Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2012/2004(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0305/2012

Ingivna texter :

A7-0305/2012

Debatter :

PV 19/11/2012 - 26
CRE 19/11/2012 - 26

Omröstningar :

PV 20/11/2012 - 6.18
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2012)0429

Antagna texter
PDF 300kWORD 58k
Tisdagen den 20 november 2012 - Strasbourg
Initiativ för socialt företagande
P7_TA(2012)0429A7-0305/2012

Europaparlamentets resolution av den 20 november 2012 om initiativ för socialt företagande – skapa förutsättningar för att främja sociala företag inom ramen för social ekonomi och innovation (2012/2004(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens meddelande till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén av den 18 april 2012 om att skapa förutsättningar för en återhämtning med ökad sysselsättning (COM(2012)0173),

–  med beaktande av arbetsdokumentet från facksektionen för inre marknaden, produktion och konsumtion om meddelandet från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén ”Skapa förutsättningar för att främja sociala företag inom ramen för social ekonomi och innovation”, INT/606 av den 22 februari 2012,

–  med beaktande av kommissionens förslag till rådets förordning av den 8 februari 2012 om stadga för europeiska stiftelser (COM(2012)0035),

–  med beaktande av kommissionens förslag till direktiv av den 20 december 2011 om offentlig upphandling (COM(2011)0896),

–  med beaktande av kommissionens förslag till förordning av den 7 december 2011 om europeiska fonder för socialt företagande (COM(2011)0862),

–  med beaktande av kommissionens meddelande av den 25 oktober 2011 ”Initiativ för socialt företagande – Skapa förutsättningar för att främja sociala företag inom ramen för social ekonomi och innovation” (COM(2011)0682),

–  med beaktande av kommissionens meddelande av den 25 oktober 2011 ”En förnyad EU-strategi 2011–2014 för företagens sociala ansvar” (COM(2011)0681),

–  med beaktande av kommissionens meddelande av den 13 april 2011 ”Inremarknadsakten – Tolv åtgärder för att stimulera tillväxten och stärka förtroendet för inre marknaden: Gemensamma insatser för att skapa ny tillväxt” (COM(2011)0206),

–  med beaktande av kommissionens meddelande av den 27 oktober 2010 ”På väg mot en inre marknadsakt – Att skapa en verkligt konkurrenskraftig social marknadsekonomi” (COM(2010)0608),

–  med beaktande av kommissionens förslag av den 6 oktober 2011 om Europeiska unionens program för social förändring och social innovation (COM(2011)0609),

–  med beaktande av kommissionens meddelande av den 3 mars 2010 ”Europa 2020 – En strategi för smart och hållbar tillväxt för alla” (KOM(2010)2020),

–  med beaktande av kommissionens förslag till förordning av den 6 oktober 2011 om Europeiska socialfonden och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1081/2006 (COM(2011)0607),

–  med beaktande av kommissionens meddelande av den 16 december 2010 ”Den europeiska plattformen mot fattigdom och social utestängning: en europeisk ram för social och territoriell sammanhållning” (COM(2010)0758)),

–  med beaktande av publikationen från FN:s utvecklingsprogram och det europeiska forskningsnätverket Emes från 2008 om socialt företagande – en ny modell för att minska fattigdom och öka sysselsättning (”Social Enterprise: A new model for poverty reduction and employment generation”)(1),

–  med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs förberedande yttrande av den 26 oktober 2011 ”Socialt entreprenörskap och socialt företagande”, INT/589,

–  med beaktande av sin resolution av den 19 februari 2009 om den sociala ekonomin(2),

–  med beaktande av sin skriftliga förklaring, som antogs den 10 mars 2011(3),

–  med beaktande av sin resolution av den 13 mars 2012 om stadgan för europeiska kooperativa föreningar vad gäller arbetstagarinflytande(4),

–  med beaktande av artikel 48 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för sysselsättning och sociala frågor och yttrandena från utskottet för industrifrågor, forskning och energi och utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd (A7-0305/2012), och av följande skäl:

A.  Företag inom den sociala ekonomin sysselsätter minst 11 miljoner människor i EU, står för 6 % av den totala arbetsstyrkan eller 10 % av alla europeiska företag, dvs. 2 miljoner företag, och bidrar starkt till den europeiska sociala modellen och Europa 2020-strategin.

B.  Olika historiska händelseutvecklingar har lett till att regelverken för olika slags företag, däribland företag inom den sociala ekonomin och sociala företag, uppvisar stora skillnader i medlemsstaterna.

C.  De flesta typer av företag inom den sociala ekonomin erkänns inte rättsligt på europeisk nivå och endast i en del medlemsstater på nationell nivå.

D.  Konsekvenserna av den pågående sociala, ekonomiska och finansiella krisen liksom de demografiska förändringarna, särskilt befolkningens åldrande, sätter välfärdssystemen på svåra prov, till exempel de lagstadgade och frivilliga socialförsäkringssystemen. För att säkerställa social trygghet på en tillfredsställande och anständig nivå bör man därför satsa på innovativa socialhjälpssystem.

E.  Det finns ett starkt inbördes förhållande mellan inremarknadsakten och Europa 2020-strategin, som båda syftar till att skapa smart och hållbar tillväxt för alla och därigenom få till stånd fler och bättre arbetstillfällen och bekämpa fattigdom. Sociala företag kan lämna ett betydande bidrag genom sin innovationspotential och sitt sätt att tillgodose sociala behov.

F.  Kommissionen anser att aktörer inom den sociala ekonomin och sociala företag är motorer för ekonomisk tillväxt och social innovation som har potential att skapa hållbara arbetsstillfällen och som stimulerar integrationen av utsatta grupper på arbetsmarknaden.

G.  Kommissionens förslag om en förordning om europeiska fonder för socialt företagande och en förordning om programmet för social förändring och social innovation bör välkomnas.

H.  Sociala företag kan hjälpa till att tillhandahålla sociala tjänster, som är nyckelkomponenter i en välfärdsstat och som därmed bidrar till att uppnå gemensamma EU-mål.

I.  Många sociala företag har svårt att få finansiering för att utöka sin verksamhet och behöver därför särskilt, skräddarsytt stöd, exempelvis genom ett socialt bankväsende, riskdelningsinstrument, filantropiska fonder eller (mikro)krediter. Detta gäller framför allt mikroföretag och små och medelstora företag. EU:s strukturfonder är viktiga för att underlätta tillgången till finansiering för sociala företag, även för dem med hög investeringsintensitet.

J.  De flesta sociala företag verkar för en policyförändring genom att satsa på goda styrelseformer, särskilt genom att involvera arbetstagare, kunder och intressenter, och stöder ömsesidigt lärande och social innovation. På så vis lyssnar de på medborgarnas växande krav på ett etiskt, socialt och miljövänligt agerande från företagens sida.

K.  Genom sin karaktär och sitt sätt att arbeta bidrar sociala företag till ett mer sammanhållet, demokratiskt och aktivt samhälle. Ofta erbjuder de, och bör så göra, gynnsamma arbetsvillkor och lika lön för lika arbete, stöder lika möjligheter för kvinnor och män och gör det därigenom möjligt att förena yrkes- och privatlivet.

L.  Parlamentet har tagit del av kommissionens förslag att lägga till missgynnade samhällsgrupper som ny grupp i reserverade kontrakt.

Inledning

1.  Europaparlamentet välkomnar kommissionens meddelanden ”Initiativ för socialt företagande” och ”Att skapa förutsättningar för en återhämtning med ökad sysselsättning”, med rekommendationer till de nationella regeringarna att förbättra ramvillkoren för sociala företag, som kan ge nya möjligheter och arbetstillfällen, bland annat på det snabbt växande området vård och social omsorg (”vita sektorn”) och på miljöområdet (”gröna sektorn”). Dessa båda områden erbjuder nya möjligheter både för den sociala ekonomin och för ekonomin i stort.

2.  Europaparlamentet konstaterar att den sociala ekonomin är en del av den eko-sociala marknadsekonomin och den inre europeiska marknaden, och påpekar att den är mycket motståndskraftig mot kriser och har stabila företagsmodeller. Parlamentet understryker att sociala företag ofta försöker tillgodose sociala och mänskliga behov som inte alls, eller endast otillräckligt, tillgodoses av kommersiella aktörer eller av staten. Arbetstillfällen i den sociala ekonomin har större chanser att stanna kvar i närområdet.

3.  Europaparlamentet konstaterar att socialt företag är ett företag som, oavsett juridisk form,

  a) har som primärt mål att uppnå mätbara, positiva sociala effekter i enlighet med sin bolagsordning, sina stadgar eller andra lagstadgade dokument som ligger till grund för verksamheten, varvid företaget
   tillhandahåller tjänster eller varor till utsatta, marginaliserade, missgynnade eller utestängda personer, och/eller
   tillhandahåller varor eller tjänster genom en produktionsmetod som återspeglar företagets sociala mål,
   b) i första hand använder sina vinster till sina primära mål och inte till vinstutdelning, och har på förhand fastställda rutiner och regler som reglerar varje situation då vinst delas ut till aktieägare och bolagsägare och som garanterar att en eventuell vinstutdelning inte äventyrar de primära målen, och
   c) drivs på ett ansvarsfullt och transparent sätt, särskilt genom att involvera anställda, kunder och/eller intressenter som berörs av dess affärsverksamhet.

Rekommenderade åtgärder för olika typer av företag

4.  Europaparlamentet understryker att volontärarbete i olika sektorer av den sociala ekonomin – bland annat genom ungdomar som är nykomlingar i arbetslivet och för med sig entusiasm och nya färdigheter, liksom genom äldre som har stor erfarenhet och omfattande kunskaper – lämnar ett viktigt bidrag till ekonomisk tillväxt, solidaritet och social sammanhållning samt ger många människor en uppgift i livet. Parlamentet vill se ett erkännande samt lämpligt ekonomiskt och strukturellt stöd på lokal, nationell och europeisk nivå.

5.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att se till att sociala företag inte missgynnas genom att andra typer av företag dammsuger många lukrativa områden i den sociala ekonomin. Dessa områden finns oftast i stadsmiljö, vilket får till följd att färre och sämre tjänster blir kvar för andra, mindre lukrativa områden, som oftast ligger på landsbygden eller i periferin, där logistiken medför ökade kostnader. Parlamentet framhåller att användarna bör ha frihet att välja mellan ett antal tjänsteleverantörer.

6.  Europaparlamentet betonar vikten av en strategi och av åtgärder som främjar socialt entreprenörskap och innovativa sociala företag, särskilt med avseende på unga och missgynnade människor, så att företagare – både kvinnor och män – får bättre och lättare tillgång till program och finansiering från EU och medlemsstaterna. Parlamentet vill att programmet Erasmus för unga företagare får adekvat stöd så att det kan drivas vidare och bli både attraktivare och synligare även i den sociala ekonomin. Parlamentet erinrar emellertid om att egenföretagande måste åtföljas av tillräcklig vägledning.

7.  Europaparlamentet konstaterar att den sociala ekonomin präglas av mångfald. Eventuella nya regelverk på EU-nivå bör vara frivilliga för företagen och föregås av en konsekvensbedömning, så att hänsyn tas till de olika modellerna för socialt företagande i medlemsstaterna. Parlamentet betonar att alla eventuella åtgärder bör ha ett EU-mervärde.

8.  Europaparlamentet stöder initiativ på EU-nivå som syftar till att utöka och förstärka den redan välutvecklade föreningsverksamheten i olika medlemsstater Parlamentet efterlyser en europeisk föreningsstadga som komplement till befintliga rättsliga stadgor i medlemsstaterna.

9.  Europaparlamentet välkomnar kommissionens avsikt att lägga fram ett förslag till förenkling av förordningen om stadgan för europeiska kooperativa föreningar.

10.  Europaparlamentet välkomnar kommissionens studie om situationen för ömsesidiga bolag i Europa i nära samarbete med sektorn. Parlamentet betonar att ömsesidiga företag, genom en europeisk stadga, bör erkännas som en egen och viktig aktör inom den europeiska ekonomin och det europeiska samhället, och framhåller fördelarna med en europeisk stadga som underlättar för ömsesidiga bolag att bedriva gränsöverskridande verksamhet. Parlamentet uppmanar de medlemsstater som ännu inte har infört en nationell stadga för ömsesidiga bolag att göra detta.

11.  Europaparlamentet välkomnar kommissionens förslag till förordning om stadgan för europeiska stiftelser.

12.  Europaparlamentet erinrar om att kommissionen i dokument COM(2004)0018 åtog sig att vidta tolv konkreta åtgärder för att stödja framväxten av kooperativ, och beklagar att det än så länge endast gjorts små framsteg med detta. Parlamentet uppmanar kommissionen att i linje med initiativet från 2004 föreslå ambitiösa åtgärder för att förbättra verksamhetsvillkoren för kooperativ, ömsesidiga bolag, föreningar och stiftelser, och att på så vis stödja den sociala ekonomins utveckling i stort.

13.  Europaparlamentet välkomnar antagandet av det reviderade paketet för EU:s regler för statligt stöd till sociala och lokala tjänster, och uppmuntrar samtidigt kommissionen att ytterligare tydliggöra dessa regler så att lokala och regionala myndigheter lättare kan förstå och tillämpa dem, framför allt med avseende på sociala företag.

Företag med sociala mål eller social inverkan

14.  Europaparlamentet understryker att sociala företag är viktiga leverantörer av tjänster av allmänt intresse. Sådana företag bottnar ofta i, eller är nära kopplade till, det civila samhällets organisationer, frivilligorganisationer och/eller välgörenhetsorganisationer som tillhandahåller individanpassade tjänster och syftar till att tillgodose vitala mänskliga behov, framför allt hos personer i utsatt position. Sociala företag befinner sig ofta mellan de traditionella privata och offentliga sektorerna vid tillhandahållande av offentliga tjänster, alltså inom ramen för offentlig upphandling.

15.  Europaparlamentet anser att begreppet ”företagens sociala ansvar” bör betraktas åtskilt från ”social ekonomi” och ”sociala företag”, även om vissa kommersiella företag som tar betydande socialt ansvar kan ha en stark koppling till sociala företag.

Budgetplanen – förbättring av den rättsliga och finanspolitiska miljön

16.  Europaparlamentet anser att programmet för social förändring och social innovation för 2014–2020, med sin del om mikrofinansiering och socialt entreprenörskap, bidrar till arbetet med att skapa bättre tillgång till mikrokrediter för mikroföretag i den sociala ekonomin, samtidigt som hänsyn tas till att de sociala företagens finansieringsbehov är många och skiftande.

17.  Europaparlamentet anser att olika finansieringsinstrument, som europeiska fonder för socialt företagande, europeiska riskkapitalfonder och europeiska fonder för företagsänglar (EAF), behövs för att förbättra sociala företags tillträde till finansmarknaderna.

18.  Europaparlamentet framhåller behovet av att stödja sociala företag genom tillräckliga finansiella resurser på lokal, regional, nationell och europeisk nivå, och hänvisar till relevanta fonder inom den fleråriga budgetramen för 2014–2020 (exempelvis Europeiska socialfonden, Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, programmet för social förändring och social innovation, programmet för forskning och utveckling samt Horisont 2020). Parlamentet begär uttryckligen att stöd ges till innovativa sociala företag, framför allt sådana som främjar sysselsättning av god kvalitet, bekämpar fattigdom och social utestängning samt investerar i allmän och yrkesinriktad utbildning och i livslångt lärande,

19.  Europaparlamentet understryker att tillgången till EU-medel måste förenklas och att tillräcklig flexibilitet samtidigt måste medges på medlemsstatsnivå. Finansieringsmöjligheterna bör tillgängliggöras och marknadsföras tydligt, och vidare bör de organisatoriska, administrativa och rapporteringsmässiga kraven förenklas.

20.  Europaparlamentet påpekar att nya former av ekonomiskt stöd kommer att föregås av en effektivitetsanalys av de befintliga instrumenten. Parlamentet anser det därför nödvändigt att ta fram verktyg som mäter och jämför investeringarnas sociala avkastning för att främja utvecklingen av en mer transparent investeringsmarknad.

21.  Europaparlamentet anser att det måste skapas sådana villkor som gör att sociala företag kan uppnå ekonomiskt oberoende och bedriva kommersiell affärsverksamhet.

22.  Europaparlamentet anser att ansvarsfulla förvaltningsprocesser som stöds av finansieringsmekanismer med lämplig insyn och övervakning är nödvändiga för att det sociala entreprenörskapets och de sociala företagens fokus ska kunna upprätthållas.

Mätningar, stöd och främjande

23.  Europaparlamentet efterlyser en komparativ studie, utförd på initiativ av kommissionen och i samarbete med sociala företag, om de olika nationella och regionala regelverken i EU, om de sociala företagens verksamhetsvillkor och egenskaper, bland annat deras storlek, antal och verksamhetsområden, och om nationella certifierings- och märkningssystem.

24.  Europaparlamentet poängterar att de sociala företagen uppvisar stor variation i fråga om form, storlek, affärsverksamhet, ekonomi och samarbete. Det finns sociala företag som leder utvecklingen inom sitt område och som har tillräcklig kapacitet för sin egen utveckling, men det finns även de som är i behov av lämpligt kunnande för att starta, utveckla och driva verksamheten.

25.  Europaparlamentet anser att det för att öka konkurrenskraften hos sociala företag i hela EU är nödvändigt att uppmuntra framväxten av kluster för social innovation, vilka inte bara har ett lokalt mervärde. Parlamentet anser dessutom att de sociala företagen, med rätt incitament, kan bli viktiga för att sysselsätta kvalificerade arbetstagare över 50 år som inte är kvar på arbetsmarknaden.

26.  Europaparlamentet stöder kommissionens förslag att inrätta en flerspråkig, tillgänglig och användarvänlig nätplattform för sociala företag, som bland annat ska möjliggöra ömsesidigt lärande och utbyte av beprövade modeller, främja partnerskap, underlätta informationsutbyte om tillgång till finansiering och om utbildningsmöjligheter samt fungera som nätverk för gränsöverskridande samarbete. Parlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att uppmärksamma sociala företag i den öppna samordningsmetoden.

27.  Europaparlamentet stöder kommissionens förslag att tillsätta en expertgrupp för socialt företagande som ska övervaka och utvärdera framstegen med de åtgärder som planeras i kommissionens meddelande COM(2011)0682.

28.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att överväga huruvida det är möjligt och önskvärt att ta fram en social märkning som ska tilldelas sociala företag för att ge bättre tillgång till offentlig och socialt innovativ upphandling utan att överträda några konkurrensregler. Parlamentet föreslår att företag som tilldelats en sådan märkning ska övervakas regelbundet med avseende på sin efterlevnad av märkningsbestämmelserna.

29.  Europaparlamentet efterlyser EU-regler för offentlig upphandling som följer principen om ”det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet” snarare än ”lägsta kostnad” när tjänster läggs ut på entreprenad.

30.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att förbättra förståelsen av och kunskaperna om sociala företag och den sociala ekonomin och göra båda företeelserna synligare genom att stödja akademisk forskning, bland annat inom åttonde ramprogrammet (Horisont 2020), samt att ta fram en årlig verksamhetsrapport om sociala företag och deras facit på det sociala området. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att ta fasta på kommissionens inbjudan att lämna förslag för att det ska finnas tillförlitlig statistik om sociala företag utarbetad av nationella statistikbyråer.

31.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att ta med sociala företag i handlingsplaner för sysselsättning och social inkludering, och stöder instiftandet av ett europeiskt pris för socialt entreprenörskap som ett erkännande av dess sociala effekter.

32.  Europaparlamentet påpekar att sociala företag behöver maximalt stöd och erkännande genom medvetandehöjande åtgärder, inte minst genom att man lyfter fram andra förtjänster än de rent ekonomiska. Parlamentet efterlyser en bred informationskampanj som ska understödjas av kommissionen, medlemsstaterna och arbetsmarknadens parter och lanseras genom inrättandet av en lättillgänglig, flerspråkig webbplats som ger snabb och enkel information om sociala varor och tjänster för medborgarna.

33.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att fundera på fördelarna med att låta principerna om socialt företagande/socialt entreprenörskap och socialt ansvar ingå i utbildningsinnehållet för skolor, universitet och andra utbildningsanstalter samt i program för livslångt lärande, så att man hjälper till att utveckla social och medborgerlig kompetens och stöder arbetsförmedling inom sociala företag. Parlamentet uppmanar vidare kommissionen och medlemsstaterna att stödja konventionell och internetbaserad utbildning för sociala entreprenörer och att verka för ett närmare samarbete mellan sociala företag, kommersiella företag och den akademiska världen för att öka medvetenheten och förståelsen när det gäller sociala företag och bekämpa eventuella stereotyper.

34.  Europaparlamentet anser att införandet av en gemensam europeisk ram för offentliggörande av uppgifter kommer att ge tydligare och effektivare information om investeringar i sociala företag.

35.  Europaparlamentet välkomnar kommissionens åtagande att undersöka och överväga möjligheten att låta sociala företag använda vilande patent för att underlätta dessa företags utveckling. Parlamentet hoppas på konkreta åtgärder inom en snar framtid.

o
o   o

36.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen samt medlemsstaternas regeringar och parlament.

(1) http://www.emes.net/fileadmin/emes/PDF_files/News/2008/11.08_EMES_UNDP_publication.pdf.
(2) EUT C 76 E, 25.3.2010, s. 16.
(3) EUT C 199 E, 7.7.2012, s.187.
(4) Antagna texter, P7_TA(2012)0071.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy