Ευρετήριο 
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Πέμπτη 19 Απριλίου 2012 - Στρασβούργο
Εθελοντική συμφωνία εταιρικής σχέσης ΕΕ-Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας σχετικά με την επιβολή της δασικής νομοθεσίας, τη διακυβέρνηση και το εμπόριο ξύλου και προϊόντων ξυλείας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση ***
 Εθελοντική συμφωνία εταιρικής σχέσης μεταξύ της ΕΕ και της Δημοκρατίας της Λιβερίας σχετικά με την επιβολή της δασικής νομοθεσίας, τη διακυβέρνηση και το εμπόριο προϊόντων ξυλείας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση ***
 Μέσα επιμερισμού του κινδύνου για τα κράτη μέλη που αντιμετωπίζουν ή απειλούνται από σοβαρές δυσκολίες όσον αφορά τη χρηματοοικονομική τους σταθερότητα ***I
 Σύναψη της συμφωνίας μεταξύ των ΗΠΑ και της ΕΕ για τη χρήση και τη διαβίβαση των φακέλων επιβατών (φάκελοι PNR) στο Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ ***
 Κοινή ενοποιημένη βάση φορολογίας εταιριών *
 Φορολογία των ενεργειακών προϊόντων και της ηλεκτρικής ενέργειας *
 Έκκληση για την εξεύρεση συγκεκριμένων τρόπων καταπολέμησης της φορολογικής απάτης και της φοροδιαφυγής

Εθελοντική συμφωνία εταιρικής σχέσης ΕΕ-Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας σχετικά με την επιβολή της δασικής νομοθεσίας, τη διακυβέρνηση και το εμπόριο ξύλου και προϊόντων ξυλείας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση ***
PDF 257kWORD 33k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 19ης Απριλίου 2012 σχετικά με σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη εθελοντικής συμφωνίας εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας σχετικά με την επιβολή της δασικής νομοθεσίας, τη διακυβέρνηση και το εμπόριο ξύλου και προϊόντων ξυλείας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση (FLEGT) (14034/2011 – C7-0046/2012 – 2011/0127(NLE))
P7_TA(2012)0131A7-0082/2012

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (14034/2011),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο εθελοντικής συμφωνίας εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας σχετικά με την επιβολή της δασικής νομοθεσίας, τη διακυβέρνηση και το εμπόριο ξύλου και προϊόντων ξυλείας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση (FLEGT) (14036/2011),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 207 παράγραφοι 3 και 4, το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) σημείο v), και το άρθρο 218 παράγραφος 7 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C7-0046/2012),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 81 και το άρθρο 90 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Ανάπτυξης (A7-0082/2012),

1.  εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας·

2.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλλει τακτικά εκθέσεις στο Κοινοβούλιο σχετικά με την πρόοδο στην εφαρμογή των υφιστάμενων εθελοντικών συμφωνιών εταιρικής σχέσης (ΕΣΕΣ) και τη διαπραγμάτευση και εφαρμογή νέων ΕΣΕΣ·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών και της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας.


Εθελοντική συμφωνία εταιρικής σχέσης μεταξύ της ΕΕ και της Δημοκρατίας της Λιβερίας σχετικά με την επιβολή της δασικής νομοθεσίας, τη διακυβέρνηση και το εμπόριο προϊόντων ξυλείας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση ***
PDF 257kWORD 33k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 19ης Απριλίου 2012 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της εθελοντικής συμφωνίας εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Λιβερίας σχετικά με την επιβολή της δασικής νομοθεσίας, τη διακυβέρνηση και το εμπόριο προϊόντων ξυλείας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση (11104/2011 – C7-0241/2011 – 2011/0160(NLE))
P7_TA(2012)0132A7-0081/2012

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (11104/2011),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο εθελοντικής συμφωνίας εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Λιβερίας σχετικά με την επιβολή της δασικής νομοθεσίας, τη διακυβέρνηση και το εμπόριο προϊόντων ξυλείας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση (FLEGT) (11101/2011),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 207 παράγραφοι 3 και 4, το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) σημείο v), και το άρθρο 218 παράγραφος 7 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C7-0241/2011),

–  έχοντας υπόψη τo άρθρο 81 και το άρθρο 90 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Ανάπτυξης (A7-0081/2012),

1.  εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας·

2.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλλει τακτικά εκθέσεις στο Κοινοβούλιο σχετικά με την πρόοδο στην εφαρμογή των υφιστάμενων εθελοντικών συμφωνιών εταιρικής σχέσης (ΕΣΕΣ) και τη διαπραγμάτευση και εφαρμογή νέων ΕΣΕΣ·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών και της Δημοκρατίας της Λιβερίας.


Μέσα επιμερισμού του κινδύνου για τα κράτη μέλη που αντιμετωπίζουν ή απειλούνται από σοβαρές δυσκολίες όσον αφορά τη χρηματοοικονομική τους σταθερότητα ***I
PDF 270kWORD 37k
Ψήφισμα
Κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 19ης Απριλίου 2012 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου όσον αφορά ορισμένες διατάξεις σχετικά με τα μέσα επιμερισμού του κινδύνου για τα κράτη μέλη που αντιμετωπίζουν ή απειλούνται από σοβαρές δυσκολίες όσον αφορά τη χρηματοοικονομική τους σταθερότητα (COM(2011)0655 – C7-0350/2011 – 2011/0283(COD))
P7_TA(2012)0133A7-0067/2012

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2011)0655),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 177 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7-0350/2011),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 8ης Δεκεμβρίου 2011(1),

–  κατόπιν διαβούλευσης με την Επιτροπή των Περιφερειών,

–  έχοντας υπόψη τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου με επιστολή της 28ης Μαρτίου 2012 να εγκρίνει τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (A7-0067/2012),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, την Επιτροπή και τα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 19 Απριλίου 2012 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) αριθ. .../2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου όσον αφορά ορισμένες διατάξεις σχετικά με τα μέσα επιμερισμού του κινδύνου για τα κράτη μέλη που αντιμετωπίζουν ή απειλούνται από σοβαρές δυσκολίες όσον αφορά τη χρηματοοικονομική τους σταθερότητα

P7_TC1-COD(2011)0283


(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 423/2012.)

(1) ΕΕ C 43 της 15.2.2012, σ. 13.


Σύναψη της συμφωνίας μεταξύ των ΗΠΑ και της ΕΕ για τη χρήση και τη διαβίβαση των φακέλων επιβατών (φάκελοι PNR) στο Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ ***
PDF 323kWORD 41k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 19ης Απριλίου 2012 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη χρήση και τη διαβίβαση των φακέλων ονομάτων επιβατών (PNR) στο Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών (17433/2011 – C7-0511/2011 – 2011/0382(NLE))
P7_TA(2012)0134A7-0099/2012

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου (17433/2011),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο συμφωνίας μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη χρήση και τη διαβίβαση των φακέλων ονομάτων επιβατών στο Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών, που επισυνάπτεται στην προαναφερθείσα πρόταση απόφασης του Συμβουλίου (17434/2011),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α), το άρθρο 82 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο στοιχείο δ) και το άρθρο 87 παράγραφος 2 στοιχείο α) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C7-0511/2011),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τη γενική προσέγγιση για τις διαβιβάσεις δεδομένων από τις καταστάσεις με τα ονόματα των επιβατών (PNR) σε τρίτες χώρες (COM(2010)0492),

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του της 14ης Φεβρουαρίου 2007 σχετικά με την παγκόσμια εταιρία διατραπεζικών χρηματοπιστωτικών τηλεπικοινωνιών (SWIFT), τη συμφωνία για την κατάσταση ονομάτων επιβατών (PNR) και το διατλαντικό διάλογο επί των θεμάτων αυτών(1), της 12ης Ιουλίου 2007 σχετικά με τη συμφωνία PNR με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής(2), της 5ης Μαΐου 2010 σχετικά με την έναρξη των διαπραγματεύσεων για συμφωνίες σχετικά με τις καταστάσεις ονομάτων επιβατών (PNR) με τις ΗΠΑ, την Αυστραλία και τον Καναδά(3), και της 11ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με τη γενική προσέγγιση για τις διαβιβάσεις δεδομένων από τις καταστάσεις με τα ονόματα των επιβατών (PNR) σε τρίτες χώρες και σχετικά με τις συστάσεις της Επιτροπής προς το Συμβούλιο για εξουσιοδότηση για την έναρξη διαπραγματεύσεων μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Αυστραλίας, Καναδά και Ηνωμένων Πολιτειών(4),

–  έχοντας υπόψη τις γνωμοδοτήσεις του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας των Δεδομένων της 19ης Οκτωβρίου 2010 που αφορά την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τη γενική προσέγγιση για τις διαβιβάσεις δεδομένων από τις καταστάσεις με τα ονόματα των επιβατών (PNR) σε τρίτες χώρες(5) και τις 9ης Δεκεμβρίου 2011 επί της πρότασης απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη χρήση και τη διαβίβαση των φακέλων επιβατών (φάκελοι PNR) στο Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών(6),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη 7/2010 της 12ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τη γενική προσέγγιση για τις διαβιβάσεις δεδομένων από τις καταστάσεις με τα ονόματα των επιβατών (PNR) σε τρίτες χώρες, που εγκρίθηκε από την ομάδα εργασίας του άρθρου 29 για την προστασία των δεδομένων, και την επιστολή της της 6ης Ιανουαρίου 2012 σχετικά με τη συμφωνία μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τη χρήση και διαβίβαση δεδομένων από τις καταστάσεις με τα ονόματα των επιβατών στο Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 16 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) και τα άρθρα 7 και 8 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 81 και το άρθρο 90 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (A7-0099/2012),

1.  εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας·

2.  θεωρεί ότι η διαδικασία 2009/0187(NLE) έχει παύσει να ισχύει ως αποτέλεσμα του γεγονότος ότι η συμφωνία PNR του 2007 μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών έχει αντικατασταθεί από τη νέα συμφωνία PNR·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών και στην κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.

(1) ΕΕ C 287 E της 29.11.2007, σ. 349.
(2) ΕΕ C 175 E της 10.7.2008, σ. 564.
(3) ΕΕ C 81 E της 15.3.2011, σ. 70.
(4) ΕΕ C 74 E της 13.3.2012, σ. 8.
(5) ΕΕ C 357 της 30.12.2010, σ. 7.
(6) ΕΕ C 35 της 9.2.2012, σ. 16.


Κοινή ενοποιημένη βάση φορολογίας εταιριών *
PDF 168kWORD 217k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 19ης Απριλίου 2012 σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την κοινή ενοποιημένη βάση φορολογίας εταιρειών (ΚΕΒΦΕ) (COM(2011)0121 – C7-0092/2011 – 2011/0058(CNS))
P7_TA(2012)0135A7-0080/2012

(Ειδική νομοθετική διαδικασία – διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2011)0121),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 115 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C7-0092/2011),

–  έχοντας υπόψη την γνωμοδότηση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων σχετικά με την προτεινόμενη νομική βάση,

–  έχοντας υπόψη τις αιτιολογημένες γνώμες που διαβίβασαν το Κοινοβούλιο της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας, η Ιρλανδική Βουλή των Αντιπροσώπων, το Κοινοβούλιο της Δημοκρατίας της Μάλτας, το Κοινοβούλιο του Βασιλείου των Κάτω Χωρών, η Δίαιτα της Δημοκρατίας της Πολωνίας, το Κοινοβούλιο της Δημοκρατίας της Ρουμανίας, το Εθνικό Συμβούλιο της Δημοκρατίας της Σλοβακίας, το Κοινοβούλιο του Βασιλείου της Σουηδίας και η Βουλή των Κοινοτήτων του Ηνωμένου Βασιλείου, στο πλαίσιο του Πρωτοκόλλου αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, με τις οποίες υποστηρίζεται ότι το σχέδιο νομοθετικής πράξης δεν συνάδει προς την αρχή της επικουρικότητας,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 55 και 37 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών (A7-0080/2012),

1.  εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.  καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της, σύμφωνα με το άρθρο 293 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

3.  καλεί το Συμβούλιο, αν προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

4.  ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει εφόσον το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή   Τροπολογία
Τροπολογία 1
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 1
(1)  Οι εταιρείες που επιθυμούν να αναπτύξουν επιχειρηματική δραστηριότητα πέραν των συνόρων στο εσωτερικό της Ένωσης συναντούν σοβαρά εμπόδια και στρεβλώσεις της αγοράς λόγω της ύπαρξης 27 διαφορετικών συστημάτων φορολογίας των εταιρειών. Τα εν λόγω εμπόδια και στρεβλώσεις παρακωλύουν την εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Δημιουργούν αντικίνητρα για επενδύσεις στην Ένωση και αντιμάχονται τις προτεραιότητες που έχουν τεθεί στην ανακοίνωση που εξέδωσε η Επιτροπή στις 3 Μαρτίου 2010 με τίτλο «Ευρώπη 2020 – Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη». Συγκρούονται επίσης με τις απαιτήσεις μιας κοινωνικής οικονομίας της αγοράς με υψηλό βαθμό ανταγωνιστικότητας.
(1)  Οι εταιρείες που επιθυμούν να αναπτύξουν επιχειρηματική δραστηριότητα πέραν των συνόρων στο εσωτερικό της Ένωσης συναντούν σοβαρά εμπόδια και στρεβλώσεις της αγοράς λόγω της ύπαρξης 27 διαφορετικών συστημάτων φορολογίας των εταιρειών. Τα εν λόγω εμπόδια και στρεβλώσεις παρακωλύουν την εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Δημιουργούν αντικίνητρα για επενδύσεις στην Ένωση και αντιμάχονται τις προτεραιότητες που έχουν τεθεί στην ανακοίνωση που εξέδωσε η Επιτροπή στις 3 Μαρτίου 2010 με τίτλο «Ευρώπη 2020 – Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη», το σύμφωνο για το Ευρώ +, καθώς και την οικονομική, δημοσιονομική και φορολογική ολοκλήρωση που απαιτείται για την υλοποίηση μιας κοινωνικής οικονομίας της αγοράς με υψηλό βαθμό ανταγωνιστικότητας.
Τροπολογία 2
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)
(1α)  Περισσότερη συνεργασία μεταξύ των φορολογικών αρχών μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική μείωση του κόστους και του διοικητικού φόρτου για τις επιχειρήσεις που ασκούν διασυνοριακές δραστηριότητες εντός της Ένωσης.
Τροπολογία 3
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 2
(2)  Τα φορολογικά εμπόδια για τη διασυνοριακή επιχειρηματική δραστηριότητα είναι ιδιαίτερα σοβαρά για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες συνήθως στερούνται των απαραίτητων πόρων για την αντιμετώπιση των ανεπαρκειών της αγοράς.
(2)  Τα φορολογικά εμπόδια μπορεί να είναι ιδιαίτερα σοβαρά για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ)που ασκούν διασυνοριακές δραστηριότητες, δεδομένου ότι συνήθως στερούνται των απαραίτητων πόρων για την αντιμετώπιση των ανεπαρκειών της αγοράς.
Τροπολογία 4
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)
(2α)  Θα πρέπει να προωθηθεί ο θεμιτός ανταγωνισμός όσον αφορά τους φορολογικούς συντελεστές, τόσο σε επίπεδο κρατών μελών όσο και σε περιφερειακό επίπεδο για περιφέρειες που διαθέτουν φορολογικές και νομοθετικές εξουσίες.
Τροπολογία 5
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)
(3α)  Η βελτίωση της εσωτερικής αγοράς αποτελεί τον βασικό παράγοντα για να τονωθούν η ανάπτυξη και η δημιουργία απασχόλησης. Η θέσπιση κοινής ενοποιημένης βάσης φορολογίας ρταιρειών (ΚΕΒΦΕ) θα βελτιώσει την ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας στην Ένωση με τον περιορισμό του διοικητικού κόστους και της γραφειοκρατίας που αντιμετωπίζουν οι εταιρείες, ιδίως οι μικρές επιχειρήσεις που ασκούν διασυνοριακές δραστηριότητες.
Τροπολογία 6
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)
(4α)  Δεδομένου ότι η εσωτερική αγορά περιλαμβάνει όλα τα κράτη μέλη, θα πρέπει να εισαχθεί ΚΕΒΦΕ σε όλα τα κράτη μέλη. Εντούτοις, εάν το Συμβούλιο δεν κατορθώσει να λάβει ομόφωνη απόφαση σχετικά με την πρόταση θέσπισης ΚΕΒΦΕ, ενδείκνυται να κινηθεί χωρίς αναβολή η διαδικασία ενόψει της λήψης απόφασης του Συμβουλίου που θα επιτρέπει την ενισχυμένη συνεργασία στον τομέα της ΚΕΒΦΕ. Η ενισχυμένη αυτή συνεργασία πρέπει να κινηθεί από το κράτος μέλος το νόμισμα του οποίου είναι το ευρώ, αλλά θα πρέπει ανά πάσα στιγμή να είναι ανοικτή σε άλλα κράτη μέλη, σύμφωνα με τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Τροπολογία 7
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4 β (νέα)
(4β)  Ορισμένες έντονες μορφές φορολογικού ανταγωνισμού, φορολογικής βελτιστοποίησης και επιλογής ευνοϊκότερου φορολογικού καθεστώτος (αρμπιτράζ) ενδέχεται να υπονομεύσουν τα έσοδα ορισμένων κρατών μελών και να δημιουργήσουν στρεβλώσεις ως προς την φορολόγηση μεταξύ του κεφαλαίου, που είναι κινητό, και της εργασίας, που είναι λιγότερο κινητή. Το ενισχυμένο Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης και η Συνθήκη για τη σταθερότητα, τον συντονισμό και τη διακυβέρνηση στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση απαιτούν από τα κράτη μέλη, και ειδικότερα από αυτά που έχουν το ευρώ ως νόμισμα, να συμμορφωθούν προς την αυστηρή φορολογική πειθαρχία, εφαρμόζοντας ταυτόχρονα ελέγχους των δαπανών και δημιουργώντας επαρκή φορολογικά έσοδα. Για τους λόγους αυτούς και επειδή το σύμφωνο για το Ευρώ + επί του οποίου συμφώνησαν οι αρχηγοί κρατών ή κυβερνήσεων των κρατών μελών με νόμισμα το ευρώ, καθορίζουν ότι η διαμόρφωση μιας ΚΕΒΦΕ «θα μπορούσε να είναι ένας ουδέτερος ως προς τα έσοδα τρόπος για την εξασφάλιση της συνοχής των εθνικών φορολογικών συστημάτων, τηρουμένων των εθνικών φορολογικών στρατηγικών, και τη συμβολή στη δημοσιονομική διατηρησιμότητα και την ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων», είναι ζωτικής σημασίας τα κράτη μέλη που έχουν το ευρώ ως νόμισμα να είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις δημοσιονομικές τους δεσμεύσεις, προκειμένου να διασφαλιστεί η σταθερότητα της ευρωζώνης ως συνόλου, και είναι ευκταίο η ΚΕΒΦΕ να εφαρμοστεί όσο το δυνατόν συντομότερα σε όσο το δυνατόν περισσότερες εταιρίες.
Τροπολογία 8
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4 γ (νέα)
(4γ)  Υπό το φως του ζωτικού ρόλου που οι ΜΜΕ διαδραματίζουν στην εσωτερική αγορά, η Επιτροπή οφείλει να αναπτύξει και να θέσει στη διάθεση των ΜΜΕ που ασκούν διασυνοριακές δραστηριότητες ένα εργαλείο που να περιορίζει το διοικητικό φόρτο και τα έξοδα επιτρέποντάς τους να επιλέξουν σε εθελοντική βάση να συμμετάσχουν στο σύστημα ΚΕΒΦΕ.
Τροπολογία 9
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 5
(5)  Δεδομένου ότι οι διαφορές στους φορολογικούς συντελεστές δεν δημιουργούν τα ίδια εμπόδια, το σύστημα (η Κοινή Ενοποιημένη Βάση Φορολογίας Εταιρειών - ΚΕΒΦΕ) δεν χρειάζεται να θίξει τη διακριτική ευχέρεια των κρατών μελών σε ό,τι αφορά τον καθορισμό των εθνικών συντελεστών φορολογίας των εταιρειών.
(5)  Δεδομένου ότι οι διαφορές στους φορολογικούς συντελεστές δεν δημιουργούν τα ίδια εμπόδια, η ΚΕΒΦΕ δεν χρειάζεται να θίξει τη διακριτική ευχέρεια των κρατών μελών σε ό,τι αφορά τον καθορισμό των εθνικών συντελεστών φορολογίας των εταιρειών. Ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη θα πρέπει να διατηρήσουν τη δυνατότητα να θεσπίζουν ορισμένα κίνητρα για τις επιχειρήσεις, ειδικότερα με τη μορφή πίστωσης φόρου.
Τροπολογία 10
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)
(5α)  Η παρούσα οδηγία δεν αποσκοπεί στην εναρμόνιση των συντελεστών φορολογίας των επιχειρήσεων των κρατών μελών. Εάν αποδειχτεί ωστόσο ότι η εισαγωγή ελάχιστων συντελεστών θα συντελούσε στην οικονομική αποδοτικότητα, στην αποτελεσματικότητα και τη νομιμότητα της φορολογίας εταιρειών, η Επιτροπή θα πρέπει να εξετάσει κατά πόσο ενδείκνυται παρόμοια εναρμόνιση κατά την αναθεώρηση της εφαρμογής της παρούσας οδηγίας. Τούτο αποκτά μεγαλύτερη ακόμα σημασία υπό το φως της εξέλιξης των συντελεστών φορολογίας των επιχειρήσεων στα κράτη μέλη, που καθιστά σαφές ότι ο φορολογικός ανταγωνισμός έχει επιπτώσεις εντός της εσωτερικής αγοράς. Είναι, ως εκ τούτου, χρήσιμο, σύμφωνα με το πνεύμα της έκθεσης με τίτλο «Νέα στρατηγική για την ενιαία αγορά» της 9ης Μαΐου 2010, να καθοριστεί κατά πόσο ο αντίκτυπος αυτού του ανταγωνισμού είναι ευνοϊκός ή επιβλαβής για ένα φορολογικό πλαίσιο που να αρμόζει στην εσωτερική αγορά του 21ου αιώνα. Ειδικότερα θα πρέπει να δοθεί προσοχή στο ερώτημα του κατά πόσο η άρση της αντίφασης μεταξύ ενοποίησης της αγοράς και φορολογικής κυριαρχίας συνιστά έναν από τους τρόπους συμφιλίωσης μεταξύ της αγοράς αφενός και της κοινωνικής διάστασης της εσωτερικής αγοράς αφετέρου.
Τροπολογία 11
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6
(6)  Η ενοποίηση αποτελεί ουσιώδες στοιχείο ενός συστήματος του είδους αυτού, δεδομένου ότι τα σοβαρότερα φορολογικά εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι εταιρείες στην Ένωση μπορούν να αντιμετωπιστούν μόνο με τον τρόπο αυτό. Καταργεί τις διατυπώσεις που αφορούν τις τιμές μεταβίβασης και τη διπλή φορολογία στο εσωτερικό του ομίλου. Επιπλέον, οι ζημίες των φορολογουμένων εταιρειών συμψηφίζονται αυτόματα με τα κέρδη που δημιουργούνται από άλλα μέλη του ιδίου ομίλου.
(6)  Η ενοποίηση αποτελεί ουσιώδες στοιχείο ενός συστήματος του είδους αυτού, δεδομένου ότι τα σοβαρότερα φορολογικά εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι εταιρείες του ίδιου ομίλου που ασκούν διασυνοριακές δραστηριότητες στην Ένωση μπορούν να αντιμετωπιστούν μόνο με τον τρόπο αυτό. Καταργεί τις διατυπώσεις που αφορούν τις τιμές μεταβίβασης και τη διπλή φορολογία στο εσωτερικό του ομίλου. Επιπλέον, οι ζημίες των φορολογουμένων εταιρειών συμψηφίζονται αυτόματα με τα κέρδη που δημιουργούνται από άλλα μέλη του ιδίου ομίλου.
Τροπολογία 12
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)
(6α)  Η ευρεία φορολογική βάση, η ενοποίηση, και η διακριτική ευχέρεια των κρατών μελών όσον αφορά τους εθνικούς τους συντελεστές φορολογίας εταιρειών καθιστούν την ΚΕΒΦΕ φορολογικά ουδέτερη.
Τροπολογία 13
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6 β (νέα)
(6β)  Στο μέτρο που η χρήση της ΚΕΒΦΕ θα επηρέαζε τα φορολογικά έσοδα περιφερειακών ή τοπικών αρχών, τα κράτη μέλη έχουν τη δυνατότητα να θεσπίσουν διορθωτικά μέτρα, σύμφωνα με το συνταγματικό τους καθεστώς και κατά τρόπο συμβατό με την παρούσα οδηγία.
Τροπολογία 14
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 8
(8)  Επειδή το εν λόγω σύστημα είναι σχεδιασμένο πρωτίστως για να εξυπηρετεί τις ανάγκες των εταιρειών που έχουν διασυνοριακή δραστηριότητα, θα πρέπει να αποτελεί προαιρετικό καθεστώς, το οποίο θα συνοδεύει τα υφιστάμενα εθνικά συστήματα φορολογίας των εταιρειών.
(8)  Επειδή η παρούσα οδηγία είναι σχεδιασμένη πρωτίστως προς όφελος των εταιρειών που έχουν διασυνοριακή δραστηριότητα, χωρίς ωστόσο να αποκλείει άλλες εταιρείες, έχει διαμορφωθεί ως προαιρετικό σύστημα, που επιτρέπει σε όλες τις επιλέξιμες εταιρίες να επιλέξουν συμμετοχή. Εντούτοις, ευρωπαϊκές εταιρείες και ευρωπαϊκές συνεταιριστικές εταιρείες, που είναι εξ ορισμού διακρατικές, θεωρείται ότι έχουν επιλέξει να εφαρμόσουν την παρούσα οδηγία δύο χρόνια μετά από την ημερομηνία εφαρμογής της. Όλες οι άλλες εταιρείες που υπόκεινται στην παρούσα οδηγία, εξαιρουμένων των πολύ μικρών, μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων, όπως προσδιορίζονται στη σύσταση 2003/361/ΕΚ1της Επιτροπής θα πρέπει επίσης να εφαρμόσουν την παρούσα οδηγία το αργότερο πέντε έτη μετά την ημερομηνία εφαρμογής της. Κατά την αξιολόγηση του αντικτύπου της ΚΕΒΦΕ, η Επιτροπή θα πρέπει να εξετάσει κατά πόσο θα πρέπει να καταστεί υποχρεωτική και για τις πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.
1 ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36.
Τροπολογία 15
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 20
(20)  Το σύστημα θα πρέπει να περιλαμβάνει ένα γενικό κανόνα απαγόρευσης των καταχρήσεων, ο οποίος θα συμπληρώνεται από μέτρα που αποσκοπούν στον περιορισμό συγκεκριμένων τύπων καταχρηστικών πρακτικών. Τα εν λόγω μέτρα θα πρέπει να περιλαμβάνουν περιορισμούς στη δυνατότητα έκπτωσης από το φορολογητέο εισόδημα των τόκων που καταβάλλονται σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις, οι οποίες εδρεύουν για φορολογικούς σκοπούς σε χώρα χαμηλής φορολογίας εκτός της Ένωσης που δεν ανταλλάσσει πληροφορίες με το κράτος μέλος της καταβάλλουσας εταιρείας βάσει συμφωνίας ανάλογης με την οδηγία 2011/16/EE σχετικά με τη διοικητική συνεργασία στον τομέα της φορολογίας και με την κατάργηση της οδηγίας 77/799/ΕΟΚ και βάσει κανόνων σχετικά με τις ελεγχόμενες αλλοδαπές εταιρείες.
(20)  Το σύστημα θα πρέπει να περιλαμβάνει έναν αποτελεσματικό γενικό κανόνα απαγόρευσης των καταχρήσεων, ο οποίος θα συμπληρώνεται από μέτρα που αποσκοπούν στον περιορισμό συγκεκριμένων τύπων καταχρηστικών πρακτικών. Τα εν λόγω μέτρα θα πρέπει να περιλαμβάνουν περιορισμούς στη δυνατότητα έκπτωσης από το φορολογητέο εισόδημα των τόκων που καταβάλλονται σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις, οι οποίες εδρεύουν για φορολογικούς σκοπούς σε χώρα χαμηλής φορολογίας εκτός της Ένωσης που δεν ανταλλάσσει πληροφορίες με το κράτος μέλος της καταβάλλουσας εταιρείας βάσει συμφωνίας ανάλογης με την οδηγία 2011/16/EE σχετικά με τη διοικητική συνεργασία στον τομέα της φορολογίας και βάσει κανόνων σχετικά με τις ελεγχόμενες αλλοδαπές εταιρείες. Δεν θα πρέπει να απαγορεύεται στα κράτη μέλη η λήψη και ο μεταξύ τους συντονισμός πρόσθετων μέτρων προκειμένου να μειωθούν οι αρνητικές συνέπειες από τις εκτός Ένωσης χώρες χαμηλής φορολογίας, οι οποίες δεν ανταλλάσσουν τις αναγκαίες φορολογικές πληροφορίες.
Τροπολογία 16
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 21
(21)  Ο μαθηματικός τύπος για τον επιμερισμό της ενοποιημένης φορολογικής βάσης θα πρέπει να περιλαμβάνει τρεις εξίσου σταθμισμένους συντελεστές (εργασία, στοιχεία ενεργητικού και πωλήσεις). Ο συντελεστής εργασίας θα πρέπει να υπολογίζεται με βάση τις δαπάνες μισθοδοσίας και τον αριθμό των εργαζομένων (εξ ημισείας). Ο συντελεστής των στοιχείων ενεργητικού θα πρέπει να αποτελείται από όλα τα πάγια υλικά στοιχεία ενεργητικού. Τα άυλα και τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού θα πρέπει να αποκλείονται από τον μαθηματικό τύπο λόγω του μεταβλητού τους χαρακτήρα και των κινδύνων καταστρατήγησης του συστήματος. Η χρήση των συντελεστών αυτών δίνει την κατάλληλη βαρύτητα στα συμφέροντα του κράτους μέλους καταγωγής. Τέλος, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι πωλήσεις για να εξασφαλίζεται η δίκαιη συμμετοχή του κράτους μέλους προορισμού. Οι συντελεστές και οι σταθμίσεις αυτές θα εξασφαλίζουν ότι τα κέρδη φορολογούνται εκεί όπου πραγματοποιούνται. Ως εξαίρεση στη γενική αρχή, όταν το αποτέλεσμα του επιμερισμού δεν αντιπροσωπεύει δίκαια την έκταση της επιχειρηματικής δραστηριότητας, μια ρήτρα διασφάλισης προβλέπει εναλλακτική μέθοδο.
(21)  Ο μαθηματικός τύπος για τον επιμερισμό της ενοποιημένης φορολογικής βάσης θα πρέπει να περιλαμβάνει τρεις συντελεστές (εργασία, στοιχεία ενεργητικού και πωλήσεις). Οι συντελεστές εργασία και στοιχεία ενεργητικού θα πρέπει να σταθμίζονται με 45%, ενώ ο συντελεστής πωλήσεις πρέπει να έχει βαρύτητα 10%. Ο συντελεστής εργασίας θα πρέπει να υπολογίζεται με βάση τις δαπάνες μισθοδοσίας και τον αριθμό των εργαζομένων (εξ ημισείας). Ο συντελεστής των στοιχείων ενεργητικού θα πρέπει να αποτελείται από όλα τα πάγια υλικά στοιχεία ενεργητικού. Τα άυλα και τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού θα πρέπει να αποκλείονται από τον μαθηματικό τύπο λόγω του μεταβλητού τους χαρακτήρα και των κινδύνων καταστρατήγησης του συστήματος. Η χρήση των συντελεστών αυτών δίνει την κατάλληλη βαρύτητα στα συμφέροντα του κράτους μέλους καταγωγής. Τέλος, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι πωλήσεις για να εξασφαλίζεται η δίκαιη συμμετοχή του κράτους μέλους προορισμού. Οι συντελεστές και οι σταθμίσεις αυτές θα εξασφαλίζουν ότι τα κέρδη φορολογούνται εκεί όπου πραγματοποιούνται. Ως εξαίρεση στη γενική αρχή, όταν το αποτέλεσμα του επιμερισμού δεν αντιπροσωπεύει δίκαια την έκταση της επιχειρηματικής δραστηριότητας, μια ρήτρα διασφάλισης προβλέπει εναλλακτική μέθοδο.
Τροπολογία 17
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 21 α (νέα)
(21a)  Οι κοινοί κανόνες για τον υπολογισμό της ΚΕΒΦΕ δεν πρέπει να προκαλούν πρόσθετες δυσανάλογες διοικητικές δαπάνες για τις εταιρείες, ώστε να μη μειώνεται η ανταγωνιστικότητά τους.
Τροπολογία 18
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 23
(23)  Οι όμιλοι εταιρειών θα πρέπει να είναι σε θέση να απευθύνονται σε μία και μόνη φορολογική διοίκηση («κύρια φορολογική αρχή»), η οποία θα πρέπει να είναι η διοίκηση του κράτους μέλους στο οποίο εδρεύει για φορολογικούς σκοπούς η μητρική εταιρεία του ομίλου («κύρια φορολογούμενη εταιρεία»). Η παρούσα οδηγία θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει διαδικαστικούς κανόνες για τη διοίκηση του συστήματος. Θα πρέπει επίσης να προβλέπει έναν μηχανισμό εκ των προτέρων παροχής γνωμοδοτήσεων. Οι έλεγχοι θα πρέπει να κινούνται και να συντονίζονται από την κύρια φορολογική αρχή, αλλά οι αρχές οποιουδήποτε κράτους μέλους στο οποίο ένα μέλος του ομίλου υπόκειται σε φορολογία μπορούν να ζητήσουν να κινηθεί ο έλεγχος. Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο εδρεύει ή είναι εγκατεστημένο ένα μέλος του ομίλου μπορεί να προσβάλει απόφαση της κύριας φορολογικής αρχής σχετικά με την δήλωση υπαγωγής στο σύστημα ή τροποποιημένη πράξη επιβολής φόρου ενώπιον των δικαστηρίων του κράτους μέλους της κύριας φορολογικής αρχής. Οι διαφορές μεταξύ φορολογουμένων εταιρειών και φορολογικών αρχών θα πρέπει να επιλύονται από διοικητικό φορέα, ο οποίος θα είναι αρμόδιος να εξετάζει σε πρώτο βαθμό τις προσφυγές σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους μέλους της κύριας φορολογικής αρχής.
(23)  Οι όμιλοι εταιρειών θα πρέπει να είναι σε θέση να απευθύνονται σε μία και μόνη φορολογική διοίκηση («κύρια φορολογική αρχή»), η οποία θα πρέπει να είναι μια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο εδρεύει για φορολογικούς σκοπούς η μητρική εταιρεία του ομίλου («κύρια φορολογούμενη εταιρεία»). Η παρούσα οδηγία θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει διαδικαστικούς κανόνες για τη διοίκηση του συστήματος. Θα πρέπει επίσης να προβλέπει έναν μηχανισμό εκ των προτέρων παροχής γνωμοδοτήσεων. Οι έλεγχοι θα πρέπει να κινούνται και να συντονίζονται από την κύρια φορολογική αρχή, αλλά οι αρχές οποιουδήποτε κράτους μέλους στο οποίο ένα μέλος του ομίλου υπόκειται σε φορολογία μπορούν να ζητήσουν να κινηθεί ο έλεγχος. Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο εδρεύει ή είναι εγκατεστημένο ένα μέλος του ομίλου μπορεί να προσβάλει απόφαση της κύριας φορολογικής αρχής σχετικά με την δήλωση υπαγωγής στο σύστημα ή τροποποιημένη πράξη επιβολής φόρου ενώπιον των δικαστηρίων του κράτους μέλους της κύριας φορολογικής αρχής. Οι διαφορές μεταξύ φορολογουμένων εταιρειών και φορολογικών αρχών θα πρέπει να επιλύονται από διοικητικό φορέα, ο οποίος θα είναι αρμόδιος να εξετάζει σε πρώτο βαθμό τις προσφυγές σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους μέλους της κύριας φορολογικής αρχής.
Τροπολογία 19
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 23 α (νέα)
(23a)  Η Επιτροπή θα πρέπει να δημιουργήσει νέο φόρουμ ΚΕΒΦΕ, παρεμφερές προς το κοινό φόρουμ σχετικά με τις τιμές μεταβίβασης, στο οποίο θα μπορούν οι εταιρείες και τα κράτη μέλη να παραπέμπουν ερωτήματα και διαφορές που αφορούν την ΚΕΒΦΕ. Το φόρουμ αυτό θα πρέπει να μπορεί να προσφέρει καθοδήγηση στις εταιρείες και τα κράτη μέλη.
Τροπολογία 20
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 27 α (νέα)
(27a)  Η παρούσα οδηγία περιλαμβάνει εντελώς νέα προσέγγιση μιας ουσιαστικής πτυχής της φορολογίας εταιρειών. Η Επιτροπή θα πρέπει ως εκ τούτου να πραγματοποιήσει ενδελεχή ανάλυση και ανεξάρτητη αξιολόγηση, μόλις αυτό καταστεί εφικτό και σκόπιμο. Λόγω του ρυθμού που συνεπάγονται η θέσπιση και η έμπρακτη εφαρμογή της φορολογίας εταιρειών, δεν πρέπει να πραγματοποιηθεί παρόμοια ανάλυση και αξιολόγηση πριν από την πάροδο πενταετίας από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας. Στο πλαίσιο της ανάλυσης και αξιολόγησης της Επιτροπής θα πρέπει να εξετάζονται τα ακόλουθα: ο προαιρετικός χαρακτήρας της ΚΕΒΦΕ, ο περιορισμός της εναρμόνισης της φορολογικής βάσης, ο τύπος επιμερισμού, εξέταση της πρακτικής χρησιμότητας του καθεστώτος για τις ΜΜΕ και ο αντίκτυπος στα φορολογικά έσοδα των κρατών μελών.
Τροπολογία 21
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 α (νέο)
Άρθρο 6α

Ευρωπαϊκές Εταιρείες και Ευρωπαϊκές Συνεταιριστικές Εταιρείες

Από ... *, επιλέξιμες ευρωπαϊκές εταιρείες και ευρωπαϊκές συνεταιριστικές εταιρείες, όπως αναφέρονται στα στοιχεία α) και β) του Παραρτήματος Ι, θα θεωρούνται εταιρείες που έχουν επιλέξει να εφαρμόσουν την παρούσα οδηγία.

*Η πρώτη ημέρα του μήνα που ακολουθεί τη διετία μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας.
Τροπολογία 22
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6 β (νέο)
Άρθρο 6β

Εφαρμογή σε άλλες επιλέξιμες επιχειρήσεις

Από ... *, επιλέξιμες εταιρείες εκτός των πολύ μικρών, μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων, όπως προσδιορίζονται στη σύσταση 2003/361/ΕΚ, θα εφαρμόζουν την παρούσα οδηγία.

*H πρώτη ημέρα του μήνα που ακολουθεί την πενταετία μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας.
Τροπολογία 23
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12 – πρώτο εδάφιο
Οι εκπίπτουσες δαπάνες περιλαμβάνουν το κόστος των πωλήσεων και όλα τα έξοδα, χωρίς φόρο προστιθέμενης αξίας εφόσον μπορεί να εκπέσει, στα οποία υποβάλλεται η φορολογούμενη εταιρεία με σκοπό την απόκτηση ή τη διασφάλιση εισοδήματος, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών έρευνας και ανάπτυξης και των εξόδων άντλησης ιδίων κεφαλαίων ή σύναψης δανείων για τους σκοπούς της επιχείρησης.

Οι εκπίπτουσες δαπάνες περιλαμβάνουν το κόστος των πωλήσεων και όλα τα έξοδα, χωρίς φόρο προστιθέμενης αξίας εφόσον μπορεί να εκπέσει, στα οποία υποβάλλεται η φορολογούμενη εταιρεία με σκοπό την απόκτηση ή τη διασφάλιση εισοδήματος, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών έρευνας και ανάπτυξης και των εξόδων άντλησης ιδίων κεφαλαίων ή σύναψης δανείων για τους σκοπούς της επιχείρησης. Οι επαναλαμβανόμενες δαπάνες που σχετίζονται με την προστασία του περιβάλλοντος και τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα θεωρούνται επίσης εκπίπτουσες δαπάνες.

Τροπολογία 24
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο ι
ι) οι φόροι που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙΙ, με εξαίρεση τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης που επιβάλλονται στα ενεργειακά προϊόντα, στην αλκοόλη και τα αλκοολούχα ποτά και στα βιομηχανοποιημένα καπνά.
ι) οι φόροι που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙΙ.
Τροπολογία 25
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 30 – στοιχείο γ
γ) τα τεχνικά αποθεματικά που σχηματίζουν οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις σύμφωνα με την οδηγία 91/674/ΕΟΚ εκπίπτουν, με εξαίρεση τα αποθεματικά εξισορρόπησης. Ένα κράτος μέλος μπορεί να προβλέψει έκπτωση των αποθεματικών εξισορρόπησης. Στην περίπτωση ομίλου, η έκπτωση των αποθεματικών εξισορρόπησης εφαρμόζεται στο επιμερισμένο μερίδιο των μελών του ομίλου που έχουν έδρα ή βρίσκονται στο εν λόγω κράτος μέλος. Τα ποσά που εκπίπτουν επανεξετάζονται και διορθώνονται στο τέλος κάθε φορολογικού έτους. Κατά τον υπολογισμό της φορολογικής βάσης τα επόμενα έτη λαμβάνονται υπόψη τα ποσά που έχουν ήδη εκπέσει.
γ) τα τεχνικά αποθεματικά που σχηματίζουν οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις σύμφωνα με την οδηγία 91/674/ΕΟΚ εκπίπτουν, με εξαίρεση τα αποθεματικά εξισορρόπησης. Ένα κράτος μέλος που σύμφωνα με το άρθρο 62 της οδηγίας 91/674/ΕΟΚ έχει καθιερώσει εξισωτική πρόβλεψη στο εμπορικό του δίκαιο, πρέπει και να επιτρέπει την φορολογική έκπτωση των αποθεματικών εξισορρόπησης. Στην περίπτωση ομίλου, η έκπτωση των αποθεματικών εξισορρόπησης εφαρμόζεται στο επιμερισμένο μερίδιο των μελών του ομίλου που έχουν έδρα ή βρίσκονται στο εν λόγω κράτος μέλος. Τα ποσά που εκπίπτουν επανεξετάζονται και διορθώνονται στο τέλος κάθε φορολογικού έτους. Κατά τον υπολογισμό της φορολογικής βάσης τα επόμενα έτη λαμβάνονται υπόψη τα ποσά που έχουν ήδη εκπέσει.
Τροπολογία 26
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 48
Εάν η φορολογούμενη εταιρεία πραγματοποίησε, πριν από την υπαγωγή της στο σύστημα που προβλέπεται στην παρούσα οδηγία, ζημίες οι οποίες θα μπορούσαν να μεταφερθούν σε επόμενη χρήση βάσει της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας, αλλά δεν είχαν ακόμη συμψηφιστεί με φορολογητέα κέρδη, οι ζημίες αυτές επιτρέπεται να αφαιρεθούν από τη φορολογική βάση στην έκταση που προβλέπεται από την εν λόγω εθνική νομοθεσία.

Εάν η φορολογούμενη εταιρεία πραγματοποίησε, πριν από την υπαγωγή της στο σύστημα που προβλέπεται στην παρούσα οδηγία, ζημίες οι οποίες θα μπορούσαν να μεταφερθούν σε επόμενη χρήση βάσει της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας, αλλά δεν είχαν ακόμη συμψηφιστεί με φορολογητέα κέρδη, οι ζημίες αυτές επιτρέπεται να αφαιρεθούν από το μέρος της φορολογικής βάσης που φορολογείται στο κράτος μέλος της προηγούμενης εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας στην έκταση που προβλέπεται από την εν λόγω εθνική νομοθεσία.

Τροπολογία 27
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 73 – πρώτο εδάφιο – στοιχείο α
α) σε φόρο επί των κερδών, βάσει του γενικού καθεστώτος που ισχύει στην εν λόγω τρίτη χώρα, με νόμιμο συντελεστή φορολογίας εταιρειών κατώτερο από το 40% του μέσου νόμιμου συντελεστή φορολογίας εταιρειών που εφαρμόζεται στα κράτη μέλη·
α) σε φόρο επί των κερδών, βάσει του γενικού καθεστώτος που ισχύει στην εν λόγω τρίτη χώρα, με νόμιμο συντελεστή φορολογίας εταιρειών κατώτερο από το 70% του μέσου νόμιμου συντελεστή φορολογίας εταιρειών που εφαρμόζεται στα κράτη μέλη·
Τροπολογία 28
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 80 – πρώτο εδάφιο
Τεχνητές συναλλαγές που πραγματοποιούνται με αποκλειστικό σκοπό την αποφυγή της φορολογίας αγνοούνται για τον υπολογισμό της φορολογικής βάσης.

Τεχνητές συναλλαγές που πραγματοποιούνται με κύριο σκοπό την αποφυγή της φορολογίας αγνοούνται για τον υπολογισμό της φορολογικής βάσης.

Τροπολογία 29
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 82 – παράγραφος 1 – στοιχείο β
β) βάσει του γενικού καθεστώτος που ισχύει στην τρίτη χώρα, τα κέρδη φορολογούνται με νόμιμο συντελεστή φορολογίας εταιρειών κατώτερο από το 40% του μέσου νόμιμου συντελεστή φορολογίας εταιρειών που εφαρμόζεται στα κράτη μέλη ή η οντότητα υπόκειται σε ειδικό καθεστώς που επιτρέπει ουσιωδώς χαμηλότερο επίπεδο φορολογίας από ό,τι το γενικό καθεστώς·
β) βάσει του γενικού καθεστώτος που ισχύει στην τρίτη χώρα, τα κέρδη φορολογούνται με νόμιμο συντελεστή φορολογίας εταιρειών κατώτερο από το 70% του μέσου νόμιμου συντελεστή φορολογίας εταιρειών που εφαρμόζεται στα κράτη μέλη ή η οντότητα υπόκειται σε ειδικό καθεστώς που επιτρέπει ουσιωδώς χαμηλότερο επίπεδο φορολογίας από ό,τι το γενικό καθεστώς·
Τροπολογία 30
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 86 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος
1.  Η ενοποιημένη φορολογική βάση κατανέμεται μεταξύ των μελών του ομίλου κάθε φορολογικό έτος με βάση μαθηματικό τύπο επιμερισμού. Για τον καθορισμό του επιμερισμένου μεριδίου του μέλους Α του ομίλου, ο μαθηματικός τύπος έχει την ακόλουθη μορφή, δίνοντας ίση βαρύτητα στους συντελεστές πωλήσεων, εργασίας και στοιχείων ενεργητικού:
1.  Η ενοποιημένη φορολογική βάση κατανέμεται μεταξύ των μελών του ομίλου κάθε φορολογικό έτος με βάση μαθηματικό τύπο επιμερισμού. Για τον καθορισμό του επιμερισμένου μεριδίου του μέλους Α του ομίλου, ο μαθηματικός τύπος έχει την ακόλουθη μορφή, καλύπτοντας τους συντελεστές πωλήσεων, εργασίας και στοιχείων ενεργητικού:
Τροπολογία 31
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 86 – παράγραφος 1 – μαθηματικός τύπος
20120419-P7_TA(2012)0135_EL-p0000001.fig
20120419-P7_TA(2012)0135_EL-p0000003.fig
Τροπολογία 32
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 110 – παράγραφος 1 α (νέα)
1α.  Η Επιτροπή σχεδιάζει ενιαίο μορφότυπο επιστροφής φόρου με τη συνεργασία των φορολογικών διοικήσεων των κρατών μελών.
Τροπολογία 33
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 122 – παράγραφος 1 – πρώτο εδάφιο
1.  Η κύρια φορολογική αρχή μπορεί να κινεί και να συντονίζει τη διαδικασία ελέγχου των μελών του ομίλου. Η διαδικασία ελέγχου μπορεί επίσης να κινηθεί κατόπιν αιτήσεως μιας αρμόδιας αρχής.
1.  Η κύρια φορολογική αρχή μπορεί να κινεί και να συντονίζει τη διαδικασία ελέγχου των μελών του ομίλου. Η διαδικασία ελέγχου μπορεί επίσης να κινηθεί κατόπιν αιτήσεως μιας αρμόδιας αρχής στο κράτος μέλος στο οποίο είναι εγκατεστημένο το μέλος του ομίλου.
Τροπολογία 34
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 123 α (νέο)
Άρθρο 123α

Φόρουμ ΚΕΒΦΕ

Η Επιτροπή δημιουργεί φόρουμ ΚΕΒΦΕ, στο οποίο θα μπορούν οι εταιρείες και τα κράτη μέλη να παραπέμπουν ερωτήματα και διαφορές που αφορούν την ΚΕΒΦΕ. Το φόρουμ αυτό προσφέρει καθοδήγηση στις εταιρείες και τα κράτη μέλη.

Τροπολογία 35
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 130
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενημερώνεται για την έκδοση κατ' εξουσιοδότηση πράξεων από την Επιτροπή, για τυχόν αντιρρήσεις κατ' αυτών ή για την ανάκληση της εξουσιοδότησης από το Συμβούλιο.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενημερώνεται για την έκδοση κατ' εξουσιοδότηση πράξεων από την Επιτροπή, για τυχόν αντιρρήσεις κατ' αυτών ή για την ανάκληση της εξουσιοδότησης από το Συμβούλιο. Οποιαδήποτε μελλοντική αποτίμηση του μέσου κοινοποιείται στα μέλη της αρμόδιας επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Τροπολογία 36
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 132 α (νέο)
Άρθρο 132 α

ΜΜΕ με διασυνοριακή δραστηριότητα

Έως ...* η Επιτροπή θα παράσχει εργαλείο που θα επιτρέψει στις ΜΜΕ που ασκούν διασυνοριακές δραστηριότητες να επιλέξουν το σύστημα της ΚΕΒΦΕ σε εθελοντική βάση.

*Η πρώτη ημέρα του μήνα που ακολουθεί τη διετία μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας.
Τροπολογία 37
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 133
Η Επιτροπή, πέντε έτη μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας, επανεξετάζει την εφαρμογή της και υποβάλλει στο Συμβούλιο έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας. Στην έκθεση περιλαμβάνεται ειδικότερα ανάλυση των επιπτώσεων του μηχανισμού που προβλέπεται στο κεφάλαιο XVI της παρούσας οδηγίας σχετικά με την κατανομή των φορολογικών βάσεων μεταξύ των κρατών μελών.

Η Επιτροπή έως ...* επανεξετάζει την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας και υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έκθεση σχετικά με την λειτουργία της. Στην έκθεση περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων ανάλυση, βάσει ανεξάρτητης αξιολόγησης,

α) των επιπτώσεων του μηχανισμού που προβλέπεται στο κεφάλαιο XVI σχετικά με την κατανομή των φορολογικών βάσεων μεταξύ των κρατών μελών και του αντίκτυπου στα φορολογικά τους έσοδα·
β) της χρήσης και της πρακτικής χρησιμότητας της παρούσας οδηγίας για τις ΜΜΕ·
γ) των πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων που θα προέκυπταν εάν γινόταν υποχρεωτικό το σύστημα για τις ΜΜΕ·
δ) των κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων της παρούσας οδηγίας, συμπεριλαμβανομένου του αντίκτυπου στη γενική δραστηριότητα των εταιρειών και στην ανταγωνιστικότητα των επιλέξιμων και μη επιλέξιμων εταιρειών·
ε) των επιπτώσεων στη δίκαιη και θεμιτή είσπραξη των φόρων στα κράτη μέλη·
στ) των πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων της εισαγωγής ελάχιστων φορολογικών συντελεστών.
Όπου ενδείκνυται, η Επιτροπή θα υποβάλει πρόταση τροποποίησης της παρούσας οδηγίας το αργότερο έως το 2020. Έως ...** η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έκθεση σχετικά με τις ενδεχόμενες επιπτώσεις της παρούσας οδηγίας στην εσωτερική αγορά και, ειδικότερα, σχετικά με τις ενδεχόμενες στρεβλώσεις ανταγωνισμού μεταξύ των εταιρειών που υπάγονται στο σύστημα που προβλέπεται στην παρούσα οδηγία και εκείνων που δεν πληρούν τα κριτήρια για την ενοποίηση.

* H πρώτη ημέρα του μήνα που ακολουθεί την πενταετία μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας.
** Η πρώτη ημέρα του μήνα που ακολουθεί τη διετία μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας.
Τροπολογία 38
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα ΙΙΙ – Τίτλος 5 – σειρά 4
Versicherungsteuer

Διαγράφεται


Φορολογία των ενεργειακών προϊόντων και της ηλεκτρικής ενέργειας *
PDF 576kWORD 285k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 19ης Απριλίου 2012 σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2003/96/ΕΚ σχετικά με την αναδιάρθρωση του κοινοτικού πλαισίου φορολογίας των ενεργειακών προϊόντων και της ηλεκτρικής ενέργειας (COM(2011)0169 – C7-0105/2011 – 2011/0092(CNS))
P7_TA(2012)0136A7-0052/2012

(Ειδική νομοθετική διαδικασία – διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2011)0169),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 113 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C7-0105/2011),

–  έχοντας υπόψη τις αιτιολογημένες γνώμες που υποβλήθηκαν από το Κοινοβούλιο της Βουλγαρίας, το Κογκρέσο του Βασιλείου της Ισπανίας και την Γερουσία του Βασιλείου της Ισπανίας στο πλαίσιο του Πρωτοκόλλου αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, με τις οποίες υποστηρίζεται ότι το σχέδιο νομοθετικής πράξης δεν συνάδει προς την αρχή της επικουρικότητας,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Προϋπολογισμών, της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού καθώς και της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου (A7-0052/2012),

1.  εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.  καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της, σύμφωνα με το άρθρο 293 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

3.  καλεί το Συμβούλιο, σε περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

4.  ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει εφόσον το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, την Επιτροπή και τα εθνικά κοινοβούλια.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή   Τροπολογία
Τροπολογία 1
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 1
(1)  Η οδηγία 2003/96/ΕΚ του Συμβουλίου εκδόθηκε προκειμένου να εξασφαλιστεί η ορθή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς όσον αφορά την φορολογία των ενεργειακών προϊόντων και της ηλεκτρικής ενέργειας. Σύμφωνα με το άρθρο 6 της Συνθήκης, οι απαιτήσεις περιβαλλοντικής προστασίας πρέπει να εντάσσονται στο πεδίο εφαρμογής της εν λόγω οδηγίας, βάσει, ιδίως του πρωτοκόλλου του Κιότο.
(1)  Η οδηγία 2003/96/ΕΚ του Συμβουλίου εκδόθηκε προκειμένου να εξασφαλιστεί η ορθή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς όσον αφορά την φορολογία των ενεργειακών προϊόντων και της ηλεκτρικής ενέργειας. Σύμφωνα με το άρθρο 11 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), οι απαιτήσεις περιβαλλοντικής προστασίας πρέπει να εντάσσονται στο πεδίο εφαρμογής της εν λόγω οδηγίας, βάσει, ιδίως του πρωτοκόλλου του Κιότο. Έχει σημασία, σύμφωνα με το άρθρο 9 ΣΛΕΕ, να εξακριβωθεί κατά πόσον λαμβάνεται επαρκώς υπόψη η προστασία της ανθρώπινης υγείας, για παράδειγμα στο πλαίσιο της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.
Τροπολογία 2
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)
(1α)  Η αντιμετώπιση ενός θέματος τόσο εκτενούς και κεφαλαιώδους όπως η φορολογία της ενέργειας στην Ένωση δεν μπορεί να περιοριστεί στην εξέταση των καθοριστικών αναγκών της πολιτικής για το κλίμα και το περιβάλλον. Για την Ένωση, οι στόχοι της ενεργειακής πολιτικής και οι στόχοι της βιομηχανικής πολιτικής αποτελούν εξίσου αποφασιστικές προκλήσεις. Επιπλέον, προκειμένου η ενιαία αγορά να λειτουργήσει σωστά και αποτελεσματικά στον τομέα της ενέργειας, όλες οι πρωτοβουλίες και τα νομοθετικά μέτρα της Ένωσης στον συγκεκριμένο τομέα πρέπει να συντονίζονται προσεκτικά και σε διαρκή βάση. Οι τροπολογίες στην οδηγία 2003/96/ΕΚ θα πρέπει να συμβαδίζουν με τις άλλες πολιτικές σε σχέση με την ενέργεια, αλλά παράλληλα θα πρέπει και οι συγκεκριμένες πολιτικές να προσαρμοστούν κατάλληλα στο πλαίσιο της ενεργειακής φορολογίας. Ειδικότερα, θα πρέπει τα υπάρχοντα προβλήματα στο σύστημα εμπορίας εκπομπών της Ένωσης σύμφωνα με την οδηγία 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Οκτωβρίου 2003, σχετικά με τη θέσπιση συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας1να αντιμετωπιστούν με αποφασιστικότητα, προκειμένου το σύστημα να λειτουργήσει αποτελεσματικά. Οποιαδήποτε έλλειψη συνοχής θα ήταν εις βάρος της εκπλήρωσης των μακροπρόθεσμων στόχων της Ένωσης για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη.
1 ΕΕ L 275 της 25.10.2003, σ. 32.
Τροπολογία 3
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 2
(2)  Απαιτείται να εξασφαλιστεί ότι η εσωτερική αγορά συνεχίζει να λειτουργεί εύρυθμα στο πλαίσιο των νέων απαιτήσεων που σχετίζονται με τον περιορισμό της κλιματικής αλλαγής, τη χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και την εξοικονόμηση της ενέργειας, όπως επικυρώθηκαν με τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 8-9 Μαρτίου 2007 και 11-12 Δεκεμβρίου 2008.
(2)  Απαιτείται να εξασφαλιστεί ότι η εσωτερική αγορά λειτουργεί κατά τον βέλτιστο τρόπο στο πλαίσιο των νέων απαιτήσεων που σχετίζονται με τον περιορισμό της κλιματικής αλλαγής, τη χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και την εξοικονόμηση της ενέργειας, όπως επικυρώθηκαν με τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 8-9 Μαρτίου 2007 και 11-12 Δεκεμβρίου 2008. Για αυτόν τον λόγο θα πρέπει να εξασφαλίζεται η συνεπής μεταχείριση των πηγών ενέργειας στο πλαίσιο της οδηγίας 2003/96/ΕΚ, έτσι ώστε να παρέχονται πραγματικά ισότιμοι όροι ανταγωνισμού για τους καταναλωτές ενέργειας, ανεξάρτητα από την πηγή ενέργειας που χρησιμοποιείται.
Τροπολογία 4
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)
(2α)  Η φορολογία των ενεργειακών προϊόντων θα πρέπει να γίνεται με τεχνολογικά ουδέτερο τρόπο, ώστε να προσφέρεται η δυνατότητα για ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών.
Τροπολογία 5
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 3
(3)  Η φορολογία που συνδέεται με το διοξείδιο του άνθρακαμπορεί να αποτελέσει οικονομικά συμφέρον μέσο προκειμένου τα κράτη μέλη να επιτύχουν τις μειώσεις θερμοκηπιακών αερίων που απαιτούνται σύμφωνα με την απόφαση αριθ. 406/2009/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009, περί των προσπαθειών των κρατών μελών να μειώσουν τις οικείες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου, ώστε να τηρηθούν οι δεσμεύσεις της Κοινότητας για μείωση των εκπομπών αυτών μέχρι το 2020, όσον αφορά τις πηγές που δεν καλύπτονται από το σύστημα της Ένωσης βάσει της οδηγίας 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Οκτωβρίου 2003, σχετικά με τη θέσπιση συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας και την τροποποίηση της οδηγίας 96/61/ΕΚ του Συμβουλίου. Λόγω του δυνητικού ρόλου της φορολογίας που σχετίζεται με το διοξείδιο του άνθρακα, η εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς απαιτεί κοινούς κανόνες όσον αφορά την εν λόγω φορολογία.
(3)  Η φορολογία που συνδέεται με τις εκπομπές CO2αποτελεί γενικά οικονομικά συμφέρον μέσο προκειμένου τα κράτη μέλη να επιτύχουν τις μειώσεις θερμοκηπιακών αερίων που απαιτούνται σύμφωνα με την απόφαση αριθ. 406/2009/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009, περί των προσπαθειών των κρατών μελών να μειώσουν τις οικείες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου, ώστε να τηρηθούν οι δεσμεύσεις της Ένωσης για μείωση των εκπομπών αυτών μέχρι το 2020, όσον αφορά τις πηγές που δεν καλύπτονται από το σύστημα της Ένωσης βάσει της οδηγίας 2003/87/ΕΚ. Λόγω του παρόντος και του δυνητικού ρόλου της φορολογίας που σχετίζεται με το CO2, η εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς απαιτεί κοινούς κανόνες όσον αφορά την εν λόγω φορολογία.
Τροπολογία 6
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)
(4α)  Η αξιοποίηση αποβλήτων για την παραγωγή θερμότητας και ιδίως η χρήση τους ως εναλλακτικών καυσίμων δεν θα πρέπει να περιλαμβάνεται στην φορολογία της ενέργειας, δεδομένου ότι σκοπός της οδηγίας 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Νοεμβρίου 2008, για τα απόβλητα1είναι οι παραγωγοί και κάτοχοι αποβλήτων να τα διαθέτουν με τρόπο όσο το δυνατόν αποδοτικότερο από ενεργειακή άποψη και όσο το δυνατόν φιλικότερο προς τους πόρους δίνοντας προτεραιότητα στην αξιοποίηση έναντι της διάθεσης.
1 ΕΕ L 312 της 22.11.2008, σ. 3.
Τροπολογία 7
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4 β (νέα)
(4β)  Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να διατηρήσουν το δικαίωμα να εφαρμόζουν μηδενικό επίπεδο γενικής φορολογίας της κατανάλωσης ενέργειας στα ενεργειακά προϊόντα και την ηλεκτρική ενέργεια που χρησιμοποιούνται στη γεωργία, τις καλλιέργειες οπωροκηπευτικών, τις ιχθυοκαλλιέργειες και τη δασοκομία.
Τροπολογία 8
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 5
(5)  Συνεπώς πρέπει να προβλεφθεί ότι η ενεργειακή φορολογία έχει δύο συνιστώσες, ήτοι φορολογία που σχετίζεται με το διοξείδιο του άνθρακα και γενική φορολογία κατανάλωσης ενέργειας. Προκειμένου ο ενεργειακός φόρος να προσαρμοστεί στη λειτουργία του ενωσιακού καθεστώτος βάσει της οδηγίας 2003/87/ΕΚ, η ρητή διάκριση μεταξύ των δύο εν λόγω συνιστωσών πρέπει να καταστεί υποχρεωτική για τα κράτη μέλη. Αυτό θα επιτρέψει επίσης την διακριτή αντιμετώπιση των καυσίμων που είναι ή συνίστανται από βιομάζα.
(5)  Συνεπώς πρέπει να προβλεφθεί ότι η ενεργειακή φορολογία έχει δύο συνιστώσες, ήτοι φορολογία που σχετίζεται με το CO2 και γενική φορολογία κατανάλωσης ενέργειας. Προκειμένου ο ενεργειακός φόρος να προσαρμοστεί στη λειτουργία του ενωσιακού καθεστώτος βάσει της οδηγίας 2003/87/ΕΚ, η ρητή διάκριση μεταξύ των δύο εν λόγω συνιστωσών πρέπει να καταστεί υποχρεωτική για τα κράτη μέλη. Αυτό θα επιτρέψει επίσης την διακριτή αντιμετώπιση των καυσίμων που είναι ή συνίστανται από βιομάζα, λόγω των πλεονεκτημάτων που παρουσιάζουν ως ανανεώσιμη, οικονομική και σχεδόν ουδέτερη από την άποψη εκπομπών αερίων θερμοκηπίου πηγή ενέργειας, με την προϋπόθεση ότι πληρούν τα κριτήρια αειφορίας που καθορίζονται στο άρθρο 17 της οδηγίας 2009/28/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009, σχετικά με την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές1. Η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο στην οποία θα εξετάζει κατά πόσον, πέραν των εκπομπών CO2, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη εκπομπές άλλων βλαβερών αερίων, με στόχο την προστασία της δημόσιας υγείας.
1 ΕΕ L 140 της 5.6.2009, σ. 16.
Τροπολογία 9
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6
(6)  Κάθε μια από τις εν λόγω συνιστώσες πρέπει να υπολογίζεται με βάση αντικειμενικά κριτήρια που να επιτρέπουν την ισότιμη αντιμετώπιση των διάφορων πηγών ενέργειας. Για τους σκοπούς της φορολογίας που σχετίζεται με το διοξείδιο του άνθρακα, πρέπει να γίνει αναφορά στις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα που προέρχονται από την χρήση κάθε συναφούς ενεργειακού προϊόντος, με χρήση των συντελεστών αναφοράς για την εκπομπή διοξειδίου του άνθρακα που καθορίζονται στην απόφαση 2007/589/ΕΚ της Επιτροπής, της 18ης Ιουλίου 2007, περί θεσπίσεως κατευθυντηρίων γραμμών για την παρακολούθηση και την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου κατ' εφαρμογή της οδηγίας 2003/87/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Για τους σκοπούς της γενικής φορολογίας κατανάλωσης ενέργειας, πρέπει να γίνει αναφορά στο ενεργειακό περιεχόμενο των διάφορων ενεργειακών προϊόντων και της ηλεκτρικής ενέργειας όπως αναφέρονται στην οδηγία 2006/32/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2006, για την ενεργειακή απόδοση κατά την τελική χρήση και τις ενεργειακές υπηρεσίες και για την κατάργηση της οδηγίας 93/76/ΕΟΚ του Συμβουλίου. Στο πλαίσιο αυτό πρέπει να συνεκτιμώνται τα περιβαλλοντικά πλεονεκτήματα της βιομάζας ή των προϊόντων από βιομάζα. Τα εν λόγω προϊόντα πρέπει να φορολογούνται βάσει των συντελεστών εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα που καθορίζονται στην απόφαση 2007/589/ΕΚ για τη βιομάζα ή τα προϊόντα από βιομάζα και το ενεργειακό περιεχόμενό τους, όπως προβλέπεται στο παράρτημα ΙΙΙ της οδηγίας 2009/28/ΕΚ. Τα βιοκαύσιμα και τα βιορευστά που ορίζονται στο άρθρο 2 στοιχεία (η) και (θ) της οδηγίας 2009/28/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009 σχετικά με την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές είναι η κατεξοχήν σημαντικότερη κατηγορία. Δεδομένου ότι τα περιβαλλοντικά πλεονεκτήματα των προϊόντων αυτών διαφέρουν ανάλογα με το αν πληρούν τα κριτήρια βιωσιμότητας που προβλέπονται στο άρθρο 17 της εν λόγω οδηγίας, οι ειδικές τιμές αναφοράς για τη βιομάζα και τα προϊόντα που αποτελούνται από βιομάζα πρέπει να εφαρμόζονται μόνο όταν πληρούνται τα εν λόγω κριτήρια.
(6)  Κάθε μια από τις εν λόγω συνιστώσες πρέπει να υπολογίζεται με βάση αντικειμενικά κριτήρια που να επιτρέπουν την ισότιμη αντιμετώπιση των διάφορων πηγών ενέργειας. Για τους σκοπούς της φορολογίας που σχετίζεται με το CO2, πρέπει να γίνει αναφορά στις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα που προέρχονται από την χρήση κάθε συναφούς ενεργειακού προϊόντος, με χρήση των συντελεστών αναφοράς για την εκπομπή CO2 που καθορίζονται στην απόφαση 2007/589/ΕΚ της Επιτροπής, της 18ης Ιουλίου 2007, περί θεσπίσεως κατευθυντηρίων γραμμών για την παρακολούθηση και την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου κατ' εφαρμογή της οδηγίας 2003/87/EΚ. Για τους σκοπούς της γενικής φορολογίας κατανάλωσης ενέργειας, πρέπει να γίνει αναφορά στο ενεργειακό περιεχόμενο των διάφορων ενεργειακών προϊόντων και της ηλεκτρικής ενέργειας όπως αναφέρονται στην οδηγία 2006/32/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2006, για την ενεργειακή απόδοση κατά την τελική χρήση και τις ενεργειακές υπηρεσίες. Στο πλαίσιο αυτό πρέπει να συνεκτιμώνται τα περιβαλλοντικά πλεονεκτήματα της βιομάζας ή των προϊόντων από βιομάζα. Τα εν λόγω προϊόντα πρέπει να φορολογούνται βάσει των συντελεστών εκπομπής CO2 που καθορίζονται στην απόφαση 2007/589/ΕΚ για τη βιομάζα ή τα προϊόντα από βιομάζα και το ενεργειακό περιεχόμενό τους, όπως προβλέπεται στο παράρτημα ΙΙΙ της οδηγίας 2009/28/ΕΚ. Τα βιοκαύσιμα και τα βιορευστά που ορίζονται στο άρθρο 2 στοιχεία η) και θ) της οδηγίας 2009/28/ΕΚ είναι η κατεξοχήν σημαντικότερη κατηγορία. Δεδομένου ότι τα περιβαλλοντικά πλεονεκτήματα των προϊόντων αυτών διαφέρουν ανάλογα με το αν πληρούν τα κριτήρια βιωσιμότητας που προβλέπονται στο άρθρο 17 της εν λόγω οδηγίας, οι ειδικές τιμές αναφοράς για τη βιομάζα και τα προϊόντα που αποτελούνται από βιομάζα πρέπει να εφαρμόζονται μόνο όταν πληρούνται τα εν λόγω κριτήρια. Μόλις καθοριστούν δυνάμει της οδηγίας 2009/28/ΕΚ κριτήρια βιωσιμότητας για προϊόντα βιομάζας άλλα από τα βιοκαύσιμα και τα βιοϋγρά, οι συγκεκριμένες τιμές αναφοράς θα πρέπει να ισχύουν για προϊόντα βιομάζας άλλα από τα βιοκαύσιμα και τα βιοϋγρά μόνο αν αυτά συμμορφώνονται προς τα νέα κριτήρια βιωσιμότητας.
Τροπολογία 10
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 7
(7)  Η φορολογία που σχετίζεται με το διοξείδιο του άνθρακα πρέπει να προσαρμοστεί στη λειτουργία της οδηγίας 2003/87/ΕΚ, έτσι ώστε να την συμπληρώνει αποτελεσματικά. Η εν λόγω φορολογία πρέπει να ισχύει για όλες τις χρήσεις, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων πλην της θέρμανσης, των ενεργειακών προϊόντων που προκαλούν εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα σε εγκαταστάσεις κατά την έννοια της εν λόγω οδηγίας, υπό τον όρο ότι η οικεία εγκατάσταση δεν υπόκειται στο σύστημα εμπορίας εκπομπών βάσει της εν λόγω οδηγίας. Ωστόσο, δεδομένου ότι με τη σωρευτική εφαρμογή αμφότερων των μέσων δεν θα επέλθουν μειώσεις των εκπομπών πέραν αυτών που συνολικά επιτυγχάνονται μόνο μέσω του συστήματος εμπορίας των εκπομπών, αλλά απλώς θα αυξηθεί το συνολικό κόστος των εν λόγω μειώσεων, η φορολογία που σχετίζεται με το διοξείδιο του άνθρακα δεν πρέπει να ισχύει για την κατανάλωση σε εγκαταστάσεις του υπάγονται στο σύστημα της Ένωσης.
(7)  Η φορολογία που σχετίζεται με το διοξείδιο του άνθρακα πρέπει να προσαρμοστεί στη λειτουργία της οδηγίας 2003/87/ΕΚ, έτσι ώστε να την συμπληρώνει αποτελεσματικά. Η εν λόγω φορολογία πρέπει να ισχύει για όλες τις χρήσεις, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων πλην της θέρμανσης, των ενεργειακών προϊόντων που προκαλούν εκπομπές CO2 σε εγκαταστάσεις κατά την έννοια της εν λόγω οδηγίας, υπό τον όρο ότι η οικεία εγκατάσταση δεν υπόκειται στο σύστημα εμπορίας εκπομπών βάσει της εν λόγω οδηγίας. Ωστόσο, δεδομένου ότι με τη σωρευτική εφαρμογή αμφότερων των μέσων δεν θα επέλθουν μειώσεις των εκπομπών πέραν αυτών που συνολικά επιτυγχάνονται μόνο μέσω του συστήματος εμπορίας των εκπομπών, αλλά απλώς θα αυξηθεί το συνολικό κόστος των εν λόγω μειώσεων, η φορολογία που σχετίζεται με το CO2 δεν πρέπει να ισχύει για την άμεση ή έμμεση κατανάλωση σε εγκαταστάσεις του υπάγονται στο σύστημα της Ένωσης. Ο διπλός φόρτος λόγω διπλής φορολογίας και διπλής ρύθμισης θα προκαλούσε στρέβλωση του ανταγωνισμού και πρέπει να αποκλειστεί.
Τροπολογία 51
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 8
(8)  Προς το σκοπό της φορολογικής ουδετερότητας, οι ίδιοι ελάχιστοι φορολογικοί συντελεστές πρέπει να ισχύουν για κάθε συνιστώσα του ενεργειακού φόρου, για όλα τα ενεργειακά προϊόντα που χρησιμοποιούνται για δεδομένη χρήση. Κατά συνέπεια, στις περιπτώσεις που προβλέπονται ίδιοι ελάχιστοι φορολογικοί συντελεστές, τα κράτη μέλη πρέπει επίσης, για λόγους φορολογικής ουδετερότητας, να εξασφαλίσουν ίσα επίπεδα εθνικής φορολογίας για όλα τα σχετικά προϊόντα. Όπου χρειάζεται, πρέπει να προβλεφθούν μεταβατικές περίοδοι για τον σκοπό εξίσωσης των εν λόγω συντελεστών.
Διαγράφεται

Τροπολογία 12
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 11
(11)  Πρέπει να διασφαλιστεί ότι τα ελάχιστα επίπεδα φορολογίας διατηρούν τα επιδιωκόμενα αποτελέσματά τους. Δεδομένου ότι η φορολογία που σχετίζεται με το διοξείδιο του άνθρακα συμπληρώνει τη λειτουργία της οδηγίας 2003/87/ΕΚ η τιμή αγοράς των δικαιωμάτων εκπομπής πρέπει να παρακολουθείται στενά στο πλαίσιο της περιοδικής αναθεώρησης της οδηγίας, που αποτελεί αρμοδιότητα της Επιτροπής. Τα ελάχιστα επίπεδα φορολογίας της γενικής κατανάλωσης ενέργειας πρέπει να αναπροσαρμόζονται αυτόματα σε τακτά χρονικά διαστήματα προκειμένου να ληφθεί υπόψη η εξέλιξη της πραγματικής τους τιμής ώστε να διατηρηθεί το υφιστάμενο επίπεδο εναρμόνισης των συντελεστών. Για να μειωθεί η αστάθεια που οφείλεται στις τιμές της ενέργειας και των τροφίμων, η εν λόγω ευθυγράμμιση πρέπει να πραγματοποιείται βάσει των αλλαγών του πανευρωπαϊκά εναρμονισμένου δείκτη τιμών καταναλωτή εξαιρουμένης της ενέργειας και των μη μεταποιημένων τροφίμων, που δημοσιεύεται από την Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία (Eurostat).
(11)  Πρέπει να διασφαλιστεί ότι τα ελάχιστα επίπεδα φορολογίας διατηρούν τα επιδιωκόμενα αποτελέσματά τους. Για τον σκοπό αυτό, τα ελάχιστα επίπεδα φορολογίας της γενικής κατανάλωσης ενέργειας θα πρέπει να επανεξετάζονται σε τακτά χρονικά διαστήματα.
Τροπολογία 13
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)
(11α)  Λόγω του πολύπλοκου χαρακτήρα των απαιτήσεων που πρέπει να πληρούν τα δύο συστατικά του νέου συστήματος, δηλαδή η φορολογία της ενέργειας και η φορολογία που σχετίζεται με τις εκπομπές CO2, θα πρέπει να καθοριστούν σαφείς και ξεκάθαροι κανόνες οι οποίοι, προκειμένου να εξυπηρετούν το συμφέρον όλων των καταναλωτών, θα πρέπει να χαρακτηρίζονται από διαφάνεια και να είναι εύκολα κατανοητοί, να θεσπιστούν δε σε όλα τα επίπεδα έτσι ώστε να διασφαλίζεται η δυνατότητα για σωστή διαχείριση του συστήματος.
Τροπολογία 14
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12
(12)  Στον τομέα των καυσίμων κίνησης, το ευνοϊκότερο ελάχιστο επίπεδο φορολογίας που ισχύει για το πετρέλαιο κίνησης, προϊόν που αρχικά χρησιμοποιείται κατά το μεγαλύτερο μέρος για επαγγελματική χρήση και κατά συνέπεια φορολογείται παραδοσιακά με χαμηλότερο συντελεστή, δημιουργεί στρεβλωτικό αποτέλεσμα σε σχέση με την βενζίνη, το κύριο ανταγωνιστικό του καύσιμο. Κατά συνέπεια, το άρθρο 7 της οδηγίας 2003/96/ΕΚ παρέχει τα πρώτα στάδια της βαθμιαίας ευθυγράμμισης του ελάχιστου επιπέδου φορολογίας που εφαρμόζεται στη βενζίνη. Απαιτείται η εν λόγω ευθυγράμμιση να συμπληρωθεί και να επιτευχθεί σταδιακά μια κατάσταση στην οποία το πετρέλαιο κίνησης και η βενζίνη φορολογούνται με τον ίδιο συντελεστή.
Διαγράφεται

Τροπολογία 15
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)
(12α)  Η εφαρμογή της νέας φορολογικής δομής θα περιλαμβάνει την αύξηση του ποσοστού της φορολογίας του πετρελαίου ντίζελ έτσι ώστε να ευθυγραμμιστεί με αυτό της βενζίνης. Αυτό μπορεί να θέσει υπό αμφισβήτηση τόσο την απόφαση της αυτοκινητοβιομηχανίας της Ένωσης να επικεντρωθεί σε καθαρούς, ενεργειακά αποδοτικούς συμβατικούς κινητήρες εσωτερικής καύσης όσο και την επίτευξη των στόχων της Ένωσης για μείωση των εκπομπών CO2, καθώς οι οριακές τιμές CO2που έχουν τεθεί μπορούν να επιτευχθούν μόνο αν κυκλοφορεί ικανός αριθμός πετρελαιοκίνητων οχημάτων. Θα πρέπει να ληφθούν κατάλληλα και ευέλικτα μέτρα προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν διακυβεύονται ούτε η ανταγωνιστικότητα του τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας ούτε η επιτυχία της στρατηγικής για τη μείωση εκπομπών CO2 στον τομέα αυτόν. Τα τέλη επί των πωλήσεων, τα τέλη ταξινόμησης και τα τέλη κυκλοφορίας θα πρέπει να εναρμονιστούν και να αφορούν κατ' αρχήν αποκλειστικά τις εκπομπές CO2 ενός οχήματος.
Τροπολογία 17
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 14
(14)  Υπάρχει ανάγκη να περιοριστούν οι δυνητικές επιπτώσεις στο κόστος της φορολογίας που σχετίζεται με το διοξείδιο του άνθρακα στους τομείς και τους επιμέρους τομείς που θεωρείται ότι εκτίθενται σε σημαντικό κίνδυνο διαρροής άνθρακα κατά την έννοια του άρθρου 10α παράγραφος 13 της οδηγίας 2003/87/ΕΚ. Συνεπώς, ενδείκνυται η πρόβλεψη αντίστοιχων μεταβατικών μέτρων, τα οποία όμως πρέπει να διατηρούν την περιβαλλοντική αποτελεσματικότητα της φορολογίας που σχετίζεται με το διοξείδιο του άνθρακα.
(14)  Υπάρχει ανάγκη να περιοριστούν οι δυνητικές επιπτώσεις στο κόστος της νέας φορολογικής δομής στους τομείς και τους επιμέρους τομείς που θεωρείται ότι εκτίθενται σε σημαντικό κίνδυνο διαρροής άνθρακα. Συνεπώς, ενδείκνυται η πρόβλεψη αντίστοιχων μέτρων, τα οποία όμως πρέπει να διατηρούν την περιβαλλοντική αποτελεσματικότητα της φορολογίας που σχετίζεται με το CO2.
Τροπολογία 18
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα)
(14α)  Οποιαδήποτε αναδιάρθρωση της φορολογίας της ενέργειας θα πρέπει να διασφαλίζει ότι δεν θα υπάρχει διακριτική μεταχείριση εις βάρος των τομέων που δεν υπόκεινται στο σύστημα εμπορίας εκπομπών σύμφωνα με την οδηγία 2003/87/ΕΚ σε σχέση με τομείς που υπόκεινται στο σύστημα αυτό.
Τροπολογία 19
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 15
(15)  Το άρθρο 5 της οδηγίας 2003/96/ΕΚ επιτρέπει την εφαρμογή διαφοροποιημένων φορολογικών συντελεστών σε ορισμένες περιπτώσεις. Ωστόσο, προκειμένου να εξασφαλιστεί η συνοχή της ειδοποίησης μέσω της τιμής του διοξειδίου του άνθρακα, η δυνατότητα των κρατών μελών να διαφοροποιούν τους εθνικούς φορολογικούς συντελεστές πρέπει να περιοριστεί στη γενική φορολογία της κατανάλωσης ενέργειας. Επιπλέον, η δυνατότητα εφαρμογής χαμηλότερου φορολογικού συντελεστή στα καύσιμα κίνησης που χρησιμοποιούνται από τα ταξί, δεν είναι πλέον συμβατή με το στόχο των πολιτικών προώθησης των εναλλακτικών καυσίμων και φορέων ενέργειας και της χρήσης καθαρότερων οχημάτων στις αστικές μεταφορές και κατά συνέπεια η σχετική διάταξη πρέπει να καταργηθεί.
(15)  Το άρθρο 5 της οδηγίας 2003/96/ΕΚ επιτρέπει την εφαρμογή διαφοροποιημένων φορολογικών συντελεστών σε ορισμένες περιπτώσεις. Ωστόσο, προκειμένου να εξασφαλιστεί η συνοχή της ειδοποίησης μέσω της τιμής του διοξειδίου του άνθρακα, η δυνατότητα των κρατών μελών να διαφοροποιούν τους εθνικούς φορολογικούς συντελεστές πρέπει να περιοριστεί στη γενική φορολογία της κατανάλωσης ενέργειας. Επιπλέον, η δυνατότητα εφαρμογής χαμηλότερου φορολογικού συντελεστή στα καύσιμα κίνησης που προέρχονται από το πετρέλαιο και χρησιμοποιούνται από τα ταξί, δεν είναι πλέον συμβατή με το στόχο των πολιτικών προώθησης των εναλλακτικών καυσίμων και φορέων ενέργειας και της χρήσης καθαρότερων οχημάτων στις αστικές μεταφορές και κατά συνέπεια η σχετική διάταξη πρέπει να καταργηθεί.
Τροπολογία 20
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 16 α (νέα)
(16α)  Δεδομένου ότι η καθιέρωση ηλεκτρικών και υβριδικών οχημάτων είναι καθοριστικός παράγοντας για τη μείωση της εξάρτησης από μη ανανεώσιμα καύσιμα στον τομέα των μεταφορών, τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα, για περιορισμένο χρονικό διάστημα, να προβλέπουν φοροαπαλλαγές ή φοροελαφρύνσεις για την ηλεκτρική ενέργεια που χρησιμοποιείται για τη φόρτιση των οχημάτων αυτών.
Τροπολογία 21
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 17
(17)  Τα κράτη μέλη μπορούν να περιλάβουν στα κοινωνικά μέτρα που λαμβάνουν, απαλλαγές και μειώσεις υπέρ των νοικοκυριών και των φιλανθρωπικών οργανώσεων. Η δυνατότητα εφαρμογής παρόμοιων απαλλαγών ή μειώσεων πρέπει, για λόγους ίσης μεταχείρισης των ενεργειακών πηγών, να επεκταθεί σε όλα τα ενεργειακά προϊόντα που χρησιμοποιούνται ως καύσιμα θέρμανσης και στην ηλεκτρική ενέργεια. Προκειμένου να εξασφαλιστεί η περιορισμένη επίπτωσή τους στην εσωτερική αγορά, παρόμοιες απαλλαγές και μειώσεις πρέπει να εφαρμόζονται μόνο σε μη επαγγελματικές δραστηριότητες.
(17)  Οι απαλλαγές και μειώσεις υπέρ των νοικοκυριών και των φιλανθρωπικών οργανώσεων δεν θα επέτρεπαν να δοθεί το σωστό μήνυμα σε σχέση με τις τιμές, με αποτέλεσμα την απώλεια ενός σημαντικού κινήτρου για τη μείωση των λογαριασμών και της χρήσης ενέργειας. Η δυνατότητα που προσφέρει η οδηγία 2003/96/ΕΚ για την εφαρμογή τέτοιων απαλλαγών ή μειώσεων θα πρέπει επομένως να καταργηθεί σταδιακά, αφού μεσολαβήσει μια μακρά μεταβατική περίοδος. Σε κράτη μέλη όπου τούτο επηρεάζει τις τιμές της ενέργειας, θα πρέπει να προσφερθεί στα νοικοκυριά και τις φιλανθρωπικές οργανώσεις αντιστάθμιση μέσω αποτελεσματικών και ολοκληρωμένων κοινωνικών μέτρων.
Τροπολογία 22
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 18
(18)  Στην περίπτωση του υγραερίου (LPG) και του φυσικού αερίου που χρησιμοποιούνται ως προωθητικά, τα προνόμια υπό τη μορφή χαμηλότερων ελάχιστων επιπέδων γενικής φορολογίας της κατανάλωσης ενέργειας ή η δυνατότητα φοροαπαλλαγής των εν λόγω ενεργειακών προϊόντων, δεν δικαιολογούνται πλέον, ιδίως λαμβανομένης υπόψη της αναγκαίας αύξησης του μεριδίου της αγοράς που καταλαμβάνουν οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και κατά συνέπεια πρέπει μεσοπρόθεσμα να καταργηθούν.
(18)  Στην περίπτωση του υγραερίου (LPG) και του φυσικού αερίου που χρησιμοποιούνται ως προωθητικά, τα προνόμια υπό τη μορφή χαμηλότερων ελάχιστων επιπέδων γενικής φορολογίας της κατανάλωσης ενέργειας ή η δυνατότητα φοροαπαλλαγής των εν λόγω ενεργειακών προϊόντων, δεν δικαιολογούνται πλέον μακροπρόθεσμα, και κατά συνέπεια πρέπει να καταργηθούν, λαμβανομένης ιδίως υπόψη της ανάγκης να καταστεί δυνατόν να αυξηθεί το μερίδιο αγοράς των καυσίμων από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Δεδομένου, ωστόσο, ότι το υγραέριο και το φυσικό αέριο έχουν μικρότερες επιπτώσεις στο περιβάλλον από ό,τι τα άλλα ορυκτά καύσιμα, και ότι η υποδομή της διανομής τους θα μπορούσε να ευνοήσει την καθιέρωση ανανεώσιμων εναλλακτικών λύσεων, τα σχετικά προνόμια θα πρέπει σταδιακά να καταργηθούν.
Τροπολογία 24
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 20
(20)  Το άρθρο 15 παράγραφος 3 της οδηγίας 2003/96/ΕΚ επιτρέπει στα κράτη μέλη να εφαρμόζουν σε γεωργικές, ανθοκομικές και ιχθυοτροφικές εργασίες καθώς και στην δασοπονία όχι μόνο τις διατάξεις που εφαρμόζονται γενικά στις επιχειρηματικές χρήσεις αλλά και μηδενικό συντελεστή φορολογίας. Η ανάλυση της εν λόγω εναλλακτικής επιλογής απεκάλυψε ότι όσον αφορά την φορολογία της γενικής κατανάλωσης ενέργειας, η διατήρησή της αντίκειται στους ευρύτερους πολιτικούς στόχους της Ένωσης εκτός και αν συνδέεται με τη διασφάλιση προόδου στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης. Όσον αφορά την φορολογία που σχετίζεται με το διοξείδιο του άνθρακα η αντιμετώπιση των οικείων κλάδων πρέπει να ευθυγραμμιστεί με τους κανόνες που εφαρμόζονται στους βιομηχανικούς κλάδους.
(20)  Το άρθρο 15 παράγραφος 3 της οδηγίας 2003/96/ΕΚ επιτρέπει στα κράτη μέλη να εφαρμόζουν σε γεωργικές, ανθοκομικές και ιχθυοτροφικές εργασίες καθώς και στην δασοπονία όχι μόνο τις διατάξεις που εφαρμόζονται γενικά στις επιχειρηματικές χρήσεις αλλά και μηδενικό συντελεστή φορολογίας, με στόχο να εξασφαλιστεί η οικονομική βιωσιμότητα των συγκεκριμένων τομέων, που ήδη καλούνται να αντιμετωπίσουν υψηλές κοινωνικές, φυτοϋγειονομικές και περιβαλλοντικές απαιτήσεις οι οποίες δεν αντισταθμίζονται επαρκώς από την αγορά. Παρά ταύτα, η ανάλυση της εν λόγω εναλλακτικής επιλογής απεκάλυψε ότι όσον αφορά την φορολογία της γενικής κατανάλωσης ενέργειας, η διατήρησή της αντίκειται στους ευρύτερους πολιτικούς στόχους της Ένωσης εκτός και αν συνδέεται με τη διασφάλιση προόδου στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης, προκαλώντας ταυτοχρόνως μεσοπρόθεσμα μείωση του πάγιου κόστους παραγωγής στους τομείς αυτούς. Η βελτίωση αυτή της ενεργειακής απόδοσης πρέπει να εννοηθεί στην διάρκεια ενός αρκετά μεγάλου κύκλου ετών και να αποτελεί αντικείμενο σχεδιασμού και ελέγχου από δημόσιους οργανισμούς. Σε περίπτωση που εφαρμοστούν πρόσθετες απαιτήσεις για την ενεργειακή απόδοση σε σχέση με μειωμένους συντελεστές φορολογίας, τα κράτη μέλη θα πρέπει να προσφέρουν τεχνική καθοδήγηση στους φορείς εκμετάλλευσης των συγκεκριμένων τομέων. Όσον αφορά την φορολογία που σχετίζεται με το διοξείδιο του άνθρακα η αντιμετώπιση των οικείων κλάδων πρέπει να λαμβάνει υπόψη την ικανότητα της δέσμευσης και αποθήκευσης άνθρακα, καθώς και τον κίνδυνο διαρροής άνθρακα για κάθε έναν από τους ανωτέρω τομείς και επιμέρους τομείς, καθώς και τον πιθανό αντίκτυπο στην παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητά τους. Θα πρέπει να εξαιρούνται οι τομείς που παράγουν βιομάζα με μεγάλες δυνατότητες δέσμευσης άνθρακα. Σε περιφέρειες με ιδιαίτερα μεγάλες δυνατότητες παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές έχει ιδιαίτερη σημασία να ενθαρρύνεται η ενεργειακή ανεξαρτησία της γεωργοκτηνοτροφικής τους δραστηριότητας.
Τροπολογία 25
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 21
(21)  Οι γενικοί κανόνες που εισήχθησαν με την εν λόγω οδηγία συνεκτιμούν τις ιδιαιτερότητες των καυσίμων που είναι ή συνίστανται από βιομάζα και πληρούν τα κριτήρια βιωσιμότητας του άρθρου 17 της οδηγίας 2009/28/ΕΚ όσον αφορά τόσο την συμβολή τους στο ισοζύγιο του διοξειδίου του άνθρακα όσο και το μικρότερο ενεργειακό περιεχόμενό τους ανά μονάδα ποσότητας σε σύγκριση με ορισμένα ανταγωνιστικά ορυκτά καύσιμα. Κατά συνέπεια, οι διατάξεις της οδηγίας 2003/96/ΕΚ με τις οποίες επιτρέπονται μειώσεις ή απαλλαγές για τα εν λόγω καύσιμα πρέπει να καταργηθούν μεσοπρόθεσμα. Για τη μεταβατική περίοδο θα πρέπει να εξασφαλιστεί ότι η εφαρμογή των διατάξεων αυτών γίνεται σύμφωνα με τους γενικούς κανόνες που θεσπίζονται με την παρούσα οδηγία. Τα βιοκαύσιμα και τα βιορευστά που ορίζονται στο άρθρο 2 στοιχεία (η) και (θ) της οδηγίας 2009/28/ΕΚ, θα πρέπει συνεπώς να επωφεληθούν από πρόσθετες φορολογικές ελαφρύνσεις που εφαρμόζονται από τα κράτη μέλη εφόσον πληρούν τα κριτήρια βιωσιμότητας που προβλέπονται στο άρθρο 17 της παρούσας οδηγίας.
(21)  Οι γενικοί κανόνες που εισήχθησαν με την εν λόγω οδηγία συνεκτιμούν τις ιδιαιτερότητες των καυσίμων που είναι ή συνίστανται από βιομάζα και πληρούν τα κριτήρια βιωσιμότητας του άρθρου 17 της οδηγίας 2009/28/ΕΚ όσον αφορά τόσο την συμβολή τους στο ισοζύγιο του διοξειδίου του άνθρακα όσο και το μικρότερο ενεργειακό περιεχόμενό τους ανά μονάδα ποσότητας σε σύγκριση με ορισμένα ανταγωνιστικά ορυκτά καύσιμα. Κατά συνέπεια, οι διατάξεις της οδηγίας 2003/96/ΕΚ με τις οποίες επιτρέπονται μειώσεις ή απαλλαγές για τα εν λόγω καύσιμα πρέπει να καταργηθούν μεσοπρόθεσμα. Για τη μεταβατική περίοδο θα πρέπει να εξασφαλιστεί ότι η εφαρμογή των διατάξεων αυτών γίνεται σύμφωνα με τους γενικούς κανόνες που θεσπίζονται με την παρούσα οδηγία. Τα βιοκαύσιμα και τα βιορευστά που ορίζονται στο άρθρο 2 στοιχεία η) και θ) της οδηγίας 2009/28/ΕΚ, θα πρέπει συνεπώς να επωφεληθούν από πρόσθετες φορολογικές ελαφρύνσεις που εφαρμόζονται από τα κράτη μέλη εφόσον πληρούν τα κριτήρια βιωσιμότητας που προβλέπονται στο άρθρο 17 της οδηγίας αυτής. Το συγκεκριμένο άρθρο συνεπάγεται την αυστηροποίηση των κριτηρίων βιωσιμότητας το 2017 και το 2018. Για να πληρούνται τα κριτήρια, η μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου θα πρέπει να γίνει τουλάχιστον 50% από την 1η Ιανουαρίου 2017. Από την 1η Ιανουαρίου 2018, η εξοικονόμηση θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 60% για τα προϊόντα που παράγονται σε εγκαταστάσεις στις οποίες η παραγωγή άρχισε την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2017. Μόλις καθοριστούν δυνάμει της οδηγίας 2009/28/ΕΚ κριτήρια βιωσιμότητας για προϊόντα βιομάζας άλλα από τα βιοκαύσιμα και τα βιοϋγρά, οι πρόσθετες φοροαπαλλαγές θα ισχύουν μόνο για όσα από τα προϊόντα αυτά συμμορφώνονται προς τα νέα κριτήρια.
Τροπολογία 26
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 28
(28)  Η Επιτροπή πρέπει να υποβάλλει ανά πενταετία, και για πρώτη φορά στο τέλος του 2015, έκθεση στο Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, εξετάζοντας ιδιαίτερα το ελάχιστο επίπεδο φορολογίας που σχετίζεται με το διοξείδιο του άνθρακα υπό το πρίσμα της εξέλιξης της αγοραίας τιμής στην ΕΕ των δικαιωμάτων εκπομπής, των επιπτώσεων της καινοτομίας και των τεχνολογικών εξελίξεων και την αιτιολόγηση των φοροαπαλλαγών και μειώσεων που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία, περιλαμβανομένου του καυσίμου που χρησιμοποιείται για την αεροναυτιλία και τη θαλάσσια ναυσιπλοΐα. Ο κατάλογος των τομέων ή επιμέρους τομέων που θεωρείται ότι εκτίθενται σε σημαντικό κίνδυνο διαρροής άνθρακα πρέπει να αποτελούν αντικείμενο τακτικής επανεξέτασης, ιδίως λαμβάνοντας υπόψη τη διαθεσιμότητα των νεοεμφανιζόμενων στοιχείων.
(28)  Η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλλει ανά τριετία, και για πρώτη φορά στο τέλος του 2015, έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, εξετάζοντας ιδιαίτερα τα ελάχιστα επίπεδα γενικής φορολογίας για την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι διατηρούν τα αναμενόμενα αποτελέσματα, το ελάχιστο επίπεδο φορολογίας που σχετίζεται με το CO2 μέσα από το πρίσμα της εξέλιξης της αγοραίας τιμής στην ΕΕ των δικαιωμάτων εκπομπής, των επιπτώσεων της καινοτομίας και των τεχνολογικών εξελίξεων, τον αντίκτυπο σε επιβλαβείς ή δυνητικά επιβλαβείς εκπομπές άλλες από το CO2, την αιτιολόγηση των φοροαπαλλαγών και μειώσεων που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία, περιλαμβανομένου του καυσίμου που χρησιμοποιείται για την αεροναυτιλία και τη θαλάσσια ναυσιπλοΐα, καθώς και όλες τις εξελίξεις όσον αφορά τη χρήση του βιοαερίου, του φυσικού αερίου και του υγραερίου στις οδικές μεταφορές. Η ανωτέρω έκθεση θα πρέπει να περιλαμβάνει επισκόπηση των ισχυουσών φορολογικών διατάξεων που περιλαμβάνονται στις διμερείς συμφωνίες αεροπορικών υπηρεσιών. Στην έκθεση θα πρέπει να εξετάζεται επίσης ο αντίκτυπος που έχει στην ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία ο καθορισμός των προτεραιοτήτων της βιομηχανικής πολιτικής. Καταρτίζεται και επανεξετάζεται τακτικά κατάλογος των τομέων ή επιμέρους τομέων που θεωρείται ότι εκτίθενται σε σημαντικό κίνδυνο διαρροής άνθρακα, ιδίως λαμβάνοντας υπόψη τη διαθεσιμότητα των νεοεμφανιζόμενων στοιχείων.
Τροπολογία 27
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 1
Οδηγία 2003/96/ΕΚ
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – δεύτερο εδάφιο
Η φορολογία που σχετίζεται με το διοξείδιο του άνθρακα υπολογίζεται σε ευρώ ανά τόνο εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, βάσει των συντελεστών αναφοράς για τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα που καθορίζονται στο σημείο 11 του παραρτήματος I της απόφασης 2007/589/ΕΚ της Επιτροπής, της 18ης Ιουλίου 2007, περί θεσπίσεως κατευθυντηρίων γραμμών για την παρακολούθηση και την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου κατ' εφαρμογή της οδηγίας 2003/87/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(*). Οι συντελεστές εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα που καθορίζονται στην εν λόγω απόφαση για τη βιομάζα ή τα προϊόντα από βιομάζα, στην περίπτωση των βιοκαυσίμων και βιορευστών που καθορίζονται στο άρθρο 2 στοιχεία η) και θ) της οδηγίας 2009/28/ΕΚ ισχύουν μόνο όταν τα οικεία προϊόντα πληρούν τα κριτήρια βιωσιμότητας που προβλέπονται στο άρθρο 17 της οδηγίας 2009/28/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009, σχετικά με την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (**). Στις περιπτώσεις μη συμμόρφωσης των βιοκαυσίμων και των βιορευστών με τα εν λόγω κριτήρια, τα κράτη μέλη εφαρμόζουν τον συντελεστή αναφοράς εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα για το ισοδύναμο καύσιμο θέρμανσης ή κίνησης για το οποίο έχουν καθοριστεί ελάχιστα επίπεδα φορολογίας στην παρούσα οδηγία.

Η φορολογία που σχετίζεται με το διοξείδιο του άνθρακα υπολογίζεται σε ευρώ ανά τόνο εκπομπών CO2, βάσει των συντελεστών αναφοράς για τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα που καθορίζονται στο σημείο 11 του παραρτήματος I της απόφασης 2007/589/ΕΚ της Επιτροπής, της 18ης Ιουλίου 2007, περί θεσπίσεως κατευθυντηρίων γραμμών για την παρακολούθηση και την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου κατ' εφαρμογή της οδηγίας 2003/87/EΚ. Οι συντελεστές εκπομπής CO2 που καθορίζονται στην εν λόγω απόφαση για τη βιομάζα ή τα προϊόντα από βιομάζα, στην περίπτωση των βιοκαυσίμων και βιορευστών που καθορίζονται στο άρθρο 2 στοιχεία η) και θ) της οδηγίας 2009/28/ΕΚ ισχύουν μόνο όταν τα οικεία προϊόντα πληρούν τα κριτήρια βιωσιμότητας που προβλέπονται στο άρθρο 17 της οδηγίας 2009/28/ΕΚ. Στις περιπτώσεις μη συμμόρφωσης των βιοκαυσίμων και των βιορευστών με τα εν λόγω κριτήρια, τα κράτη μέλη εφαρμόζουν τον συντελεστή αναφοράς εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα για το ισοδύναμο καύσιμο θέρμανσης ή κίνησης για το οποίο έχουν καθοριστεί ελάχιστα επίπεδα φορολογίας στην παρούσα οδηγία. Σύμφωνα με την οδηγία 2009/28/ΕΚ και προκειμένου να πληρούνται τα ανωτέρω κριτήρια, η μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου πρέπει να γίνει τουλάχιστον 50% από την 1η Ιανουαρίου 2017. Από την 1η Ιανουαρίου 2018, η εξοικονόμηση πρέπει να είναι τουλάχιστον 60% για τα προϊόντα που παράγονται σε εγκαταστάσεις στις οποίες η παραγωγή άρχισε την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2017.

Τροπολογία 28
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 1
Οδηγία 2003/96/ΕΚ
Άρθρο 1 – παράγραφος 4
4.  Εάν δεν προσδιορίζεται διαφορετικά, οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας εφαρμόζονται τόσο στην φορολογία που σχετίζεται με το διοξείδιο του άνθρακα όσο και στην φορολογία της γενικής κατανάλωσης ενέργειας.
4.  Εάν δεν προσδιορίζεται διαφορετικά, οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας εφαρμόζονται τόσο στην φορολογία που σχετίζεται με το διοξείδιο του άνθρακα όσο και στην φορολογία της γενικής κατανάλωσης ενέργειας. Όταν καθοριστούν δυνάμει της οδηγίας 2009/28/ΕΚ κριτήρια βιωσιμότητας για προϊόντα βιομάζας άλλα από τα βιοκαύσιμα και τα βιοϋγρά, οι συντελεστές αναφοράς για τις εκπομπές CO2 που καθορίζονται στο σημείο (11) του παραρτήματος Ι στην απόφαση της Επιτροπής 2007/589/ΕΚ και οι τιμές αναφοράς για την κατώτερη θερμογόνο δύναμη που καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙΙ της οδηγίας 2009/28/ΕΚ πρέπει να έχουν εφαρμογή μόνο για όσα από τα προϊόντα αυτέ ικανοποιούν τα εν λόγω κριτήρια βιωσιμότητας. Στις περιπτώσεις όπου τα συγκεκριμένα προϊόντα βιομάζας δεν ικανοποιούν τα εν λόγω κριτήρια βιωσιμότητας, τα κράτη μέλη εφαρμόζουν τον συντελεστή αναφοράς εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και την τιμή αναφοράς για την κατώτερη θερμογόνο δύναμη για το ισοδύναμο καύσιμο θέρμανσης ή κίνησης για το οποίο έχουν καθοριστεί ελάχιστα επίπεδα φορολογίας στην παρούσα οδηγία.
Τροπολογία 29
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 2 – σημείο β
Οδηγία 2003/96/ΕΚ
Άρθρο 2 – παράγραφος 4 α (νέα)
4α.  Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι η άμεση και έμμεση χρήση των ενεργειακών προϊόντων σε εγκαταστάσεις κατά την έννοια της οδηγίας 2003/87/ΕΚ ή η άμεση και έμμεση χρήση των ενεργειακών προϊόντων σε εγκαταστάσεις που φορολογούνται μέσω εθνικών μέτρων μείωσης του διοξειδίου του άνθρακα δεν υπόκεινται σε διπλή φορολογία ή διπλή ρύθμιση.
Τροπολογία 30
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 3
Οδηγία 2003/96/ΕΚ
Άρθρο 3 – πρώτο εδάφιο – στοιχείο α α (νέο)
αα) ηλεκτρική ενέργεια που χρησιμοποιείται για την άντληση νερού για άρδευση·
Τροπολογία 31
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 3
Οδηγία 2003/96/ΕΚ
Άρθρο 3 – πρώτο εδάφιο – στοιχείο β – δεύτερη περίπτωση
– διπλή χρήση των ενεργειακών προϊόντων.
ενεργοβόροι βιομηχανικοί κλάδοι και διπλή χρήση των ενεργειακών προϊόντων.
Τροπολογία 32
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 3
Οδηγία 2003/96/ΕΚ
Άρθρο 3 - πρώτο εδάφιο – στοιχείο β – περίπτωση 2 α (νέα)
– απόβλητα που χρησιμοποιούνται ως εναλλακτικό καύσιμο ή ανακτώνται ως θερμότητα υπό την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 15 και του Παραρτήματος ΙΙ σημείο R1 της οδηγίας 2008/98/ΕΚ·
Τροπολογία 53
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 4 – σημείο β
Οδηγία 2003/96/ΕΚ
Άρθρο 4 – παράγραφος 3
3.  Με την επιφύλαξη εξαιρέσεων, διαφοροποιήσεων και μειώσεων που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι στη περίπτωση που στο παράρτημα Ι καθορίζονται ίσα ελάχιστα επίπεδα φορολογίας σε σχέση με συγκεκριμένη χρήση, καθορίζονται ίσα επίπεδα φορολογίας για προϊόντα που διατίθενται για την εν λόγω χρήση. Με την επιφύλαξη του άρθρου 15 παράγραφος 1 στοιχείο θ), για τα καύσιμα κίνησης που αναφέρονται στο παράρτημα I πίνακας Α, τούτο ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2023.
Διαγράφεται

Για τους σκοπούς του πρώτου εδαφίου, κάθε χρήση για την οποία προσδιορίζεται ελάχιστο επίπεδο φορολογίας, αντίστοιχα, στους πίνακες Α, Β και Γ του παραρτήματος I, θεωρείται ως ενιαία χρήση.

Τροπολογία 34
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 4 – σημείο β
Οδηγία 2003/96/ΕΚ
Άρθρο 4 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2 α (νέο)
Στην περίπτωση του φυσικού αερίου και του βιομεθανίου ως καυσίμων κίνησης, τα υψηλότερα ελάχιστα επίπεδα γενικής φορολογίας της κατανάλωσης ενέργειας πρέπει να εφαρμοστούν μόνο αφού η Επιτροπή διεξαγάγει, έως το 2023, αξιολόγηση της εφαρμογής των διατάξεων της παρούσας οδηγίας σε συνάρτηση με το ύψος της φορολογίας του φυσικού αερίου στις οδικές μεταφορές. Στην αξιολόγηση αυτή πρέπει, μεταξύ άλλων, να εξετάζονται η εξέλιξη της διαθεσιμότητας του φυσικού αερίου και του βιομεθανίου, η ανάπτυξη του δικτύου σταθμών ανεφοδιασμού στην Ευρώπη, το μερίδιο αγοράς των οχημάτων που κινούνται με φυσικό αέριο εντός της ΕΕ, η καινοτομία και οι τεχνολογικές εξελίξεις στον τομέα του βιομεθανίου ως καυσίμου μεταφορών, και η πραγματική αξία του κατώτατου επιπέδου φορολόγησης.

Τροπολογία 35
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 4 – σημείο β
Οδηγία 2003/96/ΕΚ
Άρθρο 4 – παράγραφος 4 – πρώτο εδάφιο
4.  Τα ελάχιστα επίπεδα γενικής φορολογίας της κατανάλωσης ενέργειας που καθορίζονται στην παρούσα οδηγία αναπροσαρμόζονται κάθε τρία χρόνια αρχής γενομένης από την 1η Ιουλίου 2016, προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι μεταβολές του εναρμονισμένου δείκτη τιμών καταναλωτή εξαιρουμένης της ενέργειας και των μη μεταποιημένων τροφίμων, που δημοσιεύει η Eurostat. Η Επιτροπή δημοσιεύει τα προκύπτοντα ελάχιστα επίπεδα φορολογίας στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4.  Τα ελάχιστα επίπεδα γενικής φορολογίας της κατανάλωσης ενέργειας που καθορίζονται στην παρούσα οδηγία επανεξετάζονται κάθε τρία χρόνια προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι διατηρούν τα αναμενόμενα αποτελέσματα, σύμφωνα με το άρθρο 29. Αν κριθεί αναγκαίο, η Επιτροπή υποβάλλει προτάσεις για την αλλαγή των ελάχιστων αυτών επιπέδων.
Τροπολογία 36
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 4 – σημείο β
Οδηγία 2003/96/ΕΚ
Άρθρο 4 – παράγραφος 4 – δεύτερο εδάφιο
Τα ελάχιστα επίπεδα προσαρμόζονται αυτομάτως, αυξάνοντας ή μειώνοντας το βασικό ποσό σε ευρώ κατά το ποσοστό μεταβολής του προαναφερθέντος δείκτη κατά τα τρία προηγούμενα ημερολογιακά έτη. Εάν, μετά την τελευταία αναπροσαρμογή, η ποσοστιαία μεταβολή είναι μικρότερη του 0,5%, δεν πραγματοποιείται νέα αναπροσαρμογή.

Τα ελάχιστα επίπεδα φορολογίας που ορίζει για το CO2 η παρούσα οδηγία πρέπει, από την 1η Ιουλίου 2016 και ανά τριετία, να ευθυγραμμίζονται με τη μέση τιμή αγοράς των δικαιωμάτων εκπομπής στο σύστημα εμπορίας εκπομπών σύμφωνα με την οδηγία 2003/87/ΕΚ για το 18μηνο που προηγείται της ευθυγράμμισης. Η Επιτροπή εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξη σύμφωνα με το άρθρο 27 για τον καθορισμό του μαθηματικού τύπου βάσει του οποίου υπολογίζεται η ευθυγράμμιση αυτή.

Τροπολογία 37
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 5 – σημείο β
Οδηγία 2003/96/ΕΚ
Άρθρο 5 – τρίτη περίπτωση
– για τις ακόλουθες χρήσεις: τοπικές δημόσιες συγκοινωνίες (αποκλειομένων των ταξί), αποκομιδή απορριμμάτων, ένοπλες δυνάμεις και δημόσια διοίκηση, πρόσωπα με ειδικές ανάγκες, ασθενοφόρα,
– για τις ακόλουθες χρήσεις: τοπικές δημόσιες συγκοινωνίες (αποκλειομένων των ταξί), αποκομιδή απορριμμάτων, ένοπλες δυνάμεις και δημόσια διοίκηση, πρόσωπα με ειδικές ανάγκες, ασθενοφόρα, πυροσβεστικά οχήματα και περιπολικά,
Τροπολογία 55
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 6
Οδηγία 2003/96/ΕΚ
Άρθρο 7
Από την 1η Ιανουαρίου 2013, από την 1η Ιανουαρίου 2015 και από την 1η Ιανουαρίου 2018 τα ελάχιστα επίπεδα φορολογίας που εφαρμόζονται στα καύσιμα κινητήρων καθορίζονται σύμφωνα με το παράρτημα I πίνακας Α.

1.  Από την 1η Ιανουαρίου 2013, από την 1η Ιανουαρίου 2015 και από την 1η Ιανουαρίου 2018 τα ελάχιστα επίπεδα φορολογίας που εφαρμόζονται στα καύσιμα κίνησης καθορίζονται σύμφωνα με το παράρτημα I πίνακας Α.
2.  Τα κράτη μέλη δύνανται να διαφοροποιήσουν τη φορολογία για την εμπορική και τη μη εμπορική χρήση πετρελαίου.
'Ως εμπορικό πετρέλαιο εσωτερικής καύσης που χρησιμοποιείται ως προωθητικό' νοείται πετρέλαιο που χρησιμοποιείται ως καύσιμο κίνησης για τους ακόλουθους σκοπούς:
α) μεταφορά εμπορευμάτων για λογαριασμό τρίτου ή για ίδιο λογαριασμό, από μηχανοκίνητο όχημα ή σύνολο ζευγμένων οχημάτων με αποκλειστικό προορισμό την οδική μεταφορά εμπορευμάτων [...]·
β) τακτική ή περιστασιακή μεταφορά επιβατών, με μηχανοκίνητο όχημα [...].
3.  Τα κράτη μέλη προβλέπουν τη δυνατότητα των εμπορικών μεταφορέων να εφαρμόζουν διαφορετικό φορολογικό λογιστικό σύστημα.
Τροπολογία 39
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 11 – σημείο α – σημείο i
Οδηγία 2003/96/ΕΚ
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος
Εκτός από τις γενικές διατάξεις που προβλέπονται στην οδηγία 2008/118//ΕΚ του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2008, σχετικά με το γενικό καθεστώς των ειδικών φόρων κατανάλωσης και για την κατάργηση της οδηγίας 92/12/ΕΟΚ(*) σε ό,τι αφορά τις απαλλασσόμενες χρήσεις των φορολογητέων προϊόντων και με την επιφύλαξη άλλων ενωσιακών διατάξεων, τα κράτη μέλη απαλλάσσουν τα ακόλουθα προϊόντα από τη φορολογία, υπό τις προϋποθέσεις που θα ορίσουν προκειμένου να διασφαλισθεί η ορθή και απρόσκοπτη εφαρμογή των απαλλαγών αυτών και να αποφευχθεί η φοροδιαφυγή, η φοροαποφυγή ή η κατάχρηση:

1.  Εκτός από τις γενικές διατάξεις που προβλέπονται στην οδηγία 2008/118/ΕΚ του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2008, σχετικά με το γενικό καθεστώς των ειδικών φόρων κατανάλωσης σε ό,τι αφορά τις απαλλασσόμενες χρήσεις των φορολογητέων προϊόντων και με την επιφύλαξη άλλων ενωσιακών διατάξεων, τα κράτη μέλη απαλλάσσουν τα ακόλουθα προϊόντα από τη φορολογία, υπό τις προϋποθέσεις που θα ορίσουν προκειμένου να διασφαλισθεί η ορθή και απρόσκοπτη εφαρμογή των απαλλαγών αυτών και να αποφευχθεί η ενεργειακή πενία, η φοροδιαφυγή, η φοροαποφυγή ή η κατάχρηση:
Τροπολογία 41
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 11 – σημείο α – σημείο iii
Οδηγία 2003/96/ΕΚ
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε
ε) μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2020, την ηλεκτροδότηση από την ξηρά που παρέχεται απευθείας στα ελλιμενισμένα πλοία.
ε) μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2025, την ηλεκτροδότηση από την ξηρά που παρέχεται απευθείας στα ελλιμενισμένα πλοία σε θαλάσσιο λιμένα ή σε λιμένα εσωτερικής ναυσιπλοΐας.
Τροπολογία 42
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 12
Οδηγία 2003/96/ΕΚ
Άρθρο 14α – παράγραφος 1
1.  Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020, τα κράτη μέλη παρέχουν έκπτωση σε ό,τι αφορά τη φορολογία που σχετίζεται με το διοξείδιο του άνθρακα για τη χρήση ενεργειακών προϊόντων από εγκαταστάσεις που ανήκουν σε τομείς ή σε επιμέρους τομείς οι οποίοι θεωρείται ότι εκτίθενται σε σημαντικό κίνδυνο διαρροής άνθρακα.
1.  Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025, τα κράτη μέλη παρέχουν έκπτωση σε ό,τι αφορά τη φορολογία που σχετίζεται με το διοξείδιο του άνθρακα για τη χρήση ενεργειακών προϊόντων από εγκαταστάσεις που ανήκουν σε τομείς ή σε επιμέρους τομείς οι οποίοι θεωρείται ότι εκτίθενται σε σημαντικό κίνδυνο διαρροής άνθρακα.
Τροπολογία 43
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 13 – σημείο α – σημείο -i (νέο)
Οδηγία 2003/96/ΕΚ
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)
(-i) παρεμβάλλεται το ακόλουθο σημείο:
'βα) έως την 1η Ιανουαρίου 2023, στην ηλεκτρική ενέργεια που χρησιμοποιείται για τη φόρτιση ηλεκτρικών και υβριδικών οχημάτων για οδικές μεταφορές·«
Τροπολογία 44
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 13 – σημείο α – σημείο i
Οδηγία 2003/96/ΕΚ
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – στοιχείο η
η) στα ενεργειακά προϊόντα που χρησιμοποιούνται ως καύσιμα θέρμανσης και στην ηλεκτρική ενέργεια εφόσον προορίζεται για οικιακή χρήση ή/και για οργανισμούς αναγνωρισμένους ως φιλανθρωπικούς από το οικείο κράτος μέλος. Στην περίπτωση τέτοιων φιλανθρωπικών οργανισμών, τα κράτη μέλη μπορούν να περιορίζουν την απαλλαγή ή τη μείωση στις χρήσεις για μη επιχειρηματικές δραστηριότητες. Όταν γίνεται μεικτή χρήση, η φορολογία επιβάλλεται ανάλογα με το κάθε είδος χρήσης. Εάν μια χρήση είναι αμελητέα δύναται να θεωρηθεί μηδενική·
η) έως την 1η Ιανουαρίου 2025, στα ενεργειακά προϊόντα που χρησιμοποιούνται ως καύσιμα θέρμανσης και στην ηλεκτρική ενέργεια εφόσον προορίζεται για οικιακή χρήση ή/και για οργανισμούς αναγνωρισμένους ως φιλανθρωπικούς από το οικείο κράτος μέλος. Στην περίπτωση τέτοιων φιλανθρωπικών οργανισμών, τα κράτη μέλη μπορούν να περιορίζουν την απαλλαγή ή τη μείωση στις χρήσεις για μη επιχειρηματικές δραστηριότητες. Όταν γίνεται μεικτή χρήση, η φορολογία επιβάλλεται ανάλογα με το κάθε είδος χρήσης. Εάν μια χρήση είναι αμελητέα δύναται να θεωρηθεί μηδενική·
Τροπολογία 45
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 13 – σημείο α – σημείο i
Οδηγία 2003/96/ΕΚ
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – στοιχείο θ)
(i)  Μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2023 το φυσικό αέριο και το υγραέριο που χρησιμοποιούνται ως προωθητικά·
θ) μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2023 το φυσικό αέριο, το βιοαέριο και το υγραέριο που χρησιμοποιούνται ως προωθητικά, και το υγραέριο που χρησιμοποιείται ως καύσιμο. Από την 1η Ιανουαρίου 2023 έως την 1η Ιανουαρίου 2030, τα κράτη μέλη μπορούν να επιφέρουν μείωση έως και 50% στα ελάχιστα επίπεδα φορολογίας για τα συγκεκριμένα καύσιμα.
Τροπολογία 46
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 13 – σημείο β
Οδηγία 2003/96/ΕΚ
Άρθρο 15 – παράγραφος 3
3.  Τα κράτη μέλη μπορούν να εφαρμόζουν μηδενικό επίπεδο γενικής φορολογίας της κατανάλωσης ενέργειας στα ενεργειακά προϊόντα και την ηλεκτρική ενέργεια που χρησιμοποιείται στη γεωργία, τις καλλιέργειες οπωροκηπευτικών, τις ιχθυοκαλλιέργειες και τη δασοκομία. Οι δικαιούχοι υπόκεινται σε ρυθμίσεις που πρέπει να οδηγούν σε αύξηση της ενεργειακής απόδοσης, γενικά ισοδύναμης με εκείνη που θα μπορούσε να επιτευχθεί εάν τηρούνταν οι κοινοί ελάχιστοι συντελεστές της Ένωσης.
3.  Τα κράτη μέλη μπορούν να εφαρμόζουν μηδενικό επίπεδο γενικής φορολογίας της κατανάλωσης ενέργειας στα ενεργειακά προϊόντα και την ηλεκτρική ενέργεια που χρησιμοποιείται στη γεωργία, τις καλλιέργειες οπωροκηπευτικών, τις ιχθυοκαλλιέργειες και τη δασοκομία. Τα κράτη μέλη από κοινού με τους δικαιούχους χαράσσουν ειδικές στρατηγικές που πρέπει να οδηγούν σε αύξηση της ενεργειακής απόδοσης, γενικά ισοδύναμης με εκείνη που θα μπορούσε να επιτευχθεί εάν τηρούνταν οι κοινοί ελάχιστοι συντελεστές της Ένωσης.
Τροπολογία 47
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 13 – σημείο β
Οδηγία 2003/96/ΕΚ
Άρθρο 15 – παράγραφος 3 α (νέα)
3α.  Τα κράτη μέλη παρέχουν σφαιρική καθοδήγηση στους δικαιούχους, συμπεριλαμβανομένων των μικρομεσαίων γεωργικών εκμεταλλεύσεων, σε ό,τι αφορά την εφαρμογή των απαιτήσεων ενεργειακής απόδοσης που συνδέονται με μειωμένους συντελεστές φορολογίας.
Τροπολογία 48
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 13α* – σημείο α – σημείο i α (νέο)
Οδηγία 2003/96/ΕΚ
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο)
(ia) μετά το πρώτο εδάφιο, παρεμβάλλεται το ακόλουθο εδάφιο:
'Όταν καθοριστούν δυνάμει της οδηγίας 2009/28/ΕΚ κριτήρια βιωσιμότητας για προϊόντα βιομάζας άλλα από τα βιοκαύσιμα και τα βιοϋγρά, εξαιρέσεις ή μειωμένοι συντελεστές μπορούν να εφαρμόζονται μόνο για όσα από τα προϊόντα αυτά ικανοποιούν τα ανωτέρω κριτήρια βιωσιμότητας.«
*Σημ: έχει αριθμηθεί, λανθασμένα, με (1) στην πρόταση της Επιτροπής.
Τροπολογία 49
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 14
Οδηγία 2003/96/ΕΚ
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – πρώτο εδάφιο
Ως «ενεργοβόρος επιχείρηση» νοείται η επιχείρηση, όπως αναφέρεται στο άρθρο 11, στην οποία είτε η αγορά ενεργειακών προϊόντων και ηλεκτρικής ενέργειας ανέρχεται τουλάχιστον στο 3,0 % της αξίας παραγωγής, είτε ο καταβλητέος εθνικός ενεργειακός φόρος ανέρχεται τουλάχιστον στο 0,5% της προστιθέμενης αξίας. Στο πλαίσιο του ορισμού αυτού, τα κράτη μέλη μπορούν να εφαρμόζουν πιο περιοριστικές έννοιες, συμπεριλαμβανομένων των ορισμών της αξίας των πωλήσεων, της επεξεργασίας και του τομέα δραστηριοτήτων.

Ως «ενεργοβόρος επιχείρηση» νοείται η επιχείρηση, όπως αναφέρεται στο άρθρο 11, στην οποία είτε η αγορά ενεργειακών προϊόντων και ηλεκτρικής ενέργειας ανέρχεται τουλάχιστον στο 5,0 % της αξίας παραγωγής, είτε ο καταβλητέος εθνικός ενεργειακός φόρος ανέρχεται τουλάχιστον στο 0,5% της προστιθέμενης αξίας. Στο πλαίσιο του ορισμού αυτού, τα κράτη μέλη μπορούν να εφαρμόζουν πιο περιοριστικές έννοιες, συμπεριλαμβανομένων των ορισμών της αξίας των πωλήσεων, της επεξεργασίας και του τομέα δραστηριοτήτων.

Τροπολογία 50
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – σημείο 21
Οδηγία 2003/96/ΕΚ
Άρθρο 29
Ανά πενταετία και για πρώτη φορά στα τέλη του 2015, η Επιτροπή υποβάλει στο Συμβούλιο έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας και, ενδεχομένως, πρόταση για την τροποποίησή της.

Ανά τριετία και για πρώτη φορά στα τέλη του 2015, η Επιτροπή υποβάλλειστο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας και, ενδεχομένως, πρόταση για την τροποποίησή της.

Η έκθεση της Επιτροπής αναλύει, μεταξύ άλλων, το ελάχιστο επίπεδο φορολογίας που σχετίζεται με το διοξείδιο του άνθρακα, τον αντίκτυπο των τεχνολογικών εξελίξεων ιδίως όσον αφορά τη χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας στις μεταφορές και την αιτιολόγηση των απαλλαγών και μειώσεων, περιλαμβανομένων των καυσίμων που χρησιμοποιούνται στην αεροναυτιλία και στη θαλάσσια ναυσιπλοΐα, που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία.

Η έκθεση της Επιτροπής αναλύει, μεταξύ άλλων:

(i) το ελάχιστο επίπεδο φορολογίας γενικής κατανάλωσης ενέργειας, προκειμένου να εξασφαλίζεται η διατήρηση των αναμενόμενων αποτελεσμάτων,
(ii) τις εξελίξεις όσον αφορά την τιμή του CO2 στο σύστημα εμπορίας εκπομπών σύμφωνα με την οδηγία 2003/87/ΕΚ,
(iii) τον αντίκτυπο της καινοτομίας και των τεχνολογικών εξελίξεων, ιδίως όσον αφορά την ενεργειακή απόδοση,
(iv) τη χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας στις μεταφορές,
(v) την αιτιολόγηση των απαλλαγών και μειώσεων, περιλαμβανομένων των καυσίμων που χρησιμοποιούνται στην αεροναυτιλία και στη θαλάσσια ναυσιπλοΐα, που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία,
(vi) τον αντίκτυπο της παρούσας οδηγίας στον καθορισμό προτεραιοτήτων της βιομηχανικής πολιτικής στην ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία, μεταξύ άλλων όσον αφορά τους καθαρούς, ενεργειακά αποδοτικούς συμβατικούς κινητήρες εσωτερικής καύσης, και στους στόχους της ΕΕ για μείωση του διοξειδίου του άνθρακα στον τομέα των επιβατικών οχημάτων.
(vii) τις εξελίξεις όσον αφορά τη χρήση του βιοαερίου, του φυσικού αερίου και του υγραερίου στις οδικές μεταφορές, και
(viii) το αν θα πρέπει να λαμβάνονται επίσης υπόψη επιβλαβείς ή δυνητικά επιβλαβείς έκπομπές άλλες από το CO2.
Η έκθεση πρέπει επίσης να περιλαμβάνει επισκόπηση των υπαρχουσών φορολογικών διατάξεων που περιλαμβάνονται σε διμερείς συμφωνίες αεροπορικών υπηρεσιών. Στην έκθεση της Επιτροπής λαμβάνονται υπόψη η ορθή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, η πραγματική τιμή των ελάχιστων επιπέδων φορολογίας και οι ευρύτεροι στόχοι της Συνθήκης.

Σε κάθε περίπτωση, ο κατάλογος των τομέων ή επιμέρους τομέων που θεωρείται ότι εκτίθενται σε σημαντικό κίνδυνο διαρροής άνθρακα για τους σκοπούς του άρθρου 14α της παρούσας οδηγίας αποτελεί αντικείμενο τακτικής επανεξέτασης, ιδίως λαμβανομένης υπόψη της διαθεσιμότητας των εμφανιζόμενων αποδείξεων.

Σε κάθε περίπτωση, ο κατάλογος των τομέων ή επιμέρους τομέων που θεωρείται ότι εκτίθενται σε σημαντικό κίνδυνο διαρροής άνθρακα αποτελεί αντικείμενο τακτικής επανεξέτασης, ιδίως λαμβανομένης υπόψη της διαθεσιμότητας των εμφανιζόμενων αποδείξεων. Στο πλαίσιο αυτό, απαιτείται λεπτομερής εξέταση των όρων εφαρμογής σε εθνικό επίπεδο, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι είναι κατανοητοί, σαφείς και διαφανείς για όλους τους καταναλωτές.


Έκκληση για την εξεύρεση συγκεκριμένων τρόπων καταπολέμησης της φορολογικής απάτης και της φοροδιαφυγής
PDF 279kWORD 46k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 19ης Απριλίου 2012 σχετικά με το αίτημα για συγκεκριμένες μεθόδους με σκοπό την καταπολέμηση της φορολογικής απάτης και της φοροδιαφυγής (2012/2599(RSP))
P7_TA(2012)0137B7-0203/2012

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 1ης και 2ας Μαρτίου 2012,

–  έχοντας υπόψη την Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης B7-0635/2011 προς την Επιτροπή της 4ης Οκτωβρίου 2011 σχετικά με τη συμβατότητα των φορολογικών συμφωνιών του ΗΒ και της Γερμανίας με την Ελβετία με την οδηγία της ΕΕ για τη φορολόγηση των αποταμιεύσεων,

–  έχοντας υπόψη τη μελέτη του ΟΟΣΑ του Μαρτίου 2012 με θέμα «Υβριδικές ρυθμίσεις ασυμφωνίας: φορολογική πολιτική και θέματα συμμόρφωσης» («Hybrid mismatch arrangements: Tax policy and compliance issues»),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την κοινή ενοποιημένη βάση φορολογίας εταιρειών, όπως εγκρίθηκε από την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής στις 21 Μαρτίου 2012 (Α7-0080/2012),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 2ας Φεβρουαρίου 2012 σχετικά με την ετήσια έκθεση για τη φορολογία(1),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 110 παράγραφος 2, του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με εκτιμήσεις η φοροδιαφυγή και η φοροαποφυγή κοστίζουν στις κυβερνήσεις των κρατών μελών της ΕΕ σημαντικό ποσό εσόδων που δεν συλλέγονται·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η απώλεια εσόδων αυξάνει τα επίπεδα του ελλείμματος και του χρέους των κρατών μελών και μειώνει τα κονδύλια που διατίθενται για την προώθηση των δημόσιων επενδύσεων, της ανάπτυξης και της απασχόλησης·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κλίμακα της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής υπονομεύει την εμπιστοσύνη των πολιτών στην καλή διεξαγωγή και τη νομιμότητα της είσπραξη των φόρων·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι χρειάζονται σημαντικές βελτιώσεις των δημοσίως διαθέσιμων πληροφοριών για την φοροαποφυγή και την φοροδιαφυγή σε κάθε κράτος μέλος·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει γενικώς να αποφεύγουν να εμπλέκονται σε διμερείς διαπραγματεύσεις με χώρες που δεν είναι μέλη της ΕΕ και θα πρέπει, αν ωστόσο κρίνουν αναγκαίο να συνάψουν τέτοιου είδους διμερείς συμφωνίες, να ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή προκειμένου να αποφευχθεί οποιαδήποτε παράβαση της νομοθεσίας της ΕΕ·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι χώρες που εκτελούν προγράμματα βοήθειας διαπιστώνουν ότι, μετά την επιτάχυνση της είσπραξης φόρων και την εξάλειψη των προνομίων σύμφωνα με τις προτάσεις της τρόικας, πολλές από τις μεγαλύτερες εταιρείες τους εγκαταλείπουν τη χώρα προκειμένου να επωφεληθούν από φορολογικά προνόμια που προσφέρονται από άλλες χώρες·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι χρειάζονται σαφείς κανόνες της ΕΕ για να αποτρέπονται τέτοιες μορφές φορολογικού ανταγωνισμού, οι οποίες υπονομεύουν τις στρατηγικές ανάκαμψης των εν λόγω χωρών·

1.  χαιρετίζει τα συμπεράσματα της συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 1ης και 2ας Μαρτίου 2012 στα οποία το Συμβούλιο καλεί τα κράτη μέλη, κατά περίπτωση, να επανεξετάσουν τα φορολογικά τους συστήματα με σκοπό την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητάς τους, την άρση των αδικαιολόγητων απαλλαγών, τη διεύρυνση της φορολογικής βάσης, την ελάφρυνση της φορολόγησης της εργασίας, τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των φοροεισπρακτικών μηχανισμών και την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, να εντείνουν ταχέως την καταπολέμηση της φορολογικής απάτης και της φοροδιαφυγής, μεταξύ άλλων και σε σχέση με τρίτες χώρες και να υποβάλουν έκθεση έως τον Ιούνιο του 2012·

2.  καλεί την Επιτροπή να εξετάσει ταχέως τα ζητήματα που θίγονται από την επανεξέταση της οδηγίας της ΕΕ για τη φορολόγηση των αποταμιεύσεων και να επιτύχει ταχεία συμφωνία με την Ελβετία και τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη·

3.  τονίζει την ανάγκη να γενικευθεί η αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών και να επεκταθεί το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας για τη φορολόγηση των αποταμιεύσεων προκειμένου να τεθεί πραγματικά τέλος στο τραπεζικό απόρρητο·

4.  επαναλαμβάνει την ανάγκη να επικεντρωθεί η προσοχή στον βασικό ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η κοινή ενοποιημένη βάση φορολογίας εταιρειών στην καταπολέμηση της φορολογικής απάτης·

5.  θεωρεί ότι η ενίσχυση της ρύθμισης και της διαφάνειας σε σχέση με τα μητρώα των εταιρειών και τις καταστάσεις των συνασπισμών μεγάλων επιχειρήσεων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την εξέταση του θέματος της φοροαποφυγής·

6.  χαιρετίζει τις προτάσεις της Επιτροπής σχετικά με την υποβολή εκθέσεων ανά χώρα στο πλαίσιο των λογιστικών οδηγιών και της οδηγίας για τη διαφάνεια· υπενθυμίζει ότι οι απαιτήσεις για την υποβολή εκθέσεων ανά χώρα προκειμένου περί διασυνοριακών επιχειρήσεων έχουν ουσιαστική σημασία για την ανίχνευση της εταιρικής φοροαποφυγής·

7.  ζητεί να επανεξετασθεί η οδηγία για τις μητρικές και τις θυγατρικές εταιρείες και η οδηγία περί τόκων και δικαιωμάτων με σκοπό να εξαλειφθεί η φοροδιαφυγή διά των υβριδικών χρηματοπιστωτικών μέσων στην ΕΕ·

8.  καλεί την Επιτροπή να εντοπίσει τους τομείς στους οποίους μπορούν να επιτευχθούν βελτιώσεις τόσο στη νομοθεσία της ΕΕ όσο και στη διοικητική συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών με στόχο τη μείωση της φορολογικής απάτης·

9.  καλεί τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν ομαλή συνεργασία και συντονισμό μεταξύ των φορολογικών συστημάτων τους προκειμένου να αποφεύγεται η μη ηθελημένη απουσία φορολόγησης και η φοροαποφυγή και φορολογική απάτη·

10.  καλεί τα κράτη μέλη να διαθέσουν επαρκείς πόρους στις εθνικές υπηρεσίες που είναι αρμόδιες για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής·

11.  καλεί τα κράτη μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 65 της ΣΛΕΕ, σε στενή συνεργασία με την Επιτροπή και σε συνεννόηση με την ΕΚΤ, να λάβουν μέτρα για την πρόληψη των παραβάσεων της εθνικής νομοθεσίας και των κανονισμών, ιδιαίτερα στον τομέα της φορολογίας· σημειώνει ότι τούτο έχει ιδιαίτερη σημασία για τα κράτη μέλη τα οποία αντιμετωπίζουν ή απειλούνται με σοβαρές δυσκολίες αναφορικά με τη χρηματοοικονομική τους σταθερότητα στη ζώνη του ευρώ·

12.  τονίζει τη σημασία της εφαρμογής νέων και καινοτόμων στρατηγικών για την καταπολέμηση της απάτης επί του ΦΠΑ σε όλη την ΕΕ·

13.  καλεί τα κράτη μέλη να επανεξετάσουν τις διμερείς συμφωνίες που ισχύουν μεταξύ των κρατών μελών και τις διμερείς συμφωνίες μεταξύ κρατών μελών και τρίτων χωρών, στο βαθμό που συμβάλλουν στην φοροαποφυγή και περιπλέκουν την αποτελεσματική φορολόγηση στην πηγή σε ορισμένα κράτη μέλη·

14.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλει έκθεση σχετικά με τη δυνατότητα συντονισμού από την ΕΕ των διεργασιών για την αλλαγή των διμερών συμφωνιών μεταξύ κρατών μελών με σκοπό την ευθυγράμμισή τους με τους στόχους του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, καθιστώντας έτσι τη φοροαποφυγή πιο δύσκολη·

15.  υπενθυμίζει το αίτημά του για μεγαλύτερη διαφάνεια και αυστηρότερο έλεγχο με στόχο την πρόληψη της χρήσης φορολογικών παραδείσων, οι οποίοι είναι ξένες μη συνεργάσιμες περιοχές δικαιοδοσίας που χαρακτηρίζονται κυρίως από απουσία φόρων ή από ονομαστικούς φόρους, από έλλειψη αποτελεσματικής ανταλλαγής πληροφοριών με φορολογικές αρχές της αλλοδαπής και από έλλειψη διαφάνειας των νομοθετικών, νομικών ή διοικητικών διατάξεων ή προσδιορίζονται με τον τρόπο αυτό από τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης ή από την Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης·

16.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και την Επιτροπή.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2012)0030.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου