Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2012/2038(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0326/2012

Внесени текстове :

A7-0326/2012

Разисквания :

Гласувания :

PV 20/11/2012 - 6.10
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2012)0421

Приети текстове
PDF 357kWORD 54k
Вторник, 20 ноември 2012 г. - Страсбург
Прилагане на Директивата относно правото на препродажба
P7_TA(2012)0421A7-0326/2012

Резолюция на Европейския парламент от 20 ноември 2012 г. относно доклада за прилагането на Директивата относно правото на препродажба (2001/84/EC) (2012/2038(INI))

Европейският парламент,

–  като взе предвид Директива 2001/84/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 27 септември 2001 г. относно правото на препродажба в полза на автора на оригинално произведение на изкуството (наричана по-нататък „директивата“)(1),

–  като взе предвид съобщението на Комисията до Европейския парламент, до Съвета и до Европейския икономически и социален комитет: Доклад за прилагането и въздействието на Директивата относно правото на препродажба„ (2001/84/ЕО) (COM(2011)0878),

–  като взе предвид член 48 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по правни въпроси и становището на комисията по култура и образование (A7-0326/2012),

А.  като има предвид, че правото на препродажба е авторско право, утвърдено с член 14б на Бернската конвенция за закрила на литературните и художествените произведения;

Б.  като има предвид, че директивата спомогна за хармонизирането на условията, необходими за прилагането на правото на препродажба с цел премахване на потенциалните пречки за изграждането на вътрешния пазар;

В.  като има предвид, че приемането на директивата беше важно за авторите не само по отношение на инициативите им, насочени към получаване на признание и справедливо третиране като хора на изкуството, но и по отношение на ролята им на хора, които допринасят за културните ценности; като има предвид обаче, че продължават да съществуват опасения във връзка с последиците за европейските пазари на изкуство и особено за многобройните по-малки и специализирани аукционни къщи и търговци в ЕС,

Г.  като има предвид, че директивата започна да се прилага в пълна степен от всички държави членки едва от 1 януари 2012 г.;

Д.  като има предвид, че делът на ЕС на световния пазар на произведения на живи автори е намалял значително през последните няколко години,

Е.  като има предвид, че творчеството допринася за постоянното развитие на културния живот и наследство на ЕС,

Ж.  като има предвид, че пазарът на изкуство и антики оказва съществен принос към световната икономика, включително по отношение на подкрепяните от него дружества, особено дружествата в творческите сектори,

З.  като има предвид, че директивата натоварва търговците с административна тежест и поставя търговците от ЕС в неизгодни търговски условия по отношение на тези в трети държави,

Тенденции на европейския и световния пазар на изкуство

1.  Отбелязва, че 2011 г. беше рекордна година за пазара на изкуство и че общите годишни приходи възлязоха на 11,57 милиарда щатски долара – увеличение с повече от 2 милиарда щатски долара спрямо 2010 г.(2); подчертава, че пазарът на изкуство и антики оказва съществен принос към световната икономика, включително по отношение на подкрепяните от него сфери на дейност, особено тези в творческите сектори;

2.  Посочва, че през 2011 г. европейският пазар на изкуство отбеляза силен растеж; Обединеното кралство запази пазарен дял от 19,4 % от световния пазар, с увеличение от 24 % на обема на продажбите; пазарният дял на Франция беше 4,5 %, с 9 % увеличение в оборота; накрая, Германия, с пазарен дял от 1,8 % отбеляза увеличение на продажбите с 23 %(3);

3.  Отбелязва, че китайският пазар е реализирал дял от 41,4 % от световния пазар през 2011 г., като така изпреварва САЩ, които понижиха оборота си с 3 % и пазарния си дял с 6 %, като минаха от 29,5 % през 2010 г. на 23,5 % през 2011 г.(4);

4.  Подчертава впечатляващия растеж, отбелязан от Китай; въпреки това отбелязва, че този пазар на изкуство понастоящем е ограничен единствено до автори, произхождащи от страната;

5.  Отбелязва, че общата тенденция за изместване на центъра на тежестта на пазара на изкуство към нововъзникващите икономики е свързана с глобализацията, с възхода на Азия и появата на нови колекционери в тези страни;

6.  Отбелязва със задоволство, че трети държави обмислят въвеждането на правото на препродажба в националното си законодателство; отбелязва по-специално, че в САЩ на 12 декември 2011 г. беше внесен проектозакон, целящ налагане на право на препродажба в размер на 7 % върху препродажбата на произведения на съвременното изкуство; отбелязва, че в Китай проектозаконът относно авторското право предвижда също така въвеждането на право на препродажба (член 11, параграф 13);

Прилагане на директивата

7.  Припомня, че размерът на правата върху възпроизвеждане и представяне са относително незначителни при графичното изкуство и пластичното изкуство, при които приходите идват от продажба или препродажба на творби;

8.  Подчертава, че правото на препродажба гарантира последователност при заплащането за авторите, които често продават творбите си на ниски цени в началото на кариерата си;

9.  Отбелязва, че докладът на Комисията относно прилагането и последиците на директивата и статистическите данни от сектора не подсказват, че правото на препродажба има вредно въздействие върху пазара на изкуство в Европа;

10.  Призовава Комисията да извърши оценка на въздействието на функционирането на пазара на произведения на изкуството като цяло, включително на административните трудности, пред които са изправени по-малките и специализираните аукционни къщи и търговци;

11.  Припомня, че няколко разпоредби на директивата гарантират балансирано прилагане на правото на препродажба, като отчитат интересите на всички заинтересовани страни, по-специално постепенното намаляване на приложимите проценти, определянето на таван на правото на 12 500 EUR, изключването на дребните продажби и освобождаване от препродажбите за първия купувач; при все това подчертава, че директивата натоварва търговците с административна тежест;

12.  Отбелязва, че правото на препродажба в полза на живия автор на оригинално произведение на изкуството може да бъде полезен инструмент за предотвратяване на дискриминация срещу авторите;

Заключения

13.  Припомня, че пазарът на изкуство беше оценен на 10 милиарда щатски долара през 2010 г. и на 12 милиарда щатски долара през 2012 г., от които правото на препродажба представлява само 0,03 %; счита, че това е важен пазар, от който авторите и техните наследници трябва да получават справедливо възнаграждение;

14.  Констатира, че пазарните проучвания и статистическите данни за пазара на изкуство не подсказват, че правото на препродажба има вредно въздействие върху местонахождението на пазара на изкуство или оборота;

15.  Припомня, че директивата започна да се прилага изцяло от всички държави членки едва от 1 януари 2012 г., въпреки че правото на препродажба е вече признато в много държави членки от десетилетия;

16.  Подчертава значението на оказването на проактивна подкрепа на местните автори, включително на най-младите автори;

17.  Счита, че е рано да преоцени директивата още през 2014 г., както планира Комисията, и предлага тази нова преоценка да бъде извършена през 2015 г. (4 години след оценката, направена през декември 2011 г.);

18.  Насърчава Комисията да преразгледа в следващия си доклад за оценка уместността на приложимите проценти, праговете и уместността на категориите бенефициенти, определени в директивата;

19.  Призовава Комисията към тясно сътрудничество със заинтересованите страни с цел укрепване на позицията на европейския пазар на изкуство и справяне с проблеми като „каскадния ефект“ и административните затруднения, пред които са изправени по-малките и специализираните аукционни къщи и търговци;

20.  Приветства инициативите, предприети от трети държави, за въвеждане на правото на препродажба и настоятелно призовава Комисията да продължава да полага усилия в многостранни форуми за укрепване на позицията на европейския пазар на изкуство в света;

o
o   o

21.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на Комисията.

(1) ОВ L 272, 13.10.2001 г., стр. 32.
(2) Artprice, Тенденции на пазара на изкуство, 2011 г., http://imgpublic.artprice.com/pdf/trends2011_en.pdf
(3) Пак там.
(4) Пак там.

Правна информация - Политика за поверителност