Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2012/2049(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0297/2012

Внесени текстове :

A7-0297/2012

Разисквания :

PV 25/10/2012 - 23
CRE 25/10/2012 - 23

Гласувания :

PV 26/10/2012 - 6.6
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2012)0405

Приети текстове
PDF 311kWORD 72k
Петък, 26 октомври 2012 г. - Страсбург
Годишен доклад относно дейността на Европейския омбудсман през 2011 г.
P7_TA(2012)0405A7-0297/2012

Резолюция на Европейския парламент от 26 октомври 2012 г. относно годишния доклад за дейностите на Европейския омбудсман през 2011 г. (2012/2049(INI))

Европейският парламент,

–  като взе предвид годишния доклад относно дейностите на Европейския омбудсман през 2011 г.,

–  като взе предвид член 24, параграф 3, член 228 и член 298 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС),

–  като взе предвид членове 41 и 43 от Хартата на основните права на Европейския съюз,

–  като взе предвид своята резолюция от 18 юни 2008 г.(1) относно приемането на решение на Европейския парламент за изменение на Решение 94/262/ЕОВС, ЕО, Евратом на Европейския парламент от 9 март 1994 г. относно правилата и общите условия за изпълнението на функциите на омбудсмана(2),

–  като взе предвид рамковото споразумение за сътрудничество, сключено между Европейския парламент и европейския омбудсман на 15 март 2006 г., и влязло в сила на 1 април 2006 г.,

–  като взе предвид правилата за прилагане на Устава на омбудсмана от 1 януари 2009 г.(3) ,

–  като взе предвид предходните си резолюции относно дейностите на Европейския омбудсман,

–  като взе предвид член 205, параграф 2, второ и трето изречение от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по петиции (A7-0297/2012),

A.  като има предвид, че годишният доклад относно дейностите на Европейския омбудсман през 2011 г. беше официално внесен до председателя на Европейския парламент на 22 май 2012 г. и като има предвид, че омбудсманът – г-н Nikiforos Diamandouros, е внесъл своя доклад в Комисията по петиции на 19 юни 2012 г. в Брюксел;

Б.  като има предвид, че член 24 от ДФЕС постановява, че „всеки гражданин на Съюза може да се обръща към омбудсмана, предвиден в член 228“;

В.  като има предвид, че член 228 от ДФЕС оправомощава Европейския омбудсман да приема жалби относно случаи на лоша администрация, свързани с дейността на институциите, органите, службите и агенциите на ЕС, с изключение на Съда на Европейския съюз при изпълнението на неговите съдебни функции;

Г.  като има предвид, че съгласно член 298 от ДФЕС институциите, органите, службите и агенциите на ЕС „изпълняват своите задачи с подкрепата на открита, ефикасна и независима европейска администрация“, и като има предвид, че същият член предвижда с тази цел да бъде прието специално вторично законодателство, под формата на регламенти, приложими спрямо всички области на администрацията на ЕС;

Д.  като има предвид, че в член 41 от Хартата на основните права се посочва, че „всеки има право засягащите го въпроси да бъдат разглеждани от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза безпристрастно, справедливо и в разумен срок“;

Е.  като има предвид, че лошо администрация е налице не само когато даден публичен орган не действа в съответствие с правило или принцип, който е задължителен за него, както и че принципите на добрата администрация изискват институциите на ЕС да бъдат ориентирани към обслужването и да гарантират, че членовете на обществеността се третират подобаващо и се ползват с пълния обем на правата си;

Ж.  като има предвид, че това определение не ограничава лошата администрация до случаите, в които нарушеното правило или принцип са правно обвързващи; като има предвид, че принципите на добрата администрация надхвърлят правните принципи, като изискват от институциите на ЕС не само да изпълняват своите задължения съгласно законодателството, но и да бъдат ориентирани към обслужването и да гарантират, че членовете на обществеността се третират подобаващо и се ползват в пълна степен от своите права;

З.  като има предвид, че през 2011 г. омбудсманът е приел 2510 жалби (2667 през 2010 г.), започнал е 396 проверки (335 през 2010 г.) и е приключил 318 проверки (326 през 2010 г.); като има предвид, че от общия брой от 2544 жалби, обработени от омбудсмана през 2011 г., 698 (27 %) са били в рамките на неговия мандат (744 през 2010 г.);

И.  като има предвид, че 1321 от получените жалби са били в рамките на компетентността на член на Европейската мрежа на омбудсманите; като има предвид, че тази мрежа е съставена от национални и регионални омбудсмани; като има предвид, че комисията по петиции на Парламента е пълноправен член на Европейската мрежа на омбудсманите;

Й.  като има предвид, че през 2011 г. омбудсманът прехвърли 59 жалби на комисията по петиции; като има предвид, че 147 жалбоподатели са били насочени към Комисията, а 591 – към други институции и органи, включително SOLVIT и службата „Вашата Европа ‐ помощ и съвети“, както и към специализирани омбудсмани или други органи за обжалване в държавите членки;

K.  като има предвид, че почти 61 % от жалбите, получени през 2011 г., са били подадени чрез използване на интернет; като има предвид, че повече от половината от подадените по интернет жалби (53 %) са получени чрез електронния формуляр за подаване на жалби на уебсайта на омбудсмана;

Л.  като има предвид, че значително намалелият брой на исканията за информация през последните няколко години демонстрира успеха на интерактивното ръководство на омбудсмана, което е на разположение на неговия уебсайт от януари 2009 г.;

М.  като има предвид, че броят на жалбите извън мандата на омбудсмана е спаднал до 1846 през 2011 г., което е най-ниското равнище, регистрирано от 2003 г. насетне;

Н.  като има предвид, че традиционно най-много жалби се внасят от жалбоподатели от Германия и Испания; като има предвид, че през 2011 г. Испания зае първото място, следвана от Германия, Полша и Белгия; като има предвид, че спрямо броя на населението най-много жалби са били подадени от Люксембург, Кипър, Белгия, Малта и Словения;

O.  като има предвид, че омбудсманът е започнал общо 396 проверки, от които 382 се основават на жалби, а 14 са започнати по негова собствена инициатива; като има предвид, че броят на проверките, започнали през 2011 г., е най-високият досега;

П.  като има предвид, че повечето проверки засягат Комисията (231), следвана от Европейската служба за подбор на персонал (42); като има предвид, че броят на започнатите проверки, отнасящи се до Парламента, е спаднал с над 50 % в сравнение с 2010 г.; като има предвид, че броят на проверките, засягащи Съвета, е нараснал с една трета;

Р.  като има предвид, че през 2011 г. омбудсманът е приключил 318 проверки; като има предвид, че повечето от тези проверки (66 %) са завършени в рамките на една година, а една трета – в рамките на три месеца; като има предвид, че средната продължителност на проверките е била 10 месеца;

С.  като има предвид, че в 64 случая омбудсманът не е установил лошо администрация; като има предвид, че установяването на липса на лошо администрация не е отрицателен резултат, тъй като жалбоподателят може да се възползва от пълно разяснение, предоставено от съответната институция, като резултатът служи за доказателство, че институцията е действала в съответствие с принципите на доброто администрация;

Т.  като има предвид, че в 84 от приключените казуси е постигнат положителен резултат, като съответната институция е приела решение по взаимно съгласие или е разрешила спора; като има предвид, че омбудсманът се стреми да постигне решение по взаимно съгласие винаги когато това е възможно; като има предвид, че сътрудничеството на институциите на ЕС е от съществено значение за постигането на решение по взаимно съгласие;

У.  като има предвид, че в 47 случая омбудсманът е установил лоша администрация, а в 13 случая, при които е констатирано лоша администрация, съответната институция е приела изцяло или частично проектопрепоръка;

Ф.  като има предвид, че 35 казуса са приключени с критична забележка, а 39 са приключени с допълнителни забележки, целящи да помогнат на съответните институции да подобрят качеството на администрация на въпросните институции;

Х.  като има предвид, че всяка година омбудсманът публикува своите констатации относно последващите действия, предприети от институциите във връзка с критични и допълнителни забележки;

Ц.  като има предвид, че през 2010 г. общо задоволителните последващи действия, предприети във връзка с критични и допълнителни забележки, са 78 %; като има предвид, че последващите действия, предприети във връзка с допълнителни забележки, са били задоволителни в 95 % от случаите, докато последващите действия, предприети във връзка с критични забележки, са на значително по-ниско равнище – 68 %;

Ч.  като има предвид, че през 2011 г. омбудсманът е отправил 25 проектопрепоръки и е приключил 13 казуса, в които съответната институция е приела проектопрепоръка изцяло или отчасти;

Ш.  като има предвид, че през 2011 г. омбудсманът не е представил нито един специален доклад на Парламента;

Щ.  като има предвид, че бюджетът на омбудсмана е независим раздел в бюджета на Европейския съюз, разделен на три дяла: дял 1 – за заплати, надбавки и други разходи, свързани с персонала; дял 2 – покрива сгради, обзавеждане, оборудване и разни оперативни разходи; дял 3 – за разходите, произтичащи от общите функции, изпълнявани от институцията;

1.  Одобрява годишния доклад за 2011 г., представен от Европейския омбудсман;

2.  Отбелязва, че през 2011 г. омбудсманът е оказал помощ на над 22 000 граждани, от които 2510 са подали жалби, 1284 са поискали информация, а 18 274 са получили съвет чрез интерактивното ръководство на уебсайта на омбудсмана;

3.  Отбелязва факта, че през последните години общият брой на подадените до омбудсмана жалби постепенно е намалял, по-специално броят на жалбите извън неговия мандат; наблюдава с интерес развитието на това явление с цел извършване на оценка на това, дали има пряка връзка между горепосоченото намаление и въвеждането на интерактивното ръководство;

4.  Отбелязва, че при над 65 % от жалбите, разгледани от омбудсмана, той е могъл да започне проверка или да насочи жалбоподателя към компетентен орган, като например член на Европейската мрежа на омбудсманите, към която се причислява и комисията по петиции на Парламента, към Комисията или друг орган за обжалване (напр. SOLVIT); отбелязва, че през 2011 г. комисията по петиции получи 59 жалби от омбудсмана;

5.  Отбелязва, че основните видове твърдения за лоша администрация, разследвани от омбудсмана през 2011 г., засягат въпроси, свързани със законността (28 % от проверките), искания за информация (16,2 %), безпристрастност (13,6 %), основания за решения и възможности за обжалване (8,1 %), разумни срокове за вземане на решения (7,3 %), искания за обществен достъп до документи (7,1 %), липса на дискриминация (86,8 %) и задължението да се отговаря на писмата на езика на гражданите и да се посочва компетентното длъжностно лице (5,8 %);

6.  Отбелязва, че повечето проверки, започнати от омбудсмана през 2011 г., засягат Комисията (231), като Европейската служба за подбор на персонал е на втора позиция (42); счита, че е логично Комисията да бъде главният обект на жалбите, тъй като тя е институцията, чиито решения оказват пряко въздействие върху гражданите;

7.  Отбелязва с удоволствие, че в сравнение с 2010 г. броят на започнатите от омбудсмана проверки, свързани с Парламента, е спаднал с над 50 %; отбелязва, че омбудсманът е започнал с една трета повече проверки, засягащи Съвета на ЕС;

8.  Отбелязва, че през 2011 г. омбудсманът е изменил своите процедури с цел те да станат по-удобни за гражданите, както и че е въвел нов вид проверка – „проверка за изясняване“, която дава възможност на жалбоподателите да изяснят своята жалба, ако омбудсманът на пръв поглед не е убеден, че има основания да поиска от дадена институция нейното становище по определен казус;

9.  Отбелязва, че сега омбудсманът активно приканва жалбоподателите да отправят забележки, когато не са доволни от отговора на дадена институция, докато по-рано, в случай на неудовлетвореност от съдържанието на определен отговор, жалбоподателите трябваше да подават нови жалби;

10.  Изразява удоволствие от това, че този нов подход е довел до приключването на по-малко казуси от омбудсмана като „уредени от институцията“ и до приключването на повече казуси със заключението, че „липсва лоша администрация“ или че „няма основания за допълнителни проверки“;

11.  Отбелязва, че омбудсманът е преразгледал и третирането на жалбите, попадащи извън обхвата на неговия мандат, като сега те се разглеждат от регистрационния отдел към службата на омбудсмана, което гарантира, че жалбоподателите биват уведомявани възможно най-бързо за това, че омбудсманът не може да разгледа техните жалби, и че им се дава съвет към кого да се обърнат;

12.  Отбелязва, че специален доклад на Евробарометър за 2011 г. относно правата на гражданите и работата на администрацията на ЕС(4) показва, че гражданите придават особено значение на своето право да подават жалби до Европейския омбудсман, като според тях по-важно е само правото да се движат и да пребивават свободно в Съюза, както и правото им да получават добри административни услуги;

13.  Изразява похвала към омбудсмана за публикуването на брошура, озаглавена „Проблеми с ЕС? Кой може да ви помогне“, която съдържа изчерпателна информация относно механизмите за решаване на проблеми за гражданите, които се сблъскват с проблеми с ЕС, както и за предоставянето на тази публикация на разположение и в друг формат – звуков запис и едър шрифт;

14.  Подчертава факта, че въпреки известния напредък през последните години, през 2011 г. делът на разгледани жалби, които наистина попадат в правомощията на омбудсмана отново беше сравнително малък (приблизително 27 %), и че следователно следва да се обърне внимание на необходимостта от по-всеобхватно и проакитвно повишаване на осведомеността на обществеността относно областите на компетентност на омбудсмана, по-конкретно в тясно сътрудничество с националните и регионалните омбудсмани, Парламента и Комисията;

15.  Изразява съгласието си с омбудсмана относно това, че едно прямо и сбито изложение на основните ценности, които поведението на служителите на ЕС следва да отразява, може ефективно да насърчи доверието на гражданите в европейската публична администрация и институциите на ЕС, на които тя служи;

16.  Одобрява гледната точка на омбудсмана, че институция, в която културата на обслужване е дълбоко заложена, не разглежда жалбите като заплаха, а като възможност за по-ефективна комуникация, а ако е направена грешка – като възможност за коригиране на проблема и извличане на поука за в бъдеще;

17.  Припомня, че правото на добра администрация е включено в Хартата на основните права (член 41) като основно право на гражданите на Съюза;

18.  Призовава всички институции, органи, служби и агенции на Европейския съюз да действат в съответствие с Европейския кодекс за добро поведение на администрацията, приет от Парламента в резолюцията му от 6 септември 2001 г.(5);

19.  Приветства продължителните усилия на омбудсмана, например чрез съответни публикации, да оказва конструктивно влияние върху предпоставките за изготвяне на регламент относно общите административни процедури на Европейския съюз; подчертава, че подобен законодателен акт, който следва да предоставя правно обвързващи минимални стандарти по отношение на качеството и процедурни гаранции във всички области на пряка администрация на ЕС, би могъл да се основава на член 298 ДФЕС, като за конкретното му формулиране биха били необходими тесни консултации с омбудсмана;

20.  Одобрява гледната точка на омбудсмана, че принципите на доброто администрация са с по-широк обхват от правото и изискват от институциите, органите, службите и агенциите на ЕС не само да изпълняват своите задължения съгласно законодателството, но и да бъдат ориентирани към обслужването и да гарантират, че членовете на обществеността се третират подобаващо и се ползват в пълна степен от своите права;

21.  Изразява похвала към омбудсмана за публикуването и разпространяването сред служителите във всички институции, органи, служби и агенции на ЕС на „Ръководството на Европейския омбудсман относно подаването на жалби“ с оглед поощряване на администрацията на ЕС да подобрява своята работа чрез задълбочаване на ангажираността си с принципите за култура на обслужване на гражданите;

22.  Приветства сътрудничеството на омбудсмана с Европейската мрежа на омбудсманите и приканва то да бъде насочено също така и към по-активни действия за популяризирането на Европейската гражданска инициатива като нов инструмент за пряко участие на гражданите в разработването на законодателството на ЕС и за гарантирането, че посоченият инструмент не е прекалено обременителен за гражданите по отношение на техническите изисквания;

23.  Припомня, че Осмият национален семинар на Европейската мрежа на омбудсманите се проведе в Копенхаген през м. октомври 2011 г.; припомня, че комисията по петиции на Парламента е пълноправен член на мрежата, както и че тя беше представена на семинара; припомня, че по време на семинара членовете на мрежата се споразумяха да намерят начини за по-добро осведомяване на гражданите в Европа за техните права;

24.  Припомня, че по време на семинара омбудсманът представи проектотекст за принципите на публичната администрация по отношение на служителите на ЕС, в който той е определил пет такива принципа, а именно всеотдайност към ЕС и неговите граждани, почтеност, обективност, зачитане на другите хора и прозрачност; отбелязва, че омбудсманът организира обществено допитване във връзка с тези принципи и че окончателната версия на текста беше публикувана на 19 юни 2012 г.;

25.  Отбелязва със задоволство, че през обхванатия от доклада период омбудсманът е упражнявал своите правомощия по активен и балансиран начин като се е стремял към взаимно съгласие и тясно сътрудничество с другите органи на ЕС;

26.  Настоява омбудсманът да продължи да гарантира възможно най-доброто използване на ресурсите, като избягва ненужното дублиране на персонал и си сътрудничи с други съществуващи институции на ЕС с цел да се гарантират спестявания, свързани с финансовата ефективност, за бюджета на ЕС;

27.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция и доклада на комисията по петиции на Съвета, Комисията, Европейския омбудсман, и на правителствата и парламентите на държавите-членки, както и на техните омбудсмани и сходни компетентни органи.

(1) ОВ C 286 E, 27.11.2009 г., стр. 172.
(2) ОВ L 113, 4.5.1994 г., стр. 15.
(3) Приет на 8 юли 2002 г. и изменен с решения на омбудсмана от 5 април 2004 г. и 3 декември 2008 г.
(4) http://www.ombudsman.europa.eu/en/press/statistics.faces.
(5) ОВ С 72 Е, 21.3.2002 г., стр. 331.

Правна информация - Политика за поверителност