Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2011/2298(REG)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0281/2012

Внесени текстове :

A7-0281/2012

Разисквания :

Гласувания :

PV 20/11/2012 - 6.11
CRE 20/11/2012 - 6.11
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2012)0422

Приети текстове
PDF 397kWORD 68k
Вторник, 20 ноември 2012 г. - Страсбург
Изменение на член 70 относно междуинституционалните преговори при законодателните процедури
P7_TA(2012)0422A7-0281/2012

Решение на Европейския парламент от 20 ноември 2012 г. относно изменение на член 70 от Правилника за дейността на Парламента – междуинституционални преговори при законодателните процедури (2011/2298(REG))

Европейският парламент,

–  като взе предвид писмото на своя председател от 18 април 2011 г.,

–  като взе предвид членове 211 и 212 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по конституционни въпроси и становището на комисията по икономически и парични въпроси (A7-0281/2012),

1.  Реши да внесе в своя правилник следните изменения;

2.  Напомня, че настоящите изменения влизат в сила на първия ден от следващата месечна сесия;

3.  Възлага на своя председател да предаде за сведение настоящото решение на Съвета и на Комисията.

Текст в сила   Изменение
Изменение 1
Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 70 – параграф 1
1.  Преговорите с другите институции с цел постигане на споразумение в хода на законодателна процедура се водят, като се взема предвид Кодексът за поведение относно преговорите в рамките на обикновената законодателна процедура.
1.  Преговорите с другите институции с цел постигане на споразумение в хода на законодателна процедура се водят, като се взема предвид Кодексът за поведение, установен от Председателския съвет.
Изменение 13
Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 70 – параграф 2
2.   По принцип преди започване на такива преговори, компетентната комисия следва да вземе решение с мнозинство от своите членове и да приеме мандат, насоки или приоритети.
2.  Такива преговори не се започват, преди компетентната комисия да е приела, поотделно за всяка съответна законодателна процедура и с мнозинство от своите членове, решение за започване на преговори. Това решение определя мандата и състава на преговарящия екип. Подобни решения се съобщават на председателя, който от своя страна редовно информира Председателския съвет.
Изменение 3
Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 70 – параграф 2 – алинея 1 a (нова)
Мандатът се състои от доклад, приет в комисия и внесен за последващо разглеждане в Парламента. По изключение, когато компетентната комисия счита за обосновано започването на преговори преди приемането на доклад в комисия, мандатът може да се състои от пакет от изменения или набор от ясно определени цели, приоритети или насоки.

Изменение 4
Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 70 – параграф 2 а (нов)
2a.  Преговарящият екип се ръководи от докладчика и се председателства от председателя на компетентната комисия или от определен от него заместник-председател. Съставът му включва най-малко докладчиците в сянка на всяка политическа група.
Изменения 5 и 18
Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 70 – параграф 2 б (нов)
2б.  Всеки документ, предназначен за обсъждане на заседание със Съвета и Комисията („триалог“), се съставя под формата на документ, съдържащ съответните позиции на участващите институции и евентуални компромисни решения, и се разпраща на преговарящия екип най-малко 48 часа, а в неотложни случаи – 24 часа, преди началото на въпросния триалог.
След всеки триалог преговарящият екип докладва на следващото заседание на компетентната комисия. Документите, отразяващи резултатите от последния триалог, се предоставят на комисията.

Ако своевременното свикване на заседание на комисията е невъзможно, преговарящият екип докладва, по целесъобразност, на председателя, на докладчиците в сянка и на координаторите на комисията.

Компетентната комисия може да актуализира мандата в контекста на напредъка, постигнат в преговорите.

Изменение 6
Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 70 – параграф 3
3.  Ако преговорите доведат до компромис със Съвета след приемането на доклада от страна на компетентната комисия, с нея при всички случаи се провеждат нови консултации преди гласуването в пленарна зала.
3.  Ако преговорите доведат до компромис, компетентната комисия се уведомява незабавно. Договореният текст се представя на компетентната комисия за разглеждане. Ако бъде одобрен на гласуване в комисия, договореният текст се внася за разглеждане от Парламента в подходяща форма, включително компромисни изменения. Той може да бъде представен като консолидиран текст, при условие че в него ясно са обозначени измененията на разглежданото предложение за законодателен акт.
Изменение 7
Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 70 – параграф 3 а (нов)
3a.  Когато процедурата включва асоциирани комисии или съвместни заседания на комисии, за решението за започване на преговори и за провеждането на такива преговори се прилагат членове 50 и 51.
В случай на разногласие между заинтересованите комисии условията за започване на преговори и за провеждане на такива преговори се определят от председателя на Съвета на председателите на комисии в съответствие с принципите, установени в посочените членове.

Изменение 8
Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 70 а (нов) – заглавие
Член 70а

Одобрение на решение за започване на междуинституционални преговори преди приемането на доклад в комисия

Изменение 9
Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 70 а (нов) – параграф 1
1.  Всяко решение на комисия за започване на преговори преди приемането на доклад в комисия се превежда на всички официални езици, разпространява се до всички членове на Парламента и се предава на Председателския съвет.
По искане на политическа група Председателският съвет може да реши да включи точката за разглеждане с разисквания и гласуване в проекта на дневен ред на месечната сесия след разпространението на решението, като в този случай председателят определя краен срок за внасяне на изменения.

При липса на решение на Председателския съвет да включи точката в проекта на дневен ред на посочената месечна сесия, решението за започване на преговори се съобщава от председателя при откриването на същата месечна сесия.

Изменение 16
Правилник за дейността на Европейския парламент
Член 70 а (нов) – параграф 2
2.  Точката се включва в проекта на дневен ред на следващата месечна сесия след съобщението за разглеждане с разисквания и гласуване и председателят определя краен срок за внасяне на изменения, ако една политическа група или поне 40 членове на ЕП поискат това в рамките на 48 часа след съобщението.
В случай че такова искане не бъде внесено, решението за започване на преговори се счита за прието.

Правна информация - Политика за поверителност