Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2012/2077(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0286/2012

Indgivne tekster :

A7-0286/2012

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 20/11/2012 - 6.9
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2012)0420

Vedtagne tekster
PDF 165kWORD 75k
Tirsdag den 20. november 2012 - Strasbourg
Oplysningskampagner og salgsfremstød til fordel for landbrugsprodukter
P7_TA(2012)0420A7-0286/2012

Europa-Parlamentets beslutning af 20. november 2012 om oplysningskampagner og salgsfremstød til fordel for landbrugsprodukter: hvilken strategi for at fremme smagfulde produkter fra Europa (2012/2077(INI))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sin beslutning af 7. september 2010 om rimelige indkomster for landbrugere: En bedre fungerende fødevareforsyningskæde i Europa(1),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse om oplysningskampagner og salgsfremstød til fordel for landbrugsprodukterne: en strategi af stor europæisk merværdi til fremme af smagfulde produkter fra Europa (COM(2012)0148),

–  der henviser til Kommissionens grønbog om salgsfremstød og oplysningskampagner for landbrugsprodukter: en strategi af stor europæisk merværdi til fremme af smagfulde produkter fra Europa (COM(2011)0436),

–  der henviser til ordningen for horisontale salgsfremstød som fastlagt i Rådets forordning (EF) nr. 3/2008 af 17. december 2007(2) og gennemførelsesforordningen hertil, Kommissionens forordning (EF) nr. 501/2008 af 5. juni 2008(3),

–  der henviser til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen)(4),

–  der henviser til undersøgelsen fra 2011 med titlen »Evaluation of Promotion and Information Actions for Agricultural Products«(5), som blev foretaget på Kommissionens vegne,

–  der henviser til Kommissionens rapport om anvendelsen af Rådets forordning (EF) nr. 3/2008 om oplysningskampagner og salgsfremstød for landbrugsprodukter på det indre marked og i tredjelande (SEC(2010)1434),

–  der henviser til Rådets konklusioner af 15. og 16. december 2011 om den fremtidige salgsfremmepolitik for landbrugsprodukter,

–  der henviser til Kommissionens lovgivningsmæssige forslag om reform af den fælles landbrugspolitik forelagt den 12. oktober 2011 (COM(2011)0625/3, COM(2011)0627/3, COM(2011)0628/3, COM(2011)0629, COM(2011)0630/3, COM(2011)0631/3) og til forslaget til forordning om en fusionsmarkedsordning,

–  der henviser til Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om Kommissionens meddelelse om oplysningskampagner og salgsfremstød til fordel for landbrugsprodukter: en strategi af stor europæisk merværdi til fremme af smagfulde produkter fra Europa (NAT/560),

–  der henviser til Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om grønbogen om salgsfremstød og oplysningskampagner for landbrugsprodukter: en strategi af stor europæisk merværdi til fremme af smagfulde produkter fra Europa (NAT/525)(6),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 48,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter (A7-0286/2012),

A.  der henviser til, at Kommissionen i marts 2012 offentliggjorde en meddelelse om oplysningskampagner og salgsfremstød, som forventes at blive efterfulgt af lovgivningsmæssige forslag ved årets udgang;

B.  der henviser til, at landbrugsfødevaresektoren har potentiale til at kunne udvikle sig til en stærk og dynamisk sektor med økonomisk vækst og innovation på tværs af medlemsstaterne, navnlig i landdistrikterne og på regionalt plan, og til på denne måde at øge landbrugsindkomsterne og skabe beskæftigelse og vækst;

C.  der henviser til, at oplysningskampagner og salgsfremstød blev indført i 1980'erne med det formål at absorbere landbrugsoverskud og senere også blev brugt som et instrument til at håndtere kriser i fødevareindustrien såsom udbruddet af bovin spongiform encephalopati (BSE) – bedre kendt som »kogalskab« – i 1996 og skandalen med dioxin i æg i 1999;

D.  der henviser til, at der nu er behov for, at oplysningskampagner og salgsfremstød kommer til at spille en større og mere konstant rolle, og at de medvirker til at gøre produkter mere rentable, skaber større konkurrencemæssig lighed på eksterne markeder og giver forbrugerne flere og bedre oplysninger;

E.  der henviser til, at disse former for støtte i dag finansieres i henhold til forordning (EF) nr. 3/2008, der kaldes »ordningen for horisontale salgsfremstød«, og til, at det i en evaluering af salgsfremstødspolitikkerne foretaget i 2011 på vegne af Kommissionen konkluderedes, at EU mangler en konsekvent og omfattende strategi for oplysningskampagner og salgsfremstød;

F.  der henviser til, at Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen), der i øjeblikket revideres som led i reformprocessen for den fælles landbrugspolitik, giver mulighed for støtte til særlige salgsfremmende foranstaltninger for vin-, frugt- og grønsagssektoren som led i bredere programmer; salgsfremmende foranstaltninger for produkter, der indgår i ordninger for fødevarekvalitet, finansieres i dag inden for rammerne af landdistriktsudviklingspolitikken;

G.  der henviser til, at vinforbruget i EU er konstant faldende, og at der ikke findes europæiske foranstaltninger til interne salgsfremstød for dette produkt;

H.  der henviser til, at udgifterne til ordningen for horisontale salgsfremstød på 2012-budgettet beløber sig til ca. 56 mio. EUR svarende til omkring 0,1 % af de samlede udgifter til den fælles landbrugspolitik;

I.  der henviser til, at der ved budgetlægningen også bør tages hensyn til informations- og salgsfremstødspolitikkens seneste målsætninger, og at disse målsætninger ikke blot sigter mod at genoprette forbrugernes tillid efter kriser, men også mod at gøre produkterne mere rentable, skabe større konkurrencemæssig lighed på eksterne markeder og give forbrugerne flere og bedre oplysninger;

J.  der henviser til, at udgifterne til alle andre former for oplysningskampagner og salgsfremstød inden for rammerne af den fælles landbrugspolitik, navnlig inden for rammerne af fusionsmarkedsordningen og landdistriktsudviklingspolitikken, er sat til mellem 400 og 500 mio. EUR om året, hvilket stadig er under 1 % af de samlede udgifter til den fælles landbrugspolitik og tydeligvis ikke er nok, navnlig når det gælder om at fremme europæiske produkters konkurrencedygtighed på verdensmarkedet;

K.  der henviser til, at en af EU’s styrker inden for fødevareproduktion er EU-produkternes diversitet og særegenhed, som er knyttet til de forskellige geografiske områder og forskellige traditionelle produktionsmetoder og giver unikke smagsoplevelser med den variation og ægthed, som forbrugerne i stigende grad efterspørger, både i og uden for EU;

L.  der henviser til, at EU’s politik for salgsfremstød er et vigtigt redskab for den fælles landbrugspolitik, som kan bidrage til at fremme landbrugs- og fødevaresektorernes konkurrenceevne og langsigtede levedygtighed;

M.  der henviser til, at EU for nylig har offentliggjort en liste over godkendte ernærings- og sundhedsanprisninger, der træder i kraft i december 2012 og således sætter en stopper for mange års usikkerhed for fødevareindustrien og tilvejebringer vigtige markedsføringsredskaber, der er afgørende for at tiltrække forbrugernes opmærksomhed og sætte dem i stand til at træffe mere kvalificerede valg;

N.  der henviser til, at EU’s landbrugs- og fødevaresektor kan blive mere konkurrencedygtig på globalt plan, hvis den kan fremme europæisk fødevarediversitet og den europæiske produktionsmodel, som er underlagt høje standarder med hensyn til kvalitet, sikkerhed, dyrevelfærd, miljømæssig bæredygtighed osv., og dermed tilskynde andre landbrugsmagter til at indføre denne model med henblik på at skabe retfærdige produktions- og konkurrencevilkår;

O.  der henviser til, at den stigende globalisering af handelen uden tvivl er forbundet med en række udfordringer, men samtidig åbner op for nye markeder og nye vækstmuligheder;

P.  der henviser til, at Rådet i sine konklusioner fra december 2011 om den fremtidige salgsfremmepolitik for landbrugsprodukter fastslår, at »der også bør iværksættes informations- og salgsfremmetiltag for at fremme potentialet i lokalt landbrug og korte forsyningskæder«, og at disse tiltag bør medtages i programmerne for udvikling af landdistrikterne som allerede foreslået af Kommissionen;

Q.  der henviser til, at det er nødvendigt og vigtigt at tilvejebringe tilstrækkelige instrumenter til en politik, som kan fremme europæisk landbrug og europæiske fødevarer og bidrage til at øge landsbrugs- og fødevaresektorens konkurrenceevne ved at drage fordel af den diversitet, merværdi og kvalitet, der kendetegner dens produkter;

R.  der henviser til, at der en uløselig forbindelse mellem europæisk landbrug og fødevareindustrien, som forarbejder 70 % af landbrugsråvarerne og sælger fødevarer, og hvor 99 % af europæiske føde- og drikkevarevirksomheder er SMV’er, og hvor over 52 % af disse er beliggende i landdistrikter, hvilket gør dem til økonomiske og sociale drivkræfter i Europas landbomiljø;

S.  der henviser til, at støtte inden for rammerne af den fælles landbrugspolitik til udvikling af korte forsyningskæder og lokale markeder finansieres over politikken for udvikling af landdistrikter, hvilket er den så absolut bedste tilgang, da sådanne initiativer er af begrænset omfang og stærkt lokaliserede og skaber lokal beskæftigelse;

T.  der henviser til, at unikke europæiske traditionelle produkter har et betydeligt vækstpotentiale og stor tiltrækningskraft på forbrugerne på større tredjemarkeder og vil have gavn af målrettede og styrkede salgsfremstødsordninger, som skaber beskæftigelse og vækst i regionale områder;

U.  der henviser til, at en af målsætningerne med de lovgivningsmæssige forslag, der i øjeblikket er til forhandling i forbindelse med reformen af den fælles landbrugspolitik for perioden efter 2013, er at sikre, at denne politik kan bidrage fuldt ud til Europa 2020-strategien;

V.  der henviser til, at forordning (EF) nr. 1234/2007 om fusionsmarkedsordningen indeholder regler om finansiering af skolefrugt- og skolemælksordningerne; i det foreliggende forslag til revision af den fælles markedsordning (COM(2011)0626) foreslås det at sætte EU’s medfinansieringssatser for skolefrugtordningen op fra 50 % til 75 % af udgifterne (og fra 75 % til 90 % i konvergensregionerne);

W.  der henviser til, at skolefrugt- og skolemælksordningerne også har pædagogiske formål, idet de bl.a. bør give eleverne en bedre forståelse af, hvordan fødevarer produceres, og hvordan livet på en gård er;

X.  der henviser til, at de forskellige salgsfremstødsordninger, hvis de gennemføres effektivt, bidrager til at sikre, at europæiske landbrugsprodukter anerkendes i Europa og verden over og til at øge forbrugernes kendskab til de høje standarder for fødevaresikkerhed, dyrevelfærd og miljøbeskyttelse, som de europæiske landbrugere opretholder, og som til stadighed overvåges og forbedres;

Y.  der henviser til, at formålet med forordning (EF) nr. 814/2000 er at hjælpe borgerne med at forstå den europæiske landbrugsmodel og at bevidstgøre dem om de hermed forbundne spørgsmål; uvidenheden og misforståelserne omkring landbruget og livet på landet er formentlig større i dag end på noget andet tidspunkt i Europas historie, og en af de relevante faktorer, som offentligheden har mindst kendskab til, er den væsentlige stigning i landbrugsproduktionsomkostningerne som følge af de krav, som EU har indført vedrørende fødevaresikkerhed og -hygiejne, social velfærd for arbejdstagerne, miljøbevarelse og dyrevelfærd, og som ofte ikke overholdes af EU’s direkte konkurrenter på landbrugsområdet; der henviser til, at en af de af offentligheden mest misforståede relevante faktorer vedrører det manglende kendskab til landbrugets betydelige bidrag til reduktionen af drivhusgasemissioner og til den lange række offentlige goder, som landbruget skaber;

Overordnet tilgang

1.  glæder sig over Kommissionens meddelelse om »oplysningskampagner og salgsfremstød til fordel for landbrugsprodukterne: en strategi af stor europæisk merværdi til fremme af smagfulde produkter fra Europa«, som skal udgøre et første skridt hen imod at øge den værdi, som den europæiske produktion har for europæere og andre, og gøre denne produktion mere rentabel;

2.  støtter meddelelsens fire hovedmålsætninger, nemlig at skabe større europæisk merværdi i fødevaresektoren, fastlægge en mere attraktiv og virkningsfuld politisk strategi, indføre en enklere forvaltning og skabe større synergi mellem de forskellige salgsfremmende instrumenter;

3.  finder, at politikkerne for salgsfremstød på det indre marked og på eksterne markeder bør gives samme opmærksomhed, da de begge gavner såvel producenter som forbrugere;

4.  understreger, at EU’s politik for salgsfremstød fortsat er legitim og betydningsfuld internt, på lokalt og regionalt plan og på de voksende verdensmarkeder;

5.  mener dog, at målene med EU’s politik for salgsfremstød skal være klarere og defineres på fyldestgørende vis; understreger, at salgsfremstødene bør dække alle landbrugsprodukter, som opfylder de europæiske kvalitetsstandarder, da dette vil bidrage til at fremme salgsfremstødenes effektivitet og opfylde forbrugernes ønsker; understreger også, at støtte til landbrug, som garanterer fødevaresikkerheden, den bæredygtige anvendelse af naturressourcer og dynamikken i landdistrikterne, fremmer vækst og jobskabelse;

6.  understreger det forhold, at generelle og vedvarende salgsfremstød på det indre marked er nødvendige for at sikre, at de europæiske forbrugere informeres om kendetegnene ved og merværdien af de europæiske landbrugsprodukter, som de finder på markedet;

7.  understreger, at der på det eksterne marked er behov for at opretholde og øge markedsandelene for europæiske landbrugsprodukter og for at fokusere på nye vækstmarkeder for at skabe nye afsætningsmuligheder for disse produkter ved hjælp af en større sammenhæng mellem salgsfremstød og EU’s handelspolitik;

8.  mener, at en klar definition fra Kommissionens side af målene med EU’s politik for salgsfremstød sideløbende med fastlæggelsen af retningslinjer for medlemsstaternes målsætninger er et nødvendigt første skridt hen imod at skabe større sammenhæng i politikkerne og synergier mellem de forskellige salgsfremmende instrumenter og er helt afgørende for at sikre øget gennemsigtighed i udvælgelsen af programmer på nationalt plan; påpeger, at EU’s aktiviteter på dette område skal supplere både nationale initiativer og initiativer i den private sektor;

9.  mener, at budgettet for bedre oplysningskampagner og salgsfremstød bør øges betydeligt under hensyn til de seneste målsætninger med informations- og salgsfremstødspolitik, navnlig budgettet for ordningen for horisontale salgsfremstød; mener endvidere, at denne ordning bør opføres som en særskilt post i det almindelige budget;

10.  understreger, at de europæiske landbrugeres succes afhænger af deres evne til at øge deres markedsandel og til at gøre det muligt for den yderst konkurrencedygtige fødevareindustri at fastholde sin i økonomisk og handelsmæssig henseende fremtrædende plads i EU;

11.  understreger behovet for at tilrettelægge omfattende forbrugeroplysningskampagner i EU og på eksterne markeder vedrørende produktionskvalitetsstandarder og certificeringssystemer;

12.  understreger, at horisontale salgsfremstød i henhold til forordning (EF) nr. 3/2008 bør bidrage til at udvikle lokale markeder og korte forsyningskæder, revitalisere det indre marked og intensivere markedsføringen af europæiske produkter på eksterne markeder;

13.  glæder sig over Kommissionens forslag om at indføre en fjerde type salgsfremmende foranstaltning, der tilvejebringer teknisk støtte; finder dette vigtigt for sikringen af en effektiv politik for salgsfremstød, navnlig eksternt;

14.  anerkender potentialet ved at anvende ét fælles system for oplysningskampagner og salgsfremstød;

15.  anbefaler, at den generiske karakter af oplysningskampagner og salgsfremstød bevares;

Lokale, regionale, indre og eksterne markeder

16.  bemærker, at EU’s informations- og salgsfremstødspolitik bør have tre hovedmålsætninger: på lokale og regionale markeder bør den sætte fokus på produktdiversiteten og produkternes friskhed samt den korte afstand mellem producenter og forbrugere med henblik på at fremme den økonomisk revitalisering af landdistrikterne og forbedre livet på landet i social henseende; på det indre marked bør den drage størst mulig gavn et europæisk område uden grænser med 500 millioner forbrugere med henblik på at fremme produktionen og stimulere forbruget af europæiske produkter; på de eksterne markeder bør den udnytte de høje standarder, som den europæiske produktionsmodel følger, med henblik på at opnå større merværdi for landbrugsfødevaresektoren;

17.  foreslår, at Kommissionen udvikler korte forsyningskæder på lokale og regionale markeder og derved skaber nye muligheder for landbrugere og andre producenter i landdistrikterne samt for sammenslutninger af landbrugere og/eller landbrugere og andre operatører i landdistrikterne, og at den udarbejder en bred vifte af instrumenter til fremme af udviklingen af landdistrikterne; finder det endvidere ønskeligt, at Kommissionen udfærdiger retningslinjer, der vil hjælpe landbrugerne med at fortage flere og bedre investeringer i deres produkters kvalitet og konkrete værdi; mener, at det også bør overvejes at investere i formidling gennem medierne (navnlig internettet);

18.  foreslår, at Kommissionen gør mere på det indre marked for at støtte europæiske producenters bestræbelser på at skaffe sig den nødvendige kapacitet til at opfylde forbrugernes større krav hvad angår kvalitet, fødevarehygiejne og kendskab til friske produkters oprindelse og til, hvornår de bør forbruges, for på denne måde at fremme produkt- og fødevarediversiteten og gøre forbrugerne bekendt med nye produkter eller nye måder at præsentere eller anvende traditionelle produkter på;

19.  opfordrer derfor til en udvidelse af programmer vedrørende enten markeder eller målprodukter og til, at de hermed forbundne salgsfremstødsværktøjer fokuseres på produktionsstandardernes særlige kendetegn, idet den europæiske produktionsmodel og navnlig de europæiske kvalitetssystemer hele tiden skal fremhæves; finder det også vigtigt at fremme indførelsen af flerlandeprogrammer, der omfatter flere forskellige produkter, som på den ene side tilfører programmet en ægte europæisk dimension og på den anden side har særligt brug for europæisk støtte; er i denne forbindelse af den opfattelse, at lande, der indfører produktionsprogrammer, der tager hensyn til markedsvilkårene og markedspotentialet og samtidig giver Kommissionen mulighed for at tilpasse støtten til det udpegede område, bør prioriteres;

20.  opfordrer på det kraftigste til, at oplysningskampagner og salgsfremstød gøres mere attraktive for brancheorganisationer gennem et øget samarbejde mellem igangværende nationale og sektorspecifikke aktiviteter og en bedre koordinering med politiske aktiviteter, især hvad angår frihandelsaftaler;

21.  fremhæver behovet for at gøre programmerne mere fleksible, således at de kan tilpasses de skiftende markedsvilkår i gennemførelsesfasen; mener, at det detaljeringsniveau, der kræves ved forelæggelsen af programmer, derfor bør mindskes;

22.  opfordrer til en bedre vurdering af programmer ved hjælp af et stringent vurderingssystem baseret på specifikke indikatorer såsom en stigning i markedsandele og jobskabelse; mener, at udvælgelsesprocessen bør være kortere, og at man bør overveje muligheden for forskudsbetalinger til organisationer;

23.  lykønsker Kommissionen med de gode resultater, der er opnået med den nuværende informations- og salgsfremstødspolitik for landbrugsprodukter, men opfordrer til, at politikken forenkles og forbedres, idet det er særligt vigtigt at mindske de administrative byrder, først og fremmest ved at skære ned på antallet af de rapporter, som Kommissionen kræver; mener, at det er ønskeligt, at Kommissionen udarbejder en enkel og omfattende håndbog, der kan hjælpe potentielle støttemodtagere til at overholde regler og procedurer i forbindelse med denne politik;

24.  henleder med hensyn til eksterne markeder Kommissionens opmærksomhed på det forhold, at produktionen af kvalitetsfødevarer ikke i sig selv er nok til at sikre en god markedsposition, og at det derfor er vigtigt at investere i salgsfremstødsprogrammer; mener, at der forud for sådanne programmer bør foretages markedsundersøgelser i tredjelande, for hvilke der bør stilles medfinansiering til rådighed; mener, at man også bør overveje muligheden for at støtte pilotprojekter i tredjelande, der er blevet udpeget som potentielle nye markeder;

25.  opfordrer til, at der gøres en indsats for at fremme udviklingen af europæiske foreninger og virksomheder og for at tilskynde dem til at deltage i internationale fora, konkurrere på kvaliteten og prioritere specialisering og diversitet, hvilket vil kræve bistand til landbrugere og kooperativer til at gennemføre deres egne strategier og udnytte deres eksportkapacitet, herunder teknisk bistand til producenter;

26.  opfordrer til, at der åbnes mulighed for at fremme oprindelsen af produkter, der ikke er omfattet af kvalitetsbenævnelser, gennem fremhævelse af deres kendetegn og kvaliteter;

27.  mener, at EU’s informations- og salgsfremstødspolitik for europæiske produkter bør have sit eget mærke til at identificere sådanne produkter i og uden for EU;

28.  opfordrer Kommissionen til at øge forbrugernes bevidsthed om, at europæiske landbrugsstandarder er de mest krævende i verden for så vidt angår kvalitet, sikkerhed, dyrevelfærd, miljømæssig bæredygtighed osv., hvilket påvirker produktets slutpris; mener, at forbrugerne bør gives gennemsigtige oplysninger om, hvordan europæiske produkter og deres kendetegn kan identificeres, således at de kan undgå risikoen for at købe forfalskede produkter og kan tage stilling til, hvad de ønsker at købe;

Oprindelse og kvalitet

29.  mener, at kvalitetsprodukter er produkter, der er knyttet til specifikke produktionsmetoder, geografiske oprindelser, traditioner eller kulturelle sammenhænge, og bemærker, at der allerede findes ordninger til beskyttelse heraf i form af ordningerne med beskyttet oprindelsesbetegnelse (BOB), beskyttet geografisk betegnelse (BGB), mærkning af økologiske produkter, og garanterede traditionelle specialiteter (GTS); slår til lyd for en ny ordning med »lokale landbrug og direkte salg« for lokale kvalitetsprodukter, der er bestemt til konsum i den region, hvor de produceres;

30.  er af den opfattelse, at europæisk oprindelse bør angives som hovedidentitet i alle oplysningskampagner og salgsfremstød, både på det indre marked og i tredjelande; mener, at en supplerende angivelse af national oprindelse kunne overvejes i tredjelande, hvor denne identitet er stærk og bidrager til at fremhæve fødevareudbuddets diversitet;

31.  understreger med hensyn til private mærker, at det er vigtigt at søge at finde en balance mellem generiske salgsfremstød og salgsfremstød for mærker, som vil bidrage til at gøre salgsfremstød i tredjelande mere virkningsfulde; støtter Kommissionens synspunkt om, at varemærker kan have en løftestangsvirkning på denne type aktivitet, hvor det er naturligt at supplere generiske salgsfremstød ved at sætte de økonomiske aktører i forbindelse med hinanden gennem salgsfremstød for produkter og mærker, således at der derved opnås større indflydelse på importørerne og dermed også på forbrugerne; mener endvidere, at private varemærkers medtagelse i salgsfremstød vil gøre virksomheder mere interesserede i at deltage, og bemærker, at det bør erindres, at det i sidste ende er disse virksomheder, der medfinansierer sådanne foranstaltninger;

32.  påpeger, at kvalitetsordninger, for så vidt landbrugerne er organiserede, giver landbrugerne mulighed for at anvende foranstaltninger til udbudsstyring og prisstabilisering og dermed øger deres chancer for at skaffe sig et rimeligt udkomme fra landbruget, og at sådanne ordninger derfor er det bedste middel til at skabe større europæisk merværdi i overensstemmelse med Kommissionens prioriteter;

33.  mener, at det må sikres, at produkter, der er underlagt kvalitetsstandarder, beskyttes mere effektivt over for EU’s handelspartnere; opfordrer til fuld inddragelse af geografiske betegnelser og udvidet beskyttelse af disse i bilaterale og interregionale handelsaftaler samt på WTO-plan;

34.  understreger behovet for at ændre finansieringsrammebestemmelserne for salgsfremstød for produkter, der er underlagt kvalitetsstandarder, med henblik på at øge EU’s økonomiske engagement;

35.  bemærker, at ikrafttrædelsen af regler om bedre information om forholdet mellem specifikke stoffer i fødevarer og bedre sundhed vil give større gennemsigtighed til salgsfremstød for produkter af sundhedsrelaterede årsager;

36.  glæder sig over den stigende efterspørgsel efter økologiske produkter og efterlyser en mere aktiv indsats til fremme af produktionen af og salgsfremstød for disse produkter;

37.  understreger behovet for salgsfremstød for lokale produkter fra bjerg- og øområder og for at afsætte flere EU-midler til dette formål;

38.  opfordrer Kommissionen til i dens eksterne salgsfremstød i højere grad at fremhæve EU’s landbrugs engagement i mere bæredygtige landbrugsmetoder, variation og kvalitet og i den forbindelse understrege, at dette er forbundet med større udgifter, og til at øge og forbedre kendskabet til EU’s ordninger for salgsfremstød og EU-logoer;

39.  støtter ydelse af teknisk bistand til små og mellemstore virksomheder, navnlig med henblik på at hjælpe dem til at udvikle deres egne markedsføringsstrategier og analysere deres målmarkeder;

40.  anbefaler, at der etableres en internetplatform til udveksling af potentielle projekter og bedste praksis som et middel til at fremme reklamekampagner, der er baseret på en europæisk synsvinkel;

41.  understreger, at reformen af den fælles landbrugspolitik sigter mod at forbedre produktionen, bæredygtigheden og kvaliteten af landbrugsprodukter; mener, at EU’s politik for salgsfremstød derfor bør gøre det muligt at udnytte hele fødevaresektorens potentiale med henblik på at fremme økonomisk vækst og beskæftigelse i Europa;

42.  opfordrer indtrængende Kommissionen til i sine kommende lovgivningsmæssige forslag vedrørende fremme af smagfulde produkter fra Europa at identificere forskellige relevante forvaltningsforanstaltninger for det indre og det eksterne marked samt for multinationale programmer eller kriseprogrammer;

43.  mener, at det er nødvendigt at udforme en europæisk strategi for oplysningskampagner og salgsfremstød, der er mere målrettet markederne og de produkter eller budskaber, der skal fremhæves, idet der skal tages hensyn til forhandlinger om frihandelsaftaler og de mest rentable markeder for at undgå en fragmenteret og spredt finansiering;

Skolefrugt- og skolemælksordningerne

44.  glæder sig over Kommissionens forslag om at øge EU’s medfinansieringssatser for skolefrugtordningen på baggrund af den fortsatte økonomiske krise;

45.  anmoder Kommissionen om at tage skridt til at tilskynde alle medlemsstaterne til at lægge større vægt på skolefrugt- og skolemælksordningernes pædagogiske karakter og til at integrere skolefrugt- og skolemælksordningerne helt i landbrugsstøttens anden søjle;

Aktioner i forbindelse med oplysningskampagner om kvalitetsvine

46.  opfordrer Kommissionen til at evaluere gennemførelsen på EU-markedet af oplysningskampagner rettet mod den voksne befolkning om et ansvarligt forbrug af europæiske kvalitetsvine; bemærker, at sådanne kampagner, ud over at fremme et moderat forbrug af disse vine, bør fremhæve europæiske vines kulturelle rødder, kvalitative egenskaber og særlige kendetegn;

o
o   o

47.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen.

(1) EUT C 308 E af 20.10.2011, s. 22.
(2) EUT L 3 af 5.1.2008, s. 1.
(3) EUT L 147 af 6.6.2008, s. 3.
(4) EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1.
(5) http://ec.europa.eu/agriculture/eval/reports/promotion/fulltext_en.pdf.
(6) EUT C 43 af 15.2.2012, s. 59.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik