Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2010/0383(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0320/2012

Ingivna texter :

A7-0320/2012

Debatter :

PV 19/11/2012 - 17
CRE 19/11/2012 - 17

Omröstningar :

PV 20/11/2012 - 6.1
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2012)0412

Antagna texter
PDF 195kWORD 40k
Tisdagen den 20 november 2012 - Strasbourg
Domstols behörighet och erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område (omarbetning) ***I
P7_TA(2012)0412A7-0320/2012
Resolution
 Text

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 20 november 2012 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område (omarbetning) (COM(2010)0748 – C7-0433/2010 – 2010/0383(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande – omarbetning)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2010)0748) och kommissionens konsekvensbedömning (SEC(2010)1547),

–  med beaktande av artiklarna 294.2, 67.4 och 81.2 a, c och e i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C7-0433/2010),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av det motiverade yttrandet från den nederländska första och andra kammaren, som lagts fram i enlighet med protokoll nr 2 om tillämpning av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna, enligt vilket utkastet till lagstiftningsakt inte är förenligt med subsidiaritetsprincipen,

–  med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén av den 5 maj 2011(1),

–  med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 28 november 2001 om en mer strukturerad användning av omarbetningstekniken för rättsakter(2),

–  med beaktande av det skriftliga åtagandet från rådets företrädare av den 24 oktober 2012 att godkänna Europaparlamentets ståndpunkt i enlighet med artikel 294.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artiklarna 87 och 55 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för rättsliga frågor (A7-0320/2012), och av följande skäl:

A.  Enligt den rådgivande gruppen, sammansatt av de juridiska avdelningarna vid Europaparlamentet, rådet och kommissionen, innehåller förslaget inte några innehållsmässiga ändringar utöver dem som anges i förslaget, och i fråga om kodifieringen av de oförändrade bestämmelserna i de tidigare rättsakterna tillsammans med dessa ändringar gäller förslaget endast en kodifiering av de befintliga rättsakterna som inte ändrar deras sakinnehåll.

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen med beaktande av rekommendationerna från den rådgivande gruppen, sammansatt av de juridiska avdelningarna vid Europaparlamentet, rådet och kommissionen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1) EUT C 218, 23.7.2011, s. 78.
(2) EGT C 77, 28.3.2002, s. 1.


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 20 november 2012 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr .../2012 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område (Omarbetning)
P7_TC1-COD(2010)0383

(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt den slutliga rättsakten, förordning (EU) nr 1215/2012.)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy