Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2012/2844(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

RC-B7-0478/2012

Forhandlinger :

PV 26/10/2012 - 4.3
CRE 26/10/2012 - 4.3

Afstemninger :

PV 26/10/2012 - 6.3

Vedtagne tekster :

P7_TA(2012)0402

Vedtagne tekster
PDF 122kWORD 47k
Fredag den 26. oktober 2012 - Strasbourg
Situationen i Cambodja
P7_TA(2012)0402RC-B7-0478/2012

Europa-Parlamentets beslutning af 26. oktober 2012 om situationen i Cambodja (2012/2844(RSP))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til rapporterne af 16. juli og 24. september 2012 fra De Forenede Nationers særlige rapportør om menneskerettighedssituationen i Cambodja,

–  der henviser til den 21. samling i De Forenede Nationers Menneskerettighedsråd den 24. september 2012,

–  der henviser til erklæring fra talsmanden for Unionens højtstående repræsentant, Catherine Ashton, af 1. oktober 2012 om dommene over menneskerettighedsforkæmpere i Cambodja,

–  der henviser til henstillingerne i EU-valgobservationsmissionens rapport om valget til nationalforsamlingen den 27. juli 2008 i Cambodja,

–  der henviser til den fælles skrivelse af 1. oktober 2012 fra ti ngo’er til EU’s handelskommissær, de Gucht,

–  der henviser til EU’s handelsordning om »alt undtagen våben« (EBA), der giver alle mindst udviklede lande, herunder Cambodja, uhindret adgang til alle former for eksport, undtagen af våben, til EU,

–  der henviser til verdenserklæringen om menneskerettighederne og den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder, som Cambodja har undertegnet,

–  der henviser til De Forenede Nationers erklæring om menneskerettighedsforkæmpere fra 1998,

–  der henviser til samarbejdsaftalen fra 1997 mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget Cambodja(1), især artikel 1 (respekt for menneskerettighederne), artikel 19 (ikke-gennemførelse af aftalen) og bilag 1 vedrørende artikel 19 (ophævelse aftalen, hvis en af parterne overtræder artikel 1),

–  der henviser til FN's erklæring om oprindelige folks rettigheder, vedtaget af FN’s Generalforsamling ved dennes 62. samling den 13. september 2007,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om Cambodja, navnlig beslutning af 21. oktober 2010(2),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 122, stk. 5, og artikel 110, stk. 4,

A.  der henviser til, at det i den seneste rapport fra FN 's særlige rapportør om menneskerettighedssituationen i Cambodja anerkendes, at Cambodja efter to årtiers konflikt og siden Paris-fredsaftalerne i 1991 har gjort fremskridt med henblik på at styrke demokrati, menneskerettigheder og retsstaten;

B.  der henviser til, at fire menneskerettighedsforkæmpere, der stod under anklage for statsfjendtlig kriminalitet – Mom Sonando, leder af sammenslutningen af ​​demokrater i Cambodja og direktør for Beehive Radio, og hans medtiltalte, Phorn Sreoun, Touch Ream og Kann Sovann – blev idømt straf ved byretten Phnom Penh den 1. oktober 2012;

C.  der henviser til, at sikkerhedsstyrkerne fortsætter med at bruge overdreven magt mod demonstranter; der henviser til, at Chut Wutty, en førende miljøforkæmper, der undersøgte ulovlig skovhugst, den 26. april 2012 blev skudt og dræbt af politiet; der henviser til, at tretten kvindelige aktivister fra Boeung Kak-området den 22. maj 2012 blev vilkårligt arresteret og idømt langvarige fængselsstraffe for at afholde et fredeligt protestarrangement ved en byggeplads, der har konsekvenser for deres lokalsamfund; der henviser til, at de er blevet frigivet efter internationalt pres, selv om deres straffe er blevet opretholdt; der henviser til, at en 14-årig ​​pige, Heng Chantha, den 16. maj 2012 blev skudt og dræbt af sikkerhedsstyrker, og at der ikke finder nogen undersøgelse af hendes død sted;

D.  der henviser til, at på grund af regeringens politik om økonomiske jordkoncessioner (Economic Land Concession) mindst 400 000 mennesker i det seneste årti er blevet fordrevet og frataget deres jord, hjem og levebrød af myndigheder og virksomheder, hvilket har ført og fører til voldelige sammenstød med lokalsamfund og har skærpende virkninger på fattigdommen;

E.  der henviser til, at den cambodjanske regering i august 2012 har givet tilladelse til økonomiske jordkoncessioner på mindst 2 157 744 hektar til over 200 virksomheder, ofte i strid med bestemmelserne i jordloven fra 2001 og ved at omgå retsgarantier såsom forpligtelser til at forhindre koncessioner i beskyttede områder, til at foretage sociale konsekvensanalyser og til at opnå frit, forudgående og informeret samtykke fra de oprindelige samfund;

F.  der henviser til, at premierminister Hun Sen i maj 2012 offentliggjorde et direktiv om indførelse af et moratorium for nye økonomiske jordkoncessioner og en gennemgang af de allerede eksisterende koncessioner; der henviser til, at der til trods for direktivet er blevet givet tilladelse til mindst 12 nye koncessioner, da et smuthul i direktivet tillader indgåelse af aftaler om nye jordkoncessioner, der allerede befinder sig på et fremskredent punkt i forhandlingerne eller i princippet er godkendt; der henviser til, at der ikke har været nogen reel gennemgang af de eksisterende jordkoncessioner, og ingen af ​​de problematiske er blevet ophævet;

G.  henviser til, at det fremgår af de vigtigste resultater af FN 's særlige rapportørs rapport, at der findes store mangler i administrationen af valg i Cambodja, og presserende reformer er nødvendige for at give cambodjanere tillid til valgprocessen, nu hvor det almindelige valg i landet i juli 2013 nærmer sig;

H.  der henviser til, at EU’s valgobservationsmission i Cambodja efter de seneste nationale valg i Cambodja konkluderede, at valget ikke levede op til de internationale standarder for demokratiske valg, og opfordrede den cambodjanske regering til at gennemføre en række grundlæggende valgreformer;

I.  der henviser til, at EU er Cambodjas vigtigste donor;

1.  fordømmer alle politisk motiverede domme mod og straffe til politiske kritikere, parlamentariske oppositionspolitikere, især Sam Rainsy, menneskerettighedsforkæmpere og jordaktivister, og beklager Chut Wuttys og Heng Chanthas død, der skyldes, at de blev dræbt under udøvelsen af ​​deres ret til fredelige protester;

2.  opfordrer til øjeblikkelig og betingelsesløs løsladelse af Mom Sonando og andre regeringskritikere og jordrettighedsaktivister, som bliver tilbageholdt af udelukkende politiske grunde;

3.  understreger, at alle de personer, der er ansvarlige for krænkelser af menneskerettighederne, bør identificeres og stilles til ansvar for deres handlinger;

4.  understreger betydningen af ​​FN's særlige rapportørs konklusion om, at de alvorlige og udbredte krænkelser af menneskerettighederne i forbindelse med jordkoncessioner skal tages op og afhjælpes;

5.  opfordrer den cambodjanske regering til at indstille alle tvangsudsættelser, gennemgå direktivet fra maj 2012 og indføre og håndhæve et moratorium for udsættelser i Cambodja, indtil der findes gennemsigtige og ansvarlige juridisk rammer og relevante politikker for at sikre, at fremtidige økonomiske jordkoncessioner tillades i overensstemmelse med den internationale menneskerettighedslovgivning, og sikre, at alle personer, der tvangsudsættes sikres en tilfredsstillende kompensation og passende alternativ indkvartering;

6.  opfordrer Kommissionen til at undersøge det stigende antal menneskerettighedskrænkelser i Cambodja som følge af økonomiske jordkoncessioner, der tillades til agroindustriel udvikling forbundet med eksporten af landbrugsvarer til EU, og til midlertidigt at suspendere EBA-præferencer på landbrugsprodukter fra Cambodja i tilfælde, hvor der er blevet konstateret menneskerettighedskrænkelser; noterer sig den cambodjanske premierministers beslutning om at standse nye økonomiske jordkoncessioner og hans løfte om at revidere eksisterende koncessioner;

7.  opfordrer den cambodjanske regering, den nationale valgkomité og provinsvalgkommissionen til at gennemføre de seneste FN-henstillinger om reform af valgsystemet for at sikre, at det er i overensstemmelse med internationale standarder før, under og efter stemmeafgivningen; opfordrer Kommissionen til nøje at overvåge gennemførelsen af ​​de cambodjanske myndigheders FN-henstillinger;

8.  er bekymret over situationen for Sam Rainsy, leder af Sam Rainsy Party, som er blevet dømt på grund af anklager, der angiveligt politisk motiverede; opfordrer den cambodjanske regering og oppositionspartierne til at arbejde hen imod forsoning, således at oppositionen kan komme til at spille en fuldgyldig rolle i cambodjansk politik og i de kommende valg for at tilføre valgprocessen troværdighed;

9.  opfordrer den cambodjanske regering til at styrke demokratiet, retsstaten, respekten for menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder – især medie-, ytrings- og forsamlingsfriheden – eftersom disse værdier udgør et væsentligt element i samarbejdsaftalen mellem EU og Cambodja som fastsat i artikel 1 i denne aftale;

10.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Kongeriget Cambodjas regering og nationalforsamling, næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, EU's særlige repræsentant for menneskerettigheder, EU-medlemsstaternes regeringer og parlamenter, ASEAN-medlemsstaternes regeringer, FN’s generalsekretær og FN’s højkommissær for menneskerettigheder.

(1) EFT L 269 af 19.10.1999, s. 18.
(2) EUT C 70 E af 8.3.2012, s. 90.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik