Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2012/2151(INL)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0339/2012

Внесени текстове :

A7-0339/2012

Разисквания :

PV 20/11/2012 - 3
CRE 20/11/2012 - 3

Гласувания :

PV 20/11/2012 - 6.19
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2012)0430

Приети текстове
PDF 508kWORD 232k
Вторник, 20 ноември 2012 г. - Страсбург
Към постигане на действителен Икономически и паричен съюз
P7_TA(2012)0430A7-0339/2012
Резолюция
 Приложение

Резолюция на Европейския парламент от 20 ноември 2012 г. съдържащ препоръки към Комисията относно доклада на председателите на Европейския съвет, на Европейската комисия, на Европейската централна банка и на Еврогрупата „Към постигане на действителен Икономически и паричен съюз“ (2012/2151(INI))

Европейският парламент,

–  като взе предвид член 225 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид заключенията на Европейския съвет от 28 и 29 юни 2012 г.,

–  като взе предвид изявлението от 29 юни 2012 г. на държавните или правителствените ръководители на държавите от еврозоната,

–   като взе предвид доклада от 26 юни 2012 г. на председателите на Европейския съвет, на Европейската комисия, на Европейската централна банка и на Еврогрупата „Към постигане на действителен Икономически и паричен съюз“,

–  като взе предвид членове 42 и 48 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси и становищата на комисията по конституционни въпроси, комисията по бюджети, както и на комисията по заетост и социални въпроси (A7-0339/2012),

A.  като има предвид, че от подписването на Римския договор Европейският съюз е направил съществени крачки напред в посока постигането на политическа, икономическа, фискална и парична интеграция;

Б.  като има предвид, че Икономическият и паричен съюз не е самоцел, а по-скоро инструмент за постигане на целите на Съюза и на държавите членки, по-специално на балансиран и устойчив растеж и на висока степен на заетост; като има предвид, че социалното приобщаване и солидарността са крайъгълните камъни на европейския социален модел и на европейската интеграция като цяло и не могат да останат извън която и да било бъдеща реформа на Съюза;

В.  като има предвид, че в едно глобализирано информационно общество необходимостта от по-тясна европейска интеграция, изградена на основата на демократична легитимност, отчетност, прозрачност и одобрение от гражданите става още по-ясна;

Г.  като има предвид, че европейската интеграция следва да осигури по-голямо парламентарно участие както на национално равнище, така и на равнището на Съюза;

Д.  като има предвид, че Съюзът е на кръстопът и трябва да се избере ясна посока, която или да съчетае силите в рамките на Съюза и да изгради бъдещето за един силен и воден от ценностите Съюз, основаващ се на солидарността, в глобализирания свят, или да се свие в себе си и да бъде принуден пасивно да се приспособи към глобализацията;

Е.  като има предвид, че икономическата, финансовата и банковата криза и настоящият икономически спад доведоха до повишаване на публичния и частния дълг на национално равнище и финансови проблеми на публично равнище в няколко държави членки и наред с прекомерните макроикономически неравновесия, това засегна социално-икономическото развитие на еврозоната и на Съюза като цяло по бърз, пряк и отрицателен начин;

Ж.   като има предвид, че между 2008 г. и средата на 2012 г. равнището на безработица в ЕС-27 се е покачило от около 7 % на 10,4 %, или 25 милиона безработни, и че повече от един от всеки петима младежи е безработен (22 %), като младежката безработица надхвърля 50 % в някои държави членки;

З.  като има предвид, че създаването на работни места, качествената заетост и достойният труд са от решаващо значение за преодоляване на настоящата криза;

И.  като има предвид, че редица държави членки се оказват в сериозно икономическо и финансово положение, влошено от непрестанните ограничения, налагани върху пазарите на държавни облигации, изразяващи се във високи лихвени проценти за заемите за някои държави, както и в много ниски или отрицателни лихвени проценти за заемите за други, което води до значителна финансова и икономическа нестабилност;

Й.  като има предвид, че комбинацията от конкуренстоспособност, развиваща се в различни посоки и слаб потенциал за растеж, и висока степен на безработица с висок дефицит и висок публичен и частен дълг не само причиняват вреди в някои държави членки, но правят еврозоната уязвима като цяло;

К.  като има предвид, че неотдавнашните събития ясно доказаха, че еврозоната все още не е достатъчно добре подготвена за разрешаването на кризата и за адекватното реагиране на регионални и глобални икономически трусове вътре в нея;

Л.  като има предвид важната роля, изиграна от еврото както в еврозоната, така и на световно равнище, в качеството на втора по значение валута на международния резерв, изисква силна ответна реакция и координирани действия на равнището на Съюза за връщане на растежа и стабилността на икономиката;

М.  като има предвид, че през последното десетилетие еврото донесе редица ползи за гражданите на Съюза като стабилност на цените, премахване на разходите за обмяната на валута в рамките на еврозоната, невъзможността за номинални конкурентни девалвации, по-ниски лихвени проценти, насърчаването на интеграцията на финансовите пазари и по-лесно трансгранично движение на капитали;

Н.  като има предвид, че единната валута на Съюза не следва да се превръща в символ на разделението, което заплашва целия европейски проект, а следва да продължи да бъде валутата на Съюза като цяло, който проявява решителност и е в състояние да взема далновидни решения за едно общо и проспериращо бъдеще;

О.  като има предвид, че напредъкът по пята към истински ИПС следва да зачита волята на държавите членки, които избират да на въвеждат еврото, да запазят съответните си национални валути;

П.  като има предвид, че членството в еврозоната предполага висока степен на икономическа и финансова взаимозависимост между съответните държави членки и следователно налага много по-тясна координация на финансовата, фискалната, социалната и икономическата политика, като държавите членки, прехвърлят правомощия на равнището на Съюза, свързани със строги инструменти за надзор и за ефективно прилагане; като има предвид обаче, че по-голямата интеграция на държавите членки, чиято валута е еврото, вероятно, допълвана от група други желаещи държави, трябва да бъде развита в рамките на създаване на „една Европа на две скорости“ с оглед избягване на стъпки в сферата на политиката, които, в крайна сметка, биха довели до създаването на две различни Европи;

Р.  като има предвид, че последното изследване на Евробарометър посочва, че поради продължителността на кризата е имало рязък спад на доверието в политическите институции както на национално равнище, така и на равнището на Съюза, а също така и рязък спад на възприемането на Съюза като носител на положителен имидж от страна на обществеността; като има предвид все пак, че Съюзът продължава да бъде действащата фигура, която в очите на гражданите на Съюза играе най-ефективната роля при справянето с икономическата криза;

С.  като има предвид, че лицата, изготвящи политиките в национален мащаб и на равнището на Съюза, следва непрестанно да обясняват на своите граждани какви са ползите от европейската интеграция и последиците, и предизвикателствата от единната валута, в това число разходите и рисковете, свързани с разпадането на еврозоната;

Т.  като има предвид, че вече 17 държави членки са приели единната валута на Съюза и повечето от останалите ще се присъединят към еврото, когато са готови за това;

У.  като има предвид, че всяко съмнение в бъдещето на ИПС като цяло, включително необратимостта на членството в еврозоната, и по-специално в единната валута на Съюза е неоснователно, тъй като ползата за всички граждани е наличието на силен Съюз;

Ф.  като има предвид, че възстановяването на доверието е основната задача, за да бъдат европейските граждани и предприятия убедени да започнат да инвестират отново в икономиката и да създават условия, в които финансовите институции да осигурят на реалната икономика още веднъж кредит на широка, но и стабилна основа;

Х.  като има предвид, че отговорът на кризата с еврото е сложен и налага последователни, многостранни усилия на всички институционални и политически равнища;

Ц.  като има предвид, че институциите на Съюза и държавните и правителствените ръководители на държавите членки като цяло, и особено държавите членки от еврозоната играят важна роля в създаването на фискален съюз така, че всички механизми за управление на криза в еврозоната, като Европейският механизъм за стабилност, да са заложени в институционална уредба, където Парламентът е цялостно ангажиран като съзаконодател; като има предвид, че настоящата междуправителствена структура представлява сериозен недостиг на демократична легитимност; като има предвид, че общата валута може да бъде установена единствено ако държавите членки желаят да прехвърлят правомощията в областта на фискалната политика на равнището на Съюза;

Ч.  като има предвид, че възстановяването на доверието изисква също така тези държавни и правителствени ръководители и техните министри да защитят и да обяснят в своите държави членки политическите решения, за които е било постигнато съгласие на равнището на Съюза; като има предвид, че в някои случаи чрез несправедливото приписване на непопулярни решения на Съюза, се играе една особено опасна игра с възприятията, която има опасност да урони основите на Съюза, подкопавайки солидарността и в крайна сметка нанасяйки вреди на доверието в самите национални лидери и вероятно в европейския проект като цяло;

Ш.  като има предвид, че в социално отношение Съюзът понастоящем е нестабилен; като има предвид, че няколко държави членки са в процес на изключително сложни структурни реформи и програми за консолидация; като има предвид, че в крайна сметка политическият съюз е ключът към преодоляването на такива времена, насърчавайки солидарността и продължаването на европейския проект;

Щ.  като има предвид, че Европейският съвет и срещата на върха на държавите от еврозоната от 28 и 29 юни 2012 г. потвърдиха решимостта да бъдат предприети необходимите мерки за гарантиране на финансово стабилна, конкурентоспособна и благоденстваща Европа, като по този начин се увеличи благосъстоянието на гражданите;

АА.  като има предвид, че нарастващото разделение между държавите, намиращи се в ядрото и тези по периферията на Съюза, не следва да се превръща в хронично по своята природа; като има предвид, че трябва да бъде създадена постоянна рамка, в която държавите членки, изпитващи затруднения, следва да бъдат в състояние да разчитат на солидарна подкрепа от други държави членки; като има предвид, че онези държави членки, желаещи солидарност, следва да бъдат задължени да поемат своята отговорност за изпълнение на всички свои ангажименти в бюджетната област, както и на конкретните препоръки за своите държави и своите ангажименти по европейския семестър, по-специално онези, свързани с Пакта за стабилност и растеж, пакта „Евро плюс“, стратегията „Европа 2020“ и процедурата при макроикономически дисбаланси, като отчитат специфичните за дадена държава членка обстоятелства; като има предвид, че гарантирането на финансовата стабилност на всяка държава членка е въпрос от взаимен интерес за държавите членки; като има предвид, че Договорът за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) предвижда, че държавите членки трябва да възприемат своите икономически политики като въпрос от общо значение и да ги координират в рамките на Съвета;

АБ.  като има предвид, че от първостепенно значение за възстановяването на растежа е завършването на вътрешния пазар; като има предвид, че в качеството си на пазител на договорите Комисията трябва да увеличи своите усилия, за да осигури прилагането и спазването на съществуващото законодателство в областта на вътрешния пазар; като има предвид, че за правилното функциониране на вътрешния пазар е необходимо правилата за пазарна интеграция да се основават в по-голяма степен на регламенти, а не на директиви;

АВ.  като има предвид, че е извън всякакво съмнение, че европейската интеграция е необратим и прогресивен процес;

Перспективи: докладът на четиримата председатели

АГ.  като има предвид, че от демократична гледна точка и с оглед на всички разпоредби на Договора от Лисабон не е приемливо, че председателят на Европейския парламент, който се състои от избрани членове, представляващи над 502 милиона европейски граждани, не е взел участие в изготвянето на гореспоменатия доклад, озаглавен „Към постигане на действителен Икономически и паричен съюз“;

АД.  като има предвид, че е настъпил моментът, в който политическите лидери на и в рамките на Съюза трябва да проявят своята решителност, творчество, смелост, устойчивост и лидерство за премахването на все още съществуващите недостатъци, възпрепятстващи правилното функциониране на ИПС; като има предвид, че междуправителственият метод е достигнал границите на своите възможности и не е подходящ за процеса на демократично и ефективно вземане на решения през 21-ви век; като има предвид, че следва да се направи скок към една наистина федерална Европа;

АЕ.  като има предвид, че гореспоменатият доклад, озаглавен „Към постигане на действителен Икономически и паричен съюз“, недвусмислено избира пътя напред и се стреми да разчупи кръга на недоверие чрез структурни мерки; като има предвид, че докладът следва също така да обърне внимание на социалното измерение;

АЖ.  като има предвид, че Европейският съвет от 28 и 29 юни 2012 г. поиска от своя председател да разработи специфична пътна карта с посочени крайни срокове за постигането на истински ИПС; като има предвид, че разработването на дългосрочен подход посредством пътна карта е важен белег, който може да допринесе за възстановяване на доверието, което може да нарасне, тъй като пътната карта се прилага постепенно;

АЗ.  като има предвид, че постоянният напредък в изпълняването на дългосрочната пътна карта не предоставя някакво непосредствено решение на кризата и не следва да забавя необходимите мерки в краткосрочен план;

АИ.  като има предвид, че не може да се изключи необходимостта от нови промени в договора с цел увеличаване на демократичната легитимност на един изцяло действащ ИПС; като има предвид, че Комисията следва да изброи текущите законодателни инициативи, които не трябва да бъдат забавяни от институционалното развитие в дългосрочен план;

АЙ.  като има предвид, че завършването на истински ИПС в рамките на Съюза ще изисква в средносрочен план изменение на Договора;

АК.  като има предвид, че максималното използване на процедурите и гъвкавостта, предвидени в съществуващите договори, с цел бързо подобряване на управлението на ИПС в контекста на оформянето на истинско европейско политическо пространство, е предпоставка за изграждане на демократичен консенсус за бъдеща всеобхватна и успешна промяна на Договора;

АЛ.  като има предвид, че Парламентът има право да внася за разглеждане от Съвета предложения за изменение на Договорите, като тези предложения впоследствие трябва да бъдат разгледани от Конвент, за да се завърши оформянето на истински ИПС чрез увеличаване на правомощията на Съюза, по-специално в сферата на икономическата политика и чрез укрепване на собствените ресурси и бюджетния капацитет на Съюза, на ролята на Комисията, нейната демократична отчетност и на прерогативите на Парламента;

АМ.  като има предвид, че, погледнато реалистично и предвид обстоятелствата, такъв Конвент не би следвало да се проведе преди следващите избори за Европейски парламент; като има предвид, че подготвителната работа за Конвента следва да започне преди следващите избори;

АН.  като има предвид, че както мерките, предложени съгласно действащите Договори, така и бъдещите промени на Договора, не следва да изключват възможността за желанието за участие от страна на държавите членки, и следва да гарантират целостта на Съюза;

АО.  като има предвид, че бъдещите промени в договора не следва да бъдат пречка за бързото прилагане на това, което вече може да бъде постигнато съгласно съществуващите договори; като има предвид, че съществуващите договори дават широки възможности за значителен напредък към ИПС въз основа на засилена и по-интегрирана рамка на финансовата, бюджетната и икономическата политика и на по-голяма демократична легитимност и отчетност;

АП.  като има предвид, че засега пълният потенциал на Договора от Лисабон в сферата на заетостта и социалните политики остава неизползван, преди всичко по отношение на:

   член 9 от ДФЕС, съгласно който насърчаването на висока заетост и осигуряването на адекватна социална закрила трябва да бъдат взети предвид при определянето и изпълнението на политиките и дейностите на Съюза,
   член 151 от ДФЕС, който гласи, че „Съюзът и държавите членки, (...), си поставят за цел насърчаване на заетостта, подобряване на условията на живот и труд, така че да се постигне тяхното хармонизиране докато се осъществява подобряването, осигуряване на подходяща социална закрила, социален диалог, развитие на човешките ресурси с оглед високо и устойчиво равнище на заетост и борба с изключването от социалния живот“,
   член 153, параграф 1 от ДФЕС като цяло и по-специално буква з) от него, предвиждаща „интегриране на лицата, изключени от пазара на труда“;

АР.  като има предвид, че член 48, параграф 7 от Договора за Европейския съюз (ДЕС) предвижда специална процедура за приемане на акт, за който в съответствие с ДФЕС се изисква специална законодателна процедура съгласно обикновената законодателна процедура; като има предвид, че член 333 от ДФЕС също съдържа разпоредби, които допускат използването на обикновената законодателна процедура в контекста на засиленото сътрудничество;

АС.  като има предвид, че амбицията следва да бъде всички държави членки съвместно да предприемат стъпки към по-голяма европейска интеграция; като има предвид, че може да възникне нужда от решения, които да се прилагат само за еврозоната, там където е необходимо или обосновано въз основа на специфичността на еврозоната, като включва разумно и справедливо участие от страна на другите държави членки с балансирани права и задължения;

АТ.  като има предвид, че една обща европейска стратегия за младежта е от основно значение за борбата с младежката безработица и опасността от загубване на едно цяло поколение в Европа,

Банков съюз

АУ.  като има предвид, че мерките за стабилизирането на финансовата система към момента са недостатъчни, за да възстановят напълно доверието; като има предвид, че Европейската централна банка (ЕЦБ), с поредица от извънредни мерки за временна помощ както за държавите членки, така и за банките, играе централна роля в тези операции по спасяване, без да изпуска от поглед основната си цел, а именно гарантиране на стабилността на цените;

АФ.  като има предвид, че основаващата се на Договора оперативна независимост на ЕЦБ в областта на паричната политика продължава да бъде крайъгълен камък за надеждността на ИПС и единната валута;

АХ.  като има предвид, че нестабилната ситуация в банковия сектор в редица държави членки и Съюза като цяло застрашава реалната икономика и публичните финанси и че разходите за управлението на банковата криза се оказват твърде тежки за данъкоплатците и за развитието на реалната икономика, което възпрепятства растежа; като има предвид, че съществуващите механизми и структури не са достатъчни, за да възпрепятстват негативната верижна реакция;

АЦ.  като има предвид, че държавите членки страдат от очевидно разминаване между банките, които извършват операции въз основа на европейския пазар и условните пасиви, поемани от техните държави; като има предвид, че по време на сегашната криза само по себе си стана очевидно, че връзката между банката и държавата е по-силна и по-вредна в един паричен съюз, където вътрешният валутен курс е фиксиран и не съществува механизъм на равнището на Съюза, който да облекчава разходите за преструктуриране на банките;

АЧ.  като има предвид, че разкъсването на негативния кръг на взаимно влияние между кризата с държавния дълг, банките и реалната икономика е от съществено значение за гладкото функциониране на ИПС;

АШ.  като има предвид, че кризата предизвика разпиляване на лихвените проценти по заемите, а и de facto разпокъса единния пазар на финансови услуги;

АЩ.  като има предвид, че Парламентът неколкократно и последователно е заявявал неотложната нужда от допълнителни и дългосрочни мерки за разрешаване на кризата в банковия сектор; като има предвид, че следва да се прави разграничаване между краткосрочните мерки за стабилизиране на острата кризисна ситуация в банковия сектор и средносрочните и дългосрочните мерки, включително и реформата на банковите практики и ангажимента на Г‐20 за навременно, цялостно и съгласувано прилагане на договорените на международно равнище правила относно банковия капитал, ликвидност и лeвъридж, целящи постигането на изцяло действащ Европейски банков съюз;

БА.  като има предвид, че всички мерки, взети във връзка с подобен банков съюз, не следва да възпрепятстват правилното продължаване на функционирането на вътрешния пазар за финансови услуги и свободното движение на капитали;

ББ.  като име предвид, че финансовите институции и техните представители следва да действат отговорно и съгласно високи морални стандарти, в услуга на реалната икономика;

БВ.  като има предвид, че Съюзът се нуждае от създаването на единен финансов надзорен механизъм за банковите институции; че с цел да се осигури необходимото доверие във финансовия пазар и стабилността в един общ вътрешен пазар на финансови услуги от съществено значение е наличието на европейска рамка за стабилно и ефективно гарантиране на депозитите и оздравяване на банковия сектор;

БГ.  като има предвид, че всички мерки за създаване на банков съюз следва да бъдат съпровождани от подобрения в прозрачността и отчетността на институциите, които ги прилагат;

БД.  като има предвид, че следва да се разгледа въпросът дали е необходимо да се изиска правно разделяне на някои особено рискови финансови дейности от банките, приемащи депозити в рамките на банковата група във връзка с доклада „Liikanen“;

БЕ.  като има предвид, че надзорните органи като цяло следва да откриват и разрешават проблемите в ранен стадий, за да предотвратят възникването на кризи и за да се запази финансовата стабилност и устойчивост;

БЖ.  като има предвид, че по-голямата част от банковите надзорни сили в Съюза днес продължават да бъдат в ръцете на националните надзорни органи заедно с Европейския надзорен орган (Европейски банков орган), създаден с Регламент (ЕС) №1093/2010 (1) , в ролята на координатор; като има предвид, че настоящата система за национален надзор е доказала, че е твърде фрагментирана, за да се справи със съществуващите предизвикателства;

БЗ.  като има предвид, че е абсолютно необходимо наличието на висококачествен и ефективен европейски надзорен механизъм, за да се гарантира откриването на проблемите и активното подхождане към тяхното разрешаване, да се гарантират еднакви условия за всички банкови институции, да се възстанови трансграничното доверие и да се избегне фрагментирането на вътрешния пазар;

БИ.  като има предвид, че ясното разделение на оперативните отговорности следва да бъде договорено между европейския надзорен механизъм и националните надзорни органи, в зависимост от размера и бизнес моделите на банките и от надзорните задължения, при прилагане на принципите на пропорционалност и субсидиарност;

БЙ.  като има предвид, че европейският надзор на банковите институции в рамките на ИПС, както и засилването на ролята на Европейския банков орган (ЕБО) за запазване на вътрешния пазар, са абсолютни приоритети за справяне с кризата; че следва обаче да се гарантира, че с цел стабилност на вътрешния финансов пазар на държавите, чиято парична единица не е еврото и които решат да участват в единния механизъм за надзор, следва да се предостави формула за участие, която гарантира симетрични отношения между поетите задължения и въздействието върху процеса на вземане на решения;

БК.  като има предвид, че единният надзорен механизъм следва още от самото начало да обхване финансовите институции, изискващи пряка подкрепа от Съюза, както и значимите за системата финансови институции;

БЛ.  като има предвид, че независимостта на единния европейски надзорен механизъм от политическо и промишлено влияние не го освобождава от това редовно и всеки път, когато ситуацията го налага, да обяснява, обосновава и да дава отчет пред Парламента за действията и решенията, взети в областта на европейския надзор, като се има предвид отражението, което надзорните мерки могат да имат върху публичните финанси, банките, служителите и клиентите; като има предвид, че ефективната демократична отчетност изисква наред с другото одобрението от страна на Парламента на председателя на надзорния съвет на единния надзорен механизъм, избран съгласно открита процедура за подбор, задължението на председателя да докладва и да бъде изслушван в Парламента, правото на Парламента да задава въпроси с искане на писмен или устен отговор и правото на Парламента на разследване в съответствие с ДФЕС;

БМ.  като има предвид, че в бъдеще Европейският механизъм за стабилност (ЕМС) ще бъде в състояние при определени условия да финансира пряко банките, които са в затруднение; като има предвид, че поради тази причина задействането на единния надзорен механизъм е първата и най-неотложната задача в хода на осъществяването на банковия съюз;

БН.  като има предвид, че единният набор от правила (единен правилник), който се разработва от Европейския банков орган, следва да гарантира наличието на изцяло хармонизирани правила и тяхното еднакво прилагане в целия Съюз; като има предвид, че завършването на единния правилник относно банковия надзор и по-широко хармонизираните и засилени пруденциални изисквания са необходими за ефективното функциониране на единния надзорен механизъм, тъй като европейският надзорен орган не може да функционира с различаващи се национални пруденциални правила;

БО.  като има предвид, че след създаването на единния надзорен механизъм, правилата за гласуване в рамките на ЕБО следва да бъдат внимателно приспособени така, че да се улесни градивното сътрудничество между държавите членки от еврозоната и държавите членки извън нея и напълно да се вземат под внимание интересите на всички държави членки;

БП.   като има предвид, че неприключените законодателни процедури, свързани с единния надзорен механизъм, следва незабавно да бъдат завършени;

БР.  като има предвид, че за прилагането на новата финансова архитектура е от съществено значение спешно да се разблокират преговорите относно директивите за схемите за гарантиране на депозитите и схемите за обезщетение на инвеститорите, по които преговорите между Парламента и Съвета са временно преустановени, въпреки решаващото им значение за предоставянето на общи механизми за оздравяване на банките и за гарантиране на депозитите на клиентите;

БС.  като има предвид, че единната европейска рамка за гарантиране на депозитите поставя единни, общи строги изисквания спрямо всички схеми за гарантиране на депозитите в Съюза, за да се постигне еднаква защита, да се осигури еднаква стабилност на схемите за гарантиране на депозитите и да се гарантират равни конкурентни условия; като има предвид, че само по този начин ще се създадат предпоставки за необходимата гъвкавост, за да бъдат отчетени в достатъчна степен специфичните национални условия във финансовия сектор;

БТ.  като има предвид, че наличието на единен Европейски фонд за гарантиране на депозитите с функциониращи схеми за гарантиране на депозитите, които имат подходящо финансиране и с това увеличават надеждността и доверието на вложителите би могло да бъде ориентирана към далечното бъдеще цел, след като започнат да функционират ефективна схема за оздравяване и ефективен надзорен механизъм;

БУ.  като има предвид, че предварителното планиране, скоростта, намесата на ранен етап, достъпът до качествена информация и надеждността са от съществено значение за управляването на банковите кризи;

БФ.  като има предвид, че следва да бъде създаден единен европейски режим за възстановяване и оздравяване, за предпочитане успоредно с влизането в сила на единния надзорен механизъм, за да се възстанови жизнеспособността на банките, които изпитват затруднения, и да се разреши въпросът с нежизнеспособните финансови институции;

БХ.  като има предвид, че в краткосрочен план приемането на настоящото предложение за рамка за управление на кризата от страна на Комисията за банките в криза е с абсолютен приоритет;

БЦ.  като има предвид, че общата цел на една ефективна схема за оздравяване и рамка за възстановяване е да се сведе до минимум евентуалното използване на ресурси на данъкоплатците, необходими за възстановяването и оздравяването на банковите институции;

БЧ.  като има предвид, че за защитата на частните спестявания е необходимо да се поддържа функционално разделение, като същевременно се гарантира ефективно взаимодействие на европейските фондове за гарантиране на депозитите и за възстановяване и оздравяване;

БШ.  като има предвид, че европейските механизми за оздравяване и гарантиране на депозитите следва да имат силна финансова структура, на първо място предварително, изградена въз основа на вноски от отрасъла, при което вноската на дадена финансова институция следва да отразява степента на риск на тази институция, като европейските публични средства служат само като крайна предпазна мярка, сведена до възможния минимум;

Фискален съюз

БЩ.  като има предвид в този контекст, че горепосоченият доклад, озаглавен „Към постигане на действителен Икономически и паричен съюз“, бележи важна стъпка напред, тъй като в него се признава, че „безпроблемното функциониране на икономическия и паричен съюз изисква не само бързо и енергично прилагане на мерките, вече договорени в съответствие с рамката за засилено икономическо управление (по-специално Пакта за стабилност и растеж и Договора за стабилност, координация и управление), но също така и качествено движение към фискален съюз“;

ВА.  като има предвид, че стабилните публични финанси, балансираните бюджети по време на целия икономически цикъл и изгледите за устойчив растеж в средносрочен план, както и подходящите нива на публични инвестиции, са основно изискване за дългосрочната икономическа и финансова стабилност, за социалната държава и за покриването на разходите, свързани с очакваното демографско развитие;

ВБ.  като има предвид, че за безпроблемното функциониране на ИПС е необходимо пълно и бързо изпълнение на мерките, които вече са договорени в съответствие с рамката за засилено икономическо управление, като например засиления Пакт за стабилност и растеж и европейския семестър, допълнени с политики за ускоряване на растежа; като има предвид, че в рамките на най-много пет години след влизане в сила на Договора за стабилност, координация и управление, въз основа на оценка на опита, придобит по време на неговото прилагане, следва да се предприемат необходимите стъпки, в съответствие с ДЕС и ДФЕС, с цел включване на съществените части на Договора за стабилност, координация и управление в правната рамка на Съюза;

ВВ.  като има предвид, че Пактът за растеж и работни места настоява за необходимостта от фискална консолидация, насърчаваща растежа, и призовава за специално внимание към инвестициите в области, ориентирани към бъдещето; като има предвид, че Комисията следва да представи предложения за определяне на инвестициите, на които трябва да бъде отдадено приоритетно значение на територията на Съюза и в националните фискални рамки;

ВГ.  като има предвид, че кризата ясно показа необходимостта от качествена стъпка напред в посока към по-солиден и демократичен фискален съюз, с увеличаване на собствените ресурси на Съюза и по-ефективни механизми за коригиране на невъзможните за поддържане фискални траектории и нива на дълга, както и от определяне на горните граници на бюджетния баланс на държавите членки;

ВД.  като има предвид, че един „истински икономически и паричен съюз“ трябва да бъде подкрепен и приет от гражданите на Съюза; като има предвид, че трябва да бъде подчертана необходимостта от включване на лицата, изготвящи политиките, на социалните партньори и организациите на гражданското общество на всички политически равнища;

ВЕ.  като има предвид, че допълнителните механизми, гарантиращи, че всички държави членки спазват ангажиментите си в своите отделни бюджетни процедури, следва да заздравят, а не да отслабят настоящата икономическа рамка за управление; като има предвид, че е необходимо да се засили независимата роля на члена на Европейската комисия, отговарящ за икономическите и паричните въпроси, наред със силни механизми за отчетност пред Европейския парламент и Съвета; като има предвид, че е необходимо да бъде създадена европейска финансова служба, оглавявана от европейски министър на финансите, който лично да се отчита пред Европейския парламент;

ВЖ.  като има предвид, че съгласно действащите Договори клаузата за гъвкавост (член 352 от ДФЕС) може да бъде използвана за тази цел, както и за създаване на Европейска финансова служба, оглавявана от европейски министър на финансите; това е ключов елемент на един истински Икономически и паричен съюз;

ВЗ.  като има предвид, че член 136 от ДФЕС позволява приемането, съгласно съответната законодателна процедура от процедурите, посочени в членове 121 и 126 от ДФЕС, на конкретни мерки за засилване на координацията и надзора на бюджетната дисциплина на държавите членки, чиято валута е еврото; като има предвид, че законодателен акт може да делегира на Комисията правомощия да приема незаконодателни актове с общо приложение, които допълват или изменят определени несъществени елементи от законодателния акт; като има предвид, че ДФЕС предвижда възможността на Европейския парламент и на Съвета да се предостави право да отменят делегирането на правомощия на Комисията;

ВИ.  като има предвид, че в съответствие с общите принципи на европейския правен ред, Съдът на Европейския съюз е оправомощен да гарантира, че правото на Съюза се спазва при тълкуването и прилагането на Договорите, освен в случаите, в които то изрично е изключено;

ВЙ.  като има предвид, че преговорите в рамките на тристранната процедура относно т.нар. регламенти за втория пакет за икономическото управление следва скоро да доведат до конкретни политически резултати;

ВК.  като има предвид, че Пактът за стабилност и растеж е създаден като цикличен стабилизационен инструмент, който като позволява дефицитът на държавите членки да достига 3 %, дава възможност за оказване на отпор на икономическите шокове в държавата членка и за тяхното смекчаване; като има предвид, че тази антициклична политика може да работи, само ако държавите членки постигнат бюджетни излишъци по време на добри периоди; като има предвид, че механизмите за финансова помощ, като например ЕМС, са мярка, към която може да се прибегне само в краен случай;

ВЛ.  като има предвид, че държавите членки, които са страни по Договора за стабилност, координация и управление в икономическия и паричен съюз, трябва да съобщават на Комисията и на Съвета своите планове за емитиране на държавни дългови инструменти, тъй като по този начин се дава възможност за своевременно координиране на емитирането на дългови инструменти на равнище Съюз;

ВМ.  като има предвид, че съгласно действащите Договори държавите членки, чиято валута е еврото, могат да финансират увеличен бюджет на Съюза в рамките на процедурата за предоставяне на собствени ресурси, като въвеждат специални данъци или такси съгласно процедурата за засилено сътрудничество; като има предвид, че това следва да се постигне, като се отдаде специално предпочитание на връзката с вече съществуващата бюджетна рамка на Съюза и без да се излага на опасност традиционната функция на бюджета на Съюза да финансира общи политики; като има предвид, че подобен увеличен бюджетен капацитет би подпомогнал растежа и социалното сближаване, като се справи с неравновесията, структурните различия и извънредните финансови ситуации, които са пряко свързани с валутния съюз;

ВН.  като има предвид, че в по-дългосрочна перспектива и след изпълнението на строги условия общото емитиране на дългови инструменти може да се окаже възможен начин за допълване на ИПС; като има предвид, че общото емитиране на дългови инструменти, със солидарни и съвместни отговорности, в еврозоната може да изисква промяна на Договорите;

ВО.  като има предвид, че необходимо условие за общо емитиране на дългови инструменти е наличието на устойчива фискална рамка, целяща както засилено икономическо управление, фискална дисциплина, така и спазване на Пакта за стабилност и растеж, както и наличието на инструменти за контрол, които да предотвратяват морален риск;

ВП.  като има предвид, че един по-силен и по-интегриран фискален съюз следва да включва постепенно преминаване във фонд за обратно изкупуване;

ВР.  като има предвид, че не трябва да се забравя, че небудещото доверие въвеждане на инструменти за общо емитиране на дългови инструменти може да доведе до неконтролируеми последствия и до дългосрочна загуба на доверие в капацитета на еврозоната да действа решително;

ВС.  като има предвид, че кризата с дълга принуди Съюза, и по-специално еврозоната, да създадат нови инструменти за финансова солидарност в Европа: Европейския инструмент за финансова стабилност, Европейския механизъм за стабилност и други проекти, свързани с пътната карта за постигане на действителен Икономически и паричен съюз; като има предвид, че финансовото въздействие на тези инструменти е много по-голямо, по отношение на мобилизираните суми, отколкото въздействието на бюджета на Съюза, и като има предвид, че новаторската идея за централен бюджет за еврозоната, финансиран от държавите – членки на еврозоната, в момента се предлага като пределна гаранция за тази нова финансова солидарност;

ВТ.  като има предвид, че увеличаването на броя инструменти за солидарност затруднява оценката на действителния принос на всяка държава членка за постигането на европейска солидарност, който далеч надвишава съответните финансови вноски на държавите членки в бюджета на Съюза; като има предвид освен това, че разнообразието на съществуващите инструменти, от гледна точка на правните основания, режима на мобилизиране и засегнатите държави членки, е вероятно да затрудни управлението на цялата структура от европейските ръководители, да я направи трудно разбираема за широката европейска общественост и неподатлива на парламентарен контрол;

ВУ.  като има предвид, че ЕМС може да бъде включен в правната рамка на Съюза посредством клаузата за гъвкавост (член 352 от ДФЕС) във връзка с преразгледания член 136 от ДФЕС;

ВФ.  като има предвид, че съгласно действащите Договори определението за прилагането на „клаузата за непредоставяне на помощ при парични затруднения“ може да бъде уточнен от Съвета по предложение на Комисията и след консултация с Европейския парламент (член 125, параграф 2 от ДФЕС);

ВХ.  като има предвид, че спрямо тройката трябва да се прилагат високи стандарти за демократична отчетност на европейско равнище;

ВЦ.  като има предвид, че дейностите на Комисията във връзка с фискалния и икономическия съюз следва да се основават на подходящ социален диалог и че независимостта на социалните партньори следва да се зачита напълно;

ВЧ.  като има предвид, че независимостта на Европейската статистическа система трябва да бъде гарантирана както на национално, така и на европейско равнище, за да се съхрани надеждността на европейската статистика в нейната основна роля за подпомагане на един изцяло разгърнат фискален съюз (посредством висококачествени стандарти и системен подход към разработването, изготвянето и проверката на финансовите статистическите данни за публичния сектор);

ВШ.  като има предвид, че счетоводните стандарти за публичния сектор следва да бъдат приложими във всички държави членки по стандартизиран начин и следва да подлежат на механизми за вътрешен и външен одит, като основна допълваща характеристика по отношение на по-широките правомощия на Комисията и по-голямата координираща роля на Европейската сметна палата и на националните сметни палати при проверката на качеството на националните източници, използвани за установяване на размера на дълга и дефицита;

Икономически съюз

ВЩ.  като има предвид, че досега се наблягаше предимно върху паричния аспект на ИПС, въпреки че съществува спешна необходимост от изграждане на действителен икономически съюз, във връзка с който стратегията „Европа 2020“ следва да осигури задължителната рамка за разработване и прилагане на икономически политики;

ГА.  като има предвид, че пактът „Евро плюс“, стратегията „Европа 2020“ и Пактът за растеж и работни места следва да бъдат интегрирани в законодателството на Съюза и да създават условия за въвеждането на кодекс за сближаване на икономиките на държавите членки;

ГБ.  като има предвид, че европейският семестър, както се посочва в предпазните клаузи на Пакта за стабилност и растеж, предлага добра рамка за координация на икономическите политики и на бюджетните възможности, прилагани на национално равнище в съответствие с приетите от Съвета и специфични за всяка държава препоръки;

ГВ.  като има предвид, че в член 9 от ДФЕС се отправя призив за насърчаване на високо равнище на заетост, гарантиране на подходяща социална закрила, борба срещу социалното изключване и осигуряване на високо равнище на образование, обучение и опазване на здравето на човека;

ГГ.  като има предвид, че фискалната консолидация, намаляването на прекомерните макроикономически неравновесия, структурните реформи и инвестиции са необходими за излизане от кризата и за да се осигури качествен и устойчив растеж и заетост в едно ръководено от знания общество, при отразяване на реалността на членството в ИПС в рамките на социална пазарна икономика; като има предвид, че структурните реформи дават резултат единствено в дългосрочен план;

ГД.  като има предвид, че Пактът за растеж и работни места, който беше одобрен на Европейската среща на държавните и правителствени ръководители на 28 и 29 юни 2012 г., може да даде важен принос за растежа, заетостта и по-доброто равнище на европейската конкурентоспособност; като има предвид, че Съюзът и държавите членки трябва да поемат своята отговорност и да действат бързо, за да завършат изграждането на вътрешния пазар и за да отключат потенциала му; като има предвид, че се приветства промяната на приоритетите вследствие на приемането на Пакта за растеж и работни места, въпреки че мобилизирането на средства от структурните фондове за мерки, насочени към засилване на растежа, представлява само преразпределяне на съществуващите средства, като по този начин не се осигуряват допълнителни финансови ресурси;

ГЕ.  като има предвид, че държавите членки трябва да изпълнят без забавяне договорените реформи в своите национални програми за реформи, а националните парламенти трябва да предоставят навременен и информиран контрол на действията на техните правителства в това отношение;

ГЖ.  като има предвид, че пълноценното функциониране на вътрешния пазар се възпрепятства от съществуващите все още пречки в някои държави членки; като има предвид, че с цел оползотворяване на пълния потенциал за растеж на икономиката на Съюза е необходимо да се доизгради вътрешният пазар, по-конкретно в области като услугите, енергетиката, телекомуникациите, стандартизацията, опростяване на правилата за обществените поръчки, мрежовите индустрии, електронната търговия и режима за авторското право;

ГЗ.  като има предвид, че без по-тясна координация в областта на данъчното облагане, задълбочаването на икономическата и бюджетната интеграция ще бъде накърнено; като има предвид, че правилото за единодушие в областта на данъчното облагане възпрепятства развитието в тази сфера и поради това инструментът за засилено сътрудничество следва да се използва по-често; като има предвид, че може да се направи позоваване на позицията на Европейския парламент относно общата консолидирана основа за облагане с корпоративен данък (ОКООКД) и данъка върху финансовите сделки (ДФС); като има предвид, че в областта на данъчното облагане е налице ясна необходимост от сближаване между структурите на данъчните системи и на данъчната основа в държавите членки; като има предвид, че нездравословната данъчна конкуренция между държавите членки определено противоречи на логиката на вътрешния пазар и трябва да се вземат мерки срещу нея;

ГИ.  като има предвид, че е важно възстановяването на икономиката да се движи успоредно с политика по отношение на пазара на труда, която стимулира търсенето на работа и предприемаческия дух и намалява структурната безработица, особено сред младите, по-възрастните хора и жените при съхраняване на европейския социален модел и при пълно зачитане на ролята на социалните партньори, правото на договаряне, сключване или прилагане на колективни трудови договори, или на предприемане на колективни действия в съответствие с националните закони и практики; като има предвид, че в този смисъл следва да се насърчава интегрирането на пазарите на труда на държавите членки с цел увеличаване на трансграничната трудова мобилност;

ГЙ.  като има предвид, че задължителната координация на равнището на Съюза следва да се използва като особено приложима за растежа и заетостта при някои ключови въпроси на икономическата политика;

ГК.  като има предвид, че устойчивите трайни публични финанси са не само въпрос на икономична употреба на недостатъчни правителствени ресурси, но също така на справедливо данъчно облагане, добре организирано събиране на данъците, на по-добра борба срещу всички форми на данъчни измами и укриване на данъци, на данъчно сътрудничество и координация, която цели да ограничи вредната данъчна конкуренция, и на добре организирана данъчна система, която насърчава стопанската дейност и създаването на работни места;

ГЛ.  като има предвид, че държавите членки следва да се отчитат за изпълнението на стратегията „Европа 2020“;

ГМ.   като има предвид, че стратегията „Европа 2020“ следва да бъде подложена на средносрочен преглед, в който би било погрешно да се избегне „посочването и порицаването“ и който следва да провери дали целите е необходимо да бъдат прецизирани или коригирани, и как може да бъде увеличен натискът върху държавите членки за постигане на целите;

ГН.  като има предвид, че наличието на висококачествени европейски статистически данни играе съществена и централна роля в новото икономическо управление и, по-специално, че те са предварително условие за правилното функциониране на неговите основни процеси на надзор и правоприлагане, като например европейския семестър, процедурата за справяне с макроикономически неравновесия и стратегията „Европа 2020“;

ГО.  като има предвид, че трябва да бъдат полагани усилия за модернизиране на методите на изготвяне на европейски статистически данни с цел гарантиране на техните стандарти за високо качество, ефективност на разходите и адекватност на ресурсите и с цел улесняване на надлежното разпространение и достъп до публични органи, стопански субекти и граждани;

От демократична легитимност и отчетност към политически съюз

ГП.  като има предвид, че Съюзът дължи своята легитимност на демократичните ценности, на целите, които преследва и на своята компетентност, инструменти и институции;

ГР.  като има предвид, че тази легитимност произтича от двойствения характер на гражданите – този на граждани, представлявани от Европейския парламент, и този на граждани на държави членки, представлявани от Съвета;

ГС.  като има предвид, че поради настоящата криза и начина, по който бяха взети мерките за борба с кризата, се разрасна дебатът относно необходимостта от повишаване на демократичния характер на решенията, които се вземат в рамките на ИПС;

ГТ.  като има предвид, че политическите лидери и представителите на институции, агенции и други структури на Съюза следва да бъдат политически отговорни пред Европейския парламент; като има предвид, че те следва да представят пред компетентната комисия на Европейския парламент редовни доклади и годишни информации относно своята работа и прогнози;

ГУ.  като има предвид, че Европейският съвет през последните години е търсел начини за излизане от кризата и е формулирал редица предложения, за които в Договорите не винаги има ясно определена компетентност на Съюза;

ГФ.  като има предвид, че може да се изрази съжаление поради факта, че Съветът избра да поеме междуправителствения път, без да включи Парламента като важен заинтересован участник за намиране на изход от кризата, макар че в известни случай този подход се оказа неизбежен;

ГХ.  като има предвид, че предложенията, по които Съюзът е компетентен да вземе решение, следва да се вземат в съответствие с обикновената законодателна процедура при пълно участие на Европейския парламент;

ГЦ.  като има предвид, че изпълнителните правомощия на Комисията в основания на правила подход към рамката за икономическо управление, както е установено по-специално в засиления Пакт за стабилност и растеж и механизма за макроикономически надзор, следва да подлежат на последващ демократичен контрол от страна на Парламента и на отчетност пред него;

ГЧ.  като има предвид, че междуправителствените инструменти, които бяха създадени от началото на кризата през декември 2009 г., следва да се придобият общностен характер;

ГШ.  като има предвид, че има необходимост от завишен демократичен контрол, участие и съвместно вземане на решения във връзка с икономическата, паричната и социалната политика, данъчното облагане, Многогодишната финансова рамка и собствените ресурси; като има предвид, че с такава цел следва да бъдат задействани съществуващите понастоящем клаузи за преход;

ГЩ.  като има предвид, че не е приемливо председателят на Европейския парламент да не може да присъства през цялото време на заседанията на Европейския съвет и на срещата на високо равнище на еврозоната; като има предвид, че следва незабавно да бъде намерено решение на тази липса на демократична легитимност посредством политическо споразумение между двете институции;

ДА.  като има предвид, че е от неотложна важност да се обърне внимание на настоящия демократичен дефицит на ИПС и че всяка следваща стъпка в посока към постигане на банков съюз, фискален съюз и икономически съюз следва да бъде стриктно обвързана с по-голяма демократична легитимност и отчетност на равнището на Съюза;

ДБ.  като има предвид, че винаги, когато се прехвърлят или създават нови правомощия на равнището на Съюза или се създават нови институции на Съюза, следва да се осигури и съответната легитимност, демократичен контрол от страна на и отчетност пред Европейския парламент;

ДВ.  като има предвид, че никакви междуправителствени споразумения между държавите членки не бива да създадат структури, паралелни на структурите на Съюза; и че всички споразумения, с които се установяват международни и наднационални режими, следва да бъдат обект на пълен демократичен контрол от страна на Европейския парламент;

ДГ.  като има предвид, че гарантирането на изготвянето, проверката и разпространението на висококачествени европейски статистически данни е от основно значение за постигането на пълна прозрачност и ефективна публична отчетност при формулирането, управлението, прилагането и правоприлагането на политиките на Съюза както на съюзно, така и на национално равнище;

ДД.  като има предвид, че сътрудничеството между Европейския парламент и националните парламенти въз основа на Протокол № 1 към ДЕС и ДФЕС относно ролята на националните парламенти (Протокол № 1) следва да бъде засилено с цел подобряване на размяната на мнения и качеството на парламентарната дейност в областта на управлението на ИПС, както на равнище на Съюза, така и на национално равнище; като има предвид, че това сътрудничество не следва да бъде разглеждано като създаване на нов смесен парламентарен орган, което би било неефективно и незаконно от демократична и конституционна гледна точка;

1.  Счита за необходимо управлението на Икономическия и паричен съюз да бъде поставено в обхвата на институционалната рамка на Съюза, което е предпоставка за ефективността му и за премахване на настоящото политическо несъответствие между националните и европейските политики;

2.  Призовава всички институции бързо да пристъпят към максимално оползотворяване на възможностите, предоставени от действащите договори и техните елементи на гъвкавост, и същевременно да се подготвят за необходимите изменения на договорите, за да гарантират правната сигурност и демократичната легитимност; посочва отново, че възможността за ново междуправителствено споразумение следва да бъде изключена;

3.  Подчертава, че както мерките, предложени съгласно действащите Договори, така и бъдещите изменения на Договора, не следва да изключват възможността за желанието за участие от страна на държавите членки и следва да гарантират целостта на Съюза;

4.  Призовава Съвета, който е възложил на авторите на горепосочения на доклад, озаглавен „Към постигане на действителен Икономически и паричен съюз“, незабавно да включи председателя на Европейския парламент като равностоен съавтор на това предложение, за да се увеличи неговата демократична легитимност;

5.  Приветства факта, че въпреки че до настоящия момент участието е било неформално, Председателският съвет на Европейския парламент е изискал от компетентната комисия на Парламента да проучи съществените предложения съвместно с тримата представители (т.нар. шерпи), които водят преговори с постоянния председател на Европейския съвет от името на Европейския парламент;

6.  Потвърждава, че ще използва напълно правото си да внася за разглеждане от Съвета предложения за изменение на Договорите, като тези предложения впоследствие трябва да бъдат разгледани от Конвент, за да се завърши рамката на един истински ИПС чрез увеличаване на правомощията на Съюза, по-специално в сферата на икономическата политика, и чрез укрепване на собствените ресурси и бюджетния капацитет на Съюза, на ролята и демократичната отчетност на Комисията и на прерогативите на Европейския парламент;

7.  Призовава националните парламенти да участват в процеса на изготвяне на фискалните планове и плановете за реформи на своите правителства, преди те да бъдат внесени за разглеждане в Съюза; възнамерява да предложи на Конвента включването на тази изрична отговорност във функциите на националните парламенти съгласно член 12 от ДЕС;

8.  Призовава председателя на Съвета да придвижи и приеме незабавно и съгласувано с Парламента стоящите на дневен ред, блокирани от Съвета проекти на законодателни актове по обикновената законодателна процедура съгласно Договора от Лисабон, по-специално относно CRD IV (капиталовите изисквания) и националните схеми за гарантиране на депозитите;

9.  Счита, че значителното подобряване на демократичната легитимност и отчетност на равнището на Съюза на управлението на ИПС посредством засилената роля на Европейския парламент представлява абсолютна необходимост и предпоставка за всички следващи стъпки в посока създаване на банков съюз, фискален съюз и икономически съюз;

10.  Счита, че съгласно действащите Договори координацията и наблюдението на бюджетната дисциплина на държавите членки, чиято валута е еврото, биха могли да станат правно обвързващи и да подлежат на контрол от страна на Съда на европейския съюз въз основа на член 136 от ДФЕС във връзка с член 121, параграф 6, но от конституционна гледна точка тази стъпка следва да бъде разгледана единствено, при положение че значително би засилила ролята на Европейския парламент по отношение на цялостното изпълнение на член 121, параграф 3 и член 121, параграф 4 от ДФЕС и с цел изпълнение и приложение на процедурата за многостранен надзор с делегирани актове съгласно член 290 от ДФЕС; припомня, че съгласно Договорите при определянето и изпълнението на политиките и дейностите на Съюза трябва да се имат предвид насърчаването на високо равнище на заетост и гарантирането на подходяща социална закрила, например посредством въвеждането на нови насоки за държавите членки, основани на съществуващите стратегии и включващи ясни обществени и икономически критерии с минимални стандарти, които следва да бъдат прилагани по отношение на основните стълбове на техните икономики;

11.  Изразява становище, че един „истински икономически и паричен съюз“ не може да бъде ограничаван до система от правила, а изисква по-голям бюджетен капацитет, основан на специфични собствени ресурси (включително данък върху финансовите сделки), който следва да подкрепя растежа и социалното сближаване в рамките на бюджета на Съюза, вземайки мерки срещу дисбалансите, структурните различия и извънредни ситуации във финансовия сектор, директно свързани с паричния съюз, без да подкопава неговите традиционни функции да финансира общите политики;

12.  Изразява становище, че съгласно действащите договори член 136 от ДФЕС дава право на Съвета, по препоръка на Комисията и с гласовете единствено на държавите членки, чиято валута е еврото, да приема обвързващи насоки за икономическата политика в страните от еврозоната в рамките на европейския семестър; подчертава, че един насърчителен механизъм би засилил задължителния характер на координацията на икономическата политика; призовава за междуинституционално споразумение, което да включи Европейския парламент в изготвянето и одобряването на годишния обзор на растежа и насоките за икономическите политики и заетостта;

13.  Като потвърждава отново своето намерение да засили сътрудничеството с националните парламенти въз основа на Протокол № 1, подчертава, че това сътрудничество не следва да бъде разглеждано като създаване на нов смесен парламентарен орган, което би било както неефективно, така и нелегитимно от демократична и конституционна гледна точка; подчертава пълната легитимност на Европейския парламент като парламентарен орган на равнището на Съюза за засилено и демократично управление на ИПС;

14.  Изисква Комисията след провеждането на консултации с всички заинтересовани страни да внесе възможно най-скоро в Парламента предложения за законодателни актове, които да следват подробните препоръки, изложени в приложението към настоящата резолюция, като Европейският парламент следва да бъде съзаконодател;

15.  Потвърждава, че препоръките зачитат принципа на субсидиарност и основните права на гражданите на Съюза;

16.  Призовава Комисията, в допълнение към мерките, които могат и трябва да бъдат взети в кратки срокове съгласно действащите Договори, да посочи институционалните промени, които може да се окажат необходими, за да се създаде по-здрава структура на ИПС въз основа на необходимостта от интегрирана финансова рамка, интегрирана бюджетна рамка и рамка за интегрирана икономическа политика за увеличаване на ролята на Парламента;

17.  Счита, че следва да бъдат предвидени подходящи бюджетни средства във връзка с финансовото отражение на исканото предложение;

18.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция и подробните препоръки, съдържащи се в приложението, на Комисията, Европейския съвет, Съвета, Европейската централна банка, председателя на Еврогрупата и парламентите и правителствата на държавите членки.

(1) ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 12.


ПРИЛОЖЕНИЕ

ПОДРОБНИ ПРЕПОРЪКИ ОТНОСНО СЪДЪРЖАНИЕТО НА ИСКАНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

1.  Интегрирана финансова рамка

Препоръка 1.1 относно единен надзорен механизъм

Европейският парламент счита, че законодателният акт, който ще бъде приет, следва да има за цел да регулира съответно:

Настоящото предложение на Комисията за създаване на единен европейски надзорен механизъм следва да бъде прието в най-кратък срок, за да се осигури ефективното прилагане на правилата за надзор, контрол на риска и предотвратяване на кризи, що се отнася до кредитни институции в Съюза.

Правното основание, форма и съдържание на предложението следва да предвиждат възможността за пълноценно участие на всички държави членки в единния европейски надзорен механизъм по начин, който гарантира цялостното включване в процеса на вземане на решения на участващите държави членки, чиято парична единица не е еврото, като по този начин се гарантира симетрично отношение между поетите задължения и въздействието върху вземането на решения..

Участието на държавите членки от еврозоната в европейския надзорен орган следва да бъде задължително.

Предложението следва да подлежи на пълен и широк демократичен контрол от страна на Европейския парламент, в рамките на Договорите.

Правната основа следва да включва Европейския парламент като съзаконодател, когато функцията на Европейския парламент при съвместно вземане на решение не може да бъде осъществена чрез концепцията за „надзорен пакет“. Съгласно член 263 от ДФЕС Съдът на Европейския съюз извършва преглед на законосъобразността на актовете на ЕЦБ, различни от препоръки и становища, предназначени да произведат правно действие по отношение на трети страни.

Предложението следва да гарантира, че всички задачи на Европейския банков орган, както е предвидено в Регламент (ЕС) № 1093/2010 продължават да бъдат изпълнявани на равнище Съюз и че предложенията са съобразени с доброто функциониране на европейските надзорни органи, както е предвидено в Регламент (ЕС) № 1093/2010.

Единният надзорен механизъм следва да се отчита пред Европейския парламент и Съвета за действията и решенията, предприети в областта на европейския надзор и следва да докладва пред компетентната комисия на Европейския парламент. Демократичната отчетност изисква, наред с другото, Парламентът да дава одобрението си за председателя на надзорния съвет на единния надзорен механизъм, избран съгласно открита процедура за подбор, задължението на председателя да докладва и да бъде изслушван в Европейския парламент, правото на Европейския парламент да задава въпроси с искане на писмен или устен отговор и правото на Европейския парламент на разследване в съответствие с ДФЕС.

Европейският единен надзорен механизъм следва да бъде независим от националните политически интереси и следва да гарантира, че интересите на Съюза имат предимство пред националните интереси чрез мандат на Съюза и адекватно управление.

Процесите на вземане на решения в рамките на единния надзорен механизъм следва да бъдат установени в съответното законодателно предложение съгласно обикновената законодателна процедура.

Европейският надзорен орган следва да бъде компетентен и да отговаря за:

   надзора на кредитни институции в страните, които участват в системата, но при ясно разделение на оперативните отговорности между европейските и националните надзорни органи в зависимост от размера и бизнесмоделите на банките и естеството на надзорните задачи;
   предприемането на действия по начин, който съответства на необходимостта от поддържане на единството, интегритета и международната конкурентоспособност на вътрешния пазар, например, за да гарантира, че между държавите членки не съществуват пречки за конкуренцията;
   надлежното отчитане на въздействието на своите дейности върху конкуренцията и иновациите в рамките на вътрешния пазар, интегритета на Съюза като цяло, конкурентоспособността на Съюза в световен мащаб, финансовото приобщаване, защитата на потребителите и стратегията на Съюза за работни места и растеж;
   защитата на стабилността и устойчивостта на всички части на финансовата система на държавите членки, които участват, прозрачността на пазарите и финансовите продукти и защитата на вложителите и инвеститорите, и данъчно задължените лица, като се вземе предвид разнообразието на пазарите и институционните форми;
   предотвратяването на регулаторния арбитраж и гарантиране на равнопоставеност;
   засилването на международната координация на надзора и, когато е целесъобразно, представляването на Съюза в международни финансови институции.
   в случай на бездействие от страна на съответните национални органи, предприемането на необходимите мерки за преструктуриране, оздравяване и ликвидиране на проблемни финансови институции или такива, чиято несъстоятелност би създала проблеми по отношение на общия публичен интерес.

На органите, отговорни за надзора на наднационално ниво, следва да бъдат отпуснати достатъчно ресурси, включително персонал, които да гарантират, че те разполагат с необходимия оперативен капацитет, за да изпълнят своята мисия.

Препоръка 1.2 относно гаранциите по депозитите

Европейският парламент счита, че законодателният акт, който ще бъде приет, следва да има за цел да регулира съответно:

Европейският парламент призовава Европейската комисия да предприеме всичко възможно, за да гарантира, че законодателната процедура във връзка с директивата относно схемите за гарантиране на депозити [преработена] може да бъде приключена възможно най-бързо въз основа на позицията на Европейския парламент от 16 февруари 2012 г.

Като има предвид дългосрочната цел на уеднаквената, единна европейска рамка за депозитите, следва да се прилагат общи строги изисквания за всички схеми за гарантиране на депозитите в Съюза, за да се постигне еднаква всеобхватна защита и еднаква стабилност на схемите за гарантиране на депозитите, и да се гарантират равни условия на конкуренция. Само по този начин могат да се създадат предпоставки за необходимата гъвкавост, за да бъдат отчетени в достатъчна степен специфичните национални условия във финансовия сектор.

Възможностите за единен Европейски фонд за гарантиране на депозитите с функциониращи схеми за гарантиране на депозитите, обезпечени с подходящо ниво на финансиране, който съответно увеличава доверието и увереността на инвеститорите, следва да бъде проучена, след като започнат да функционират ефективна схема за оздравяване и ефективен надзорен механизъм.

За защитата на частните спестявания е необходимо да се поддържа функционално разделение, като същевременно се гарантира ефективно взаимодействие на фондове за гарантиране на депозити и за възстановяване и оздравяване.

Механизми за гарантиране на депозитите, както и схемите за възстановяване и оздравяване, следва да имат силна финансова структура, на първо място преди всичко, изградена въз основа на вноски от отрасъла, при което вноската на дадена финансова институция следва да отразява степента на риск на тази институция, като публичните средства служат само като крайна предпазна мярка, сведена до възможния минимум.

Препоръка 1.3 относно възстановяването и оздравяването

Европейският парламент счита, че законодателният акт, който ще бъде приет, следва да има за цел да регулира съответно:

Настоящото предложение за директива за създаване на рамка за възстановяване и оздравяване на кредитни институции и инвестиционни посредници следва да бъде прието в най-кратък срок, с цел създаване на европейска схема за прилагане на мерките за оздравяване и за откриване на възможност в средносрочен план за създаване на единен европейски режим за възстановяване и оздравяване. Следва да се вземе под внимание фактът, че определени банкови сектори вече имат механизми за цялостна защита и инструменти за възстановяване и оздравяване, който следва да бъдат признати, подкрепени и ясно посочени в законодателния акт.

Общата цел на една ефективна схема за оздравяване и схема за възстановяване следва да бъда да се сведе до минимум евентуалното използване на ресурси на данъкоплатците, необходими за възстановяването и оздравяването на банкови институции.

За защитата на частните спестявания е необходимо да се поддържа функционално разделение, като същевременно се гарантира ефективно взаимодействие на фондове за гарантиране на депозити и за възстановяване и оздравяване.

Схемите за възстановяване и оздравяване, както и схемите за гарантиране на депозитите, следва да имат силна финансова структура, на първо място преди всичко, изградена въз основа на вноски от отрасъла, при което вноската на дадена финансова институция следва да отразява степента на риск на тази институция, като публичните средства служат само като крайна мярка за подкрепа, сведена до възможния минимален размер.

Също така предложението следва да бъде в съответствие с други аспекти на резолюцията на Европейския парламент от 7 юли 2010 г., съдържаща препоръки към Комисията относно трансграничното управление на кризи в банковия сектор, като например хармонизация на законодателството в областта на несъстоятелността и общите оценки на риска, единен набор от инструменти и „скала за степенувана намеса“.

Препоръка 1.4 относно допълнителни елементи на банковия Съюз

Европейският парламент счита, че законодателният акт, който ще бъде приет, следва да има за цел да регулира съответно:

   изискването, когато е целесъобразно, за правно разделяне на някои особено рискови финансови дейности от банките, приемащи депозити в рамките на банковата група, във връзка с доклада „Liikanen“;
   регулаторна рамка от вида „един и същ риск, едно и също правило“, която гарантира, че небанкови институции, извършващи дейности, подобни на банковите и взаимодействащи с банките, не са недосегаеми за регулаторите;
   провеждане на надеждни и редовни стрес-тестове на финансовото здраве на банките, които подпомагат ранното откриване на проблеми и ефективното оценяване на размера на интервенцията;
   стандартен единен правилник за пруденциалния надзор на всички банки и единна макропруденциална рамка за предотвратяване на по-нататъшното финансово фрагментиране.

2.  Интегрирана фискална рамка

Препоръка 2.1 относно втория пакет за икономическо управление

Европейският парламент счита, че законодателният акт, който ще бъде приет, следва да има за цел да регулира съответно:

Комисията следва да бъде задължена да прилага ефективно компромисите, които ще бъдат постигнати в контекста на преговорите между Европейския парламент и Съвета в рамките на тристранната процедура на преговори по втория пакет за икономическо управление, в следните области:

   създаване на общ бюджетен график;
   реформиране на националните бюджетни рамки;
   извършване на оценка на бюджетните планове, включително качествена оценка на публичните инвестиции и разходи, свързани с целите на стратегията „Европа 2020“;
   създаване на програми за икономическо партньорство;
   по-строг мониторинг по отношение на държави членки, чиято валута е еврото и които са подложени на процедура при прекомерен дефицит;
   по-строг мониторинг по отношение на държави членки, чиято валута е еврото и които са изложени на риск, свързан с неспазване на задълженията им, съгласно процедурата при прекомерен дефицит;
   докладване относно емитирането на дългови инструменти;
   инициатива, определяща набор от програми, необходими за мобилизиране на допълнителни дългосрочни инвестиции от около 1 % от БВП, с цел засилване на устойчивия растеж и завършване на необходимите структурни реформи;

Препоръка 2.2 относно придаването на общностен характер на фискалния пакт

Европейският парламент счита, че законодателният акт, който ще бъде приет, следва да има за цел да регулира съответно:

Въз основа на оценка на опита с неговото прилагане и в съответствие с ДЕС и ДФЕС, фискалният пакт следва да бъде транспониран възможно най-бързо във вторичното законодателство на Съюза.

Препоръка 2.3: Данъчно облагане

Европейският парламент счита, че законодателният акт, който ще бъде приет, следва да има за цел да регулира съответно:

В рамките на все по-тесен икономически, фискален и бюджетен Съюз, трябва да се направи повече за координиране на системите за данъчно облагане, както и за справяне с вредната данъчна конкуренция между държавите членки, която определено противоречи на логиката на вътрешния пазар. На първо място, когато всички възможности за обсъждане и компромис са се провалили, засиленото сътрудничество в областта на данъчното облагане следва да бъде използвано по-често (като например за установяването на обща консолидирана основа за облагане с корпоративен данък (ОКООКД) или на данък върху финансовите сделки), тъй като хармонизираните рамки за данъчно облагане ще засилят интеграцията на бюджетната политика.

Препоръка 2.4: централен бюджет на ЕС, финансиран със собствени ресурси

Европейският парламент счита, че законодателният акт, който ще бъде приет, следва да има за цел да регулира съответно:

Когато формулират възможностите за политики, Комисията и Съветът следва да бъдат задължени да отчитат позициите на Европейския парламент относно многогодишната финансова рамка и въпроса за собствените ресурси. Европейският парламент многократно е изразявал неотложната необходимост от реформа на системата на собствени ресурси, както и от връщане към спазване на духа и буквата на ДФЕС, заявявайки, че бюджетът на Съюза трябва да се финансира единствено от собствени ресурси.

Положението на конфликт между финансовите потребности на бюджета на EС и необходимостта от бюджетна консолидация в държавите членки следва да се преодолее незабавно. Време е следователно за ангажиране с постепенно възстановяване на положението, при което бюджетът на ЕС се финансира от истински собствени ресурси, което съответно ще облекчи националните бюджети. Следва да се припомни също така, че в своите резолюции от 29 март 2007 г., 8 юни 2011 г., 13 юни 2012 г. и 23 октомври 2012 г. Европейският парламент разясни своето схващане за това какво представлява система на истински собствени ресурси и за това как в краткосрочен план да се постигне съвместимостта на тази система с необходимата фискална консолидация на национално равнище.

Засилената бюджетна координация в рамките на Съюза се нуждае от консолидирани данни относно публичните сметки на Съюза, държавите членки и местните и регионалните органи, които отразяват целите на Съюза. По тази причина Комисията следва да включи установяването на такива консолидирани данни в бъдещите законодателни предложения.

Препоръка 2.5: постепенно прехвърляне във фонд за обратно изкупуване на дългови инструменти

Европейският парламент счита, че законодателният акт, който ще бъде приет, следва да има за цел да регулира съответно:

Следва да се извърши постепенно прехвърляне на прекомерния дълг във фонд за обратно изкупуване на дългови инструменти, който се основава на предложението на Германския икономически съвет от експерти, което предвижда временно създаване на фонд, в който да бъде прехвърлен целият дълг над 60 % на държавите членки, които отговарят на определени критерии; дългът ще бъде погасен за период от 25 години; по този начин се създава фонд, който заедно с прилагането на всички съществуващи механизми, ще помогне в бъдеще общият дълг на държавите членки да остане под 60 %.

Препоръка 2.6 за борбата срещу укриването на данъци

Европейският парламент счита, че законодателният акт, който ще бъде приет, следва да има за цел да регулира съответно:

Свободното движение на капитали не може да бъде използвано като начин за укриване на данъци, особено за държави членки, чиято валута е еврото и които изпитват или са заплашени от сериозни трудности по отношение на своята финансова стабилност в еврозоната. Поради това Комисията следва, в съответствие с важната си инициатива от 27 юни 2012 г., да засили борбата с данъчните измами и укриването на данъци, и агресивното данъчно планиране, да приключи кръговете за международно споразумение и да внесе предложение за подобряване на сътрудничеството и координацията между данъчните органи.

Следва да бъде въведен данък върху финансовите сделки при засилено сътрудничество в съответствие с членове 326 – 333 от ДФЕС.

Препоръка 2.7 относно осигуряването на демократичен надзор на Европейския механизъм за стабилност

Европейският парламент счита, че законодателният акт, който ще бъде приет, следва да има за цел да регулира съответно:

Европейският механизъм за стабилност (ЕМС) следва да се развива в посока управление по общностния метод и да се отчита пред Европейския парламент. Ключови решения, като например оказване на финансова помощ на държава членка и сключването на меморандуми, следва да бъдат предмет на подходящ контрол от страна на Европейския парламент.

Тройката, определена да гарантира прилагането на меморандумите, следва да бъде изслушвана в Европейския парламент преди да поеме своите задължения и следва да бъде задължена да докладва редовно пред и да подлежи на демократичен контрол от Европейския парламент.

Препоръка 2.8 относно гарантиране на демократична отчетност и легитимност на фискалната координация

Европейският парламент счита, че законодателният акт, който ще бъде приет, следва да има за цел да регулира съответно:

Всички новосъздадени механизми за координация на фискалната политика следва да бъдат съчетани с достатъчен брой разпоредби, за да гарантират демократична отчетност и легитимност.

3.  Интегрирана рамка за икономическа политика

Препоръка 3.1 относно по-ефективната предварителна координация на икономическата политика и подобряването на европейския семестър

Европейският парламент счита, че законодателният акт, който ще бъде приет, следва да има за цел да регулира съответно:

Комисията следва да гарантира, че се прилагат изцяло компромисите, които ще бъдат постигнати в контекста на тристранната процедура на преговори между Европейския парламент и Съвета по втория пакет за икономическо управление.

Инструментите на Съюза за европейска социална закрила и минимални социални стандарти следва да бъдат надлежно проучени, включително с цел справяне с младежката безработица, като например „Европейска гаранция за млади хора“.

Комисията следва незабавно да внесе предложения в съответствие с обикновената законодателна процедура, за да обективира във вторичното законодателство ангажиментите на държавните и правителствените ръководители от 28 юни 2012 г. относно „Пакта за растеж и работни места“; По-специално рамката за икономическа координация следва надлежно да вземе под внимание ангажимента на държавата членка относно „провеждане на диференцирана фискална консолидация, благоприятстваща растежа, зачитане на Пакта за стабилност и растеж и отчитане на специфичните за страните обстоятелства“, както и да насърчава „инвестициите в области, ориентирани към бъдещето, пряко свързани с потенциала за растеж на икономиката“.

Комисията следва да представи разяснения относно статута на годишния обзор на растежа. Европейският семестър следва да включва Европейския парламент и националните парламенти.

Засилената бюджетна координация в рамките на Съюза се нуждае от консолидирани данни относно публичните сметки на Съюза, държавите членки и местните и регионалните органи, като се отразяват целите на Съюза. По тази причина Комисията следва да включи в бъдещите законодателни предложения въвеждането на такива консолидирани данни.

Въз основа на отчитането на различните мерки в рамките на европейския семестър, както е определено в засиления Пакт за стабилност и растеж и в механизма за макроикономическо наблюдение, необходимостта от допълнително законодателство следва да бъде оценена, като се вземе предвид, че:

   развитието и укрепването на вътрешния пазар и насърчаването на международните търговски връзки са от централно значение за стимулирането на устойчив икономически растеж, повишаването на конкурентоспособността и отстраняването на макроикономическите дисбаланси. Следователно Комисията следва да бъде задължена да отчита в своя годишен обзор на растежа какви стъпки остава държавите членки да предприемат за завършване на изграждането на вътрешния пазар;
   националните програми за реформи (НПР) и националните програми за стабилност (НПС) следва да бъдат тясно свързани. Подходящ мониторинг следва да гарантира съгласуваността на НПР и НПС;
   европейският семестър следва да даде възможност за развитие на по-добро взаимодействие между бюджета на Съюза и бюджетите на държавите членки с оглед постигане на целите на стратегията „Европа 2020“; по този начин европейският семестър следва също да бъде развит, за да включи показатели за ефективно използване на ресурсите;
   следва да се повиши участието на регионалните и местните органи, както и на партньорите в планирането и осъществяването на съответните програми, за да бъде повишено на всички равнища чувството за отговорност за целите на стратегията и за да бъде осигурена по-добра осведоменост на място за нейните цели и резултати;
   в срок до 1 декември всяка година Комисията следва да приема годишния обзор на растежа и механизма за предупреждение, като се отделя конкретна глава за еврозоната. Комисията следва да разкрие напълно своите основни макроикономически методологии и предположения;
   в годишния обзор на растежа Комисията следва да оценява ясно основните икономически и фискални проблеми на Съюза и на отделните държави членки, да предлага приоритетни мерки за преодоляването на тези проблеми, и да определя инициативите, предприети на равнище Съюз и държави членки, за оказване на подкрепа за засилване на конкурентоспособността и дългосрочните инвестиции, премахване на пречките за устойчив растеж, постигането на целите, изложени в Договорите и в текущата стратегия „Европа 2020“, изпълнението на седемте водещи инициативи и намаляването на макроикономическите дисбаланси;
   държавите членки и техните региони следва, по-специално, да включват по-активно националните и регионалните парламенти, социалните партньори, публичните органи, както и гражданското общество в изработването на националните програми за реформи, развитие и сближаване, и редовно да се консултират с тях;
   в годишния обзор на растежа Комисията следва да установи изрично потенциалното трансгранично разпространяване на отрицателни последици от основните мерки на икономическата политика, прилагани на равнището на ЕС и в държавите членки;
   членовете на Комисията, които отговарят за европейския семестър, следва да посещават и да обсъждат годишния обзор на растежа със съответните комисии на ЕП още от самото приемане на обзора от Комисията;
   Съветът следва да се среща с компетентната комисия на Европейския парламент през юли, за да разяснява всички значителни промени, въведени от него в предложените от Комисията препоръки към отделните държави; Комисията следва да участва в това изслушване и да представя своите възгледи за положението;
   държавите членки следва да представят възможно най-подробна информация относно предвидените в националните програми за реформи мерки и инструменти за постигане на поставените национални цели, включително относно срока за прилагане, очакваните последици, потенциалното разпространяване на отрицателни последици, рисковете от неуспешно прилагане, разходите и, ако е приложимо, използването на структурните фондове на ЕС;
   механизмите за стимулиране биха засилили задължителния характер на координацията на икономическите политики.

Препоръка 3.2 относно социален пакт за Европа

Европейският парламент счита, че законодателният акт, който ще бъде приет, следва да има за цел да регулира съответно:

Съгласно Договорите насърчаването на високо равнище на заетост и гарантирането на адекватна социална закрила трябва да се вземе под внимание при определянето и реализирането на политиките и дейностите на Съюза.

Специфичните правила за задължителен надзор на бюджетната дисциплина в еврозоната могат и следва да допълват фискалните и макроикономическите показатели с показатели за заетост и социални показатели, за да се гарантира правилното прилагане на горепосоченото предоставяне чрез уместни финансови разпоредби на Съюза.

Следва да бъде създаден социален пакт за Европа, който да насърчава:

   младежката заетост, включително инициативи като „Европейска гаранция за млади хора“;
   високо качество и подходящо финансиране на обществени услуги;
   трудово възнаграждение, осигуряващо достоен живот;
   възможност за финансово достъпно и социално жилищно настаняване;
   база за социална закрила за гарантиране на всеобщ достъп до основни здравни услуги независимо от дохода;
   прилагането на социален протокол за защита на основните социални и трудови права;
   европейски стандарти за управление на преструктурирането по социален и отговорен начин;
   нова стратегия за здраве и безопасност, включваща заболявания, свързани със стреса;
   равно заплащане и равни права за труд с еднаква стойност за всички.

4.  Укрепване на демократичната легитимност и отчетност

Препоръка 4.1 относно Икономическия диалог

Европейският парламент счита, че законодателният акт, който ще бъде приет, следва да има за цел да регулира съответно:

Комисията следва да бъде задължена да прилага всеобхватно компромисите, които ще бъдат постигнати в контекста на тристранната процедура на преговори между Европейския парламент и Съвета по втория пакет за икономическо управление.

Препоръка 4.2: Европейски финансови механизми за защита

Европейският парламент счита, че законодателният акт, който ще бъде приет, следва да има за цел да регулира съответно:

Операциите на ЕИФС/ЕМС и на всички бъдещи подобни структури, следва да подлежат на редовен демократичен контрол и надзор от страна на Европейския парламент, като Сметната палата и ОЛАФ следва да участват в този контрол и надзор. ЕМС следва да придобие общностен характер.

Препоръка 4.3 относно увеличаването на ролята на Европейския парламент и на междупарламентарното сътрудничество в контекста на европейския семестър

Европейският парламент счита, че законодателният акт, който ще бъде приет, следва да има за цел да регулира съответно:

–  на пролетното заседание на Европейския съвет председателят на Европейския парламент представя възгледите на Парламента относно годишния обзор на растежа. Следва да бъде постигнато междуинституционално споразумение, което да включи Европейския парламент в изготвянето и одобряването на годишния обзор на растежа и насоките за икономическите политики и заетостта;

−  Комисията и Съветът следва да присъстват на организираните междупарламентарни заседания между представители на националните парламенти и представители на Европейския парламент в ключови моменти от семестъра (т.е.: след оповестяването на годишния обзор на растежа и след оповестяването на специфичните за отделни държави препоръки), тъй като по този начин на националните парламенти се дава възможността да вземат предвид перспективата на ЕС по време на обсъждането на националните бюджети.

Препоръка 4.4 относно повишаването на прозрачността, легитимността и отчетността

Европейският парламент счита, че законодателният акт, който ще бъде приет, следва да има за цел да регулира съответно:

–  за да бъде засилена прозрачността, Икономическият и финансов комитет на Съвета (ЕКОФИН) и Еврогрупата следва да бъдат задължени да предават на Европейския парламент ключови вътрешни документи, програми и други съпровождащи материали преди провеждането на своите заседания; в допълнение председателят на Еврогрупата следва да се явява редовно пред Европейския парламент, например под формата на изслушвания, организирани под егидата на комисията по икономически и парични въпроси на Европейския парламент;

   Европейският парламент трябва да бъде включен изцяло в по-нататъшното изготвяне на доклада на четиримата председатели, в съответствие с общностния метод; това участие може да бъде организирано на равнище работна група (подготвителна дейност), както и на равнище председател (вземане на решения);
   към председателя на Европейския парламент следва да бъдат отправяни покани за участие в заседанията на Европейския съвет и в срещите на най-високо равнище на държавите от еврозоната;
   когато се прехвърлят или се създават нови сфери на компетентност на равнище Съюз, или когато се създават нови институции на Съюза, следва да се осигури съответният демократичен контрол от страна на и отчетност пред Европейския парламент;
   Европейският парламент следва да провежда изслушване и да дава съгласието си при определянето на председателя на ЕМС; председателят следва да бъде задължен да докладва редовно пред Европейския парламент;
   представителят(ите) на Комисията в тройката следва да бъдат изслушвани в Европейския парламент преди да поемат задълженията си и следва да бъдат задължени да докладват редовно пред Европейския парламент;
   засилването на ролята на члена на Комисията, отговарящ за икономическите и паричните въпроси, или създаването на Европейска финансова служба трябва да е свързано с подходящи средства за демократична отчетност и легитимност, включващи процедури за одобрение и контрол от страна на Европейския парламент.
   само съблюдаването на общностния метод, на законодателството на Съюза и уважението към институциите на Съюза могат да гарантират спазването на демократична отчетност и легитимност в Европейския съюз; съгласно Договорите ИПС може да се създава само от Съюза.
   валутата на Съюза е еврото, а неговият парламент е Европейският парламент; бъдещата структура на ИПС трябва да приеме, че Европейският парламент е мястото за отчитане на равнище Съюз;
   процесът за изготвяне на проект за бъдещето на ИПС трябва да протича изцяло с участието на Парламента в съответствие с общностния метод.

Всички решения, свързани с укрепването на ИПС, трябва да бъдат взимани въз основа на Договора за Европейския съюз; всяко отклоняване от общностния метод и засиленото използване на междуправителствени споразумения би разделило и отслабило Съюза, включително еврозоната.

Правна информация - Политика за поверителност