Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2012/2048(INI)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0328/2012

Texte depuse :

A7-0328/2012

Dezbateri :

Voturi :

PV 20/11/2012 - 6.20
CRE 20/11/2012 - 6.20
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2012)0431

Texte adoptate
PDF 216kWORD 59k
Marţi, 20 noiembrie 2012 - Strasbourg
Lucrările Adunării Parlamentare Paritare ACP-UE din 2011
P7_TA(2012)0431A7-0328/2012

Rezoluţia Parlamentului European din 20 noiembrie 2012 referitoare la activitatea Adunării Parlamentare Paritare ACP-UE din 2011 (2012/2048(INI))

Parlamentul European,

–  având în vedere Acordul de parteneriat dintre membrii grupului statelor din Africa, zona Caraibelor și Pacific, pe de o parte, și Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de altă parte, semnat la Cotonou la 23 iunie 2000 (Acordul de parteneriat de la Cotonou)(1) și revizuit la Luxemburg la 25 iunie 2005 și la Ouagadougou la 22 iunie 2010(2),

–  având în vedere Regulamentul de procedură al Adunării Parlamentare Paritare ACP-UE (APP), adoptat la 3 aprilie 2003(3) și modificat ultima dată la Budapesta (Ungaria) la 18 mai 2011(4),

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1905/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 de stabilire a unui instrument de finanțare a cooperării pentru dezvoltare(5),

–  având în vedere Declarația pentru dezvoltarea acordurilor de parteneriat economic (APE), adoptată de APP la 22 noiembrie 2007 la Kigali (Rwanda)(6),

–  având în vedere Declarația privind a doua revizuire a Acordului de parteneriat ACP-UE (Acordul de parteneriat de la Cotonou), adoptată de APP la 3 decembrie 2009 la Luanda (Angola)(7),

–  având în vedere Comunicatul adoptat la 29 aprilie 2011 la Yaoundé (Camerun) în cadrul reuniunii regionale a APP organizate în Africa Centrală(8),

–  având în vedere rezoluțiile adoptate de APP la Budapesta (mai 2011) referitoare la: revoltele democratice din Africa de Nord și Orientul Mijlociu: consecințe pentru țările ACP, pentru Europa și pentru întreaga lume; situația din Côte d’Ivoire; provocări pentru viitorul democrației și respectarea ordinii constituționale în țările ACP și în statele membre ale Uniunii Europene; sprijinul bugetar ca mijloc de furnizare a asistenței oficiale pentru dezvoltare (AOD) în țările ACP; poluarea apei,

–  având în vedere declarațiile adoptate de APP la Budapesta (mai 2011) referitoare la: al patrulea Forum la nivel înalt privind eficacitatea ajutorului de la Busan (Coreea de Sud) din 2011; cooperarea pentru un acces universal în perspectiva Reuniunii la nivel înalt privind SIDA din iunie 2011(9),

–  având în vedere rezoluțiile adoptate de APP la Lomé (noiembrie 2011) referitoare la: consecințele Tratatului de la Lisabona asupra Parteneriatului ACP-UE; impactul datoriei asupra finanțării pentru dezvoltare în țările ACP; incluziunea persoanelor cu handicap în țările în curs de dezvoltare; criza alimentară din Cornul Africii, în special din Somalia; consecințele Primăverii arabe asupra statelor subsahariene învecinate(10),

–  având în vedere articolul 48 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru dezvoltare (A7-0328/2012),

A.  întrucât Înaltul Reprezentant/Vicepreședintele a confirmat că Consiliul UE ar trebui să fie reprezentat la nivel ministerial la sesiunile Adunării și a precizat că nereprezentarea sa în 2010 la cea de a 20-a sesiune de la Kinshasa a fost un caz excepțional; întrucât Consiliul UE a fost reprezentat la nivel ministerial la ambele sesiuni din 2011;

B.  întrucât APP ACP-UE este cel mai mare organism parlamentar care cuprinde atât țări din nord, cât și din sud;

C.  având în vedere contribuția deosebită a Președinției ungare și a mai multor autorități locale la organizarea și conținutul celei de a 21-a sesiuni de la Budapesta;

D.  întrucât în 2011 au fost organizate două misiuni de informare, una în Timorul de Est și a doua la cel de al patrulea Forum la nivel înalt privind eficacitatea ajutorului de la Busan (Coreea de Sud);

E.  întrucât revizuirea Acordului de parteneriat de la Cotonou din 2010 a oferit o șansă prețioasă pentru a consolida rolul APP și dimensiunea sa regională, precum și pentru a dezvolta controlul parlamentar în regiunile și țările ACP; întrucât ratificarea revizuirii acordului nu a fost finalizată până la sfârșitul lui 2011;

F.  întrucât, în conformitate cu Acordul de la Cotonou, dialogul politic prevăzut la articolul 8 se desfășoară cu includerea APP;

G.  întrucât reuniunea regională a APP care a avut loc în Camerun în 2011 a reprezentat o reușită de proporții și a condus la adoptarea Comunicatului de la Yaoundé, menționat mai sus, care subliniază în special indignarea parlamentarilor cu privire la multiplicarea cazurilor de violență sexuală, la riscurile de banalizare și la impunitatea la scară largă;

H.  întrucât, ca urmare a noilor norme adoptate de Parlamentul European cu privire la deplasările asistenților parlamentari, aceștia nu pot asista deputații în cadrul misiunilor,

1.  salută faptul că, în 2011, APP a continuat să ofere un cadru pentru un dialog deschis, democratic și aprofundat între Uniunea Europeană și țările ACP privind Acordul de parteneriat de la Cotonou și punerea sa în aplicare, inclusiv acordurile de parteneriat economic;

2.  subliniază valoarea adăugată a desfășurării sesiunilor APP în statele membre ale UE, prin rotație, și consideră că acest sistem de rotație ar trebui menținut și în viitor, el fiind pus în aplicare începând cu 2003;

3.  felicită Președinția ungară pentru contribuția sa activă la cea de a 21-a sesiune, în special la ateliere;

4.  subliniază necesitatea de a acorda o atenție sporită rezultatelor activității Adunării Parlamentare Paritare ACP-UE, precum și de a asigura coerența între rezoluțiile sale și cele ale PE; este preocupat de scăderea nivelului de participare al deputaților din Parlamentul European, în special la reuniunile comisiilor APP, și solicită o implicare mai mare a deputaților în cadrul reuniunilor și activităților Adunării; solicită o flexibilitate mai mare cu privire la admiterea asistenților parlamentari la reuniunile APP, pentru a spori calitatea activității deputaților;

5.  reamintește angajamentul exprimat de Înaltul Reprezentant/Vicepreședinte potrivit căruia Consiliul UE ar trebui să fie reprezentat la nivel ministerial în cadrul sesiunilor Adunării; salută participarea reînnoită a Consiliului UE la sesiunile APP din 2011 și faptul că Înaltul Reprezentant a clarificat rolul Consiliului UE; solicită o delimitare mai clară a responsabilităților între SEAE și Comisie în ceea ce privește punerea în aplicare a Acordului de parteneriat de la Cotonou;

6.  subliniază rolul esențial al parlamentelor naționale ale țărilor ACP, precum și al autorităților locale și al actorilor nestatali în elaborarea și monitorizarea documentelor de strategie națională și regională și în execuția Fondului european de dezvoltare (FED) și solicită Comisiei și guvernelor țărilor ACP să garanteze implicarea lor; subliniază, de asemenea, necesitatea unui control parlamentar care să urmărească îndeaproape procesul de negociere și de încheiere a acordurilor de parteneriat economic;

7.  își exprimă preocuparea în legătură cu reducerile bugetare din cadrul statelor membre ale UE care afectează fondurile alocate politicii de dezvoltare; solicită APP să își mențină presiunea asupra statelor membre ale UE pentru ca acestea să își îndeplinească obiectivul de 0,7 % din VNB până în 2015; îi invită pe membrii APP să analizeze mai mult posibilitatea de a direcționa resursele acolo unde este cea mai mare nevoie de ele, pentru a reduce sărăcia, și de a aborda în mod diferențiat modalitățile de ajutor;

8.  atrage atenția asupra necesității de a implica parlamentele în procesul democratic și în strategiile naționale de dezvoltare; subliniază rolul lor fundamental în procesul de elaborare, de punere în aplicare și de monitorizare a politicilor de dezvoltare; solicită Comisiei să furnizeze parlamentelor țărilor ACP toate informațiile disponibile și să le acorde asistență în cadrul procesului de exercitare a controlului democratic, în special prin consolidarea capacităților;

9.  subliniază necesitatea susținerii libertății și independenței mijloacelor de informare, acestea fiind elemente esențiale pentru garantarea pluralismului și a participării la viața politică a opoziției democratice și a minorităților;

10.  solicită Uniunii Europene și țărilor ACP să încurajeze cetățenii, în special femeile, să participe la chestiunile legate de dezvoltare, întrucât implicarea societății este esențială dacă se urmăresc progrese în acest sens; recunoaște competențele femeilor în materie de soluționare a problemelor și a conflictelor și îndeamnă Comisia și APP să includă mai multe femei în grupurile operative și în grupurile de lucru și subliniază contribuția valoroasă a Forumului femeilor în această privință;

11.  invită parlamentele să exercite un control parlamentar strict în ceea ce privește FED; subliniază poziția importantă a APP în cadrul acestei dezbateri și invită atât APP, cât și parlamentele țărilor ACP să participe activ la aceasta, în special cu ocazia ratificării Acordului de parteneriat de la Cotonou revizuit;

12.  solicită Comisiei Europene să prezinte APP informații actualizate cu privire la stadiul ratificării Acordului de parteneriat de la Cotonou, astfel cum a fost revizuit la Ouagadougou la 22 iunie 2010;

13.  reamintește că, în conformitate cu Acordul de parteneriat de la Cotonou, dialogul politic prevăzut la articolul 8 se desfășoară cu includerea APP și că, prin urmare, APP ar trebui să fie informată și implicată în mod corespunzător;

14.  reiterează importanța unui dialog politic sporit, autentic și mai cuprinzător cu privire la drepturile omului, incluzând nediscriminarea pe criterii de gen, origine rasială sau etnică, religie sau credință, handicap, vârstă sau orientare sexuală;

15.  salută caracterul parlamentar - și, deci, politic - din ce în ce mai marcant al APP, precum și sporirea implicării membrilor săi și a calității dezbaterilor, ceea ce permite APP să contribuie în mod decisiv la parteneriatul ACP-UE;

16.  este preocupat de intensificarea violențelor și a discriminărilor față de persoanele homosexuale din anumite țări și solicită APP să introducă această problemă pe ordinea de zi a dezbaterilor sale;

17.  reamintește că discuția cu privire la viitorul grupului de țări ACP după 2020 a început deja și subliniază rolul important pe care APP va trebui să îl aibă în cadrul acestei discuții; subliniază în acest sens necesitatea de a clarifica viitoarele roluri și relații ale diferitelor grupuri (ACP, Uniunea Africană, țările cel mai puțin dezvoltate, G-77, grupările regionale); subliniază necesitatea unei supravegheri parlamentare comune cuprinzătoare, indiferent de rezultatul final;

18.  subliniază importanța pe care APP o atribuie transparenței în ceea ce privește exploatarea resurselor naturale și comerțul cu acestea și subliniază că APP va solicita în continuare adoptarea unei legislații adecvate în acest sens;

19.  solicită APP să continue monitorizarea situației din Africa de Nord și din țările ACP aflate în criză și să acorde o atenție deosebită statelor în situație de fragilitate;

20.  invită APP să organizeze în continuare misiuni proprii de observare a alegerilor urmând modelul misiunii de succes din Burundi din 2010, având în vedere că ele reflectă dubla legitimitate a APP, garantând în același timp independența misiunilor sale electorale și o coordonare strânsă cu alte organisme regionale de observare a alegerilor;

21.  salută faptul că în 2011 a avut loc o nouă reuniune regională, în conformitate cu Acordul de parteneriat de la Cotonou și cu Regulamentul de procedură al APP; consideră că aceste reuniuni permit un schimb veritabil de opinii cu privire la chestiunile de interes regional, inclusiv prevenirea și soluționarea conflictelor, coeziunea regională și negocierile APE; felicită organizatorii pentru succesul reuniunii din Camerun;

22.  salută finalizarea activității grupului de lucru privind metodele de lucru și adoptarea unui prim set de amendamente la Regulamentul de procedură la Budapesta și solicită Biroului APP să pună în aplicare și celelalte recomandări ale acestuia pentru a îmbunătăți eficiența și impactul politic ale APP, atât în ceea ce privește punerea în aplicare a Acordului de parteneriat de la Cotonou, cât și pe scena internațională;

23.  subliniază importanța vizitelor la fața locului organizate cu ocazia sesiunilor APP, care sunt complementare discuțiilor din cadrul perioadelor de sesiune;

24.  invită APP să își continue discuțiile cu privire la costurile organizării reuniunilor sale;

25.  salută participarea reprezentanților Parlamentului European și ai APP la consiliul informal al miniștrilor cooperării pentru dezvoltare organizat de Președinția poloneză a Consiliului Uniunii Europene la Sopot în 14 și 15 iulie 2011 și invită președințiile viitoare ale Consiliului să urmeze acest exemplu;

26.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Consiliului ACP, Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe si politica de securitate, Biroului APP, precum și guvernelor și parlamentelor Ungariei și Republicii Togoleze.

(1) JO L 317, 15.12.2000, p. 3.
(2) JO L 287, 4.11.2010, p. 3.
(3) JO C 231, 26.9.2003, p. 68.
(4) DV\875101.
(5) JO L 378, 27.12.2006, p. 41.
(6) JO C 58, 1.3.2008, p. 44.
(7) JO C 68, 18.3.2010, p. 43.
(8) APP 100.945.
(9) JO C 327, 10.11.2011, p. 42.
(10) JO C 145, 23.5.2012, p. 21.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate