňování rozlišených sazeb daně v určitých případech. V zájmu zajištění konzistentnosti signálu o ceně CO2 by však měla být možnost členských států uplatňovat rozlišené vnitrostátní sazby omezena na všeobecné zdanění spotřeby energie. Možnost uplatňovat nižší úroveň zdanění na pohonné hmoty používané vozidly taxislužby již není slučitelná s cílem politik podporujících alternativní paliva a nosiče energie a používání čistších vozidel v městské dopravě, a měla by být tudíž zrušena.
(15)  Článek 5 směrnice 2003/96/ES povoluje uplatňování rozlišených sazeb daně v určitých případech. V zájmu zajištění konzistentnosti signálu o ceně CO2 by však měla být možnost členských států uplatňovat rozlišené vnitrostátní sazby omezena na všeobecné zdanění spotřeby energie. Možnost uplatňovat nižší úroveň zdanění na pohonné hmoty získané z ropy a používané vozidly taxislužby již není slučitelná s cílem politik podporujících alternativní paliva a nosiče energie a používání čistších vozidel v městské dopravě, a měla by být tudíž zrušena.
Pozměňovací návrh 20
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 16 a (nový)
(16a)  Jelikož zavedení elektromobilů a hybridních vozidel je klíčové k uvolnění závislosti na neobnovitelných palivech v odvětví dopravy, měly by mít členské státy na omezenou dobu možnost uplatňovat osvobození od daně nebo snížení úrovně zdanění na elektřinu používanou k pohonu takových vozidel.
Pozměňovací návrh 21
Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 17
(17)  Osvobození od daně nebo její snížení ve prospěch domácností a dobročinných organizací může být součástí sociálních opatření stanovených členskými státy. Možnost uplatňovat takováto osvobození od daně nebo její snížení by měla být z důvodu rovného zacházení s jednotlivými zdroji energie rozšířena na všechny energetické produkty používané jako palivo a na elektřinu. S cílem zajistit, aby byl jejich dopad na vnitřní trh omezený, by se tato osvobození od daně a její snížení měla uplatňovat pouze na neobchodní činnosti.
(17)  Osvobození od daně nebo její snížení ve prospěch domácností a dobročinných organizací brání možnosti dát řádný signál o ceně, což znamená ztrátu významného impulsu ke snižování účtů za energii a spotřeby energie. Možnost uplatňovat takováto osvobození od daně nebo její snížení stanovená ve směrnici 2003/96/ES by proto měla být po dlouhém přechodném období odstraněna. V členských státech, kde se to dotýká cen energie, by domácnosti s nízkým příjmem a charitativní organizace měly být kompenzovány prostřednictvím důkladných a komplexních sociálních opatření.
Pozměňovací návrh 22
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 18
(18)  V případě zkapalnělého plynu (LPG) a zemního plynu používaných jako pohonné hmoty již nejsou opodstatněné výhody v podobě nižších minimálních úrovní všeobecného zdanění spotřeby energie nebo možnosti osvobodit tyto energetické produkty od daně, zejména na základě nutnosti zvýšit podíl obnovitelných zdrojů energie na trhu, a měly by být proto ve střednědobém horizontu zrušeny.
(18)  V případě zkapalnělého plynu (LPG) a zemního plynu používaných jako pohonné hmoty nejsou dlouhodobě opodstatněné výhody v podobě nižších minimálních úrovní všeobecného zdanění spotřeby energie nebo možnosti osvobodit tyto energetické produkty od daně, a měly by být proto zrušeny, zejména na základě nutnosti umožnit zvýšení podílu obnovitelných paliv na trhu. Avšak vzhledem k tomu, že dopad zkapalnělého plynu a zemního plynu na životní prostředí je méně škodlivý než dopad jiných fosilních paliv, a protože jejich distribuční infrastruktura by mohla být prospěšná při zavádění obnovitelných alternativ, výhody by se měly ukončit postupně.
Pozměňovací návrh 24
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 20
(20)  Ustanovení čl. 15 odst. 3 směrnice 2003/96/ES členským státům umožňuje uplatňovat na zemědělské a zahradnické práce, při chovu ryb a v lesnictví nejen ustanovení vztahující se obecně na použití pro obchodní účely, nýbrž rovněž až nulovou úroveň zdanění. Při přezkumu této možnosti bylo zjištěno, že pokud jde o všeobecné zdanění spotřeby energie, je tato možnost v rozporu s širšími cíli politiky Unie, není-li spojena s prvkem, který zajišťuje pokrok v oblasti energetické účinnosti. Pokud jde o zdanění v souvislosti s CO2, zacházení s dotčenými odvětvími by mělo být sladěno s pravidly vztahujícími se na průmyslová odvětví.
(20)  Ustanovení čl. 15 odst. 3 směrnice 2003/96/ES členským státům umožňuje uplatňovat na zemědělské a zahradnické práce, při chovu ryb a v lesnictví nejen ustanovení vztahující se obecně na použití pro obchodní účely, nýbrž rovněž až nulovou úroveň zdanění, s cílem zajistit hospodářskou životaschopnost těchto odvětví zatížených již nyní náročnými sociálními, rostlinolékařskými a environmentálními požadavky, které nejsou na trhu dostatečně kompenzovány. Přesto však při přezkumu této možnosti bylo zjištěno, že pokud jde o všeobecné zdanění spotřeby energie, je tato možnost v rozporu s širšími cíli politiky Unie, není-li spojena s prvkem, který zajišťuje pokrok v oblasti energetické účinnosti. Tento pokrok v oblasti energetické účinnosti by měl nastat v rámci dostatečně dlouhého období a měl by být plánován a sledován veřejnými orgány. Členské státy by měly poskytnout technickou podporu subjektům působícím v těchto odvětvích, pokud se v souvislosti se sníženými daňovými sazbami uplatní další požadavky na energetickou účinnost. Pokud jde o zdanění v souvislosti s CO2, zacházení s dotčenými odvětvími by mělo v každém z uvedených odvětví a pododvětví zohledňovat konkrétní kapacitu zachycování a skladování uhlíku a také riziko úniku uhlíku, stejně jako možný dopad na jejich produktivitu a životaschopnost. Odvětví vyrábějící biomasu s vysokým potenciálem uchovávání uhlíku by měla být od zdanění osvobozena. Je nezbytné, aby v regionech, jež mají mimořádně vysokou kapacitu pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů, byla podporována energetická nezávislost činností souvisejících se zemědělstvím a chovem dobytka.
Pozměňovací návrh 25
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 21
(21)  Obecná pravidla zavedená touto směrnicí přihlížejí ke zvláštnostem paliv sestávajících z biomasy nebo vyrobených z biomasy, která splňují kritéria udržitelnosti stanovená v článku 17 směrnice 2009/28/ES, pokud jde o jejich přispění k bilanci CO2 i jejich nižší energetický obsah na jednotku množství v porovnání s některými konkurenčními fosilními palivy. Ustanovení ve směrnici 2003/96/ES, která u těchto paliv povolují snížení daně nebo osvobození od daně, by proto měla být ve střednědobém horizontu zrušena. Prozatím by mělo být zajištěno, aby použití těchto ustanovení odpovídalo obecným pravidlům zavedeným touto směrnicí. Na biopaliva a biokapaliny definované v čl. 2 písm. h) a i) směrnice 2009/28/ES by tak mělo být možné využít dodatečné daňové výhody uplatňované členskými státy, pouze pokud splňují kritéria udržitelnosti stanovená v článku 17 uvedené směrnice.
(21)  Obecná pravidla zavedená touto směrnicí přihlížejí ke zvláštnostem paliv sestávajících z biomasy nebo vyrobených z biomasy, která splňují kritéria udržitelnosti stanovená v článku 17 směrnice 2009/28/ES, pokud jde o jejich přispění k bilanci CO2 i jejich nižší energetický obsah na jednotku množství v porovnání s některými konkurenčními fosilními palivy. Ustanovení ve směrnici 2003/96/ES, která u těchto paliv povolují snížení daně nebo osvobození od daně, by proto měla být ve střednědobém horizontu zrušena. Prozatím by mělo být zajištěno, aby použití těchto ustanovení odpovídalo obecným pravidlům zavedeným touto směrnicí. Na biopaliva a biokapaliny definované v čl. 2 písm. h) a i) směrnice 2009/28/ES by tak mělo být možné využít dodatečné daňové výhody uplatňované členskými státy, pouze pokud splňují kritéria udržitelnosti stanovená v článku 17 uvedené směrnice. Z tohoto článku vyplývá, že kritéria udržitelnosti budou v letech 2017 a 2018 zpřísněna. Aby byla kritéria splněna, musí úspora emisí skleníkových plynů od 1. ledna 2017 dosahovat alespoň 50 %. Od 1. ledna 2018 musí tato úspora dosahovat alespoň 60 % v případě produktů vyrobených v zařízeních, která započala produkci dne 1. ledna 2017 či po tomto datu. Jakmile budou podle směrnice 2009/28/ES stanovena kritéria udržitelnosti pro produkty vyrobené z biomasy jiné než biopalivo a biokapaliny, lze na tyto produkty uplatnit dodatečné daňové výhody, pouze pokud budou tato nová kritéria splňovat.
Pozměňovací návrh 26
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 28
(28)  Komise by měla každých pět let a poprvé do konce roku 2015 předložit Radě zprávu o uplatňování této směrnice, přičemž přezkoumá zejména minimální úroveň zdanění v souvislosti s CO2 na základě vývoje tržní ceny emisních povolenek v EU, dopad inovací a technologického vývoje a opodstatněnost osvobození od daně a jejího snížení podle této směrnice, a to též pro paliva používaná pro účely letecké a námořní dopravy. Seznam odvětví nebo pododvětví, u nichž se má za to, že jsou vystavena závažnému riziku úniku uhlíku, bude pravidelně revidován, zvláště s ohledem na dostupná nová zjištění.
(28)  Komise by měla každé tři roky a poprvé do konce roku 2015 předložit Evropskému parlamentu a Radě zprávu o uplatňování této směrnice, přičemž přezkoumá zejména minimální úrovně všeobecného zdanění spotřeby energie s cílem zajistit, aby byl zachován jejich zamýšlený účinek, minimální úroveň zdanění v souvislosti s CO2 na základě vývoje tržní ceny emisních povolenek v EU, dopad inovací a technologického vývoje, dopad na škodlivé či potenciálně škodlivé emise jiné než emise CO2, opodstatněnost osvobození od daně a jejího snížení podle této směrnice, a to též pro paliva používaná pro účely letecké a námořní dopravy, i vývoj ve využívání bioplynu, zemního plynu a zkapalnělého plynu v silniční dopravě. Tato zpráva by měla obsahovat přehled stávajících daňových ustanovení, která jsou obsažena ve dvoustranných dohodách o leteckých službách. Zpráva by měla rovněž posoudit dopad na stanovení priorit průmyslové politiky pro oblast evropského automobilového průmyslu. Seznam odvětví nebo pododvětví, u nichž se má za to, že jsou vystavena závažnému riziku úniku uhlíku, bude vypracován a pravidelně revidován, zvláště s ohledem na dostupná nová zjištění.
Pozměňovací návrh 27
Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 1
Směrnice 2003/96/ES
Čl. 1 – odst. 2 – pododstavec 2
Zdanění v souvislosti s CO2 se vypočítává v EUR/t emisí CO2, a to na základě referenčních emisních faktorů CO2 stanovených v bodě 11 přílohy I rozhodnutí Komise 2007/589/ES ze dne 18. července 2007, kterým se stanoví pokyny pro monitorování a vykazování emisí skleníkových plynů podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES. Emisní faktory CO2 uvedené v tomto rozhodnutí pro biomasu nebo produkty vyrobené z biomasy platí v případě biopaliv a biokapalin definovaných v čl. 2 písm. h) a i) směrnice 2009/28/ES pouze tehdy, splňuje-li dotyčný produkt kritéria udržitelnosti stanovená v článku 17 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/28/ES ze dne 23. dubna 2009 o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů(**). Pokud biopaliva a biokapaliny tato kritéria nesplňují, použijí členské státy referenční emisní faktor CO2 pro obdobné palivo nebo pohonnou hmotu, pro něž jsou minimální úrovně zdanění stanoveny v této směrnici.

Zdanění v souvislosti s CO2 se vypočítává v EUR/t emisí CO2, a to na základě referenčních emisních faktorů CO2 stanovených v bodě 11 přílohy I rozhodnutí Komise 2007/589/ES ze dne 18. července 2007, kterým se stanoví pokyny pro monitorování a vykazování emisí skleníkových plynů podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES. Emisní faktory CO2 uvedené v tomto rozhodnutí pro biomasu nebo produkty vyrobené z biomasy platí v případě biopaliv a biokapalin definovaných v čl. 2 písm. h) a i) směrnice 2009/28/ES pouze tehdy, splňuje-li dotyčný produkt kritéria udržitelnosti stanovená v článku 17 směrnice 2009/28/ES. Pokud biopaliva a biokapaliny tato kritéria nesplňují, použijí členské státy referenční emisní faktor CO2 pro obdobné palivo nebo pohonnou hmotu, pro něž jsou minimální úrovně zdanění stanoveny v této směrnici. V souladu s ustanoveními směrnice 2009/28/ES a s cílem splnit kritéria musí úspora emisí skleníkových plynů dosahovat od 1. ledna 2017 alespoň 50 % a od 1. ledna 2018 alespoň 60 % v případě produktů vyrobených v zařízeních, která započala produkci dne 1. ledna 2017 či po tomto datu.

Pozměňovací návrh 28
Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 1
Směrnice 2003/96/ES
Čl. 1 – odst. 4
4.  Není-li stanoveno jinak, vztahují se ustanovení této směrnice na zdanění v souvislosti s CO2 i na všeobecné zdanění spotřeby energie.
4.  Není-li stanoveno jinak, vztahují se ustanovení této směrnice na zdanění v souvislosti s CO2 i na všeobecné zdanění spotřeby energie. Jestliže jsou kritéria udržitelnosti pro produkty vyrobené z biomasy jiné než biopaliva a biotekutiny stanovena podle směrnice 2009/28/ES, vztahují se emisní faktory CO2 stanovené v příloze I bodu 11 rozhodnutí Komise 2007/589/ES a referenční hodnoty výhřevnosti stanovené v příloze III směrnice 2009/28/ES na tyto produkty vyrobené z biomasy, pouze pokud jsou v souladu se zmíněnými kritérii udržitelnosti. Pokud produkty vyrobené z biomasy tato kritéria udržitelnosti nesplňují, použijí členské státy referenční emisní faktor CO2 a referenční hodnotu výhřevnosti pro obdobné palivo nebo pohonnou hmotu, pro něž jsou minimální úrovně zdanění stanoveny v této směrnici.
Pozměňovací návrh 29
Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 2 – písm. b
Směrnice 2003/96/ES
Čl. 2 – odst. 4 a (nový)
4a.  Členské státy zajistí, aby přímé ani nepřímé využití energetických produktů v zařízeních ve smyslu směrnice 2003/87/ES, nebo přímé ani nepřímé využití energetických produktů v zařízeních zdaněných prostřednictvím vnitrostátních opatření ke snižování emisí CO2 nepodléhalo dvojímu zdanění či dvojí regulaci.
Pozměňovací návrh 30
Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3
Směrnice 2003/96/ES
Čl. 3 – odst. 1 – písm. b a (nové)
aa) elektřinu využívanou k čerpání vody na zavlažování;
Pozměňovací návrh 31
Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3
Směrnice 2003/96/ES
Čl. 3 – odst. 1 – písm. b – odrážka 2
– dvojí použití energetických produktů.
energeticky náročný průmysl a dvojí použití energetických produktů
Pozměňovací návrh 32
Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 3
Směrnice 2003/96/ES
Čl. 3 – písm. b – odrážka 2 a (nová)
– odpad používaný jako alternativní palivo či odpad tepelně rekuperovaný ve smyslu čl. 3 odst. 15 a položky R1 směrnice 2008/98/ES.
Pozměňovací návrh 53
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 4 – písm. b
Směrnice 2003/96/ES
Čl. 4 – odst. 3
3.  Aniž jsou dotčeny osvobození od daně, rozlišené sazby daně a její snížení podle této směrnice, členské státy zajistí, že pokud jsou pro dané použití stanoveny v příloze I stejné minimální úrovně zdanění, jsou pro výrobky spotřebované pro toto použití stanoveny stejné úrovně zdanění. Aniž je dotčen čl. 15 odst. 1 písm. i), pro pohonné hmoty uvedené v tabulce A přílohy I toto platí ode dne 1. ledna 2023.
vypouští se
Pro účely prvního pododstavce se každé použití, pro něž je v tabulkách A, B respektive C v příloze I stanovena minimální úroveň zdanění, pokládá za jedno použití.

Pozměňovací návrh 34
Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 4 – písm. b
Směrnice 2003/96/ES
Čl. 4. – odst. 3 – pododstavec 3 a (nový)
V případě zemního plynu a biometanu používaných jako pohonné hmoty se vyšší minimální úrovně všeobecného zdanění spotřeby energie uplatní teprve poté, co Komise do roku 2023 posoudí provádění ustanovení této směrnice, která se týkají úrovně zdanění zemního plynu v silniční dopravě. Toto posouzení se zaměří mimo jiné na pokrok z hlediska dostupnosti zemního plynu a biometanu, rozvoj sítě čerpacích stanic v Unii, podíl vozidel poháněných zemním plynem na trhu v Unii, inovace a technologický rozvoj související s biometanem jako pohonnou hmotou v dopravě a reálnou hodnotu minimální úrovně zdanění.

Pozměňovací návrh 35
Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 4 – písm. b
Směrnice 2003/96/ES
Čl. 4 – odst. 4 – pododstavec 1
4.  Minimální úrovně všeobecného zdanění spotřeby energie stanovené v této směrnici jsou upravovány co tři roky počínaje od 1. července 2016 s cílem zohlednit změny v harmonizovaném indexu spotřebitelských cen bez energií a nezpracovaných potravin, jak je zveřejňován Eurostatem. Komise zveřejní výsledné minimální úrovně zdanění v Úředním věstníku Evropské unie.
4.  Minimální úrovně všeobecného zdanění spotřeby energie stanovené v této směrnici jsou revidovány co tři roky s cílem zajistit, aby byl zachován jejich zamýšlený účinek v souladu s článkem 29. Pokud to uzná za vhodné, předloží Komise návrhy na změnu těchto minimálních úrovní.
Pozměňovací návrh 36
Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 4 – písm. b
Směrnice 2003/96/ES
Čl. 4 – odst. 4 – pododstavec 2
Minimální úrovně jsou upravovány automaticky zvýšením nebo snížením základní částky v eurech o procentní změnu tohoto indexu za tři předchozí kalendářní roky. Je-li procentní změna od poslední úpravy nižší než 0,5 %, úprava se neprovádí.„

Minimální úrovně zdanění souvisejícího s CO2, jež stanoví tato směrnice, se každé tři roky počínaje 1. červencem 2016 sladí s průměrnou tržní cenou emisních povolenek v rámci systému pro obchodování s emisemi podle směrnice 2003/87/ES za 18 měsíců předcházejících tomuto sladění. Komise přijme aktem v přenesené pravomoci v souladu s článkem 27 vzorec stanovený na základě výpočtu tohoto sladění.

Pozměňovací návrh 37
Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 5 – písm. b
Směrnice 2003/96/ES
Čl. 5 – odrážka 3
– pro následující použití: místní veřejná osobní doprava (kromě taxislužby), odvoz odpadů, ozbrojené síly a veřejná správa, zdravotně postižené osoby, vozidla záchranné služby;
– pro následující použití: místní veřejná osobní doprava (kromě taxislužby), odvoz odpadů, ozbrojené síly a veřejná správa, zdravotně postižené osoby, vozidla záchranné služby, vozidla hasičského sboru a policie;
Pozměňovací návrh 55
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 6
Směrnice 2003/96/ES
Článek 7
Od 1. ledna 2013, od 1. ledna 2015 a od 1. ledna 2018 se minimální úrovně zdanění platné pro pohonné hmoty stanoví podle tabulky A v příloze I.„

1.  Od 1. ledna 2013, od 1. ledna 2015 a od 1. ledna 2018 se minimální úrovně zdanění platné pro pohonné hmoty stanoví podle tabulky A v příloze I.„
2.  Členské státy mohou rozlišovat mezi využitím plynového oleje pro obchodní a neobchodní účely.
'Plynovým olejem používaným jako pohonná hmota k obchodním účelům' se rozumí plynový olej používaný jako pohonná hmota k těmto účelům:
a) přeprava zboží na vlastní nebo cizí účet motorovými vozidly nebo jízdními soupravami, které jsou určeny výlučně k přepravě zboží po silnicích [...];
b) pravidelná nebo příležitostná přeprava cestujících motorovým vozidlem [...].
3.  Členské státy stanoví pro obchodní přepravce možnost uplatňovat odlišný systém účtování daní.
Pozměňovací návrh 39
Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 11 – písm. a – bod i
Směrnice 2003/96/ES
Čl. 14 – odst. 1 – návětí
„Kromě obecných ustanovení obsažených ve směrnici Rady 2008/118/ES ze dne 16. prosince 2008 o obecné úpravě spotřebních daní a o zrušení směrnice 92/12/EHS(*), která se týkají osvobození od daně určitých způsobů použití výrobků, které jsou předmětem daně, a aniž jsou dotčeny ostatní předpisy Unie, osvobodí členské státy za podmínek, které samy stanoví za účelem správného a jednoznačného uplatnění takových osvobození od daně a předcházení daňovým únikům, vyhýbání se daňovým povinnostem nebo zneužití daňového režimu, od zdanění tyto výrobky:
1.  „Kromě obecných ustanovení obsažených ve směrnici Rady 2008/118/ES ze dne 16. prosince 2008 o obecné úpravě spotřebních daní, která se týkají osvobození od daně určitých způsobů použití výrobků, které jsou předmětem daně, a aniž jsou dotčeny ostatní předpisy Unie, osvobodí členské státy za podmínek, které samy stanoví za účelem správného a jednoznačného uplatnění takových osvobození od daně a předcházení energetické chudobě, daňovým únikům, vyhýbání se daňovým povinnostem nebo zneužití daňového režimu, od zdanění tyto výrobky:
Pozměňovací návrh 41
Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 11 – písm. a – bod iii
Směrnice 2003/96/ES
Čl. 14 – odst. 1 – písm. e
e) do 31. prosince 2020 elektřinu dodávanou přímo plavidlům v kotvištích přístavů.
e) do 31. prosince 2025 elektřinu dodávanou přímo plavidlům v kotvištích námořních a vnitrozemských přístavů.
Pozměňovací návrh 42
Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 12
Směrnice 2003/96/ES
Čl. 14a – odst. 1
1.  Do 31. prosince 2020 poskytnou členské státy daňovou úlevu týkající se zdanění v souvislosti s CO2 na používání energetických výrobků v zařízeních, která patří do odvětví či pododvětví, u nichž se má za to, že jsou vystavena závažnému riziku úniku uhlíku.
1.  Do 31. prosince 2025 poskytnou členské státy daňovou úlevu týkající se zdanění v souvislosti s CO2 na používání energetických výrobků v zařízeních, která patří do odvětví či pododvětví, u nichž se má za to, že jsou vystavena závažnému riziku úniku uhlíku.
Pozměňovací návrh 43
Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 13 – písm. a – bod -i (nový)
Směrnice 2003/96/ES
Čl. 15 – odst. 1 – písm. b a (nové)
-i) vkládá se nové písmeno, které zní:
'ba) do 1. ledna 2023 elektřinu, která se využívá k nabíjení elektrických a hybridních vozidel určených pro silniční dopravu;„
Pozměňovací návrh 44
Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 13 – písm. a – bod i
Směrnice 2003/96/ES
Čl. 15 – odst. 1 – písm. h
h) energetické produkty používané jako palivo a elektřinu, pokud jsou používány domácnostmi a/nebo organizacemi, které dotyčný členský stát považuje za dobročinné. V případě těchto dobročinných organizací mohou členské státy omezit osvobození od daně nebo její snížení na použití pro neobchodní činnosti. Pokud dochází ke smíšenému používání, uplatňuje se zdanění úměrně ke každému typu použití. Pokud je některý typ používání zanedbatelný, může se považovat za nulový;
h) do 1. ledna 2025 energetické produkty používané jako palivo a elektřinu, pokud jsou používány domácnostmi a/nebo organizacemi, které dotyčný členský stát považuje za dobročinné. V případě těchto dobročinných organizací mohou členské státy omezit osvobození od daně nebo její snížení na použití pro neobchodní činnosti. Pokud dochází ke smíšenému používání, uplatňuje se zdanění úměrně ke každému typu použití. Pokud je některý typ používání zanedbatelný, může se považovat za nulový;
Pozměňovací návrh 45
Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 13 – písm. a – bod i
Směrnice 2003/96/ES
Čl. 15 – odst. 1 – bod i
i) do 1. ledna 2023 zemní plyn a zkapalnělý plyn (LPG) používané jako pohonné hmoty;
i) do 1. ledna 2023 zemní plyn, bioplyn a zkapalnělý plyn (LPG) používané jako pohonné hmoty a LPG používaný jako palivo. Od 1. ledna 2023 do 1. ledna 2030 mohou členské státy uplatnit snížení minimální úrovně zdanění pro tato paliva až o 50 %.
Pozměňovací návrh 46
Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 13 – písm. b
Směrnice 2003/96/ES
Čl. 15 – odst. 3
3.  Členské státy mohou uplatňovat až nulovou úroveň všeobecného zdanění spotřeby energie na spotřebu energetických produktů a elektřiny používaných pro zemědělské a zahradnické práce, při chovu ryb a v lesnictví. Příjemci podléhají opatřením, jež musí vést k vyšší energetické účinnosti, která obecně odpovídá energetické účinnosti, jíž by bylo dosaženo, pokud by byly dodrženy běžné minimální sazby Unie.
3.  Členské státy mohou uplatňovat až nulovou úroveň všeobecného zdanění spotřeby energie na spotřebu energetických produktů a elektřiny používaných pro zemědělské a zahradnické práce, při chovu ryb a v lesnictví. Členské státy a příjemci vytvoří cílené strategie, jež musí vést k vyšší energetické účinnosti, která obecně odpovídá energetické účinnosti, jíž by bylo dosaženo, pokud by byly dodrženy běžné minimální sazby Unie.
Pozměňovací návrh 47
Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 13 – písm. b (nové)
Směrnice 2003/96/ES
Čl. 15 – odst. 3 a (nový)
3a.  Členské státy poskytnou příjemcům komplexní pokyny, a to i malým a středním zemědělským podnikům, pokud jde o uplatňování požadavků na energetickou účinnost spojených se sníženými sazbami zdanění.
Pozměňovací návrh 48
Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 14 – písm. a – bod i a (nový)
Směrnice 2003/96/ES
Čl. 16. – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)
ia) za první pododstavec se vkládá nový pododstavec, který zní:
'Jakmile se stanoví kritéria udržitelnosti pro produkty vyrobené z biomasy jiné než biopalivo a biokapaliny podle směrnice 2009/28/ES, lze na tyto produkty uplatnit osvobození od daně nebo její snížení, pouze pokud jsou v souladu se zmíněnými kritérii udržitelnosti.„
Pozměňovací návrh 49
Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 14
Směrnice 2003/96/ES
Čl. 17 – odst. 1 – písm. a – odst. 1
„Energeticky náročným podnikem“ se rozumí podnik podle článku 11, u kterého buď nákupy energetických produktů a elektřiny činí alespoň 3,0 % hodnoty produkce, nebo vnitrostátní splatná daň z energie činí alespoň 0,5 % přidané hodnoty. V rámci této definice může členský stát uplatnit přísnější kritéria, včetně definic hodnoty prodejů, postupů a odvětví.
„Energeticky náročným podnikem“ se rozumí podnik podle článku 11, u kterého buď nákupy energetických produktů a elektřiny činí alespoň 5,0 % hodnoty produkce, nebo vnitrostátní splatná daň z energie činí alespoň 0,5 % přidané hodnoty. V rámci této definice může členský stát uplatnit přísnější kritéria, včetně definic hodnoty prodejů, postupů a odvětví.
Pozměňovací návrh 50
Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 21
Směrnice 2003/96/ES
Článek 29
Každých pět let a poprvé do konce roku 2015 předloží Komise Radě zprávu o uplatňování této směrnice a případně návrh na její pozměnění.

Každé tři roky a poprvé do konce roku 2015 předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě zprávu o uplatňování této směrnice a případně návrh na její pozměnění.

Ve zprávě Komise je posouzena mimo jiné minimální úroveň zdanění v souvislosti s CO2, dopad inovací a technologického vývoje, zejména s ohledem na energetickou účinnost, používání elektřiny v dopravě opodstatněnost osvobození od daně nebo jejího snížení podle této směrnice, a to též pro paliva používaná pro účely letecké a námořní dopravy.

Zpráva Komise mimo jiné posoudí:

i) minimální úrovně všeobecného zdanění spotřeby energie s cílem zajistit, aby si tyto úrovně zachovaly zamýšlené účinky;
ii) vývoj cen CO2 v rámci systému pro obchodování s emisemi podle směrnice 2003/87/ES;
iii) dopad inovací a technologického vývoje, zejména s ohledem na energetickou účinnost;
iv) používání elektřiny v dopravě;
v) opodstatněnost osvobození od daně nebo jejího snížení podle této směrnice, a to též pro paliva používaná pro účely letecké a námořní dopravy;
vi) dopad této směrnice na stanovení priorit průmyslové politiky pro oblast automobilového průmyslu v Unii, a to mimo jiné v souvislosti s čistými, energeticky účinnými konvenčními spalovacími motory a cíli Unie v oblasti snižování emisí CO2 v automobilovém odvětví;
vii) vývoj v používání bioplynu, zemního plynu a zkapalnělého plynu v silniční dopravě; a
viii) zda by rovněž měly být vzaty v potaz škodlivé či potenciálně škodlivé emise jiné než emise CO2.
Tato zpráva bude rovněž obsahovat přehled platných ustanovení o zdanění, která jsou obsažena v dvoustranných dohodách o leteckých službách. Zpráva zohlední řádné fungování vnitřního trhu, reálnou hodnotu minimálních úrovní zdanění a širší cíle Smlouvy.

Seznam odvětví nebo pododvětví, u nichž se má za to, že jsou vystavena závažnému riziku úniku uhlíku, bude pro účely článku 14a této směrnice v každém případě pravidelně revidován, zvláště s ohledem na dostupná nová zjištění.

Seznam odvětví nebo pododvětví, u nichž se má za to, že jsou vystavena závažnému riziku úniku uhlíku, bude v každém případě pravidelně revidován, zvláště s ohledem na dostupná nová zjištění. V tomto ohledu budou podrobně přezkoumány vnitrostátní prováděcí podmínky, aby se zjistilo, zda jsou jasné, jednoznačné a transparentní pro všechny spotřebitele.


Výzva k nalezení konkrétních způsobů, jak bojovat proti daňovým podvodům a daňovým únikům
PDF 208kWORD 42k
Usnesení Evropského parlamentu ze dne 19. dubna 2012 o výzvě k nalezení konkrétních způsobů, jak bojovat proti daňovým podvodům a daňovým únikům (2012/2599(RSP))
P7_TA(2012)0137B7-0203/2012

Evropský parlament,

–  s ohledem na závěry Evropské rady, které přijala ve dnech 1. a 2. března 2012,

–  s ohledem na otázku k ústnímu zodpovězení B7-0635/2011 Komisi ze dne 4. října 2011 týkající se souladu německých a britských daňových dohod se Švýcarskem se směrnicí EU o zdanění příjmů z úspor,

–  s ohledem na studii OECD z března 2012 nazvanou „Hybridní nesourodá opatření: daňová politika a otázky dodržování“,

–  s ohledem na zprávu o návrhu směrnice Rady o společném konsolidovaném základu daně z příjmů právnických osob, jak ji schválil Hospodářský a měnový výbor na své schůzi dne 21. března 2012 (A7-0080/2012),

–   s ohledem na své usnesení ze dne 2. února 2012 o výroční zprávě o daních(1),

–  s ohledem na čl. 110 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že v důsledku daňových úniků a vyhýbání se daňovým povinnostem přicházejí vlády členských států EU o významné částky, pokud jde o nevybrané daně;

B.  vzhledem k tomu, že ztráty v oblasti daní zvyšují deficit a míru zadlužení členských států a snižují objem finančních prostředků, které jsou k dispozici na podporu veřejných investic, růstu a zaměstnanosti;

C.  vzhledem k tomu, že míra daňových úniků a vyhýbání se daňovým povinnostem oslabuje důvěru občanů ve spravedlnost a legitimitu systému výběru daní;

D.  vzhledem k tomu, že je třeba provést zásadní zlepšení, pokud jde o informace poskytované veřejnosti ohledně vyhýbání se daňovým povinnostem a daňových úniků v jednotlivých členských státech;

E.  vzhledem k tomu, že členské státy by obecně neměly zahajovat dvoustranná jednání s třetími zeměmi a že by měly, pokud považují za nezbytné jakoukoli takovouto dohodu uzavřít, informovat okamžitě Komisi, aby se předešlo jakémukoli porušení právních předpisů EU;

F.  vzhledem k tomu, že v zemích zapojených do programů pomoci došlo poté, co zintenzívnily výběr daní a zrušily v souladu s návrhy trojky zvýhodnění, k přesunu mnoha velkých podniků, které tyto země opustily s cílem využít výhod nabízených jinými zeměmi;

G.  vzhledem k tomu, že je zapotřebí jednoznačných pravidel EU, aby se zabránilo takovýmto formám daňové soutěže, která oslabuje strategie hospodářského oživení v dotčených zemích;

1.  vítá závěry, které přijala Evropská rada na zasedání konaném ve dnech 1. a 2. března 2012, v nichž členské státy vyzývá, aby ve vhodných případech provedly revizi svých daňových systémů s cílem zvýšit jejich účinnost a účelnost, odstranit neodůvodněné výjimky, rozšířit základ daně, snížit daňové zatížení práce, zefektivnit výběr daní a řešit daňové úniky, neprodleně zintenzívnit boj proti daňovým podvodům a vyhýbání se daňové povinnosti, a to i ve vztahu k třetím zemím, a aby do června 2012 podaly v této věci zprávu;

2.  vyzývá Komisi, aby urychleně řešila otázky, na něž poukázal přezkum směrnici EU o zdanění příjmů z úspor, a aby rychle dosáhla dohody se Švýcarskem a dotčenými členskými státy;

3.  zdůrazňuje, že je třeba obecně aplikovat automatickou výměnu informací a rozšířit působnost směrnice o zdanění příjmů z úspor, aby se účinným způsobem dosáhlo zrušení bankovního tajemství;

4.  opětovně připomíná, že je třeba se zaměřit na klíčovou úlohu, kterou může plnit v boji proti daňovým podvodům společný konsolidovaný základ daně z příjmů právnických osob;

5.  domnívá se, že posílení regulace a transparentnosti podnikových rejstříků a rejstříku správy majetku je základním předpokladem pro řešení problému, který představuje vyhýbání se daňovým povinnostem;

6.  vítá návrhy, které předložila Komise ohledně zpráv podle jednotlivých zemích v rámci směrnic o účetnictví a transparentnosti; připomíná, že požadavky na podávání zpráv podle jednotlivých zemí mají v případě přeshraničních podniků zásadní význam pro odhalování případů vyhýbání se daňovým povinnostem;

7.  vyzývá k tomu, aby byl proveden přezkum směrnice o mateřských a dceřiných společnostech a směrnice o úrocích a licenčních poplatcích s cílem zabránit únikům v důsledku nesourodých finančních nástrojů v EU;

8.  vyzývá Komisi, aby označila oblasti, v nichž je možno zlepšením jak právních předpisů, tak administrativní spolupráce mezi členskými státy dosáhnout snížení výskytu daňových podvodů;

9.  vyzývá členské státy, aby zajistily hladkou spolupráci a koordinaci svých daňových systémů s cílem zamezit neúmyslnému nezdanění a vyhýbání se daňovým povinnostem a podvodům;

10.  vyzývá členské státy, aby vyčlenily příslušné prostředky vnitrostátním subjektům, které jsou pověřeny bojem proti daňovým podvodům;

11.  vyzývá členské státy, aby v souladu s článkem 65 SFEU a v úzké spolupráci s Komisí a ve spolupráci s ECB přijaly opatření zaměřená na prevenci porušování vnitrostátního práva a vnitrostátních nařízení, zejména v oblasti daní; konstatuje, že tato otázka má zvláštní význam v souvislosti s členskými státy, které se potýkají se  závažnými obtížemi, pokud jde o jejich finanční stabilitu v eurozóně, nebo jim podobné obtíže hrozí;

12.  zdůrazňuje význam, které má provádění nové a inovativní strategie boje proti podvodům s DPH v rámci celé EU;

13.  vyzývá členské státy, aby provedly přezkum platných dvoustranných dohod, které uzavřely členské státy, a dvoustranných dohod mezi členskými státy a třetími zeměmi, a to z hlediska toho, jak přispívají k vyhýbání se daňovým povinnostem a komplikují efektivní zdanění u zdroje v některých členských státech;

14.  vyzývá Komisi, aby podala zprávu o možné koordinaci na úrovni EU při změnách bilaterálních smluv mezi členskými státy, jejichž cílem je dosáhnout jejich sladění s cíli Evropské rady, a tedy ztížení vyhýbání se daňovým povinnostem;

15.  připomíná svůj požadavek na zvýšení transparentnosti a důslednější kontrolu využívání daňových rájů, které patří k zahraničním nespolupracujícím jurisdikcím, jež se vyznačují zejména minimálními daněmi nebo neexistencí daní, nedostatečně účinnou výměnou informací se zahraničními daňovými orgány a nedostačující transparentností legislativních, právních nebo administrativních předpisů, nebo je takto označila Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj nebo Finanční akční výbor;

16.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi.

(1) Přijaté texty, P7_TA(2012)0030.

Právní upozornění - Ochrana soukromí