Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2012/2068(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0353/2012

Внесени текстове :

A7-0353/2012

Разисквания :

PV 19/11/2012 - 23
CRE 19/11/2012 - 23

Гласувания :

PV 20/11/2012 - 6.17
CRE 20/11/2012 - 6.17
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2012)0428

Приети текстове
PDF 412kWORD 118k
Вторник, 20 ноември 2012 г. - Страсбург
Закрила на децата в цифровия свят
P7_TA(2012)0428A7-0353/2012

Резолюция на Европейския парламент от 20 ноември 2012 г. относно защитата на децата в света на цифровите технологии (2012/2068(INI))

Европейският парламент,

–  като взе предвид член 165 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид Хартата на основните права на Европейския съюз,

–  като взе предвид Европейската конвенция по правата на човека и Конвенцията на Съвета на Европа за защита на физическите лица по отношение на автоматизираната обработка на лични данни,

–  като взе предвид Конвенцията на Организацията на обединените нации за правата на детето от 20 ноември 1989 г.,

–  като взе предвид Директива 2011/92/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 2011 г. относно борбата със сексуалното насилие и със сексуалната експлоатация на деца, както и с детската порнография и за замяна на Рамково решение 2004/68/ПВР на Съвета(1),

–  като взе предвид Директива 2010/13/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 10 март 2010 г. за координирането на някои разпоредби, установени в закони, подзаконови и административни актове на държавите членки, отнасящи се до предоставянето на аудиовизуални медийни услуги (Директива за аудиовизуалните медийни услуги)(2),

–  като взе предвид Директива 2000/31/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2000 г. относно някои правни аспекти на услугите на информационното общество, и по-специално на електронната търговия на вътрешния пазар (Директива за електронната търговия)(3),

–  като взе предвид Решение № 1718/2006/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 ноември 2006 г. относно изпълнението на програмата за подкрепа на европейския аудиовизуален сектор (MEDIA 2007)(4),

–  като взе предвид Препоръка 2006/952/EО на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г. относно защитата на непълнолетните лица и на човешкото достойнство, и на правото на отговор по отношение на конкурентоспособността на европейската индустрия за аудиовизуални и онлайн информационни услуги(5),

–  като взе предвид заключенията на Съвета относно защитата на децата в света на цифровите технологии(6),

–  като взе предвид съобщението на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Икономическия и социален комитет и Комитета на регионите от 15 февруари 2011 г. относно „Програма на ЕС за правата на детето“ (COM(2011)0060),

–  като взе предвид съобщението на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите от 26 август 2010 г., озаглавено „Програма в областта на цифровите технологии за Европа“ (COM(2010)0245/2),

–  като взе предвид съобщението на Комисията до Съвета и Европейския парламент от 28 март 2012 г. озаглавено „Борбата с престъпността в дигиталната ера: създаване на европейски център по киберпрестъпност“ (COM(2012)0140),

–  като взе предвид Стратегията за правата на детето на Съвета на Европа (2012-2015 г.) от 15 февруари 2012 г.,

–  като взе предвид съобщението на Комисията до Европейския парламент, Съвета и Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите от 2 май 2012 г., озаглавено „Европейска стратегия за по-добър интернет за децата“(COM(2012)0196),

–  като взе предвид доклада на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите от 13 септември 2011 г. относно прилагането на Препоръка на Съвета от 24 септември 1998 г. относно защитата на непълнолетните лица и на човешкото достойнство и Препоръка на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г. относно защитата на непълнолетните лица и на човешкото достойнство и на правото на отговор по отношение на конкурентоспособността на европейската индустрия за аудиовизуални и онлайн информационни услуги ‐ ЗАКРИЛА НА ДЕЦАТА В ЦИФРОВИЯ СВЯТ (COM(2011)0556);

–  като взе предвид Конвенцията на Съвета на Европа за закрила на децата срещу сексуална експлоатация и сексуално насилие;

–  като взе предвид своята резолюция от 6 юли 2011 г. относно всеобхватния подход за защита на личните данни в Европейския съюз(7),

–  като взе предвид член 48 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по култура и образование и становището на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A7-0353/2012),

A.  като има предвид, че закрилата на малолетните и непълнолетните лица в цифровия свят трябва да бъде разгледана на регулаторно равнище, като се въведат ефективни мерки, включително чрез саморегулиране и ангажиране на сектора да поеме своята отговорност, както и на равнището на образованието и обучението посредством обучение на деца, родители и учители с цел да се предотврати достъпът на малолетни и непълнолетни лица до незаконно съдържание;

Б.  като има предвид, че с оглед на необходимостта да се води борба срещу всички форми на незаконно съдържание онлайн, и като има предвид спецификата на сексуалното посегателство срещу деца следва да бъде призната не само защото това съдържание е незаконно, но и защото става въпрос за една от най-отвратителните форми на съдържание, налично онлайн;

В.  като има предвид, че основните цели на една ефективна стратегия за защита на детето следва да бъдат да се гарантира, че всички деца, млади хора и родители/настойници имат достъп до информацията и уменията, които им дават възможност сами да се предпазват в интернет;

Г.  като има предвид, че бързото развитие на технологиите създава необходимост от бързи отговори чрез саморегулиране и съвместно регулиране, както и чрез постоянни органи, които могат да приемат цялостен подход в различни среди;

Д.  като има предвид, че цифровият свят предлага многобройни възможности, свързани с образованието и обучението; като има предвид, че училището се адаптира към света на цифровите технологии, но със скорост и начини, които не са в крак с промените на технологията в живота на малолетните и непълнолетните лица, и като има предвид, че това създава проблеми за родителите, когато се опитват да обучават децата да ползват медията критично, но се опитват да останат встрани от техния виртуален живот;

Е.  като има предвид, че, въпреки че малолетните и непълнолетните лица обикновено с голяма лекота използват интернет, те се нуждаят от помощ, за да могат да го използват разумно, отговорно и безопасно;

Ж.  като има предвид, че е важно не само малолетните и непълнолетните лица да разбират по-добре опасностите, пред които могат да бъдат изправени онлайн, но и че семействата, училищата и гражданското общество споделят отговорността за възпитанието на непълнолетните и да гарантират, че малолетните и непълнолетните лица получават подходяща защита, когато използват интернет и други нови медии;

З.  като има предвид значението на медийната грамотност и грамотността, свързана с новите информационни и комуникационни технологии, в развитието на политиките за защита на непълнолетните лица в света на цифровите технологии и нейната роля за безопасно, подходящо и критично използване на тези технологии;

И.  като има предвид, че развитието на цифровите технологии представлява отлична възможност на малолетните и непълнолетните лица и младите хора да се предоставят възможности да използват ефективно новите медии и интернет по начини, чрез които могат да споделят своето мнение с други и следователно да се научат да участват активно в обществения живот, онлайн и офлайн;

Й.  като има предвид, че упражняването на гражданство и ползване на произтичащите от него права, включително участие в културния, социалния и демократичния живот, изисква достъп, също и за малолетните и непълнолетните лица, по отношение на използването на плуралистичните и безопасни цифрови инструменти, услуги и съдържание;

K.  като има предвид, че освен борбата срещу незаконното и неподходящо съдържание мерките за превенция и намеса за защита на непълнолетните лица трябва да се занимават и с много други заплахи, като например тормозът, дискриминацията и ограничаването на достъпа до услуги, онлайн следенето, накърняването на неприкосновеността на личния живот, свободата на изразяване на мнение и свободата на информация, липсата на прозрачност на целите на събиране на лични данни;

Л.  като има предвид, че новите информационни и комуникационни възможности, предлагани от света на цифровите технологии, като например компютри, телевизия на различни платформи, мобилни телефони, видео игри, таблети, приложения и равнището на разпространение на различни медии, които се приближават към единна цифрова система, съдържат не само предоставяне на възможностите за децата и юношите, но също така и рискове по отношение на лесния достъп до съдържание, което е незаконно, неподходящо или вредно за развитието на малолетните и непълнолетните лица, както и възможността да се събират данни с цел целенасочено третиране на децата като потребители, с вредни и непремерени ефекти;

M.  като има предвид, че в свободното движение на аудиовизуалните услуги на единния пазар благоденствието на малолетните и непълнолетните лица и човешкото достойнство заслужават да бъдат обект на особена правна защита;

Н.  като има предвид, че мерките, взети от държавите членки, за предотвратяване на незаконното съдържание в онлайн среда, не винаги са ефективни и неизбежно включват различни подходи към предотвратяване на вредно съдържание; и като има предвид, че подобно незаконно онлайн съдържание следва да се заличава незабавно въз основа на надлежно съдопроизводство;

О.  като има предвид, че фактът, че личната информация и данни, свързани с малолетни и непълнолетни лица, остават онлайн това може да доведе до незаконното им обработване, до експлоатация на малолетни и непълнолетни лица или до увреждане на тяхното лично достойнство, което може да причини огромни щети на тяхната идентичност, умствени способности и социалното приобщаване, особено защото тези данни могат да се окажат в неподходящи ръце;

П.  като има предвид, че бързият растеж ресурсите на социалните мрежи предполага различни рискове по отношение на сигурността на личния живот, личните данни и личното достойнство на непълнолетните лица;

Р.  като има предвид, че почти 15 % от малолетните и непълнолетните лица на възраст от 10 до 17 години получават някаква форма на сексуални реклами и че 34 % от тях откриват съдържание със сексуален характер, което не са търсили;

С.  като има предвид, че различните кодекси за поведение, приети от доставчиците на съдържание и цифрови услуги, невинаги отговарят на изискванията европейското и националното законодателство по отношение на прозрачност, независимост, поверителност, обработка на личните данни и могат да представляват риск по отношение на профилиране с търговска цел, други форми за експлоатация, като например сексуална експлоатация и дори трафик на хора;

Т.  като има предвид, че рекламата, насочена към малолетните и непълнолетните лица, следва да бъде отговорна и разумна;

У.  като има предвид, че непълнолетните и малолетните лица трябва да бъдат защитени от опасностите, свързани с цифровия свят, в съответствие с тяхната възраст и напредък в развитието; като има предвид, че държавите членки информират за трудности при координирането на аспектите, свързани с приемането на видове класификация на съдържанието по възрастови групи и степен на опасност на съдържанието;

Ф.  като има предвид, че признавайки множеството опасности, на които са изложени малолетните и непълнолетните лица в света на цифровите технологии, същевременно следва да продължим да използваме различните възможности, предлагани от този свят, като развиваме общество на знанието;

Х.  като има предвид, че ролята на родителите в процеса на защита на малолетните и непълнолетните лица срещу опасностите, произлизащи от света на цифровите технологии, е от съществено значение;

Рамка на права и на управление

1.  Отбелязва, че е започнал нов етап на защита правата на детето в рамките на ЕС с влизането в сила на Договора от Лисабон заедно със правнообвързващата в момента Харта на основните права на Европейския съюз, чиито член 24 определя закрилата на децата като основно право и предвижда, че при всички действия, които се предприемат от публичните власти или частни институции по отношение на децата, висшият интерес на детето трябва да бъде от първостепенно значение; отново изтъква необходимостта ЕС изцяло да спазва стандартите на тези международни инструменти, в които не е страна, както е призован от Европейския съд в Решение на Съда (голям състав) по дело C-540/03 Европейски парламент срещу Съвет на Европейския съюз;

2.  Настоятелно призовава държавите членки да транспонират и приложат плавно и своевременно Директива 2011/92/ЕС относно борбата със сексуалното насилие и със сексуалната експлоатация на деца, както и с детската порнография; призовава държавите членки да гарантират максимална хармонизация на усилията си в областта на закрилата на децата в света на цифровите технологии;

3.  Отново изтъква призива си към държавите членки да подпишат и ратифицират, ако все още не са го правили, международните инструменти относно закрилата на децата например Конвенцията на Съвета на Европа за защита на децата от сексуална експлоатация и сексуална злоупотреба, Третия факултативен протокол към Конвенцията за правата на детето и Европейската конвенция относно упражняване на правата на децата и да транспонират тези инструменти, като им придаде необходимата правна сигурност и яснота, както се изисква от правния ред на ЕС;

4.  Призовава Комисията да увеличи броя на вътрешните механизми за гарантиране на съгласуван и координиран подход за закрила на правата на малолетните и непълнолетните лица в цифровия свят; приветства европейската стратегия на Комисията за по-добър интернет за децата и я призовава да увеличи броя на вътрешните механизми за гарантиране на съгласуван и координиран подход за безопасността на малолетните и непълнолетните лица онлайн;

5.  Подчертава необходимостта от интегриране на правата на децата във всички сфери на политиката на ЕС, като анализира въздействието на мерките върху правата, сигурността и физическата и психическата неприкосновеност на децата, както и че това трябва да включва предложенията на Комисията по отношение на света на цифровите технологии, описани по ясен начин;

6.  Подчертава, че единствено всеобхватна комбинация на правни, технически и образователни мерки, която да включва превенция, може подходящо да се справи с опасностите, с които децата се сблъскват онлайн, и да укрепи закрилата на децата в интернет пространството;

7.  Приветства създаването на новата агенция за кибернетична сигурност, базирана в Европол, и призовава Комисията да гарантира, че екипът в новия център, отговорен за защитата на малолетните и непълнолетните лица, разполага с подходящите ресурси и сътрудничи ефективно с Интерпол;

8.  Изразява надежда за продължаване на Програмата за по-безопасен интернет и с подходящо финансиране да извършва изцяло своите дейности и за запазване на нейния специфичен характер и призовава Комисията да представи доклад на Парламента относно нейните успехи и неуспехи, за да се гарантира максимална ефективност в бъдеще;

9.  Настоятелно приканва държавите членки и Комисията да предприемат подходящи мерки, включително действия чрез интернет, като изследователски и образователни програми, когато е уместно в сътрудничество със съответните организации на гражданското общество, семействата, училищата, доставчиците на аудиовизуални услуги, индустрията и други заинтересовани лица, с цел да се повиши осведомеността и да се намали рискът за децата да станат жертви на интернет;

10.  Отбелязва създаването по инициатива на Комисията на коалицията за безопасност на децата в онлайн пространството; във връзка с това призовава за тясно сътрудничество със сдруженията и организациите на гражданското общество, които работят наред с другото в областта на защитата на малолетните лица, защитата на данните, образованието и др., на представителите на родителите и възпитатели, по-специално на европейско равнище, както и на различни генерални дирекции на Комисията, отговарящи за защитата на потребителите и за правосъдието;

Медии и нови медии: достъп и образование

11.  Изтъква, че интернет предлага на децата и младите хора изключително ценни средства, които могат да бъдат използвани за да изразяват или да отстояват своите виждания, за да имат достъп до информация и за да се информират и претендират за спазването на правата им, като представлява отлично средство за комуникация, което предоставя възможности за отвореност към света и личностно обогатяване;

12.  Подчертава, че въпреки всичко интернет пространството и социалните медии представляват съществен потенциален риск за неприкосновеността и достойнството на децата, които са сред най-уязвимите потребители;

13.  Припомня, че интернет излага децата и на опасности посредством явления като детска порнография, обмен на материали с насилствено съдържание, киберпрестъпност, сплашване, психически тормоз, сексуална злоупотреба, възможност за достъп или придобиване от страна на децата на забранени от закона или неподходящи за възрастта им стоки и услуги, излагане на неподходяща за възрастта им, агресивна или заблуждаваща реклама, измами, кражба на самоличност, мошеничество и подобни заплахи от финансов характер, които могат да причинят травматични преживявания;

14.  Във връзка с това подкрепя усилията на държавите членки да насърчават систематичното образование и обучение на децата, родителите, преподавателите, учителите и социалните работници, които имат за цел да им позволят да разберат света на цифровите технологии, да определят опасностите, които биха могли ад увредят физическата или психическата неприкосновеност на децата, като ограничат свързаните с цифровите медии опасности, и осигурят информация относно пунктовете за съобщаване и как да се отнасяме към децата жертви; посочва също така, че е необходимо децата да разберат, че начинът, по който използват цифровата технология, може да засегне правата на други хора или дори да представлява престъпно поведение;

15.  Придава особено голямо значение на възможно най-ранното образование относно медиите, благодарение на което малолетните, непълнолетните и младите хора се научават да вземат решения съзнателно и критично относно това кои пътища в интернет да изберат и кои да предпочетат да избегнат, както и на предаването на основните ценности на съвместния живот и на подхода на уважение и толерантност към другите;

16.  Определя „Media Education“ като основния инструмент за даване възможност на непълнолетните лица за критично използване на медиите и на възможностите на света на цифровите технологии и призовава държавите членки да го включат в учебните програми; припомня, че при непрекъснатото разширяване на цифровия маркетинг обучението на потребителите също е важно;

17.  Припомня значението на ограмотяването и на цифровите умения на малолетните и непълнолетните лица, както и на техните родители; подчертава също така, че цифровата грамотност, цифровите умения и безопасно използване на интернет от малолетни и непълнолетни лица, трябва да се счита за приоритет в държавите членки и в областта на социалната и образователната политика и политиката за младежта в Съюза и за ключов елемент на стратегията „Европа 2020“;

18.  Подкрепя непрекъснато обучение в цифровите технологии за преподавателите, които постоянно работят с учениците в училищата;

19.  Подчертава необходимостта от образователно сътрудничество между семейства, училище, гражданско общество, заинтересовани страни, в това число от сферата на медийните и аудиовизуалните услуги, за да се гарантира балансирана и активна динамика между света на цифровите технологии и непълнолетните лица; насърчава Комисията да подкрепя инициативи за повишаване на осведомеността, предназначени за родителите, възпитателите и преподавателите, за да могат те да подпомагат по най-добрия начин непълнолетните лица при използването на цифровите инструменти и услуги;

20.  Насърчава Комисията и държавите членки да подкрепят достъпа на малолетните и непълнолетните до безопасно и високо качествено цифрово съдържание в съществуващите и в нови те програми и услуги, предназначени за младежите, за образованието и обучението, културата и спорта;

21.  Призовава държавите членки, публичните органи и доставчиците на интернет достъп да засилят своите информационни кампании, за да повишат осведомеността на малолетните и непълнолетните лица, юношите, родителите и преподавателите за неконтролираните опасности на цифровите технологии;

22.  Признава ролята на обществените медии за насърчаване на безопасно и надеждно пространство за малолетните и непълнолетните;

23.  Настоятелно призовава Комисията да включи сред главните си приоритети защитата на малолетните и непълнолетните срещу агресивната и заблуждаваща телевизионна и онлайн реклама;

24.  Подчертава ролята на частния сектор и на индустрията, както и на други заинтересовани лица, по отношение на техните отговорности, свързани с тези въпроси като и за обозначаване на безопасните за деца уебстраници и насърчаване на т.нар. „нетикети“ за деца; подчертава, че всяка подобна мярка следва да бъде изцяло съобразена с принципите на правовата държава и правната сигурност, да отчита правата на крайните потребители и да бъде съвместима с приложимите правни и съдебни процедури, както и с Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи, Хартата на основните права на Европейския съюз и съдебната практика на Съда на Европейския съюз и на ЕСПЧ; призовава индустрията да зачита и прилага изцяло съществуващите кодекси за поведение и подобни инициативи като доброволно поетия ангажимент за промяна на начина на рекламиране на стоките, предназначени за деца, от страна на водещи дружества в хранително-вкусовата промишленост (Обещанието за ЕС) и Декларацията от Барселона на Форума за потребителски стоки;

25.  Подчертава, че трябва да се обърне специално внимание на продажбите по интернет на вредни вещества като алкохол, които могат да достигнат до млади хора; изтъква, че поради естеството и обхвата на методите за продажба по интернет, например чрез социалните мрежи, за отделните държави членки е много трудно да наблюдават продажбата на алкохол по интернет, и че по тази причина действия от страна на Комисията биха осигурили добавена стойност в това отношение;

26.  Подчертава ефективността на официалното, неофициалното и неформално образование и на образованието между равнопоставени партньори в разпространението на безопасни практики по отношение на евентуалните заплахи (чрез конкретни примери) между непълнолетните лица при използване на мрежата, социалните мрежи, видео игрите и мобилната телефония, и насърчава „Европейска училищна мрежа“ да стимулира наставничеството сред учениците в тази област; подчертава необходимостта от информиране и на родителите относно безопасните практики и заплахите;

27.  Призовава Комисията и държавите членки да разработят схеми, насочени към създаването на подходящи умения у децата и младежите и за осигуряване на информиран достъп за тях до интернет и до новите медии и във връзка с това подчертава значението от интегриране на образованието, свързано с цифровите медии, на всички равнища на официалното и неофициалното образование, включително с подход за учене през целия живот колкото се може по-рано;

Право на защита
Борба с незаконното съдържание

28.  Подчертава предизвикателствата, пред които е изправено наказателното право във връзка с прилагането му спрямо интернет пространството, по отношение на принципите на правната сигурност и законност, презумпцията за невинност, правата на жертвата и на заподозрения; посочва във връзка с това предизвикателствата, възникнали в миналото, по отношение на предоставянето на ясно определение на случаите на сексуална злоупотреба и детска порнография в интернет – за предпочитане е да се използва понятието „материали, съдържащи сексуална злоупотреба с деца“;

29.  Във връзка с това призовава Комисията, в рамките на задълженията Й да докладва относно транспонирането на Директива 2011/92/EC, да събере точни и ясни данни относно престъпленията, свързани със сексуална злоупотреба в интернет, включително конкретно да посочи националните разпоредби, криминализиращи такова поведение; призовава държавите членки и Комисията да събират данни за този вид престъпление по отношение на броя на образуваните наказателни производства, броя на осъдителните присъди и важните дела от националната съдебна практика, както и да обменят най-добри практики във връзка с наказателното му преследване и наказание; призовава също Комисията да подобри значително развитието и публикуването на статистическа информация, така че да се даде възможност за по-добро развитие и преглед на политиката;

30.  Приема в тази връзка, че високото ниво на сътрудничество, което съществува между полицията и съдебните органи в държавите членки, както и между тях и Европол и Евроюст във връзка с престъпните действия, извършени спрямо деца с помощта на цифрови медии, като например операция „Икар“ през 2011 г. за разбиване на интернет мрежи за споделяне на файлове за сексуално малтретиране на деца;

31.  Подчертава обаче, че може да се постигне още по-голямо подобрение във връзка с по-нататъшното хармонизиране на наказателното право и наказателните производства на държавите членки, включително процесуалните права и правото на защита на личните данни на заподозрените лица и спазване на основните права съгласно Хартата на ЕС, предвид съществуващите препятствия пред пълното сътрудничество и взаимното доверие;

32.  Приветства намерението на Комисията да предвиди възможни законодателни мерки в случай на неуспех на саморегулирането на промишлеността;

33.  Подчертава обаче, че предложенията за разпоредби на материалното наказателно право на ЕС трябва да зачитат напълно принципите на субсидиарност и пропорционалност, както и общите принципи, уреждащи наказателното право, и трябва да показват ясно, че тяхната цел е да внесат добавена стойност в общия подход на ЕС за борба с тежките трансгранични престъпления, както се посочва в резолюцията на Парламента от 22 май 2012 г. относно подход на ЕС към наказателното право(8);

34.  Призовава Комисията и държавите членки да положат всички възможни усилия, за да засилят сътрудничеството с трети държави по отношение на бързото заличаване на уебстраници, съдържащи или разпространяващи незаконно съдържание или поведение, и чийто хостинг е на територията на тези държави, както и по отношение на борбата срещу киберпрестъпността; насърчава, в това отношение, международното споделяне на експертен опит, най-добри практики и размяна на идеи между правителствата, правоприлагащите органи, специализираните в киберпрестъпността полицейски звена, горещите линии, организациите за закрила на детето и интернет индустрията;

35.  Призовава във връзка с това за цялостното приемане на всички мерки, посочени в Пътната карта на Съвета от 2009 г. за укрепване на процесуалните права на заподозрени лица или на обвиняеми в рамките на наказателното производство, както и за общ подход относно допустимостта и оценката на доказателствата, за да се премахнат препятствията за свободното движение на събраните доказателства в друга държава членка;

36.  Подкрепя създаването и укрепването на горещи линии за съобщаване за престъпления и незаконно съдържание и поведение, като се отчете, наред с другото, опита с европейската гореща линия за случаи с изчезнали деца, както и националните системи за бързо предупреждение и европейската автоматизирана система за тревога при случаи, свързани с деца; подчертава обаче, че при всяко незабавно репресивно действие въз основа на докладване, трябва да се постига баланс, от една страна, между правата на потенциалните жертви и позитивното задължение за действие от страна на държавите членки съгласно членове 2 и 8 от ЕКПЧОС, както вече е подчертано в съдебната практика на ЕКПЧОС, и правата на заподозрения, от друга; призовава във връзка с това държавите членки и Комисията да осъществяват обмен на най-добри практики по отношение на разследването и разкриването на престъпни действия срещу деца в света на цифровите технологии; припомня, че в член 8 от предложението на Комисията за общ регламент относно защитата на данните (COM(2012)0011) се съдържат такива специални предпазни мерки за обработването на лични данни на деца като задължително родителско съгласие за обработване на данни на деца под 13 години;

37.  Отбелязва, че в някои държави членки процедурите „за уведомяване и премахване“ все още са твърде бавни; приветства инициативата на Комисията да публикува в тази област оценка на въздействието и препоръчва укрепване на ефикасността на посочените процедури и продължаване на тяхното разработване в държавите членки в интерес на най-добрите практики;

38.  Призовава Комисията да направи оценка на ефективността на сътрудничеството между силите на реда при акциите в защита на непълнолетните лица срещу онлайн престъпления, на горещите линии и на съществуващите споразумения с доставчиците на интернет услуги; призовава за развитието на сътрудничество с други компетентни служби, включително полицията и съдебните системи за малолетни и непълнолетни лица с цел защита на тези лица срещу онлайн престъпления, най-вече чрез координиране и включване на горещи линии и пунктове за контакт;

39.  Насърчава държавите членки да утвърдят националните горещи линии и другите услуги за подпомагане , като например „алармените бутони“, съобразени със стандартите INHOPE, да подобрят взаимосвързаността между тях и да анализират внимателно получените резултати,

40.  Подчертава значението на всеобщото прилагане на надеждни инструменти, като страниците за предупреждение или звуковите и визуалните сигнали, за да се ограничи пряк достъп на малолетните и непълнолетните лица до съдържание, което е вредно за тях;

41.  Призовава Комисията и държавите членки да подобрят информацията относно горещите линии и други пунктове за контакт, като „алармените бутони“ за малолетните и непълнолетните лица и техните семейства, като по този начин улеснят съобщаването за незаконно съдържание, и призовава държавите членки да повишат осведомеността относно съществуването на горещи линии като пунктове за контакт за съобщаване за изображения на сексуални посегателства срещу деца;

42.  Подкрепя ангажимента на доставчиците на съдържание и цифрови услуги да приложат кодекси за поведение в съответствие с действащите разпоредби, за да се открива, предотвратява и премахва незаконното съдържание въз основа на решения на съдебните органи; насърчава Комисията и държавите членки да извършат оценки в тази област;

43.  Призовава Комисията и държавите членки да предприемат нова кампания, предназначена за родителите с цел да им се помогне да разбират цифровото съдържание, с което техните деца боравят, и най-вече начините за защитата им от незаконно, неподходящо и опасно цифрово съдържание;

44.  Изразява съжаление заради неспазването на пакта, подписан на 9 февруари 2009 г. между Комисията и 17 социални мрежи онлайн, в това число Facebook и MySpace, с цел насърчаване защитата и безопасността на малолетните и непълнолетните лица в интернет;

45.  Подчертава, че извършваните в мрежата престъпленията често са с трансграничен характер, и че следователно важен елемент в борбата срещу тези престъпления следва да съставлява международното сътрудничество между съществуващите правоприлагащи органи;

46.  Настоятелно призовава държавите членки и Комисията да подкрепят и да инициират кампании за повишаване на осведомеността на малолетните и непълнолетните лица, на родителите и преподавателите, за да им се предоставя необходимата информация за защитата срещу киберпрестъпността и да бъдат насърчени да сигнализират за подозрителните уеб сайтове и поведения онлайн;

47.  Призовава държавите членки надлежно да приложат действащите процесуални правила за заличаване на уеб сайтове, които поместват съдържание с користен, заплашителен, неправомерен, дискриминационен или по друг начин увреждащ характер;

Борба с вредното съдържание

48.  Призовава Комисията да извърши анализ на ефективността на различните системи за доброволна класификация на вредното за малолетните и непълнолетните лица съдържание в държавите членки и насърчава Комисията, държавите членки и интернет индустрията да разработят стратегии и стандарти за обучение на малолетните и непълнолетните лица за отговорно използване на интернет и за информирането им и защитаването им от излагане на неподходящо за възрастта им съдържание онлайн и офлайн, включително насилие, реклама, насърчаваща прекалено големите разходи и купуването на виртуални стоки или кредити чрез мобилните им телефони;

49.  Приветства техническите иновации, прилагани от икономиката, за да се представят конкретни предложения онлайн, които дават възможност за използване на интернет, адаптиран за малолетните и непълнолетните лица;

50.  Призовава сдруженията на доставчиците на аудиовизуални и цифрови услуги, в сътрудничество с други подходящи сдружения, да включат защитата на малолетните и непълнолетните лица в съответните правилници и да посочват подходящата възрастова група,

51.  Насърчава държавите членки да продължат диалога за хармонизиране на класификацията на цифровото съдържание за малолетни и непълнолетни лица, в сътрудничество с операторите и подходящите сдружения, и трети държави;

52.  Насърчава Комисията и държавите членки да категоризират цифровите игри с ясно изписани знаци в зависимост от възрастовите групи, за които са предназначени, и най-вече в зависимост от съдържанието им;

53.  Призовава Комисията да продължи разработването на Европейската рамка за безопасно използване на мобилните комуникации, като изтъква възможностите, които улесняват родителския контрол;

54.  Подчертава добрата работа, извършена от организациите на гражданското общество, и ги насърчава да сътрудничат и да работят заедно на трансгранично равнище и в партньорство с органите, отговарящи за прилагането на законодателството, правителството, доставчиците на достъп до интернет и обществеността;

Неприкосновеност на личния живот

55.  Отново изтъква важността на защитата на личните данни на деца, особено по отношение на бързото разрастване на медиите на социалните мрежи и чат стаите, предвид увеличаващия се поток от лични данни и достъпа до тях посредством цифровите медии;

56.  Приветства предложения нов Регламент относно защитата на данните (COM(2012)0011) и специалните му разпоредби относно съгласието на децата и правото да бъдеш забравен, което забранява да се съхранява онлайн информация относно лични данни на малолетните и непълнолетните лица, която може да изложи на опасност техния личен и професионален живот, като припомня, че трайността на интернет информацията и данните, свързани с деца могат да бъдат обект на злоупотреба в ущърб на тяхното достойнство и социална интеграция;

57.  Подчертава, че тези разпоредби трябва да бъдат разяснени и разработени по начин, който да гарантира, че са ясни и напълно работещи, след като бъде прието новото законодателство, и че не подкопават свободата в интернет;

58.  Приветства също така намерението да се въведе електронна система за разпознаване на възрастта;

59.  Счита, че притежателите и администраторите на интернет страници следва да указват прилаганата от тях политика по отношение на защита на личните данни по ясен и видим начин, и следва да осигуряват система за задължително родителско съгласие за обработването на данни на деца под 13 години; призовава също за полагане на повече усилия за укрепване във възможно най-висока степен на неприкосновеността по принцип, така че да се избегне вторичното превръщане на деца в жертви;

60.  Подчертава, че е важно да се повиши осведомеността на ползвателите за обработката на личните им данни и на данните на трети лица, свързани с доставчиците на услугите или на социални мрежи, както и за възможните средства за обжалване, с които те разполагат в случай на използване на данните им, надхвърлящо законната цел, за която са били събрани от доставчиците и техните партньори, като това се прави на език и във форма, съобразени с профила на ползвателите, като се обръща специално внимание на непълнолетните ползватели; счита, че в това отношение доставчиците имат особена отговорност, и изисква те да информират ясно и разбираемо ползвателите относно своята издателска политика;

61.  Изразява силна надежда насърчаването във всеки цифров сектор на технологични опции, ако има такъв избор, за ограничаване на ползването на интернет от малолетните и непълнолетните лица в проследими граници и при условен достъп, като по този начин се предостави ефикасно средство за родителския контрол; все пак отбелязва, че посочените мерки не могат да заменят задълбоченото обучение за малолетни и непълнолетни лица за използване на медиите;

62.  Подчертава, че е важно децата и юношите да бъдат много рано информирани за своите права на неприкосновеност на личния живот в интернет и да бъдат научени да разпознават методите, понякога трудно разпознаваеми, които се използват за получаване на информация от тях;

Право на отговор в цифровите медии

63.  Призовава държавите членки да разработят и хармонизират системите, свързани с правото на отговор в цифровите медии, като подобрят и ефективността им;

Право на цифрово гражданство

64.  Подчертава, че цифровата технология е важно средство за обучаване в гражданство, улесняващо участието на много граждани, които живеят в отдалечени райони, и по-специално на младите хора, като им дава възможност да се възползват напълно от свободата на изразяване на мнение и на онлайн комуникация;

65.  Призовава държавите членки да разглеждат цифровите платформи като методи за обучение за демократично участие за всяко дете, като се обръща специално внимание на най-уязвимите;

66.  Подчертава, че в цифровите услуги и съдържание новите медии са възможност за насърчаване на разбирателството и диалогът между поколенията, половете и различните културни и етнически групи;

67.  Припомня, че в интернет информацията и гражданството са тясно свързани и че това, което днес заплашва гражданската ангажираност на младите хора, е незаинтересоваността, която те проявяват по отношение на информацията;

o
o   o

68.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията и на правителствата и парламентите на държавите членки.

(1) ОВ L 335, 17.12.2011 г., стр. 1.
(2) ОВ L 95, 15.4.2010 г., стр. 1.
(3) ОВ L 178, 17.7.2000 г., стр. 1.
(4) ОВ L 327, 24.11.2006 г., стр. 12.
(5) ОВ L 378, 27.12.2006 г., стр. 72.
(6) OВ C 372, 20.12.2011, стр. 15.
(7) Приети текстове, P7_TA(2011)0323.
(8)1 Приети текстове, P7_TA(2012)0208.

Правна информация - Политика за поверителност