Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2010/0383(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0320/2012

Внесени текстове :

A7-0320/2012

Разисквания :

PV 19/11/2012 - 17
CRE 19/11/2012 - 17

Гласувания :

PV 20/11/2012 - 6.1
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2012)0412

Приети текстове
PDF 282kWORD 45k
Вторник, 20 ноември 2012 г. - Страсбург
Компетентност, признаване и изпълнение на решения в областта на гражданското и търговското право ***I
P7_TA(2012)0412A7-0320/2012
Резолюция
 Текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 20 ноември 2012 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела (преработен текст) (COM(2010)0748 – C7-0433/2010 – 2010/0383(COD))

(Обикновена законодателна процедура – преработка)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и Съвета (COM(2010)0748) и проучването на въздействието, извършено от Комисията (SEC(2010)1547),

–  като взе предвид член 294, параграф 2, член 67, параграф 4, и член 81, параграф 2, букви а), в) и д) от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението (C7-0433/2010),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид мотивираното становище, изпратено от Първата камара на Кралство Нидерландия и Втората камара на Кралство Нидерландия, в рамките на Протокол № 2 относно прилагането на принципите на субсидиарност и пропорционалност, в което се заявява, че проектът на законодателен акт не съответства на принципа на субсидиарност,

–  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 5 май 2011 г.(1),

–  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 28 ноември 2001 г. относно по-структурирано използване на техниката за преработване на нормативни актове(2),

–  като взе предвид поетия с писмо от 24 октомври 2012 г. ангажимент от представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид членове 87 и 55 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по правни въпроси и становището на комисията по заетост и социални въпроси (A7-0320/2012),

А.  като има предвид, че съгласно становището на консултативната група на правните служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията въпросното предложение не съдържа никакви изменения по същество, освен посочените като такива в предложението, и че по отношение на кодификацията на непроменените разпоредби на предишните актове с тези изменения, предложението се свежда до обикновена кодификация на съществуващите актове, без промяна на тяхната същност;

1.  Приема изложената по-долу позиция на първо четене, като взема предвид препоръките на консултативната работна група на правните служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията;

2.  Изисква Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) OВ C 218, 23.7.2011 г., стр. 78.
(2) OВ C 77, 28.3.2002 г., стр. 1.


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 20 ноември 2012 г. с оглед приемането на Регламент (ЕС) № …/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела (преработен текст)
P7_TC1-COD(2010)0383

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) № 1215/2012.)

Правна информация - Политика за поверителност