Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2012/2048(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0328/2012

Ingivna texter :

A7-0328/2012

Debatter :

Omröstningar :

PV 20/11/2012 - 6.20
CRE 20/11/2012 - 6.20
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2012)0431

Antagna texter
PDF 216kWORD 48k
Tisdagen den 20 november 2012 - Strasbourg
Den gemensamma parlamentariska AVS–EU-församlingens verksamhet under 2011
P7_TA(2012)0431A7-0328/2012

Europaparlamentets resolution av den 20 november 2012 om den gemensamma parlamentariska AVS–EU-församlingens arbete under 2011 (2012/2048(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av partnerskapsavtalet mellan medlemmarna i gruppen av stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet, å ena sidan, och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å andra sidan, undertecknat i Cotonou den 23 juni 2000 (Cotonouavtalet)(1) och ändrat första gången i Luxemburg den 25 juni 2005 och i Ouagadougou den 22 juni 2010(2),

–  med beaktande av den gemensamma parlamentariska AVS–EU-församlingens arbetsordning, som antogs den 3 april 2003(3) och senast ändrades i Budapest (Ungern) den 18 maj 2011(4),

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1905/2006, antagen av rådet den 18 december 2006, om upprättande av ett finansieringsinstrument för utvecklingssamarbete(5),

–  med beaktande av Kigaliförklaringen om utvecklingsvänliga avtal om ekonomiskt partnerskap (EPA), antagen av den gemensamma parlamentariska AVS–EU-församlingen den 22 november 2007 i Kigali (Rwanda)(6),

–  med beaktande av Luandaförklaringen om den andra översynen av partnerskapsavtalet AVS–EU (Cotonouavtalet), antagen av den gemensamma parlamentariska AVS–EU-församlingen den 3 december 2009 i Luanda (Angola)(7),

–  med beaktande av den kommuniké som antogs den 29 april 2011 i Yaoundé (Kamerun) vid den gemensamma parlamentariska AVS–EU-församlingens regionala sammanträde för staterna i Centralafrika(8),

–  med beaktande av de resolutioner som den gemensamma parlamentariska AVS–EU-församlingen antog i Budapest (maj 2011) om de demokratiska omvälvningarna i Nordafrika och Mellanöstern: konsekvenserna för AVS-länderna, Europa och världen i övrigt, situationen i Elfenbenskusten, utmaningar för demokratin i framtiden och respekt för den konstitutionella ordningen i AVS- och EU-länderna, budgetstöd som en form av offentligt utvecklingsbistånd i AVS-länderna och vattenföroreningar,

–  med beaktande av de förklaringar som den gemensamma parlamentariska AVS–EU-församlingen antog i Budapest (maj 2011) om det fjärde högnivåforumet om biståndseffektivitet i Busan (Sydkorea) 2011 och om samling för allmän tillgång till behandling inför 2011 års högnivåmöte om aids i juni(9),

–  med beaktande av de resolutioner som den gemensamma parlamentariska AVS–EU-församlingen antog i Lomé (november 2011) om Lissabonfördragets inverkan på AVS–EU-partnerskapet, hur skulder inverkar på utvecklingsfinansiering i AVS-länderna, inkludering av funktionshindrade personer i utvecklingsländer, livsmedelskrisen på Afrikas horn, särskilt i Somalia, och den arabiska vårens inverkan på grannstaterna söder om Sahara(10),

–  med beaktande av artikel 48 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för utveckling (A7-0328/2012), och av följande skäl:

A.  Vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant intygade att Europeiska unionens råd bör företrädas på ministernivå vid församlingens sessioner och förklarade att det faktum att det inte var företrätt vid den 20:e sessionen i Kinshasa 2010 var en engångshändelse. Europeiska unionens råd var företrätt på ministernivå vid båda sessionerna under 2011.

B.  Den gemensamma parlamentariska AVS–EU-församlingen är det största parlamentariska organet för länder i både norr och söder.

C.  Det ungerska ordförandeskapet och olika lokala myndigheter bidrog på ett utmärkt sätt till anordnandet av och programmet för den 21:a sessionen i Budapest.

D.  Två informationsresor anordnades under 2011, en till Östtimor och en till det fjärde högnivåforumet om biståndseffektivitet i Busan (Sydkorea).

E.  Översynen av Cotonouavtalet 2010 var ett bra tillfälle att stärka den gemensamma parlamentariska AVS–EU-församlingens roll och regionala dimension samt utveckla den parlamentariska kontrollen i AVS-regionerna och AVS-länderna. Ratificeringen av översynen av avtalet hade ännu inte slutförts vid slutet av 2011.

F.  Den politiska dialog som avses i artikel 8 ska i enlighet med Cotonouavtalet föras tillsammans med den gemensamma parlamentariska AVS–EU-församlingen.

G.  Det regionala sammanträde som den gemensamma parlamentariska AVS–EU-församlingen höll i Kamerun 2011 var en stor framgång som ledde till antagandet av ovannämnda kommuniké i Yaoundé, i vilken framför allt ledamöternas upprördhet över det ökade sexuella våldet, risken för att detta våld trivialiseras och den omfattande straffriheten underströks.

H.  De nya bestämmelser som antagits av Europaparlamentet om resor för parlamentsledamöters assistenter har gjort det omöjligt för assistenterna att bistå ledamöterna på tjänsteresor.

1.  Europaparlamentet välkomnar att den gemensamma parlamentariska AVS–EU-församlingen även 2011 utgjorde en ram för en öppen, demokratisk och djupgående dialog mellan EU och AVS-länderna om Cotonouavtalet och dess genomförande, däribland de ekonomiska partnerskapsavtalen.

2.  Europaparlamentet betonar mervärdet av att anordna den gemensamma parlamentariska AVS–EU-församlingens sessioner enligt ett rotationssystem och anser att man också i framtiden ska hålla fast vid detta rotationssystem som fungerat sedan 2003.

3.  Europaparlamentet lovordar det ungerska ordförandeskapet med anledning av dess aktiva medverkan vid den 21:a sessionen, särskilt i seminarierna.

4.  Europaparlamentet betonar att ökad uppmärksamhet bör fästas vid resultaten av arbetet i den gemensamma parlamentariska AVS–EU-församlingen, och att det bör garanteras konsekvens mellan församlingens och Europaparlamentets resolutioner. Parlamentet är bekymrat över det minskade deltagandet från Europaparlamentets ledamöter, särskilt i den gemensamma parlamentariska AVS–EU-församlingens utskottssammanträden, och vill att Europaparlamentets ledamöter ska engagera sig mer i församlingens sammanträden och verksamhet. Parlamentet efterfrågar större flexibilitet när det gäller att låta parlamentsledamöters assistenter närvara vid den gemensamma parlamentariska AVS–EU-församlingens sammanträden så att kvaliteten på ledamöternas arbete kan förbättras.

5.  Europaparlamentet påminner om det åtagande som framfördes av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant om att Europeiska unionens råd ska företrädas på ministernivå vid församlingens sessioner. Parlamentet välkomnar att Europeiska unionens råd på nytt närvarade vid den gemensamma parlamentariska AVS–EU-församlingens sessioner under 2011 och välkomnar att den höga representanten har sett till att förtydliga rådets funktion. Parlamentet efterfrågar en tydligare ansvarsfördelning mellan Europeiska utrikestjänsten och kommissionen när det gäller genomförandet av Cotonouavtalet.

6.  Europaparlamentet betonar den viktiga roll som tillfaller AVS-ländernas nationella parlament, lokala myndigheter och icke-statliga aktörer när det gäller att utarbeta och övervaka land- och regionstrategidokumenten samt utnyttjandet av EUF-medel. Parlamentet uppmanar kommissionen och regeringarna i AVS-länderna att garantera att dessa organ involveras. Parlamentet betonar också att det finns ett behov av djupgående parlamentarisk kontroll i förhandlingarna om och ingåendet av avtal om ekonomiskt partnerskap.

7.  Europaparlamentet uttrycker oro över att budgetnedskärningar i EU-medlemsstaterna påverkar anslagen till utvecklingspolitiken. Parlamentet uppmanar den gemensamma parlamentariska AVS–EU-församlingen att fortsätta utöva påtryckningar på EU-medlemsstaterna att uppnå målet på 0,7 procent av BNI senast 2015. Parlamentet uppmanar församlingens ledamöter att dels överväga hur resurserna kan riktas till de områden där de behövs mest för att minska fattigdomen, dels utveckla en mer differentierad biståndsstrategi.

8.  Europaparlamentet betonar behovet av att låta parlamenten delta aktivt i den demokratiska processen och de nationella utvecklingsstrategierna. Parlamentet understryker de nationella parlamentens viktiga roll när det gäller att genomföra, följa upp och övervaka utvecklingspolitiken. Parlamentet uppmanar kommissionen att ge AVS-ländernas parlament tillgång till all tillgänglig information samt att stödja dem när de utövar sin demokratiska kontroll, i synnerhet vad gäller kapacitetsbyggande.

9.  Europaparlamentet betonar behovet av att stödja fria och oberoende medier, som är avgörande för att garantera mångfald och demokratiska oppositionsgruppers och minoriteters deltagande i det politiska livet.

10.  Europaparlamentet uppmanar EU och AVS-länderna att främja medborgarnas, särskilt kvinnornas, delaktighet i utvecklingsfrågor, eftersom engagemang från samhället är oumbärligt om man ska kunna göra framsteg. Parlamentet anser att kvinnor besitter färdigheter inom problemlösning och konflikthantering, och uppmanar kommissionen och den gemensamma parlamentariska AVS–EU-församlingen att se till att fler kvinnor ingår i insats- och arbetsgrupper. Parlamentet framhåller Kvinnoforumets värdefulla insatser i detta avseende.

11.  Europaparlamentet uppmanar parlamenten att utöva en djupgående parlamentarisk kontroll över EUF. Parlamentet understryker den gemensamma parlamentariska AVS–EU-församlingens viktiga position i denna debatt, och uppmanar församlingen och parlamenten i AVS-länderna att delta aktivt i debatten, i synnerhet i samband med ratificeringen av det reviderade Cotonouavtalet.

12.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att hålla den gemensamma parlamentariska AVS–EU-församlingen underrättad om utvecklingen när det gäller ratificeringen av Cotonouavtalet, som omarbetades i Ouagadougou den 22 juni 2010.

13.  Europaparlamentet påminner om att den politiska dialog som avses i artikel 8, i enlighet med Cotonouavtalet, ska föras tillsammans med den gemensamma parlamentariska AVS–EU-församlingen och att församlingen därför bör hållas informerad och inbegripas på vederbörligt sätt.

14.  Europaparlamentet upprepar än en gång vikten av en utökad, verklig och mer djupgående politisk dialog om mänskliga rättigheter, inbegripet icke-diskriminering på grund av kön, ras, etniskt ursprung, religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning.

15.  Europaparlamentet välkomnar att den gemensamma parlamentariska AVS–EU-församlingen får en allt mer parlamentarisk – och därmed politisk – karaktär, vilket tillsammans med allt aktivare ledamöter och högre kvalitet på debatterna utgör en viktig del i partnerskapet mellan AVS och EU.

16.  Europaparlamentet oroar sig över att våldet mot och diskrimineringen av homosexuella personer ökar i vissa länder och uppmanar den gemensamma AVS–EU-församlingen att föra upp denna fråga på dagordningen.

17.  Europaparlamentet framhåller att diskussionen om AVS-gruppens framtid efter 2020 redan har börjat, och betonar att den gemensamma parlamentariska AVS–EU-församlingen har en viktig roll att spela i denna diskussion. Parlamentet betonar i detta sammanhang behovet av att klargöra olika gruppers framtida funktioner och förbindelser (AVS, AU, MUL, G-77, regionala grupperingar). Parlamentet understryker behovet av omfattande gemensam parlamentarisk granskning, oavsett vad slutresultatet blir.

18.  Europaparlamentet understryker att den gemensamma parlamentariska AVS–EU-församlingen fäster stor vikt vid insyn i utnyttjandet av och handeln med naturtillgångar. Parlamentet betonar att den gemensamma parlamentariska AVS–EU-församlingen kommer att fortsätta att arbeta för lämplig lagstiftning på detta område.

19.  Europaparlamentet uppmanar den gemensamma parlamentariska AVS–EU-församlingen att fortsätta övervaka situationen i Nordafrika och i AVS-länder i kris och att fästa större uppmärksamhet vid situationen med instabila stater.

20.  Europaparlamentet uppmanar den gemensamma parlamentariska AVS–EU-församlingen att fortsätta att anordna egna valobservatörsresor på samma grunder som den lyckade resan till Burundi 2010, i den omfattning som dessa speglar den gemensamma parlamentariska församlingens dubbla legitimitet, och samtidigt se till att dess valresor är oberoende och utförs i nära samordning med andra regionala observatörsorgan.

21.  Europaparlamentet välkomnar att ytterligare ett regionalt sammanträde, såsom anges i Cotonouavtalet och den gemensamma parlamentariska AVS−EU-församlingens arbetsordning, hölls under 2011. Parlamentet framhåller att dessa sammanträden ger utrymme för djupgående diskussioner om regionala frågor, såsom förebyggande och lösning av konflikter, regional sammanhållning och förhandlingar om avtal om ekonomiskt partnerskap. Parlamentet lovordar arrangörerna för att ha anordnat ett lyckat sammanträde i Kamerun.

22.  Europaparlamentet välkomnar slutförandet av arbetet inom arbetsgruppen om arbetsmetoder och antagandet av en första uppsättning ändringsförslag till arbetsordningen i Budapest. Parlamentet uppmanar den gemensamma parlamentariska AVS–EU-församlingens presidium att genomföra sina återstående rekommendationer för att förbättra församlingens effektivitet och politiska inverkan både i samband med genomförandet av Cotonouavtalet och på den internationella arenan.

23.  Europaparlamentet betonar betydelsen av de besök på ort och ställe som anordnas i den gemensamma parlamentariska AVS–EU-församlingens regi, eftersom de kompletterar diskussionerna under sessionerna.

24.  Europaparlamentet uppmanar den parlamentariska AVS–EU-församlingen att fortsätta diskutera kostnaderna för sina sammanträden.

25.  Europaparlamentet gläds över att företrädare för Europaparlamentet och för den gemensamma parlamentariska AVS–EU-församlingen deltog i det informella rådsmötet för ministrarna med ansvar för utvecklingssamarbetet som det polska ordförandeskapet för Europeiska unionens råd anordnade i Sopot den 14–15 juli 2011 och uttrycker sin önskan om att framtida ordförandeskap i Europeiska unionens råd ska göra detsamma.

26.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, AVS-rådet, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, den gemensamma parlamentariska AVS–EU-församlingens presidium samt Ungerns och Togos regeringar och parlament.

(1) EGT L 317, 15.12.2000, s. 3.
(2) EUT L 287, 4.11.2010, s. 3.
(3) EUT C 231, 26.9.2003, s. 68.
(4) DV\875101.
(5) EUT L 378, 27.12.2006, s. 41.
(6) EUT C 58, 1.3.2008, s. 44.
(7) EUT C 68, 18.3.2010, s. 43.
(8) APP 100.945.
(9) EUT C 327, 10.11.2011, s. 42.
(10) EUT C 145, 23.5.2012, s. 21.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy