Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2010/0383(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0320/2012

Indgivne tekster :

A7-0320/2012

Forhandlinger :

PV 19/11/2012 - 17
CRE 19/11/2012 - 17

Afstemninger :

PV 20/11/2012 - 6.1
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2012)0412

Vedtagne tekster
PDF 103kWORD 41k
Tirsdag den 20. november 2012 - Strasbourg
Retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område ***I
P7_TA(2012)0412A7-0320/2012
Beslutning
 Tekst

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 20. november 2012 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område (omarbejdning) (COM(2010)0748 - C7-0433/2010 - 2010/0383(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure – omarbejdning)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Parlamentet og Rådet (COM(2010)0748) og til den af Kommissionen foretagne konsekvensanalyse (SEC(2010)1547),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, artikel 67, stk. 4, og artikel 81, stk. 2, litra a), c) og e), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C7-0433/2010),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til den begrundede udtalelse, som inden for rammerne af protokol nr. 2 om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet er blevet forelagt af Generalstaternes Førstekammer og Andetkammer i Nederlandene om, at udkastet til lovgivningsmæssig retsakt ikke overholder nærhedsprincippet,

–  der henviser til Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse af 5. maj 2011(1),

–  der henviser til den interinstitutionelle aftale af 28. november 2001 om en mere systematisk omarbejdning af retsakter(2),

–  der henviser til, at Rådets repræsentant ved skrivelse af 24. oktober 2012 forpligtede sig til at godkende Europa-Parlamentets holdning, jf. artikel 294, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 87 og 55,

–  der henviser til betænkning fra Retsudvalget og udtalelse fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender (A7-0320/2012)

A.  der henviser til, at dette forslag ifølge den rådgivende gruppe bestående af de juridiske tjenester i Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen ikke indebærer andre indholdsmæssige ændringer end dem, der er angivet som sådanne i selve forslaget, og at det, hvad angår de uændrede bestemmelser i de tidligere retsakter sammen med de nævnte ændringer, udelukkende består i en kodifikation af de eksisterende retsakter uden indholdsmæssige ændringer,

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling under hensyntagen til henstillingerne fra den rådgivende gruppe bestående af de juridiske tjenester i Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1) EUT C 218 af 23.7.2011, s. 78.
(2) EFT C 77 af 28.3.2002, s. 1.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 20. november 2012 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. .../2012 om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område (omarbejdning)
P7_TC1-COD(2010)0383

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning til den endelige retsakt, forordning (EU) nr. 1215/2012).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik