Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2012/2048(INI)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0328/2012

Předložené texty :

A7-0328/2012

Rozpravy :

Hlasování :

PV 20/11/2012 - 6.20
CRE 20/11/2012 - 6.20
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2012)0431

Přijaté texty
PDF 223kWORD 58k
Úterý, 20. listopadu 2012 - Štrasburk
Činnost Smíšeného parlamentního shromáždění AKT-EU v roce 2011
P7_TA(2012)0431A7-0328/2012

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 20. listopadu 2012 o činnosti Smíšeného parlamentního shromáždění AKT-EU v roce 2011 (2012/2048(INI))

Evropský parlament,

–  s ohledem na Dohodu o partnerství mezi členy skupiny afrických, karibských a tichomořských států (AKT) na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé, podepsanou v Cotonou dne 23. června 2000 (dohoda o partnerství z Cotonou)(1) a revidovanou v Lucemburku dne 25. června 2005 a v Ouagadougou dne 22. června 2010(2),

–  s ohledem na jednací řád Smíšeného parlamentního shromáždění AKT-EU ve znění přijatém dne 3. dubna 2003(3), které bylo naposledy pozměněno v Budapešti (Maďarsko) dne 18. května 2011(4),

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1905/2006 ze dne 18. prosince 2006, kterým se zřizuje finanční nástroj pro rozvojovou spolupráci(5),

–  s ohledem na prohlášení o dohodách o hospodářském partnerství na podporu rozvoje, které Smíšené parlamentní shromáždění přijalo v Kigali (Rwanda) dne 22. listopadu 2007(6),

–  s ohledem na prohlášení o druhé revizi dohody o partnerství AKT-EU (dohoda o partnerství z Cotonou), které přijalo Smíšené parlamentní shromáždění v Luandě (Angola) dne 3. prosince 2009(7),

–  s ohledem na komuniké, které bylo přijato na regionální schůzi středoafrických členů Smíšeného parlamentního shromáždění v Yaoundé (Kamerun) dne 29. dubna 2011(8),

–  s ohledem na usnesení, která přijalo Smíšené parlamentní shromáždění v Budapešti (květen 2011), o demokratických zvratech v severní Africe a na Blízkém východě, jejich důsledcích pro země AKT, Evropu a svět; o situaci v Pobřeží slonoviny; výzvách pro budoucnost demokracie a dodržování ústavního pořádku v zemích AKT a v zemích EU; rozpočtové podpoře jako prostředku poskytování oficiální rozvojové pomoci v zemích AKT a o znečištění vody,

–  s ohledem na prohlášení, která přijalo Smíšené parlamentní shromáždění v Budapešti (květen 2011), týkající se čtvrtého fóra na vysoké úrovni o účinnosti pomoci konaného v Pusanu (Jižní Korea) v roce 2011; sjednocení pro všeobecný přístup s ohledem na zasedání na vysoké úrovni o AIDS v červnu 2011(9),

–  s ohledem na usnesení, která přijalo Smíšené parlamentní shromáždění v Lomé (listopad 2011), o dopadu Lisabonské smlouvy na partnerství AKT-EU; dopadu dluhu na financování rozvoje v zemích AKT; začlenění osob se zdravotním postižením v rozvojových zemích; potravinové krizi v oblasti Afrického rohu, zejména v Somálsku; a dopadu arabského jara na sousední subsaharské státy(10),

–  s ohledem na článek 48 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozvoj (A7-0328/2012),

A.  vzhledem k tomu, že vysoká představitelka, místopředsedkyně ujistila, že by Rada EU měla být na zasedáních shromáždění zastoupena na úrovni ministrů, a objasnila, že skutečnost, že nebyla zastoupena na 20. zasedání v Kinshase v roce 2010, byla jednorázovou záležitostí; vzhledem k tomu, že Rada EU byla na úrovni ministrů zastoupena na obou zasedáních uspořádaných v roce 2011;

B.  vzhledem k tomu, že Smíšené parlamentní shromáždění AKT-EU je největším parlamentním orgánem spojujícím země Severu a Jihu;

C.  vzhledem k tomu, že maďarské předsednictví společně s různými místními orgány významně přispělo k organizaci a náplni 21. zasedání v Budapešti;

D.  vzhledem k tomu, že v roce 2011 byly uspořádány dvě informační a studijní mise, jedna do Východního Timoru a druhá na čtvrté fórum na vysoké úrovni o účinnosti pomoci konané v Pusanu (Jižní Korea);

E.  vzhledem k tomu, že revize dohody o partnerství z Cotonou z roku 2010 byla cennou příležitostí k posílení úlohy Smíšeného parlamentního shromáždění a jeho regionálního rozměru i parlamentní kontroly v regionech a zemích AKT; vzhledem k tomu, že na konci roku 2011 nebyla ratifikace revidované dohody ještě dokončena;

F.  vzhledem k tomu, že v souladu s dohodou z Cotonou je politický dialog podle ustanovení článku 8 veden za účasti Smíšeného parlamentního shromáždění AKT-EU;

G.  vzhledem k tomu, že regionální schůze Smíšeného parlamentního shromáždění, která se uskutečnila v roce 2011 v Kamerunu, byla velmi úspěšná a vyústila v přijetí výše uvedeného komuniké z Yaoundé, jež zdůrazňuje především rozhořčení poslanců nad vzrůstajícím sexuálním násilím, rizikem bagatelizace a všeobecnou beztrestností;

H.  vzhledem k tomu, že nová pravidla, jež upravují služební cesty parlamentních asistentů a jež byla přijata Evropským parlamentem, znemožnila asistentům doprovázet poslance na jejich cestu;

1.  oceňuje, že i v roce 2011 vytvářelo Smíšené parlamentní shromáždění rámec pro otevřený, demokratický a obsáhlý dialog mezi Evropskou unií a zeměmi AKT o dohodě o partnerství z Cotonou a jejím provádění, včetně dohod o hospodářském partnerství;

2.  zdůrazňuje přidanou hodnotu skutečnosti, že se zasedání Smíšeného parlamentního shromáždění pořádají střídavě ve všech členských státech EU, a je toho názoru, že by měl být tento postup do budoucna zachován v podobě, v níž funguje od roku 2003;

3.  blahopřeje maďarskému předsednictví k aktivnímu přínosu k 21. zasedání, zejména v pracovních seminářích;

4.  zdůrazňuje, že je zapotřebí věnovat zvýšenou pozornost výsledkům činnosti Smíšeného parlamentního shromáždění AKT-EU a zajistit soulad mezi usneseními tohoto shromáždění a usneseními Evropského parlamentu; je znepokojen nižší účastí poslanců EP, zejména na schůzích výborů shromáždění, a požaduje, aby se na schůzích a v rámci činností více zapojovali; požaduje, aby byl přístup parlamentních asistentů, kteří se účastní schůzí Smíšeného parlamentního shromáždění, pružnější, neboť se tak zlepší kvalita práce jeho poslanců;

5.  připomíná závazek, který vyjádřila vysoká představitelka, místopředsedkyně, že Rada EU by měla být na zasedáních shromáždění zastoupena na úrovni ministrů; oceňuje, že se Rada EU v roce 2011 opět účastnila zasedání parlamentního shromáždění, a vítá, že vysoká představitelka zajistila objasnění úlohy Rady EU; požaduje, aby byla přesněji vymezena odpovědnost ESVČ a Komise za provádění dohody o partnerství z Cotonou;

6.  zdůrazňuje klíčovou úlohu národních parlamentů AKT, orgánů místní samosprávy a nestátních subjektů při přípravě a sledování národních a regionálních strategických dokumentů a při využívání prostředků Evropského rozvojového fondu (ERF) a vyzývá Komisi a vlády států AKT, aby zajistily jejich účast; zdůrazňuje dále, že při vyjednávání a uzavírání dohod o hospodářském partnerství je nutná důsledná parlamentní kontrola;

7.  vyjadřuje politování nad rozpočtovými škrty v členských státech EU, jež mají negativní dopad na výdaje na rozvojovou politiku; vyzývá Smíšené parlamentní shromáždění, aby nadále vyvíjelo tlak na členské státy EU, aby do roku 2015 splnily svůj cíl 0,7 % HND; vyzývá poslance Smíšeného parlamentního shromáždění, aby se více zaměřili na směřování zdrojů do míst, kde jsou nejpotřebnější za účelem snížení chudoby, a diferencovanému přístupu k poskytování pomoci;

8.  připomíná, že je třeba zapojit parlamenty do demokratického procesu a do vnitrostátních rozvojových strategií; zdůrazňuje jejich zásadní úlohu při zavádění, uplatňování a kontrole rozvojových politik; vyzývá Komisi, aby parlamentům zemí AKT poskytovala veškeré dostupné informace a aby jim pomáhala při provádění demokratické kontroly, zejména prostřednictvím budování kapacit;

9.  zdůrazňuje, že je třeba bránit svobodu a nezávislost sdělovacích prostředků, které mají zásadní význam pro zajištění plurality a pro to, aby se opoziční demokratické síly a menšiny zapojovaly do politického života;

10.  vyzývá EU a země AKT, aby motivovaly občany a zejména ženy k účasti na řešení otázek rozvoje, neboť zapojení společnosti má zásadní význam pro zajištění pokroku; uznává schopnosti žen, pokud jde o řešení problémů a urovnávání konfliktů, naléhavě žádá Komisi a Smíšené parlamentní shromáždění, aby posílily účast žen v pracovních skupinách, a zdůrazňuje cenný přínos Fóra žen v této oblasti;

11.  vyzývá parlamenty, aby prováděly důslednou parlamentní kontrolu Evropského rozvojového fondu; zdůrazňuje klíčovou roli Smíšeného parlamentního shromáždění v této debatě a vyzývá je i parlamenty států AKT, aby se jí aktivně účastnily, zejména v souvislosti s ratifikací revidované dohody o partnerství z Cotonou;

12.  vyzývá Evropskou komisi, aby Smíšenému parlamentnímu shromáždění poskytovala aktuální informace o tom, jak pokračuje ratifikace dohody o partnerství z Cotonou v revidovaném znění z Ouagadougou ze dne 22. června 2010;

13.  připomíná, že v souladu s dohodou o partnerství z Cotonou je politický dialog podle ustanovení článku 8 veden za účasti Smíšeného parlamentního shromáždění AKT-EU a že by Smíšené parlamentní shromáždění tudíž mělo být řádně informováno a zapojeno;

14.  znovu připomíná význam posíleného, skutečného a komplexnějšího politického dialogu o lidských právech, včetně zákazu diskriminace na základě pohlaví, rasového nebo etnického původu, náboženství nebo víry, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace;

15.  s potěšením bere na vědomí, že Smíšené parlamentní shromáždění má stále parlamentnější, a tudíž političtější charakter a že jeho členové jsou stále aktivnější a jejich rozpravy kvalitnější, což zásadní měrou přispívá k budování partnerství AKT-EU;

16.  vyjadřuje své znepokojení nad vzrůstajícím násilím vůči homosexuálům a jejich diskriminací v některých zemích a žádá Smíšené parlamentní shromáždění, aby tento bod zařadilo na pořad svých jednání;

17.  upozorňuje na to, že již byla zahájena diskuse o budoucnosti skupiny zemí AKT po roce 2020, a zdůrazňuje, že Smíšené parlamentní shromáždění v ní bude muset hrát důležitou úlohu; zdůrazňuje v této souvislosti, že je nutné vyjasnit budoucí úlohy různých skupin (AKT, Africká unie, nejméně rozvinuté země, G-77, regionální uskupení) a vztahy mezi nimi; zdůrazňuje, že je zapotřebí provádět ucelený společný parlamentní dohled, bez ohledu na konečný výsledek;

18.  zdůrazňuje, že Smíšené parlamentní shromáždění přikládá význam transparentnímu využívání přírodních zdrojů a obchodu s nimi, a upozorňuje, že shromáždění bude dále usilovat o přijetí příslušných právních předpisů v této oblasti;

19.  vyzývá Smíšené parlamentní shromáždění, aby nadále sledovalo situaci v severní Africe a v zemích AKT zasažených krizí a aby věnovalo zvýšenou pozornost oslabeným státům;

20.  vyzývá Smíšené parlamentní shromáždění, aby i v budoucnu organizovalo vlastní volební pozorovatelské mise na stejném základě, jako byla úspěšná mise v Burundi v roce 2010, neboť prokazují dvojí legitimitu Smíšeného parlamentního shromáždění, a aby současně zajistilo nezávislost svých volebních pozorovatelských misí a úzkou koordinaci s jinými regionálními pozorovatelskými subjekty;

21.  vítá skutečnost, že se v roce 2011 konalo další regionální zasedání v souladu s dohodou o partnerství z Cotonou a jednacím řádem Smíšeného parlamentního shromáždění; domnívá se, že tato setkání umožňují skutečnou výměnu názorů o otázkách týkajících se regionů, včetně předcházení konfliktům a jejich řešení, regionální soudržnosti a vyjednávání dohod o hospodářském partnerství; vyjadřuje uznání organizátorům za úspěšné zasedání v Kamerunu;

22.  vítá skutečnost, že pracovní skupina zaměřená na pracovní metody dokončila svou práci a že byl v Budapešti přijat první soubor pozměňovacích návrhů jednacího řádu, a vyzývá předsednictvo Smíšeného parlamentního shromáždění, aby uplatnilo zbývající doporučení v zájmu lepší výkonnosti a většího politického vlivu jak při provádění dohody o partnerství z Cotonou, tak na mezinárodní úrovni;

23.  zdůrazňuje význam návštěv v terénu pořádaných v průběhu zasedání Smíšeného parlamentního shromáždění, které doplňují rozpravy během dílčích zasedání;

24.  vyzývá Smíšené parlamentní shromáždění, aby nadále diskutovalo o výši nákladů na pořádání svých zasedání;

25.  vítá účast zástupců Evropského parlamentu a Smíšeného parlamentního shromáždění na neformálním setkání rady ministrů pro rozvojovou spolupráci, jež polské předsednictví Rady Evropské unie uspořádalo ve dnech 14.–15. července 2011 v Sopotech, a žádá, aby budoucí předsednictví Rady Evropské unie činila totéž;

26.  pověřuje svého předsedu, aby toto usnesení předal Radě, Komisi, Radě AKT, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, předsednictvu Smíšeného parlamentního shromáždění a vládám a parlamentům Maďarska a Toga.

(1) Úř. věst. L 317, 15.12.2000, s. 3.
(2) Úř. věst. L 287, 4.11.2010, s. 3.
(3) Úř. věst. C 231, 26.9.2003, s. 68.
(4) DV\875101.
(5) Úř. věst. L 378, 27.12.2006, s. 41.
(6) Úř. věst. C 58, 1.3.2008, s. 44.
(7) Úř. věst. C 68, 18.3.2010, s. 43.
(8) APP 100.945.
(9) Úř. věst. C 327, 10.11.2011, s. 42.
(10) Úř. věst. C 145, 23.5.12, s. 21.

Právní upozornění - Ochrana soukromí