Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2012/2842(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

RC-B7-0476/2012

Forhandlinger :

PV 26/10/2012 - 4.1
CRE 26/10/2012 - 4.1

Afstemninger :

PV 26/10/2012 - 6.1

Vedtagne tekster :

P7_TA(2012)0400

Vedtagne tekster
PDF 130kWORD 47k
Fredag den 26. oktober 2012 - Strasbourg
Menneskerettighedssituationen i De Forenede Arabiske Emirater
P7_TA(2012)0400RC-B7-0476/2012

Europa-Parlamentets beslutning af 26. oktober 2012 om menneskerettighedssituationen i De Forenede Arabiske Emirater (2012/2842(RSP))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sin beslutning af 24. marts 2011 om EU’s forbindelser med Golfstaternes Samarbejdsråd(1) (GCC),

–  der henviser til det besøg, som Europa-Parlamentets Delegation for Forbindelserne med Den Arabiske Halvø aflagde i De Forenede Arabiske Emirater fra den 29. april til den 3. maj 2012,

–  der henviser til artikel 30 i De Forenede Arabiske Emiraters forfatning,

–  der henviser til det Arabiske Charter om menneskerettigheder, som De Forenede Arabiske Emirater er part i,

–  der henviser til sine årlige betænkninger om menneskerettighederne,

–  der henviser til EU’s strategiske ramme og handlingsplan vedrørende menneskerettigheder og demokrati,

–  der henviser til EU's retningslinjer om menneskerettighedsforkæmpere af 2004 som ajourført i 2008,

–  der henviser til næstformandens udtalelse på det 22. møde i Det Fælles Råd EU-GCC og ministermødet, som fandt sted i Luxembourg den 25. juni 2012,

–  der henviser til udtalelsen fra næstformanden/den højtstående repræsentant (NF/HR) efter mødet i Det Fælles Råd EU-GCC og ministermødet den 20. april 2011 og de bemærkninger, som næstformanden/den højtstående repræsentant fremsatte efter det 22. møde i Det Fælles Råd EU/GCC og ministermødet den 25. juni 2012,

–  der henviser til samarbejdsaftalen af 25. februar 1989 mellem Den Europæiske Union og Golfstaternes Samarbejdsråd (GCC),

–  der henviser til det fælles handlingsprogram (2010-2013) for gennemførelsen af samarbejdsaftalen mellem EU og Golfstaternes Samarbejdsråd af 1989,

–  der henviser til verdenserklæringen om menneskerettighederne fra 1948,

–  der henviser til konventionen mod tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf og til den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder (ICCPR),

–  der henviser til protokollen om forebyggelse, bekæmpelse og retsforfølgning af menneskehandel, særlig handel med kvinder og børn (Palermoprotokollen), og til FN-konventionerne om afskaffelse af alle former for diskrimination mod kvinder (CEDAW) og om barnets rettigheder (CRC),

–  der henviser til henstillingerne fra FN's særlige rapportør om menneskehandel, særlig handel med kvinder og børn, af 12. april 2012,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 122, stk. 5 og artikel 110, stk. 4,

A.  der henviser til, at De Forenede Arabiske Emiraters regering har optrappet sine overgreb på menneskerettighedsforkæmpere og civilsamfundsaktivister i 2012, hvilket har bragt antallet af politiske fanger op på 64;

B.  der henviser til, at de fleste af disse tilbageholdes i isolation, at der er påstande om, at de udsættes for tortur, og at de nægtes juridisk bistand;

C.  der henviser til, at de tilbageholdte omfatter næstformanden for Studenterforeningen i De Forenede Arabiske Emirater, Mansoor al-Ahmadi, en siddende dommer, Mohamed al-Abdouly, to forhenværende dommere, Khamis al-Zyoudiand og Ahmed al-Za'abi, samt to fremtrædende menneskerettighedsadvokater, Mohamed al-Mansoori, som er tidligere formand for Juristforbundet, og Mohamed al-Roken;

D.  der henviser til, at ansatte hos en advokat fra De Forenede Arabiske Emirater, der tilbyder juridisk bistand til de tilbageholdte, angiveligt har været udsat for systematisk chikane og intimidering, herunder udvisningen af tre ansatte, som ikke var fra De Forenede Arabiske Emirater, af hensyn til den nationale sikkerhed; der henviser til, at advokater, der er rejst til De Forenede Arabiske Emirater med henblik på at tilbyde juridisk bistand til de tilbageholdte, ligeledes er blevet chikaneret;

E.  der henviser til, at menneskerettighedsforkæmpere og demokratiske aktivister er blevet udsat for chikane, rejseforbud, begrænsninger af ytringsfriheden og forsamlingsfriheden, vilkårlig tilbageholdelse, tilbagekaldelse af nationalitet, deportation og ulovlig fængsling;

F.  der henviser til, at myndighederne i de Forenede Arabiske Emirater har insisteret på, at deres overgreb er et svar på et udenlandsk inspireret islamistisk komplot, der sigter mod at vælte regeringen; der henviser til, at alle de tilbageholdte har forbindelser til al-Islah, en fredelig islamistisk gruppe, som har opereret i De Forenede Arabiske Emirater siden 1974; der henviser til, at beviser tyder på, at den nationale sikkerhed anvendes som et påskud for at gennemføre en massiv indsats mod fredelig aktivisme med det formål at kvæle krav om forfatningsmæssige reformer og en reform om menneskerettighedsspørgsmål, såsom statsløshed;

G.  der henviser til, at en fremtrædende menneskerettighedsforkæmper og blogger, Ahmed Mansoor, blev angrebet to gange i de seneste uger og har lidt under konstant intimidering og trusler; der henviser til, at han tilbragte syv måneder i fængsel i 2011, før han i november blev dømt for at fornærme landets højtstående embedsmænd; der henviser til, at myndighederne har beholdt hans pas og på vilkårlig vis afskåret ham fra at foretage rejser;

H.  der henviser til, at Mansoor sammen med andre aktivister blev anklaget for at have fornærmet politiske personer i landet efter at have organiseret og underskrevet en opfordring til øget politisk deltagelse gennem et valgt parlament med fuldstændige lovgivningsmæssige og administrative beføjelser;

I.  der henviser til, at den offentlige anklager den 15. juli 2012 i sin erklæring meddelte, at den tilbageholdte gruppe af politiske modstandere ville blive efterforsket for at have planlagt »forbrydelser mod statens sikkerhed«, »anfægtelse af De Forenede Arabiske Emiraters forfatning og retssystem«, og for at have forbindelser til »udenlandske organisationer og have udenlandsk inspirerede dagsordener«;

J.  der henviser til, at straffeloven, til trods for at ytringsfrihed og pressefrihed er forfatningsmæssigt beskyttet i De Forenede Arabiske Emirater, giver myndighederne hjemmel til at retsforfølge folk for at udtale sig kritisk om regeringen; der henviser til, at mindst et online diskussionsforum er blevet lukket ned, og at adgangen fra De Forenede Arabiske Emirater til adskillige politiske hjemmesider er blevet blokeret;

K.  der henviser til, at prominente internationalt anerkendte ikke-statslige organisationer til fremme af demokrati i regionen blev lukket i 2012 af myndighederne i De Forenede Arabiske Emirater, navnlig Dubai-kontoret i »National Democratic Institut« og Abu Dhabi-kontoret i den tyske prodemokratiske tænketank »Konrad-Adenauer-Stiftung«;

L.  der henviser til, at menneskehandel med henblik på udnyttelse af arbejdskraft - ifølge rapporten fra den særlige rapportør om menneskehandel - fortsætter med at være udbredt i de Forenede Arabiske Emirater, og at ofre for denne handel forbliver uidentificerede;

M.  der henviser til, at regeringen kun har gjort små fremskridt i forbindelse med gennemførelsen af CEDAW-komitéens henstilling i begyndelsen af 2010;

N.  der henviser til, at der fortsat udstedes dødsdomme i De Forenede Arabiske Emirater;

1.  udtrykker stor bekymring over overfald, undertrykkelse og trusler mod menneskerettighedsforkæmpere, politiske aktivister og civilsamfundsaktører i De Forenede Arabiske Emirater, der fredeligt udøver deres grundlæggende ret til ytrings-, menings- og forsamlingsfrihed; opfordrer myndighederne i de Forenede Arabiske Emirater til omgående at stoppe de igangværende overgreb;

2.  opfordrer til betingelsesløs løsladelse af alle samvittighedsfanger og aktivister, herunder menneskerettighedsforkæmpere, og opfordrer myndighederne i de Forenede Arabiske Emirater til at sikre, at de tilbageholdte, som anses for at have brudt loven, stilles for en domstol, sigtes for en strafbar handling og sikres juridisk bistand efter eget valg;

3.  opfordrer myndighederne i de Forenede Arabiske Emirater til at gennemføre grundige og upartiske undersøgelser af overfald og offentlige trusler fremsat mod Ahmed Mansoor samt af alle de andre tilfælde af chikane og overfald;

4.  opfordrer til overholdelse af alle menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder, herunder ytringsfriheden, både online og offline, forsamlingsfriheden, kvinders rettigheder og ligestilling mellem kønnene, bekæmpelse af diskrimination samt retten til en retfærdig rettergang;

5.  glæder sig over, at De Forenede Arabiske Emirater den 19. juli 2012 tiltrådte FN-konventionen mod tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf, og opfordrer indtrængende myndighederne i De Forenede Arabiske Emirater til at bekræfte sit engagement i sine traktatmæssige forpligtelser gennem at foretage en grundig, upartisk og uafhængig undersøgelse af påstandene om tortur samt påstandene om, at personer er blevet bortført med magt;

6.  opfordrer De Forenede Arabiske Emirater til at bekræfte sin hensigt om at »opretholde de højeste standarder for fremme og beskyttelse af menneskerettighederne« i overensstemmelse med sin ansøgning om medlemskab af FN’s Menneskerettighedsråd for 2013-2015 ved at ratificere ICCPR og den internationale konvention om økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder (ICESCR) og deres valgfrie protokoller, samt ved at give en stående invitation til alle FN’s mandatholdere for særlige procedurer;

7.  fordømmer under alle omstændigheder anvendelsen af dødsstraf;

8.  glæder sig over vedtagelsen af den nye EU-menneskerettighedspolitik og opfordrer indtrængende de europæiske institutioner, herunder EU 's særlige repræsentant for menneskerettigheder, til sammen med de 27 medlemsstater at træffe konkrete foranstaltninger til at sikre en klar og principiel EU-politik over for De Forenede Arabiske Emirater, som adresserer de vedvarende alvorlige menneskerettighedskrænkelser, gennem henvendelser, offentlige erklæringer og initiativer i Menneskerettighedsrådet;

9.  opfordrer næstformanden i Kommissionen/højtstående repræsentant for EU og de europæiske institutioner til at placere menneskerettighederne i centrum for sine forbindelser med alle tredjelande, herunder strategiske partnere, med særlig vægt på det næste EU-GCC-ministermøde;

10.  mener, at det er afgørende at fortsætte bestræbelserne på at øge samarbejdet mellem EU og Golfregionen og fremme gensidig forståelse og tillid; mener, at regelmæssige interparlamentariske møder mellem Europa-Parlamentet og dets partnere i regionen er et vigtigt forum for udvikling af en konstruktiv og åben dialog om emner af fælles interesse;

11.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til regeringen og parlamentet i De Forenede Arabiske Emirater, næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Kommissionen, EU’s særlige repræsentant for menneskerettigheder, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, FN's højkommissær for menneskerettigheder samt regeringerne i Golfstaternes Samarbejdsråds medlemsstater.

(1) EUT C 247 E af 17.8.2012, s. 1.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik