Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2012/2077(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0286/2012

Внесени текстове :

A7-0286/2012

Разисквания :

Гласувания :

PV 20/11/2012 - 6.9
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2012)0420

Приети текстове
PDF 396kWORD 97k
Вторник, 20 ноември 2012 г. - Страсбург
Мерки за насърчаването и информирането в полза на селскостопанските продукти
P7_TA(2012)0420A7-0286/2012

Резолюция на Европейския парламент от 20 ноември 2012 г. относно мерки за насърчаването и информирането в полза на селскостопанските продукти: стратегия с висока европейска добавена стойност за насърчаване на вкусовете на Европа (2012/2077(INI))

Европейският парламент,

–  като взе предвид своята резолюция от 7 септември 2010 г. относно справедливите доходи за земеделските производители: по-добре функционираща верига на предлагането на храни в Европа(1),

–  като взе предвид съобщението на Комисията относно „Насърчаването и информирането в полза на селскостопанските продукти: стратегия с висока европейска добавена стойност за насърчаване на вкусовете на Европа“ (COM(2012)0148),

–  като взе предвид Зелената книга на Комисията относно „Насърчаването и информирането в полза на селскостопанските продукти: стратегия с висока европейска добавена стойност за насърчаване на вкусовете на Европа“ (COM(2011)0436),

–  като взе предвид хоризонталната схема на насърчаване, посочена в Регламент (ЕО) № 3/2008 на Съвета от 17 декември 2007 г.(2) и неговия регламент за прилагане - Регламент (ЕО) № 501/2008 на Комисията от 5 юни 2008 г.(3),

–  като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“)(4),

–  като взе предвид проучването от 2011 г., озаглавено „Оценка на действията за насърчаване и информиране за земеделските продукти“(5), проведено от името на Комисията,

–  като взе предвид доклада на Комисията относно прилагането на Регламент (ЕО) № 3/2008 на Съвета относно действията за информиране и насърчаване, свързани със селскостопанските продукти на вътрешния пазар и в трети държави (SEC(2010)1434),

–  като взе предвид заключенията на Съвета относно бъдещето на земеделската политика за насърчаване от 15 и 16 декември 2011 г.,

–  като взе предвид законодателните предложения на Комисията относно реформата на Общата селскостопанска политика, представени на 12 октомври 2011 г. (COM(2011)0625/3, COM(2011)0627/3, COM(2011)0628/3, COM(2011)0629, COM(2011)0630/3, COM(2011)0631/3), и предложението за Общ регламент за ООП,

–  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет относно съобщението на Комисията относно насърчаването и информирането в полза на селскостопанските продукти: стратегия с висока европейска добавена стойност за насърчаване на вкусовете на Европа (NAT/560),

–  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет относно Зелената книга относно насърчаването и информирането в полза на селскостопанските продукти: стратегия с висока европейска добавена стойност за насърчаване на вкусовете на Европа (NAT/525)(6),

–  като взе предвид член 48 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по земеделие и развитие на селските райони (A7-0286/2012),

А.  като има предвид, че през март 2012 г. Комисията публикува съобщение относно информирането и насърчаването, което се очаква да бъде последвано от законодателни предложения в края на годината,

Б.  като има предвид, че сектора на хранително-вкусовата промишленост има потенциал да бъде силен и енергичен сектор за икономически растеж и иновации в държавите членки, особено в селските райони и на регионално равнище, увеличавайки приходите от селското стопанство, създавайки работни места и генерирайки растеж;

В.  като има предвид, че действията за информиране и насърчаване бяха въведени през 80-те години на миналия век с цел поемане на селскостопанския излишък и по-късно бяха използвани и като инструмент за справяне с кризи в хранителната промишленост като избухването на спонгиформна енцефалопатия по говедата (СЕГ), позната повече като болестта „луда крава“ през 1996 г., и скандала с диоксин в яйцата през 1999 г.;

Г.  като има предвид, че понастоящем действията за информиране и насърчаване трябва да имат по-широка и по-постоянна роля и трябва да помогнат за увеличаване на доходността на продуктите, да постигнат по-голяма конкурентна равнопоставеност на външните пазари и да предоставят повече и по-добра информация на потребителите;

Д.  като има предвид, че тези видове подкрепа понастоящем се финансират съгласно Регламент (ЕО) № 3/2008, познати като „хоризонтална схема на насърчаване“; като има предвид, че проучването от 2011 г. за оценка на политиките за насърчаване, поръчано от Комисията, направи заключенията, че липсва последователна и обширна стратегия на Съюза относно информацията и насърчаването;

Е.  като има предвид, че Регламент (ЕО) № 1234/2007 относно единната обща организация на пазара, който понастоящем се преразглежда като част от процеса на реформи на ОСП, предоставя подкрепа за специфични мерки за насърчаване за секторите на виното, плодовете и зеленчуците като част от по-широки програми; като има предвид, че мерките за насърчаване на продукти, включени в системи за качество на храните, понастоящем се финансират в рамките на политиката за развитие на селските райони;

Ж.  като има предвид, че потреблението на вино в Европейския съюз е в постоянен спад и липсват европейски мерки за вътрешно популяризиране на този продукт;

З.  като има предвид, че разходите за хоризонталната схема на насърчаване в бюджета за 2012 г. възлизат на близо 56 милиона евро, съответстващи на приблизително 0,1 % от общите разходи за ОСП;

И.  като има предвид, че най-новите цели на политиката на ЕС за информиране и насърчаване също следва да бъдат взети под внимание за бюджетни цели и като има предвид, че тези цели не се ограничават само до възстановяване на доверието на потребителя след кризи, а включват увеличаване на доходността на продуктите, постигане на по-голяма конкурентна равнопоставеност на външните пазари и предоставяне на повече и по-добра информация за потребителите;

Й.  като има предвид, че разходите за всички други действия по ОСП за информиране и насърчаване, по-специално в рамките на единната ООП и политиката за развитие на селските райони, биват оценявани на между 400 и 500 милиона евро годишно, което е по-малко от 1 % от общите разходи за ОСП и е очевидно недостатъчно, особено когато става въпрос за насърчаване на конкурентоспособността на европейските продукти на световния пазар;

К.  като има предвид, че една от силните страни на Съюза в производството на храни са разнообразието и особеностите на неговите продуктите, които са свързани с различни географски райони и различни традиционни методи и предоставят уникални вкусове, съчетани с разнообразие и автентичност, които потребителите все повече търсят, както в ЕС, така и извън него;

Л.  като има предвид, че политиката на ЕС за насърчаване е важен инструмент на ОСП, който може да допринесе за конкурентоспособността и дългосрочната жизнеспособност на селскостопанския и хранителния сектор;

М.  като има предвид, че ЕС наскоро публикува списък с одобрени хранителни и здравни стойности, който влиза в сила през декември 2012 г., поставящ край на несигурността в хранителната индустрия, предоставяйки маркетингови инструменти, които са изключително важни за привличането на вниманието на потребителите и позволяват на потребителите да правят по-информиран избор;

Н.  като има предвид, че секторът на селското стопанство и хранителната промишленост на ЕС може да стане още по-конкурентоспособен на световно равнище, ако успее да популяризира европейското хранително разнообразие и европейския модел на производство, който подлежи на високи стандарти за качество, безопасност, хуманно отношение към животните, екологична устойчивост и т.н., поощрявайки по този начин други държави със силно земеделие да приемат този модел с цел установяване на справедливи условия на производство и търговска конкурентоспособност;

О.  като има предвид, че растящата глобализация на търговията несъмнено поставя редица предизвикателства, като същевременно отваря нови пазари и нови възможности за създаване на растеж;

П.  като има предвид, че Съветът, в заключенията си от декември 2011 г. относно земеделската политика за насърчаване изтъква, че „мерките за насърчаване следва да се провеждат и с цел стимулиране на потенциала на местното селско стопанство и кратките снабдителни вериги“ и че тези мерки следва да бъдат включени в програмите за развитие на селските райони, съгласно предложението на Комисията;

Р.  като има предвид, че е необходимо и важно да бъдат осигурени достатъчно инструменти за политика, която ще насърчи европейското селско стопанство и популяризирането на европейските храни и ще допринесе за конкурентоспособността на сектора на селското стопанство и хранителната промишленост, извличайки ползи от разнообразието, добавената стойност и качеството на неговите продукти;

С.  като има предвид, че съществува неразривна връзка между европейското селско стопанство и хранително-вкусовата промишленост, която преработва 70 % от селскостопанските суровини и продава хранителни продукти, и че 99 % от европейските предприятия за храни и напитки са МСП и повече от 52 % от тях се намират в селски райони, което ги превръща в икономически и социални движещи механизми в селските райони на Европа;

Т.  като има предвид, че подкрепата на ОСП за разработване на къси вериги за доставка и местни пазари се финансира от политиката за развитие на селските райони, което действително е най-добрият подход, предвид това, че подобни инициативи са в малък мащаб, силно локализирани и създават местна заетост;

У.  като има предвид, че уникалните европейски традиционни продукти разполагат със значителен потенциал за растеж и привлекателност за потребителите на по-големите пазари на трети държави и биха имали полза от целенасочени и засилени схеми за популяризиране, създавайки работни места и растеж в регионалните области;

Ф.  като има предвид, че една от целите на обсъжданите в момента във връзка с реформата на ОСП за периода след 2013 г. законодателни предложения е да се гарантира, че тази политика може пълноценно да допринесе за стратегия „Европа 2020“;

Х.  като има предвид, че Регламент (ЕО) № 1234/2007 относно единната обща организация на пазара съдържа правила за финансиране на схемите за раздаване на плодове и мляко в училищата; като има предвид, че настоящото предложение за преработване на общата организация на пазара (COM(2011)0626) предлага повишаване на равнищата на съфинансиране от страна на ЕС от 50 % на 75 % от разходите (и от 75 % на 90 % в районите по цел „Сближаване“);

Ц.  като има предвид, че схемите за раздаване на плодове и мляко в училищата имат също така и образователни цели, които следва да включват представяне на учениците на по-добра представа за начина, по който храната се произвежда, и за живота в стопанството;

Ч.  като има предвид, че когато различните схеми за популяризиране биват приложени ефективно, те помагат да се гарантира, че европейските селскостопански продукти биват разпознати в Европа и по света и повишават осведомеността сред потребителите относно високите стандарти по отношение на безопасността на храните, хуманното отношение към животните и опазването на околната среда, които се поддържат от европейските земеделски производители и постоянно се следят и подобряват;

Ш.  като има предвид, че Регламент (ЕО) № 814/2000 има за цел да помогне на гражданите да разберат европейския модел на селско стопанство и да повиши обществената осведоменост по въпросите; като има предвид, че незнанието и погрешното разбиране на селското стопанство и селския живот вероятно днес са по-сериозни отколкото през всеки друг период от европейската история и като има предвид, че един от значимите фактори, относно който обществеността е най-малко осведомена, е значителното оскъпяване на селскостопанската продукция вследствие от задълженията наложени от ЕС по отношение на хигиената и безопасността на храните, социалното подпомагане на работниците, опазването на околната среда и хуманното отношение към животните, които често не се изпълняват от преките конкуренти на ЕС в областта на селското стопанство; като има предвид, че един от значимите фактори, който най-често бива погрешно разбран от обществеността, е свързан с липсата на осведоменост относно значителния принос на селското стопанство за намаляване на емисиите на парникови газове и относно редицата обществени блага, които то създава;

Цялостен подход

1.  Приветства съобщението на Комисията относно „Насърчаването и информирането в полза на селскостопанските продукти: стратегия с висока европейска добавена стойност за насърчаване на вкусовете на Европа“, което трябва да представлява първа стъпка в посока повишаване на стойността на европейската продукция както сред европейците, така и сред останалите, и увеличаване на нейната рентабилност;

2.  Подкрепя четирите основни цели, определени в съобщението, по-специално създаване на по-висока европейска добавена стойност в хранително-вкусовия сектор, по-интересна и самоуверена стратегия за политика, по-просто управление и повече полезни взаимодействия между различните инструменти за насърчаване;

3.  Счита, че следва да бъде отдадено еднакво внимание на политиката на популяризиране, както на вътрешния, така и на външния пазар, тъй като и двата са от полза за производителите и потребителите;

4.  Подчертава, че политиката на ЕС за насърчаване остава законна и важна във вътрешен план, на местно и регионално равнище и на развиващите се световни пазари;

5.  Въпреки това вярва, че целите на политиката на ЕС за насърчаване трябва да бъдат по-ясни и подходящо определени; подчертава, че действията за насърчаване следва да включват всички селскостопански хранителни продукти, които отговарят на европейските стандарти за качество, тъй като това ще допринесе за ефикасността на действията за насърчаване и ще отговоря на изискванията на потребителите; също така подчертава, че подкрепата за селско стопанство, което гарантира продоволствената сигурност, устойчивата употреба на природните ресурси и динамиката в селските райони, спомага за растеж и създаване на работни места;

6.  Подчертава факта, че на вътрешния пазар е необходимо общо и непрекъснато популяризиране, за да се гарантира, че европейските потребители са осведомени относно характерните особености и добавената стойност на европейските селскостопански продукти, които те срещат на пазара;

7.  Подчертава, че на външния пазар има нужда да се поддържа и подпомага делът на европейските селскостопански продукти и от ориентация към нововъзникващи пазари, за да се намерят нови възможности за реализация на тези продукти, при по-добро съгласуване между политиката за насърчаване и търговската политика на ЕС;

8.  Счита, че ясното определение от страна на Комисията на целите на политиката на ЕС за насърчаване, съчетано с предоставянето на насоки за постигане на целите на държавите членки, е необходима първа стъпка към увеличаване на съгласуваността на политиката и взаимодействията между различните инструменти за насърчаване, както и от жизненоважно значение, за да се гарантира повече прозрачност при избора на програмите на национално равнище; изтъква, че дейностите на Съюза в тази област трябва да допълват както националните инициативи, така и инициативите на частния сектор;

9.  Счита, че бюджетът за повече действия за информиране и насърчаване следва значително да бъде увеличен, вземайки предвид най-новите цели на политиката за информиране и насърчаване, по-специално за хоризонталната схема на насърчаване; освен това счита, че тази схема следва да получи отделен бюджетен ред в общия бюджет;

10.  Подчертава, че успехът на европейските земеделски производители ще зависи от способността им да увеличат пазарните си дялове и да дадат възможност на силно конкурентния сектор на хранително-вкусовата промишленост да запази важно място в ЕС от икономическа и търговска гледна точка;

11.  Подчертава необходимостта от организирането в ЕС и на външните пазари на обстойни информационни кампании, насочени към потребителите, относно производствените стандарти за качество и системите на сертифициране;

12.  Подчертава, че хоризонталните мерки на насърчаване в рамките на Регламент (ЕО) № 3/2008 следва да допринасят за развитието на местните пазари и късите вериги за доставка, както и да оживят вътрешния пазар и да засилят маркетинга на европейски продукти на външните пазари;

13.  Приветства предложението на Комисията да въведе четвърти тип действие за насърчаване, предоставящо техническа помощ; счита това за изключително важно за една ефективна политика на насърчаване, особено във външен план;

14.  Признава потенциала на системата „единно знаме“ за действията за информиране и насърчаване;

15.  Препоръчва запазването на общия характер на действията за информиране и насърчаване;

Местни, регионални, вътрешни и външни пазари

16.  Отбелязва, че политиката на ЕС за информиране и насърчаване следва да има три основни цели: на местните и регионалните пазари тя следва да обръща внимание на разнообразието и свежестта на продуктите, както и на близостта между производителя и потребителя, с оглед икономическото оживяване и социалното подобрение на живота в селските райони; на вътрешния пазар тя следва да се възползва от пълните предимства на европейското пространство без граници и неговите 500 милиона потребители, с оглед на увеличаване на производството и стимулиране на потреблението на европейски продукти; на външните пазари тя следва да се възползва от високите стандарти, съблюдавани от европейския производствен модел, за да бъде получена по-висока добавена стойност за селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост;

17.  Предлага Комисията да развие къси вериги за доставки на местните и регионалните пазари, като по този начин създаде нови възможности за земеделските стопани и другите производители в селските райони и за сдруженията на земеделски производители и/или земеделски производители и други икономически субекти в селските райони, и да изготви широк набор от инструменти за насърчаване на развитието на селските райони; счита, че е желателно също така Комисията да изготви ръководства, които ще помогнат на земеделските стопани да правят повече и по-добри инвестиции в качеството и специфичната стойност на продуктите си; счита, че следва да се разгледа също така въпросът, свързан с инвестициите за разпространение посредством медиите (особено чрез интернет);

18.  Предлага Комисията да предприеме повече действия на вътрешния пазар за подкрепа на усилията, които полагат европейските производители за придобиване на капацитета, необходим да отговарят на по-високите изисквания на потребителите по отношение на качество и хигиенните стандарти за храните, както и по отношение на информацията за произхода на пресните продукти и периода, когато е най-добре да бъдат консумирани, като по този начин се насърчава многообразието на продуктите и храните и се предоставя възможност за запознаване с нови продукти или с нови форми на представяне или използване на традиционни продукти;

19.  Следователно призовава за разширяване на програмите, насочени към пазарите или към целевите продукти, както и за това инструментите за насърчаване да бъдат съсредоточени върху специфичните характерни особености на производствените стандарти, като винаги се подчертава европейският производствен модел и по-специално европейските системи за качество; счита също така за важно насърчаването на многонационални програми, обхващащи различни продукти, които, от една страна ,донасят истинско европейско измерение на програмата, а от друга страна имат по-специфична нужда от европейска подкрепа; счита в тази връзка, че следва да се отдаде приоритет на държавите, изпълняващи производствени програми, които отчитат пазарните условия и потенциал и същевременно позволяват на Комисията да адаптира подкрепата към съответната област;

20.  Настоятелно призовава за това мерките за информиране и насърчаване да станат по-привлекателни за професионалните организации посредством по-голямо сътрудничество между текущите национални и секторни действия и по-добра координация с политическите действия, като се обръща специално внимание на споразуменията за свободна търговия;

21.  Подчертава необходимостта програмите да бъдат по-гъвкави, така че да могат да се приспособят към променящите се пазарни условия по време на етапа на изпълнение; счита, че степента на детайлност, която се изисква при представянето на програмите, също следва в тази връзка да бъде намалена;

22.  Призовава за по-добро оценяване на програмите чрез строга система за оценка въз основа на специфични показатели като увеличаване на пазарния дял и създаването на работни места; счита, че процесът на подбор следва да бъде по-къс и че следва да се разгледа възможността за авансови плащания за организациите;

23.  Приветства Комисията за постигнатите добри резултати в рамките на настоящата политика за информиране и насърчаване в полза на селскостопанските продукти, но призовава за опростяване и подобряване на тази политика, като отбелязва, че е от особена важност намаляването на административната тежест, преди всичко чрез намаляване на броя на докладите, изисквани от Комисията; счита, че би било желателно Комисията да изготви просто и изчерпателно ръководство, което би помогнало на потенциалните бенефициери да спазват правилата и процедурите, свързани с тази политика;

24.  Привлича вниманието на Комисията върху факта, че по отношение на външните пазари производството на качествени хранителни продукти само по себе си не е достатъчно, за да се гарантира добра позиция на пазара и че следователно е от жизнено важно значение да се инвестира в програми за насърчаване; счита, че тези програми следва да бъдат предшествани от проучване на пазара в трети държави, за които следва да има налично съфинансиране; счита, че следва да се разгледа също така възможността за подкрепа на пилотни проекти в трети държави, идентифицирани като потенциални нови пазари;

25.  Призовава за действие за стимулиране на развитието на европейските сдружения и предприятия и ги насърчава да участват в световни форуми, влизайки в конкуренция в областта на качеството и давайки приоритет на специализацията и многообразието, което ще изисква подкрепата на земеделските производители и кооперативите в прилагането на техните собствени стратегии и експортен капацитет, включително техническа помощ за производителите;

26.  Призовава да бъде възможно насърчаване на произхода на продукти, които не са обхванати от наименования за качество, като се подчертават техните характерни особености и качества;

27.  Вярва ,че политиката на ЕС за информиране и насърчаване в полза на европейските продукти следва да разполага със собствен етикет, който да идентифицира тези продукти в границите на ЕС и извън тях;

28.  Призовава Комисията да повиши информираността на потребителите относно факта, че европейските селскостопански стандарти са най-взискателните в света по отношение на качество, безопасност, хуманно отношение към животните, екологична устойчивост и т.н., което се отразява върху крайната цена на продукта; вярва, че на потребителите следва да се предоставя прозрачна информация относно това как могат да се идентифицират европейските продукти и техните характерни особености, с цел да се избегне рискът от закупуване на фалшифицирани продукти и да се даде възможност на потребителите да решат какво желаят да закупят;

Произход и качество

29.  Вярва, че качествените продукти са тези, които са свързани със специфични производствени методи, географски произход, традиции или културен контекст, и отбелязва, че схемите за тяхната защита вече съществуват под формата на схеми на защитено наименование за произход (ЗНП), защитено географско указание (ЗГУ), органично етикетиране и храни с традиционно специфичен характер (ХТСХ); призовава за нова схема на „местното земеделие и директна продажба“, която да обхваща местни качествени продукти, предназначени за консумация в региона, където са произведени;

30.  Счита, че указването на европейския произход следва да има предимство като главно идентифициране при всички действия за информиране и насърчаване, както на вътрешния пазара, така и в трети държави; счита, че допълнителното указване на националния произход би могло да се предвиди в трети страни, когато тази идентичност е силна и това допринася да се подчертае многообразието на предлагането на хранителни продукти;

31.  Подчертава, че що се отнася до частните марки, е от жизнено важно значение да се намери баланс между насърчаването на генеричните продукти и насърчаването на конкретната марка, което ще допринесе за по-голяма ефективност на рекламните кампании в трети държави; подкрепя гледната точка на Комисията, че имената на марките могат да имат стимулиращо въздействие върху този вид дейности, при които насърчаването на генерични продукти по естествен начин се допълва от свързването с икономическите участници посредством популяризирането на продукти и на марки, като по този начин се постига по-голямо въздействие върху вносителите и съответно върху потребителите; също така счита, че включването на частните марки в действията по насърчаване ще създаде по-голям интерес за участие от страна на предприятията, и отбелязва, че не трябва да се забравя, че в крайна сметка те са тези, които съфинансират подобни мерки;

32.  Изтъква, че схемите за качество позволяват на земеделските производители, доколкото те са организирани, да прилагат управление на предлагането на доставките и мерки за стабилизиране на цените, увеличавайки по този начин шансовете си да печелят средства за достоен живот от селскостопанска дейност и следователно тези схеми са в най-добра позиция за увеличаване на „европейската добавена стойност“ в съответствие с приоритетите на Комисията;

33.  Счита, че е необходимо да се осигури по-ефективна защита за продуктите, които подлежат на стандарти за качество по отношение на търговски партньори на ЕС; призовава за пълното включване на географските указания и за по-широка защита за тях в рамките на двустранните и междурегионалните търговски споразумения и на равнището на Световната търговска организация;

34.  Подчертава необходимостта от изменение на рамковите разпоредби относно финансирането за насърчаване на продукти, подлежащи на стандарти за качество, с цел увеличаване на финансовото участие на ЕС;

35.  Отбелязва, че влизането в сила на одобрената информация относно връзката между специфични вещества, открити в храните, и подобряване на здравето ще доведе до по-голяма прозрачност при популяризирането на продукти по здравословни причини;

36.  Приветства повишеното търсене на биологични продукти и призовава за по-активно стимулиране на тяхното производство и популяризиране;

37.  Подчертава необходимостта от насърчаване на местните продукти от планинските и островните райони и увеличаването на финансирането от ЕС за тази цел;

38.  Призовава Комисията, в своите външни дейности за популяризиране, да постави по-голям акцент върху подчертаването на ангажимента на ЕС към по-устойчиви методи на земеделие, разнообразие и качество и върху увеличените разходи, които това предполага, както и да развива и засилва осведомеността във връзка насърчителните схеми и логотипи на ЕС;

39.  Подкрепя предоставянето на техническа помощ за малките и средните предприятия, по-специално с цел да им се помогне да развиват свои собствени маркетингови стратегии и да анализират целевите си пазари;

40.  Препоръчва създаването на интернет платформа за обмен на евентуални проекти и най-добри практики като средство за насърчаване на рекламните кампании в европейска перспектива;

41.  Подчертава, че реформата на Общата селскостопанска политика е насочена към подобряване на организацията на производството, устойчивостта и качеството на селскостопанските продукти; счита, че в по тази причина политиката на ЕС за насърчаване следва да предоставя възможност за разгръщане на пълния потенциал на хранително-вкусовия сектор с цел насърчаване на европейския икономически растеж и заетостта;

42.  Настоятелно призовава Комисията да определи, по целесъобразност, различни механизми за управление за вътрешния и външния пазар и за многонационалните програми или програмите при криза в бъдещите си законодателни предложения за насърчаване на вкусовете в Европа;

43.  Счита, че е необходимо да се определи европейска стратегия за информиране и насърчаване, която да има по-конкретно насочена към целевите пазари и продуктите или информацията, върху които трябва да се насочи вниманието, като се вземат предвид преговорите за споразумения за свободна търговия и предлагащите най-големи възможности пазари, с цел да се избегне фрагментацията и разпиляване на финансирането;

Схеми за раздаване на плодове и мляко в училищата

44.  Приветства предложението на Комисията за повишаване на процентите на съфинансиране от ЕС за схемата за раздаване на плодове в училище на фона на продължаващата икономическа криза;

45.  Призовава Комисията да предприеме стъпки за насърчаване на всички държави членки да поставят по-голям акцент върху образователния характер на националните схеми за раздаване на плодове и мляко в училищата и да интегрират изцяло схемите за раздаване на плодове и мляко в училищата във втория стълб на подкрепата за селското стопанство;

Дейност, свързана с информационните кампании относно качествените вина

46.  Призовава Комисията да извърши оценка на провеждането на информационни кампании на пазара на ЕС, насочени към пълнолетното население, относно отговорното потребление на качествени европейски вина; отбелязва, че в допълнение към умереното потребление на тези вина, подобни кампании следва да подчертават културните корени, качествените характеристики и специфичните характерни особености на европейските вина;

o
o   o

47.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на Комисията.

(1) ОВ C 308 E, 20.10.2011 г., стр. 22.
(2) OВ L 3, 05.1.2008 г., стр. 1.
(3) OВ L 147, 6.6.2008 г., стр. 3.
(4) OВ L 299, 16.11.2007, стр. 1.
(5) http://ec.europa.eu/agriculture/eval/reports/promotion/fulltext_en.pdf.
(6) ОВ C 43, 15.2.2012 г., стр. 59.

Правна информация - Политика за поверителност