Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Приети текстове
PDF 261kWORD 31k
Сряда, 21 ноември 2012 г. - Страсбург
Назначаването на г-н Тонио Борг за член на Комисията
P7_TA(2012)0432

Решение на Европейския парламент от 21 ноември 2012 г. за одобряване на назначаването на г-н Тонио Борг за член на Комисията

Европейският парламент,

–  като взе предвид член 246, втора алинея от Договора за функционирането на Европейския съюз и член 106а от Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия,

–  като взе предвид точка 6 от Рамковото споразумение за отношенията между Европейския парламент и Европейската комисия(1),

–  като взе предвид оставката на г-н John Dalli като член на Комисията, подадена на 16 октомври 2012 г.,

–  като взе предвид писмото на Съвета от 25 октомври 2012 г., с което Съветът се консултира с Парламента относно решението за назначаване на г-н Tonio Borg за член на Комисията , което следва да бъде взето по общо съгласие с председателя на Комисията,

–  като взе предвид изслушването на г-н Tonio Borg, проведено на 13 ноември 2012 г., пред Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните с асоциираното участие на Комисията по вътрешен пазар и защита на потребителите и на Комисията по земеделие и развитие на селските райони; и като взе предвид декларацията за оценка, изготвена от тези комисии,

–  като взе предвид член 106 от своя правилник и приложение ХVІІ към него,

1.  Одобрява назначаването на г-н Tonio Borg за член на Комисията за остатъка от мандата на Комисията до 31 октомври 2014 г.;

2.  Възлага на своя председател да предаде настоящото решение на Съвета, на Комисията и на правителствата на държавите членки.

(1) OВ L 304, 20.11.2010 г., стр. 47.

Правна информация - Политика за поверителност