Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2012/0224(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0359/2012

Внесени текстове :

A7-0359/2012

Разисквания :

Гласувания :

PV 20/11/2012 - 6.3
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2012)0414

Приети текстове
PDF 276kWORD 36k
Вторник, 20 ноември 2012 г. - Страсбург
Специални временни мерки за назначаването на длъжностни лица и срочно наети служители на Европейския съюз ***I
P7_TA(2012)0414A7-0359/2012
Резолюция
 Текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 20 ноември 2012 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване във връзка с присъединяването на Хърватия на специални временни мерки за назначаването на длъжностни лица и срочно наети служители на Европейския съюз (COM(2012)0377 – C7-0216/2012 – 2012/0224(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията към Европейския парламент и Съвета (COM(2012)0377),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 336 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението (C7-0216/2012),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид становището на Съда на Европейския съюз от 12 ноември 2012 г.(1),

–  като взе предвид становището на Сметната палата от 23 октомври 2012 г.(2),

–  като взе предвид поетия с писмо от 31 октомври 2012 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на позицията на Европейския парламент съобразно член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид член 55 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по правни въпроси (A7-0359/2012),

1.  Приема своята позиция на първо четене, която съдържа предложението на Комисията;

2.  Изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) Все още непубликувано в Официален вестник.
(2) Все още непубликувано в Официален вестник.


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 20 ноември 2012 г. с оглед приемането на Регламент (ЕС) № …/2012 на Европейския парламент и на Съвета за установяване във връзка с присъединяването на Хърватия към Европейския съюз на специални временни мерки за назначаването на длъжностни лица и срочно наети служители на Съюза
P7_TC1-COD(2012)0224

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) № 1216/2012.)

Правна информация - Политика за поверителност