Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2012/2844(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

RC-B7-0478/2012

Arutelud :

PV 26/10/2012 - 4.3
CRE 26/10/2012 - 4.3

Hääletused :

PV 26/10/2012 - 6.3

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2012)0402

Vastuvõetud tekstid
PDF 202kWORD 46k
Reede, 26. oktoober 2012 - Strasbourg
Olukord Kambodžas
P7_TA(2012)0402RC-B7-0478/2012

Euroopa Parlamendi 26. oktoobri 2012. aasta resolutsioon olukorra kohta Kambodžas (2012/2844(RSP))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse ÜRO eriraportööri 16. juuli ja 24. septembri 2012. aasta aruandeid inimõiguste olukorra kohta Kambodžas,

–  võttes arvesse 24. septembril 2012 toimunud ÜRO Inimõiguste Nõukogu 21. istungjärku,

–  võttes arvesse ELi kõrge esindaja Catherine Ashtoni pressiesindaja 1. oktoobri 2012. aasta avaldust inimõiguste kaitsjate süüdimõistmise kohta Kambodžas,

–  võttes arvesse soovitusi, mis valimiste ELi vaatlusmissioon tõi välja oma aruandes 27. juuli 2008. aasta Kambodža Rahvuskogu valimiste kohta,

–  võttes arvesse kümne valitsusvälise organisatsiooni 1. oktoobri 2012. aasta kirja ELi kaubandusvolinikule de Guchtile,

–  võttes arvesse ELi „Kõik peale relvade” kaubandusrežiimi, mis annab kõigile vähim arenenud riikidele, sh Kambodžale, võimaluse takistamatult eksportida Euroopa Liitu kõiki ekspordiartikleid, välja arvatud relvi,

–  võttes arvesse inimõiguste ülddeklaratsiooni ning kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelist pakti, millega Kambodža on ühinenud,

–  võttes arvesse 1998. aasta ÜRO deklaratsiooni inimõiguste kaitsjate kohta,

–  võttes arvesse Euroopa Ühenduse ja Kambodža Kuningriigi vahel 1997. aastal sõlmitud koostöölepingut,(1) eriti selle artiklit 1 (inimõiguste austamine), artiklit 19 (lepingu täitmata jätmine) ja I lisa artikli 19 kohta (lepingu peatamine, kui üks lepinguosaline rikub artiklit 1),

–  võttes arvesse ÜRO põlisrahvaste õiguste deklaratsiooni, mille ÜRO Peaassamblee võttis vastu 62. istungjärgul 13. septembril 2007. aastal,

–  võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Kambodža kohta, eelkõige 21. oktoobri 2010. aasta resolutsiooni(2),

–  võttes arvesse kodukorra artikli 122 lõiget 5 ja artikli 110 lõiget 4,

A.  arvestades, et ÜRO eriraportöör Kambodža inimõiguste olukorra küsimuses on oma viimases aruandes tunnistanud, et pärast kahte aastakümmet kestnud konflikti ja 1991. aasta Pariisi rahukokkuleppe järgselt on Kambodža teinud edusamme demokraatia, inimõiguste ja õigusriikluse tugevdamisel;

B.  arvestades, et neli inimõiguste kaitsjat, keda süüdistati riigivastases kuriteos – Mom Sonando, Kambodža Demokraatide Ühenduse juht ja Raadio Beehive direktor, ning tema kaassüüalused Phorn Sreoun, Touch Ream ja Kann Sovann – mõisteti 1. oktoobril 2012. aastal Phnom Penhi linnakohtus süüdi;

C.  arvestades, et julgeolekujõud jätkavad protestijate vastu ülemäärase jõu kasutamist; arvestades, et 26. aprillil 2012 lasi politsei maha Chut Wutty, juhtiva keskkonnaaktivisti, kes uuris ebaseaduslikku metsaraiet; arvestades, et 22. mail 2012 vahistati meelevaldselt Boeung Kaki piirkonnas kolmteist naisaktivisti ning neile mõisteti pikk vanglakaristus selle eest, et nad korraldasid arendajate ehitusplatsil rahumeelse meeleavalduse kogukonna huvide kaitseks; arvestades, et rahvusvahelise surve tagajärjel nad vabastati, kuigi nende süüdimõistvad kohtuotsused jäid kehtima; arvestades, et 16. mail 2012 lasid julgeolekujõud maha 14-aastase tüdruku Heng Chantha ning uurimist tema surma asjaolude selgitamiseks ei ole algatatud;

D.  arvestades, et valitsuse viimase kümne aasta poliitika on olnud anda kontsessioone maa majanduslikuks kasutamiseks, mistõttu vähemalt 400 000 inimest on ümber asustatud, nende maa, kodu ja elatise on ametivõimud ja äriettevõtted ära võtnud, see on toonud kaasa vägivaldseid kokkupõrkeid kogukondadega ning süvendanud vaesust;

E.  arvestades, et 2012. aasta augusti seisuga on Kambodža valitsus andnud majandusmaa kontsessioone vähemalt 2 157 744 hektari ulatuses üle 200 äriühingule, tihtilugu rikkudes seejuures 2001. aasta maaseadust ning eirates selliseid õiguslikke tagatisi nagu kohustus mitte anda kontsessioone kaitsealadel, viia läbi sotsiaalsete mõjude hindamine ja saada põliselanike kogukondadelt eelnevalt vaba ja teadlik nõusolek;

F.  arvestades, et peaminister Hun Sen andis 2012. aasta mais välja direktiivi, millega kehtestatakse moratoorium uutele majandusmaa kontsessioonidele ja nähakse ette kehtivate kontsessioonide läbivaatamine; arvestades, et vaatamata direktiivile on antud vähemalt 12 uut kontsessiooni, kuna seaduselünk direktiivi tekstis võimaldab sõlmida uusi maakasutuskontsessioone juba läbirääkimiste lõppetapis või põhimõttelise kokkuleppe korral; arvestades, et kehtivaid maakasutuskontsessioone ei ole tegelikult läbi vaadatud ning ühtegi probleemset kontsessiooni ei ole tühistatud;

G.  arvestades, et ÜRO eriraportööri aruande põhijärelduste kohaselt on Kambodžas suured vajakajäämised valimiste korraldamises ning kiiresti oleks vaja reforme, et suurendada kambodžalaste usaldust valimisprotsessi vastu, sest 2013. aasta juulis seisavad riigis ees üldvalimised;

H.  arvestades, et pärast Kambodža viimaseid parlamendivalimisi tegi valimiste ELi vaatlusmissioon järelduse, et valimised ei vastanud demokraatlike valimiste rahvusvahelistele standarditele, ning kutsus Kambodža valitsust üles viima läbi mitmeid põhjalikke valimisreforme;

I.  arvestades, et EL on Kambodža suurim abiandja;

1.  mõistab hukka kõik poliitiliselt motiveeritud süüdimõistmised ja kohtuotsused, mis on langetatud poliitiliste kriitikute, parlamendi opositsiooni poliitikute, nagu Sam Rainsy, inimõiguste kaitsjate ja maa-aktivistide suhtes, ning mõistab hukka rahumeemeelse protestimise õigust kasutanud Chut Wutty and Heng Chantha tapmise;

2.  nõuab, et kohe ja tingimusteta vabastataks Mom Sonando ning teised valitsuskriitikud ja maaõiguste aktivistid, keda hoitakse kinni üksnes poliitilistel põhjustel;

3.  rõhutab, et kõik need inimõiguste rikkumiste eest vastutavad isikud tuleks kindlaks teha ja oma tegude eest vastutusele võtta;

4.  rõhutab ÜRO eriraportööri olulisi järeldusi, et maakasutuskontsessioonidega seonduvaid tõsiseid ja laialdasi inimõiguste rikkumisi tuleb käsitleda ja need tuleb heastada;

5.  nõuab tungivalt, et Kambodža valitsus lõpetaks sundvõõrandamise, vaataks läbi 2012. aasta mai direktiivi ning kehtestaks moratooriumi sundvõõrandamisele Kambodžas, kuni on paigas läbipaistev ja vastutust reguleeriv õigusraamistik ning asjaomane poliitika, mille abil tagada, et edaspidi antakse majandusmaa kontsessioone kooskõlas inimõigusi käsitleva rahvusvahelise õigusega ning et kõigile neile, kes sundkorras välja tõsteti, tagatakse piisav hüvitis ja sobiv uus majutus;

6.  kutsub komisjoni üles uurima inimõiguste rikkumisjuhtumite sagenemist Kambodžas, mis on tingitud sellest, et majandusmaa kontsessioone antakse agrotööstuslikeks arendusteks seoses põllumajandustoodete ekspordiga Euroopa Liitu, ning kutsub komisjoni üles ajutiselt peatama „Kõik peale relvade” kaubandusrežiimi soodustused Kambodža põllumajandustoodetele juhtudel, kui inimõiguste rikkumised on kindlaks tehtud; võtab teadmiseks Kambodža peaministri otsuse peatada uute majandusmaa kontsessioonide andmine ning tema lubaduse vaadata läbi kehtivad kontsessioonid;

7.  nõuab tungivalt, et Kambodža valitsus, riiklik valimiskomisjon ja provintside valimiskomisjonid rakendaksid hiljutisi ÜRO soovitusi valimissüsteemi reformimise kohta, et tagada valimissüsteemi vastavus rahvusvahelistele standarditele valimiste ajal, enne ja pärast hääletamist; kutsub komisjoni üles teraselt jälgima, kas Kambodža ametivõimud rakendavad ÜRO soovitusi;

8.  on mures Sam Rainsy pärast, kes on Sam Rainsy partei juht ning kes on süüdi mõistetud väidetavalt poliitiliselt motiveeritud süüdistuste alusel; nõuab tungivalt, et Kambodža valitsus ja opositsiooniparteid teeksid tööd leppimise nimel, et opositsioon saaks täiel määral täita oma rolli Kambodža poliitikas ja eelseisvatel valimistel, et valimised oleksid usaldusväärsed;

9.  ergutab Kambodža valitsust tugevdama demokraatiat, õigusriiklust, inimõiguste ja põhivabaduste austamist, eelkõige järgima meediavabadust ning sõna- ja kogunemisvabadust, sest need väärtused on ELi ja Kambodža koostöölepingu oluline osa, nagu on kindlaks määratud selle lepingu artiklis 1;

10.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon Kambodža Kuningriigi valitsusele ja Rahvuskogule, komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, Euroopa Liidu inimõiguste eriesindajale, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele, ASEANi liikmesriikide valitsustele, ÜRO peasekretärile ja ÜRO inimõiguste ülemvolinikule.

(1) EÜT L 269, 19.10.1999, lk 18.
(2) ELT C 70 E, 8.3.2012, lk 90.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika