Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2012/2038(INI)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A7-0326/2012

Esitatud tekstid :

A7-0326/2012

Arutelud :

Hääletused :

PV 20/11/2012 - 6.10
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2012)0421

Vastuvõetud tekstid
PDF 115kWORD 43k
Teisipäev, 20. november 2012 - Strasbourg
Edasimüügiõiguse direktiivi rakendamine
P7_TA(2012)0421A7-0326/2012

Euroopa Parlamendi 20. novembri 2012. aasta resolutsioon aruande kohta edasimüügiõiguse direktiivi (2001/84/EÜ) rakendamise ja mõju kohta (2012/2038(INI))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. septembri 2001. aasta direktiivi 2001/84/EÜ algupärase kunstiteose autori õiguse kohta saada hüvitist edasimüügi korral (edaspidi „direktiiv”)(1),

–  võttes arvesse komisjoni aruannet Euroopa Parlamendile, nõukogule ning Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele edasimüügiõiguse direktiivi rakendamise ja mõju kohta (2001/84/EÜ) (COM(2011)0878),

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 48,

–  võttes arvesse õiguskomisjoni raportit ning kultuuri- ja hariduskomisjoni arvamust (A7-0326/2012),

A.  arvestades, et edasimüügiõigus on Berni kirjandus- ja kunstiteoste kaitse konventsiooni artiklis 14ter sätestatud autoriõigus;

B.  arvestades, et direktiiviga edendati edasimüügiõiguse kohaldamise oluliste tingimuste ühtlustamist, et kõrvaldada võimalikud takistused siseturu saavutamisele;

C.  arvestades, et kõnealuse direktiivi vastuvõtmine oli kunstnikele tähtis mitte ainult nende algatuste pärast, mille eesmärk oli saada tunnustatud ja olla loovisikutena õiglaselt koheldud, vaid ka nende rolli tõttu kultuuriväärtuste toetamisel; arvestades, et on siiski jäänud kahtlusi seoses mõjuga Euroopa kunstiturgudele, eelkõige paljudele ELi väiksematele ja spetsialiseerunud oksjonikorraldajatele ja vahendajatele;

D.  arvestades, et direktiivi hakati kõigis liikmesriikides täielikult kohaldama alles 1. jaanuaril 2012;

E.  arvestades, et ELi ülemaailmne turuosa selles turust, kus kaubeldakse elavate kunstnike teostega, on viimaste aastatega oluliselt vähenenud;

F.  arvestades, et kunstilooming aitab kaasa ELi kultuurielu ja -pärandi jätkuvale arengule;

G.  arvestades, et kunsti- ja antiigiturg edendab olulisel määral maailmamajanduse, sealhulgas oma valdkonna ettevõtete, eriti loomemajanduse ettevõtete arengut;

H.  arvestades, et kõnealuse direktiiviga pannakse vahendajatele halduskoormus ning ELi vahendajad asetatakse võrreldes kolmandate riikide vahendajatega kaubanduslikult ebasoodsasse olukorda;

Euroopa ja üleilmse kunstituru suundumused

1.  märgib, et 2011. aasta oli kunstituru jaoks rekordiline: aastane müügisumma oli 11,57 miljardit USA dollarit, mis oli 2 miljardi dollari võrra suurem kui 2010. aastal(2); rõhutab, et kunsti- ja antiigiturg edendab olulisel määral maailmamajanduse, sealhulgas oma valdkonna ettevõtete, eriti loomemajanduse ettevõtete arengut;

2.  juhib tähelepanu asjaolule, et 2011. aastal arenes Euroopa kunstiturg jõuliselt: Ühendkuningriik säilitas 19,4% suuruse turuosa maailmaturul ja tema müük suurenes 24%; Prantsusmaa turuosa oli 4,5% ja müük kasvas 9% ning Saksamaa turuosa oli 1,8% ja tema müük kasvas 23%(3);

3.  märgib, et Hiina turu osakaal maailmaturul ulatus 2011. aastal 41,4%-ni, jõudes ette USAst, kelle müük vähenes 3% ja turuosa 6%, langedes 29,5%-lt 2010. aastal 23,5%-ni 2011. aastal(4);

4.  rõhutab Hiina märkimisväärset esiletõusu; märgib siiski, et see kunstiturg kuulub praegu ainult Hiinast pärit kunstnikele;

5.  märgib, et üldine suundumus on kunstituru keskme liikumine tärkava majandusega riikidesse, mis on tingitud üleilmastumisest, Aasia esilekerkimisest ja uute kollektsionääride tekkimisest nendes riikides;

6.  märgib rahuloluga, et kolmandad riigid kavatsevad viia oma siseriiklikku õigusesse sisse edasimüügiõiguse; märgib eelkõige, et USAs esitati 12. detsembril 2011. aastal õigusakti ettepanek, millega sooviti kehtestada õigus saada 7% suurust hüvitist nüüdiskunsti teoste edasimüügist; märgib, et Hiinas on autoriõiguse seaduse eelnõus samuti ette nähtud edasimüügiõiguse kehtestamine (artikli 11 lõige 13) ;

Direktiivi rakendamine

7.  tuletab meelde, et reprodutseerimis- ja esindusõiguse teostamisest saadavad summad ei ole eriti suured graafika ja skulptuuri valdkonnas, kus tulu saadakse teoste müügist ja edasimüügist;

8.  rõhutab, et edasimüügiõigus tagab pideva sissetuleku kunstnikele, kes müüvad karjääri alguses oma teoseid väga sageli madala hinnaga;

9.  tuletab meelde, et komisjoni aruanne direktiivi rakendamise ja mõju kohta ning sektori statistika ei näita, et edasimüügiõigusel oleks negatiivne mõju Euroopa kunstiturule;

10.  kutsub komisjoni üles teostama mõjuhinnangut kunstituru üldise toimimise, sealhulgas väiksemate ja spetsialiseerunud oksjonikorraldajate ja vahendajate haldusraskuste kohta;

11.  tuletab meelde, et mitu direktiivi sätet tagavad edasimüügiõiguse tasakaalustatud rakendamise, võttes arvesse kõikide sidusrühmade huve, eelkõige kohaldatavate määrade järkjärguline alandamine, edasimüügiõiguse piiramine 12 500 euroga, väikemüügi väljajätmine direktiivi kohaldamisalast ja esimese ostja maksust vabastamine edasimüügi korral; rõhutab samas, et direktiiv paneb vahendajatele halduskoormuse;

12.  märgib, et algupärase kunstiteose elava autori õigus saada teose edasimüügi korral hüvitist võib olla kasulik vahend, vältimaks kunstnike diskrimineerimist;

Järeldused

13.  tuletab meelde, et kunstituru väärtust hinnati 2010. aastal 10 miljardile USA dollarile ja 2012. aastal ligikaudu 12 miljardile dollarile ning et edasimüügiõigus moodustab sellest vaid 0,03%; on seisukohal, et tegemist on olulise turuga, kus kunstnikud ja nende järeltulijad peaksid saama õiglast tasu;

14.  võtab teadmiseks, et kunstiturgu käsitlevad uurimused ja statistika ei näita, et edasimüügiõigusel oleks negatiivne mõju kunstituru asukohale või müügiarvudele;

15.  tuletab meelde, et direktiivi hakati kõigis liikmesriikides täielikult kohaldama alles 1. jaanuaril 2012, kuigi edasimüügiõigus on paljudes liikmesriikides kehtinud juba mitu aastakümmet;

16.  rõhutab, kui tähtis on kohalike kunstnike, sealhulgas noorimate kunstnike proaktiivne toetamine;

17.  on seisukohal, et komisjoni ettepanekus esitatud 2014. aastal on liiga vara direktiivi uuesti hinnata, ning teeb ettepaneku viia hindamine läbi 2015. aastal (ehk 4 aastat pärast 2011. aasta detsembris teostatud hindamist);

18.  kutsub komisjoni üles hindama oma järgmises hindamisaruandes uuesti, kas direktiivis esitatud kohaldatavad maksumäärad, piirmäärad ja isikute kategooriad on asjakohased;

19.  kutsub komisjoni üles tegema tihedat koostööd sidusrühmadega, et tugevdada Euroopa kunstituru positsiooni ja ületada teatavad raskused, nagu kaskaadiefekt ning väiksemate ja spetsialiseerunud oksjonikorraldajate ja vahendajate haldusraskused;

20.  väljendab heameelt kolmandate riikide algatuste üle edasimüügiõiguse sisseviimise valdkonnas ja nõuab tungivalt, et komisjon jätkaks mitmepoolsetel foorumitel jõupingutusi Euroopa kunstituru positsiooni tugevdamiseks maailmas;

o
o   o

21.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile.

(1) ELT L 272, 13.10.2001, lk 32.
(2) Artprice, Art Market Trends 2011, http://imgpublic.artprice.com/pdf/trends2011_en.pdf
(3) Samas.
(4) Samas.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika