Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2012/2004(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0305/2012

Внесени текстове :

A7-0305/2012

Разисквания :

PV 19/11/2012 - 26
CRE 19/11/2012 - 26

Гласувания :

PV 20/11/2012 - 6.18
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2012)0429

Приети текстове
PDF 386kWORD 89k
Вторник, 20 ноември 2012 г. - Страсбург
Инициатива за социалното предприемачество
P7_TA(2012)0429A7-0305/2012

Резолюция на Европейския парламент от 20 ноември 2012 г. относно инициативата за социалното предприемачество ‐ Създаване на благоприятна среда за насърчаване на социалните предприятия като основни участници в икономиката и социалната иновативност (2012/2004(INI))

Европейският парламент,

–  като взе предвид съобщението на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите от 18 април 2012 г. „Към възстановяване и създаване на работни места“ (COM(2012)0173),

–  като взе предвид работния документ на специализирана секция „Единен пазар, производство и потребление“ относно съобщението от Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите „Инициатива за социалното предприемачество ‐ Създаване на благоприятна среда за насърчаване на социалните предприятия като основни участници в икономиката и социалната иновативност“, INT/606 от 22 февруари 2012 г.,

–  като взе предвид предложението на Комисията от 8 февруари 2012 г. за регламент на Съвета относно устав на европейската фондация (COM(2012)0035),

–  като взе предвид предложението на Комисията от 20 декември 2011 г. за директива относно обществените поръчки (COM(2011)0896),

–  като взе предвид предложението на Комисията от 07 декември 2011 г. за регламент относно европейски фондове за социално предприемачество (COM(2011)0862),

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 25 октомври 2011 г. „Инициатива за социалното предприемачество ‐ Създаване на благоприятна среда за насърчаване на социалните предприятия като основни участници в икономиката и социалната иновативност“ (COM(2011)0682),

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 25 октомври 2011 г. относно Обновена стратегия на ЕС за периода 2011‐2014 г. за корпоративната социална отговорност (COM(2011)0681),

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 13 април 2011 г. относно „Акт за единния пазар ‐ Дванадесет лоста за насърчаване на растежа и укрепване на доверието. “Заедно за нов тип икономически растеж„ (COM(2011)0206),

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 27 октомври 2010 г., „За Акт за единния пазар ‐ За изграждане на високо конкурентна социална пазарна икономика“ (COM(2010)0608),

–  като взе предвид предложението на Комисията от 6 октомври 2011 г. за програма на Европейския съюз за социална промяна и социални иновации (COM(2011)0609),

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 3 март 2010 г. „Европа 2020 ‐ Стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж“ (COM(2010)2020),

–  като взе предвид предложението на Комисията от 6 октомври 2011 г. за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския социален фонд и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1081/2006 на Съвета (COM(2011)0607),

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 16 декември 2010 г., „Европейската платформа срещу бедността и социалното изключване: европейска рамка за социално и териториално сближаване“ (COM(2010)0758),

–  като взе предвид публикацията на Програмата на ООН за развитие и на научноизследователската мрежа EMES от 2008 г., „Социалното предприятие: нов модел за намаляване на бедността и създаване на заетост “(1),

–  като взе предвид проучвателното становище на ЕИСК от 26 октомври 2011 г. „Социално предприемачество и социални предприемачи“ IN/589,

–  като взе предвид своята резолюция от 19 февруари 2009 г. относно социалната икономика(2),

–  като взе предвид своята декларация от 10 март 2011 г.(3),

–  като взе предвид резолюцията си от 13 март 2012 г. относно устава на европейското кооперативно дружество относно участието на работниците и служителите(4),

–  като взе предвид член 48 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по заетост и социални въпроси и становищата на комисията по промишленост, изследвания и енергетика и на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите (A7-0305/2012),

A.  като има предвид, че предприятията от сферата на социалната икономика, представляващи 10 % от всички европейски предприятия, т.е. 2 милиона предприятия, които осигуряват заетост на най-малко 11 милиона души в ЕС, т.е. на 6 % от цялата работна сила, значително допринасят за европейския социален модел и за стратегията „Европа 2020“;

Б.  като има предвид, че различни исторически събития са довели до правни рамки за всички видове предприятия, включително предприятията от сферата на социалната икономика и социалните предприятия, които показват значителни разлики сред държавите членки;

В.  като има предвид, че повечето предприятия от сферата на социалната икономика не са признати от правна рамка на европейско равнище и са признати само на национално равнище в някои държави членки;

Г.  като има предвид, че последиците от настоящата социална, икономическа и финансова криза, както и демографските промени, най-вече застаряването на населението, подлагат на изпитание системите за социално подпомагане, включително задължителните и доброволните здравноосигурителни схеми и следователно следва да се насърчават иновативни системи в областта на социалното подпомагане, за да се осигури подходяща и достойна социална сигурност;

Д.  като има предвид, че Актът за единния пазар и стратегията „Европа 2020“, които целят установяването на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж при същевременно увеличаване на количеството и качеството на работните места и борба с бедността, са силно взаимосвързани, и като има предвид, че социалните предприятия могат да допринесат значително за това чрез със своя иновативен потенциал и възможностите си за съответно реагиране на социалните нужди;

Е.  като има предвид, че Комисията признава участниците в социалната икономика и социалните предприятия като движещи сили на икономическия растеж и социалните иновации с потенциал за създаване на устойчиви работни места и за насърчаване на приобщаването на уязвими групи към пазара на труда;

Ж.  като има предвид, че следва да се приветстват предложението на Комисията за регламент относно европейски фондове за социално предприемачество и Програмата на Европейския съюз за социална промяна и социални иновации;

З.  като има предвид, че социалните предприятия могат да предоставят социални услуги, които са основни компоненти на социалната държава и с това допринасят за постигане на общите цели на Европейския съюз;

И.  като има предвид, че социалните предприятия срещат трудности при достъпа до финансиране с цел разширяване на своята дейност и по тази причина се нуждаят от специфична, съобразена с нуждите им подкрепа, като например социално банкиране, инструменти за поделяне на риска, благотворителни фондове или (микро) кредити, особено когато става въпрос за микропредприятия и МСП; като има предвид, че във връзка с това структурните фондове и програми на ЕС играят значителна роля за улесняване на достъпа до финансиране на социалните предприятия, както и на тези с висока инвестиционна интензивност;

Й.  като има предвид, че повечето социални предприятия способстват за реформата на политиката чрез насърчаване на доброто управление, по-специално чрез привличането на работниците, клиентите и заинтересованите страни, и подкрепят взаимното обучение и социалните иновации, и по този начин отговарят на нарастващите изисквания на гражданите за етично, социално и съобразено с околната среда корпоративно поведение;

K.  като има предвид, че социалните предприятия, поради своето естеството и начина си на действие, допринасят за установяване на по-сплотено, по-демократично и активно общество, като често предлагат – и следва да предлагат – благоприятни условия за труд и равно заплащане за равен труд и подкрепят равните възможности за мъжете и жените, като по този начин се дава възможност за съчетаване на професионалния и личния живот;

Л.  като има предвид, че предложението на Комисията за добавяне на новата категория на хора в неравностойно положение към запазените поръчки е взето предвид;

Въведение

1.  Приветства съобщенията на Комисията „Инициатива за социалното предприемачество“ и „Към възстановяване и създаване на работни места“ с препоръки към националните правителства за подобряване на рамковите условия за социалните предприятия, което може да доведе до нови възможности и работни места, наред с другото в бързо развиващия се сектор на здравеопазването и социалните грижи (така нареченият бял сектор), както и в сферата на опазване на околната среда (така нареченият зелен сектор) ‐ две области, които предлагат нови възможности за социалната икономика и за икономиката в широкия смисъл на думата;

2.  Заявява, че социалното предприемачество е част от екологичната и социална пазарна икономика и от европейския единен пазар, и посочва неговата висока устойчивост на кризи и стабилните му бизнес модели; подчертава, че социалните предприятия често се стремят да удовлетворят социални и човешки нужди, които не са или са само недостатъчно изпълнени от търговските оператори или от държавата; подчертава, че работните места в социалната икономика е по-вероятно да останат на местно равнище;

3.  Заявява, че под социално предприятие се разбира предприятие, независимо от правната му форма, което:

  а) си поставя като основна цел постигането на измеримо, положително социално въздействие в съответствие със своя учредителен договор, устав или какъвто и да било друг законово определен документ за създаване на предприятието, като предприятието:
   предоставя услуги или стоки на уязвими, маргинализирани лица, лица в неравностойно положение или в изолация, и/или
   предоставя стоки или услуги посредством метод на производство, който въплъщава неговата социална цел;
   б) използва печалбата си на първо място за постигане на основните си цели, вместо да я разпределя, и е въвело предварително определени процедури и правила за всякакви обстоятелства, при които печалбата се разпределя сред акционерите и собствениците, което гарантира, че такова разпределяне на печалбата не подкопава основните му цели; както и
   в) се управлява по правилата на отчетността и прозрачността, по-специално чрез включване в управлението на работници, клиенти и/или заинтересовани лица, засегнати от стопанската му дейност;

Препоръчителни действия за различните видове предприятия

4.  Подчертава, че дейностите, извършвани от доброволци в различни сектори на социалната икономика, включително от млади хора, които започват кариерата си и внасят своя ентусиазъм и нови умения, както и от възрастни хора с огромен опит и развити умения, представляват важен принос за икономическия растеж, солидарността и социалното сближаване и дават смисъл в живота на много хора; изисква признание и подходяща финансова и структурна подкрепа на местно, национално и европейско равнище;

5.  Призовава Комисията и държавите членки да гарантират, че социалните предприятия няма да бъдат поставени в неблагоприятно положение от страна на другите видове предприятия, които избират доходоносни райони в социалната икономика; изтъква, че тези райони са в повечето случаи градски райони, така че по-малко доходоносните, в повечето случаи селски или периферни райони, където логистичните аспекти водят по-високи разходи, остават с по-малко и по-нискокачествени услуги; подчертава, че потребителите следва да разполагат със свобода на избор сред множество доставчици;

6.  Подчертава значението на стратегия и мерки за насърчаване на социалното предприемачество и на иновативните социални предприятия, особено по отношение на младите хора и на хората в неравностойно положение, за да се гарантира по-добър достъп на младите предприемачи – както мъже, така и жени – до програми и финансиране от ЕС и от държавите членки; призовава за по-нататъшна подходяща подкрепа за програмата „Еразъм за млади предприемачи“ с цел подобряване на привлекателността и видимостта на програмата и в рамките на социалната икономика; въпреки това припомня, че самостоятелната заетост трябва да се придружава от предоставяне на достатъчно насоки;

7.  Отбелязва многообразието в сектора на социалната икономика; подчертава, че разработването на нови правни рамки на равнището на ЕС следва да бъде въпрос на избор за предприятията и да се предшества от оценка на въздействието, за да се вземе под внимание наличието на различни социални бизнес модели в държавите членки; подчертава, че всяка мярка следва да доказва своята добавена стойност за ЕС;

8.  Подкрепя инициативите на равнището на ЕС за разширяване и укрепване на вече напредналия асоцииран сектор в много държави членки; призовава за европейски устав на сдруженията, който да допълва съществуващите правни статути на равнището на държавите членки;

9.  Приветства намерението на Комисията да представи предложение за опростяване на регламента относно устава на Европейското кооперативно дружество;

10.  Приветства проучването от страна на Комисията на състоянието на взаимоспомагателните дружества в Европа с тясното участие на сектора; подчертава, че взаимоспомагателните дружества следва да бъдат признати, чрез европейски устав, за открояващи се и важни участници в икономиката и обществото на ЕС; подчертава ползите от европейския устав за улесняване на трансграничната дейност на взаимоспомагателните дружества; насърчава държавите членки, които все още не са въвели национален устав за взаимоспомагателните дружества, да го направят;

11.  Приветства предложението на Комисията за регламент относно устав на европейската фондация;

12.  Припомня, че в COM(2004)0018 Комисията пое ангажимент за дванадесет конкретни действия за подпомагане развитието на кооперациите, и изразява съжаление, че досега е постигнат много малък напредък; призовава Комисията амбициозно да предложи – в съответствие с инициативата от 2004 г. – по-нататъшни мерки за подобряване на оперативните условия на кооперациите, взаимоспомагателните дружества, асоциациите и фондациите, и по такъв начин да подкрепи развитието на социалната икономика изобщо;

13.  Приветства приемането на преработения пакет от правила на ЕС в областта на държавните помощи за социалните и местните услуги, като същевременно насърчава Комисията да изясни тези правила в още по-голяма степен, за да улесни тяхното разбиране и прилагане от местните и регионалните органи, по-специално по отношение на социалните предприятия;

Предприятия, осъществяващи социални цели или оказващи социално въздействие

14.  Подчертава, че социалните предприятия са важни доставчици на услуги от общ интерес (СУОИ); посочва, че такива предприятия често произхождат или са тясно свързани с организации на гражданското общество, доброволчески организации и/или сдружения за социално подпомагане, предоставящи услуги за хората и имащи за цел да отговорят на жизненоважни човешки потребности, и по-конкретно потребностите на потребители в уязвимо положение; изтъква, че социалните предприятия често се оказват между традиционните частен и публичен сектор, като предоставят публични услуги, напр. в рамките на обществена поръчка;

15.  Счита, че понятието за корпоративна социална отговорност (КСО) следва да бъде разграничавано от това за социална икономика и социално предприемачество, въпреки че някои търговски предприятия със значителни дейности във връзка с КСО могат да имат силно взаимодействие със социалното предприемачество;

Финансови перспективи ‐ подобряване на правната и данъчната среда

16.  Счита, че програмата СПСИ за периода 2014-2020 г., с нейната ос „Микрофинансиране и социално предприемачество“, допринася за усилието да се гарантира по-добър достъп до микрокредитиране за микропредприятията от социалната икономика, като същевременно взема предвид разнообразните потребности от финансиране на социалните предприятия;

17.  Счита, че са необходими различни финансови инструменти – като европейските фондове за социално предприемачество, европейските фондове за рисков капитал и европейските фондове за „бизнес ангели“ – за подобряване на достъпа на социалните предприятия до финансовите пазари;

18.  Подчертава необходимостта социалните предприятия да се подпомагат чрез достатъчни финансови средства на местно, регионално, национално равнище и на равнището на ЕС, и посочва относимите фондове по Многогодишната финансова рамка за периода 2014-2020 г. (като Европейския социален фонд, Европейския фонд за регионално развитие, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, програмата за социална промяна и социални иновации, програмата за научни изследвания и иновации, както и „Хоризонт 2020“); изрично иска подкрепа за иновативните социални предприятия, особено тези, които насърчават висококачествена заетост, водят борба с бедността и социалното изключване и инвестират в образование, обучение и учене през целия живот;

19.  Подчертава, че достъпът до финансиране от ЕС трябва да бъде опростен, като същевременно дава възможност за подходяща гъвкавост на равнището на държавите членки, и че възможностите за финансиране следва да бъдат предоставяни и ясно рекламирани, и че освен това организационните, административните и отчетните изисквания следва да бъдат опростени;

20.  Посочва, че въвеждането на нови форми на финансова подкрепа ще бъде предшествано от анализ на съществуващите инструменти, за да се провери тяхната ефективност, и поради това счита за необходимо да се снабди със средства за измерване и сравняване на социалната възвращаемост на инвестициите с цел насърчаване на развитието на един по-прозрачен инвестиционен пазар;

21.  Счита за необходимо да се създадат условия, при които социалните предприятия могат да получат финансова независимост и да се занимават с търговска дейност;

22.  Счита, че са необходими процеси на отговорно управление, подкрепени от подлежащи на надежден мониторинг и прозрачност механизми на финансиране, за да се запази фокусът на социалното предприемачество и социалните предприятия;

Мерки, подкрепа и насърчаване

23.  Призовава за сравнително проучване, инициирано от Комисията и извършено в сътрудничество със социалните предприятия, на различните национални и регионални правни рамки в целия ЕС и на оперативните условия и характеристиките на социалните предприятия, включително техния размер, брой и сфера на дейност, както и на националните системи за сертифициране и етикетиране;

24.  Подчертава, че съществуват сериозни различия между социалните предприятия по отношение на форма, размер, стопанска дейност, икономика и сътрудничество; посочва, че съществуват социални предприятия, които са лидери в развойната дейност в своята сфера и които имат подходящ капацитет за свои собствени разработки, но че има и такива, които се нуждаят от ноу-хау, когато става въпрос за създаването, развитието и управлението на техните предприятия;

25.  Счита, че за да се повиши конкурентоспособността на социалните предприятия в ЕС, е необходимо да се насърчи създаването на социални иновационни клъстери, чиято добавена стойност надхвърля конкретния район; счита освен това, че ако разполагат с подходящи стимули, социалните предприятия могат да бъдат от жизненоважно значение за наемането на квалифицирани работници на възраст над 50 години, които са напуснали пазара на труда;

26.  Подкрепя предложението на Комисията да въведе многоезична, достъпна и лесна за ползване онлайн платформа за социални предприятия, която, наред с другото, следва да дава възможност за партньорско обучение и обмен на проверени и изпитани модели, да стимулира развитието на партньорства, да улеснява споделянето на информация относно достъпа до финансиране и до възможности за обучение и да служи като мрежа за трансгранично сътрудничество; призовава Комисията и държавите членки да обърнат внимание на социалните предприятия чрез отворения метод на координация;

27.  Подкрепя предложението на Комисията да се създаде експертна група по въпросите на социалното предприемачество, за да разглежда и оценява напредъка по предвидените мерки в нейното съобщение COM(2011)0682;

28.  Призовава Комисията и държавите членки да разгледат осъществимостта и желателността на разработването на „европейски социален знак“, който да се дава на социалните предприятия, за да им гарантира по-добър достъп до обществени и социално иновативни поръчки без нарушаване на правилата на конкуренцията; предлага притежаващите такъв знак предприятия да бъдат редовно проверявани по отношение на спазването на посочените в знака разпоредби;

29.  Призовава за правила на ЕС за обществените поръчки, при които при договаряне на предоставянето на услугите да се прилага по-скоро принципът на „икономически най-изгодна оферта (ИИО)“, отколкото този на „най-ниска цена“;

30.  Призовава Комисията да подобри разбирането и познанията за социалните предприятия и социалната икономика и да подобри видимостта им, като насърчава академични изследвания, наред с останалото, в контекста на Осмата рамкова програма („Хоризонт“), и да стартира редовен доклад за дейността на социалните предприятия и техните социални резултати; призовава държавите членки да осъществят поканата на Комисията за предложения за надеждни статистически данни за социалните предприятия, разработени от националните статистически служби;

31.  Призовава Комисията и държавите членки да включат социалните предприятия в плановете за действие за заетост и социално приобщаване и подкрепя установяването на Европейска награда за социално предприемачество за признаване на неговото социално въздействие;

32.  Посочва, че социалните предприятия изискват максимална подкрепа и приемане чрез повишаване на осведомеността, не на последно място чрез наблягане на ползите, които надхвърлят чисто икономическите, и призовава за широка информационна кампания, подкрепяна от Комисията, държавите членки и социалните партньори, която да бъде стартирана чрез въвеждане на достъпен многоезичен уебсайт, който предоставя бърза и лесна информация за социалните продукти и услуги за гражданите;

33.  Призовава държавите членки да разгледат ползите от включването на принципите на социалните предприятия/социалното предприемачество и социалната отговорност в учебната програма на училищата, университетите и други образователни институции и в програмите за обучение през целия живот, за да се допринесе за развиването на социални и граждански компетенции и да се подкрепят назначенията в социални предприятия; освен това приканва Комисията и държавите членки да подкрепят конвенционалното и основаното на интернет образование на социалните предприемачи и да насърчават по-тясно сътрудничество между социалните предприятия, търговските предприятия и академичните среди с цел повишаване на осведомеността и по-добро разбиране за социалните предприятия, както и да водят борба със всякакви съществуващи стереотипи;

34.  Счита, че въвеждането на обща европейска рамка за публикуване на данните ще гарантира по-ясна и по-ефективна информация за инвестициите в социални предприятия;

35.  Приветства ангажимента на Комисията да проучи и обмисли възможността социалните предприятия да използват неактивни патенти, за да се улесни тяхното развитие, и изразява надежда, че скоро ще бъдат предприети конкретни действия;

o
o   o

36.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите членки.

(1) http://www.emes.net/fileadmin/emes/PDF_files/News/2008/11.08_EMES_UNDP_publication.pdf.
(2) ОВ C 76 E, 25.3.2010 г., стр. 16
(3) ОВ C 199 E, 7.7.2012 г., стр. 187.
(4) Приети текстове, P7_TA(2012)0071.

Правна информация - Политика за поверителност