Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2012/2004(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0305/2012

Predkladané texty :

A7-0305/2012

Rozpravy :

PV 19/11/2012 - 26
CRE 19/11/2012 - 26

Hlasovanie :

PV 20/11/2012 - 6.18
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2012)0429

Prijaté texty
PDF 379kWORD 83k
Utorok, 20. novembra 2012 - Štrasburg
Iniciatíva pre sociálne podnikanie
P7_TA(2012)0429A7-0305/2012

Uznesenie Európskeho parlamentu z 20. novembra 2012 o Iniciatíve pre sociálne podnikanie – Vytvárať priaznivé prostredie na podporu sociálnych podnikov v rámci sociálnej ekonomiky a sociálnych inovácií (2012/2004(INI))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov z 18. apríla 2012 s názvom Smerom k oživeniu hospodárstva sprevádzanému tvorbou veľkého počtu pracovných miest (COM(2012)0173),

–  so zreteľom na pracovný dokument Odbornej sekcie pre jednotný trh, výrobu a spotrebu týkajúci sa oznámenia Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov s názvom Iniciatíva pre sociálne podnikanie – Vytvárať prostredie na podporu sociálnych podnikov v rámci sociálnej ekonomiky a sociálnych inovácií (INT/606 z 22. februára 2012),

–  so zreteľom na návrh nariadenia Rady o štatúte európskej nadácie z 8. februára 2012 (COM(2012)0035) predložený Komisiou,

–  so zreteľom na návrh smernice o verejnom obstarávaní z 20. decembra 2011 (COM(2011)0896) predložený Komisiou,

–  so zreteľom na návrh nariadenia o európskych fondoch sociálneho podnikania zo 7. decembra 2011 (COM(2011)0862) predložený Komisiou,

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 25. októbra 2011 s názvom Iniciatíva pre sociálne podnikanie – Vytvárať priaznivé prostredie na podporu sociálnych podnikov v rámci sociálnej ekonomiky a sociálnych inovácií (COM(2011)0682),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 25. októbra 2011 s názvom Obnovená stratégia EÚ pre sociálnu zodpovednosť podnikov na obdobie rokov 2011 – 2014 (COM(2011)0681),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 13. apríla 2011 s názvom Akt o jednotnom trhu – Dvanásť hybných síl podnecovania rastu a posilňovania dôvery – Spoločne za nový rast (COM(2011)0206),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 27. októbra 2010 s názvom Na ceste k Aktu o jednotnom trhu – Pre vysoko konkurencieschopné sociálne trhové hospodárstvo (COM(2010)0608),

–  so zreteľom na návrh Komisie zo 6. októbra 2011 o programe Európskej únie v oblasti sociálnej zmeny a inovácie (COM(2011)0609),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie z 3. marca 2010 s názvom Európa 2020 – Stratégia na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu (COM(2010)2020),

–  so zreteľom na návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Európskom sociálnom fonde a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1081/2006 zo 6. októbra 2011, ktorý predložila Komisia (COM(2011)0607),

–  so zreteľom na oznámenie Komisie zo 16. decembra 2010 o Európskej platforme proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu: európsky rámec pre sociálnu a územnú súdržnosť (COM(2010)0758),

–  so zreteľom na publikáciu rozvojového programu OSN a európskej výskumnej siete EMES z roku 2008 s názvom Sociálny podnik: nový model na zníženie chudoby a vytváranie zamestnanosti(1),

–  so zreteľom na prieskumné stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 26. októbra 2011 s názvom Sociálne podnikanie a sociálne podniky (IN/589),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 19. februára 2009 o sociálnom hospodárstve(2),

–  so zreteľom na svoje písomné vyhlásenie prijaté 10. marca 2011(3),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 13. marca 2012 o stanovách Európskeho družstva s ohľadom na účasť zamestnancov na riadení(4),

–  so zreteľom na článok 48 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci a stanoviská Výboru pre priemysel, výskum a energetiku a Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (A7-0305/2012),

A.  keďže podniky sociálneho hospodárstva, ktoré predstavujú 10 % všetkých európskych podnikov, t. j. 2 milióny podnikov, a zamestnávajú minimálne 11 miliónov ľudí v EÚ, t. j. 6 % celkovej pracovnej sily, významne prispievajú k európskemu sociálnemu modelu a stratégii Európa 2020;

B.  keďže odlišný historický vývoj zapríčinil, že právne rámce pre podniky všetkých typov vrátane podnikov sociálneho hospodárstva a sociálneho podnikania sa v jednotlivých členských štátoch podstatne odlišujú;

C.  keďže právny rámec na európskej úrovni neuznáva viacero typov podnikov v sociálnom hospodárstve a tieto podniky sa uznávajú iba na vnútroštátnej úrovni v niektorých členských štátoch;

D.  keďže dôsledky súčasnej sociálnej, hospodárskej a finančnej krízy a demografické zmeny, najmä starnutie obyvateľstva, sú výzvou pre systémy sociálneho zabezpečenia vrátane systémov povinného a dobrovoľného sociálneho poistenia, a preto je potrebné podporovať inovačné systémy sociálnej pomoci s cieľom zabezpečiť primerané a zodpovedajúce sociálne zabezpečenie;

E.  keďže Akt o jednotnom trhu a stratégia Európa 2020, ktorých cieľom je vytvoriť inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast, a teda zvýšiť kvantitu a kvalitu pracovných miest, ako aj bojovať proti chudobe, sú pevne prepojené a keďže sociálne podniky môžu prostredníctvom svojho inovačného potenciálu a príslušnej reakcie na sociálne potreby významne prispieť k tomuto cieľu;

F.  keďže Komisia považuje aktérov sociálneho hospodárstva a sociálne podniky za hybnú silu hospodárskeho rastu a sociálnej inovácie, ktoré majú potenciál vytvárať udržateľné pracovné miesta a podporovať začlenenie zraniteľných skupín do trhu práce;

G.  keďže by sa mal uvítať návrh nariadenia o európskych fondoch sociálneho podnikania a o programe v oblasti sociálnej zmeny a inovácie, ktorý predložila Komisia;

H.  keďže sociálne podniky môžu pomôcť pri poskytovaní sociálnych služieb, ktoré sú hlavným prvkom sociálneho štátu, a tým prispieť k dosiahnutiu spoločných cieľov Európskej únie;

I.  keďže mnohé sociálne podniky, najmä mikropodniky a MSP, čelia problémom pri prístupe k finančným prostriedkom určeným na rozširovanie ich činností, a preto potrebujú osobitnú a cielenú podporu, ako sú sociálne bankovníctvo, nástroje s rozdelením rizika, filantropické fondy alebo (mikro)úvery; keďže v tejto súvislosti zohrávajú štrukturálne fondy a programy EÚ významnú úlohu pri zjednodušovaní prístupu k financovaniu pre sociálne podniky vrátane podnikov s vysokou intenzitou investovania;

J.  keďže väčšina sociálnych podnikov podporuje politické reformy presadzovaním dobrej správy, najmä zapájaním pracovníkov, zákazníkov a zainteresovaných strán, a podporuje vzájomné učenie a sociálne inovácie, a tak reaguje na rastúce požiadavky občanov na etické, spoločenské a ekologické správanie podnikov;

K.  keďže sociálne podniky svojou povahou a spôsobom fungovania prispievajú k budovaniu súdržnejšej, demokratickejšej a aktívnejšej spoločnosti a často ponúkajú a mali by ponúkať výhodné pracovné podmienky, ako aj rovnakú mzdu za rovnakú prácu, pričom podporujú rovnaké príležitosti pre mužov a ženy, čím umožňujú zosúladenie pracovného a súkromného života;

L.  keďže sa zohľadnil návrh Komisie doplniť do vyhradených zákaziek novú kategóriu znevýhodnených osôb;

Úvod

1.  víta oznámenia Komisie s názvom Iniciatíva pre sociálne podnikanie a Smerom k oživeniu hospodárstva sprevádzanému tvorbou veľkého počtu pracovných miest, ktoré obsahujú odporúčania pre vlády členských štátov týkajúce sa zlepšenia rámcových podmienok pre sociálne podniky, čo môže viesť k novým príležitostiam a vytvoreniu pracovných miest, okrem iného, v rýchlo rastúcej oblasti zdravotnej a sociálnej starostlivosti (tzv. bielom sektore) a v environmentálnej oblasti (tzv. zelenom sektore), ktoré ponúkajú sociálnemu hospodárstvu a hospodárstvu v širšom zmysle nové príležitosti;

2.  vyhlasuje, že sociálne hospodárstvo je súčasťou ekosociálneho trhového hospodárstva a jednotného trhu EÚ a poukazuje na vysokú odolnosť takéhoto hospodárstva voči krízam a jeho solídne podnikateľské modely; zdôrazňuje, že sociálne podniky sa často snažia uspokojovať sociálne potreby alebo potreby ľudí, ktoré neuspokojujú komerční prevádzkovatelia alebo štáty alebo ich uspokojujú iba nedostatočne; zdôrazňuje, že pracovné miesta v sociálnom hospodárstve sú častejšie udržateľnejšie na miestnej úrovni;

3.  vyhlasuje, že sociálny podnik je podnik, ktorý bez ohľadu na svoju právnu formu:

  a) stanovuje za svoj prvotný cieľ dosiahnutie merateľných pozitívnych sociálnych vplyvov v súlade so svojimi stanovami alebo akýmkoľvek iným záväzným dokumentom, ktorým sa zriaďuje podnik, ak tento podnik:
   poskytuje služby alebo tovar zraniteľným, marginalizovaným, znevýhodneným alebo vylúčeným osobám, a/alebo
   využíva spôsob výroby tovarov alebo poskytovania služieb, ktorý predstavuje jeho sociálny cieľ;
   b) nerozdeľuje svoje zisky, ale používa ich najprv a predovšetkým na dosiahnutie svojich prvotných cieľov, a má zavedené vopred určené postupy a pravidlá pre všetky okolnosti, za ktorých sa zisky rozdeľujú akcionárom a vlastníkom, čím sa zabezpečí, že takéto rozdeľovanie ziskov neohrozí prvotné ciele; a
   c) je spravovaný zodpovedne a transparentne, najmä zapájaním pracovníkov, zákazníkov a/alebo zainteresovaných strán, ktorých sa týkajú jeho obchodné činnosti;

Odporúčané opatrenia pre rôzne druhy podnikov

4.  zdôrazňuje, že činnosti vykonávané dobrovoľníkmi v rôznych sektoroch sociálneho hospodárstva vrátane mladých ľudí, ktorí začínajú svoju kariéru a prinášajú entuziazmus a nové zručnosti, ako aj starších ľudí s rozsiahlymi skúsenosťami a rozvinutými zručnosťami, sú dôležitým prínosom k hospodárskemu rastu, solidarite a sociálnej súdržnosti a mnohým ľuďom poskytujú zmysel života; žiada uznanie a primeranú finančnú a štrukturálnu podporu na miestnej, vnútroštátnej a európskej úrovni;

5.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zabezpečili, že sociálne podniky nebudú znevýhodňované v porovnaní s inými typmi podnikov, ktoré si vyberajú výnosné oblasti sociálneho hospodárstva; poukazuje na to, že tieto oblasti sú väčšinou mestské oblasti, pričom ostatné, menej ziskové oblasti, a to najmä vidiecke alebo okrajové oblasti, v ktorých vznikajú vzhľadom na logistiku vyššie náklady, sú konfrontované s menším objemom služieb nižšej kvality; zdôrazňuje, že užívateľom by sa mala umožniť sloboda výberu medzi viacerými poskytovateľmi;

6.  zdôrazňuje význam stratégie a opatrení na podporu sociálneho podnikania a inovačných sociálnych podnikov, najmä s ohľadom na mladých ľudí a znevýhodnené osoby, s cieľom zabezpečiť lepší a ľahší prístup podnikateľov – a to tak žien, ako aj mužov – k programom EÚ a členských štátov a financovaniu; požaduje primeranú podporu na pokračovanie programu Erasmus pre mladých podnikateľov v záujme zvýšenia atraktívnosti tohto programu v sociálnom hospodárstve a jeho zviditeľnenia; pripomína však, že samostatná zárobková činnosť musí byť spojená s poskytovaním dostatočných usmernení;

7.  poukazuje na rozmanitosť v rámci sociálneho hospodárstva; zdôrazňuje, že rozvoj nových rámcov na úrovni EÚ by mal byť pre podniky dobrovoľný a malo by mu predchádzať posúdenie vplyvu, v ktorom by sa zohľadnila existencia rôznych modelov sociálneho podnikania v členských štátoch; zdôrazňuje, že akékoľvek opatrenia by mali preukázať celoeurópsku pridanú hodnotu;

8.  podporuje iniciatívy na úrovni EÚ na rozšírenie a posilnenie sektora združení v rôznych členských štátoch, ktorý je už rozvinutý; žiada o európsky štatút pre združenia, ktorý by doplnil existujúce právne štatúty na úrovni členských štátov;

9.  víta zámer Komisie predložiť návrh na zjednodušenie nariadenia o stanovách európskeho družstva;

10.  víta štúdiu Komisie o situácii vzájomných spoločností v Európe, do ktorej vypracovania bol tento sektor úzko zapojený; zdôrazňuje, že vzájomné spoločnosti by mali byť na základe európskych stanov uznané za významný a dôležitý subjekt v rámci európskeho hospodárstva a spoločnosti; poukazuje na výhody európskeho štatútu pri zjednodušovaní cezhraničnej činnosti vzájomných spoločností; povzbudzuje členské štáty, ktoré ešte nezaviedli národný štatút vzájomných spoločností, aby tak urobili;

11.  víta návrh nariadenia o štatúte európskej nadácie predložený Komisiou;

12.  pripomína, že v oznámení COM (2004)0018 sa Komisia zaviazala k dvanástim konkrétnym opatreniam na podporu rozvoja družstiev, a vyjadruje poľutovanie nad tým, že doteraz sa dosiahol iba malý pokrok; vyzýva Komisiu, aby v súlade s iniciatívou z roku 2004 predložila ambiciózny návrh týkajúci sa ďalších opatrení na zlepšenie prevádzkových podmienok pre družstvá, vzájomné spoločnosti, združenia a nadácie, a tým podporila rozvoj sociálneho hospodárstva vo všeobecnosti;

13.  víta prijatie revidovaného súboru európskych pravidiel štátnej pomoci týkajúcich sa sociálnych a miestnych služieb a vyzýva Komisiu, aby lepšie vysvetlila tieto pravidlá v záujme uľahčenia ich pochopenia a uplatňovania miestnymi a regionálnymi orgánmi, najmä so zreteľom na sociálne podniky;

Podniky, ktoré spĺňajú sociálne ciele alebo vytvárajú sociálny vplyv

14.  zdôrazňuje, že sociálne podniky sú významnými poskytovateľmi sociálnych služieb vo verejnom záujme; poukazuje na to, že takéto podniky často vychádzajú z metód organizácií občianskej spoločnosti, dobrovoľníckych organizácií a/alebo sociálnych združení poskytujúcich osobné služby a zameraných na uspokojenie nevyhnutných potrieb človeka, najmä potrieb používateľov v zraniteľnej pozícii, alebo sú s nimi úzko prepojené; poukazuje na to, že sociálne podniky sa často nachádzajú medzi tradičnými súkromnými a verejnými sektormi poskytujúcimi verejné služby, t. j. v rámci verejného obstarávania;

15.  domnieva sa, že je potrebné samostatne vnímať pojmy sociálna zodpovednosť podnikov a sociálne hospodárstvo a sociálne podniky, napriek tomu, že niektoré komerčné podniky s významnou činnosťou v oblasti sociálnej zodpovednosti podnikov môžu mať pevné prepojenie so sociálnym podnikaním;

Finančné perspektívy – zlepšenie právneho a fiškálneho prostredia

16.  domnieva sa, že program v oblasti sociálnej zmeny a inovácie na obdobie 2014 – 2020 a jeho časť zameraná na mikrofinancovanie a sociálneho podnikanie prispievajú k snahe zaručiť lepší prístup k mikroúverom pre mikropodniky v sociálnom hospodárstve pri zohľadňovaní rozmanitosti potrieb financovania sociálnych podnikov;

17.  je presvedčený, že sú potrebné rôzne finančné nástroje, ako sú európske fondy sociálneho podnikania alebo európske fondy rizikového kapitálu a európske fondy podnikateľských anjelov s cieľom zlepšiť prístup sociálnych podnikov na finančné trhy;

18.  zdôrazňuje, že je potrebné podporovať sociálne podniky prostredníctvom dostatočných finančných prostriedkov na miestnej, regionálnej a vnútroštátnej úrovni a na úrovni EÚ a poukazuje na príslušné fondy v rámci viacročného finančného rámca na obdobie 2014 – 2020 (ako sú Európsky sociálny fond, Európsky fond regionálneho rozvoja, Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka, Európsky program pre sociálnu zmenu a inováciu, Program pre výskum a inovácie, ako aj program Horizont 2020); výslovne žiada podporu inovačných sociálnych podnikov, najmä podnikov podporujúcich kvalitné pracovné miesta, boj proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu a investície do vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania;

19.  zdôrazňuje, že je nevyhnutné zjednodušiť prístup k financovaniu EÚ a zároveň umožniť primeranú pružnosť na úrovni členských štátov a že by sa mali sprístupniť a jasne zverejniť informácie o možnostiach financovania a zjednodušiť organizačné a administratívne požiadavky a požiadavky v oblasti účtovníctva;

20.  poukazuje na to, že zavedeniu nových foriem finančnej podpory bude predchádzať analýza súčasných nástrojov s cieľom overiť ich účinnosť, a preto považuje za nevyhnutné získať prostriedky, pomocou ktorých sa zmeria a porovná sociálna návratnosť investícií, s cieľom podporiť rozvoj transparentnejšieho investičného trhu;

21.  považuje za dôležité vytvoriť podmienky, za ktorých môžu sociálne podniky získať finančnú nezávislosť a začať podnikateľskú činnosť;

22.  domnieva sa, že zodpovedné postupy riadenia podporované z mechanizmov financovania, ktoré podliehajú riadnemu monitorovaniu a zabezpečovaniu transparentnosti, sú nevyhnuté na zachovanie smerovania sociálneho podnikania a sociálnych podnikov;

Opatrenia, podpora a propagácia

23.  žiada, aby sa na podnet Komisie a v spolupráci so sociálnymi podnikmi vypracovala porovnávacia štúdia o rôznych vnútroštátnych a regionálnych právnych rámcoch v celej EÚ a prevádzkových podmienkach a charakteristikách sociálnych podnikov vrátane ich veľkosti a počtu a oblasti činnosti, ako aj vnútroštátnych systémov certifikácie a označovania;

24.  zdôrazňuje, že medzi sociálnymi podnikmi existujú z hľadiska formy, veľkosti, obchodnej činnosti, hospodárstva a spolupráce veľké odchýlky; poznamenáva, že existujú sociálne podniky, ktoré majú vedúce postavenie v oblasti rozvoja vo svojich sférach podnikania a ktoré majú primeranú kapacitu na vlastný rozvoj, no existujú aj také, ktorým chýbajú odborné znalosti v oblasti zakladania, rozvoja a riadenia podnikov;

25.  domnieva sa, že v záujme zvýšenia konkurencieschopnosti sociálnych podnikov v EÚ je potrebné podporiť vytváranie sociálnych inovačných zoskupení, ktoré prinášajú pridanú hodnotu nad rámec samotnej miestnej oblasti; okrem toho sa domnieva, že ak sa sociálnym podnikom poskytnú primerané stimuly, môžu zohrávať veľmi dôležitú úlohu v oblasti zamestnávania kvalifikovaných pracovníkov nad 50 rokov, ktorí opustili trh práce;

26.  podporuje návrh Komisie vytvoriť viacjazyčnú dostupnú a užívateľsky zrozumiteľnú platformu on-line pre sociálne podniky, ktorá by okrem iného umožnila partnerské učenie a výmenu osvedčených modelov, podporovala rozvoj partnerstiev, zjednodušila výmenu informácií o prístupe k financovaniu a príležitostiach na odbornú prípravu a slúžila ako sieť pre cezhraničnú spoluprácu; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby venovali pozornosť sociálnemu podnikaniu v rámci otvorenej metódy koordinácie;

27.  podporuje návrh Komisie vytvoriť expertnú skupinu pre sociálne podnikanie (GECES) s cieľom monitorovať a vyhodnotiť pokrok opatrení uvedených v oznámení COM(2011)0682;

28.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zvážili uskutočniteľnosť a vhodnosť rozvoja „európskeho sociálneho označenia“, ktoré sa má udeľovať sociálnym podnikom s cieľom zabezpečiť lepší prístup k verejnému a sociálne inovačnému obstarávaniu bez toho, aby sa porušili pravidlá hospodárskej súťaže; navrhuje, aby sa podniky, ktorým sa udelí takéto označenie, pravidelne monitorovali, pokiaľ ide o ich súlad s ustanoveniami stanovenými v tomto označení;

29.  požaduje pravidlá verejného obstarávania EÚ, na základe ktorých sa pri vypracovávaní zmlúv v oblasti poskytovania služieb radšej uplatňuje zásada „ekonomicky najvýhodnejšej ponuky (MEAT)“ než zásada „najnižších nákladov“;

30.  žiada Komisiu, aby zlepšila pochopenie a informovanosť v súvislosti so sociálnymi podnikmi a sociálnym hospodárstvom a aby ich zviditeľnila podporovaním akademického výskumu, okrem iného v kontexte 8. rámcového programu (Horizont), a aby začala predkladať pravidelné správy o činnosti sociálnych podnikov a ich sociálnych výkonoch; žiada členské štáty, aby nadviazali na výzvu Komisie na predkladanie návrhov s cieľom zabezpečiť spoľahlivé štatistické údaje vypracované národnými štatistickými úradmi;

31.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zapojili sociálne podniky do akčných plánov pre zamestnanosť a sociálne začlenenie a podporuje vytvorenie európskeho ocenenia za sociálne podnikanie s cieľom uznať sociálny vplyv;

32.  poukazuje na to, že sociálne podniky si vyžadujú maximálnu podporu a prijatie prostredníctvom zvyšovania informovanosti, a to v neposlednom rade tým, že sa bude klásť dôraz na také výhody, ktoré prekračujú hranice výhod čisto hospodárskej povahy, a vyzýva na začatie širokej informačnej kampane podporovanej Komisiou, členskými štátmi a sociálnymi partnermi prostredníctvom zavedenia dostupnej, viacjazyčnej webovej stránky, ktorá poskytne rýchle a zrozumiteľné informácie o sociálnych produktoch a službách pre občanov;

33.  žiada členské štáty, aby zvážili výhody začlenenia zásad sociálneho podnikania a sociálnej zodpovednosti do obsahu učebných osnov škôl, univerzít a ostatných vzdelávacích inštitúcií a do programov celoživotného vzdelávania s cieľom rozvíjať sociálne a občianske kompetencie a podporovať pracovné miesta v sociálnych podnikoch; takisto vyzýva Komisiu a členské štáty, aby podporovali tradičné vzdelávanie sociálnych podnikateľov a vzdelávanie on-line a aby podporovali užšiu spoluprácu medzi sociálnymi podnikmi, komerčnými podnikmi a akademickou obcou s cieľom zvýšiť informovanosť o sociálnych podnikoch a lepšie im porozumieť, ako aj bojovať proti akýmkoľvek stereotypom, ktoré sa môžu vyskytnúť;

34.  domnieva sa, že zavedenie spoločného európskeho rámca pre zverejňovanie údajov zaručí dostupnosť jasnejších a účinnejších informácií o investíciách do sociálnych podnikov;

35.  víta záväzok Komisie preskúmať a zvážiť možnosť sociálnych podnikov využívať tzv. spiace patenty (zatiaľ nevyužívané patenty), ktoré im pomôžu rozvíjať sa, a dúfa, že v blízkej budúcnosti sa prijmú konkrétne opatrenia;

o
o   o

36.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov.

(1) http://www.emes.net/fileadmin/emes/PDF_files/News/2008/11.08_EMES_UNDP_publication.pdf.
(2) Ú. v. EÚ C 76 E, 25.3.2010, s. 16.
(3) Ú. v. EÚ C 199 E, 7.7.2012, s. 187.
(4) Prijaté texty, P7_TA(2012)0071.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia