7 Δεκεμβρίου 2015
P7_TA(2012)0424(COR01)
ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ
στον κανονισμό (ΕE) αριθ. 168/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Ιανουαρίου 2013, για την έγκριση και την εποπτεία της αγοράς δίκυκλων ή τρίκυκλων οχημάτων και τετράκυκλων (θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίστηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 20 Νοεμβρίου 2012 ενόψει της έγκρισης του ως άνω κανονισμού)
(COM(2010)0542 – C7-0317/2010 – 2010/0271(COD))

Το έγγραφο αυτό δεν υφίσταται σε HTML αλλά διατίθεται στους εξής μορφότυπους:
PDF 127kWORD 76k
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου