Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2006/0277(CNS)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0352/2012

Ingediende teksten :

A7-0352/2012

Debatten :

Stemmingen :

PV 20/11/2012 - 6.6
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2012)0417

Aangenomen teksten
PDF 193kWORD 31k
Dinsdag 20 november 2012 - Straatsburg
Passief kiesrecht bij de verkiezingen voor het Europees Parlement ten behoeve van de EU-burgers die verblijven in een lidstaat waarvan zij geen onderdaan zijn *
P7_TA(2012)0417A7-0352/2012

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 20 november 2012 over het ontwerp van richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 93/109/EG van 6 december 1993 inzake de wijze van uitoefening van het passief kiesrecht bij de verkiezingen voor het Europees Parlement ten behoeve van de burgers van de Unie die verblijven in een lidstaat waarvan zij geen onderdaan zijn (13634/2012 – C7-0293/2012 – 2006/0277(CNS))

(Bijzondere wetgevingsprocedure – hernieuwde raadpleging)

Het Europees Parlement,

–  gezien het ontwerp van de Raad (13634/2012),

–  gezien het voorstel van de Commissie aan de Raad (COM(2006)0791),

–  gezien zijn standpunt van 26 september 2007(1),

–  gezien artikel 22, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het Parlement door de Raad opnieuw is geraadpleegd (C7-0293/2012),

–  gezien de artikel 55, artikel 59, lid 3, en artikel 46, lid 1, van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie constitutionele zaken (A7-0352/2012),

1.  hecht zijn goedkeuring aan het ontwerp van de Raad;

2.  verzoekt de Raad, wanneer deze voornemens is af te wijken van de door het Parlement goedgekeurde tekst, het Parlement hiervan op de hoogte te stellen;

3.  wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende wijzigingen aan te brengen in de door het Parlement goedgekeurde tekst;

4.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

(1) PB C 219 E van 28.8.2008, blz. 193.

Juridische mededeling - Privacybeleid