Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2010/0212(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0446/2011

Внесени текстове :

A7-0446/2011

Разисквания :

PV 19/11/2012 - 27
CRE 19/11/2012 - 27

Гласувания :

PV 20/11/2012 - 6.14
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2012)0425

Приети текстове
PDF 277kWORD 45k
Вторник, 20 ноември 2012 г. - Страсбург
Одобряване на селскостопански или горски превозни средства ***I
P7_TA(2012)0425A7-0446/2011
Резолюция
 Текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 20 ноември 2012 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно одобряването на селскостопански или горски превозни средства (COM(2010)0395 – C7-0204/2010 – 2010/0212(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2010)0395),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 114 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението (C7-0204/2010),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 9 декември 2010 г.(1),

–  като взе предвид поетия с писмо от 28 септември 2012 г. ангажимент от представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид член 55 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите (A7-0446/2011),

1.  Приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  Изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) ОВ C 54.19.2.2011г. , стр. 42.


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 20 ноември 2012 г. с оглед приемането на Регламент (ЕС) № …/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно одобряването и надзора на пазара на земеделски и горски превозни средства
P7_TC1-COD(2010)0212

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) № 167/2013.)

Правна информация - Политика за поверителност