Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2012/2816(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B7-0467/2012

Rozpravy :

PV 26/10/2012 - 3
CRE 26/10/2012 - 3

Hlasování :

PV 26/10/2012 - 6.12
CRE 26/10/2012 - 6.12
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2012)0411

Přijaté texty
PDF 219kWORD 52k
Pátek, 26. října 2012 - Štrasburk
Volby v Gruzii
P7_TA(2012)0411RC-B7-0467/2012

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 26. října 2012 o volbách v Gruzii (2012/2816(RSP))

Evropský parlament,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení a zprávy, zejména na své usnesení ze dne 17. listopadu 2011 obsahující doporučení Radě, Komisi a ESVČ k jednáním o dohodě o přidružení Gruzie k EU(1),

–  s ohledem na Dohodu o partnerství a spolupráci mezi Gruzií a Evropskou unií, která vstoupila v platnost dne 1. července 1999,

–  s ohledem na společný akční plán evropské politiky sousedství (EPS) EU-Gruzie, který dne 14. listopadu 2006 schválila Rada pro spolupráci mezi EU a Gruzií a který stanoví strategické cíle založené na závazcích ke společným hodnotám a účinnému provádění politických, hospodářských a institucionálních reforem,

–  s ohledem na dohodu o příměří ze dne 12. srpna 2008, kterou zprostředkovala EU a kterou podepsaly Gruzie a Ruská federace, a na prováděcí dohodu ze dne 8. září 2008,

–  s ohledem na společné prohlášení vysoké představitelky Catherine Ashtonové a komisaře Štefana Füleho ze dne 2. října 2012 o výsledcích parlamentních voleb v Gruzii,

–  s ohledem na oznámení o předběžných zjištěních a na závěry mezinárodní mise pro sledování průběhu parlamentních voleb v Gruzii, jež se konaly dne 1. října 2012,

–  s ohledem na závěry zasedání Rady o Gruzii ze dne 15. října 2012,

–  s ohledem na zprávu o pokroku Gruzie dosaženém v rámci evropské politiky sousedství, která byla zveřejněna dne 15. května 2012,

–  s ohledem na společné prohlášení přijaté na vrcholné schůzce Východního partnerství, která se konala v Praze dne 7. května 2009,

–  s ohledem na čl. 110 odst. 2 a 4 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že aktivní zapojení Gruzie a její vázanost společnými hodnotami a zásadami, včetně demokracie, právního státu, řádné správy věcí veřejných a dodržování lidských práv, má zásadní význam pro pokrok v evropském integračním procesu a pro zajištění úspěšného jednání o dohodě o přidružení a její následné uplatňování; vzhledem k tomu, že stabilita na gruzínské domácí politické scéně a důraz na vnitřní reformy jsou nutnými předpoklady pro další rozvoj vztahů mezi EU a Gruzií;

B.  vzhledem k tomu, že Gruzie je jedním ze zakládajících členů Východního partnerství; vzhledem k tomu, že na varšavském summitu představitelé EU a zemí Východního partnerství znovu potvrdili, že Východní partnerství je založeno na společných hodnotách a na zásadách svobody, demokracie, dodržování lidských práv a základních svobod a právního státu;

C.  vzhledem k tomu, že poslední parlamentní volby, které se v Gruzii konaly dne 1. října 2012, byly svobodné a spravedlivé a proběhly v souladu s mezinárodně uznávanými normami; vzhledem k tomu, že svoboda shromažďování, sdružování a projevu byla obecně dodržena a gruzínští občané svobodně vyjádřili svou vůli, a to i navzdory velmi polarizované předvolební kampani;

D.  vzhledem k tomu, že Rada a Evropský parlament vzaly na vědomí předběžné hodnocení průběhu gruzínských parlamentních voleb konaných dne 1. října 2012, které vypracoval Úřad pro demokratické instituce a lidská práva (ODIHR);

E.  vzhledem k tomu, že ještě zbývá dořešit některé klíčové problémy volebního zákona, zejména s ohledem na určitá důležitá doporučení OBSE/ODIHR a Benátské komise, která poukazují například na nepoměr mezi počtem obyvatel v jednotlivých jednomandátových volebních obvodech;

F.  vzhledem k tomu, že Gruzie jakožto významný partner EU projevila během těchto parlamentních voleb rozhodné úsilí o dodržení demokratických norem;

G.  vzhledem k tomu, že gruzínská separatistická území Jižní Osetie a Abcházie jsou nadále de facto okupována ruskými ozbrojenými silami; vzhledem k tomu, že navzdory šestibodové dohodě o příměří podepsané Ruskou federací a Gruzií v roce 2008 je pozorovatelské misi EU stále bráněno v přístupu do Jižní Osetie a Abcházie;

H.  vzhledem k tomu, že EU je i nadále odhodlána plně podporovat gruzínskou územní celistvost a svrchovanost a mírové řešení konfliktů v Gruzii, a že na tomto svém postoji neustále setrvávala;

I.  vzhledem k tomu, že odvysílání videonahrávek zobrazujících mučení vězňů v gruzínských věznicích vyvolalo všeobecnou vlnu nevole a odhalilo závažné zneužívání úřední moci ve vládních agenturách odpovědných za právo a pořádek; vzhledem k tomu, že kvůli tomuto skandálu odstoupili dva ministři;

1.  blahopřeje gruzínskému lidu k tomu, že učinil výrazný krok směrem ke konsolidaci demokracie ve své zemi; vítá demokratické parlamentní volby ze dne 1. října 2012, které proběhly v souladu se závazky přijatými v rámci OBSE a Rady Evropy, přestože je ještě třeba vyřešit některé problémy; zdůrazňuje, že tyto volby představují důležitý krok k demokratickému vývoji Gruzie a budoucímu politickému vývoji země; vítá tento první případ předání moci na základě demokratických, svobodných a spravedlivých voleb, který se v Gruzii odehrál;

2.  zdůrazňuje, že jedním z cílů zahraniční politiky EU je posílit a podpořit vztahy s Gruzií;

3.  vítá pokrok ve vztazích mezi EU a Gruzií a znovu připomíná význam hodnot, zásad a závazků, jako jsou demokracie, právní stát, dodržování lidských práv a základních svobod, tržní hospodářství, udržitelný rozvoj a řádná správa věcí veřejných;

4.  vyzývá všechny gruzínské politické strany, aby během nadcházejícího přechodného období i po jeho skončení konstruktivně spolupracovaly a zajistily tak stabilitu, právní stát, dodržování lidských práv i řádnou správu věcí veřejných na základě plného souladu s demokraticky vyjádřenou vůlí gruzínského lidu;

5.  vyzývá všechny politické síly, aby projevily zdrženlivost, a věří, že během očekávaného období společné vlády obou politických táborů bude v Gruzii docházet ke konstruktivní spolupráci mezi výkonnou a zákonodárnou mocí; podotýká, že období ústavní „kohabitace“ vyžaduje společné úsilí při hledání politických kompromisů a dohody, přičemž musí být plně dodržována gruzínská ústava a základní zákony; zdůrazňuje, že konstruktivní vztahy mezi prezidentem, vládou a parlamentem jsou pro demokratický kredit Gruzie a tamní správu věcí veřejných zásadní;

6.  vítá prohlášení prezidenta Sakašviliho, že přijímá porážku své strany ve volbách, a zdůrazňuje, že toto prohlášení vydané tak brzy po volbách je pozitivním znamením pro demokracii v Gruzii; domnívá se, že se jedná o výjimečnou událost v zemi a regionu, v němž se jiní postsovětští čelní představitelé vzdali svého úřadu v mnoha případech pouze pod tlakem masových protestů nebo hrozby občanské války;

7.  vyzývá gruzínské orgány, aby se plně věnovaly nápravě všech nedostatků volebního zákona, které odhalila mezinárodní mise pro sledování průběhu voleb, a to včetně doporučení OBSE/ODIHR a Benátské komise;

8.  vítá uplatňování zásad „povinného plnění“ a „povinné nabídky“, které výrazně přispěly k pluralitě sdělovacích prostředků před volbami;

9.  konstatuje, že i přes polarizovanou a napjatou volební atmosféru byla svoboda projevu, sdružování a shromažďování obecně dodržena; je si však vědom toho, že atmosféru kampaně několikrát narušily případy pronásledování a zastrašování stranických aktivistů a stoupenců;

10.  zdůrazňuje význam, který má pro správně fungující demokracii přijetí a zavedení přísného a účinného zákona o financování politických stran a také zákona o potenciálních a skutečných střetech zájmů, který stanoví jasnou hranici mezi soukromými a veřejnými zájmy osob zastávajících veřejné funkce;

11.  naléhavě vyzývá gruzínské orgány, aby vyšetřily všechny případy špatného zacházení a mučení v gruzínských věznicích a aby zahájily příslušná soudní stíhání a vyzývá také k hloubkové a účinné reformě vězeňského systému, v souladu s Listinou základních práv Evropské unie; vítá rozhodnutí gruzínského ministra vězeňství vytvořit kontrolní skupinu s cílem umožnit aktivistům v oblasti lidských práv a sdělovacím prostředkům návštěvu těchto zařízení a kontrolu podmínek, které tam panují;

12.  trvá na tom, aby nová vláda pokračovala v boji proti korupci a provádění politických reforem zahájených současnou vládou;

13.  vyzývá Radu a Komisi, aby nové vládě zajistily nezbytnou podporu a pokračovaly v probíhajícím dialogu s cílem zajistit kontinuitu a zachovat dynamiku vyjednávání dohody o přidružení, a aby na tuto skutečnost nahlížely v souladu se zásadou „více pro více“, aby se zintenzívnilo úsilí dokončit vyjednávání o bezvízovém režimu mezi Gruzií a EU, a to v souvislosti s prohloubenou a komplexní dohodou o volném obchodu;

14.  znovu potvrzuje, že EU podporuje svrchovanost a územní celistvost Gruzie; doufá, že jak Gruzie, tak Rusko se budou i nadále aktivně podílet na řešení sporu, aniž by kladly předběžné podmínky; doufá, že se Gruzie bude dále angažovat v ženevských mezinárodních jednáních a bude prosazovat účinnou politiku ve vztazích se separatistickými oblastmi;

15.  vyzývá vysokou představitelku, místopředsedkyni Komise, aby vyvinula další úsilí s cílem vybízet Rusko k plnění šestibodového Sarkozyho plánu na stabilizaci a řešení konfliktu v Gruzii; vyzývá v této souvislosti Rusko, aby stáhlo své jednotky z gruzínských separatistických území Jižní Osetie a Abcházie a aby pozorovatelské misi Evropské unie umožnilo neomezený přístup do těchto dvou provincií;

16.  zdůrazňuje, že je nezbytné, aby nová vláda pokračovala v konstruktivní účasti Gruzie na mezinárodních ženevských jednáních; v tomto ohledu vyjadřuje politování nad tím, že jednání mezi oběma stranami probíhají pomalu a že během ženevských jednání o bezpečnosti a stabilitě na jižním Kavkazu nedošlo k žádnému výraznému pokroku, a vyzývá k většímu úsilí obou stran, aby se podařilo beze zbytku naplnit všech šest bodů dohody o příměří podepsané v září 2008; bere na vědomí pozvání představitelů koalice Gruzínský sen k účasti na 21. kole mezinárodně zprostředkovaných mírových rozhovorů o konfliktech v Gruzii, které se uskuteční v Ženevě;

17.  se zájmem očekává, jak s ohledem na evropsky orientované ambice Gruzie dopadnou jednání o nové dohodě o přidružení mezi EU a Gruzií, a zdůrazňuje význam procesu začleňování Gruzie do evropských struktur pro pokračování hospodářské, sociální a politické reformy; vítá závazek EU zavést bezvízový cestovní styk a očekává, že obě strany v této věci dosáhnou zásadního pokroku;

18.  očekává, že nová většina bude pokračovat ve spolupráci s EU a NATO, a doufá, že vztahy mezi EU a Gruzií zůstanou silné; vítá skutečnost, že nastupující gruzínská vláda výslovně vyjádřila své odhodlání pokračovat v úsilí o integraci do euroatlantických struktur a hodlá stavět na výsledcích dobré práce, kterou odvedly předchozí orgány;

19.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, Radě, Komisi, vládám a parlamentům členských států, prezidentovi, vládě a parlamentu Gruzie, generálnímu tajemníkovi NATO a OBSE.

(1) Přijaté texty P7_TA(2011)0514.

Právní upozornění - Ochrana soukromí