Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2012/2048(INI)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A7-0328/2012

Esitatud tekstid :

A7-0328/2012

Arutelud :

Hääletused :

PV 20/11/2012 - 6.20
CRE 20/11/2012 - 6.20
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2012)0431

Vastuvõetud tekstid
PDF 210kWORD 45k
Teisipäev, 20. november 2012 - Strasbourg
AKV–ELi parlamentaarse ühisassamblee töö 2011. aastal
P7_TA(2012)0431A7-0328/2012

Euroopa Parlamendi 20. novembri 2012. aasta resolutsioon AKV–ELi parlamentaarse ühisassamblee töö kohta 2011. aastal (2012/2048(INI))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse partnerluslepingut ühelt poolt Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna riikide rühma (AKV) ning teiselt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide vahel, millele on alla kirjutatud Cotonous 23. juunil 2000. aastal (Cotonou partnerlusleping)(1) ning mida on muudetud Luxembourgis 25. juunil 2005 ja Ouagadougous 22. juunil 2010(2),

–  võttes arvesse AKV–ELi parlamentaarse ühisassamblee töökorda, mis võeti vastu 3. aprillil 2003. aastal(3) ja mida muudeti viimati Budapestis (Ungaris) 18. mail 2011. aastal(4),

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2006. aasta määrust (EÜ) nr 1905/2006, millega luuakse arengukoostöö rahastamisvahend(5),

–  võttes arvesse arengusõbralikke majanduspartnerluselepinguid käsitlevat deklaratsiooni, mille parlamentaarne ühisassamblee võttis vastu 22. novembril 2007. aastal Kigalis (Rwanda)(6),

–  võttes arvesse parlamentaarse ühisassamblee poolt 3. detsembril 2009. aastal Luandas (Angola) vastu võetud deklaratsiooni AKV–ELi partnerluslepingu (Cotonou partnerlusleping) teise läbivaatamise kohta(7),

–  võttes arvesse 29. aprillil 2011. aastal Yaoundés (Kamerun) parlamentaarse ühisassamblee Kesk-Aafrika piirkondlikul kohtumisel vastu võetud kommünikeed(8),

–  võttes arvesse parlamentaarse ühisassamblee Budapestis (mais 2011. aastal) vastu võetud resolutsioone järgmistel teemadel: demokraatlikud meeleavaldused Põhja-Aafrikas ja Lähis-Idas: tagajärjed AKV riikidele, Euroopale ja kogu maailmale; olukord Côte d'Ivoire’is; riskid demokraatia tulevikule ja põhiseaduslikule korrale AKV ja ELi riikides; eelarvetoetus kui vahend, et osutada ametlikku arenguabi AKV riikides; veereostus,

–  võttes arvesse deklaratsioone, mille parlamentaarne ühisassamblee võttis vastu Budapestis (mais 2011. aastal) ja mis käsitlevad järgmiseid teemasid: neljas kõrgetasemeline foorum abi tõhususe teemal Busanis Lõuna-Koreas 2011. aastal; ühinemine üldise kättesaadavuse nimel, pidades silmas juunis 2011toimuvat AIDSi-alast kõrgetasemelist kohtumist(9),

–  võttes arvesse parlamentaarse ühisassamblee Lomés (novembris 2011. aastal) vastu võetud resolutsioone järgmistel teemadel: Lissaboni lepingu mõju AKV–ELi partnerlusele; võlakoormuse mõju arengu rahastamisele AKV riikides; puuetega inimeste kaasatus arenguriikides; toidukriis Aafrika Sarvel, eelkõige Somaalias; Araabia kevade mõju naabruses asuvatele Sahara-taguse Aafrika riikidele(10),

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 48,

–  võttes arvesse arengukomisjoni raportit (A7-0328/2012),

A.  arvestades, et kõrge esindaja ja komisjoni asepresident on kinnitanud, et ELi nõukogu peaks olema assamblee istungjärkudel esindatud ministrite tasandil, ning on selgitanud, et asjaolu, et nõukogu ei olnud esindatud 20. istungjärgul 2010. aastal Kinshasas, oli ühekordne juhtum; arvestades, et ELi nõukogu oli ministrite tasandil esindatud 2011. aasta mõlemal istungjärgul;

B.  arvestades, et AKV–ELi parlamentaarne ühisassamblee on suurim parlamentaarne organ, mis hõlmab nii põhja- kui ka lõunapoolkera riike;

C.  arvestades eesistujariigi Ungari ja paljude kohalike ametiasutuste suurt panust Budapestis toimunud 21. istungjärgu korraldamisse ja selle sisulise poole kujundamisesse;

D.  arvestades, et 2011. aastal korraldati kaks teabekogumismissiooni, millest üks lähetati Ida-Timorisse ja teine Busani Lõuna-Koreasse, kus toimus neljas kõrgetasemeline foorum abi tõhususe teemal;

E.  arvestades, et Cotonou partnerluslepingu läbivaatamine 2010. aastal pakkus väärtuslikku võimalust, et tugevdada parlamentaarse ühisassamblee ja tema piirkondliku mõõtme rolli ning et arendada parlamentide demokraatlikku kontrolli AKV piirkondades ja riikides; arvestades, et lepingu läbivaatamise ratifitseerimist ei viidud 2011. aastaks lõpule;

F.  arvestades, et kooskõlas Cotonou lepinguga viiakse artikli 8 kohane poliitiline dialoog läbi koos parlamentaarse ühisassambleega;

G.  arvestades, et 2011. aastal Kamerunis toimunud parlamentaarse ühisassamblee piirkondlik koosolek oli märkimisväärselt edukas ning seal võeti vastu ülalmainitud Yaoundé kommünikee, milles toonitatakse eelkõige ühisassamblee liikmete nördimust seksuaalvägivalla sagenemise, selle triviaalseks muutumise ohu ja üldise karistamatuse üle;

H.  arvestades, et Euroopa Parlamendi vastu võetud uued eeskirjad, mis reguleerivad parlamendiliikmete assistentide reisimist, on muutnud nende jaoks võimatuks abistada missioonil olevaid parlamendiliikmeid;

1.  väljendab heameelt asjaolu üle, et 2011. aastal toimis parlamentaarne ühisassamblee jätkuvalt raamistikuna, kus pidada avatud, demokraatlikku ja põhjalikku dialoogi Euroopa Liidu ja AKV riikide vahel Cotonou partnerluslepingu, sh majanduspartnerluslepingute ja nende rakendamise üle;

2.  rõhutab seda lisandväärtust, mida annab parlamentaarse ühisassamblee istungjärkude korraldamine ELi liikmesriikides rotatsiooni korras, ning on veendunud, et seda rotatsiooni tuleks tulevikus jätkata, nagu see on toimunud juba 2003. aastast saadik;

3.  tänab eesistujariiki Ungarit aktiivse panuse eest 21. istungjärgu, eriti selle töötubade korraldamisesse;

4.  rõhutab vajadust pöörata rohkem tähelepanu AKV–ELi parlamentaarse ühisassamblee töö tulemustele ja tagada parlamentaarse ühisassamblee ja Euroopa Parlamendi resolutsioonide kooskõlastatus; peab murettekitavaks Euroopa Parlamendi liikmete vähest osalust, eelkõige parlamentaarse ühisassamblee komiteede koosolekutel, ning palub Euroopa Parlamendi liikmetel rohkem osaleda ühisassamblee koosolekutel ja tegevustes; nõuab suuremat paindlikkust võimaldamaks parlamendiliikmete assistentidel külastada parlamentaarse ühisassamblee koosolekuid, et parandada parlamendiliikmete töö kvaliteeti;

5.  tuletab meelde kõrge esindaja ja komisjoni asepresidendi kinnitust, mille kohaselt peaks ELi nõukogu olema assamblee istungjärkudel esindatud ministrite tasandil; tunneb heameelt Euroopa Liidu Nõukogu taasosalemise üle ühisassamblee istungjärkudel 2011. aastal ning on rahul, et kõrge esindaja on lubanud selgitada Euroopa Liidu Nõukogu rolli; nõuab Euroopa välisteenistuse ja komisjoni vaheliste vastutusalade selgemat piiritlemist seoses Cotonou partnerluslepingu rakendamisega;

6.  rõhutab AKV riikide parlamentide, kohalike ametiasutuste ja valitsusväliste toimijate üliolulist rolli riiklike ja piirkondlike strateegiadokumentide koostamisel ja järelevalves ning Euroopa Arengufondi rakendamises ning kutsub komisjoni ja AKV riikide valitsusi üles tagama nende kaasamise; rõhutab, et vaja on ka ranget parlamentaarset kontrolli majanduspartnerluslepingute läbirääkimiste ning nende lepingute sõlmimise ajal;

7.  väljendab muret ELi liikmesriikide eelarvekärbete üle, mis mõjutab arengupoliitika kulutusi; kutsub ühisassambleed üles avaldama jätkuvalt survet liikmesriikidele, et nad saavutaksid oma eesmärgi 0,7% kogurahvatulust 2015. aastaks; palub ühisassamblee liikmetel mõelda rohkem sellele, kuidas vahendeid paremini suunata sinna, kus neid on kõige rohkem vaja vaesuse vähendamiseks, ja kuidas enam diferentseerida lähenemisviisi abi andmise viisidele;

8.  juhib tähelepanu vajadusele kaasata parlamendid demokraatlikku protsessi ja riiklikesse arengustrateegiatesse; rõhutab parlamentide olulist rolli arengupoliitika kehtestamisel, järelmeetmete võtmisel ja täitmise kontrollimisel; palub komisjonil esitada AKV riikide parlamentidele kogu kättesaadava teabe ja abistada neid demokraatliku kontrolli täideviimisel, eelkõige suutlikkuse suurendamise kaudu;

9.  rõhutab vajadust kaitsta meedia vabadust ja sõltumatust, mis on pluralismi ning demokraatliku opositsiooni ja vähemuste poliitikasse kaasamise tagamiseks hädavajalik;

10.  kutsub ELi ja AKV riike üles julgustama kodanikke, eriti naisi, arenguküsimustes osalema, sest ühiskonna kaasatus on oluline, kui soovitakse edu saavutada; tunnustab naiste oskusi probleemide ja konfliktide lahendamisel ning nõuab tungivalt, et komisjon ja ühisassamblee suurendaksid naiste osalust töökondades ja -rühmades, ning tõstab selles suhtes esile naiste foorumi väärtuslikku panust;

11.  kutsub parlamente üles teostama põhjalikku parlamentaarset kontrolli Euroopa Arengufondi üle; rõhutab parlamentaarse ühisassamblee keskset rolli selles arutelus ning kutsub ühisassambleed ja AKV riikide parlamente üles arutelust aktiivselt osa võtma, eelkõige seoses muudetud Cotonou partnerluslepingu ratifitseerimisega;

12.  palub komisjonil teavitada parlamentaarset ühisassambleed Ouagadougous 22. juunil 2010. aastal muudetud Cotonou partnerluslepingu ratifitseerimise seisust;

13.  tuletab meelde, et kooskõlas Cotonou lepinguga viiakse artikli 8 kohane poliitiline dialoog läbi koos parlamentaarse ühisassambleega ning seepärast tuleks ühisassambleed nõuetekohaselt teavitada ja ta kaasata;

14.  kordab, kui oluline on tõhustatud, sisuline ja põhjalikum poliitiline dialoog inimõiguste küsimustes, sealhulgas mittediskrimineerimine soo, rassi või etnilise päritolu, usu või veendumuse, puude, vanuse või seksuaalse sättumuse alusel;

15.  väljendab heameelt parlamentaarse ühisassamblee järjest parlamentaarsema ja seega poliitilisema iseloomu ning selle liikmete järjest aktiivsema rolli ja arutelude parema kvaliteedi üle, mis aitavad AKV–ELi partnerlusele otsustavalt kaasa;

16.  tunneb muret homoseksuaalide vastase vägivalla ja diskrimineerimise sagenemise pärast mõnedes riikides, nõuab, et parlamentaarne ühisassamblee võtaks selle küsimuse oma arutelude päevakorda;

17.  juhib tähelepanu asjaolule, et arutelu AKV rühma 2020. aasta järgse tuleviku üle on juba alanud, ning rõhutab olulist rolli, mida parlamentaarne ühisassamblee peab selles arutelus täitma; rõhutab sellega seoses vajadust selgitada erinevate rühmade (AKV, Aafrika Liit, vähim arenenud riigid, G77, piirkondlikud rühmitused) tulevast rolli ja suhteid; rõhutab tervikliku parlamentaarse ühiskontrolli vajadust, hoolimata lõpptulemusest;

18.  rõhutab, et parlamentaarne ühisassamblee omistab suurt tähtsust läbipaistvusele loodusvarade kasutamisel ja nendega kauplemisel, ning rõhutab, et parlamentaarne ühisassamblee jätkab antud valdkonnas asjakohaste õigusaktide kehtestamist;

19.  kutsub ühisassambleed üles jätkama olukorra jälgimist kriisis olevates Põhja-Aafrika ja AKV riikides ning pöörama suuremat tähelepanu ebakindlatele olukordadele;

20.  kutsub ühisassambleed üles korraldama edaspidigi valimiste vaatlusmissioone 2010. aasta õnnestunud Burundi-missiooni eeskujul, arvestades parlamentaarse ühisassamblee kahetist legitiimsust, tagades samal ajal ühisassamblee valimiste vaatlusmissioonide sõltumatuse ja tehes tihedat koostööd muude piirkondlike vaatlusorganitega;

21.  väljendab heameelt asjaolu üle, et 2011. aastal toimus täiendavalt piirkondlik koosolek, nagu on ette nähtud Cotonou partnerluslepingus ja parlamentaarse ühisassamblee töökorras; on arvamusel, et nendel koosolekutel saab tõsiselt arutada piirkondlikke küsimusi, sealhulgas konfliktide ennetamist ja lahendamist, piirkondlikku ühekuuluvust ja majanduspartnerluslepingute alaseid läbirääkimisi; kiidab eduka koosoleku organiseerijaid Kamerunis;

22.  tunneb heameelt töömeetodite töörühma töö lõpuleviimise ning töökorra muudatusettepanekute esimese paketi vastuvõtmise üle Budapestis ning palub ühisassamblee juhatusel ülejäänud soovitused rakendada, et parandada ühisassamblee tõhusust ja poliitilist mõju nii Cotonou partnerluslepingu rakendamisel kui ka rahvusvahelisel areenil;

23.  rõhutab, kui olulised on ühisassamblee ajal korraldatavad kohapealsed visiidid, mis täiendavad osaistungjärkude arutelusid;

24.  palub parlamentaarsel ühisassambleel jätkata arutelusid kohtumiste korraldamise kulude üle;

25.  tervitab Euroopa Parlamendi ja parlamentaarse ühisassamblee esindajate osalemist arengukoostöö ministrite nõukogu mitteametlikul kohtumisel, mille korraldas Euroopa Liidu Nõukogu eesistujariik Poola 14. ja 15. juulil 2011, ning kutsub tulevasi nõukogu eesistujariike sarnaselt toimima;

26.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, AKV nõukogule, komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, ühisassamblee juhatusele ning Ungari ja Togo valitsusele ja parlamendile.

(1) ELT L 317, 15.12.00, lk 3.
(2) ELT L 287, 04.11.10, lk 3.
(3) ELT C 231, 26.9.2003, lk 68.
(4) DV\875101
(5) ELT L 378, 27.12.2006, lk 41.
(6) ELT C 58, 01.03.08, lk 44.
(7) ELT C 68, 18.3.2010, lk 43.
(8) APP 100.945.
(9) ELT C 327, 10.11.2011, lk 42.
(10) ELT C 145, 23.5.2012, lk 21.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika