Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2012/2151(INL)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0339/2012

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0339/2012

Συζήτηση :

PV 20/11/2012 - 3
CRE 20/11/2012 - 3

Ψηφοφορία :

PV 20/11/2012 - 6.19
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2012)0430

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 512kWORD 244k
Τρίτη 20 Νοεμβρίου 2012 - Στρασβούργο
Προς μια ουσιαστική Οικονομική και Νομισματική Ένωση
P7_TA(2012)0430A7-0339/2012
Ψήφισμα
 Παράρτημα

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 20ής Νοεμβρίου 2012 που περιέχει συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με την έκθεση των προέδρων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και της Ευρωομάδας «Προς μια ουσιαστική Οικονομική και Νομισματική Ένωση» (2012/2151(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 225 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 28 και 29 Ιουνίου 2012,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση των αρχηγών κρατών ή κυβερνήσεων της ζώνης του ευρώ, της 29ης Ιουνίου 2012,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της 26ης Ιουνίου 2012 των προέδρων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και της Ευρωομάδας «Προς μια ουσιαστική Οικονομική και Νομισματική Ένωση»,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 42 και 48 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων, της Επιτροπής Προϋπολογισμών και της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (A7-0339/2012),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι από την υπογραφή της Συνθήκης της Ρώμης η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο οδεύοντας προς την πολιτική, οικονομική, δημοσιονομική και νομισματική ολοκλήρωση·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική και νομισματική ένωση (ΟΝΕ) δεν είναι αυτοσκοπός αλλά μάλλον ένα μέσο για την επίτευξη των στόχων της Ένωσης και των κρατών μελών, ιδίως μιας ισορροπημένης και βιώσιμης ανάπτυξης και υψηλού επιπέδου απασχόλησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινωνική ενσωμάτωση και η αλληλεγγύη αποτελούν τους ακρογωνιαίους λίθους του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου και της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης συνολικά και δεν μπορούν να εξαιρεθούν από οιαδήποτε μελλοντική μεταρρύθμιση της Ένωσης·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σε μία παγκοσμιοποιημένη κοινωνία της πληροφορίας η ανάγκη για μεγαλύτερη ευρωπαϊκή ολοκλήρωση με βάση τη δημοκρατική νομιμοποίηση, τη λογοδοσία, τη διαφάνεια και την υποστήριξη εκ μέρους των πολιτών καθίσταται ολοένα πιο σαφής·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αυξημένη ευρωπαϊκή ολοκλήρωση θα πρέπει να διασφαλίζει ευρύτερη κοινοβουλευτική συμμετοχή τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο Ένωσης·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση βρίσκεται σε κρίσιμη καμπή και απαιτείται η επιλογή σαφούς κατεύθυνσης, ώστε είτε να συνδυαστούν οι δυνάμεις εντός της Ένωσης και να τεθούν οι βάσεις για το μέλλον μιας ισχυρής και αλληλέγγυας Ένωσης διεπόμενης από αξίες σε έναν παγκοσμιοποιημένο κόσμο, είτε να αναδιπλωθεί και να αναγκαστεί να προσαρμοστεί παθητικά στην παγκοσμιοποίηση·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική, χρηματοπιστωτική και τραπεζική κρίση, καθώς και η παρούσα οικονομική ύφεση, είχε ως αποτέλεσμα υψηλό δημόσιο και ιδιωτικό χρέος σε εθνικό επίπεδο και δημοσιονομικά προβλήματα σε αρκετά κράτη μέλη και ότι, σε συνδυασμό με υπερβολικές μακροοικονομικές ισορροπίες, έχει επηρεάσει την κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη της ζώνης του ευρώ και της Ένωσης συνολικά με ταχύ, άμεσο και αρνητικό τρόπο·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι από το 2008 έως τα μέσα του 2012 το ποσοστό ανεργίας στην ΕΕ-27 έχει ανέλθει από περίπου 7% σε 10,4%, ότι δηλαδή υπάρχουν 25 εκατομμύρια άνεργοι, και περισσότεροι από ένας στου πέντε νέους είναι χωρίς απασχόληση (22%), η δε ανεργία των νέων υπερβαίνει το 50% σε μερικά κράτη μέλη·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημιουργία θέσεων εργασίας, η ποιοτική απασχόληση και η αξιοπρεπής εργασία έχουν κρίσιμη σημασία για την υπέρβαση της σημερινής κρίσης·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι αρκετά κράτη μέλη αντιμετωπίζουν μια πολύ δύσκολη οικονομική και χρηματοπιστωτική κατάσταση, η οποία επιδεινώνεται από τις συνεχείς πιέσεις στις αγορές κρατικών ομολόγων που αντικατοπτρίζονται σε υπέρμετρα επιτόκια δανεισμού για ορισμένες χώρες και σε εξαιρετικά χαμηλά ή αρνητικά επιτόκια δανεισμού για κάποιες άλλες χώρες, καθώς και από σημαντική χρηματοπιστωτική και οικονομική αστάθεια·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο συνδυασμός αποκλίσεων στην ανταγωνιστικότητα και χαμηλού δυναμικού ανάπτυξης, υψηλής ανεργίας, υψηλών ελλειμμάτων και υψηλού δημόσιου και ιδιωτικού χρέους δεν βλάπτει μόνο ορισμένα κράτη μέλη, αλλά επίσης καθιστά ολόκληρη τη ζώνη του ευρώ ευάλωτη·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πρόσφατες εξελίξεις έχουν καταστήσει σαφές ότι η ζώνη του ευρώ εξακολουθεί να μην είναι επαρκώς εξοπλισμένη για την επίλυση της κρίσης ή την κατάλληλη αντιμετώπιση περιφερειακών και διεθνών οικονομικών κλυδωνισμών στο εσωτερικό της·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο σημαντικός ρόλος που διαδραματίζει το ευρώ, τόσο εντός της ζώνης του ευρώ όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο, ως το δεύτερο πιο σημαντικό αποθεματικό νόμισμα διεθνώς, απαιτεί δυναμική ευρωπαϊκή αντίδραση και συντονισμένη ευρωπαϊκή δράση για την επαναφορά της οικονομίας σε τροχιά ανάπτυξης και σταθερότητας·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας το ευρώ έχει φέρει πολλά οφέλη στους ευρωπαίους πολίτες, όπως σταθερότητα των τιμών, εξάλειψη του κόστους των νομισματικών μετατροπών εντός της ζώνης του ευρώ, αποκλεισμό της δυνατότητας ονομαστικών ανταγωνιστικών υποτιμήσεων, χαμηλότερα επιτόκια, προώθηση της ολοκλήρωσης των χρηματοπιστωτικών αγορών και ευκολότερη διασυνοριακή κίνηση κεφαλαίων·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ενιαίο νόμισμα της Ένωσης δεν πρέπει να γίνει σύμβολο διαίρεσης απειλώντας ολόκληρο το ευρωπαϊκό σχέδιο, αλλά να παραμείνει το νόμισμα της Ένωσης συνολικά, μιας Ένωσης που είναι αποφασιστική και ικανή να λαμβάνει αποφάσεις μεγάλης εμβέλειας για ένα κοινό και ανθηρό μέλλον·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά τη μετάβαση προς μια ουσιαστική ΟΝΕ, θα πρέπει γίνει σεβαστή η βούληση των κρατών μελών με δικαίωμα απαλλαγής από την υποχρέωση υιοθέτησης του ευρώ να διατηρήσουν το εθνικό τους νόμισμα·

ΙΣΤ.  εκτιμώντας ότι η συμμετοχή στη ζώνη του ευρώ συνεπάγεται υψηλό βαθμό οικονομικής και χρηματοπιστωτικής αλληλεξάρτησης μεταξύ των εμπλεκομένων κρατών μελών και, ως εκ τούτου, απαιτεί πολύ στενότερο συντονισμό των χρηματοπιστωτικών, δημοσιονομικών, κοινωνικών και οικονομικών πολιτικών και τη μετάθεση αρμοδιοτήτων από τα κράτη μέλη προς το επίπεδο της Ένωσης, σε συνδυασμό με πιο αυστηρά μέσα εποπτείας και αποτελεσματική επιβολή τους· λαμβάνοντας, ωστόσο, υπόψη ότι η εν λόγω περαιτέρω ολοκλήρωση μεταξύ των κρατών μελών με νόμισμα το ευρώ, με την αυτόβουλη συμμετοχή ενδεχομένως και μιας ομάδας άλλων κρατών μελών, θα πρέπει να πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο «δύο ταχυτήτων, μίας Ευρώπης», προκειμένου να αποφευχθούν δράσεις πολιτικής που θα μπορούσαν να οδηγήσουν εντέλει στη δημιουργία δύο διαφορετικών τύπων Ευρώπης·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η τελευταία έρευνα Ευρωβαρόμετρου καταδεικνύει ότι λόγω της επίμονης κρίσης υπήρξε έντονη μείωση της εμπιστοσύνης στους πολιτικούς θεσμούς τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο Ένωσης, καθώς και κατακόρυφη πτώση της αντίληψης του κοινού ότι η Ένωση εμφανίζει θετική εικόνα· εκτιμώντας, ωστόσο, ότι η Ένωση παραμένει ο φορέας εκείνος που οι ευρωπαίοι πολίτες αντιλαμβάνονται ως τον πλέον αποτελεσματικό για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση και οι εθνικοί φορείς χάραξης πολιτικής πρέπει να επεξηγούν διαρκώς στους πολίτες τους τα οφέλη της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και τις επιπτώσεις και τις προκλήσεις του ενιαίου νομίσματος, περιλαμβανομένου του κόστους και των κινδύνων που συνδέονται με τη διάλυση της ζώνης του ευρώ·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι 17 κράτη μέλη έχουν ήδη υιοθετήσει το ενιαίο νόμισμα της Ένωσης και τα περισσότερα εκ των υπολοίπων αναμένεται να συμμετάσχουν στο ευρώ όταν θα είναι έτοιμα·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οποιαδήποτε αμφιβολία σχετικά με το μέλλον της ΟΝΕ γενικά, συμπεριλαμβανομένου του αμετάκλητου χαρακτήρα της ιδιότητας μέλους της ζώνης του ευρώ, και του ενιαίου νομίσματος της Ένωσης ειδικότερα, είναι αβάσιμη, δεδομένου ότι η εδραίωση μιας ισχυρής Ένωσης είναι προς το συμφέρον όλων των πολιτών·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάκτηση της εμπιστοσύνης αποτελεί το βασικό καθήκον προκειμένου να πεισθούν οι πολίτες και επιχειρήσεις στην Ευρώπη να ενεργοποιήσουν εκ νέου τις επενδύσεις στην οικονομία και να δημιουργηθούν οι συνθήκες ώστε τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να διαθέσουν στην πραγματική οικονομία, και πάλι, πιστώσεις σε ευρεία αλλά υγιή βάση·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η απάντηση στην κρίση του ευρώ είναι σύνθετη και απαιτεί συνεχείς, πολύπλευρες προσπάθειες σε όλα τα θεσμικά και πολιτικά επίπεδα·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα θεσμικά όργανα της Ένωσης και οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων των κρατών μελών γενικά και των κρατών μελών της ζώνης του ευρώ ειδικότερα διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη δημιουργία μιας δημοσιονομικής ένωσης κατά τρόπο ώστε όλοι οι μηχανισμού διαχείρισης κρίσεων της ζώνης του ευρώ, όπως ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας (ΕΜΣ), να εντάσσονται σε ένα θεσμικό πλαίσιο στο οποίο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμμετέχει πλήρως υπό την ιδιότητα του συννομοθέτη· λαμβάνοντας υπόψη ότι η υφιστάμενη διακυβερνητική δομή αντικατοπτρίζει σοβαρή έλλειψη δημοκρατικής νομιμοποίησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η σταθεροποίηση του κοινού νομίσματος είναι δυνατή μόνο εφόσον τα κράτη μέλη είναι πρόθυμα να μεταθέσουν προς το επίπεδο της Ένωσης αρμοδιότητες στον τομέα των δημοσιονομικών πολιτικών·

ΚΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης απαιτεί επίσης οι εν λόγω αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων και οι υπουργοί τους να υπερασπίζονται και να εξηγούν στα κράτη μέλη τους τις πολιτικές αποφάσεις επί των οποίων έχει επέλθει συμφωνία σε επίπεδο Ένωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι με τον άδικο καταλογισμό μη δημοφιλών αποφάσεων στην Ένωση σε ορισμένες περιπτώσεις, διαδραματίζεται ένα ιδιαιτέρως επικίνδυνο παιχνίδι αντίληψης, το οποίο εκθέτει την Ένωση στον κίνδυνο διάβρωσης από τα κάτω, υπονομεύοντας την αλληλεγγύη και καταστρέφοντας τελικά την αξιοπιστία των ίδιων των εθνικών ηγετών και δυνητικά το ευρωπαϊκό εγχείρημα στο σύνολό του·

ΚΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση είναι επί του παρόντος κοινωνικά ευάλωτη· λαμβάνοντας υπόψη ότι αρκετά κράτη μέλη τελούν υπό καθεστώς εφαρμογής εξαιρετικά απαιτητικών διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και προγραμμάτων εξυγίανσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο καθοριστικός παράγοντας για την αντιμετώπιση της παρούσας συγκυρίας είναι εντέλει η πολιτική ένωση, με ενθάρρυνση της αλληλεγγύης και συνέχιση του ευρωπαϊκού εγχειρήματος·

ΚΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και η σύνοδος κορυφής της ζώνης του ευρώ της 28ης και 29ης Ιουνίου 2012 επιβεβαίωσαν την αποφασιστικότητά τους να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίσουν μια χρηματοπιστωτικά σταθερή, ανταγωνιστική και ευημερούσα Ευρώπη και με τον τρόπο αυτό να ενισχύσουν την ευημερία των πολιτών·

ΚΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αυξανόμενος διαχωρισμός μεταξύ κεντρικών και περιφερειακών χωρών εντός της Ένωσης δεν θα πρέπει να διαιωνιστεί στο μέλλον· λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να δημιουργηθεί ένα μόνιμο πλαίσιο, εντός του οποίου τα κράτη μέλη που βρίσκονται σε δυσχερή θέση πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να βασίζονται στην παροχή αλληλέγγυας ενίσχυσης από άλλα κράτη μέλη· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα εν λόγω κράτη μέλη τα οποία επιθυμούν αλληλεγγύη πρέπει να υποχρεούνται να αναλάβουν την ευθύνη τους ως προς την τήρηση των δεσμεύσεών τους στον δημοσιονομικό τομέα καθώς και των συστάσεων ανά χώρα και των δεσμεύσεών τους στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, ιδίως δε αυτών που αφορούν το Σύμφωνο Σταθερότητας και Aνάπτυξης (ΣΣΑ), το σύμφωνο για το ευρώ+, τη στρατηγική «Ευρώπη 2020» και τη διαδικασία μακροοικονομικών ανισορροπιών με συνεκτίμηση των ειδικών συνθηκών κάθε χώρας· εκτιμώντας ότι η διασφάλιση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας κάθε κράτους μέλους συνιστά ζήτημα αμοιβαίου συμφέροντος των κρατών μελών· λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 121 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) ορίζει ότι τα κράτη μέλη πρέπει να θεωρούν τις οικονομικές τους πολιτικές ως θέματα κοινού ενδιαφέροντος και να τις συντονίζουν στο πλαίσιο του Συμβουλίου·

ΚΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι μεγάλης σημασίας για την επιστροφή στην ανάπτυξη να ολοκληρωθεί η εσωτερική αγορά· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή, ως θεματοφύλακας των Συνθηκών, πρέπει να εντείνει τις προσπάθειές της για να εξασφαλίσει την εφαρμογή και τη συμμόρφωση με την υφιστάμενη νομοθεσία για την εσωτερική αγορά· λαμβάνοντας υπόψη ότι για τη σωστή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς είναι αναγκαίο οι κανόνες για την ολοκλήρωση της αγοράς να βασίζονται περισσότερο σε κανονισμούς παρά σε οδηγίες·

ΚΘ.  εκτιμώντας ότι είναι πέραν αμφιβολίας ότι η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση αποτελεί μη αναστρέψιμη και προοδευτική διαδικασία·

Η μελλοντική πορεία: η έκθεση των τεσσάρων προέδρων

Λ.  εκτιμώντας ότι από δημοκρατικής άποψης και υπό το πρίσμα όλων των διατάξεων της Συνθήκης της Λισαβόνας είναι απαράδεκτο ότι ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το οποίο απαρτίζεται από εκλεγμένους βουλευτές που εκπροσωπούν πλέον των 502 εκατομμυρίων ευρωπαίων πολιτών, δεν συμμετείχε στην κατάρτιση της προαναφερθείσας έκθεσης που φέρει τον τίτλο «Προς μια ουσιαστική Οικονομική και Νομισματική Ένωση»·

ΛΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει έλθει η ώρα για τους πολιτικούς ηγέτες της Ένωσης και εντός αυτής να επιδείξουν την αποφασιστικότητα, τη δημιουργικότητα, το θάρρος, την αντοχή και την ηγετική τους ικανότητα για την εξάλειψη των εναπομενόντων ελαττωμάτων που εξακολουθούν να παρεμποδίζουν την ορθή λειτουργία της ΟΝΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η διακυβερνητική μέθοδος έφθασε στα όριά της και είναι ακατάλληλη για τη δημοκρατική και αποτελεσματική λήψη αποφάσεων στον 21ο αιώνα· λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να γίνει άλμα προς μια αληθινά ομοσπονδιακή Ευρώπη·

ΛΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η προαναφερθείσα έκθεση με τίτλο «Προς μια ουσιαστική Οικονομική και Νομισματική Ένωση» εμφανώς επιλέγει τον δρόμο της προόδου και επιδιώκει να διαρρήξει τον κύκλο της δυσπιστίας μέσω διαρθρωτικών μέτρων· εκτιμώντας ότι στην έκθεση πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη η κοινωνική διάσταση·

ΛΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 28ης και 29ης Ιουνίου 2012 κάλεσε τον πρόεδρό του να αναπτύξει συγκεκριμένο και περιορισμένο χρονικά χάρτη πορείας για την επίτευξη μιας ουσιαστικής ΟΝΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάπτυξη ενός παγκόσμιου μακροπρόθεσμου οράματος μέσω ενός χάρτη πορείας αποτελεί σημαντική ένδειξη που θα μπορούσε να συμβάλει στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης, η οποία θα μπορούσε να επεκταθεί καθώς ο χάρτης πορείας θα υλοποιείται σταδιακά·

ΛΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η σταθερή πρόοδος στην εφαρμογή του μακροπρόθεσμου χάρτη πορείας δεν παρέχει άμεση λύση για την κρίση και δεν πρέπει να καθυστερήσει τα απαιτούμενα βραχυπρόθεσμα μέτρα·

ΛΕ.  εκτιμώντας ότι δεν είναι δυνατόν να αποκλειστεί το ενδεχόμενο να απαιτούνται νέες τροποποιήσεις της Συνθήκης για την ενίσχυση της δημοκρατικής νομιμοποίησης μιας πλήρως λειτουργικής ΟΝΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή πρέπει να καταγράψει τις τρέχουσες εκείνες νομοθετικές πρωτοβουλίες οι οποίες δεν πρέπει να καθυστερήσουν λόγω της μακροπρόθεσμης θεσμικής εξέλιξης·

ΛΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ολοκλήρωση μιας ουσιαστικής ΟΝΕ εντός της Ένωσης θα απαιτήσει μεσοπρόθεσμα την πραγματοποίηση τροποποίησης στη Συνθήκη·

ΛΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πλήρης αξιοποίηση των διαδικασιών και της ευελιξίας των ισχυουσών Συνθηκών με στόχο την άμεση βελτίωση της διακυβέρνησης της ΟΝΕ στο πλαίσιο της διαμόρφωσης ενός πραγματικού ευρωπαϊκού πολιτικού χώρου συνιστά προϋπόθεση για την οικοδόμηση της δημοκρατικής συναίνεσης υπέρ μίας εκτενούς και επιτυχούς τροποποίησης της Συνθήκης στο μέλλον·

ΛΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο έχει το δικαίωμα να υποβάλει στο Συμβούλιο συστάσεις για την τροποποίηση των Συνθηκών, οι οποίες πρέπει εν συνεχεία να εξεταστούν από μια Συνέλευση, προκειμένου να ολοκληρωθεί το πλαίσιο μιας ουσιαστικής ΟΝΕ με την αύξηση των αρμοδιοτήτων της Ένωσης, ιδίως στον τομέα της οικονομικής πολιτικής, και με την ενίσχυση των ιδίων πόρων και της δημοσιονομικής ικανότητας της Ένωσης, του ρόλου και της δημοκρατικής λογοδοσίας της Επιτροπής και των εξουσιών του Κοινοβουλίου·

ΛΘ.  εκτιμώντας ότι είναι ρεαλιστικό και σκόπιμο να ληφθεί υπόψη ότι η ανωτέρω Συνέλευση δεν πρέπει να πραγματοποιηθεί πριν από τις επόμενες εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προετοιμασίες για μια τέτοια Συνέλευση θα πρέπει να ξεκινήσουν πριν από τις εκλογές αυτές·

Μ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τόσο τα προτεινόμενα μέτρα δυνάμει των ισχυουσών Συνθηκών όσο και οι μελλοντικές τροποποιήσεις της Συνθήκης δεν πρέπει να αποκλείουν την προαιρετική συμμετοχή κρατών μελών και πρέπει να εγγυώνται την ακεραιότητα της Ένωσης·

ΜΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μελλοντικές τροποποιήσεις της Συνθήκης δεν θα πρέπει να αποτελέσουν εμπόδιο στη ταχεία εφαρμογή όσων μπορούν ήδη να επιτευχθούν στο πλαίσιο των υφιστάμενων Συνθηκών· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υφιστάμενες Συνθήκες αφήνουν μεγάλα περιθώρια για ουσιαστική πρόοδο προς μια ΟΝΕ η οποία θα βασίζεται σε ένα ενισχυμένο και πιο ενοποιημένο πλαίσιο χρηματοπιστωτικής, δημοσιονομικής και οικονομικής πολιτικής και σε ισχυρότερη δημοκρατική νομιμοποίηση και λογοδοσία·

ΜΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν έχουν αξιοποιηθεί ακόμη πλήρως οι δυνατότητες που προσφέρει η Συνθήκη της Λισαβόνας στους τομείς της απασχόλησης και των κοινωνικών πολιτικών, πρωτίστως όσον αφορά:

   το άρθρο 9 ΣΛΕΕ σύμφωνα με το οποίο, κατά τον καθορισμό και την εφαρμογή των πολιτικών και των δράσεών της, η Ένωση συνεκτιμά την προαγωγή υψηλού επιπέδου απασχόλησης και τη διασφάλιση της κατάλληλης κοινωνικής προστασίας,
   το άρθρο 151 ΣΛΕΕ που ορίζει ότι «η Ένωση και τα κράτη μέλη (…) έχουν ως στόχο την προώθηση της απασχόλησης, τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και εργασίας, ώστε να καταστήσουν δυνατή την εναρμόνισή τους με παράλληλη διατήρηση της προόδου, την κατάλληλη κοινωνική προστασία, τον κοινωνικό διάλογο και την ανάπτυξη των ανθρώπινων πόρων που θα επιτρέψουν ένα υψηλό και διαρκές επίπεδο απασχόλησης και την καταπολέμηση του αποκλεισμού»,
   το άρθρο 153 παράγραφος 1 ΣΛΕΕ γενικά και ειδικότερα το στοιχείο η) του άρθρου αυτού, που αναφέρεται στην «αφομοίωση των αποκλειομένων από την αγορά εργασίας προσώπων»·

ΜΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 48 παράγραφος 7 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) προβλέπει ειδική διαδικασία στο πλαίσιο έκδοσης πράξης για την οποία η ΣΛΕΕ απαιτεί ειδική νομοθετική διαδικασία σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία· λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 333 ΣΛΕΕ περιέχει επίσης διατάξεις που επιτρέπουν την προσφυγή στη συνήθη νομοθετική διαδικασία στο πλαίσιο της ενισχυμένης συνεργασίας·

ΜΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η φιλοδοξία πρέπει να επικεντρώνεται στα κοινά βήματα προόδου όλων των κρατών μελών προς μεγαλύτερη ευρωπαϊκή ολοκλήρωση· λαμβάνοντας υπόψη ότι, όπου κρίνεται αναγκαίο ή δικαιολογημένο, μπορεί να απαιτούνται αποφάσεις οι οποίες να ισχύουν μόνο για τη ζώνη του ευρώ επί τη βάσει της ιδιαιτερότητας της ζώνης του ευρώ, περιλαμβανομένης της λογικής και δίκαιης προαιρετικής συμμετοχής άλλων κρατών μελών με ισόρροπα δικαιώματα και υποχρεώσεις·

ΜΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει σημασία να χαραχτεί κοινή ευρωπαϊκή στρατηγική για τους νέους με στόχο την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων και του κινδύνου απώλειας μιας ολόκληρης γενιάς στην Ευρώπη·

Τραπεζική ένωση

ΜΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέτρα για τη σταθεροποίηση του χρηματοπιστωτικού συστήματος μέχρι σήμερα υπήρξαν ανεπαρκή για την πλήρη αποκατάσταση της εμπιστοσύνης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), με σειρά μέτρων παροχής βοήθειας εξαιρετικού και προσωρινού χαρακτήρα και προς τα κράτη μέλη και προς τις τράπεζες, έχει διαδραματίσει καίριο ρόλο στις εν λόγω «επιχειρήσεις διάσωσης» χωρίς να απομακρυνθεί από τον βασικό σκοπό της, ήτοι την εγγύηση της σταθερότητας των τιμών·

ΜΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η λειτουργική ανεξαρτησία της ΕΚΤ βάσει της Συνθήκης στον τομέα της νομισματικής πολιτικής παραμένει ακρογωνιαίος λίθος για την αξιοπιστία της ΟΝΕ και του ενιαίου νομίσματος·

ΜΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η επισφαλής κατάσταση του τραπεζικού τομέα σε αρκετά κράτη μέλη και στην Ένωση συνολικά απειλεί την πραγματική οικονομία και τα δημόσια οικονομικά και ότι το κόστος διαχείρισης της τραπεζικής κρίσης επιβαρύνει υπερβολικά τους φορολογούμενους και την ανάπτυξη της πραγματικής οικονομίας παρεμποδίζοντας έτσι την ανάπτυξη· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υφιστάμενοι μηχανισμοί και δομές είναι ανεπαρκείς για να αποτρέψουν τις αρνητικές δευτερογενείς επιπτώσεις·

ΜΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη αντιμετωπίζουν εμφανή αναντιστοιχία ανάμεσα στις τράπεζες που αναπτύσσουν δραστηριότητα με βάση την ευρωπαϊκή αγορά και τις ενδεχόμενες υποχρεώσεις που επιβαρύνουν τα κράτη τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά τη διάρκεια της τρέχουσας κρίσης έχει καταστεί αυταπόδεικτο το γεγονός ότι η σύνδεση τράπεζας-κράτους είναι ισχυρότερη και πιο επιβλαβής σε μια νομισματική ένωση, όπου η εσωτερική συναλλαγματική ισοτιμία είναι προκαθορισμένη και δεν υπάρχει μηχανισμός σε επίπεδο Ένωσης για την ελάφρυνση του κόστους της αναδιάρθρωσης των τραπεζών·

Ν.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διάλυση του φαύλου κύκλου των αρνητικών αλληλεπιδράσεων μεταξύ κρατών, τραπεζών και της πραγματικής οικονομίας είναι κρίσιμη για την ομαλή λειτουργία της ΟΝΕ·

ΝΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κρίση προκάλεσε αποκλίσεις των επιτοκίων δανεισμού και κατακερμάτισε επίσης εκ των πραγμάτων την ενιαία αγορά χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών·

ΝΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο έχει επιβεβαιώσει επανειλημμένως και με συνέπεια ότι υφίσταται επείγουσα ανάγκη για πρόσθετα και μεγάλης εμβέλειας μέτρα προκειμένου να επιλυθεί η κρίση στον τραπεζικό τομέα· λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να γίνει διαφοροποίηση μεταξύ βραχυπρόθεσμων μέτρων για τη σταθεροποίηση μιας σοβαρής τραπεζικής κρίσης και μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων μέτρων, περιλαμβανομένης της δέσμευσης του G-20 για έγκαιρη, πλήρη και συνεκτική εφαρμογή των διεθνώς αποδεκτών κανόνων σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια, τη ρευστότητα και τη μόχλευση των τραπεζών, με στόχο την υλοποίηση μιας πλήρως λειτουργικής ευρωπαϊκής τραπεζικής ένωσης·

ΝΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι όλα τα μέτρα που λαμβάνονται στο πλαίσιο μιας τέτοιας τραπεζικής ένωσης δεν πρέπει να παρεμποδίζουν την αδιάλειπτη ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και την ελεύθερη κίνηση κεφαλαίων·

ΝΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και οι εκπρόσωποί τους πρέπει να ενεργούν με υπευθυνότητα και σύμφωνα με υψηλά πρότυπα δεοντολογίας, υπηρετώντας την πραγματική οικονομία·

ΝΕ.  εκτιμώντας ότι η Ένωση χρειάζεται τη θέσπιση ενός ενιαίου ευρωπαϊκού εποπτικού μηχανισμού για τα τραπεζικά ιδρύματα· λαμβάνοντας υπόψη ότι, προκειμένου να εξασφαλιστεί η απαραίτητη εμπιστοσύνη στη χρηματοπιστωτική αγορά και η σταθερότητα σε μια κοινή εσωτερική αγορά χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, είναι απαραίτητο ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο για υγιή και αποδοτικά συστήματα εγγύησης καταθέσεων και για την εξυγίανσης των τραπεζών·

ΝΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι όλα τα μέτρα για την επίτευξη τραπεζικής ένωσης πρέπει να συνοδεύονται από τη βελτίωση της διαφάνειας και της λογοδοσία των ιδρυμάτων που την εφαρμόζουν·

ΝΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι χρειάζεται να εξεταστεί κατά πόσον καθίσταται επιβεβλημένη η απαίτηση νομικού διαχωρισμού ορισμένων ιδιαίτερα ριψοκίνδυνων χρηματοπιστωτικών δραστηριοτήτων από τις τράπεζες καταθέσεων εντός του τραπεζικού ομίλου, σύμφωνα με την έκθεση Liikanen·

ΝΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εποπτικές αρχές πρέπει εν γένει να εντοπίζουν και να επιλύουν τα προβλήματα σε αρχικό στάδιο ώστε να αποτρέπουν την εμφάνιση κρίσεων και να διατηρούν τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και ανθεκτικότητα·

ΝΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι περισσότερες από τις τραπεζικές εποπτικές δυνάμεις στην Ένωση σήμερα παραμένουν στα χέρια των εθνικών εποπτικών αρχών σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή (Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών) (ΕΑΤ), που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1093/2010(1) σε συντονιστικό ρόλο· λαμβάνοντας υπόψη ότι το ισχύον σύστημα εθνικής εποπτείας έχει αποδειχθεί υπερβολικά κατακερματισμένο για να αντιμετωπίσει τις τρέχουσες προκλήσεις·

Ξ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι αναγκαίος ένας υψηλής ποιότητας και αποτελεσματικός ευρωπαϊκός εποπτικός μηχανισμός που θα εξασφαλίζει τον εντοπισμό και τη δυναμική αντιμετώπιση των προβλημάτων, θα εγγυάται ισότιμους όρους ανταγωνισμού μεταξύ όλων των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων με στόχο την αποκατάστασης της διασυνοριακής εμπιστοσύνης και θα αποτρέπει τον κατακερματισμό της εσωτερικής αγοράς·

ΞΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να συμφωνηθεί σαφής διαχωρισμός των λειτουργικών καθηκόντων μεταξύ ενός ευρωπαϊκού εποπτικού μηχανισμού και των εθνικών εποπτικών αρχών, σε συνάρτηση με το μέγεθος και τα επιχειρηματικά μοντέλα των τραπεζών και με τα εποπτικά καθήκοντα, κατ’ εφαρμογή των αρχών της αναλογικότητας και της επικουρικότητας·

ΞΒ.  εκτιμώντας ότι η ευρωπαϊκή εποπτεία των τραπεζικών ιδρυμάτων εντός της ΟΝΕ καθώς και η ενίσχυση του ρόλου της ΕΑΤ όσον αφορά την προστασία της εσωτερικής αγοράς αποτελούν απόλυτες προτεραιότητες για την αντιμετώπιση της κρίσης· εκτιμώντας ότι πρέπει, ωστόσο, να διασφαλιστεί ότι, για τον σκοπό της σταθερότητας της εσωτερικής χρηματοπιστωτικής αγοράς, όσον αφορά τα κράτη μέλη που δεν έχουν ως νόμισμα το ευρώ και που αποφασίζουν να συμμετάσχουν στον ενιαίο μηχανισμό εποπτείας μέσω στενής συνεργασίας, θα πρέπει να προβλεφθεί ένας τύπος συμμετοχής ο οποίος θα διασφαλίζει συμμετρικές σχέσεις μεταξύ αποδεκτών υποχρεώσεων και επιρροής στη λήψη αποφάσεων·

ΞΓ.  εκτιμώντας ότι ο ενιαίος εποπτικός μηχανισμός πρέπει να καλύπτει εξαρχής τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που ζητούν άμεση ενίσχυση από την Ένωση καθώς και τα συστημικώς σημαντικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα·

ΞΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανεξαρτησία του ευρωπαϊκού ενιαίου εποπτικού μηχανισμού από την πολιτική και επιχειρηματική επιρροή δεν τον απαλλάσσει από την υποχρέωση επεξήγησης, τεκμηρίωσης και λογοδοσίας στο Κοινοβούλιο, σε τακτική βάση και όποτε το απαιτεί η κατάσταση, για τις ενέργειες και αποφάσεις που λαμβάνονται στο πεδίο της ευρωπαϊκής εποπτείας, δεδομένου του αντικτύπου που ενδέχεται να έχουν τα εποπτικά μέτρα στα δημόσια οικονομικά, στις τράπεζες, στους εργαζομένους και στους πελάτες· εκτιμώντας ότι μια αποτελεσματική δημοκρατική λογοδοσία απαιτεί μεταξύ άλλων την εκ μέρους του Κοινοβουλίου έγκριση του (ή της) προέδρου του εποπτικού οργάνου του ενιαίου μηχανισμού εποπτείας ύστερα από μια ανοιχτή διαδικασία επιλογής, την υποχρέωση του προέδρου να υποβάλλει εκθέσεις και να αναπτύσσει τις απόψεις του στο Κοινοβούλιο, το δικαίωμα του Κοινοβουλίου να υποβάλλει γραπτές ή προφορικές ερωτήσεις και το δικαίωμα έρευνας του Κοινοβουλίου σύμφωνα με τη ΣΛΕΕ·

ΞΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στο μέλλον ο ΕΜΣ αναμένεται, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, να είναι σε θέση να χρηματοδοτεί άμεσα τράπεζες που αντιμετωπίζουν δυσχέρειες· λαμβάνοντας υπόψη για τον λόγο αυτόν ότι το να καταστεί λειτουργικός ο ενιαίος εποπτικός μηχανισμός αποτελεί το πρώτιστο και πλέον επείγον καθήκον για την υλοποίηση της τραπεζική ένωσης·

ΞΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ενιαίο φάσμα κανονισμών (ενιαίο εγχειρίδιο κανόνων), που αναπτύσσεται από την ΕΑΤ, πρέπει να εξασφαλίζει πλήρως εναρμονισμένους κανόνες και την ομοιόμορφη εφαρμογή τους σε όλο το εύρος της Ένωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ολοκλήρωση του ενιαίου εγχειριδίου κανόνων για την τραπεζική εποπτεία και οι ευρύτερα εναρμονισμένες και ενισχυμένες απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας είναι αναγκαίες για την αποτελεσματική λειτουργία του ενιαίου εποπτικού μηχανισμού, δεδομένου ότι ο ευρωπαϊκός εποπτικός φορέας δεν μπορεί να λειτουργεί με αποκλίνοντες εθνικούς κανόνες προληπτικής εποπτείας·

ΞΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, μετά τη δημιουργία του ενιαίου εποπτικού μηχανισμού, οι κανόνες ψηφοφορίας εντός της ΕΑΤ πρέπει να προσαρμοστούν προσεκτικά ώστε να διευκολύνεται η εποικοδομητική συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών εντός και εκτός της ζώνης του ευρώ και να συνεκτιμώνται πλήρως τα συμφέροντα όλων των κρατών μελών·

ΞΗ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εκκρεμείς νομοθετικές διαδικασίες σχετικά με τον ενιαίο εποπτικό μηχανισμό πρέπει να ολοκληρωθούν χωρίς καθυστέρηση·

ΞΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, προκειμένου να εφαρμοστεί η νέα χρηματοπιστωτική αρχιτεκτονική, είναι σημαντικό να απεμπλακούν επειγόντως οι διαπραγματεύσεις όσον αφορά τις οδηγίες για τα συστήματα εγγύησης καταθέσεων και για τα συστήματα αποζημίωσης των επενδυτών, θέματα για τα οποία οι διαπραγματεύσεις μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου έχουν ανασταλεί, παρά την κρίσιμη σημασία τους για την πρόβλεψη κοινών μηχανισμών για την εξυγίανση των τραπεζών και την εγγύηση των καταθέσεων των καταναλωτών·

Ο.  λαμβάνοντας υπόψη ότι για ένα ενιαίο ευρωπαϊκό πλαίσιο εγγύησης καταθέσεων είναι απαραίτητες ενιαίες, κοινές, υψηλές απαιτήσεις από όλα τα συστήματα εγγύησης καταθέσεων στην Ένωση προκειμένου να επιτευχθεί η ίδια προστασία και η ίδια σταθερότητα των συστημάτων εγγύησης καταθέσεων και να εξασφαλιστούν ίσοι όροι ανταγωνισμού· λαμβάνοντας υπόψη ότι μόνο έτσι θα δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για την ευελιξία που απαιτείται προκειμένου να ληφθούν επαρκώς υπόψη ιδιαίτερα εθνικά δεδομένα στον χρηματοπιστωτικό τομέα·

ΟΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο απώτερος στόχος θα μπορούσε να είναι ένα ενιαίο ευρωπαϊκό ταμείο εγγύησης καταθέσεων με λειτουργικά καθεστώτα εγγύησης καταθέσεων που θα διαθέτουν τους κατάλληλους χρηματοδοτικούς πόρους και θα ενισχύουν έτσι την αξιοπιστία του συστήματος και την εμπιστοσύνη των καταθετών, αφού πρώτα τεθούν σε λειτουργία ένα αποτελεσματικό πλαίσιο εξυγίανσης και ένας αποτελεσματικός ενιαίος εποπτικός μηχανισμός·

ΟΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο εκ των προτέρων σχεδιασμός, η ταχύτητα, η έγκαιρη παρέμβαση, η δέουσα επιμέλεια, η πρόσβαση στην ποιοτική ενημέρωση και η αξιοπιστία είναι ζωτικής σημασίας στη διαχείριση των τραπεζικών κρίσεων·

ΟΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να θεσπιστεί ένα ενιαίο ευρωπαϊκό καθεστώς για την ανάκαμψη και την εξυγίανση, ει δυνατόν παράλληλα με τον ενιαίο εποπτικό μηχανισμό, για την αποκατάσταση της βιωσιμότητας των τραπεζών που αντιμετωπίζουν δυσχέρειες και την εξυγίανση των μη βιώσιμων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων·

ΟΔ.  εκτιμώντας ότι βραχυπρόθεσμα έχει απόλυτη προτεραιότητα η έγκριση της πρότασης της Επιτροπής για τις τράπεζες που βρίσκονται σε κρίση·

ΟΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο γενικός σκοπός ενός αποτελεσματικού συστήματος εξυγίανσης και πλαισίου ανάκαμψης είναι η ελαχιστοποίηση της πιθανότητας να χρησιμοποιηθούν χρήματα των φορολογουμένων για την ανάκαμψη και εξυγίανση τραπεζικών ιδρυμάτων·

ΟΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι απαραίτητο για την προστασία των ιδιωτικών αποταμιεύσεων να διατηρείται λειτουργικός διαχωρισμός, ενώ παράλληλα θα διασφαλίζεται αποτελεσματική συνάρθρωση των ευρωπαϊκών ταμείων για την εγγύηση των καταθέσεων και για την ανάκαμψη και εξυγίανση·

ΟΖ.  εκτιμώντας ότι οι ευρωπαϊκοί μηχανισμοί για την εξυγίανση και την εγγύηση των καταθέσεων πρέπει να διαθέτουν ισχυρή χρηματοδοτική δομή, κατ’ αρχάς εκ των προτέρων, βασιζόμενη σε συνεισφορές από τον κλάδο, με τη λογική ότι οι συνεισφορές ενός δεδομένου χρηματοπιστωτικού ιδρύματος θα αντικατοπτρίζουν την επικινδυνότητα του εν λόγω ιδρύματος και ότι τα ευρωπαϊκά δημόσια κονδύλια θα χρησιμεύουν μόνον ως ύστατος μηχανισμός προστασίας που θα περιορίζεται στο ελάχιστο δυνατό·

Δημοσιονομική ένωση

ΟΗ.  λαμβάνοντας υπόψη εν προκειμένω ότι η προαναφερθείσα έκθεση «Προς μια ουσιαστική οικονομική και νομισματική ένωση» αποτελεί σημαντική πρόοδο, καθώς αναγνωρίζει ότι «η ομαλή λειτουργία της ΟΝΕ απαιτεί όχι μόνο την ταχεία και αυστηρή εφαρμογή των μέτρων που έχουν ήδη συμφωνηθεί δυνάμει του ενισχυμένου πλαισίου οικονομικής διακυβέρνησης (κυρίως του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης και της Συνθήκης για τη Σταθερότητα, τον Συντονισμό και τη Διακυβέρνηση), αλλά επίσης μια ποιοτική κίνηση προς μια δημοσιονομική ένωση»·

ΟΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εξυγίανση των δημόσιων οικονομικών, οι ισοσκελισμένοι προϋπολογισμοί για το σύνολο του οικονομικού κύκλου και οι προοπτικές βιώσιμης ανάπτυξης μεσοπρόθεσμα, καθώς και τα επαρκή επίπεδα δημόσιων επενδύσεων, αποτελούν βασική προϋπόθεση για τη μακροπρόθεσμη οικονομική και χρηματοπιστωτική σταθερότητα, για το κράτος πρόνοιας και για την κάλυψη του κόστους της αναμενόμενης δημογραφικής εξέλιξης·

Π.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ομαλή λειτουργία της ΟΝΕ απαιτεί πλήρη και ταχεία εφαρμογή των μέτρων που έχουν ήδη συμφωνηθεί στο πλαίσιο του ενισχυμένου οικονομικού πλαισίου διακυβέρνησης, όπως είναι το ενισχυμένο ΣΣΑ και το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, με συμπληρωματικές πολιτικές ενίσχυσης της ανάπτυξης· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε πέντε χρόνια το πολύ από την έναρξη ισχύος της Συνθήκης για τη Σταθερότητα, τον Συντονισμό και τη Διακυβέρνηση (ΣΣΣΔ), και βάσει μιας αξιολόγησης της πείρας από την εφαρμογή της, θα πρέπει να γίνουν οι αναγκαίες ενέργειες, σύμφωνα με τη ΣΕΕ και τη ΣΛΕΕ, προκειμένου να ενσωματωθεί στην έννομη τάξη της Ένωσης το ουσιαστικό περιεχόμενο της ΣΣΣΔ·

ΠΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Σύμφωνο ανάπτυξης και απασχόλησης επιμένει στην ανάγκη να επιδιωχθεί φιλική προς την ανάπτυξη δημοσιονομική εξυγίανση και καλεί να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στις επενδύσεις σε μελλοντοστρεφείς τομείς· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή πρέπει να υποβάλει προτάσεις με τις οποίες θα προσδιορίζονται οι επενδύσεις προτεραιότητας εντός των ορίων της Ένωσης και των εθνικών δημοσιονομικών πλαισίων·

ΠΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κρίση έχει καταστήσει σαφή την ανάγκη για ένα ποιοτικό βήμα προς μια πιο ισχυρή και δημοκρατική δημοσιονομική ένωση με αύξηση των ιδίων πόρων της Ένωσης, και πιο αποτελεσματικούς μηχανισμούς για τη διόρθωση των μη βιώσιμων δημοσιονομικών κατευθύνσεων και επιπέδων χρέους και τον καθορισμό των ανώτατων ορίων του ελλείμματος του προϋπολογισμού των κρατών μελών·

ΠΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μια «ουσιαστική ONE» χρειάζεται να έχει την υποστήριξη των πολιτών της Ένωσης και να γίνεται αποδεκτή από αυτούς· λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει, επομένως, να τονισθεί η ανάγκη συμμετοχής των φορέων χάραξης πολιτικής, των κοινωνικών εταίρων και των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών σε όλα τα πολιτικά επίπεδα·

ΠΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι συμπληρωματικοί μηχανισμοί ώστε να εξασφαλιστεί ότι όλα τα κράτη μέλη τηρούν τις δεσμεύσεις τους στις επιμέρους διαδικασίες προϋπολογισμού πρέπει να ενισχύουν και όχι να αποδυναμώνουν το ισχύον πλαίσιο οικονομικής διακυβέρνησης· εκτιμώντας ότι ο ανεξάρτητος ρόλος του Ευρωπαίου Επιτρόπου αρμόδιου για οικονομικές και νομισματικές υποθέσεις χρήζει ενίσχυσης, συνοδευόμενης από ισχυρούς μηχανισμούς λογοδοσίας τόσο στο Κοινοβούλιο όσο και στο Συμβούλιο· ότι θα πρέπει να συσταθεί ένα ευρωπαϊκό υπουργείο Οικονομικών με επικεφαλής έναν ευρωπαίο υπουργό Οικονομικών, ο οποίος θα λογοδοτεί ατομικά στο Κοινοβούλιο·

ΠΕ.  εκτιμώντας ότι η ρήτρα ευελιξίας (άρθρο 352 ΣΛΕΕ) μπορεί να χρησιμοποιηθεί προς τον σκοπό σύστασης ευρωπαϊκού υπουργείου Οικονομικών με επικεφαλής έναν ευρωπαίο υπουργό Οικονομικών, το οποίο αποτελεί βασικό στοιχείο μιας πραγματικής ΟΝΕ·

ΠΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 136 ΣΛΕΕ επιτρέπει τη θέσπιση, σύμφωνα με τη σχετική νομοθετική διαδικασία εξ αυτών που αναφέρονται στα άρθρα 121 και 126 ΣΛΕΕ, ειδικών μέτρων προκειμένου να ενισχυθούν ο συντονισμός και η εποπτεία της δημοσιονομικής πειθαρχίας των κρατών μελών με νόμισμα το ευρώ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εν λόγω νομοθεσία μπορεί να προβλέπει την εκχώρηση αρμοδιοτήτων στην Επιτροπή ώστε να εκδίδει μη νομοθετικές πράξεις γενικής εφαρμογής για τη συμπλήρωση ή τροποποίηση ορισμένων μη ουσιωδών στοιχείων της νομοθετικής πράξης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΣΛΕΕ προβλέπει τη δυνατότητα εκχώρησης στο Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο του δικαιώματος ανάκλησης της εξουσιοδότησης της Επιτροπής·

ΠΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, τηρουμένου του γενικού κανόνα της έννομης τάξης της Ένωσης, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι εξουσιοδοτημένο να διασφαλίζει την τήρηση του ενωσιακού δικαίου κατά την ερμηνεία και την εφαρμογή των Συνθηκών εκτός εάν προβλέπεται ρητή εξαίρεση·

ΠΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τριμερείς διαπραγματεύσεις σχετικά με τους επονομαζόμενους κανονισμούς της «δίπτυχης» δέσμης πρέπει να οδηγήσουν σύντομα σε συγκεκριμένα πολιτικά αποτελέσματα·

ΠΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ΣΣΑ έχει σχεδιαστεί ως μέσο κυκλικής σταθεροποίησης το οποίο, μέσω της δυνατότητας που παρέχει στα κράτη μέλη να έχουν έλλειμμα έως 3%, καθιστά εφικτή την αντιμετώπιση και απορρόφηση οικονομικών κλυδωνισμών στο οικείο κράτος μέλος· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή η αντικυκλική πολιτική μπορεί να φέρει αποτελέσματα μόνο εφόσον τα κράτη μέλη επιτυγχάνουν δημοσιονομικά πλεονάσματα στις ευνοϊκές περιόδους· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μηχανισμοί χρηματοπιστωτικής συνδρομής, όπως ο ΕΜΣ, αποτελούν μέτρο έσχατης ανάγκης·

Ϟ.  εκτιμώντας ότι κράτη μέλη που είναι συμβαλλόμενα μέρη στη ΣΣΣΔ στο πλαίσιο της ΟΝΕ πρέπει να αναφέρουν τα σχέδιά τους για την έκδοση τίτλων δημόσιου χρέους στην Επιτροπή και στο Συμβούλιο, επιτρέποντας τον έγκαιρο συντονισμό της έκδοσης χρεωστικών τίτλων σε επίπεδο Ένωσης·

ϞΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, υπό τις ισχύουσες Συνθήκες, τα κράτη μέλη των οποίων το νόμισμα είναι το ευρώ μπορούν να χρηματοδοτήσουν αυξημένο προϋπολογισμό της Ένωσης στο πλαίσιο της διαδικασίας ιδίων πόρων, θεσπίζοντας ειδικούς φόρους ή τέλη σύμφωνα με τη διαδικασία ενισχυμένης συνεργασίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι τούτο θα πρέπει να γίνεται με ιδιαίτερη έμφαση στη σύνδεση με το ήδη υπάρχον δημοσιονομικό πλαίσιο της Ένωσης και χωρίς να υπονομεύονται οι παραδοσιακές λειτουργίες του προϋπολογισμού της Ένωσης όσον αφορά τη χρηματοδότηση των κοινών πολιτικών· εκτιμώντας ότι αυτή η ενισχυμένη δημοσιονομική ικανότητα θα πρέπει να στηρίζει την ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή, αντιμετωπίζοντας τις ανισορροπίες, τις διαρθρωτικές αποκλίσεις και τις έκτακτες οικονομικές ανάγκες που συνδέονται άμεσα με τη Νομισματική Ένωση·

ϞΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινή έκδοση χρεωστικών τίτλων μπορεί, μακροπρόθεσμα, και μετά από πλήρωση αυστηρών προϋποθέσεων, να αποτελέσει πιθανό τρόπο συμπλήρωσης της ΟΝΕ· εκτιμώντας ότι η κοινή έκδοση χρεωστικών τίτλων με από κοινού και εις ολόκληρον ευθύνη στη ζώνη του ευρώ ενδέχεται να απαιτεί αλλαγές στις Συνθήκες·

ϞΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, ως απαραίτητη προϋπόθεση για την κοινή έκδοση χρεογράφων, προσδιορίζεται ένα βιώσιμο δημοσιονομικό πλαίσιο που αποσκοπεί στην ενισχυμένη οικονομική διακυβέρνηση, στη δημοσιονομική πειθαρχία και στη συμμόρφωση με το ΣΣΑ, καθώς και μέσα ελέγχου για την αποτροπή του ηθικού κινδύνου·

ϞΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μια ισχυρότερη και πιο ολοκληρωμένη δημοσιονομική ένωση πρέπει να συμπεριλαμβάνει μια σταδιακή μεταφορά υπάρχοντος δημόσιου χρέους σε ταμείο απόσβεσης χρέους·

ϞΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η θέσπιση μέσων για την κοινή έκδοση χρεωστικών τίτλων με μη αξιόπιστο τρόπο ενδέχεται να οδηγήσει σε ανεξέλεγκτες συνέπειες και στην απώλεια της μακροπρόθεσμης εμπιστοσύνης στην ικανότητα της ζώνης του ευρώ να δρα αποφασιστικά·

ϞΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κρίση χρέους έχει οδηγήσει την Ένωση, και ειδικότερα τη ζώνη του ευρώ, στη θέσπιση νέων μέσων χρηματοδοτικής αλληλεγγύης στην Ευρώπη: το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας (EFSF), τον ΕΜΣ και άλλα μέσα που σχετίζονται με τον χάρτη πορείας προς μία ουσιαστική ΟΝΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δημοσιονομικές επιπτώσεις των μέσων αυτών, από την άποψη των αντίστοιχων ποσών, είναι πολύ μεγαλύτερες από τον προϋπολογισμό της Ένωσης και ότι η καινοτόμος ιδέα ενός κεντρικού προϋπολογισμού για τη ζώνη του ευρώ, χρηματοδοτούμενου από τα μέλη της ζώνης του ευρώ, προτείνεται τώρα ως απόλυτη εγγύηση για αυτήν τη νέα μορφή χρηματοδοτικής αλληλεγγύης·

ϞΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πολλαπλασιασμός αυτών των μέσων αλληλεγγύης καθιστά δύσκολη την εκτίμηση της πραγματικής συνεισφοράς κάθε κράτους μέλους στην ευρωπαϊκή αλληλεγγύη, η οποία υπερβαίνει κατά πολύ τις αντίστοιχες συνεισφορές των κρατών μελών στον προϋπολογισμό της Ένωσης· λαμβάνοντας υπόψη, επιπλέον, ότι η ποικιλία των υφιστάμενων μέσων, από άποψη νομικής βάσης, τρόπου παρέμβασης και εμπλεκόμενων κρατών μελών, είναι πιθανό να δυσχεράνει τη διαχείριση του συνολικού οικοδομήματος από τους Ευρωπαίους ηγέτες και να το καταστήσει δυσνόητο για τους Ευρωπαίους πολίτες γενικότερα και ανεπίδεκτο κοινοβουλευτικού ελέγχου·

ϞΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ΕΜΣ θα μπορούσε να ενταχθεί στο νομικό πλαίσιο της Ένωσης μέσω της ρήτρας ευελιξίας (άρθρο 352 ΣΛΕΕ) σε συνδυασμό με το αναθεωρημένο άρθρο 136 ΣΛΕΕ·

ϞΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, δυνάμει των ισχυουσών Συνθηκών, οι ορισμοί για την εφαρμογή της «ρήτρας μη διάσωσης» («no bail-out») μπορούν να προσδιοριστούν από το Συμβούλιο στο πλαίσιο σχετικής πρότασης της Επιτροπής και κατόπιν διαβούλευσης με το Κοινοβούλιο (άρθρο 125 παράγραφος 2 ΣΛΕΕ)·

Ρ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στην τρόικα θα πρέπει να εφαρμόζονται υψηλά πρότυπα δημοκρατικής λογοδοσίας σε ενωσιακό επίπεδο·

ΡΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δράσεις της Επιτροπής στο πλαίσιο της δημοσιονομικής και οικονομικής ένωσης πρέπει να βασίζονται στον ενδεδειγμένο κοινωνικό διάλογο και να σέβονται πλήρως την αυτονομία των κοινωνικών εταίρων·

ΡΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανεξαρτησία του Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήματος (ΕΣΣ) πρέπει να διασφαλιστεί τόσο σε εθνικό όσο και σε ενωσιακό επίπεδο, ώστε να διατηρηθεί η αξιοπιστία των ευρωπαϊκών στατιστικών στον βασικό υποστηρικτικό τους ρόλο για μια πλήρη δημοσιονομική ένωση (μέσω προτύπων υψηλής ποιότητας και μιας συστημικής προσέγγισης όσον αφορά την ανάπτυξη, κατάρτιση και επαλήθευση στατιστικών για τα οικονομικά του δημόσιου τομέα)·

ΡΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα διεθνή πρότυπα δημόσιας λογιστικής πρέπει να εφαρμόζονται σε όλα τα κράτη μέλη με τυποποιημένο τρόπο και να υπόκεινται σε μηχανισμούς εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου, ως απαραίτητο συμπλήρωμα των αυξημένων εξουσιών της Επιτροπής και του ενισχυμένου συντονιστικού ρόλου του Ελεγκτικού Συνεδρίου και των εθνικών ελεγκτικών φορέων σε ό,τι αφορά την επαλήθευση της ποιότητας των εθνικών πηγών που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό του ελλείμματος και του χρέους·

Οικονομική ένωση

ΡΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μέχρι στιγμής έχει δοθεί μεγάλη έμφαση στη νομισματική πλευρά της ΟΝΕ, ενώ υφίσταται επείγουσα ανάγκη να δημιουργηθεί μια πραγματική οικονομική ένωση, όπου η στρατηγική «Ευρώπη 2020» πρέπει να παρέχει το δεσμευτικό πλαίσιο για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή των οικονομικών πολιτικών·

ΡΕ.  εκτιμώντας ότι το σύμφωνο ευρώ+, η στρατηγική «Ευρώπη 2020» και τα σύμφωνα ανάπτυξης και απασχόλησης πρέπει να ενσωματωθούν στο ενωσιακό δίκαιο και να προλειάνουν το έδαφος για τη θέσπιση ενός κώδικα σύγκλισης των οικονομιών των κρατών μελών·

ΡΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, όπως περιγράφεται στο προληπτικό σκέλος του ΣΣΑ, προσφέρει ένα κατάλληλο πλαίσιο συντονισμού των οικονομικών πολιτικών και δημοσιονομικών επιλογών που εφαρμόζονται σε εθνικό επίπεδο σύμφωνα με τις συστάσεις ανά χώρα που εγκρίνει το Συμβούλιο·

ΡΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 9 ΣΛΕΕ ζητεί την προαγωγή υψηλού επιπέδου απασχόλησης, την εγγύηση κατάλληλης κοινωνικής προστασίας, την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού και την διασφάλιση υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης, κατάρτισης και προστασίας της ανθρώπινης υγείας·

ΡΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημοσιονομική εξυγίανση, η μείωση των υπερβολικών μακροοικονομικών ανισορροπιών, οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και οι επενδύσεις είναι απαραίτητες για την έξοδο από την κρίση και τη διασφάλιση ποιοτικής και βιώσιμης ανάπτυξης και απασχόλησης σε μια κοινωνία της γνώσης, αντικατοπτρίζοντας την πραγματικότητα της συμμετοχής στην ΟΝΕ σε μια κοινωνική οικονομία της αγοράς· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις αποδίδουν μόνο μακροπρόθεσμα·

ΡΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το σύμφωνο για την ανάπτυξη και την απασχόληση, το οποίο εγκρίθηκε στην ευρωπαϊκή σύνοδο κορυφής της 28ης και 29ης Ιουνίου 2012, μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην ανάπτυξη, στην απασχόληση και σε βελτιωμένες ευρωπαϊκές ικανότητες ανταγωνισμού· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση και τα κράτη μέλη πρέπει να αναλάβουν την ευθύνη τους και να δράσουν ταχέως προκειμένου να ολοκληρώσουν την εσωτερική αγορά και να αποδεσμεύσουν το δυναμικό της· λαμβάνοντας υπόψη ότι η μετατόπιση της έμφασης με τη θέσπιση ενός συμφώνου ανάπτυξης είναι ευπρόσδεκτη, παρ’ όλο που η κινητοποίηση χρηματοδοτικών πόρων για αναπτυξιακά μέτρα από τα διαρθρωτικά ταμεία αφορά μόνο την ανακατανομή των υφιστάμενων κονδυλίων, χωρίς επομένως να παρέχει επιπλέον χρηματοδοτικούς πόρους·

ΡΙ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη χρειάζεται να υλοποιήσουν χωρίς καθυστέρηση τις συμφωνημένες μεταρρυθμίσεις που προβλέπονται στα εθνικά μεταρρυθμιστικά προγράμματα, και ότι εξαρτάται από τα εθνικά κοινοβούλια να εξασφαλίζουν έγκαιρο και εμπεριστατωμένο έλεγχο των ενεργειών των κυβερνήσεών τους στο συγκεκριμένο πλαίσιο·

ΡΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πλήρης λειτουργία της εσωτερικής αγοράς παρακωλύεται από τους φραγμούς που εξακολουθούν να υφίστανται σε συγκεκριμένα κράτη μέλη· λαμβάνοντας υπόψη ότι, προκειμένου να αξιοποιηθεί πλήρως το αναπτυξιακό δυναμικό της οικονομίας της Ένωσης, είναι αναγκαίο να ολοκληρωθεί η εσωτερική αγορά, ειδικά σε τομείς όπως οι υπηρεσίες, η ενέργεια, οι τηλεπικοινωνίες, η τυποποίηση, η απλοποίηση των κανόνων για τις δημόσιες συμβάσεις, οι βιομηχανίες δικτύου, το ηλεκτρονικό εμπόριο και το καθεστώς των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας·

ΡΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μια βαθύτερη οικονομική και δημοσιονομική ολοκλήρωση θα υπονομευθεί χωρίς στενότερο συντονισμό στον τομέα της φορολογίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κανόνας της ομοφωνίας στον τομέα της φορολογίας εμποδίζει τις εξελίξεις στον εν λόγω τομέα και ότι πρέπει να χρησιμοποιείται συχνότερα ο μηχανισμός της ενισχυμένης συνεργασίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι δυνατόν να γίνει αναφορά στη θέση του Κοινοβουλίου σχετικά με την κοινή ενοποιημένη βάση φορολογίας εταιρειών (ΚΕΒΦΕ) και τον φόρο χρηματοπιστωτικών συναλλαγών (ΦΧΣ)· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στον τομέα της φορολογίας, υπάρχει σαφής ανάγκη για σύγκλιση μεταξύ των δομών των φορολογικών συστημάτων και της φορολογικής βάσης στα κράτη μέλη· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο επιβλαβής φορολογικός ανταγωνισμός μεταξύ κρατών μελών σαφώς αντίκειται στη λογική της εσωτερικής αγοράς και πρέπει να καταπολεμηθεί·

ΡΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι σημαντικό η ανάκαμψη της οικονομίας να συμβαδίζει με μια πολιτική για την αγορά εργασίας που να προωθεί την αναζήτηση εργασίας και το επιχειρηματικό πνεύμα και να μειώνει τη διαρθρωτική ανεργία, ιδίως για τους νέους, τους ηλικιωμένους και τις γυναίκες, διασφαλίζοντας παράλληλα το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο και σεβόμενη πλήρως τον ρόλο των κοινωνικών εταίρων και το δικαίωμα διαπραγμάτευσης, σύναψης και επιβολής της εφαρμογής συλλογικών συμβάσεων ή ανάληψης συλλογικών δράσεων σύμφωνα με τις εθνικές νομοθεσίες και πρακτικές· λαμβάνοντας υπόψη ότι, από αυτήν την άποψη, πρέπει να ενισχυθεί η ολοκλήρωση των αγορών εργασίας των κρατών μελών, ώστε να οδηγήσει σε ενίσχυση της διασυνοριακής κινητικότητας του εργατικού δυναμικού·

ΡΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να υπάρξει δεσμευτικός συντονισμός σε επίπεδο Ένωσης για συγκεκριμένα βασικά ζητήματα οικονομικής πολιτικής, ιδίως όσον αφορά την ανάπτυξη και την απασχόληση·

ΡΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα βιώσιμα δημόσια οικονομικά δεν απαιτούν μόνο οικονομική χρήση των περιορισμένων κρατικών πόρων, αλλά και δίκαιη φορολογία, προοδευτικούς φόρους, καλά οργανωμένη είσπραξη φόρων, καλύτερη καταπολέμηση όλων των μορφών φοροαπάτης και φοροδιαφυγής, φορολογική συνεργασία και εναρμόνιση με στόχο τον περιορισμό του επιζήμιου φορολογικού ανταγωνισμού και καλύτερα σχεδιασμένο φορολογικό σύστημα το οποίο να προάγει την επιχειρηματική ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας·

ΡΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη πρέπει να λογοδοτούν για την εφαρμογή της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»·

ΡΙΖ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η στρατηγική «Ευρώπη 2020» πρέπει, στο μέσον της διάρκειάς της, να υποβληθεί σε ενδιάμεση επανεξέταση, στο πλαίσιο της οποίας δεν θα αποφεύγεται η μέθοδος της κατονομασίας και μομφής, θα εξετάζεται εάν χρειάζεται να τροποποιηθούν ή να προσαρμοσθούν οι στόχοι της, καθώς και με ποιον τρόπο μπορεί να αυξηθεί η πίεση που ασκείται στα κράτη μέλη για την τήρηση των στόχων·

ΡΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαθεσιμότητα ευρωπαϊκών στατιστικών στοιχείων υψηλής ποιότητας είναι απαραίτητη και κομβική για τη νέα οικονομική διακυβέρνηση και ότι τα στοιχεία αυτά αποτελούν προϋπόθεση για την υποστήριξη των κυριότερων διαδικασιών εποπτείας και εφαρμογής, όπως είναι το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, η διαδικασία μακροοικονομικών ανισορροπιών και η στρατηγική «Ευρώπη 2020»·

ΡΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να συνεχιστούν οι προσπάθειες για τον εκσυγχρονισμό των μεθόδων της ευρωπαϊκής στατιστικής, ώστε να διασφαλιστούν τα υψηλά ποιοτικά πρότυπα των στατιστικών στοιχείων, η αποτελεσματικότητά τους σε σχέση με το κόστος και η επάρκεια των πόρων και να διευκολυνθεί η ενδεδειγμένη διάδοσή τους και η πρόσβαση των δημόσιων αρχών, των οικονομικών παραγόντων και των πολιτών·

Από τη δημοκρατική νομιμοποίηση και λογοδοσία στην πολιτική ένωση

ΡΚ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση οφείλει τη νομιμοποίησή της στις δημοκρατικές αρχές της, στους στόχους που επιδιώκει και στις ικανότητές της, τα μέσα της και τους θεσμούς της·

ΡΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εν λόγω νομιμοποίηση προέρχεται από μια διπλή ιδιότητα του πολίτη, εκείνη των ατόμων που εκπροσωπούνται από το Κοινοβούλιο και εκείνη των κρατών μελών που εκπροσωπούνται από το Συμβούλιο·

ΡΚΒ.  εκτιμώντας ότι, εξαιτίας της συνεχιζόμενης κρίσης και του τρόπου με τον οποίο ελήφθησαν ορισμένα μέτρα για την αντιμετώπισή της, έχει ενταθεί η συζήτηση σχετικά με την ανάγκη να ενισχυθεί η δημοκρατικότητα της φύσης λήψης αποφάσεων εντός της ΟΝΕ·

ΡΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολιτικοί αρχηγοί και οι εκπρόσωποι των θεσμικών οργάνων, των υπηρεσιών και των υπόλοιπων οργάνων της Ένωσης πρέπει να λογοδοτούν πολιτικά στο Κοινοβούλιο· λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να υποβάλλονται ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής του Κοινοβουλίου τακτικές εκθέσεις και ετήσιες παρουσιάσεις του έργου τους καθώς και προβλέψεις·

ΡΚΔ.  εκτιμώντας ότι, τα τελευταία χρόνια, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επεδίωξε να βρει διέξοδο από την κρίση και διατύπωσε πολυάριθμες προτάσεις, για τις οποίες οι Συνθήκες δεν έχουν πάντοτε αναθέσει σαφή αρμοδιότητα στην Ένωση·

ΡΚΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου να ακολουθήσει τη διακυβερνητική οδό για την εξεύρεση διεξόδου από την κρίση, χωρίς έναν σημαντικό ρόλο για το Κοινοβούλιο, είναι μεν αναπόφευκτη σε ορισμένες περιπτώσεις αλλά δεν παύει να είναι κατακριτέα·

ΡΚΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι για τις προτάσεις που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Ένωσης πρέπει να λαμβάνονται αποφάσεις σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία, με την πλήρη συμμετοχή του Κοινοβουλίου·

ΡΚΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εκτελεστικές εξουσίες της Επιτροπής στη βασιζόμενη σε κανόνες προσέγγιση του πλαισίου οικονομικής διακυβέρνησης, όπως ορίζεται ειδικότερα στο ενισχυμένο ΣΣΑ και στον μηχανισμό μακροοικονομικής εποπτείας, πρέπει να υπόκεινται σε εκ των υστέρων δημοκρατικό έλεγχο από το Κοινοβούλιο και σε λογοδοσία προς αυτό·

ΡΚΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα διακυβερνητικά μέσα που έχουν δημιουργηθεί από την έναρξη της κρίσης, τον Δεκέμβριο του 2009, πρέπει να κοινοτικοποιηθούν·

ΡΚΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι απαιτείται περισσότερος δημοκρατικός έλεγχος, συμμετοχή και συναπόφαση όσον αφορά την οικονομική, νομισματική και κοινωνική πολιτική, τη φορολογία, το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο και τους ίδιους πόρους· λαμβάνοντας υπόψη ότι για τον σκοπό αυτό πρέπει να ενεργοποιηθούν ήδη υπάρχουσες ρήτρες γέφυρας·

ΡΛ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν είναι αποδεκτό ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να μην μπορεί να παρίσταται σε ολόκληρη τη διάρκεια των συνεδριάσεων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της διάσκεψης κορυφής της ζώνης του ευρώ· λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να αναζητηθεί επειγόντως λύση για την εν λόγω έλλειψη δημοκρατικής νομιμοποίησης με πολιτική συμφωνία μεταξύ των δύο θεσμικών οργάνων·

ΡΛΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι επιτακτική η ανάγκη να αντιμετωπιστεί το υφιστάμενο δημοκρατικό έλλειμμα της ΟΝΕ και να ενισχυθεί αποφασιστικά με τη δημοκρατική νομιμοποίηση και λογοδοσία σε επίπεδο Ένωσης οιοδήποτε περαιτέρω μέτρο ληφθεί για την εγκαθίδρυση τραπεζικής ένωσης, δημοσιονομικής ένωσης και οικονομικής ένωσης·

ΡΛΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι όποτε μεταβιβάζονται ή ανατίθενται νέες αρμοδιότητες σε επίπεδο Ένωσης ή θεσπίζονται νέα όργανα της Ένωσης, πρέπει να διασφαλίζεται η σχετική νομιμοποίηση, ο δημοκρατικός έλεγχος από, και η υποχρέωση λογοδοσίας προς, το Κοινοβούλιο·

ΡΛΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι καμία διακυβερνητική συμφωνία μεταξύ κρατών μελών δεν θα πρέπει να δημιουργεί δομές παράλληλες προς τις δομές της Ένωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι όλες οι συμφωνίες με τις οποίες θεσπίζονται διεθνικά ή υπερεθνικά καθεστώτα θα πρέπει να υπόκεινται στον πλήρη δημοκρατικό έλεγχο του Κοινοβουλίου·

ΡΛΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εξασφάλιση της κατάρτισης, επαλήθευσης και διάδοσης ευρωπαϊκών στατιστικών στοιχείων υψηλής ποιότητας από ένα γνήσιο ΕΣΣ αποτελεί κρίσιμη συνεισφορά για την ενίσχυση της διαφάνειας και την αποτελεσματικότητα της δημόσιας λογοδοσίας κατά τη σχεδίαση, διαχείριση εφαρμογή και επιβολή των πολιτικών της Ένωσης σε ενωσιακό όσο και εθνικό επίπεδο·

ΡΛΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνεργασία μεταξύ του Κοινοβουλίου και των εθνικών κοινοβουλίων βάσει του πρωτοκόλλου αριθ. 1 της ΣΕΕ και της ΣΛΕΕ σχετικά με το ρόλο των εθνικών κοινοβουλίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (πρωτόκολλο αριθ. 1) πρέπει να ενισχυθεί με στόχο τη βελτίωση της ανταλλαγής απόψεων και της ποιότητας της κοινοβουλευτικής δραστηριότητας στο πεδίο της διακυβέρνησης της ΟΝΕ, τόσο σε ενωσιακό όσο και σε εθνικό επίπεδο· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανωτέρω συνεργασία δεν πρέπει να εκληφθεί ως δημιουργία νέου μεικτού κοινοβουλευτικού οργάνου, το οποίο δεν θα ήταν μόνο αναποτελεσματικό, αλλά και θα στερείτο νομιμοποίησης από δημοκρατικής και συνταγματικής πλευράς·

1.  θεωρεί απαραίτητο να ενταχθεί η διακυβέρνηση της ΟΝΕ στο θεσμικό πλαίσιο της Ένωσης, γεγονός που αποτελεί προϋπόθεση για την αποτελεσματικότητά της καθώς και για τη γεφύρωση του υφιστάμενου πολιτικού χάσματος μεταξύ εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών·

2.  καλεί όλα τα θεσμικά όργανα να προχωρήσουν άμεσα μεγιστοποιώντας τις δυνατότητες που δίνουν οι ισχύουσες Συνθήκες και τα στοιχεία ευελιξίας τους και συγχρόνως να προετοιμαστούν για τις απαραίτητες τροποποιήσεις στη Συνθήκη προκειμένου να διασφαλιστεί ασφάλεια δικαίου και δημοκρατική νομιμοποίηση· επαναλαμβάνει ότι η σύναψη νέας διοργανικής συμφωνίας πρέπει να αποκλειστεί ως επιλογή·

3.  επισημαίνει ότι τόσο τα μέτρα που προτείνονται δυνάμει των ισχυουσών Συνθηκών, όσο και οι μελλοντικές τροποποιήσεις της Συνθήκης, δεν θα πρέπει να αποκλείουν την προαιρετική συμμετοχή και θα πρέπει να εγγυώνται την ακεραιότητα της Ένωσης·

4.  καλεί το Συμβούλιο, το οποίο έδωσε εντολή στους συντάκτες της προαναφερθείσας έκθεσης με τίτλο «Προς μια ουσιαστική Οικονομική και Νομισματική Ένωση», να συμπεριλάβει άμεσα ως ισότιμο συντάκτη τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ώστε να ενισχυθεί η δημοκρατική νομιμοποίηση της εν λόγω πρότασης.

5.  επικροτεί το γεγονός ότι, παρά τη μέχρι τώρα μόνο άτυπη συμμετοχή της, η Διάσκεψη των Προέδρων του Κοινοβουλίου ζήτησε από την αρμόδια επιτροπή του Κοινοβουλίου να εξετάσει τις προτάσεις επί της ουσίας από κοινού με τους τρεις εκπροσώπους (sherpas) οι οποίοι διαπραγματεύονται με τον μόνιμο Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για λογαριασμό του Κοινοβουλίου·

6.  επιβεβαιώνει ότι θα κάνει πλήρη χρήση του προνομίου του να υποβάλλει προς το Συμβούλιο προτάσεις τροποποίησης των Συνθηκών, οι οποίες πρέπει εν συνεχεία να εξεταστούν από μια Συνέλευση, προκειμένου να ολοκληρωθεί το πλαίσιο μιας ουσιαστικής ΟΝΕ με την αύξηση των αρμοδιοτήτων της Ένωσης, ιδίως στον τομέα της οικονομικής πολιτικής, και την ενίσχυση των ιδίων πόρων και της δημοσιονομικής ικανότητας της Ένωσης, του ρόλου και της δημοκρατικής λογοδοσίας της Επιτροπής και των προνομίων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

7.  καλεί τα εθνικά κοινοβούλια να δεσμευτούν στη διαδικασία προετοιμασίας των δημοσιονομικών και μεταρρυθμιστικών σχεδίων των κυβερνήσεών τους πριν αυτά να υποβληθούν στην Ένωση· προτίθεται να προτείνει στη Συνέλευση να προστεθεί η ρητή αυτή αρμοδιότητα στα καθήκοντα που ασκούν τα εθνικά κοινοβούλια δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 12 ΣΕΕ·

8.  καλεί τον Πρόεδρο του Συμβουλίου να ολοκληρώσει και να εγκρίνει άμεσα, σε συμφωνία με το Κοινοβούλιο με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία σύμφωνα με τη Συνθήκη της Λισαβόνας, τις νομοθετικές διαδικασίες που έχουν παγώσει στο Συμβούλιο και να εγκρίνει τις σχετικές πράξεις, ιδίως όσες αφορούν τις κεφαλαιακές απαιτήσεις (CRD IV) και τα εθνικά συστήματα εγγύησης των καταθέσεων·

9.  θεωρεί ότι η ουσιαστική βελτίωση της δημοκρατικής νομιμοποίησης και λογοδοσίας της διακυβέρνησης της ΟΝΕ σε επίπεδο Ένωσης μέσω του ενισχυμένου ρόλου του Κοινοβουλίου συνιστά αναγκαία προϋπόθεση για τη λήψη οιωνδήποτε περαιτέρω μέτρων με στόχο την εγκαθίδρυση τραπεζικής ένωσης, δημοσιονομικής ένωσης και οικονομικής ένωσης·

10.  φρονεί ότι, δυνάμει των ισχυουσών Συνθηκών, το άρθρο 136 ΣΛΕΕ σε συνδυασμό με το άρθρο 121 παράγραφος 6 αποτελούν επαρκές θεμέλιο ώστε ο συντονισμός και η εποπτεία της δημοσιονομικής πειθαρχίας των κρατών μελών με νόμισμα το ευρώ να αποκτήσουν δεσμευτικό χαρακτήρα και να υπαχθούν στον έλεγχο του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά, από συνταγματικής πλευράς, το ενδεχόμενο αυτό πρέπει να εξεταστεί μόνο εφόσον διασφαλιστεί ότι θα ενισχυθεί σε σημαντικό βαθμό ο ρόλος του Κοινοβουλίου όσον αφορά τη λεπτομερή εφαρμογή του άρθρου 121 παράγραφοι 3 και 4 ΣΛΕΕ, και ότι θα ολοκληρωθεί και θα εφαρμοστεί η διαδικασία πολυμερούς εποπτείας μέσω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 ΣΛΕΕ· υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με τις Συνθήκες, η προώθηση υψηλού βαθμού απασχόλησης και η διασφάλιση της κατάλληλης κοινωνικής προστασίας πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τη χάραξη και εφαρμογή των πολιτικών και δραστηριοτήτων της Ένωσης, θεσπίζοντας ειδικότερα, με βάση τις υφιστάμενες στρατηγικές, μια νέα δέσμη κατευθυντηρίων γραμμών για τα κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένων κοινωνικών και οικονομικών δεικτών που θα πρέπει να εφαρμόζονται στους βασικούς πυλώνες των οικονομιών τους·

11.  είναι της άποψης ότι μια «ουσιαστική ΟΝΕ» δεν μπορεί να περιορίζεται σε ένα σύστημα κανόνων, αλλά προϋποθέτει αυξημένη δημοσιονομική ικανότητα με βάση καθορισμένους ιδίους πόρους (συμπεριλαμβανομένου ενός φόρου επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών), οι οποίοι θα πρέπει, στο πλαίσιο του προϋπολογισμού της Ένωσης, να στηρίζουν την ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή, αντιμετωπίζοντας τις ανισορροπίες, τις διαρθρωτικές αποκλίσεις και τις έκτακτες χρηματοδοτικές ανάγκες που συνδέονται άμεσα με τη Νομισματική Ένωση, χωρίς να υπονομεύονται οι παραδοσιακές λειτουργίες του όσον αφορά τη χρηματοδότηση των κοινών πολιτικών·

12.  εκφράζει την άποψη ότι, υπό τις ισχύουσες Συνθήκες, το άρθρο 136 ΣΛΕΕ επιτρέπει στο Συμβούλιο, κατόπιν σύστασης της Επιτροπής και ψηφοφορίας μόνο μεταξύ των κρατών μελών με νόμισμα το ευρώ, να εκδίδει δεσμευτικές κατευθυντήριες γραμμές οικονομικής πολιτικής για τις χώρες της ζώνης του ευρώ στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου· τονίζει ότι η θέσπιση μηχανισμού παροχής κινήτρων αναμένεται να ενισχύσει τον δεσμευτικό χαρακτήρα του συντονισμού των οικονομικών πολιτικών· ζητεί μια διοργανική συμφωνία που θα προβλέπει τη συμμετοχή του Κοινοβουλίου στην κατάρτιση και έγκριση της ετήσιας επισκόπησης της ανάπτυξης και των κατευθυντηρίων γραμμών οικονομικής πολιτικής και απασχόλησης·

13.  επαναβεβαιώνοντας την πρόθεσή του να εντείνει τη συνεργασία με τα εθνικά κοινοβούλια βάσει του πρωτοκόλλου αριθ. 1, τονίζει ταυτόχρονα ότι η εν λόγω συνεργασία δεν πρέπει να εκληφθεί ως δημιουργία νέου μεικτού κοινοβουλευτικού οργάνου, το οποίο δεν θα ήταν μόνο αναποτελεσματικό αλλά και θα στερείτο νομιμοποίησης από δημοκρατικής και συνταγματικής πλευράς· τονίζει την απόλυτη νομιμοποίηση του Κοινοβουλίου ως κοινοβουλευτικού οργάνου σε επίπεδο Ένωσης για την άσκηση ενισχυμένης και δημοκρατικής διακυβέρνησης της ΟΝΕ·

14.  καλεί την Επιτροπή να καταθέσει στο Κοινοβούλιο το συντομότερο δυνατό, κατόπιν διαβούλευσης όλων των συμμετεχόντων μερών, με το Κοινοβούλιο ως συννομοθέτη, προτάσεις για δράσεις σχετικά με τις ακόλουθες λεπτομερείς συστάσεις που παρατίθενται στο παράρτημα της παρούσας·

15.  επιβεβαιώνει ότι οι συστάσεις αυτές σέβονται την αρχή της επικουρικότητας και τα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών της Ένωσης·

16.  καλεί την Επιτροπή, πέραν των μέτρων που μπορεί και πρέπει να ληφθούν άμεσα στο πλαίσιο των υφισταμένων Συνθηκών, να απαριθμήσει τις θεσμικές εξελίξεις οι οποίες ενδέχεται να αποδειχθούν αναγκαίες προκειμένου να εγκαθιδρυθεί μια πιο ισχυρή αρχιτεκτονική της ΟΝΕ, βάσει της ανάγκης για τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου χρηματοπιστωτικού πλαισίου, ενός ολοκληρωμένου δημοσιονομικού πλαισίου και ενός ολοκληρωμένου πλαισίου οικονομικής πολιτικής, με ενισχυμένο ρόλο του Κοινοβουλίου·

17.  εκτιμά ότι οι δημοσιονομικές επιπτώσεις της ζητούμενης πρότασης πρέπει να καλυφθούν από τον προϋπολογισμό με τις κατάλληλες πιστώσεις·

18.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα, καθώς και τις επισυναπτόμενες με το παράρτημα λεπτομερείς συστάσεις στην Επιτροπή, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στο Συμβούλιο, στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, στον Πρόεδρο της Ευρωομάδας και στα κοινοβούλια και τις κυβερνήσεις των κρατών μελών.

(1) ΕΕ L 331 της 15.12.2010, σ. 12.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΖΗΤΟΥΜΕΝΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

1.  Ένα ενοποιημένο χρηματοπιστωτικό πλαίσιο

Σύσταση 1.1 σχετικά με έναν ενιαίο εποπτικό μηχανισμό

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκτιμά ότι η νομοθετική πράξη που πρόκειται να εγκριθεί θα πρέπει να αποβλέπει στις εξής ρυθμίσεις:

Οι τρέχουσες προτάσεις της Επιτροπής σχετικά με τον ενιαίο ευρωπαϊκό εποπτικό μηχανισμό πρέπει να εγκριθούν το συντομότερο δυνατόν προκειμένου να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική εφαρμογή των κανόνων προληπτικής εποπτείας, του ελέγχου κινδύνων και της πρόληψης κρίσεων σε σχέση με πιστωτικά ιδρύματα σε ολόκληρη την Ένωση.

Η νομική βάση, ο τύπος και το περιεχόμενο της πρότασης πρέπει να προβλέπουν τη δυνατότητα πλήρους συμμετοχής όλων των κρατών μελών στον ενιαίο ευρωπαϊκό εποπτικό μηχανισμό, με τρόπο που να εξασφαλίζει την πλήρη συμμετοχή στη διαδικασία λήψης αποφάσεων των συμμετεχόντων κρατών μελών τα οποία δεν έχουν ως νόμισμα το ευρώ, εξασφαλίζοντας συμμετρική σχέση μεταξύ των αποδεκτών υποχρεώσεων και των επιπτώσεων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

Η συμμετοχή των κρατών μελών της ζώνης του ευρώ στην ευρωπαϊκή εποπτική αρχή πρέπει να είναι υποχρεωτική.

Η πρόταση πρέπει να υπόκειται σε εκτεταμένο δημοκρατικό έλεγχο από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο πλαίσιο των Συνθηκών.

Η νομική βάση πρέπει να εμπλέκει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως συννομοθέτη όταν ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη διαδικασία συναπόφασης δεν μπορεί να επιτελεσθεί μέσω μίας αντίληψης περί «εποπτικής δέσμης». Σύμφωνα με το άρθρο 263 ΣΛΕΕ, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ελέγχει τη νομιμότητα των πράξεων της ΕΚΤ, εκτός των συστάσεων και γνωμών, που παράγουν νομικά αποτελέσματα έναντι τρίτων.

Η πρόταση πρέπει να διασφαλίζει ότι όλα τα καθήκοντα της ΕΑΤ που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 συνεχίζουν να ασκούνται σε επίπεδο Ένωσης και ότι οι προτάσεις συνάδουν με την υγιή λειτουργία των ευρωπαϊκών εποπτικών αρχών όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1093/2010.

Ο ενιαίος εποπτικός μηχανισμός πρέπει να λογοδοτεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο για τις ενέργειες και τις αποφάσεις που λαμβάνονται στον τομέα της ευρωπαϊκής εποπτείας και να υποβάλλει έκθεση στην αρμόδια επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η δημοκρατική λογοδοσία απαιτεί μεταξύ άλλων την εκ μέρους του Κοινοβουλίου έγκριση του (ή της) προέδρου του εποπτικού οργάνου του ενιαίου μηχανισμού εποπτείας ύστερα από μια ανοιχτή διαδικασία επιλογής, την υποχρέωση του προέδρου να υποβάλλει εκθέσεις και να αναπτύσσει τις απόψεις του στο Κοινοβούλιο, το δικαίωμα του Κοινοβουλίου να υποβάλλει γραπτές ή προφορικές ερωτήσεις και το δικαίωμα έρευνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σύμφωνα με τη ΣΛΕΕ.

Ο ενιαίος ευρωπαϊκός εποπτικός μηχανισμός πρέπει να είναι ανεξάρτητος από τα εθνικά πολιτικά συμφέροντα και πρέπει να εξασφαλίζει ότι τα συμφέροντα της Ένωσης υπερτερούν των εθνικών συμφερόντων μέσω ενωσιακής εντολής και κατάλληλης διακυβέρνησης.

Οι διαδικασίες λήψης αποφάσεων εντός του ενιαίου εποπτικού μηχανισμού πρέπει να προσδιορίζονται στη σχετική νομοθετική πρόταση στο πλαίσιο της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας.

Η ευρωπαϊκή εποπτική αρχή πρέπει να έχει την αρμοδιότητα και ευθύνη για:

   την εποπτεία των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων εντός των χωρών που περιλαμβάνονται στο σύστημα αλλά με σαφή διαχωρισμό των λειτουργικών καθηκόντων μεταξύ της ευρωπαϊκής εποπτικής αρχής και των εθνικών εποπτικών αρχών σε συνάρτηση προς το μέγεθος και το επιχειρηματικό μοντέλο των τραπεζών και τη φύση των εποπτικών καθηκόντων·
   τη δράση η οποία συνάδει προς την ανάγκη διατήρησης της ενότητας και ακεραιότητας και της διεθνούς ανταγωνιστικότητας της εσωτερικής αγοράς, για παράδειγμα, τη διασφάλιση της απουσίας εμποδίων στον ανταγωνισμό μεταξύ κρατών μελών·
   την δέουσα συνεκτίμηση του αντικτύπου των δραστηριοτήτων της στον ανταγωνισμό και την καινοτομία εντός της εσωτερικής αγοράς, στην ακεραιότητα της Ένωσης στο σύνολό της, στην παγκόσμια ανταγωνιστικότητα της Ένωσης, στη χρηματοπιστωτική ένταξη, στην προστασία των καταναλωτών και στη στρατηγική της Ένωσης για την απασχόληση και την ανάπτυξη·
   την προστασία της σταθερότητας και ανθεκτικότητας όλων των πτυχών του χρηματοπιστωτικού συστήματος των συμμετεχόντων κρατών μελών, της διαφάνειας των αγορών και των χρηματοπιστωτικών προϊόντων και της προστασίας των καταθετών και επενδυτών καθώς και των φορολογουμένων, λαμβάνοντας υπόψη την ποικιλομορφία των αγορών και των θεσμικών μηχανισμών·
   την αποτροπή του ρυθμιστικού αρμπιτράζ και την εξασφάλιση ίσων όρων ανταγωνισμού·
   την ενίσχυση του διεθνούς εποπτικού συντονισμού και, όπου είναι αναγκαίο, την εκπροσώπηση της Ένωσης στα διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα·
   σε περίπτωση αδράνειας των αρμόδιων εθνικών αρχών, τη λήψη απαραίτητων μέτρων για την αναδιάρθρωση, τη διάσωση και την εκκαθάριση χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων υπό πτώχευση ή των οποίων η πτώχευση θα μπορούσε να δημιουργήσει ανησυχίες σε σχέση με το γενικό δημόσιο συμφέρον.

Στα όργανα που είναι αρμόδια για την εποπτεία σε υπερεθνικό επίπεδο πρέπει να δοθούν οι κατάλληλοι πόροι, συμπεριλαμβανομένου του προσωπικού, ώστε να διασφαλίσουν ότι διαθέτουν τις απαραίτητες λειτουργικές ικανότητες για την εκτέλεση της αποστολής τους.

Σύσταση 1.2 σχετικά με την εγγύηση των καταθέσεων

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκτιμά ότι η νομοθετική πράξη που πρόκειται να εγκριθεί θα πρέπει να αποβλέπει στις εξής ρυθμίσεις:

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλεί την Επιτροπή να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να εξασφαλίσει ότι θα ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατό η νομοθετική διαδικασία σχετικά με την αναδιατύπωση της οδηγίας περί των συστημάτων εγγύησης των καταθέσεων βάσει της θέσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Φεβρουαρίου 2012.

Δεδομένου του μακροπρόθεσμου στόχου για ένα ενιαίο ευρωπαϊκό πλαίσιο καταθέσεων, είναι απαραίτητες ενιαίες, υψηλές απαιτήσεις από όλα τα συστήματα εγγύησης καταθέσεων στην Ένωση προκειμένου να επιτευχθεί η ίδια ευρεία προστασία, να εξασφαλιστεί η ίδια σταθερότητα των συστημάτων εγγύησης καταθέσεων και να εξασφαλιστούν ίσοι όροι ανταγωνισμού. Μόνο έτσι θα δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για την ευελιξία που απαιτείται προκειμένου να ληφθούν επαρκώς υπόψη ιδιαίτερα εθνικά δεδομένα στον χρηματοπιστωτικό τομέα.

Χρειάζεται να διερευνηθούν οι δυνατότητες για ένα ενιαίο ευρωπαϊκό ταμείο εγγύησης καταθέσεων με λειτουργικά καθεστώτα εγγύησης καταθέσεων που θα διαθέτουν τους κατάλληλους χρηματοδοτικούς πόρους και θα ενισχύουν έτσι την αξιοπιστία του συστήματος και την εμπιστοσύνη των καταθετών, αφού πρώτα τεθούν σε λειτουργία ένα αποτελεσματικό πλαίσιο εξυγίανσης και ένας αποτελεσματικός ενιαίος εποπτικός μηχανισμός.

Για την προστασία των ιδιωτικών καταθέσεων είναι απαραίτητο να διατηρείται λειτουργικός διαχωρισμός, ενώ παράλληλα θα διασφαλίζεται αποτελεσματική συνάρθρωση, των ευρωπαϊκών ταμείων για την εγγύηση των καταθέσεων και για την ανάκαμψη και εξυγίανση.

Οι μηχανισμοί εγγύησης των καταθέσεων, καθώς και τα συστήματα ανάκαμψης και εξυγίανσης, πρέπει να διαθέτουν ισχυρή χρηματοδοτική δομή, κατ’ αρχάς εκ των προτέρων, βασιζόμενη σε συνεισφορές από τον κλάδο, δυνάμει των οποίων οι συνεισφορές ενός δεδομένου χρηματοπιστωτικού ιδρύματος θα αντικατοπτρίζουν την επικινδυνότητα του εν λόγω ιδρύματος, όπου τα δημόσια κονδύλια θα χρησιμεύουν μόνον ως ύστατος μηχανισμός προστασίας που πρέπει να περιορίζεται στο ελάχιστο δυνατό.

Σύσταση 1.3 σχετικά με την ανάκαμψη και εξυγίανση

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκτιμά ότι η νομοθετική πράξη που πρόκειται να εγκριθεί θα πρέπει να αποβλέπει στις εξής ρυθμίσεις:

Η υφιστάμενη πρόταση οδηγίας που θεσπίζει ένα πλαίσιο για την ανάκαμψη και την εξυγίανση των πιστωτικών ιδρυμάτων και των επιχειρήσεων επενδύσεων πρέπει να εγκριθεί το συντομότερο δυνατό προκειμένου να δημιουργεί ένα ευρωπαϊκό σύστημα για την εφαρμογή των μέτρων εξυγίανσης και να υπάρξει μεσοπρόθεσμα η δυνατότητα δημιουργίας ενός ενιαίου ευρωπαϊκού καθεστώτος ανάκαμψης και εξυγίανσης. Πρέπει να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι συγκεκριμένοι τραπεζικοί τομείς διαθέτουν ήδη μηχανισμούς πλήρους προστασίας και εργαλεία ανάκαμψης και εξυγίανσης τα οποία θα πρέπει να αναγνωρίζονται, να υποστηρίζονται και να ενσωματώνονται στη νομοθετική πράξη.

Ο συνολικός σκοπός του αποτελεσματικού συστήματος εξυγίανσης και ανάκαμψης πρέπει να είναι η ελαχιστοποίηση της ενδεχόμενης χρήσης πόρων των φορολογουμένων που απαιτούνται για την ανάκαμψη και την εξυγίανση των τραπεζικών ιδρυμάτων.

Για την προστασία των ιδιωτικών καταθέσεων είναι απαραίτητο να διατηρείται λειτουργικός διαχωρισμός, ενώ παράλληλα διασφαλίζεται αποτελεσματική συνάρθρωση, των ευρωπαϊκών ταμείων για την εγγύηση των καταθέσεων και για την ανάκαμψη και εξυγίανση.

Οι μηχανισμοί ανάκαμψης και εξυγίανσης, καθώς και οι μηχανισμοί εγγύησης των καταθέσεων, πρέπει να διαθέτουν ισχυρή χρηματοδοτική δομή κατ’ αρχάς εκ των προτέρων, βασιζόμενη σε συνεισφορές από τον κλάδο, δυνάμει των οποίων οι συνεισφορές ενός δεδομένου χρηματοπιστωτικού ιδρύματος θα αντικατοπτρίζουν την επικινδυνότητα του εν λόγω ιδρύματος, όπου τα εθνικά και ευρωπαϊκά δημόσια κονδύλια θα χρησιμεύουν μόνον ως ύστατος μηχανισμός προστασίας που πρέπει να περιορίζεται στο ελάχιστο δυνατό.

Η πρόταση πρέπει επίσης να συμμορφώνεται με άλλες πτυχές του ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 7ης Ιουλίου 2010 που περιέχει συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με τη διαχείριση της διασυνοριακής κρίσης στον τραπεζικό τομέα, όπως η εναρμόνιση της νομοθεσίας περί αφερεγγυότητας και οι κοινές αξιολογήσεις κινδύνου, μια ενιαία εργαλειοθήκη και μια «σκάλα παρέμβασης».

Σύσταση 1.4 σχετικά με τα πρόσθετα στοιχεία της τραπεζικής ένωσης

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκτιμά ότι η νομοθετική πράξη που πρόκειται να εγκριθεί θα πρέπει να αποβλέπει στις εξής ρυθμίσεις:

   την απαίτηση, όποτε καθίσταται αναγκαίο, νομικού διαχωρισμού ορισμένων ιδιαίτερα ριψοκίνδυνων χρηματοπιστωτικών δραστηριοτήτων από τις τράπεζες καταθέσεων εντός του τραπεζικού ομίλου, σύμφωνα με την έκθεση Liikanen·
   ένα κανονιστικό πλαίσιο στη βάση της αρχής «για τον ίδιο κίνδυνο, ίδιοι κανόνες», ώστε να εξασφαλίζεται ότι τα μη τραπεζικά ιδρύματα που ασκούν δραστηριότητες τραπεζικής υφής και έρχονται σε επαφή με τράπεζες δεν θα παραμένουν εκτός του πεδίου των ρυθμιστικών φορέων·
   αξιόπιστη και τακτική προσομοίωση ακραίων καταστάσεων για τη χρηματοπιστωτική υγεία των τραπεζών, ώστε να προωθηθεί η έγκαιρη επισήμανση των προβλημάτων και να είναι δυνατός ο σωστός υπολογισμός του μεγέθους της παρέμβασης ώστε αυτή να είναι αποτελεσματική·
   ένα κοινό εγχειρίδιο κανόνων για την προληπτική εποπτεία όλων των τραπεζών και ένα κοινό μακροπροληπτικό πλαίσιο για την πρόληψη του περαιτέρω χρηματοπιστωτικού κατακερματισμού.

2.  Ένα ενοποιημένο δημοσιονομικό πλαίσιο

Σύσταση 2.1 σχετικά με τη «δίπτυχη» δέσμη

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκτιμά ότι η νομοθετική πράξη που πρόκειται να εγκριθεί θα πρέπει να αποβλέπει στις εξής ρυθμίσεις:

Στους ακόλουθους τομείς η Επιτροπή θα πρέπει να καλείται να εφαρμόζει αποτελεσματικά τις συμβιβαστικές λύσεις που θα συμφωνηθούν στο πλαίσιο των τριμερών διαπραγματεύσεων για τη «δίπτυχη» δέσμη μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου:

   δημιουργία κοινού δημοσιονομικού χρονοδιαγράμματος·
   ανασχηματισμός των εθνικών δημοσιονομικών πλαισίων·
   αξιολόγηση των δημοσιονομικών σχεδίων, συμπεριλαμβανομένης της ποιοτικής αξιολόγησης των δημόσιων επενδύσεων και των εξόδων που σχετίζονται με τους στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»·
   θέσπιση προγραμμάτων οικονομικής εταιρικής σχέσης·
   πιο στενή παρακολούθηση για κράτη μέλη το νόμισμα των οποίων είναι το ευρώ και τα οποία υπάγονται σε διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος·
   πιο στενή παρακολούθηση για κράτη μέλη με νόμισμα το ευρώ και τα οποία βρίσκονται σε κίνδυνο μη συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις τους στο πλαίσιο της διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος·
   ενημέρωση σχετικά με την έκδοση χρεωστικών τίτλων·
   μια πρωτοβουλία που καθορίζει ένα σύνολο προγραμμάτων για την κινητοποίηση επιπρόσθετων μακροπρόθεσμων επενδύσεων της τάξεως περίπου του 1 % του ΑΕγχΠ για την ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης και τη συμπλήρωση των απαιτούμενων διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων·

Σύσταση 2.2 σχετικά με την κοινοτικοποίηση του Δημοσιονομικού Συμφώνου

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκτιμά ότι η νομοθετική πράξη που πρόκειται να εγκριθεί θα πρέπει να αποβλέπει στις εξής ρυθμίσεις:

Με βάση την αξιολόγηση της εμπειρίας όσον αφορά την εφαρμογή του και σύμφωνα με την ΣΕΕ και τη ΣΛΕΕ, το Δημοσιονομικό Σύμφωνο πρέπει να μετατραπεί σε παράγωγη νομοθεσία της Ένωσης το συντομότερο δυνατό.

Σύσταση 2.3: Φορολογία

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκτιμά ότι η νομοθετική πράξη που πρόκειται να εγκριθεί θα πρέπει να αποβλέπει στις εξής ρυθμίσεις:

Μέσα σε μια ολοένα στενότερη οικονομική, φορολογική και δημοσιονομική Ένωση, πρέπει να ληφθούν περισσότερα μέτρα για τον συντονισμό των συστημάτων φορολογίας και να αντιμετωπιστεί ο επιζήμιος φορολογικός ανταγωνισμός μεταξύ των κρατών μελών, ο οποίος αντιτίθεται κατάφωρα στη λογική της εσωτερικής αγοράς. Κατά πρώτον, όταν έχουν αποτύχει όλοι οι δίαυλοι συζήτησης και συμβιβασμού, πρέπει να εφαρμόζεται ενισχυμένη συνεργασία πιο συχνά στο πεδίο της φορολογίας (όπως για τη θέσπιση μίας ΚΕΒΦΕ ή ενός φόρου χρηματοπιστωτικών συναλλαγών) καθώς τα εναρμονισμένα πλαίσια φορολογίας θα ενισχύσουν την ολοκλήρωση της δημοσιονομική πολιτικής.

Σύσταση 2.4: κεντρικός ευρωπαϊκός προϋπολογισμός που χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκτιμά ότι η νομοθετική πράξη που πρόκειται να εγκριθεί θα πρέπει να αποβλέπει στις εξής ρυθμίσεις:

Όταν διατυπώνονται επιλογές πολιτικής, η Επιτροπή και το Συμβούλιο πρέπει να έχουν την υποχρέωση να λαμβάνουν υπόψη τις θέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο και τους ιδίους πόρους. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει επανειλημμένως εκφράσει την άμεση ανάγκη μεταρρύθμισης του συστήματος των ίδιων πόρων και την επιστροφή στο γράμμα και το πνεύμα της ΣΛΕΕ, δηλώνοντας ότι ο προϋπολογισμός της Ένωσης πρέπει να χρηματοδοτείται αποκλειστικά από ίδιους πόρους.

Θα πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα η κατάσταση κατά την οποία οι ανάγκες χρηματοδότησης του προϋπολογισμού της Ένωσης έρχονται σε σύγκρουση με την απαραίτητη δημοσιονομική εξυγίανση στα κράτη μέλη. Έχει έρθει η στιγμή για τη σταδιακή επιστροφή σε ένα καθεστώς χρηματοδότησης του προϋπολογισμού της Ένωσης μέσω ενός γνήσιου συστήματος ίδιων πόρων, το οποίο θα οδηγούσε σε αντίστοιχη μείωση του βάρους για τους εθνικούς προϋπολογισμούς. Υπενθυμίζεται περαιτέρω ότι, στα ψηφίσματά του της 29ης Μαρτίου 2007, 8ης Ιουνίου 2011, 13ης Ιουνίου 2012 και 23ης Οκτωβρίου 2012, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διευκρίνισε τις απόψεις του όσον αφορά τη σημασία ενός συστήματος γνήσιων ιδίων πόρων και τον τρόπο με τον οποίο το εν λόγω σύστημα θα καταστεί βραχυπρόθεσμα συμβατό με την αναγκαία δημοσιονομική εξυγίανση σε εθνικό επίπεδο.

Για τον περαιτέρω δημοσιονομικό συντονισμό εντός της Ένωσης απαιτούνται ενοποιημένα δεδομένα για τους δημόσιους λογαριασμούς της Ένωσης, των κρατών μελών και των τοπικών και περιφερειακών αρχών, τα οποία θα αντανακλούν τους στόχους της Ένωσης. Η Επιτροπή θα πρέπει, ως εκ τούτου, να συμπεριλάβει την κατάρτιση τέτοιων ενοποιημένων δεδομένων σε επικείμενες νομοθετικές προτάσεις.

Σύσταση 2.5: σταδιακή μεταφορά σε ταμείο απόσβεσης χρέους

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκτιμά ότι η νομοθετική πράξη που πρόκειται να εγκριθεί θα πρέπει να αποβλέπει στις εξής ρυθμίσεις:

Χρειάζεται να υπάρξει σταδιακή μεταφορά του υπερβολικού χρέους σε ένα ταμείο απόσβεσης χρέους βάσει της πρότασης του γερμανικού οικονομικού συμβουλίου εμπειρογνωμόνων, το οποίο προβλέπει τη δημιουργία ενός προσωρινού ταμείου στο οποίο θα μεταφερθεί όλο το άνω του 60% χρέος των κρατών μελών που πληρούν ορισμένα κριτήρια· η εξόφληση του χρέους προβλέπεται για χρονικό διάστημα περίπου 25 ετών· με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ένα ταμείο το οποίο, μαζί με την εφαρμογή όλων των υπαρχόντων μηχανισμών, θα συντελέσει ώστε το συνολικό χρέος των κρατών μελών να διατηρηθεί μελλοντικά κάτω από το 60%.

Σύσταση 2.6 για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκτιμά ότι η νομοθετική πράξη που πρόκειται να εγκριθεί θα πρέπει να αποβλέπει στις εξής ρυθμίσεις:

Η ελεύθερη κίνηση κεφαλαίων δεν μπορεί να χρησιμοποιείται για την φοροδιαφυγή, ιδίως σε κράτη μέλη των οποίων το νόμισμα είναι το ευρώ και τα οποία βιώνουν ή απειλούνται από σοβαρές δυσκολίες όσον αφορά τη χρηματοπιστωτική σταθερότητά τους στη ζώνη του ευρώ. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή πρέπει, σύμφωνα με τη σημαντική πρωτοβουλία της στις 27 Ιουνίου 2012, να ενισχύσει τον αγώνα κατά της φοροαπάτης και φοροδιαφυγής και του επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού, να οριστικοποιήσει τους διεθνείς κύκλους συμφωνιών και να καταθέσει προτάσεις για τη βελτίωση της συνεργασίας και του συντονισμού μεταξύ των φορολογικών αρχών.

Πρέπει να καθιερωθεί φόρος επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών στο πλαίσιο ενισχυμένης συνεργασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 326 έως 333 ΣΛΕΕ.

Σύσταση 2.7 για τη διασφάλιση της δημοκρατικής εποπτείας του ΕΜΣ

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκτιμά ότι η νομοθετική πράξη που πρόκειται να εγκριθεί θα πρέπει να αποβλέπει στις εξής ρυθμίσεις:

Ο ΕΜΣ πρέπει να εξελιχθεί σε έναν μηχανισμό διαχείρισης της κοινοτικής μεθόδου και να καταστεί υπόλογος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σημαντικές αποφάσεις, όπως η χορήγηση χρηματοοικονομικής βοήθειας σε ένα κράτος μέλος και η σύναψη μνημονίων, πρέπει να υπόκεινται στον κατάλληλο έλεγχο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Η τρόικα που διορίζεται για να διασφαλίσει την εφαρμογή μνημονίων πρέπει να απευθύνεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πριν από την ανάληψη των καθηκόντων της και να υπόκειται στην υποχρέωση τακτικής αναφοράς προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και σε δημοκρατικό έλεγχο εκ μέρους του.

Σύσταση 2.8 για τη διασφάλιση της δημοκρατικής λογοδοσίας και νομιμοποίησης του δημοσιονομικού συντονισμού

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκτιμά ότι η νομοθετική πράξη που πρόκειται να εγκριθεί θα πρέπει να αποβλέπει στις εξής ρυθμίσεις:

Όλοι οι νέοι μηχανισμοί συντονισμού δημοσιονομικής πολιτικής πρέπει να αντιστοιχούν σε επαρκείς διατάξεις για τη διασφάλιση της δημοκρατικής λογοδοσίας και νομιμοποίησης·

3.  Ένα ενοποιημένο πλαίσιο οικονομικής πολιτικής

Σύσταση 3.1. σχετικά με έναν καλύτερο εκ των προτέρων συντονισμό της οικονομικής πολιτικής και τη βελτίωση του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκτιμά ότι η νομοθετική πράξη που πρόκειται να εγκριθεί θα πρέπει να αποβλέπει στις εξής ρυθμίσεις:

Η Επιτροπή πρέπει να εξασφαλίσει ότι οι συμβιβαστικές λύσεις που θα συμφωνηθούν στο πλαίσιο των τριμερών διαπραγματεύσεων για τη «δίπτυχη» δέσμη μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου θα εφαρμοστούν πλήρως.

Χρειάζεται να εξεταστούν ενδελεχώς τα μέσα της Ένωσης για ευρωπαϊκή κοινωνική προστασία και ελάχιστα κοινωνικά πρότυπα, συμπεριλαμβανομένης της αντιμετώπισης της ανεργίας των νέων, π.χ. με εγγύηση της απασχόλησής τους.

Η Επιτροπή πρέπει να υποβάλλει άμεσα προτάσεις σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία προκειμένου να ενσωματώσει σε δευτερεύουσα νομοθεσία τις δεσμεύσεις των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων της 28ης Ιουνίου 2012 για ένα «Σύμφωνο ανάπτυξης και απασχόλησης»· συγκεκριμένα, το πλαίσιο οικονομικού συντονισμού πρέπει να λάβει δεόντως υπόψη τη δέσμευση του κράτους μέλους για «επιδίωξη διαφοροποιημένης φιλικής προς την ανάπτυξη δημοσιονομικής εξυγίανσης, σεβασμό του ΣΣΑ και εξέταση των συγκεκριμένων συνθηκών ανά χώρα» και να προωθήσει τις «επενδύσεις σε τομείς που προσανατολίζονται στο μέλλον και συνδέονται άμεσα με τις δυνατότητες ανάπτυξης της οικονομίας».

Η Επιτροπή πρέπει να προβεί σε διευκρίνιση όσον αφορά το καθεστώς της ετήσιας επισκόπησης της ανάπτυξης. Στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο πρέπει να συμμετέχουν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα εθνικά κοινοβούλια.

Για τον περαιτέρω δημοσιονομικό συντονισμό εντός της Ένωσης απαιτούνται ενοποιημένα δεδομένα για τους δημόσιους λογαριασμούς της Ένωσης, των κρατών μελών και των τοπικών και περιφερειακών αρχών, τα οποία θα αντανακλούν τους στόχους της Ένωσης. Η Επιτροπή θα πρέπει, ως εκ τούτου, να συμπεριλάβει την κατάρτιση τέτοιων ενοποιημένων δεδομένων σε επικείμενες νομοθετικές προτάσεις.

Με βάση την εξέταση των διάφορων σταδίων του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, όπως ορίζεται στο ενισχυμένο ΣΣΑ και στον μηχανισμό μακροοικονομικής παρακολούθησης, πρέπει να αξιολογηθεί η ανάγκη πρόσθετης νομοθεσίας, λαμβάνοντας υπόψη τα εξής:

   - Η ανάπτυξη και η ενίσχυση της ενιαίας αγοράς και η εδραίωση παγκόσμιων εμπορικών σχέσεων έχουν κεντρικό ρόλο στην τόνωση της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης, στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας και στην αντιμετώπιση των μακροοικονομικών ανισορροπιών. Συνεπώς, πρέπει να απαιτείται από την Επιτροπή να λαμβάνει υπόψη στην ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης τα μέτρα που χρειάζεται να λάβουν τα κράτη μέλη για την ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς.
   - Τα εθνικά μεταρρυθμιστικά προγράμματα (ΕΜΠ) και τα εθνικά προγράμματα σταθερότητας (ΕΠΣ) πρέπει να συνδέονται άμεσα. Η συνοχή των ΕΜΠ και ΕΠΣ πρέπει να διασφαλίζεται με κατάλληλη παρακολούθηση.
   - Το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο πρέπει να επιτρέπει την ανάπτυξη μεγαλύτερης συνεργασίας μεταξύ των προϋπολογισμών της Ένωσης και των κρατών μελών ενόψει της επίτευξης των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»· κατ’ αυτόν τον τρόπο, το ευρωπαϊκό εξάμηνο πρέπει, επίσης, να εξελιχθεί έτσι ώστε περιλαμβάνει δείκτες αποδοτικότητας των πόρων.
   - Η συμμετοχή των περιφερειακών και τοπικών αρχών καθώς και των εταίρων στον σχεδιασμό και την εφαρμογή των σχετικών προγραμμάτων πρέπει να ενισχυθεί, προκειμένου να ενισχυθεί το αίσθημα ευθύνης για τους στόχους της στρατηγικής σε όλα τα επίπεδα και να εξασφαλιστεί μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση για τους στόχους και τα αποτελέσματα της.
   - Η Επιτροπή πρέπει να εγκρίνει την ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης και τον μηχανισμό ειδοποίησης έως την 1η Δεκεμβρίου κάθε έτους με ένα ειδικό κεφάλαιο για τη ζώνη του ευρώ. Η Επιτροπή πρέπει να δημοσιοποιήσει πλήρως τις μακροοικονομικές μεθοδολογίες και θεωρήσεις στις οποίες στηρίζεται.
   - Η Επιτροπή πρέπει να εκτιμά με σαφήνεια, στην ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης, τα βασικά οικονομικά και δημοσιονομικά προβλήματα στην Ένωση και τα επιμέρους κράτη μέλη, να προτείνει μέτρα προτεραιότητας για την υπέρβαση αυτών των εμποδίων, και να προσδιορίζει τις πρωτοβουλίες που ανελήφθησαν στο επίπεδο της Ένωσης και των κρατών μελών για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και των μακροπρόθεσμων επενδύσεων, την άρση των εμποδίων στην ανάπτυξη, την υλοποίηση των στόχων που καθορίζονται από τις Συνθήκες και την στρατηγική «Ευρώπη 2020», την υλοποίηση των επτά εμβληματικών πρωτοβουλιών και τη μείωση των μακροοικονομικών ανισορροπιών.
   - Τα κράτη μέλη και οι περιφέρειές τους πρέπει, κυρίως, να εμπλέξουν περισσότερο τα εθνικά και περιφερειακά κοινοβούλια, τους κοινωνικούς εταίρους, τις δημόσιες αρχές και την κοινωνία των πολιτών στη διαμόρφωση των εθνικών προγραμμάτων μεταρρύθμισης, ανάπτυξης και συνοχής και να διαβουλεύονται μαζί τους σε τακτική βάση.
   - Η Επιτροπή πρέπει να προσδιορίσει ρητά στην ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης ενδεχόμενες αλληλεπιδράσεις από χώρα σε χώρα των κύριων μέτρων οικονομικής πολιτικής που λαμβάνονται σε επίπεδο Ένωσης αλλά και στα κράτη μέλη.
   - Οι Επίτροποι που είναι υπεύθυνοι για το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο πρέπει να προσέλθουν και να συζητήσουν την ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης με τις σχετικές επιτροπές του Κοινοβουλίου ευθύς ως εγκριθούν από τη Επιτροπή.
   - Το Συμβούλιο πρέπει να συναντήσει την αρμόδια επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τον Ιούλιο για να εξηγήσει κάθε ουσιαστική αλλαγή που έχει επιφέρει στις προτάσεις ειδικών ανά χώρα συστάσεων της Επιτροπής· η Επιτροπή πρέπει να συμμετάσχει σε αυτή την ακρόαση για να διατυπώσει τις απόψεις της σχετικά με την κατάσταση.
   - Τα κράτη μέλη πρέπει να καταθέσουν όσο το δυνατόν λεπτομερέστερες πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα που προβλέπονται στα εθνικά προγράμματα μεταρρυθμίσεων και τα μέσα για την επίτευξη των εθνικών στόχων, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται η προθεσμία υλοποίησης, οι αναμενόμενες συνέπειες, οι ενδεχόμενες δευτερογενείς επιδράσεις, οι κίνδυνοι ανεπιτυχούς υλοποίησης, το κόστος και, όπου αρμόζει, η χρήση των διαρθρωτικών ταμείων της Ένωσης.
   - Μηχανισμοί παροχής κινήτρων θα μπορούν να ενισχύσουν τη δεσμευτική φύση του συντονισμού της οικονομικής πολιτικής.

Σύσταση 3.2 σχετικά με ένα κοινωνικό σύμφωνο για την Ευρώπη

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκτιμά ότι η νομοθετική πράξη που πρόκειται να εγκριθεί θα πρέπει να αποβλέπει στις εξής ρυθμίσεις:

Σύμφωνα με τις συνθήκες, η προώθηση υψηλών ποσοστών απασχόλησης και η εγγύηση επαρκούς κοινωνικής προστασίας πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά τον καθορισμό και την εφαρμογή των πολιτικών και δραστηριοτήτων της Ένωσης.

Οι ειδικοί κανόνες για μια δεσμευτική εποπτεία της δημοσιονομικής πειθαρχίας στη ζώνη του ευρώ μπορούν και πρέπει να συμπληρώνουν τα μακροοικονομικά πρότυπα αναφοράς με τα εργασιακά και κοινωνικά πρότυπα αναφοράς προκειμένου να διασφαλίσουν την κατάλληλη εφαρμογή της ανωτέρω διάταξης μέσω κατάλληλων κοινοτικών χρηματοπιστωτικών διατάξεων.

Ένα κοινωνικό σύμφωνο για την Ευρώπη πρέπει να διαμορφωθεί έτσι ώστε να περιλαμβάνει:

   την απασχόληση των νέων, περιλαμβανομένων πρωτοβουλιών όπως μία ευρωπαϊκή εγγύηση για τους νέους·
   υψηλή ποιότητα και κατάλληλη χρηματοδότηση των δημόσιων υπηρεσιών·
   αμοιβές για αξιοπρεπή διαβίωση·
   πρόσβαση σε οικονομικά προσιτή και κοινωνική στέγαση·
   ένα πλαίσιο κοινωνικής προστασίας για την εγγύηση της πρόσβασης όλων στις βασικές υπηρεσίες υγείας ανεξάρτητα από το εισόδημα·
   την υλοποίηση κοινωνικού πρωτοκόλλου προς προστασία θεμελιωδών κοινωνικών και εργασιακών δικαιωμάτων·
   ευρωπαϊκά πρότυπα για τη διαχείριση της αναδιάρθρωσης με κοινωνικό και υπεύθυνο τρόπο·
   μια νέα στρατηγική υγείας και ασφάλειας συμπεριλαμβανομένων των ασθενειών που σχετίζονται με το άγχος·
   ίση αμοιβή και ίσα δικαιώματα για εργασία ίσης αξίας για όλους.

4.  Ενίσχυση της δημοκρατικής νομιμοποίησης και της λογοδοσίας

Σύσταση 4.1 σχετικά με τον οικονομικό διάλογο

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκτιμά ότι η νομοθετική πράξη που πρόκειται να εγκριθεί θα πρέπει να αποβλέπει στις εξής ρυθμίσεις:

Η Επιτροπή πρέπει να κληθεί να εφαρμόσει συνολικά τους διακανονισμούς που συμφωνήθηκαν στο πλαίσιο των τριμερών διαπραγματεύσεων για τη «δίπτυχη» δέσμη μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

Σύσταση 4.2: ευρωπαϊκοί μηχανισμοί χρηματοπιστωτικής προστασίας

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκτιμά ότι η νομοθετική πράξη που πρόκειται να εγκριθεί θα πρέπει να αποβλέπει στις εξής ρυθμίσεις:

Οι λειτουργίες του ΕΤΧΣ/ΕΜΣ και κάθε μελλοντικής παρόμοιας δομής θα πρέπει να υπόκεινται σε τακτικό δημοκρατικό έλεγχο και εποπτεία εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, και η OLAF θα πρέπει να συμμετέχει στον εν λόγω έλεγχο και εποπτεία. Ο ΕΜΣ πρέπει να κοινοτικοποιηθεί.

Σύσταση 4.3 σχετικά με τον ενισχυμένο ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τη διακοινοβουλευτική συνεργασία στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκτιμά ότι η νομοθετική πράξη που πρόκειται να εγκριθεί θα πρέπει να αποβλέπει στις εξής ρυθμίσεις:

-  Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου παρουσιάζει στο Ευρωπαϊκό Εαρινό Συμβούλιο τις θέσεις του Κοινοβουλίου σχετικά με την ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης. Θα πρέπει να διεξαχθούν διαπραγματεύσεις για διοργανική συμφωνία που θα προβλέπει τη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην κατάρτιση και έγκριση της ετήσιας επισκόπησης της ανάπτυξης και των κατευθυντηρίων γραμμών οικονομικής πολιτικής και πολιτικής για την απασχόληση.

-  Η Επιτροπή και το Συμβούλιο πρέπει να παρίστανται όταν οργανώνονται διακοινοβουλευτικές συνεδριάσεις μεταξύ εκπροσώπων των εθνικών κοινοβουλίων και εκπροσώπων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε καίριες στιγμές του Εξαμήνου (ήτοι: μετά τη δημοσίευση της ετήσιας επισκόπησης της ανάπτυξης, και μετά την έκδοση των ειδικών ανά χώρα συστάσεων), επιτρέποντας ιδίως στα εθνικά κοινοβούλια να λάβουν υπόψη μία ευρωπαϊκή προοπτική όταν συζητούν τους εθνικούς προϋπολογισμούς.

Σύσταση 4.4 σχετικά με την ενισχυμένη διαφάνεια, νομιμοποίηση και λογοδοσία

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκτιμά ότι η νομοθετική πράξη που πρόκειται να εγκριθεί θα πρέπει να αποβλέπει στις εξής ρυθμίσεις:

-  Προκειμένου να ενισχυθεί η διαφάνεια, το Ecofin και η Ευρωομάδα πρέπει να κληθούν να μεταδίδουν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τα βασικά εσωτερικά έγγραφα, θεματολόγια και τα συναφή δεδομένα πριν τις συνεδριάσεις τους· επιπλέον ο πρόεδρος της Ευρωομάδας πρέπει να παρουσιάζεται τακτικά ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου π.χ. υπό τη μορφή ακροάσεων οι οποίες θα οργανώνονται υπό την αιγίδα της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

   - Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να συμμετέχει πλήρως στην περαιτέρω κατάρτιση της έκθεσης των τεσσάρων Προέδρων, σύμφωνα με την κοινοτική μέθοδο· η συμμετοχή μπορεί να οργανώνεται σε επίπεδο ομάδας εργασίας (προπαρασκευαστική εργασία) καθώς και σε επίπεδο προέδρων (λήψη αποφάσεων).
   - Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πρέπει να προσκαλείται να συμμετέχει σε συνεδριάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και σε συνόδους κορυφής της ζώνης του ευρώ.
   - Όταν μεταβιβάζονται ή ανατίθενται νέες αρμοδιότητες σε επίπεδο Ένωσης ή όταν θεσπίζονται νέα όργανα της Ένωσης, πρέπει να διασφαλίζεται ο σχετικός δημοκρατικός έλεγχος από, και η υποχρέωση λογοδοσίας προς, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
   - Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να διεξάγει ακρόαση και να εγκρίνει το διορισμό του προέδρου του ΕΜΣ. Ο Πρόεδρος πρέπει να υπόκειται στην υποχρέωση τακτικής αναφοράς προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
   - Οι εκπρόσωποι της Επιτροπής στην τρόικα πρέπει να προσέρχονται σε ακρόαση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πριν την ανάληψη των καθηκόντων και να υπόκεινται στην υποχρέωση τακτικής αναφοράς προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
   - Η ενίσχυση του ρόλου του Επιτρόπου Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων ή η δημιουργία ενός ευρωπαϊκού υπουργείου Οικονομικών πρέπει να συνδέεται με κατάλληλα μέσα δημοκρατικής νομιμοποίησης και λογοδοσίας, περιλαμβανομένων διαδικασιών έγκρισης και ελέγχου εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
   - Μόνο ο σεβασμός στην κοινοτική μέθοδο, στην ενωσιακή νομοθεσία και στους θεσμούς της Ένωσης μπορεί να διασφαλίσει τον σεβασμό της δημοκρατικής υποχρέωσης λογοδοσίας και νομιμοποίησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση· βάσει των Συνθηκών, η ΟΝΕ μπορεί να καθιερωθεί μόνο από την Ένωση.
   - Το νόμισμα της Ένωσης είναι το ευρώ και το κοινοβούλιό της είναι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο· η μελλοντική αρχιτεκτονική της ΟΝΕ πρέπει να αναγνωρίζει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποτελεί την έδρα λογοδοσίας σε επίπεδο Ένωσης.
   - Στη διαδικασία επεξεργασίας ενός σχεδίου για το μέλλον της ΟΝΕ πρέπει να εμπλέκεται πλήρως το Κοινοβούλιο σύμφωνα με την κοινοτική μέθοδο.

Όλες οι αποφάσεις που σχετίζονται με την ενίσχυση της ΟΝΕ πρέπει να λαμβάνονται με βάση τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση· οποιαδήποτε παρέκκλιση από την κοινοτική μέθοδο και η αυξημένη χρήση διακυβερνητικών συμφωνιών θα διαιρεί και θα αποδυναμώνει την Ένωση, συμπεριλαμβανομένης της ζώνης του ευρώ.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου