Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2012/2048(INI)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0328/2012

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0328/2012

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 20/11/2012 - 6.20
CRE 20/11/2012 - 6.20
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2012)0431

Hyväksytyt tekstit
PDF 124kWORD 47k
Tiistai 20. marraskuuta 2012 - Strasbourg
AKT:n ja EU:n yhteisen parlamentaarisen edustajakokouksen toiminta vuonna 2011
P7_TA(2012)0431A7-0328/2012

Euroopan parlamentin päätöslauselma 20. marraskuuta 2012 AKT:n ja EU:n yhteisen parlamentaarisen edustajakokouksen toiminnasta vuonna 2011 (2012/2048(INI))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden ryhmän jäsenten sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden välisen Cotonoussa 23. kesäkuuta 2000 allekirjoitetun kumppanuussopimuksen (Cotonoun sopimus(1)), jota tarkistettiin Luxemburgissa 25. kesäkuuta 2005 ja Ouagadougoussa 22. kesäkuuta 2010(2),

–  ottaa huomioon 3. huhtikuuta 2003 hyväksytyn AKT:n ja EU:n yhteisen parlamentaarisen edustajakokouksen työjärjestyksen(3), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Budapestissa (Unkari) 18. toukokuuta 2011(4),

–  ottaa huomioon kehitysyhteistyön rahoitusvälineen perustamisesta 18. joulukuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1905/2006(5),

–  ottaa huomioon yhteisen parlamentaarisen edustajakokouksen 22. marraskuuta 2007 hyväksymän Kigalin (Ruanda) julistuksen kehitysmyönteisistä talouskumppanuussopimuksista(6),

–  ottaa huomioon yhteisen parlamentaarisen edustajakokouksen 3. joulukuuta 2009 hyväksymän Luandan (Angola) julistuksen AKT:n ja EU:n kumppanuussopimuksen (Cotonoun sopimus) toisesta tarkistuksesta(7),

–  ottaa huomioon yhteisen parlamentaarisen edustajakokouksen Keski-Afrikan alueellisessa kokouksessa Yaoundéssa (Kamerun) 29. huhtikuuta 2011 hyväksytyn julkilausuman(8),

–  ottaa huomioon päätöslauselmat, jotka yhteinen parlamentaarinen edustajakokous hyväksyi toukokuussa 2011 Budapestissa seuraavista aiheista: ”Demokraattiset mullistukset Pohjois-Afrikassa ja Lähi-idässä: seuraukset AKT-maille, Euroopalle ja maailmalle”, ”Norsunluurannikon tilanne”, ”Demokratian tulevat haasteet ja perustuslaillisen järjestyksen noudattaminen AKT-maissa ja EU:n jäsenvaltioissa”, ”Budjettituki julkisen kehitysavun antamisen välineenä AKT-maissa” ja ”Vesien saastuminen”,

–  ottaa huomioon julistukset, jotka yhteinen parlamentaarinen edustajakokous hyväksyi toukokuussa 2011 Budapestissa seuraavista aiheista: ”Avun tuloksellisuudesta Busanissa (Etelä-Korea) vuoden 2011 lopulla järjestettävän neljännen korkean tason foorumin valmistelu” ja ”Yhteistoiminta yleisen saatavuuden hyväksi kesäkuussa pidettävää vuoden 2011 korkean tason aids-kokousta silmällä pitäen”(9),

–  ottaa huomioon päätöslauselmat, jotka yhteinen parlamentaarinen edustajakokous hyväksyi marraskuussa 2011 Loméssa seuraavista aiheista: ”Lissabonin sopimuksen vaikutus AKT-maiden ja EU:n yhteistyöhön”, ”Velkaantumisen vaikutukset kehitysrahoitukseen AKT-valtioissa”, ”Vammaisten osallisuus kehitysmaissa”, ”Ruokakriisi Afrikan sarvessa, erityisesti Somaliassa” ja ”Arabikevään vaikutukset Saharan eteläpuolisiin naapurivaltioihin”(10),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 48 artiklan;

–  ottaa huomioon kehitysyhteistyövaliokunnan mietinnön (A7-0328/2012);

A.  ottaa huomioon, että korkea edustaja / varapuheenjohtaja on vakuuttanut, että EU:n neuvoston on määrä olla ministeritasolla edustettuna edustajakokouksen istunnoissa, ja ilmoitti, että edustuksen puuttuminen Kinshasassa vuonna 2010 pidetyssä 20. istunnossa oli poikkeustapaus; ottaa huomioon, että EU:n neuvosto oli ministeritasolla edustettuna molemmissa kokouksissa vuonna 2011;

B.  ottaa huomioon, että AKT:n ja EU:n yhteinen parlamentaarinen edustajakokous on laajin pohjoisen ja etelän maiden välinen parlamentaarinen elin;

C.  ottaa huomioon puheenjohtajavaltiona toimineen Unkarin ja monien paikallisviranomaisten eriomaisen panoksen Budapestissa pidetyn 21. istunnon järjestelyihin ja asiasisältöön;

D.  ottaa huomioon, että vuonna 2011 järjestettiin kaksi tiedonhankintamatkaa, yksi Itä-Timoriin ja toinen avun tuloksellisuudesta Busanissa (Etelä-Korea) järjestettyyn neljänteen korkean tason foorumiin;

E.  katsoo, että Cotonoun sopimuksen tarkistaminen vuonna 2010 tarjosi arvokkaan tilaisuuden vahvistaa yhteisen parlamentaarisen edustajakokouksen asemaa ja sen alueellista ulottuvuutta sekä kehittää parlamentaarista valvontaa AKT-alueilla ja -maissa; ottaa huomioon, että sopimuksen tarkistamisen ratifiointia ei saatu päätökseen vuoden 2011 loppuun mennessä;

F.  ottaa huomioon, että Cotonoun sopimuksen mukaan yhteinen parlamentaarinen edustajakokous osallistuu 8 artiklaan liittyvään poliittiseen keskusteluun;

G.  pitää onnistuneena yhteisen parlamentaarisen edustajakokouksen vuonna 2011 Kamerunissa pitämää alueellista kokousta, joka johti edellä mainitun Yaoundén julkilausuman hyväksymiseen, ja toteaa, että julkilausumassa korostetaan erityisesti edustajien paheksuvan seksuaalisen väkivallan lisääntymistä, sen vähättelyä ja yleistä rankaisemattomuutta;

H.  ottaa huomioon, että Euroopan parlamentin hyväksymien, parlamentin avustajien matkustamista koskevien uusien sääntöjen takia heidän on mahdotonta seurata parlamentin jäseniä matkoille;

1.  on tyytyväinen siihen, että yhteinen parlamentaarinen edustajakokous tarjosi vuonna 2011 edelleen puitteet EU:n ja AKT-maiden väliselle avoimelle, demokraattiselle ja perinpohjaiselle vuoropuhelulle Cotonoun sopimuksesta ja sen täytäntöönpanosta ja myös talouskumppanuussopimuksista;

2.  korostaa lisäarvoa, jota syntyy edustajakokouksen istuntojen järjestämisestä vuorotellen EU:n eri jäsenvaltioissa, ja on sitä mieltä, että tämän kierron on säilyttävä jatkossakin, kuten tapana on ollut vuodesta 2003 lähtien;

3.  onnittelee puheenjohtajavaltio Unkaria sen aktiivisesta panoksesta 21. istunnon ja etenkin työryhmien hyväksi;

4.  korostaa, että on kiinnitettävä enemmän huomiota AKT:n ja EU:n yhteisen parlamentaarisen edustajakokouksen työn tuloksiin ja huolehdittava edustajakokouksen ja Euroopan parlamentin päätöslauselmien yhtenevyydestä; on huolissaan parlamentin jäsenten osallistumisen vähenemisestä, erityisesti edustajakokouksen valiokuntien kokouksissa, ja pyytää parlamentin jäseniä osallistumaan aktiivisemmin sen kokouksiin ja toimintaan; kehottaa suurempaan joustavuuteen parlamentin avustajien osallistumisessa edustajakokouksen istuntoihin jäsenten työn laadun parantamiseksi;

5.  palauttaa mieleen korkean edustajan / varapuheenjohtajan esittämän sitoumuksen, jonka mukaan EU:n neuvoston olisi oltava ministeritasolla edustettuna edustajakokouksen istunnoissa; panee tyytyväisenä merkille, että EU:n neuvosto osallistui taas sen istuntoihin vuonna 2011, ja on tyytyväinen, että korkea edustaja on varmistanut neuvoston roolin selkeyttämisen; kehottaa määrittelemään selkeämmin Euroopan ulkosuhdehallinnon ja komission väliset vastuukysymykset Cotonoun kumppanuussopimuksen täytäntöönpanossa;

6.  korostaa AKT-maiden kansallisten parlamenttien, paikallisviranomaisten ja valtiosta riippumattomien toimijoiden ratkaisevaa roolia maakohtaisten ja alueellisten strategia-asiakirjojen laatimisessa ja seurannassa ja Euroopan kehitysrahaston (EKR) täytäntöönpanossa, ja kehottaa komissiota ja AKT-maiden hallituksia takaamaan niiden osallistumisen; painottaa lisäksi, että parlamenttien olisi voitava valvoa tiiviisti talouskumppanuussopimuksista käytäviä neuvotteluja ja sopimusten tekemistä;

7.  ilmaisee huolensa unionin kehitysyhteistyöpolitiikan rahoittamiseen vaikuttavista budjettileikkauksista EU:n jäsenvaltioissa; kehottaa yhteistä parlamentaarista edustajakokousta jatkamaan EU:n jäsenvaltioiden painostamista, jotta ne pitävät kiinni 0,7 prosentin BKTL-tavoitteen saavuttamisesta vuoteen 2015 mennessä; kehottaa yhteisen parlamentaarisen edustajakokouksen edustajia korostamaan entistä enemmän resurssien kohdentamista sinne, missä niitä eniten tarvitaan köyhyyden vähentämiseksi, sekä eriytetympää lähestymistapaa avun jakamiseen;

8.  kiinnittää huomiota tarpeeseen ottaa parlamentit mukaan demokratiakehitykseen sekä kansallisiin kehitysstrategioihin; korostaa niiden keskeistä roolia kehityspolitiikkojen laadinnassa, seurannassa ja valvonnassa; kehottaa komissiota toimittamaan AKT-maiden parlamenteille kaikki saatavissa olevat tiedot sekä avustamaan niitä tässä demokraattisessa valvontatehtävässä etenkin niiden valmiuksia kehittämällä;

9.  korostaa tarvetta puolustaa tiedotusvälineiden vapautta ja riippumattomuutta, sillä niitä tarvitaan ehdottomasti, jos halutaan turvata moniarvoisuus sekä demokraattisen opposition ja vähemmistöjen mahdollisuus osallistua poliittiseen elämään;

10.  kehottaa EU:ta ja AKT-maita kannustamaan kansalaisia ja erityisesti naisia osallistumaan kehityskysymysten ratkaisemiseen, sillä yhteiskunnallinen osallistuminen on elintärkeää, jos halutaan saavuttaa tuloksia; tunnustaa naisten ongelman- ja konfliktinratkaisukyvyt ja vaatii komissiota ja yhteistä parlamentaarista edustajakokousta ottamaan enemmän naisia mukaan työryhmiin ja korostaa naisfoorumin arvokasta panosta tässä asiassa;

11.  kehottaa parlamentteja harjoittamaan EKR:n tiivistä parlamentaarista valvontaa; korostaa yhteisen parlamentaarisen edustajakokouksen tärkeää asemaa tässä keskustelussa ja kehottaa sitä sekä AKT-maiden parlamentteja osallistumaan aktiivisesti etenkin keskusteluun tarkistetun Cotonoun sopimuksen ratifioinnista;

12.  kehottaa komissiota tiedottamaan yhteiselle parlamentaariselle edustajakokoukselle edistymisestä Cotonoun kumppanuussopimuksen, sellaisena kuin se on muutettuna Ouagadougoussa 22. kesäkuuta 2010, ratifioinnissa;

13.  palauttaa mieliin, että Cotonoun sopimuksen mukaan yhteinen parlamentaarinen edustajakokous osallistuu 8 artiklaan liittyvään poliittiseen keskusteluun ja että yhteiselle parlamentaariselle edustajakokoukselle on tämän vuoksi tiedotettava asianmukaisesti ja se on otettava mukaan toimintaan;

14.  painottaa jälleen, että on tehostettava aitoa ja entistä kattavampaa vuoropuhelua ihmisoikeuksista ja myös sukupuoleen, rotuun tai etniseen alkuperään, uskontoon tai vakaumukseen, vammaisuuteen, ikään tai seksuaaliseen suuntautumiseen perustuvan syrjinnän torjunnasta;

15.  panee tyytyväisenä merkille, että yhteisen parlamentaarisen edustajakokouksen luonne on yhä parlamentaarisempi – ja siten poliittisempi – ja että sen jäsenillä on entistä aktiivisempi rooli ja sen keskustelujen laatu on parantunut, ja katsoo, että tämä edistää merkittävästi AKT-maiden ja EU:n välistä kumppanuutta;

16.  on huolestunut homoseksuaaleihin kohdistuvan väkivallan ja syrjinnän lisääntymisestä tietyissä maissa ja kehottaa yhteistä parlamentaarista edustajakokousta sisällyttämään tilanteen käsittelemiensä asioiden joukkoon;

17.  kiinnittää huomiota siihen, että keskustelu AKT-ryhmän vuoden 2020 jälkeisestä tulevaisuudesta on jo alkanut, ja korostaa, että yhteisellä parlamentaarisella edustajakokouksella on merkittävä rooli näissä keskusteluissa; korostaa, että tässä yhteydessä on syytä selkeyttää eri ryhmien tulevia rooleja ja suhteita (AKT, AU, vähiten kehittyneet maat, G77, alueelliset ryhmittymät); korostaa, että tuloksesta riippumatta tarvitaan kattavaa yhteistä parlamentaarista valvontaa;

18.  korostaa, että yhteinen parlamentaarinen edustajakokous pitää luonnonvarojen hyödyntämisen ja kaupan avoimuutta erittäin tärkeinä ja että se ryhtyy toimiin asianmukaisen lainsäädännön hyväksymiseksi tässä asiassa;

19.  kehottaa yhteistä parlamentaarista edustajakokousta tarkkailemaan edelleen tilannetta Pohjois-Afrikassa ja kriisissä olevissa AKT-maissa sekä kiinnittämään entistä tiiviimmin huomiota valtioiden haurauteen;

20.  kehottaa yhteistä parlamentaarista edustajakokousta edelleen järjestämään omia vaalitarkkailumatkojaan samoin perustein kuin onnistunut matka Burundiin vuonna 2010, sillä ne ovat osoitus edustajakokouksen kahtalaisesta legitiimiydestä, sekä varmistamaan vaalitarkkailumatkojen riippumattomuuden ja tiiviin koordinoinnin muiden alueellisten vaalitarkkailuelinten kanssa;

21.  on tyytyväinen siihen, että vuonna 2011 järjestettiin vielä yksi Cotonoun sopimuksen ja yhteisen parlamentaarisen edustajakokouksen työjärjestyksen mukainen alueiden kokous; katsoo, että näissä kokouksissa voidaan aidosti keskustella alueellisista kysymyksistä, kuten selkkausten ehkäisemisestä ja ratkaisemisesta, alueellisesta yhteenkuuluvuudesta sekä talouskumppanuussopimuksista käytävistä neuvotteluista; onnittelee Kamerunissa pidetyn onnistuneen kokouksen järjestäjiä;

22.  panee tyytyväisenä merkille työskentelymenetelmiä käsittelevän työryhmän työn päätökseen saattamisen ja työjärjestyksen ensimmäisten muutosten hyväksymisen Budapestissä, ja kehottaa edustajakokouksen työvaliokuntaa panemaan täytäntöön loput suosituksista, jotta voidaan parantaa edustajakokouksen tehokkuutta ja poliittista vaikutusta sekä Cotonoun sopimuksen täytäntöönpanossa että kansainvälisellä tasolla;

23.  korostaa yhteisten parlamentaaristen edustajakokousten aikana järjestettyjen kenttävierailujen merkitystä, sillä ne täydentävät täysistuntokeskusteluja;

24.  kehottaa yhteistä parlamentaarista edustajakokousta jatkamaan kokoustensa järjestämiskustannusten tarkastelua;

25.  panee tyytyväisenä merkille, että Euroopan parlamentin ja AKT:n ja EU:n yhteisen parlamentaarisen edustajakokouksen edustajat osallistuivat Euroopan unionin neuvoston puheenjohtajavaltiona toimineen Iso-Britannian järjestämään kehitysyhteistyöministerien neuvoston epäviralliseen kokoukseen Leedsissä 14. ja 15. heinäkuuta 2011, ja kehottaa tulevia neuvoston puheenjohtajavaltioita toimimaan samoin;

26.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, AKT-maiden ministerineuvostolle, unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle / komission varapuheenjohtajalle, edustajakokouksen työvaliokunnalle sekä Unkarin ja Togon hallituksille ja parlamenteille.

(1) EYVL L 317, 15.12.2000, s. 3.
(2) EUVL L 287, 4.11.2010, s. 3.
(3) EUVL C 231, 26.9.2003, s. 68.
(4) DV 875101.
(5) EUVL L 378, 27.12.2006, s. 41.
(6) EUVL C 58, 1.3.2008, s. 44.
(7) EUVL C 68, 18.3.2010, s. 43.
(8) APP 100.945.
(9) EUVL C 327, 10.11.2011, s. 42.
(10) EUVL C 145, 23.5.2012, s. 21.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö