Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2012/2048(INI)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A7-0328/2012

Pateikti tekstai :

A7-0328/2012

Debatai :

Balsavimas :

PV 20/11/2012 - 6.20
CRE 20/11/2012 - 6.20
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2012)0431

Priimti tekstai
PDF 214kWORD 57k
Antradienis, 2012 m. lapkričio 20 d. - Strasbūras
AKR ir ES jungtinės parlamentinės asamblėjos veikla 2011 m.
P7_TA(2012)0431A7-0328/2012

2012 m. lapkričio 20 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl AKR ir ES jungtinės parlamentinės asamblėjos veiklos 2011 m. (2012/2048(INI))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Afrikos, Karibų ir Ramiojo vandenyno valstybių grupės (AKR) ir Europos bendrijos bei jos valstybių narių partnerystės susitarimą, pasirašytą 2000 m. birželio 23 d. Kotonu (Kotonu partnerystės susitarimas)(1) ir persvarstytą 2005 m. birželio 25 d. Liuksemburge ir 2010 m. birželio 22 d. Uagadugu(2),

–  atsižvelgdamas į AKR ir ES jungtinės parlamentinės asamblėjos (JPA) darbo tvarkos taisykles, priimtas 2003 m. balandžio 3 d.(3) ir paskutinį kartą iš dalies keistas Budapešte (Vengrija) 2011 m. gegužės 18 d.(4),

–  atsižvelgdamas į 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1905/2006, nustatantį vystomojo bendradarbiavimo finansinę priemonę(5),

–  atsižvelgdamas į 2007 m. lapkričio 22 d. Kigalyje (Ruanda) priimtą JPA deklaraciją siekiant vystymuisi palankių ekonominės partnerystės susitarimų (EPS)(6),

–  atsižvelgdamas į 2009 m. gruodžio 3 d. Luandoje (Angola) JPA priimtą Luandos deklaraciją dėl AKR ir ES valstybių partnerystės susitarimo (Kotonu susitarimo) antrosios peržiūros(7),

–  atsižvelgdamas į 2011 m. balandžio 29 d. Jaundėje (Kamerūnas) JPA Centrinės Afrikos regiono susitikime priimtą komunikatą(8),

–  atsižvelgdamas į JPA Budapešte (2011 m. gegužės mėn.) priimtas rezoliucijas dėl: demokratinių permainų Šiaurės Afrikoje ir Artimuosiuose Rytuose: padariniai AKR šalims, Europai ir pasauliui; padėties Dramblio Kaulo Krante; iššūkių, susijusių su demokratijos ateitimi ir konstitucinės tvarkos palaikymu AKR ir ES šalyse; biudžeto paramos kaip oficialios paramos vystymuisi (OPV) priemonės AKR šalyse; vandens taršos,

–  atsižvelgdamas į JPA Budapešte (2011 m. gegužės mėn.) priimtas deklaracijas dėl: 2011 m. Busane (Pietų Korėja) vyksiančio Ketvirtojo aukšto lygio forumo pagalbos veiksmingumo klausimais; vienybės visuotinio prieinamumo labui rengiantis 2011 m. birželio mėn. vyksiančiam aukšto lygio susitikimui dėl AIDS(9),

–  atsižvelgdamas į JPA Lomėje (2011 m. lapkričio mėn.) priimtas rezoliucijas dėl: Lisabonos sutarties poveikio AKR ir ES šalių partnerystei; skolos poveikio AKR šalių vystomajam finansavimui; neįgaliųjų įtraukties besivystančiose šalyse; maisto krizės Afrikos Kyšulio regione, ypač Somalyje; Arabų pavasario poveikio kaimyninėms valstybėms Afrikoje į pietus nuo Sacharos(10),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 48 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Vystymosi komiteto pranešimą (A7-0328/2012),

A.  kadangi Sąjungos vyriausioji įgaliotinė ir Komisijos pirmininko pavaduotoja užtikrino, kad ES Tarybai asamblėjos sesijose turėtų būti atstovaujama ministrų lygmeniu, ir paaiškino, kad tai, jog ES Tarybos atstovai nedalyvavo 20-ojoje sesijoje Kinšasoje 2010 m., buvo vienkartinė išimtis; kadangi ES Tarybai abiejose 2011 m. vykusiose sesijose atstovavo ministrai;

B.  kadangi AKR ir ES JPA yra didžiausias parlamentinis organas, apimantis Šiaurės ir Pietų šalis;

C.  kadangi Tarybai pirmininkavusi Vengrija ir įvairios vietos valdžios institucijos labai prisidėjo prie 21-osios sesijos Budapešte organizavimo ir paties turinio,

D.  kadangi 2011 m. buvo suorganizuotos dvi faktų nustatymo misijos: viena – į Rytų Timorą, o kita – į Ketvirtąjį aukšto lygio forumą pagalbos veiksmingumo klausimais Busane (Pietų Korėja);

E.  kadangi Kotonu partnerystės susitarimo persvarstymas, vykęs 2010 m., buvo gera proga stiprinti JPA vaidmenį ir jos regioninį aspektą, taip pat plėtoti parlamentinę kontrolę AKR regionuose ir šalyse; kadangi persvarstytas susitarimas nebuvo ratifikuotas iki 2011 m. pabaigos;

F.   kadangi, vadovaujantis Kotonu susitarimu, politinis dialogas pagal 8 straipsnio nuostatas turi būti vykdomas dalyvaujant JPA;

G.  kadangi JPA regioninis posėdis, įvykęs 2011 m. Kamerūne, buvo labai sėkmingas ir baigėsi patvirtinant minėtąjį Jaundės komunikatą, kuriame buvo atkreiptas ypatingas dėmesys į narių pasipiktinimą dėl seksualinio smurto plitimo, jo menkinimo pavojaus ir paplitusio nebaudžiamumo;

H.  kadangi dėl Europos Parlamento patvirtintų naujų taisyklių, kuriomis reglamentuojamos Europos Parlamento narių padėjėjų kelionės, padėjėjai negalėjo padėti misijoje dalyvaujantiems Europos Parlamento nariams;

1.  palankiai vertina tai, kad JPA ir toliau 2011 m. sudarė sąlygas atviram, demokratiniam ir išsamiam Europos Sąjungos ir AKR šalių dialogui Kotonu partnerystės susitarimo ir jo įgyvendinimo bei ekonominės partnerystės susitarimų klausimais;

2.  pabrėžia pridėtine vertę, sukuriamą rengiant JPA posėdžius ES valstybėse narėse rotacijos tvarka, ir mano kad rotacijos tvarka turėtų būti ir toliau taikoma, kaip tai daroma nuo 2003 m.;

3.  sveikina Tarybai pirmininkavusią Vengriją aktyviai prisidėjusią organizuojant 21-ąją sesiją, ypač seminarus;

4.  pabrėžia, kad reikia skirti daugiau dėmesio AKR ir ES JPA veiklos rezultatams ir užtikrinti jos ir Europos Parlamento rezoliucijų suderinamumą; yra susirūpinęs dėl pasyvaus Europos Parlamento narių dalyvavimo, visų pirma JPA komiteto posėdžiuose, ir prašo Europos Parlamento narius aktyviau dalyvauti šio komiteto posėdžiuose ir veikloje; ragina nustatyti lankstesnę Europos Parlamento narių padėjėjų dalyvavimo JPA posėdžiuose tvarką, kad būtų užtikrinta didesnė Europos Parlamento narių darbo kokybė;

5.  primena Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės ir Komisijos pirmininko pavaduotojos išsakytą įsipareigojimą, kad ES Tarybai asamblėjos sesijose turėtų būti atstovaujama ministrų lygmeniu; teigiamai vertina tai, kad ES Taryba 2011 m. vėl dalyvavo sesijose ir kad vyriausioji įgaliotinė užtikrino, jog bus nustatytas aiškesnis ES Tarybos vaidmuo; ragina aiškiau nustatyti EIVT ir Komisijos atsakomybės sritis, susijusias su Kotonu partnerystės susitarimo įgyvendinimu;

6.  pabrėžia esminį AKR šalių nacionalinių parlamentų, vietos valdžios institucijų ir nevalstybinių organizacijų vaidmenį rengiant nacionalinės ir regioninės strategijos dokumentus ir atliekant jų stebėseną, taip pat įgyvendinant Europos plėtros fondo (EPF) biudžetą ir ragina Komisiją ir AKR šalių vyriausybes užtikrinti šių subjektų dalyvavimą; taip pat pabrėžia, kad derantis dėl EPS ir juos sudarant būtina griežta parlamentinė kontrolė;

7.  reiškia susirūpinimą dėl ES valstybių narių biudžetų mažinimo, susijusio su vystymosi politikai skirtomis lėšomis; ragina JPA toliau daryti spaudimą ES valstybėms narėms, kad jos iki 2015 m. pasiektų 0,7 proc. BNP tikslą; ragina JPA narius atidžiau apsvarstyti galimybę išteklius skirti toms sritims, kuriose jie labiausiai reikalingi, siekiant mažinti skurdą ir laikytis labiau diferencijuoto požiūrio į pagalbos sąlygas;

8.  atkreipia dėmesį į tai, kad būtina įtraukti parlamentus į demokratijos procesą ir nacionalines vystymo strategijas; pabrėžia, kad jie atlieka esminį vaidmenį nustatant, stebint ir kontroliuojant vystymosi politiką; ragina Komisiją suteikti AKR šalių parlamentams visą turimą informaciją ir padėti jiems vykdyti demokratinę kontrolę, ypač didinant pajėgumus;

9.  pabrėžia, kad reikia ginti žiniasklaidos laisvę ir nepriklausomumą, nes tai yra esminiai elementai užtikrinant pliuralizmą ir demokratinės opozicijos bei mažumų dalyvavimą politiniame gyvenime;

10.  ragina ES ir AKR šalis skatinti piliečius, o ypač moteris, dalyvauti sprendžiant su vystymusi susijusius klausimus, nes visuomenės dalyvavimas yra labai svarbus siekiant pažangos šioje srityje; pripažįsta moterų gebėjimus spręsti problemas ir konfliktus, primygtinai ragina Komisiją ir JPA įtraukti daugiau moterų į specialios paskirties ir paprastas darbo grupes ir pabrėžia vertingą Moterų forumo indėlį šioje srityje;

11.  ragina parlamentus vykdyti griežtą EPF parlamentinę kontrolę; pabrėžia, kad šiose diskusijose JPA užima svarbią padėtį, ir ragina JPA ir AKR valstybių parlamentus jose aktyviai dalyvauti, ypač ratifikuojant persvarstytą Kotonu partnerystės susitarimą;

12.  ragina Europos Komisiją pateikti naujausią informaciją JPA apie Kotonu partnerystės susitarimo, kuris buvo persvarstytas 2010 m. birželio 22 d. Uagadugu, ratifikavimo padėtį;

13.  primena, kad, vadovaujantis Kotonu partnerystės susitarimu, politinis dialogas pagal 8 straipsnio nuostatas turi būti vykdomas dalyvaujant JPA, todėl JPA turėtų būti tinkamai informuojama ir įtraukiama;

14.  pakartoja sustiprinto, tikro ir visapusiškesnio politinio dialogo žmogaus teisių klausimais, taip pat nediskriminavimo dėl lyties, rasės ar etninės kilmės, religijos ar tikėjimo, negalios, amžiaus ar lytinės orientacijos svarbą;

15.  palankiai vertina tai, kad JPA vis labiau įgauna parlamentinį, taigi ir politinį pobūdį ir tai, kad kartu jos nariai atlieka vis aktyvesnį vaidmenį, ir kad diskusijos tapo kokybiškesnės, o tai padeda JPA iš esmės prisidėti stiprinant AKR ir ES partnerystę;

16.  yra susirūpinęs dėl vis dažnesnio prieš homoseksualus nukreipto smurto ir jų diskriminacijos kai kuriose šalyse ir ragina JPA įtraukti šį klausimą į savo diskusijų darbotvarkę;

17.  atkreipia dėmesį į tai, kad jau pradėtos diskusijos dėl AKR grupės ateities po 2020 m., ir pabrėžia svarbų vaidmenį, kurį JPA atliks per šias diskusijas; todėl atkreipia dėmesį į tai, kad reikia patikslinti skirtingų grupių (AKR, Afrikos Sąjungos, mažiausiai išsivysčiusių šalių, G-77, regioninių grupių) būsimą vaidmenį ir santykius; pabrėžia, kad reikia vykdyti išsamią jungtinę parlamentinę priežiūrą, neatsižvelgiant į galutinį rezultatą;

18.  atkreipia dėmesį į JPA skiriamą svarbą skaidriam gamtos išteklių naudojimui ir prekybai jais, ir pabrėžia, kad JPA toliau skatins priimti tinkamus teisės aktus šioje srityje;

19.  ragina JPA toliau stebėti padėtį krizės ištiktoje Šiaurės Afrikoje ir AKR šalyse ir didesnį dėmesį skirti su valstybiniu nestabilumu susijusioms situacijoms;

20.  ragina JPA toliau rengti savo rinkimų stebėjimo misijas tais pačiais pagrindais, kuriais remiantis 2010 m. buvo surengta sėkminga misija į Burundį, siekiant, kad jos atspindėtų JPA priklausomybę abiem šalims, užtikrinant šių rinkimų misijų nepriklausomumą ir glaudų veiksmų su kitomis regioninėmis stebėjimo organizacijomis koordinavimą;

21.  džiaugiasi, kad 2011 m. buvo surengtas dar vienas regioninis posėdis, numatytas Kotonu partnerystės susitarime ir JPA darbo tvarkos taisyklėse; mano, kad šie posėdžiai iš tiesų suteikia galimybes keistis nuomonėmis regioniniais klausimais, įskaitant konfliktų prevenciją ir sprendimą, regionų sanglaudą ir derybas dėl EPS; giria sėkmingo susitikimo Kamerūne organizatorius;

22.  palankiai vertina darbo metodų darbo grupės pasiektus rezultatus ir pirmąjį Budapešte patvirtintą darbo tvarkos taisyklių pakeitimų rinkinį ir ragina JPA biurą įgyvendinti likusias jos rekomendacijas, kad būtų padidintas JPA veiksmingumas ir politinė įtaka tiek įgyvendinant Kotonu partnerystės susitarimą, tiek tarptautiniu lygmeniu;

23.  pabrėžia, kad labai svarbūs JPA sesijų metu rengiami vizitai vietoje, kurie papildo sesijų diskusijas;

24.  ragina JPA ir toliau diskutuoti dėl posėdžių organizavimo išlaidų;

25.  džiaugiasi, kad 2011 m. liepos 14–15 d. Europos Sąjungos Tarybai pirmininkaujanti Lenkija Sopote suorganizavo neoficialų vystomojo bendradarbiavimo ministrų susitikimą, kuriame dalyvavo Europos Parlamento ir JPA atstovai, ir ragina, kad ir kitos Europos Sąjungos Tarybai pirmininkausiančios šalys sektų šiuo pavyzdžiu;

26.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, AKR tarybai, Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Komisijos pirmininko pavaduotojai, JPA biurui, Vengrijos ir Togo vyriausybėms ir parlamentams.

(1) OL L 317, 2000 12 15, p. 3.
(2) OL L 287, 2010 11 4, p. 3.
(3) OL C 231, 2003 9 26, p. 68.
(4) DV\875101.
(5) OL L 378, 2006 12 27, p. 41.
(6) OL C 58, 2008 3 1, p. 44.
(7) OL C 68, 2010 3 18, p. 43.
(8) APP 100.945.
(9) OL C 327, 2011 11 10, p. 42.
(10) OL C 145, 2012 5 23, p. 21.

Teisinė informacija - Privatumo politika