Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2010/0212(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0446/2011

Ingivna texter :

A7-0446/2011

Debatter :

PV 19/11/2012 - 27
CRE 19/11/2012 - 27

Omröstningar :

PV 20/11/2012 - 6.14
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2012)0425

Antagna texter
PDF 194kWORD 42k
Tisdagen den 20 november 2012 - Strasbourg
Typgodkännande av jordbruks- och skogsbruksfordon ***I
P7_TA(2012)0425A7-0446/2011
Resolution
 Text

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 20 november 2012 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om typgodkännande av jordbruks- och skogsbruksfordon (COM(2010)0395 – C7-0204/2010 – 2010/0212(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2010)0395),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 114 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C7-0204/2010),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén av den 9 december 2010(1),

–  med beaktande av det skriftliga åtagandet från rådets företrädare av den 28 september 2012 att godkänna Europaparlamentets ståndpunkt i enlighet med artikel 294.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd (A7-0446/2011).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1) EUT C 54, 19.2.2011, s. 42.


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 20 november 2012 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr .../2013 om godkännande och marknadstillsyn av jordbruks- och skogsbruksfordon
P7_TC1-COD(2010)0212

(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt den slutliga rättsakten, förordning (EU) nr 167/2013.)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy