Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2012/2049(INI)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0297/2012

Předložené texty :

A7-0297/2012

Rozpravy :

PV 25/10/2012 - 23
CRE 25/10/2012 - 23

Hlasování :

PV 26/10/2012 - 6.6
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2012)0405

Přijaté texty
PDF 236kWORD 76k
Pátek, 26. října 2012 - Štrasburk
Výroční zpráva o činnosti evropského veřejného ochránce práv za rok 2011
P7_TA(2012)0405A7-0297/2012

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 26. října 2012 o výroční zprávě o činnosti evropského veřejného ochránce práv za rok 2011 (2012/2049(INI))

Evropský parlament,

–  s ohledem na výroční zprávu o činnosti evropského veřejného ochránce práv za rok 2011,

–  s ohledem na čl. 24 odst. 3, článek 228 a článek 298 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU),

–  s ohledem na články 41 a 43 Listiny základních práv Evropské unie,

–  s ohledem na své usnesení ze dne 18. června 2008(1) o přijetí rozhodnutí Evropského parlamentu, kterým se mění rozhodnutí Evropského parlamentu 94/262/ESUO, ES, Euratom ze dne 9. března 1994 o pravidlech a obecných podmínkách pro výkon funkce veřejného ochránce práv(2),

–  s ohledem na rámcovou dohodu o spolupráci uzavřenou mezi Evropským parlamentem a evropským veřejným ochráncem práv dne 15. března 2006, která vstoupila v platnost dne 1. dubna 2006,

–  s ohledem na prováděcí opatření statutu veřejného ochránce práv ze dne 1. ledna 2009(3),

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o činnosti evropského veřejného ochránce práv,

–  s ohledem na čl. 205 odst. 2 druhou a třetí větu jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Petičního výboru (A7-0297/2012),

A.  vzhledem k tomu, že výroční zpráva o činnosti evropského veřejného ochránce práv za rok 2011 byla oficiálně předložena předsedovi Evropského parlamentu dne 22. května 2012, a vzhledem k tomu, že evropský veřejný ochránce práv Nikiforos Diamandouros předložil svou zprávu Petičnímu výboru v Bruselu dne 19. června 2012,

B.  vzhledem k tomu, že podle článku 24 SFEU „každý občan Unie se může obracet na veřejného ochránce práv ustanoveného v souladu s článkem 228“,

C.  vzhledem k tomu, že na základě článku 228 SFEU je evropský veřejný ochránce práv oprávněn přijímat stížnosti týkající se případů nesprávného úředního postupu orgánů, institucí nebo jiných subjektů EU s výjimkou Soudního dvora Evropské unie při výkonu jeho soudních pravomocí;

D.  vzhledem k tomu, že podle článku 298 SFEU „se orgány, instituce a jiné subjekty Unie opírají o otevřenou, efektivní a nezávislou evropskou správu“ a že tentýž článek umožňuje, aby za tímto účelem byla v sekundárním právu formou nařízení zakotvena konkrétní ustanovení použitelná na celou správu EU;

E.  vzhledem k tomu, že v článku 41 Listiny základních práv je stanoveno, že „každý má právo na to, aby jeho záležitosti byly orgány, institucemi a jinými subjekty Unie řešeny nestranně, spravedlivě a v přiměřené lhůtě“;

F.  vzhledem k tomu, že k nesprávnému úřednímu postupu nedochází pouze tehdy, pokud veřejný subjekt nejedná v souladu s pravidlem nebo zásadou, kterými je vázán, a vzhledem k tomu, že v souladu se zásadami řádné správy musí instituce EU vykonávat svoji službu svědomitě a musí zajistit, aby postup vůči občanům byl náležitý a občané mohli plně využít svá práva;

G.  vzhledem k tomu, že tato definice neomezuje nesprávný úřední postup pouze na případy, kdy nejsou dodržena právně závazná pravidla nebo zásady; vzhledem k tomu, že zásady řádné správy jdou nad rámec zákona a nevyžadují pouze, aby instituce EU plnily své zákonné povinnosti, ale také, aby vykonávaly svou službu svědomitě a aby zajistily, že postup vůči občanům bude náležitý a občané budou moci plně využít svá práva;

H.  vzhledem k tomu, že veřejný ochránce práv v roce 2011 obdržel 2 510 stížností (2 667 v roce 2010), zahájil 396 šetření (335 v roce 2010) a uzavřel 318 šetření (326 v roce 2010); vzhledem k tomu, že z celkem 2 544 stížností, které veřejný ochránce práv v roce 2011 zpracoval, jich 698 (27 %) spadalo do jeho pravomoci (744 v roce 2010);

I.  vzhledem k tomu, že 1 321 z obdržených stížností spadalo do pravomoci člena Evropské sítě veřejných ochránců práv; vzhledem k tomu, že tato síť je tvořena vnitrostátními a regionálními veřejnými ochránci práv; vzhledem k tomu, že Petiční výbor Evropského parlamentu je řádným členem Evropské sítě veřejných ochránců práv;

J.  vzhledem k tomu, že veřejný ochránce práv v roce 2011 postoupil Petičnímu výboru 59 stížností; vzhledem k tomu, že 147 stížností veřejný ochránce práv postoupil Evropské komisi a 591 dalším institucím nebo orgánům, včetně sítě SOLVIT a službě Vaše Evropa – Poradenství, a veřejným ochráncům práv specializovaným na určitou oblast nebo dalším subjektům, které jsou v členských státech zodpovědné za vyřizování stížností;

K.  vzhledem k tomu, že téměř 61 % stížností obdržených v roce 2011 bylo podáno přes internet; vzhledem k tomu, že více než polovina (53 %) internetových stížností byla podána prostřednictvím elektronického formuláře pro podávání stížností na internetových stránkách veřejného ochránce práv;

L.  vzhledem k tomu, že výrazný pokles počtu žádostí o informace během posledních let svědčí o tom, že interaktivní průvodce veřejného ochránce práv, jenž je na jeho stránkách k dispozici od ledna 2009, byl úspěšný;

M.  vzhledem k tomu, že počet stížností, které nespadají do pravomoci veřejného ochránce práv, se v roce 2011 snížil na 1 846, což je nejméně od roku 2003;

N.  vzhledem k tomu, že největší počet stížností již tradičně podali němečtí a španělští občané; vzhledem k tomu, že v roce 2011 se do čela žebříčku dostalo Španělsko, následováno Německem, Polskem a Belgií; vzhledem k tomu, že nejvíce petic v přepočtu na obyvatele bylo podáno z Lucemburska, Kypru, Belgie, Malty a Slovinska;

O.  vzhledem k tomu, že veřejný ochránce práv zahájil celkem 396 šetření, z nich 382 na základě stížností a 14 z vlastní iniciativy; vzhledem k tomu, že v roce 2011 byl počet šetření dosud nejvyšší;

P.  vzhledem k tomu, že většina šetření se týkala Evropské komise (231) a po ní následoval Evropský úřad pro výběr personálu (42); vzhledem k tomu, že počet zahájených šetření, která se týkala Evropského parlamentu, ve srovnání s rokem 2010 poklesl o více než polovinu; vzhledem k tomu, že počet šetření týkajících se Rady vzrostl o jednu třetinu;

Q.  vzhledem k tomu, že veřejný ochránce práv uzavřel v roce 2011 318 šetření; vzhledem k tomu, že většina těchto šetření byla uzavřena v průběhu jednoho roku (66 %), přičemž jedna třetina v průběhu tří měsíců; vzhledem k tomu, že průměrná délka šetření trvala deset měsíců;

R.  vzhledem k tomu, že v 64 případech veřejný ochránce neshledal nesprávný úřední postup; vzhledem k tomu, že to, že v určitém případě nebyl shledán nesprávný úřední postup, neznamená negativní výsledek, protože stěžovatel může těžit z toho, že od dotčeného orgánu získá úplné vysvětlení, a daný výsledek slouží jako důkaz, že dotčený orgán jednal v souladu se zásadami řádné správy;

S.  vzhledem k tomu, že v 84 případech, které byly uzavřeny, bylo dosaženo pozitivního výsledku, kdy dotčený orgán přijal smírné řešení nebo danou záležitost vyřešil; vzhledem k tomu, že veřejný ochránce práv se snaží vždy, je-li to možné, dosáhnout smírného řešení; vzhledem k tomu, že k dosažení smírného řešení je nezbytná spolupráce orgánů EU;

T.  vzhledem k tomu, že veřejný ochránce práv shledal nesprávný úřední postup ve 47 případech a ve 13 případech, v nichž shledal nesprávný postup, dotčený orgán zcela nebo zčásti přijal navržené doporučení;

U.  vzhledem k tomu, že 35 případů bylo uzavřeno kritickou poznámkou a 39 případů veřejný ochránce práv uzavřel dalšími připomínkami s cílem pomoci dotčeným orgánům zlepšit kvalitu výkonu veřejné správy v daných orgánech;

V.  vzhledem k tomu, že veřejný ochránce práv jednou ročně zveřejňuje své nálezy týkající se toho, jaká následná opatření v souvislosti s kritický8mi poznámkami a dalšími připomínkami daný orgán přijal;

W.  vzhledem k tomu, že celková míra uspokojivého provádění následných opatření navazujících na kritické poznámky a další připomínky v roce 2010 dosáhla 78 %; vzhledem k tomu, že následná opatření navazující na další připomínky byla uspokojivě provedena v 95 % případů, zatímco u následných opatření navazujících na kritické poznámky to bylo výrazně méně případů, totiž 68 %;

X.  vzhledem k tomu, že v roce 2011 veřejný ochránce práv vydal 25 návrhů doporučení a uzavřel 13 případů, v nichž dotčený orgán přijal zcela nebo částečně návrh doporučení;

Y.  vzhledem k tomu, že v roce 2011 veřejný ochránce práv nepředložil Parlamentu žádnou zvláštní zprávu.

Z.  vzhledem k tomu, že rozpočet veřejného ochránce práv je samostatným oddílem rozpočtu Evropské unie a dělí se na tři hlavy: hlava 1 se týká platů, služebních požitků a dalších výdajů na zaměstnance; hlava 2 se týká budov, nábytku, zařízení a různých provozních výdajů; hlava 3 se týká výdajů souvisejících s obecnými činnostmi orgánu;

1.  schvaluje výroční zprávu za rok 2011 předloženou evropským veřejným ochráncem práv;

2.  bere na vědomí, že v roce 2011 poskytl veřejný ochránce práv pomoc více než 22 000 občanů, z nichž 2 510 podalo stížnost, 1 284 žádalo o informace a 18 274 získalo radu prostřednictvím interaktivního průvodce na internetových stránkách veřejného ochránce práv;

3.  konstatuje, že v posledních letech celkový počet stížností podaných veřejnému ochránci práv, zejména stížností mimo jeho mandát, postupně klesá; se zájmem tento jev sleduje, aby mohl posoudit, zda uvedený pokles přímo souvisí se zavedením interaktivního návodu;

4.  konstatuje, že u více než 65 % řešených stížností byl veřejný ochránce práv schopen zahájit šetření nebo odkázat stěžovatele na příslušný subjekt, například na člena Evropské sítě veřejných ochránců práv, mezi něž patří i Petiční výbor Evropského parlamentu, na Evropskou komisi nebo na další subjekty odpovědné za vyřizování stížností (např. síť SOLVIT); konstatuje, že v roce 2011 Petiční výbor obdržel od veřejného ochránce práv 59 stížností;

5.  konstatuje, že hlavní druhy údajného nesprávného úředního postupu, které byly v roce 2011 předmětem šetření veřejného ochránce práv, se týkaly otázek zákonnosti (28 % šetření), žádosti o informace (16,2 %), spravedlnosti (13,6 %), zdůvodnění rozhodnutí a možností odvolání (8,1 %), přiměřené lhůty pro přijetí rozhodnutí (7,3 %), žádosti o veřejný přístup k dokumentům (7,1 %), nediskriminace (6,8 %) a povinnosti odpovědět na dopis v jazyce občana a uvést příslušného úředníka (5,8 %);

6.  konstatuje, že většina šetření, která veřejný ochránce práv v roce 2011 zahájil, se týkala Evropské komise (231) a na druhém místě Evropského úřadu pro výběr personálu (42); domnívá se, že vzhledem k tomu, že Komise je orgánem, jehož rozhodnutí mají na občany přímý dopad, je logické, že by měla být hlavním předmětem stížností;

7.  s potěšením konstatuje, že počet šetření zahájených veřejným ochráncem práv, která se týkala Evropského parlamentu, poklesl ve srovnání s rokem 2010 o více než polovinu; konstatuje, že veřejný ochránce práv zahájil o třetinu více šetření týkajících se Rady EU;

8.  bere na vědomí, že v roce 2011 veřejný ochránce práv upravil své postupy tak, aby byly vstřícnější vůči občanům, a že zavedl nový druh šetření, „šetření s možností objasnění“, v němž stěžovatelé mohou veřejnému ochránci práv objasnit svoji stížnost, není-li po prvním seznámení s ní přesvědčen, že existují důvody, aby si k danému případu vyžádal stanovisko příslušného orgánu;

9.  poukazuje na to, že v současnosti již veřejný ochránce práv aktivně vybízí stěžovatele, aby předložili své připomínky, nejsou-li s odpovědí určitého orgánu spokojeni, zatímco dříve, pokud nebyli s obsahem odpovědi spokojeni, museli podat novou stížnost;

10.  je potěšen tím, že tento nový přístup vedl k tomu, že se snížil počet případů, které veřejný ochránce práv uzavře s výsledkem „vyřešeno orgánem“, a vzrostl počet případů, které uzavře tím, že „nebyl zjištěn nesprávný úřední postup“ nebo „další šetření není opodstatněné“;

11.  bere na vědomí, že veřejný ochránce práv také revidoval postup týkající se stížností, které nespadají do jeho pravomoci a jimiž se v současnosti zabývá registrační oddělení kanceláře veřejného ochránce práv, čímž je zajištěno, že stěžovatelé jsou co nejdříve informováni o tom, že veřejný ochránce práv se jejich stížností nemůže zabývat, a je jim poskytnuta rada, kam se mají obrátit;

12.  poukazuje na to, že ze zvláštního průzkumu Eurobarometru z roku 2011 věnovaného právům občanů a výkonu správy EU(4) vyplývá, že občané svému právu podat stížnost k evropskému veřejnému ochránci práv přikládají velký význam a že za důležitější považují pouze právo svobodně se pohybovat a pobývat v Unii a právo na řádnou správu;

13.  chválí veřejného ochránce práv za zveřejnění brožury Problémy s EU? Kdo vám může pomoci, jež obsahuje vyčerpávající informace o mechanismech řešení problémů pro občany, kteří čelí problémům s EU, a za to, že tuto publikaci zpřístupnil také v audio verzi a ve formátu s velkým písmem;

14.  zdůrazňuje, že navzdory určitému pokroku v posledních letech byl podíl vyřízených stížností, které skutečně spadaly do působnosti veřejného ochránce práv, v roce 2011 opět relativně nízký (přibližně 27 %) a že je třeba uvažovat o komplexnějších a iniciativnějších osvětových kampaní o působnosti evropského veřejného ochránce práv, zejména v úzké spolupráci s národními a regionálními ombudsmany, Parlamentem a Komisí;

15.  souhlasí s veřejným ochráncem práv ohledně toho, že jasné a stručné prohlášení o základních hodnotách, jež by se měly odrážet v jednání úředníků EU, může účinně posílit důvěru občanů EU v evropskou veřejnou službu a v orgány EU, pro něž služba pracuje;

16.  podporuje názor veřejného ochránce práv, že orgán, v němž má kultura služby své pevné místo, nepovažuje stížnosti za hrozbu, nýbrž za příležitost k zefektivnění komunikace, a dopustil-li se chyby, za příležitost k nápravě a vyvození poučení pro budoucnost;

17.  připomíná, že Listina základních práv (článek 41) uvádí právo na řádnou správu jako základní právo občanů Unie;

18.  vyzývá všechny orgány, instituce a jiné subjekty Evropské unie, aby jednaly v souladu s evropským kodexem řádné správní praxe, který Evropský parlament přijal svým usnesením ze dne 6. září 2001(5);

19.  oceňuje nepolevující úsilí veřejného ochránce práv, který se např. vydáváním příslušných publikací konstruktivně podílí na vytvoření lepších předpokladů k vypracování nařízení o obecném správním řízení Evropské unie; zdůrazňuje, že pro tento zákon, který by měl v celé přímé správě EU stanovit právně závazné minimální standardy kvality a procesní záruky, by mohl být jako právní základ použit článek 298 SFEU a že o jeho konkrétní podobě by měly být vedeny důkladné konzultace s veřejným ochráncem práv;

20.  podporuje názor veřejného ochránce práv, že zásady řádné správy jdou nad rámec zákona a nevyžadují pouze, aby orgány, instituce a jiné subjekty EU plnily své zákonné povinnosti, ale také, aby vykonávaly svou službu svědomitě a aby zajistily, že úředníci budou jednat s občany náležitým způsobem a občané budou moci plně využít svá práva;

21.  chválí veřejného ochránce práv za zveřejnění Průvodce evropského veřejného ochránce práv v oblasti stížností a za to, že jej nechal distribuovat zaměstnancům všech orgánů, institucí a jiných subjektů EU, aby posílením jejich závazku k zásadám kultury služby pro občany pomohl správě EU zlepšit její činnost;

22.  vítá spolupráci veřejného ochránce práv s Evropskou sítí veřejných ochránců práv a žádá, aby tato spolupráce spočívala i v přijímání aktivnějších opatření na posílení evropské občanské iniciativy jakožto nového nástroje, který umožňuje přímou účast občanů na vytváření právních předpisů EU, a aby bylo zajištěno, že tento nástroj nebude pro občany příliš náročný, pokud jde o technické požadavky;

23.  připomíná, že v říjnu 2011 se v Kodani konal osmý seminář vnitrostátních veřejných ochránců práv pořádaný Evropskou sítí veřejných ochránců práv; připomíná, že Petiční výbor je řádným členem této sítě a měl na semináři svého zástupce; připomíná, že členové sítě se na semináři dohodli, že budou hledat možnosti, jak lépe informovat evropské občany o jejich právech;

24.  připomíná, že veřejný ochránce práv na tomto semináři představil návrh zásad veřejné služby pro úředníky EU, v němž určil těchto pět stěžejních zásad: závazek vůči EU a jejím občanům, etický rozměr, objektivitu, úctu k ostatním a transparentnost; konstatuje, že veřejný ochránce práv vedl ohledně těchto zásad veřejnou konzultaci a že jejich výsledné znění bylo zveřejněno 19. června 2012;

25.  s potěšením konstatuje, že veřejný ochránce práv v období, za něž předložil výroční zprávu, vykonával své pravomoci aktivně a vyváženě a že v kritickém duchu úzce spolupracoval s ostatními agenturami EU;

26.  trvá na tom, aby veřejný ochránce nadále zajistil co nejlepší využití zdrojů, aby nedocházelo ke zbytečnému náboru zaměstnanců, a aby spolupracoval s ostatními stávajícími orgány EU s cílem hospodárnějším využitím zdrojů zajistit úspory v rozpočtu EU;

27.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení a zprávu Petičního výboru Radě, Komisi, evropskému veřejnému ochránci práv a  vládám a parlamentům členských států a jejich veřejným ochráncům práv nebo obdobným příslušným orgánům.

(1) Úř. věst. C 286 E, 27.11.2009, s. 172.
(2) Úř. věst. L 113, 4.5.1994, s. 15.
(3) Přijat dne 8. července 2002 a změněn rozhodnutími veřejného ochránce práv ze dne 5. dubna 2004 a 3. prosince 2008.
(4) http://www.ombudsman.europa.eu/cs/press/statistics.faces
(5) Úř. věst. C 72 E, 21.3.2002, s. 331.

Právní upozornění - Ochrana soukromí